ponedjeljak, 30. rujna 2019.

PRODUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT DODIKOVE MAFIJE


Mogu reći da žalim što postupak protiv mene nije vođen ali naravno pred sudom u Bijeljini sa svejedno kojim tužilaštvom jer bih imao priliku da pokažem i dokažem kakva je to monstruozna teroristička, mafijaška i fašistička organizacija sa metodama koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonima nego nastupaju u stilu srednjovjekovne inkvizicije odnosno gestapoa...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA I OSNOVNOM SUDU U SOKOCU

Predmet:
89 0 K 058509 17 KPS
0
ZDENKO BAJO

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.

PRODUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT DODIKOVE MAFIJE

 

OBAVJEŠTAVAM VAS DA JE DANA 20.04.2019. DOŠLO DO APSOLUTNOG ZASTARJEVANJA U PREDMETIMA 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 ČAK I DA SU LEGALNI I ZAKONITI A NISU NEGO SU DJELO PRIPADNIKA MAFIJAŠKOG KLANA ODGOVORNOG ZA VELIKI BROJ ZLOČINA, UBISTAVA, PLJAČKI... JOŠ OD RATA NAOVAMO, SVE DO POSLEDNJE ,(TRENUTNO) LIKVIDACIJE SLAVIŠE KRUNIĆA, KAKVA JE BILA PRIPREMANA I ZA MENE. U nastavku navodim relevantne odredbe iz zakona:

KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE (Službeni glasnik RS : 64/17 od 13.07.2017) :
"Povreda ugleda suda" : Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili sudiju ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
"Vremensko važenje krivičnog zakonodavstva" :(1) Na učinioca krivičnog djela primjenjuje se zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Ako je zakon izmijenjen za vrijeme izvršenja krivičnog djela, primijeniće se zakon koji je bio na snazi u vrijeme kada je djelo dovršeno. (2) Ako je poslije izvršenja krivičnog djela, a prije donošenja pravosnažne presude, jednom ili više puta izmijenjen zakon, primijeniće se zakon koji je najblaži za učinioca. (3) Na učinioca krivičnog djela koje je propisano zakonom sa određenim vremenskim trajanjem, primijeniće se taj zakon bez obzira na to kada mu se sudi, osim ako tim zakonom nije drugačije određeno. (4) Pravila važenja ovog zakonika iz st. 1, 2. i 3. ovog člana važe i u odnosu na dejstvo pravnih posljedica osude.
"Zastarjelost krivičnog gonjenja" :(1) Krivično gonjenje se ne može preduzeti kad protekne: 1) trideset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna dugotrajnog zatvora, 2) dvadeset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko petnaest godina, 3) petnaest godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko deset godina, 4) deset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko pet godina, 5) pet godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine, 6) tri godine od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko jedne godine, 7) dvije godine od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora do jedne godine ili novčana kazna. (2) Ako je za krivično djelo propisano više kazni, rok zastarjelosti se određuje prema najtežoj propisanoj kazni.
"Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja" (1) Zastarjelost krivičnog gonjenja počinje teći od dana kada je krivično djelo učinjeno, a ukoliko posljedica prouzrokovana tim djelom nastupi kasnije, zastarjelost krivičnog gonjenja počinje od dana kada je posljedica nastupila. (2) Zastarijevanje krivičnog gonjenja za trajna krivična djela počinje teći u trenutku prestanka protivpravnog stanja. (3) Zastarjelost za krivična djela protiv polnog integriteta, braka i porodice, koja su učinjena na štetu djeteta, počinje teći od dana punoljetstva žrtve. (4) Zastarjelost ne teče za vrijeme za koje po zakonu gonjenje ne može početi ili se ne može nastaviti. (5) Zastarjelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog djela. (6) Zastarjelost se prekida i kad učinilac u vrijeme dok teče rok zastarjelosti učini drugo krivično djelo. (7) Svakim prekidom, zastarjelost počinje ponovo da teče. (8) Zastarjelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost krivičnog gonjenja.
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU
"Pretpostavka nevinosti i načelo in dubio pro reo" :(1) Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravnosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica. (2) Sumnju u pogledu postojanja činjenica koje čine obilježja krivičnog djela ili od kojih zavisi primjena neke odredbe krivičnog zakonodavstva, sud rješava odlukom na način koji je povoljniji za optuženog.


Iz navedenih članova krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku sa akcentom na podebljane djelove je vidljivo da je za pretpostavljeno krivično djelo "povreda ugleda suda" koje je u lažiranoj i montiranoj "optužnici" T17 0 KT 0006630 15, datirano na 20.04.2015. došlo do apsolutnog zastarjevanja pošto je od navedenog datuma proteklo više od 4 godine.
Već sam u prethodnom periodu uz neoborive dokaze razotkrio da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud na Sokocu niti su prema zakonu bili nadležni niti su bilo kada nekim dokumentom dobili nadležnost za postupanje u predmetu vezanom za pretpostavljeno krivično djelo "povreda ugleda suda" protiv mene, eventualno izvršeno ili pokušano na teritoriji Bijeljine.
Šefovi kriminalnog klana su smislili monstruozni plan da montiraju nelegalnu optužnicu protiv mene pred nenadležnim organima koristeći se kao izgovorom odlukom republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15) kojom se u stvari moja krivična prijava protiv pripadnika kriminalne grupe, dodjeljuje u rad tom tužilaštvu.

To što je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu konstantno krilo taj dokument, iako sam ga pismeno zatražio zahtjevom prema pravu iz zakona, samo pokazuje da se ne radi ni o kakvoj grešci nego o podmuklom pokušaju da me nezakonito nadziru i stvore uslove za moju likvidaciju. To je definitivno potvrđeno dokumentom "Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019. u kome se niti citira niti objašnjava pravni osnov za nadležnost nego se samo poziva na odluku "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" na kojoj se vidi i prijemni pečat tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
Iz toga proizilazi da su sve radnje tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda na Sokocu dodatno kriminalne a posebno imajući u vidu da je u pitanju nelegalna montirana optužnica zasnovana na dokumentu koji nema nikakve veze sa krivičnim djelom koje se pominje u takozvanoj optužnici.
Mogu reći da žalim što postupak protiv mene nije vođen ali naravno pred sudom u Bijeljini sa svejedno kojim tužilaštvom jer bih imao priliku da pokažem i dokažem kakva je to monstruozna teroristička, mafijaška i fašistička organizacija sa metodama koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonima nego nastupaju u stilu srednjovjekovne inkvizicije odnosno gestapoa.
Od sudije kojoj je dodijeljen ovaj lažirani predmet, očekujem da konstatuje ne samo apsolutno zastarijevanje nego i da na osnovu dokumenata koje prilažem, utvrdi činjenicu o monstruoznom pokušaju prevare i montiranju nelegalne optužnice od strane više lica te dostavi dokumentaciju o tome na adresu VSTV-a, SIPA-e i Tužilaštva BIH...

PRILOZI


Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 25. rujna 2019.

VRHOVNOM SUDU O UDRUŽENOM ZLOČINAČKOM PODUHVATU

Pošto veoma dobro poznajem krivični zakon, zakon o krivičnom postupku i detalje o nadležnostima državnih organa, bilo mi je jasno da odgovorni za ovaj kriminal, nemaju namjeru voditi i okončati postupak, nego im je cilj spremiti uslove za moju likvidaciju, tako što će me navesti ili dovesti na teritoriju Istočnog Sarajeva gdje je sjedište najopasnijih narko i auto mafijaških klanova, odgovornih za brojna nerješena ubistva, uključujući i načelnike policijskih stanica...

