subota, 25. lipnja 2022.

KRIVIČNA PRIJAVA ZA POVREDE SLOBODE IZRAŽAVANJA MISLI I TERORIZAM

Počinilac krivičnih djela na teritoriji BIH je udruženje građana "Zašto ne" sa svojom publikacijom "Raskrinkavanje.ba" te više saučesničkih organizacija iz drugih zemalja kao i kompanije "Fejsbuk", "Gugl", "Dailumošn" sa kojima su pripadnici navedenog udruženja sačinili dogovor za činjenje krivičnih djela na način da se proglase "sudom" koji će određivati šta je "istina" te sve ono što nije u skladu sa njihovim planovima, proglašavati "lažima"te u sadejstvu sa saizvršiocima cenzurisari - brisati, autore takvih objava proglašavati "teoretičatima zavjera", šarlatanima i slično a građane i državne organe, podsticati da čine radnje koje im mogu ugroziti zdravlje i život te smišljano prikrivati posebno one informacije koje ukazuju na takvu opasnost - sve sa ciljem sprovođenja globalnog plana...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA ZA POVREDE SLOBODE IZRAŽAVANJA MISLI I TERORIZAM

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA

Vezano za KRIVIČNI ZAKON BIH, članovi "Terorizam" (1) Ko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da što izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznit će kaznom zatvora najmanje pet godina. (2) Ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jedne ili više osoba, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje osam godina. (4) Ko nabavi ili pripremi sredstvo ili ukloni prepreku ili preduzme neku drugu radnju kojom stvori uslove za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (5) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju: c) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenom ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja druge osobe, s ciljem da nju ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca; d) nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima. f) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; i) prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tačke a. do h. ovog stava. Te članova : Finansiranje terorističkih aktivnosti, Javno podsticanje na terorističke aktivnosti, Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti, Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti, Organiziranje terorističke grupe, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Pripremanje krivičnog djela, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela. Krivični zakonik Republike Srpske - članovi : Samovlašće (1) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. (2) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada upotrebom sile ili ozbiljne prijetnje da će napasti na život ili tijelo, ili u sastavu grupe, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine. (3) Kaznom iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se i ko djelo iz st. 1. i 2. ovog člana učini za drugog. (4) Gonjenje za djelo iz st. 1. i 2. ovog člana preduzima se po prijedlogu. Povreda slobode izražavanja misli (1) Ko uskrati ili ograniči slobodu govora ili javnog istupanja, osnivanja ustanova javnog informisanja, slobodu štampe ili drugih sredstava javnog informisanja, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko naredi ili sprovodi cenzuru, novinaru uskrati ili ograniči pristup informaciji ili slobodu obavještavanja, osim ako se ne radi o državnoj ili službenoj tajni. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine - član : Stvaranje monopolističkog položaja na tržištu - Ko u pravnoj osobi sklopi sporazum kojim se druga pravna ili fizička osoba ograničava u slobodnom prometu robe ili usluga na određenom području ili s određenim pravnim ili fizičkim osobama, ili sklopi sporazum kojim se na drugi način stvara monopolistički položaj određenih pravnih ili fizičkih osoba na tržištu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA - Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.
Počinilac krivičnih djela na teritoriji BIH je udruženje građana "Zašto ne" sa svojom publikacijom "Raskrinkavanje.ba" te više saučesničkih organizacija iz drugih zemalja kao i kompanije "Facebook", "Google", "Dailymotion" sa kojima su pripadnici navedenog udruženja sačinili dogovor za činjenje krivičnih djela na način da se proglase "sudom" koji će određivati šta je "istina" te sve ono što nije u skladu sa njihovim planovima, proglašavati "lažima"te u sadejstvu sa saizvršiocima cenzurisari - brisati, autore takvih objava proglašavati "teoretičatima zavjera", šarlatanima i slično a građane i državne organe, podsticati da čine radnje koje im mogu ugroziti zdravlje i život te smišljano prikrivati posebno one informacije koje ukazuju na takvu opasnost - sve sa ciljem sprovođenja globalnog plana. Sastavni dio svega je i propagandno psihološki, odnosno medijski rat za šta je angažovano više stotina medijskih kuća u svijetu a koje su sve finansirane od strane onih istih, koji su napravili ovaj plan i koji stoje iza virusa, prodaje vakcina i masovne histerije. Dodajem da se u sklopu svega od početka koristi opis - "RAT SA NEVIDLJIVIM NEPRIJATELJEM"