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE - PREDSJEDNIKU SUDA

VRHOVNOM SUDU O UDRUŽENOM ZLOČINAČKOM PODUHVATU

Dostavljam vam više dokumenata koji dokazuju udruženi zločinački poduhvat više lica iz više organa a s obzirom na nadležnosti, stavljam posebno akcenat na radnje pripadnika sudske policije. U prilogu su i dva zahtjeva za pristup informacijama upućena sudskoj policiji i sudu u Sokocu, vezano za neukazivanje hitne pomoći, koju sam više puta zahtijevao, zbog izuzetnih tegoba uzrokovanih polenom, koje se javljaju svake jeseni i proljeća.
Očekujem da ćete ispitati ko su odgovorni pripadnici sudske policije za ovaj organizovani kriminal te me o tome obavijesti kao i da ćete preduzeti sve potrebne mjere protiv pripadnika suda koji su učestvovali u montiranju nezakonite optužnice pred nenadležnim organima i pokušajima mog ubistva.

Prvi dokument na koji skrećem pažnju je "Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019." koje sadrži 3 prateća dokumenta : "Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.", "Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" i najvažnija odluka "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" sa prijemnom pečatom na osnovu koje su lažirali nadležnost, tvrdeći da su njome dobili predmet za "povredu ugleda suda" protiv mene u rad.
Da to uopšte nije istina, nego je gnusna laž, vidi se iz sadržaja dokumenta republičkog tužilaštva i ne samo da im se ne dodjeljuje predmet protiv mene nego naprotiv šalje im se moja krivična prijava, protiv više lica iz suda, tužilaštva i pravobranilaštva za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja, citiram:
"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

Vezano za to krivično djelo, tokom nekoliko godina sam podnio više krivičnih prijava, onako kako sam dolazio do novih dokaza a konkretno te godine sam sačinio dokument pod nazivom "Ko su falsifikatori" i u prilogu dostavljam primjerak predat osnovnom sudu u Bijeljini 16.01.2015. a drugim organima, uključujući i republičko tužilaštvo sam poslao poštom narednih mjeseci te objavio na internetu 25.03.2015.
Iz dokumenta republičkog tužilaštva se naravno vidi da nema osnova za nadležnost organa u Istočnom Sarajevu po bilo kom predmetu protiv mene te je jasno da je u pitanju smišljeni kriminalni plan u kome je učestvovalo više lica od kojih navodim samo neka a to su Rajko Čolović, Jovana Tomaš, Luka Borovčanin, Novak Kovačević, Danko Borovčanin i drugi.
Iako sam više puta pismeno zahtijevao da mi se dostavi rješenje o nadležnosti, to nije urađeno ni od suda u Sokocu ni od tužilaštva u Istočnom Sarajevu, sve do ovog izjašnjenja od 26.03.2019. a s obzirom na sadržaj, nema nikakvih šansi da je u pitanju greška, nego naravno smišljeni kriminalni plan sa ciljem moje likvidacije.
Jednom prilikom me je na ulicama Bijeljine, konkretno 27. septembra 2018. zaustavila patrola sudske policije i pokušala na prevaru ugurati u vozilo, tvrdeći da imaju naredbu za dovođenje koju su mi obavezni predati a što nije bilo istina i poslije više mojih zahtjeva, priznali su da je nemaju uz sebe te sam odbio da krenem sa njima.
S obzirom da su pokušali primijeniti silu, pozvao sam pripadnike policijske stanice kako bi od tome ostao pisani trag što se vidi iz priloga "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." koja je dobrim dijelom lažirana ali je najbitnija činjenica da sudska policija nije imala naredbu uz sebe na šta su obavezni zakonom.
Iako sam više puta zahtijevao hitnu pomoć od sudske policije i policijske stanice oni su to poslije dogovora u drugoj prostoriji ignorisali i odbili mi ukazati hitnu pomoć te me transportovali, pošto je prethodno sačinjen dokument "Potvrda o predaji lica od 27.09.2018" na kome su skrivena imena službenika ali se vidi da sam predat Okružnom centru sudske policije u Bijeljini.
Ponovo sam pred zgradom kada su kontaktirali načelnika, zahtijevao da pozovu hitnu pomoć, pošto sam izuzetno teško disao ali to nije učinjeno te su me transportovali i tokom puta sam povraćao nekoliko puta sa izuzetno teškim posljedicama.
Da sam odvezen u Sokolac dokaz je "Zapisnik 89 0 K 058509 18 KPS od 27.09.2018." sačinjen tog dana, te iako sam i od postupajuće sudije, takođe tražio hitnu pomoć to nije učinjeno te se sve odvijalo tako što sam cijelo vrijeme stojao sa kesom u rukama kako ne bih povraćao na pod kancelarije.
I taj zapisnik je dobrim dijelom lažiran ali to je sad sporedna tema, te stavljam akcenat na to da sam u tako teškom stanju tražeći hitnu pomoć izbačen na ulicu i ostavljen u Sokocu te sam morao sam da se snalazim za povratak za šta je dokaz "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.".
Pošto veoma dobro poznajem krivični zakon, zakon o krivičnom postupku i detalje o nadležnostima državnih organa, bilo mi je jasno da odgovorni za ovaj kriminal, nemaju namjeru voditi i okončati postupak, nego im je cilj spremiti uslove za moju likvidaciju, tako što će me navesti ili dovesti na teritoriju Istočnog Sarajeva gdje je sjedište najopasnijih narko i auto mafijaških klanova, odgovornih za brojna nerješena ubistva, uključujući i načelnike policijskih stanica.
Ali s obzirom da nije sve išlo po planu jer sam se suprotstavio nezakonitom presretanju u Bijeljini a takođe po izlasku iz sudnice nisam odmah krenuo prema autobuskoj stanici, očigledno se grupa za likvidaciju razišla te je ostala samo jedna muška osoba koja me je presrela na putu prema stanici, predstavivši se kao inspektor i ispitivao o detaljima ko sam, šta imam uz sebe, gdje sam krenuo i slično na što sam mu zatražio da pokaže legitimaciju.
Pošto to nije uradio okrenuo sam se i krenuo prema stanici pažljivo prateći šta radi ali s obzirom da je ostao usamljen, isti se nije usudio da me sam napadne.
To je i dakle prikaz profesionalnosti rada, prije svega sudske policije ali i suda i tužilaštva, kada kidnapuju osobu u gradu izvan svoje nadležnosti, udaljenog nekoliko stotina kilometara i u teškom zdravstenog stanju ga dovlače na udaljenu teritoriju a onda izbacuju na ulicu kao metu plaćenim ubicama.
Kako sam i pomenuo, odmah sam poslao pismene zahtjeve sudskoj policiji i sudu, (Zahtjev za informacije 09.10.2018) vezano za to kriminalno ponašanje i neukazivanje hitne pomoći te sam samo od sudske policije dobio dopis "Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018." u kome se ne odgovara niti na jedno pitanje nego pišu besmislice da samo sud navodno može odobriti uvid u krivični spis.
To je naravno laž, jer ja nisam zahtijevao uvid u spis nego kopije zabilješki pripadnika sudske policije koje su morali sačiniti a one nemaju nikakve veze sa krivičnim spisom i mogu se sudu eventualno samo informativno dostavljati. S obzirom da mi nisu htjeli dostaviti kopije zabilješki, jasno je da načelnik Borovčanin želi prikriti dokaze o svom razbojništvu.
Zahtjev za informacije 26.01.2019. je upućen sudu u Sokocu, odnosno sudiji Luki Borovčaninu sa ciljem da potvrdi vjerodostojnost dopisa republičkog tužilaštva na koje se poziva tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, odnosno da li je uz optužnicu dostavljen taj dokument ili je eventualno podmetnut neki falsifikat.
S obzirom da nikakav odgovor na to nisam dobio a ističem da je mi je sve bilo potrebno zbog parničnog postupka po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije "80 0 P 097102 18" uz činjenicu da je sudija Borovčanin lažirao zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. jasno je da je smišljeno učestvovao u ovom mafijaškom planu za pripremu moje likvidacije.
Naime sudija Borovčanin Luka je 12.03.2018. kada su me prvi put presreli i odveli na Sokolac, napisao u zapisniku da je bio prisutan tužilac Stanko Nuić i navodno nešto izjavio a da je to gnusna laž vidljivo je iz samog zapisnika, (dokaz u predmetu 80 0 P 097102 18) gdje ne samo da nema potpisa tužioca nego nije ni štampano navedeno njegovo ime.
I na kraju, dostavljam i "Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019." Okružnog suda u Bijeljini po okončanom prekršajnom postupku, čime je odluka o tome postala pravosnažna.
Naime, Danko Borovčanin je prilikom više pokušaja da me na prevaru odvuče na Sokolac, sačinjavao lažirane zabilješke sa netačnim opisom događaja i tjerao službenike da to potpišu kao i da lažno svjedoče pred sudom.
Uz dozvolu sudije, izveo sam dokaze koji su u potpunosti oborili laži Danka Borovčanina i to kako se vidi na prvoj strani rješenja, transkript razgovora i audio snimak koji je preslušan a i pripadnici sudske policije su saznavši da postoji snimak bili prisiljeni potvrditi autentičnost mog činjeničnog opisa.
Tako je dakle, Danko Borovčanin, pokušavajući da sa ostalim zločincima iz kriminalnog klana pripremi moju likvidaciju, pretvorio kompletnu sudsku policiju u mafijaški servis, tjerajući čak službenike da lažu pred sudom.
Razlog za sve je učešće Danka Borovčanina, Kovačević Novaka, Danice Stjepanović, Gruhonjić Muhameda, Marković Dragoslava i drugih lica iz Bijeljine kao i Borovčanin Luke, Rajka Čolovića i ostalih iz Istočnog Sarajeva u brojnim zločinačkim radnjama, šverca narkotika od Sarajeva do Bijeljine i dalje prema Banjaluci i Evropi kada je prilikom jednog transporta 23.07.2009. ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo za vrijeme istovara u zločinačkoj organizaciji Bobar grupi.
S obzirom da konstantno pišem o tome i iznosim dokaze na internetu koji ugrožavaju ne samo navedene nego i druge pripadnike kojih je na stotine, sačinjen je plan da se otvore nelegalni predmeti i pokrenu "posebne istražne radnje" kao priprema za moje ubistvo na način kako je paralelno sa ovim događajima likvidiran David Dragičević, koji je takođe bio pod stalnim nadzorom policije što se razotkrilo podizanjem optužnice nekoliko dana poslije obdukcije.
Istog dana kada je objavljena optužnica, na više adresa osoba iz pravosuđa upućene su prijetnje ubistvom, očito od strane onih koji su htjeli da nadziranje ubijenog ostane tajna. Sa druge strane, mene je tokom godina kontaktiralo više osoba, prikrivenih informatora, doušnika i čak plaćenih ubica sa zadatkom da prikupljaju podatke a neki su pokušali da me na sve načine odvedu na neku udaljenu lokaciju na nišan ubicama za šta imam i audio snimke kao dokaz...