Ono što je moglo i trebalo da se uradi je da se javno ostavi, svim ljudima na slobodan izbor da li će da nose maske ili neće. Oni koji se plaše virusa i boje se za svoj život, imaju slobodu da nose maske ako vjeruju da će ih maska zaštititi a oni koji ne nose maske ih tako ne mogu ugroziti. Ljudi koji ne žele da nose maske i koji su svjesni da nošenje maski ugrožava i njihovo zdravlje i dovodi u životnu opasnost, mogu i trebalo bi da im se omogući da slobodnom voljom odaberu, hoće li nosti masku ili ne. Ista je stvar i sa vakcinom, koja se nameće neprestano i histerično. Ako neko smatra da će ga vakcina zaštititi od virusa, neka je slobodno primi a ko to ne želi, niko ga na to ne može prisiliti, što je propisano i ustavom da niko ne može vršiti eksperimente i naučna istraživanja, bez saglasnosti svake osobe. I ovdje su planeri terorističkog napada, pokazali gebelsovsku propagandu u stilu nacista, pomiješano sa metodama doktora Mengelea, jer navodno će onima koji su se vakcinisali, opasnost biti ljudi koji nisu vakcinisani. Zapitajmo se sada svi, kako uopšte neka vakcina može biti korisna i efikasna ako onaj koji je primi može potom biti zaražen od nekog čovjeka koji nije primio vakcinu. S tim u vezi je udruženje građana "Zašto ne" sa svojom publikacijom "Raskrinkavanje.ba" koje je finansirano od strane stranih kompanija vršilo cenzuru, svih onih koji su smetnja njihovim terorističkom planovima. Tako su cenzurisani čak i mnogi naučnici, nobelovci, prikrivani su podaci o opasnim posljedicama vakcinacije, kao i da je u pitanju eksperimentalna tehnologija koja je kako se može vidjeti iz priloga "Dokaz o eksperimentalnom ispitivanju" (verzije na originalnom jeziku "eng" i prevod "bos") na strani 3 u toku od 29.04.2020. a predviđeno je da traje do 15.05.2023. godine. DAKLE SVAKA VAKCINA KOJA SE REKLAMIRALA KAO `SIGURNA` I `PROVJERENA` A KOJA JE UZ OBMANU I PROPAGANDU UBRIZGAVANA PREVARENIM LJUDIMA OD APRILA 2020-TE DO DANAS I KOJA ĆE BITI KORIŠTENA U BUDUĆNOSTI DO 15-OG MAJA 2023 JE SASTAVNI DIO EKSPERIMENTA NAD LJUDIMA ČIJI KRAJNJI CILJ SE KRIJE OD JAVNOSTI A SIGURNO NIJE BORBA PROTIV KIJAVICE. S obzirom da ima mnogo priloga koji sami po sebi dokazuju krivična djela u nastavku ću ih navoditi uz minimalne propratne opise, kako ne bih suviše usložnjavao i produžavao tekst prijave. Jedan od motiva za pokretanje ove globalne, psihološko propagandne ratne operacije uz korištenje hemijskih i tehnoloških oruđa i oružja je enormna zarada i profit što se može vidjeti u prilogu "Kako su najbogatiji udvostručili imetak tokom pandemije" iz koga citiram dio : "Deset najbogatijih ljudi svijeta više je nego udvostručilo svoje bogatstvo sa 700 milijardi dolara na 1,5 biliona dolara — po stopi od 15.000 dolara u sekundi ili 1,3 milijarde dolara dnevno — tokom prve dvije godine pandemije u kojoj su prihodi 99 posto čovječanstva opali i više od 160 miliona ljudi prisiljeno na siromaštvo." Veliki procenat od ovih dodatnih 800 milijardi dolara su prigrabili upravo cenzori uz saučesništvo takozvanih "provjerivača činjenica" a koji su kako ću kasnije ukazati plaćeni za to. U prilogu "Nove metode cenzure" je vidljivo da se cenzura svega što "fastčekeri" presude da nije istina, proširila i na centurisanje vijesti, koje su kako obrazlažu "pod djelimičnom ili punom kontrolom vlade Rusije" ne navodeći uopšte da li se to tretira kao laž. Druga 2 primjera na tom prilogu pokazuju da se sprečavaju objave koje ISTINITO ukazuju na drastičan skok cijena roba ili na totalitarnu kontrolu i kršenja ljudskih prava u velikom broju zemalja svijeta. Poslednja slika jasno pokazuje da je u pitanju BLOKIRANJE. Ovaj mali iskorak iz konteksta je bitan te ga nastavljam sa prilozima "Facebook i Instagram privremeno dopuštaju pozive na nasilje protiv Rusa" i "Fejsbuk i Instagram dozvoliće pozivanje na nasilje nad Rusima" gdje sami naslovi suštinski sve govore. Ovde su cenzori zauzeli stav da ne samo podržavaju jednu od 2 strane u ratnom sukobu i pozivaju na ubistva predsjednika druge strane i njihovih vojnika nego pozivaju na ubistvo predsjednika zemlje koja uopšte nije u sukobu. Radi se o prizivanju smrti predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka, koji podvlačim nije u ratu ali je već 2 godine najveća kost u grlu gebelsovske propagande cenzorske inkvizicije. U prilogu "Manipulacije cenzora oko finansijskih malverzacija" takozvani "provjerivači činjenica" sa portala "Raskrinkavanje.ba" bave se ulogom predsjednika Lukašenka koji nije htio uvoditi vanredno stanje zbog lažne pandemije pa se vezano za to pojavila vijest da mu je nuđen mito do preko 900 miliona dolara da bi uveo karantinske mjere. Raskrinkavanje.ba, naravno u svom stilu negira da je to istina i kao dokaz svoje tvrdnje citiraju izjave direktora MMF-a koji kaže doslovno "MMF nije zahtijevao mjere poput karantina, izolacije. Jedini zahtijev je bio da se prate preporuke SZO u vezi suzbijanja pandemije, što je standardna procedura za sve zemlje". Ovde su cenzori u pokušaju da istinu proglase za laž, uspjeli samo da pokažu i neviđenu glupost te očitu namjeru za izvršenje krivičnog djela jer se potvrđuje da je ZAHTJEV bio praćenje preporuka SZO u vezi pandemijskih mjera koje važe za sve zemlje a poznato je da su u drugim zemljama uvođeni i karantini, vanredna stanja, izolacije, nošenja maski, distance ali i kazne za one koji se ne pridržavaju terora "novo normalnih" inkvizotora. S tim u vezi je Ustavni sud BIH doneo 2 odluke kojima utvrđuje da se radi o kršenjima ljudskih prava i sloboda ali čak i objavljivanje vijesti o tome se cenzurisalo. Kako su te "preporuke" došle u BIH, može se vidjeti iz priloga "Državna tajna Dodika i Radončića" odnosno članka objavljenog 09.03.2020. nakon čega je u RS obješen glavni republički zdravstveno sanitarni inspektor g. Desimir Miljić. koji je bio prepreka uvođenju bezrazložnog vanrednog stanja a što je učinjeno nakon njegovog ubistva predstavljenog kao samoubistvo. Dakle, ovde se ono u šta su "detaljno upoznati" kvazi eksperti `Raskrinkavanja` opisuje kao državna tajna. Trenutna situacija u svijetu je takva da se za ogroman skok cijena i nedostatak energenata okrivljuje rat u Ukrajini dok su vijesti o "pandemiji" bukvalno nestale čim je ispaljen prvi metak ili su skrenute na zadnje strane medija iako zvanično još nije proglašeno okončanje i prestanak "opasnosti" od zaraze. Jedan od ciljeva novog svjetskog poretka je uz totalnu kontrolu i robotizaciju preko 5G i vještačke inteligencije i to da se velikom procentu stanovništva uskrati korištenje nafte, benzina, gasa itd koji se decenijama troše i njihova količina naravno nije beskonačna te se na prevaru i podmuklim manipulacijama želi sve prisvojiti za mali procenat najbogatijih pojedinaca, njihove kompanije i preteću infrastrukturu a ostatak od 90 i više procenata ljudi bi trebalo da umire od gladi i zime pod izgovorom sprečavanja "globalnog zagrijavanja" i "klimatskih promjena".
U video predavanju iz 2015-te pod nazivom "Inovacijama do nule" Bil Gejts najavljuje planove za budućnost i smanjivanje emitovanja ugljen dioksida - "CO2" za šta je preduslov prekid korištenja takozvanih fosilnih goriva. Ovde je prvih 8 minuta sa tog predavanja i originalno su korišteni za dokazivanje njegove izjave da emisiju CO2 planira smanjiti skoro do nule a kako se radi o gasu koji proizvode ljudi disanjem oni su naravno krivi te ih kako priznaje - vakcinama planira suzbiti za 10 do 15 posto. Ako kako kaže "naprave zbilja dobar posao sa vakcinama". Taj procenat uz "dobar posao" im je očigledno nedovoljan te je za bolje rezultate od 50 do 90 posto neophodan "odličan" posao za šta je preduslov globalna pandemija uz histeričnu propagandu o smrtnoj opasnosti za šta je "naravno" jedini spas njihova "čudesna" vakcina. Kada se ovome doda činjenica da je još prije desetak godina najavljeno prekidanje proizvodnje vozila, pogonjenih motorima na naftu, benzin ili gas te prelaz na električna, onda je jasno da su poskupljenja i nestašice energenata sastavni dio plana a vrištanje medija, cenzura i pozivanja na ubistva su skretanje pažnje sa pravih krivaca. Na žalost, iako niko od izmanipulisanih ljudi ne može doći do nekog predsjednika i nauditi mu, može do brojnih drugih ljudi iste nacionalnosti od kojih su neki mučeni i ubijani jer su satanizovani do te mjere da je stvoren privid kako je legalno ubiti nekoga samo zato što je "pogrešne" narodnosti ili zato što je "antivakser" kako cenzori obično etiketiraju normalne osobe koje su prozrele njihove podmukle planove. Pozovi na zatvaranje, diskriminaciju i ubijanje onih koji nisu vakcinisani, od 2020-te do danas nisu bili rijetkost u komentarima i tekstovima ali nisu cenzurisani kao stavovi nekih nobelovaca recimo. Prilog "Patenti povezani ca korona virusom iz 2015 i 2016" jasno dokazuje da se radi o unaprijed pripremljenom planu jer su patenti povezani sa "novom bolešću"koja se prvi put pojavila krajem 2019 i zato nazvane "covid-19" pokrenuti 3 ili 4 godine ranije. Tehnologija koja bi se koristila bi kako se objašnjava prenosila podatke bežično iz tijela na pametni telefon a to je moguće samo uz ugrađivanje, ubrizgavanje ili ušpricavanje, nano čipova - preko vakcina naravno. A kako će sve to funkcionisati ne može se znati dok se eksperimentalno ne provjeri što je kako sam ranije ukazao upravo u toku. Cenzori između ostalog služe za to da obmanjivanjem ljudi od njih naprave pokusne kuniće ne obazirući se na to da li će i koliko njih imati trajne zdravstvene posljedice ili smrtno stradati. O tome kako su finansirani samozvani "provjerivači činjenica", kakav sporazum o sprovođenju cenzure imaju sa društvenim mrežama, može se vidjeti u prilozima "Često postavljana pitanja - Raskrinkavanje, Facebook provjere - Raskrinkavanje, Impressum - Raskrinkavanje, Metodologija - Raskrinkavanje, O Raskrinkavanju - Raskrinkavanje, Početna - Raskrinkavanje". U sklopu prijave ću izdvojiti samo opis sa stranice "Facebook provjere - Raskrinkavanje" u kome se u podnaslovu "Kako funkcioniše naše partnerstvo sa Facebookom" otvoreno priznaje da citiram "Objavama koje Raskrinkavanje ocjeni kao netačne, Fejsbuk smanjuje doseg a poduzima i druge mjere". Te druge mjere su brisanje objava i potpuno blokiranje pojedinaca kako za objavljivanje ili komentarisanje tako ponekad i za sam pristup platformi što će biti naknadno prezentovano...