PRILOZI

Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019.
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Ko su falsifikatori
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.

Potvrda o predaji lica od 27.09.2018
Zapisnik 89 0 K 058509 18 KPS od 27.09.2018.
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Zahtjev za informacije 09.10.2018.
Zahtjev za informacije 26.01.2019.
Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018.
Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 20. rujna 2019.

PRITUŽBA NA GRUHONJIĆ MUHAMEDA PO PREDMETU T14 0 KTA 0023973 18

Dodatni dokaz da se radi o kriminalnoj akciji je prilog "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." iz koga se vidi da sud u Sokocu uopšte nema nikakav dokument o navodnoj nadležnosti koju je lažiralo OJT Istočno Sarajevo a uprkos tome izdaju se nelegalne naredbe za moje dovođenje na teritoriju udaljenu stotinama kilometara, što nije samo obično kršenja prava na pravično suđenje, nego bukvalno primjena gestapovskih metoda najavljenih pred kamerama od strane dodik milorada o formiranju "Crne knjige" i borbi koju njegovi ljudi MORAJU da vode protiv lica koja su upisali u tu fašističku knjigu...

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - VSTV-U

PRITUŽBA NA GRUHONJIĆ MUHAMEDA PO PREDMETU T14 0 KTA 0023973 18

Napomena : Gruhonjić Muhamed me je izvan dužnosti, kao građanin u društvu Debeljević Milorada 19.03.2010. smišljeno lažno prijavio u CJB Bijeljina za "ugrožavanje sigurnosti" sebe i više drugih lica, neke i bez njihovog znanja i odobrenja. Dokaz za to je "Aco Teodorovic zabiljeska" a poslije 2 i po godine pokušaja da budem, povezan sa tim ili nekim drugim krivičnim djelom, predmet je okončan "Naredbom o nesprovođenju istrage" T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. Već tada je bilo pokušaja mog ubistva a pošto nije uspjelo, kreće se sa drugim planom, montiranjem predmeta i optužnice protiv mene pred nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu te pokušajima da budem doveden "dobrovoljno" ili prisilno na tu teritoriju kao meta njihovim saučesnicima iz narko i auto mafije. Gruhonjić Muhamed je direktno zainteresovan i umješan u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo te planiranje i pokušaje moje likvidacije pa je shodno tome okončao predmet po mojoj prijavi za samo 2 dana pošto su prijavljeni bili njegovi saučesnici u tome, prije svega Borovčanin Danko. VOĐENJE "ISTRAGE" OD NEPUNA DVA DANA JE ISMIJAVANJE SA ZAKONOM I OČIGLEDAN KRIMINAL ŠTO OD NJEGA I NE ČUDI...
Kako se vidi iz "Obavjesti po T14 0 KTA 0023973 18 od 19.10.2018." uopšte nisam dobio samu "Naredbu" nego običnu obavijest. Jasno je i to da uopšte nije izvršena ni jedna istražna radnja, nego je smišljeno izvršeno prikrivanje počinilaca krivičnih dijela. Pošto sam u međuvremenu dobio dokumentaciju koju sam tražio od MUP-a a među kojom je i ovdje bitna zabilješka policijske stanice Bijeljina II, ovom prilikom je i dostavljam.
Iz zabilješke je vidljivo a to je u ovom slučaju najvažnija činjenica, da patrola sudske policije nije uz sebe imala pismenu naredbu, kada su me pokušali na silu ugurati u svoje vozilo, čime su prekršili zakon o krivičnom postupku član "Naredba za dovođenje", stav "(5) Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno". Odgovornost zbog ovog kršenja zakona je prije svega na načelniku sudske policije Borovčanin Danku, koji je izdao nalog svojim podređenima a nije im uručio kopije naredbe po kojoj su trebali da postupe.
I to je samo jedan segment od više krivičnih dijela a smišljeno neukazivanje hitne pomoći i izlaganje opasnosti po zdravlje i život, te ostavljanje na Sokocu u teškom stanju su naravno činjenice koje tužilac uopšte nije ni pokušavao da ispita. Takođe je bitno da su sve radnje vršene od strane nenadležnih organa, Okružnog tužilaštva i u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu s obzirom da je navedeno tužilaštvo, falsifikovalo dopis o nadležnosti, što se vidi iz kopije koju sam priložio, potekle od Republičkog tužilaštva RS.
Cilj kriminalne grupe i nije bio nikakav postupak, nego da me odvuku na udaljenu lokaciju u Istočno Sarajevo i tamo me likvidiraju njihovi saučesnici iz lokalnih bandi.
S obzirom da ova zabilješka, koju prilažem, dokazuje kršenje zakona o krivičnom postupku, od strane sudske policije jer su pokušali transport bez uručivanja pismene naredbe, jasno je da tužilac nije izveo ni jednu radnju Naime samo 3 dana ranije, odnosno 16.10.2018. pred kraj radnog vremena, poslije 14 sati, predao sam dvije krivične prijave u pisarnici, što znači da nijedna od njih nije mogla uopšte biti obrađivana pa ni pročitana prije narednog jutra odnosno 17.10.2018.
Pošto je obavijest o odluci za sprovođenje istrage sačinjena već 19.10.2018. proizilazi da tužilac nije mogao, (nije htio) izvršiti bukvalno ni jednu radnju u ta dva dana jer za bilo kakvu provjeru, naredbu ili prikupljanje informacija, ne može poštanska pošiljka stići ni do policijske stanice u Bijeljini a kamoli do suda u Sokocu koji je jedna od lokacija pomenutih u krivičnoj prijavi.
Ovdje je dakle poenta u bezočnom kršenju prava na nediskriminaciju i na pravnu zaštitu jer tužilac uopšte nije htio da pokreće nikakve radnje, da provjerava navode iz krivične prijave, nego je pristrasno pomogao odgovornima za više krivičnih dijela izvršenih sa ciljem da mi se nanese šteta.
Ukratko a detalji su navedeni u priloženoj prijavi, radilo se o presretanju na ulici od strane sudske policije koja je pokušala na prevaru da me ugura u vozilo iako uz sebe nisu imali primjerak naredbe kako su pokušali da mi slažu.
Pošto sam tražio da mi se naredba uruči tek tada su priznali da nemaju uz sebe naredbu te sam odbio da pođem s njima i pozvao pripadnike policije da intervenišu.
I onda jer sudska policija nije imala naredbu uz sebe, krenuo sam na drugu stranu te napadnut s leđa od pripadnika sudske policije i potom uhapšen a kada sam tražio hitnu pomoć zbog teških tegoba uzrokovanih polenom ambrozije to su odbili da učine, iako sam ponavljao desetak puta da mi je hitna pomoć potrebna.
Umjesto toga sam sa lisicama na rukama i najlonskom kesom uguran u vozilo i transportovan na Sokolac te sam tokom puta povraćao dva puta sa izuzetno teškim posljedicama.
To sam prijavio i sudiji Branki Malović na Sokocu i pitao hoću li od nje dobiti hitnu pomoć, što se nije desilo ali za nehumano i nesavjesno djelovanje optužujem isključivo Danka Borovčanina, načelnika sudske policije, koji je podređenima naredio da me uprkos tome što sam u teškom zdravstvenom stanju, transportuju na Sokolac a onda im je naredio i da me ostave na ulici da se sam snalazim iako sam imao velike zdravstvene tegobe prilikom disanja.
Dokaz za to je priložena "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018." a pri odlasku na autobusku stanicu, presretnut sam od strane nepoznate osobe što sam i očekivao jer Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud na Sokocu nemaju nadležnost za postupanje na teritoriji Bijeljine niti su je ikada dobili što se vidi iz odluke republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koju također prilažem.
Naime pripadnici mafijaškog klana Borovčanin, (Danko i Luka) te tužilačkog, (Novak Kovačević i Rajko Čolović) su smislili plan da iskoristi odluku republičkog tužilaštva prema kojoj se moja krivična prijava daje u rad tužilaštvu Istočnom Sarajevu te da lažiraju nadležnost i podignu optužnicu protiv mene za sasvim drugo fiktivno krivično djelo.
Tu optužnicu protiv mene, iako je znala da nema nadležnost, podigla je okružni javni tužilac Jovana Tomaš i sve do današnjeg dana iako sam više puta pismeno zahtjevao i čak su dobili nalog od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) da mi uruče tu odluku, oni to ne čine jer su svjesni kriminala koji su izvršili.
Cilj svega i nije bio da se vodi postupak, jer bi morao biti obustavljen istog trenutka kada bi mi u sudnici bila uručena ta odluka nego su pokušali na prevaru da me navuku, prvo da dobrovoljno dođem na tu teritoriju a onda uz zloupotrebu sudske policije da me dovedu i ostave kao metu lokalnim kriminalcima, koji su nedavno ubili čak i dvojicu saobraćajnih policajaca prilikom pokušaja krađe automobila.
I na kraju, dodatni dokaz da se radi o kriminalnoj akciji je prilog "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." iz koga se vidi da sud u Sokocu uopšte nema nikakav dokument o navodnoj nadležnosti koju je lažiralo OJT Istočno Sarajevo a uprkos tome izdaju se nelegalne naredbe za moje dovođenje na teritoriju udaljenu stotinama kilometara, što nije samo obično kršenja prava na pravično suđenje, nego bukvalno primjena gestapovskih metoda najavljenih pred kamerama od strane dodik milorada o formiranju "Crne knjige" i borbi koju njegovi ljudi MORAJU da vode protiv lica koja su upisali u tu fašističku knjigu...

PRILOZI

Aco Teodorovic zabiljeska
Obavjest po T14 0 KTA 0023973 18 od 19.10.2018.
Prijava za više krivičnih djela protiv Borovčanin Danka i ostalih
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 15. rujna 2019.

ZVORNIČKOM SUDU O NADLEŽNOSTI U PREMETU 83 0 P 034544 17 P


GESTAPOVSKE METODE MAFIJE, VEZANO ZA SLUČAJ DRAGIČEVIĆ I PRAKTIČNO DRŽAVNI UDAR KOJI JE IZVRŠEN PREKO VRHA MUP-A SU DOBRO POZNATE SVIM GRAĐANIMA BIH A TAKOĐE I SVIJETA SVE DO SJEDIŠTA UJEDINJENIH NACIJA. MNOGO OPSEŽNIJE AKTIVNOSTI ZLOČINACA SU VRŠENE PREMA MENI A IZBJEGAO SAM LIKIVIDACIJU SAMO ZAHVALJUJUĆI DOBROM POZNAVANJU ZAKONA I METODA KOJE PRIMJENJUJU PARADRŽAVNE MAFIJAŠKE STRUKTURE...

ZVORNIČKOM SUDU O NADLEŽNOSTI U PREMETU 83 0 P 034544 17 P

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU

Predmet:
83 0 P 034544 17 P
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

Na osnovu ZPP-u, član 50 : "Okružni sud može, na prijedlog stranke ili nadležnog osnovnog suda, odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležan osnovni sud sa njegovog područja ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako za to postoje drugi opravdani razlozi. Vrhovni sud Republike Srpske može, na prijedlog stranke ili nadležnog suda, odrediti da u pojedinom predmetu postupa stvarno nadležni osnovni sud sa područja drugog okružnog suda ili drugi stvarno nadležni okružni sud, ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako za to postoje drugi opravdani razlozi."