PRILOZI

Dokaz o eksperimentalnom ispitivanju - eng, Dokaz o eksperimentalnom ispitivanju - bos, Kako su najbogatiji udvostručili imetak tokom pandemije, Nove metode cenzure, Facebook i Instagram privremeno dopuštaju pozive na nasilje protiv Rusa, Fejsbuk i Instagram dozvoliće pozivanje na nasilje nad Rusima, Manipulacije cenzora oko finansijskih malverzacija, Državna tajna Dodika i Radončića, Inovacijama do nule, Često postavljana pitanja - Raskrinkavanje, Facebook provjere - Raskrinkavanje, Impressum - Raskrinkavanje, Metodologija - Raskrinkavanje, O Raskrinkavanju - Raskrinkavanje, Početna - Raskrinkavanje, Monopol na informacije od strane samozvanih provjerivača istine i internet platformi, KOLAKUŠIĆ POKAZAO PUT - Sprema se masovna tužba protiv cenzora Faktografa, prijeti im zatvor, Kaznena prijava protiv Faktografa, Gonga i Facebooka odaslana iz Bruxellesa i to zbog ograničavanja slobode govora, Kolakušić priprema kaznenu prijavu protiv Faktografa, Gonga i Facebooka – Cenzori uplašeni i u šoku, Mislav Kolakušić koristi lažne optužbe protiv Faktografa u pokušaju da zadrži briselsku plaću, Advokat Mirnes Ajanović podnosi opomenu pred tužbu protiv `plaćeničkog factchekerskog portala Raskrinkavanje zbog cenzure na Facebooku`, Saopštenje za javnost u povodu podnesene krivične prijave protiv lica koja su 19.12.2021. godine prenijeli lažnu vijest o uvođenju covid-potvrda i VTP mjera, Izjava stara mjesec predstavljena kao aktuelna, Vlada FBiH naredila uvođenje strožijih mjera, U Federaciji BiH od 20. decembra počinje primjena VTP pravila, Vijeće ministara o primjeni vakcina, Uputstvo za vakcine, Neistinite tvrdnje Mirnesa Ajanovića o dostupnosti informacija o vakcinama, Blokada objava na fejsbuku, Kršenje standarda po tumačenju fejsbuka i fastčekera, Događaj 201 - scenario, Korona - veliki reset, Covid-19 - the great reset, Da li je opasniji nevidljivi neprijatelj ili `odbrana` od njega, Da li je opasniji nevidljivi neprijatelj ili `odbrana` od njega - mejl, Deaktiviranje dailymotion naloga, Uklanjanje video youtube zapisa, Hoćete li dozvoliti vašoj vladi da nametne prisilnu vakcinaciju, Gripa u sezoni 2016. - 2017.; Epidemija gripa, ćutnja o žrtvama, U Srpskoj još 127 osoba zaraženo virusom korona, U Srpskoj još 146 osoba zaraženo, sedam preminulo, Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine, Nije točno da je njemački kemičar ubijen jer je razotkrio tajni sastojak cjepiva, Medicinske sestre sa protesta u Australiji šire netačne tvrdnje o vakcinisanima u toj zemlji, Morbidne manipulacije samozvanih provjerivača činjenica, Ističe ti vreme da se zacementiraš na vrhu - vakciniši se, Ruski doktor Aleksandar Redko ne razbija korona laži već širi stare dezinformacije, Ništa se nije desilo slučajno - sve ovo je planirano, Ne postoji dokaz o postojanju virusa potvrdio Savezni sud Njemačke - nauka je decenijama obmanjivala čovječanstvo, Virus malih boginja stavljen na probu - dr Stefan Lanka pobeđuje na sudu, Uprkos tvrdnjama njemačkog biologa, virusi postoje i izazivaju bolesti

PODNOSILAC

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

srijeda, 15. lipnja 2022.

ZLIKOVCI NASTAVLJAJU SA LIKVIDACIJAMA

S obzirom da Dodik nema nikakvu funkciju u RS a posebno ne u policiji, postavlja se pitanje zbog čega se on već nekoliko sati nakon likvidacije, oglašava o tome kad već nije sposoban objasniti odakle mu novac za vilu ako je kredit dobio tek godinu dana kasnije. Odakle mu ukradena ikona ili ako se već zgražava nad ubistvima, zašto to nije činio nakon ubistva Slaviše Krunića, koji je javno izjavljivao da ima prijetnje od Dodika ili likvidacije Miloša Ostojića, koju umjesto da rješavaju, ekspresno guraju pod tepih... da ne pominjemo monstruozno ubistvo Milana Vukelića, kome su neposredno pred zločin prijetili pripadnici Dodikovog kartela u policiji ili ubistva koje su izvršili ili pokušali njegovi prijatelji Čamber, Mićić pa čak i vješanje g. Desimira Miljića, koji je bio prepreka Dodiku da uvede vanredno stanje zbog lažne pandemije i komanduje takozvanim "kriznim štabom" itd...