PRIJEDLOG O NADLEŽNOSTI U PREDMETU 83 0 P 034544 17 P

U prilogu ovog dopisa je "Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019." koja se direktno odnosi na događaje opisane u ovoj tužbi. Vidljivo je da se konstatuje odgovornost službenika tužene, čije ime nije navedeno kao i to da su preduzete određene mjere. Datum koji se pominje u toj odluci i zahtjev od 15.07.2016. su opisani u tužbi, odnosno taj zahtjev je priložen kao dokaz.

Kršenje prava i diskriminacija su direktna posljedica i nastavak toga ali u odluci UDT-a se uopšte ne pominje, (za šta UDT i nije nadležan) kriminalno postupanje načelnika sudske policije, 15.12.2016. odnosno njegovih podređenih kojima je izdao naredbu da mi, ne samo ne dozvoli pristup tužilaštvu i sudu nego da o mom dolasku uopšte nikoga iz uprave ne obaveštavaju iako za to ne postoji nikakvo riješenje ili naredba.
S obzirom da je u sudu u Bijeljini već konstatovana odgovornost službenika tužene, događaj se zbio tamo a tu su i svjedoci, najbolji uslovi za vođenje ovog postupka su upravo na tom mjestu.
Nadalje a što sam već pomenuo, predhodnih nekoliko godina pripadnici mafijaškog klana a navešću samo nekoliko njih na vrhu, (Kovačević Novak, Rajko Čalović, Luka Borovčanin, Danko Borovčanin, Danica Stjepanović, Muhamed Gruhonjić, Jovana Tomaš i više drugih iz mafijaških struktura unutar takozvanih institucija tužene) su više puta pokušali da me preko svojih plaćenika, informatora i doušnika, navuku u zamku na udaljenu lokaciju i likvidiraju a sa druge strane su pokušavali da mi napakuju neko teže krivično djelo.

Između ostalog su pokušali na prevaru da me navedu na "dobrovoljni" dolazak da teritoriju Istočnog Sarajeva lažirajući i nadležnost i montirajući nezakonitu optužnicu, odnosno predmete pred tužilaštvom u Istočnom Sarajevu i sudom u Sokocu. Navodno rješenje o svojoj nadležnosti su skrivali mjesecima pa i godinama, uprkos mojim pismenim zahtjevima i tek nedavno su na zahtjev suda u Bijeljini, (predmet 80 0 P 097102 18) dostavili dokumentaciju i takozvano "Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019." iz koga se vidi da su smišljeno lažirali nadležnost.
Umjesto tužioca koja je napisala "optužnicu" ili glavnog tužioca dat je zadatak osobi M.Đ, koja s tim nije imala nikakve veze da pokuša objasniti i opravdati nadležnost te se lažno tvrdi kako je navodno Republičko tužilaštvo, rješavajući po dopisu tužilaštva u Bijeljini donijelo odluku i dostavilo njima predmet protiv mene u rad.
Da je to obična laž vidi se iz samog dokumenta republičkog tužilaštva "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" gdje ne postoji nikakva odluka o predmetu protiv mene, nego naprotiv, dostavlja se moja krivična prijava protiv više lica iz suda tužilaštva i pravobranilaštva.

Prilog pod nazivom "Ko su falsifikatori" sam kako se vidi, predao osnovnom sudu 16.01.2015. a narednih mjeseci sam poštom poslao na više adresa, uključujući Republičko tužilaštvo te objavio na internetu 25. marta 2015. godine.
To je dakle prijava o kojoj je odlučivalo Republičko tužilaštvo a pripadnici mafijaškog klana koji su sačinili falsifikat sudskog rješenja, kada su saznali za to, prije svega Danko Borovčanin načelnik sudske policije, odlučuju da iskoriste dokument republičkog tužilaštva i uz njega spoje sopstvenu prijavu odnosno predmet protiv mene koji su pokrenuli pred tužilaštvom u Bijeljini.
U sklopu toga je bilo više pokušaja mog ubistva i zloupotreba sudske policije gdje je Danko Borovčanin falsifikovao činjenično stanje i instruirao službenike da potpisuju lažirane zabilješke te lažno svjedoči pred sudom što sam dokazao u prekršajnim postupcima, (80 0 Pr 092159 17 Pr i 80 0 Pr 097548 18 Pr) kada su mi sudije dozvolile da izvodim svoje dokaze, uključujući i audio snimak razgovora sa sudskom policijom.
Pošto sam razotkrio njihove laži i falsifikate a takođe i u predmetima koji su formirali protiv mene, uključujući i izvođenje dokaza u predmetu pred osnovnim sudom po mojoj tužbi, gdje sam dokazao da je Luka Borovčanin lažirao zapisnik o izjašnjenju od 12.03.2018. navodeći da je okružni tužilac Stanko Nuić bio prisutan i navodno nešto izjavio, pripadnici mafije Rajko Čalović, Luka Borovčanin i ostali, "zamrzavaju" sve aktivnosti u predmetima čiju su nadležnost lažirali, odbijajući da mi dostave dokument o nadležnosti.
Da je to laž vidi se iz samog zapisnika, (dokaz iz predmeta 80 0 P 097102 18) gdje ne samo da nema potpisa pomenutog tužioca, nego nije štampano navedeno ni njegovo ime. To samo pokazuje kolika je bahatost i bezakonje kod pojedinih pripadnika tužilaštva, suda, policije i sudske policije ali kako se vidi, iako se protiv njih vodi disciplinski postupak a dostavio sam i krivične prijave u SIPA i Tužilaštvo BIH, oni ne žele priznati da su bar "greškom" pokrenuli predmete pred nenadležnim organima.

POŠTO SE TUŽENA RS, JOŠ NIJE DISTANCIRALA OD OVIH RAZBOJNIČKIH AKTIVNOSTI I ČAK U ODGOVORU NA MOJU TUŽBU 80 0 P 097102 18 A NI TOKOM POSTUPKA, NIJE NI OBJASNILA NITI UOPŠTE POMENULA PROBLEM I PITANJE NADLEŽNOSTI, TIME JE KOMPLETNA RS SAUČESNIK U NAPADU NA MENE I POKUŠAJIMA MOG UBISTVA.
To nedvosmisleno znači da se nije odustalo od pokušaja mog ubistva, jer sam im nezgodni svjedok ne samo za ovaj kriminal nego i mnoge druge zločine u koje su umiješani, počev od ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23.07.2019., prilikom šverca narkotika iz područja upravo Istočnog Sarajeva do Bobar grupe u Bijeljini.
Danas je poznato da je kompletna Bobar grupa, bila zločinačka organizacija, preko koje se prao prljavi novac i vršila pljačka više stotina miliona maraka.
GESTAPOVSKE METODE MAFIJE, VEZANO ZA SLUČAJ DRAGIČEVIĆ I PRAKTIČNO DRŽAVNI UDAR KOJI JE IZVRŠEN PREKO VRHA MUP-A SU DOBRO POZNATE SVIM GRAĐANIMA BIH A TAKOĐE I SVIJETA SVE DO SJEDIŠTA UJEDINJENIH NACIJA. MNOGO OPSEŽNIJE AKTIVNOSTI ZLOČINACA SU VRŠENE PREMA MENI A IZBJEGAO SAM LIKIVIDACIJU SAMO ZAHVALJUJUĆI DOBROM POZNAVANJU ZAKONA I METODA KOJE PRIMJENJUJU PARADRŽAVNE MAFIJAŠKE STRUKTURE.
Realna je opasnost da pripadnici kriminalnog klana, koji svakodnevno nezakonito primjenjuju posebne istražne radnje i nadziru moje kretanje, sada želi da me likvidiraju u Zvorniku i pripreme tim za doček po mom eventualnom izlasku iz suda sa unaprijed pripremljeni scenarijom o tome "kako sam se sa nekim potukao, opljačkao kuću i skočio u Drinu".
Pri tome ne tvrdim da ovdje postupajuća sudija, ima bilo kakve veze sa tim, niti da je upoznata ali je nesporno da bar pripadnici sudske policije evidentiraju dolaske, ulaske i izlaske, da se zna kada je koja stranka pozvana pred sud te pripadnici mafije u njihovim redovima, mogu bez problema dostaviti informaciju timu za likvidaciju koji je unaprijed pripremljen.
Stoga tražim da sud u Zvorniku ovaj moj prijedlog tretira jednako vrijednim kao i prijedlog suprotne strane te dostavi višem sudu na odlučivanje, posebno imajući u vidu da argumenti koje sam izneo i to samo jedan mali dio postojećih, nisu ranije bili poznati a postupajućoj sudiji odnosno sudu sugerišem da zbog očiglednog kriminala koji sam razotkrio kod pripadnika mafijaškog klana iz Istočnog Sarajeva i komande sudske policije u Bijeljini, koji su htjeli da me likvidiraju, zatraže svoje izuzeće i ne učestvuju u ovim nezakonitim radnjama...

PRILOZI


Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019.
Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Ko su falsifikatori


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 10. rujna 2019.

UDRUGI SPASA&MIRA O PRIKRIVANJU ZLOČINA

Prije svega skrećem pažnju na opšte poznatu činjenicu da svakodnevno izlaze u javnost afere u kojima su akteri nosioci državnih funkcija, pokraden ogroman novaac a praktično bez ijedne osuđujuće presude jer tužioci kojima je posao da gone počinioce krivičnih djela i plaćeni su za to novcem građana, umjesto toga prikrivaju dokaze i štite krivce jer su i sami dio mafije...

UDRUGI SPASA&MIRA O PRIKRIVANJU ZLOČINA

UDRUGI "SPASA&MIRA"

OBAVJEST O KRŠENJU LJUDSKIH PRAVA I KRIMINALU U DRŽAVNIM ORGANIMA

Obavještavam vas o neregularnostima i nezakonitostima prilikom obraćanja državnim institucijama i organima te prilažem materijal koji to dokazuje s napomenom da se ne radi o "greškama" nego o organizovanom kriminalu ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE čiji su pripadnici na pozicijama sudija, državnih tužilaca, inspektora, poslanika, ministara, pa do predsjednika. Sve sa ciljem da se vrši i nastavi sistematska pljačka naroda i državne imovine a pritom se bezočno gazi zakon, ljudska prava garantovana Ustavom i pri tome koriste fašističke metode na kojima bi im i nacisti pozavidjeli.
UVOD: Prije svega skrećem pažnju na opšte poznatu činjenicu da svakodnevno izlaze u javnost afere u kojima su akteri nosioci državnih funkcija, pokraden ogroman novaac a praktično bez ijedne osuđujuće presude jer tužioci kojima je posao da gone počinioce krivičnih djela i plaćeni su za to novcem građana, umjesto toga prikrivaju dokaze i štite krivce jer su i sami dio mafije. Javno je poznato i priznato od strane vlasti pritisnute dokazima iz EU, da je samo preko 3 banke koje je kontrolisala Vlada RS, (BIB, BOBAR i BANKA SRPSKE), opljačkano oko 2 milijarde maraka, sve uz znanje i logistiku predsjednika, agencije za bankarstvo, vlade i okružnih tužilaštava.
ORGANIZOVANI KRIMINAL: Danas je takođe opšte poznato da je Bobar grupa klasična zločinačka organizacija, preko koje se pljačkao novac a 25.02.2012. je otkriveno preko 4 miliona maraka transakcija narko mafije kroz Bobar banku, na šta nije bilo nikakve reakcije, nego je vjest brzo zataškana i postala tabu tema. Ali ono što se još krije fašističkim metodama je to da se preko firmi režimskih tajkuna vršilo krijumčarenje, (vjerovatno narkotika) a sada dostavljam dokaz o švercu iz Federacije BIH, firme Asa auto, prevoznikom Haak trans, (vlasnik Nijaz Hastor, najbogatiji bošnjak) do firme AD Univerzal, (vlasništvo sada zvanično preminulog Bobar Gavrila, tada najbogatiji srbin).
U pitanju je dan 23.07.2009. kada je prilikom krijumčarenja tehnički neispravnim kamionom na ulazu u AD Univetzal usmrćena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, kamion je pobjegao a tužilaštvo i policija sakrili dokaze kako bi sve predstavili kao pad sa bicikla i prikrili režimski šverc. Prvo dokaz koji prilažem je "Izjave aktera sverca i ubistva" iz koga se vidi da su vozači ostavili 4 PAKETA, magacioner ujutru zatekao samo PAKET, što znači da su 3 PAKETA, neke "robe" nestala preko noći.
Pripadnici mafije u policiji i tužilaštvu sa smislili plan da ubistvo predstave kao pad sa bicikla, na žicu od korpe i stoga je uklonjen materijalni dokaz zločina "Dokazni predmeti". Radi se o ruksaku koji je ubijana djevojčica imala a vidljivo je da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak zamrljan ili opran jakim hemijskim sredstvom.
Očito je isti predmet koji je ubio djevojčicu, presjekao i kaiš, te je zato ovaj dokaz i sakriven kako bi se prikrilo ubistvo, šverc i nastavilo sa krađom milijardi maraka. O ovom predmetu i o unutrašnjim povredama konstatovanih obdukcijom, pripadnici mafije iz tužilaštva nisu obavjestili ni javnost niti vještaka trasologa, dr. Busarčevića, koji o tome NEMA POJMA. Razgovor sa njim i svi dokazi se nalaze na priloženom disku, a štampano dostavljam dokument "Falsifikati" na kome se vide slike koje dokazuju moje tvrdnje.
DISKRIMINACIJA I KRŠENJE PRAVA: Ali sve ovo ma koliko monstruozno bilo nije razlog mog obraćanja iako očekujem da o ovim zločinima državnih službenika upoznate javnost, nego stavljam akcenat na fašističku diskriminaciju koja se vrši godinama sa ciljem da se zaštite krivci, počinioci i milijarderi koji stoje iza svega. Dakle, iako se htjelo sasvim sakriti postojanje dokaza, još početkom 2010-te, po obustavi istrage a 6 mjeseci od ubistva, uspio sam poslije dozvole sudije da fotografišem sporni "dječji ruksak" i odmah o tome pismeno postavio pitanje "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010." na šta nije bilo nikakvog odgovora jer je OT Bijeljina smišljeno sakrila materijalne dokaze i ne može odgovoriti jer nisu ni evidentirali presjecanje kaiša a ako to priznaju pismeno onda se radi o NOVOM DOKAZU, te bi bili prisiljeni ponovo otvoriti istragu. Zbog toga je izdata TAJNA USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup u OT Bijeljina, što je prema planu trebalo i da ostane tajno i skriveno ali sam naredne godine da bih došao do dokaza o tome odbio fašističku naredbu te na prekršajnom sudu, (Zapisnik 19.08.2011.) dobio dokaze za nju, izjavu pripadnika sudske policije koji jasno u zapisnik kaže da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, (IVONE BAJO) NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA".
Time su htjeli osigurati nastavak MIRNOG KRIMINALNOG NERADA, tužilaštva jer uhvaćeni u monstruoznom kriminalu nisu imali rješenje i odgovor na to, pa su se posakrivali po kancelarijama i naložili sudskoj policiji da nikom ne dozvoli pristup i postavljanje nezgodnih pitanja.
U to vrijeme još nisam imao nikakve dokaze u krijumčarenju nego sam samo pismeno izneo pretpostavku da bi to mogao biti jedan od razloga za prikrivanje ubistva ali ne znajući da dokaze o tome još nemam, dva pripadnika OT Bijeljina su kao građanska lica otišli do CJB Bijeljina, (iako imaju dežurnog tužioca u svojoj zgradi, nadležnog za krivične prijave) te me lažno optužili za "Ugrožavanje sigurnosti". Cilj je bio da to ne izglada kao osveta prema meni i da se potom prilikom pretresa kuće koju su izdejstvovali, otme računar sa dokazima kriminala i isti unište.
Računar je zadržan oko 9 mjeseci i iako sam pismeno više puta upozoravao sudiju na postojanje neprocjenjivo vrijednog programskog koda i opasnost da ga kriminalci unište sa dokazima, isti se oglušivao, nije poštovao ZKP-u da me obavjesti o otvaranju i pregledu računara a takođe je ignorisan moj pismeni zahtjev da se izvrši kontrola ispravnosti računara prilikom preuzimanja.
Načelniku kriminalističke policije u CJB, Bijeljina koji je zaprimio lažnu prijavu protiv mene, odneo sam sa sestrom Budimkom, dokaze o kriminalu Stjepanović Danice a on je obećao da će pokrenuti istražne radnje. Šta se desilo da materijalom ne znam sigurno jer je gospodin Teodorović, preminuo samo 5 dana kasnije, navodno od srčanog udara. Autopsije nije bilo a ja osnovano sumnjam da se radi o ubistvu trovanjem što su pokušali i na meni.
Moguće je da je materijal proslijedio Specijalnom tužilaštvu RS, jer sam početkom godine dobio odluku "Naredba KTA-ST-122-10" u kojoj se kaže "kako nema dokaza da je torba oštećena na opisani način niti da su unutrašnje povrede sakrivene". Očito je da je zabrana pristupa imala za cilj da spriječi prikupljanje dokaza o kriminalu OT Bijeljina. Tek 15.04.2015. godine vraćene su stvari Ivone Bajo, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)) u kome je konstatovano, sa potpisom i pečatom, oštećenje ruksaka koje sam opisivao godinama.
Imajući taj dokaz nastavio sam sa zahtjevima po ZOSPI-a i tek tada krajem 2015-te, šest godina od ubistva djevojčice, policija i tužilaštvo priznaju da "NEMAJU POJMA" o oštećenju predmeta, (prilog "Odgovori OT i CJB Bijeljina") te svaljuju krivicu jedni na druge. S druge strane skoro istovremeno se priznaju istražne radnje na odnesenom računaru "Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015." što je ranije bezočnim lažima prikrivano čak i u sudskoj presudi.
U prilogu "Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž" na drugoj strani tvrdi se da nije bilo nikakvog vještačenja iako to tužena strana nije tvrdila niti je sud izvodio dokaze o tome. Ali kada sam dobio dokaz iz OT Bijeljina da su vršene istražne radnje i predložio ponavljanje postupka, to se odbija ali sada u prilogu "Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž" se kaže kako je LOGIČNO da su vršene istražne radnje, i da je moguće pritom mi nanesena šteta ali se prijedlog za ponavljanje svejedno odbija. No čak ni nanesena šteta uništavanjem programskog koda nije osnov za moje obraćanje vama nego kršenje sledećih prava garantovanih ustavom RS, te navodim stavove iz relevantnih članova:
Član 23. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Član 16. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.