Na moja višegodišnja upozoravanja, takozvani "MUP" ne reaguje na način kakav je obavezan zakonom, nego uporno štiti pripadnike mafijaških klanova u svojim redovima. Načelnik kriminalističke policije je trenutno poslednja ali samo još jedna u nizu brojnih žrtava zločinaca unutar policije i njihovih ortaka iz narko političke mafije.  

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, te člana "Osnovni pojmovi" stav 6 "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova 3 i 5 ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica" podnosi se :  

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GRUPE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL - TERORISTIČKE GRUPE

DODATAK NA VEĆ PODNESENE KRIVIČNE PRIJAVE : Kopija ove krivične prijave će biti poslata i na zvanične mejlove : Predsjednika RS, VSTV-a, Republičkog tužilaštva RS, Vrhovnog suda RS, Okružnog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Bijeljini, Okružnog tužilaštva u Bijeljini te MUP-a RS ali bez priloga. Dokumenti koji se pominju će biti poslati isključivo Tužilaštvu BIH, kako bi se maksimalno umanjila opasnost po svjedoke krivičnih djela a čiji identitet se može otkriti u navedenim prilozima.
 

ZLIKOVCI NASTAVLJAJU SA LIKVIDACIJAMA

 
Kada se ima u vidu kako su Dodik Milorad i pojedini pripadnici MUP-a, spremno dočekali vijest o ubistvu načelnika policije, ne mogu a da ne pomislim da su iznesene reakcije pripremljene unaprijed i da su znali za planiranje ubistva. Uostalom sada već imamo objavljene informacije da su obavještajne službe imale podatke o ugroženosti g. Bašića i potragama za nekim ko bi ubio policajca. Nakon što je kartel dobro uzdrman i uznemiren višemjesečnim tekstovima novinara Vaskovića, gdje su ne samo detalji o kriminalu nego i njihova imena, logično je da su spremili odbrambenu strategiju i kako sam upozoravao, očekivao sam da će još neki od svjedoka biti ubijen. Veliki broj kriminalaca je bio zastrašen i strepio da svakog narednog dana Tužilaštvo BIH može zatražiti njihovo hapšenje a sada nakon ubistva načelnika i "uspješne" akcije policije te najave "promjene propisa" i "pojačavanja bezbjednosti" opisane u prilogu "Dodik sumnja na nešto puno gore" drastično su izmjenili okolnosti. S obzirom da Dodik nema nikakvu funkciju u RS a posebno ne u policiji, postavlja se pitanje zbog čega se on već nekoliko sati nakon likvidacije, oglašava o tome kad već nije sposoban objasniti odakle mu novac za vilu ako je kredit dobio tek godinu dana kasnije. Odakle mu ukradena ikona ili ako se već zgražava nad ubistvima, zašto to nije činio nakon ubistva Slaviše Krunića, koji je javno izjavljivao da ima prijetnje od Dodika ili likvidacije Miloša Ostojića, koju umjesto da rješavaju, ekspresno guraju pod tepih... da ne pominjemo monstruozno ubistvo Milana Vukelića, kome su neposredno pred zločin prijetili pripadnici Dodikovog kartela u policiji ili ubistva koje su izvršili ili pokušali njegovi prijatelji Čamber, Mićić pa čak i vješanje g. Desimira Miljića, koji je bio prepreka Dodiku da uvede vanredno stanje zbog lažne pandemije i komanduje takozvanim "kriznim štabom" itd. Pitanje je kako se uopšte može ponašati, neki okružni tužilac koji je recimo 15.03.2022. bio spreman uz dokaze koje ima, zatražiti hapšenje nekog od inspektora MUP-a, načelnika, direktora pa i samog Dodika. Da li je subjektivno ali i čisto tehnički, spreman na to kad se ima u vidu da su sada očigledno i Dodik i brojni važniji šefovi, nakon poslednjih događaja okruženi dodatnim obezbjeđenjem specijalne policije, koja je spremna pucati na svakoga ko "ugrozi" njihovu bezbjednost. To u prevodu za građane znači da Tužilaštvo BIH neće moći da preduzima nikakve radnje, bilo hapšenja, bilo istražne a da o tome prethodno ne obavjesti MUP RS o svakom detalju jer bi u suprotnom bili ugroženi životi izvršilaca. A pošto je MUP RS običan mafijaški kartel, time će kriminalci biti unaprijed obavješteni o namjerama za njihovo hapšenje što će im dati vrijeme za neku reakciju, bilo da se odluče za bjegstvo ili nešto drugo. I tako je nakon odgađanja saslušavanja u Tužilaštvu BIH u svojstvu osumnjičenog, nakon što se "slučajno" baš tada dogodilo ubistvo načelnika policije, Dodik Milorad otišao "spreman" da objasni odakle mu novac, sve uz oreol "heroja" koji je umislio da ima u svojim izjavama datim u međuvremenu što se vidi u prilogu "Dodik u zgradu tužilaštva pokušao unijeti nekoliko boca alkohola" čije detalje neću dodatno komentarisati. No da su se u pripremi reakcije na "neočekivanu likvidaciju" u mnogome preigrali pokazuju i reakcije Tužilaštava. U prilogu "Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava" koji nije članak nekog medija nego je zvanično saopštenje za javnost sa sajta tužilaštva od 26.03.2022. ispravno se konstatuje da su MUP i Dodik, plasirali laži da bi skrenuli istragu u pogrešnom smjeru te prikrili odgovornost policije. Na stranu to što je Dodik osoba koja nema veze sa istragama i ne bi ga iz policije smjeli obavještavati o detaljima, posebno ako se ima u vidu da je Dodik mjesecima opisivan u člancima novinara Vaskovića kao vođa narko kartela. Ali pošto je MUP, sastavni dio tog mafijaškog klana, onda se ovome i ne treba čuditi.