Dakle član 48 kaže da se prava iz Ustava RS NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI, a s obzirom da se ne samo prema meni nego prema svim srodnicima primjenjuje USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, bez suda i presude, bez pismenog rješenja i prava na žalbu, time je prekršeno pravo zajamčeno članom 16, dok odbijanjem da mi uruče podatke koje su prikupljali pregledom računara i dananoćnim nadzorom nada mnom, krše garantovano pravo iz člana 23.
Dakle sugerišem da obratite pažnju i zatražite objašnjenje od OT Bijeljina, sudske policije i sudova u Bijeljini o kršenju ovih prava iz članova 16 i 23 a prilažem i dokument "Članovi iz Ustava RS" u kome je navedeno više članova i prava koja se krše. Sudovi se čak ismijavaju sa pravima iz Ustava pišući kako nisam diskriminisam time što je naredba IZDATA, JER KAKO KAŽU MOGU SLOBODNO OTIĆI U POŠTU U ČEMU ME NIKO NE BI SPRIJEČIO, iako je suština prava i tužbe bila u tome da sam diskriminisan zbog toga što mi rješenje o zabrani nije pismeno uručeno niti omogućeno pravo žalbe.
I na kraju još jedan dokaz toga da se takozvani državni organi izruguju sa građanima je jedan od poslednjih zahtjeva predat u OT Bijeljina, Osnovnom i Okružnom Sudu, te u CJB Bijeljina a prilažem primjerak predat Okružnom sudu u Bijeljini "Zahtjev za informacije 87 b". Iz tog zahtjeva skrećem pažnju sada samo na prvu tačku u kojoj tražim dokumentaciju o otvaranju i pregledu računara. U takozvanom "odgovoru" mi se uopšte ne dostavljaju podaci koje sam tražio što se vidi iz priloga "Okružni sud odgovor 07.09.2016." nego se nudi uvid u neki predmet, gdje naravno nema ničeg od traženog.

PREDLAŽEM DA UDRUGA POŠALJE NEKOG OD SVOJIH ČLANOVA DA LIČNO PRISUSTVUJE NEKOM OD MOJIH POKUŠAJA DA OSTVARIM PRAVA GARANTOVANA USTAVOM I O SVEMU INFORMIŠE JAVNOST...

PRILOZI

Izjave aktera sverca i ubistva
Dokazni predmeti
Falsifikati
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Zapisnik 19.08.2011.
Naredba KTA-ST-122-10
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Odgovori OT i CJB Bijeljina
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž
Članovi iz Ustava RS
Zahtjev za informacije 87 b
Okružni sud odgovor 07.09.2016.
DVD sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 5. rujna 2019.

KRIVIČNA PRIJAVA ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO

Pripadnici kriminalnog klana koji su prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice i krijumčarenje u Bobar grupu, nisu me uplašili i ja ću ponovo otići i zahtijevati da saopšte zbog čega su oprali materijalni dokaz benzinom i sakrili o tome podatke od tužilaštva te ako tom prilikom budem ubijen na način kakav je recimo sudski policajaca Deurić, ubio građanina pred sudom u Vlasenici ili na bilo koji drugi način, ukazujem ovim dopisom na osobe koje su smišljeno prikrile ubistvo djevojčice i imaju motiv da ubiju i mene. TO SU PRIPADNICI MUP-A : MARKOVIĆ DRAGOSLAV, STANIŠIĆ STANKO I VRUĆINIĆ SINIŠA...