Dan kasnije, 27.03.2022. Udruženje tužilaca RS je izdalo saopštenje koje se može vidjeti u prilogu "Dodik direktno ugrozio istragu o ubistvu" gdje je osnovano primjećeno da Dodik ne samo da se mješa u istragu za šta nema nikakve nadležnosti nego ugrožava bezbjednost i tužilaca ali i građana. Ohrabruje činjenica da su tužilaštva konačno shvatila kakav je zločinac Dodik Milorad za razliku od vremena kada je prijetio svima "crnom knjigom" mafijaškog kartela. Već pominjani novinar Vasković je samo dan nakon ubistva načelnika Bašića objavio tekst - prilog "Bašićevo ubistvo je naručio vladajući antisistem" u kome piše da se ubijeni ne dovodi u vezu ni sa kakvim kriminalom ali i podvlači da su u njega umješani i Dodik i brojni službenici policije. Kako sam već i pomenuo, neću se baviti imenima pojedinaca i ističem samo detalj da je jedan od pripadnika MUP-a, koji se pominje u članku na strani 3, pdf fajla, organizovao prikrivanje detalja odgovornosti za pogibiju Nikole Đurovića a u šta je kako se navodi umješano preko 50 lica. Za tužioce koji će čitati ovu prijavu, dodajem činjenicu da je 09.10.2011. što je oko mjesec i po nakon pogibije Đurovića, objavljena vijest pod naslovom "Milorad Dodik zbog iscrpljenosti primljen u bolnicu u Banjaluci". U video zapisu o tome, koji takođe postoji, doktorka na pitanje novinara o terapiji, odbija da iznese detalje te bi bilo veoma zanimljivo ustanoviti da li je zaista u pitanju "iscrpljenost" ili posljedice nekih povreda, koje su mogle nastati prilikom saobraćajnog udesa, čije je učesnike policija prikrila. Od brojnih tekstova nastalih nakon dekodiranja aplikacije "SKY" i materijala koji dokazuje sadejstvo Dodik Milorada i MUP-a u organizaciji narko mafijaških poslova, izdvajam članak "Policijski `tim` narko generala" koji se odnosi na djelove klana u Bijeljini gdje stanujem. Pominju se veze sa pripadnicima klana u Istočnom Sarajevu, gdje su namjeravali da me ubiju ali i imena nekih pripadnika kartela iz PU Bijeljina. Dovoljno je samo vidjeti koliko je u gradu izniklo novih zgrada i koliko ima kladionica da bi se shvatilo koja se suma novca od narkotika "pere" kroz te aktivnosti. Vezano za ubistvo načelnika Bašića i potencijalnog ubicu, koga je prethodno policija pustila iz zatvora - dodajem da je među brojnim doušnicima koje su mi slali kriminalci iz policije bilo i takvih koji imaju članove porodice osuđene za ubistva a jedan od njih mi je djelovao kao robijaš pušten preko vikenda da bi odradio "poslić" nakon čega bi dobio pomilovanje. Za svo vrijeme dok je policijska banda pripremala moje ubistvo, njihove sluge su me pljuvale i kriminalizovale u javnosti kao što je vidljivo u prilogu "Laži policijskih doušnika". Sada je već razotkriveno da se radilo o nelegalnim predmetima pred nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu za izmišljenu "povredu ugleda suda" no policijski doušnici su na društvenim mrežama u komentarima insinuirali ne samo da sam pokrao neki novac nakon ubistva sestrine ćerke Ivone, nego je bilo i takvih monstruma koji su tvrdili da sam lično naručio otmicu i ubistvo nevine djevojčice. Sve to i ne treba da čudi kad se ima u vidu da iza svega stoje zločinci iz policije koji su sa svojim saučesnicima ubili dijete prilikom šverca narkotika u Bobar grupu a što je samo dio kriminala u koji su umješani i učinili bi sve da izbjegnu zaslužene kazne, što uključuje i likvidacije svojih kolega, tužilaca, sudija i svih drugih svjedoka njihovih zločina. Za kraj prilažem pdf fajl "Replika na kriminal u vlasti II dio" koji je pisao policijski doušnik V.N. još 07.08.2015. što je neposredno nakon otvaranja montiranog predmeta pred nenadležnim OJT Istočno Sarajevo od strane pripadnika kartela Rajka Čolovića. G. Ninković, koji je kao okružni tužilac znao sve detalje o tom kriminalu koji je počinio Rako Ćolović je uvjeren sam ubijen 2020-te ali i sudija Borovčanin Luka te na kraju načelnik Bašić koji je znao ulogu pojedinih pripadnika MUP-a u organizovanju doušnika angaživanih da me namame u zamku ili navedu na izvršenje nekog krivičnog djela. U konkretnom tekstu koji je pisao doušnik V.N. se vidi da je pratio ne samo mene nego i sudiju Osnovnog suda u Bijeljini te se hvali i ističe da kako kaže "Sve što radiš znaj uvjek neko vidi a nije uniformisan." To je naravno njegova i njihova uobrazilja jer nikada nisu imali pojma šta mislim i šta planiram dok to ne objavim na internetu a ja sam znao za njihove planove i razotkrivao sve doušnike koje su mi slali. Ovakve koji mi se nisu lično obraćali nego su me samo pratili i posmatrali ne bih mogao povezati sa bilo kakvim radnjama usmjerenim protiv mene sa ciljem pripreme likvidacije da nisu bili toliko "inteligentni" da o tome pišu na blogu. Da je tužilaštvo na vrijeme reagovalo na moje dopise i krivične prijave te sankcionisalo pripadnike mafijaškog kartela iz policije, danas bi vjerovatno bio živ i načelnik Bašić i sudija Borovčanin i tužilac Ninković ali i mnogi drugi građani - svjedoci zločina Dodikove bande.
POSLEDNJE VIJESTI : O kriminalu mafijaškog kartela bi se moglo napisati na hiljade strana teksta no sa prethodnom rečenicom sam namjeravao završiti ovu prijavu kada sam naišao na još 2 teksta na internetu vezano za ubistvo načelnika Bašića i gestapovske metode klana. U tekstu "Spremaju se prijave protiv direktora policije" od 29.03.2022. osim opisa inkvizitorskih metoda zločinaca iz policije, vidljivo je da je Dodik Milorad UPOZORIO, sve "krupne ribe" da se sklone a onda su praktično poslali maskirane specijalce da se iživljavaju na osobama koje nemaju nikakve veze sa zločinom i tako glume zakonitost. U drugom tekstu pod nazivom "Kostreševićev i Marićev “način istrage”" objavljenom 01.04.2022. dodatno se potvrđuje da policija nije djelovala pod nadzorom tužilaštva nego po naredbama zločinca i pučiste Dodik Milorada. Time se moja pretpostavka da ubistvo g. Bašića, nije plan nekog izolovanog kriminalca nego monstruozna FALSE FLAG operacija, mafijaškog kartela, koji čine Dodik Milorad, MUP RS te brojni Dodikovi ljudi unutar institucija i izvan njih. Sve je očiglednije da su se šefovi kartela, dotjerani do zida i u panici da će završiti na dugogodišnjoj robiji zbog brojnih zločina, odlučili da ubiju nekog svjedoka krivičnih djela iz policije ne toliko zbog njegovog eventualnog svjedočenja u budućnosti nego da bi imali izgovore za poteze koje su isplanirali da učine, praktično stvarajući od policije privatni zaštitarski servis za sebe i istovremeno ogoljenu terorističku organizaciju za zastrašivanje svjedoka i drugih građana uz prikrivenu a moguće uskoro i javnu poruku da će MUP RS, svim sredstvima "zaštititi" političare i komandu policije čak i od organa BIH odakle osjećaju opasnost od hapšenja. Izraz "puč" koji je upotrijebio novinar Vasković me je podsjetio na moj tekst "Dvostruki državni udar mafijaškog klana" napisan 23.09.2019. u sklopu predmeta 80 0 Pr 100636 18 Pr, koji je pravosnažno okončan konstatacijom suda da ja nisam ni na koji način kršio zakon ali i da su to činili službenici MUP-a, sudske policije, OJTIS i Suda u Sokocu, koji su lažirali nadležnost sa ciljem da budem odvučen na teritoriju Istočnog Sarajeva i ubijen od strane lokalnih klanova Dodikovog mafijaškog kartela. Uz podsjećanje tužilaštvu BIH da prilikom istražnih radnji preuzme kompletan spis "80 0 Pr 100636 18 Pr" izdvajam jedan od važnijih djelova iz priloga "Dvostruki državni udar mafijaškog klana" u kome sam obilježio taj i neke druge pasuse :
"Ovaj dopis je prije svega namjenjen javnosti ali i da argumentovano pokažem i dokažem mafijašku i terorističku prirodu takozvane države a da li će akteri u postupku nastaviti da djeluju po uputama iz "crne knjige" i nalozima šefova kriminalnih klanova ili će raditi po zakonu, neka svako sam odluči. Državni organi svoj legitimitet i moć zasnivaju i crpe iz zakona kojima je definisano njihovo postupanje. Onoga trenutka kada takozvani "državni organi" prestanu da djeluju prema tim zakonskim odredbama i umjesto njih izvršavaju naredbe raznoraznih kabadahija iz mafijaškog klana, oni prestaju da budu "državni organi" i ne razlikuju se od bande drumskih razbojnika. Mene je RS, odnosno MUP - PS Bijeljina II, opisala u "Izvještaju o prekršaju" kao `VIŠESTRUKOG POVRATNIKA U ČINJENJU ISTIH PREKRŠAJA` što je za mene kompliment od jedne lopovske fašističke terorističke bande kakva je RS i prije svega MUP, koji me sada direktno napada a pošto nisu uspjeli da me u tišini odvedu kao ovcu na klanje, poslije višestrukog razbojničkog napada 27.09.2018. i više teških krivičnih djela, koja su izvršili službenici, odnosno takozvani "svjedoci" a po naredbama zločinaca sa nivoa iznad njih, koji su se tada krili a i sada kriju kao najbjednije kukavice, nalažući i instruišući ih da sada lažu i pred sudom da bi izbjegli robiju ne samo po tom osnovu, nego i za sve druge pljačke i ubistva u koje su umješani. A da poznajem metode policije bolje nego mnogi njihovi pripadnici vidi se i iz pitanja koja sam im poslao poštom te su za manje od 24 sata napravili uzbunu, kako bi otkrili koji njihov doušnik mi je dostavio podatke... Mafijaški klanovi u potpunosti kontrolišu ne samo RS, nego i Federaciju, odnosno BIH u cjelini ali otvoreno razbojništvo i fašizam koje pokazuju prije svega dodik milorad, dragan lukač i njihove sluge, može se vidjeti samo u RS, koja poslije adolfa hitlera i knjige "Mein kampf" ima dostojnog nasljednika u poznatom "naučnom" djelu "CRNA KNJIGA" koja duduše još nije dostupna u prodaji ali se kako se može vidjeti primjenjuje godinama unazad i prije nego je objelodanjena javnosti pred kamerama. 30. oktobra 2016. jedan od šefova mafijaškog režima je otvoreno izdao naredbu za likvidacije, citiram iz medija a postoji i video zapis: “SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti, voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!” Time je poslata i jasna poruka svima koji su se htjeli bar deklarativno pridržavati zakona te su pripadnici mafije izvršili dodatni udar na ionako nepostojeću pravnu državu, brutalno gazeći ustav i garantovana prava a sebi dajući nelegalno ovlaštenja koja po zakonima nemaju."