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA I OJT STJEPANOVIĆ DANICI

KRIVIČNA PRIJAVA ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO

Veza : Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. i predmet KTA-596/09
U dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, upućenog osnovnom sudu u Bijeljini, pismeno se iznosi stav da tužilaštvo nema saznanja o oštećenjima "Dječjeg ruksaka" jer nisu evidentirana u zahtjevu policije za deponovanje predmeta.
Da MUP zaista nije opisao pomenuta oštećenja, vidljivo je u prilogu "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." koji je potpisan od strane službenog lica čiji je potpis nečitak a ne postoji štampano ime.
Ali da je taj predmet, odnosno dječji ruksak zaista ostećen, odnosno dvostruko presječenog kaiša, čiji dio nedostaje a ostatak je tretiran hemijskim sredstvom, vidljivo je iz priloga "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
Važno je istaći da je taj predmet, (Dječji ruksak) nosila preko ramena, osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, prilikom zadobijanja smrtonosne povrede a više lica je uklonilo taj dokazni predmet ubistva sa smrtno ranjene djevojčice, tretirali ga hemijskim sredstvom i podatke o tome svjesno prikrili iz dokumentacije.
Da je to istina vidi se iz fotografija "Dječji ruksak - snimak MUP-a" odnosno vidljivo je da je kaiš bio dvostruko presječen i prije deponovanja i autor foto dokumentacije Siniša Vrućinić, koji se potpisao je to morao vidjeti ali ispod fotografije nije napisao ništa o tome. Potpis Vrućinića je vidljiv na prilogu "Foto dokumentacija K.U. 433-9 od 17.08.2009.".
S obzirom da oštećenja na predmetu, ukazuju da je djevojčicu Ivonu Bajo, ubio isti predmet, koji je presjekao kaiš a ne žica kako je lažno pokušala predstaviti kriminalna grupa iz MUP-a, predao sam pismeni "Zahtjev za informacije 29.01.2018." gdje pod tačkom 8, na drugoj strani postavljam konkretno pitanje "da li je MUP zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša, opranog hemijskim stredstvom da se uklone tragovi ubistva ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zahtjev za deponovanje".
Na taj zahtjev mi nikada nije odgovoreno a prilikom pokušaja da lično dođem do odgovora dana 22.05.2019. umjesto da postupe profesionalno, pripadnici MUP-a su poslali NN "batinaša" u civilu, da me napadne, prijateći mi prebijanjem i ubistvom, koji je to i učinio koristeći fizičku silu u zgradi PU Bijeljina dok su to nepomično gledali uniformisani službenici.
O tom događaju sam podnio krivičnu prijavu a u narednom periodu, pretražujući dokumentaciju, ustanovio sam ko je inspektor koji je potpisao zahtjev za deponovanje prikrivajući podatke o materijalnom dokazu ubistva.
Radi se o Stanišić Stanku što se može vidjeti iz zapisnika "Svjedočenje Ljiljane Smiljić 11.08.2009." gdje je na kraju odštampano njegovo ime i potpis koji je identičan potpisu na zahtjevu za deponovanje.
U samom uvodu se vidi da je gospodin Stanišić, krajnje neprofesionalno i kriminalno, prije bilo kakve istrage dao smjernice i sugestije da je ubijena djevojčica Ivona Bajo stradala nesretnim slučajem, tako što je navodno "sama pala sa bicikla i zadobila smrtonosnu povredu".
Treća osoba koja je smišljeno saučestvovala u prikrivanju materijalnih dokaza ubistva je inspektor Marković Dragoslav a posebno je bitno da je on lično ispitivao portira AD Univerzal, "Sofrenić izjava MUP-u 28.07.2009." poslije čega ni on niti bilo koji inspektor MUP-a "NEMA" i ne iznosi podatke o činjenici da je istovremeno sa smrtonosnim ranjavanjem Ivone Bajo, u krug firme ušao kamion, koji je dovezao "NEKU" robu a ispostavilo se da su 3 od 4 paketa tada istovarana, nestala preko noći.
Dakle u zapisniku o saslušavanju Sofrenić Blagiše koje je obavio inspektor Marković Dragoslav, ne pominje se nikakav kamion a u izjavi datoj tužiocu 10.08.2009. na dnu predzadnje strane, Sofrenić kaže da je o tome obavjestio policiju prilikom prve izjave, dodajući da ga "isti nisu pitali kada je vozilo otišlo" što znači da su inspektori smišljeno prikrili i kamion i dovezeni tovar i materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice koji je uz to po uklanjanju opran hemijskim sredstvom.
Inspektor Marković je lično, majci ubijene djevojčice i meni, tvrdio kako nije zadovoljan radom patologa, da je on siguran da je žica ubila djevojčicu i da je vrh te žice oštar poput noža.
Da je to gnusna laž, može se vidjeti iz fotografija korpe a taj materijalni dokaz se još uvijek nalazi u depou suda u Bijeljini.
Iz ovih činjenica, proizilazi da su pomenuta 3 pripadnika MUP-a uz sigurno još neke, koji su za sada prikriveni, svjesno uklonili materijalni dokaz ubistva "Dječji ruksak" oprali ga hemijskim sredstvom a istovremeno plasirali porodici i javnosti i svim svjedocima, svoju sugestiju kako se radi o nesretnom slučaju te "logično" tu nema šta da se istražuje.
Podsjećam da je važno to što su pomenuti inspektori, pokušali prikriti prisustvo kamiona, koji je prilikom smrtonosnog ranjavanja djevojčice dovezao nelegalni, odnosno krijumčareni tovar u Bobar grupu.
Danas je opšte poznato da se preko Bobar banke opljačkalo više stotina miliona maraka a preko cijele Bobar grupe, sasvim sigurno više milijardi.
Iako nije uopšte potrebno da ulazim u njihove motive, nego samo da dokažem smišljeno prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, ukazujem da je u pozadini njihov interes, prikrivanja krijumčarenja u Bobar grupu a da li su to narkotici ili nešto drugo, sasvim je sporedno.
Tokom prethodnih godina, imao sam više prijetnji ubistvom i ovaj napad u zgradi MUP-a, pred policijskim službenicima nije ništa novo ali je specifičan s obzirom na navedene okolnosti.
Ukazujem i na to da sam nedavno u sudskom postupku 80 0 P 097102 18, saopštio sudiji Ljubiši Mičiću da je mafijaški klan spreman ubiti ne samo mene, nego i svakog sudiju i okružnog tužioca, koji bi im mogao kvariti poslove.
To prije svega jer se pomenuti sudija, nije usuđivao izdati naredbu MUP-u, vezano za više mojih zahtjeva tokom prethodnog perioda.
Ali pripadnici kriminalnog klana koji su prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice i krijumčarenje u Bobar grupu, nisu me uplašili i ja ću ponovo otići i zahtijevati da saopšte zbog čega su oprali materijalni dokaz benzinom i sakrili o tome podatke od tužilaštva te ako tom prilikom budem ubijen na način kakav je recimo sudski policajaca Deurić, ubio građanina pred sudom u Vlasenici ili na bilo koji drugi način, ukazujem ovim dopisom na osobe koje su smišljeno prikrile ubistvo djevojčice i imaju motiv da ubiju i mene.
TO SU PRIPADNICI MUP-A : MARKOVIĆ DRAGOSLAV, STANIŠIĆ STANKO I VRUĆINIĆ SINIŠA.
Oni će naravno imati priliku da objasne svoje "propuste" i višegodišnje ćutanje na moje stalne dopise i pitanja vezana za krunski materijalni dokaz ubistva i prikrivanja zločina. Ukoliko preživim naredne pokušaje mafijaškog klana za likvidaciju te dođem do novih dokaza odmah ću ih dostaviti tužilaštvu...

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dječji ruksak - snimak MUP-a

Foto dokumentacija K.U. 433-9 od 17.08.2009.
Zahtjev za informacije 29.01.2018.
Svjedočenje Ljiljane Smiljić 11.08.2009.
Sofrenić izjava MUP-u 28.07.2009.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902