PRILOZI

Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Crna knjiga, Crna knjiga iznad ustava i zakona, Visoki funkcioneri mup rs pripadnici kavačkog klana, `False flag` operacija, Žalba na rješenje 01-07-10-6-109-2021, Zahtjev za informacije VSTV-u, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Događaji pred likvidaciju, Dodik ponovo pozvan u Tužilaštvo BiH zbog vile u Beogradu. Veoma sam ponosan, Dodik sumnja na nešto puno gore, Dodik u zgradu tužilaštva pokušao unijeti nekoliko boca alkohola, Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava, Dodik direktno ugrozio istragu o ubistvu, Bašićevo ubistvo je naručio vladajući antisistem, Milorad Dodik zbog iscrpljenosti primljen u bolnicu u Banjaluci, Policijski `tim` narko generala, Laži policijskih doušnika, Replika na kriminal u vlasti II dio, Spremaju se prijave protiv direktora policije, Kostreševićev i marićev “način istrage”, Dvostruki državni udar mafijaškog klana

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

nedjelja, 5. lipnja 2022.

JAVNI POZIV ČASNIM I POŠTENIM LJUDIMA DA NAPUSTE MAFIJAŠKI KARTEL

Motiv Dodika i njegove bande iz MUP-a da me ubije je to što sam razotkrio njihove mafiješke poslove, posebno vezano za ubistvo djevojčice Ivone te su osim više pokušaja "zadesne" smrti ili `samoubistva`, pokrenuli nelegalne predmete protiv mene za izmišljenu "povredu ugleda suda" i to pred po zakonu nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu, koristeći ih za prikupljanje informacija neophodnih za pripremu likvidacije. Na kraju, ponovo upozoravan da su pripadnici mafijaškog klana, posebno naoružani zločinci iz tajnih službi i kriminalističke policije, koji su umješani u brojna ubistva, krijumčarenje narkotika i druga krivična djela, spremni ubiti svakoga pa i nevine pripadnike MUP-a da bi ih spriječili u razotkrivanju njihovog kriminala...

Na moja višegodišnja upozoravanja, takozvani "MUP" ne reaguje na način kakav je obavezan zakonom, nego uporno štiti pripadnike mafijaških klanova u svojim redovima. Načelnik kriminalističke policije je trenutno poslednja ali samo još jedna u nizu brojnih žrtava zločinaca unutar policije i njihovih ortaka iz narko političke mafije.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, te člana "Osnovni pojmovi" stav 6 "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova 3 i 5 ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica" podnosi se :

JAVNI POZIV ČASNIM I POŠTENIM LJUDIMA DA NAPUSTE MAFIJAŠKI KARTEL

DODATAK NA VEĆ PODNESENE KRIVIČNE PRIJAVE : Kopija ove krivične prijave će biti poslata i na zvanične mejlove : Predsjednika RS, VSTV-a, Republičkog tužilaštva RS, Vrhovnog suda RS, Okružnog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Bijeljini, Okružnog tužilaštva u Bijeljini te MUP-a RS ali bez priloga. Dokumenti koji se pominju će biti poslati isključivo Tužilaštvu BIH, kako bi se maksimalno umanjila opasnost po svjedoke krivičnih djela a čiji identitet se može otkriti u navedenim prilozima.
Početkom marta 2022-e sam napisao i poslao krivičnu prijavu sa podnaslovom "Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela". U toj prijavi sam pomenuo javno priznanje MUP-a da su njihovi službenici sarađivali sa kriminalnim grupama te da takvi neće biti zaštićeni od odgovornosti no umjesto da ODMAH budu uklonjeni sa svojih pozicija, pohapšeni i onemogućeni da opstruišu istrage i čine nova krivična djela, to nije učinjeno nego je došlo do nove likvidacije - ubistva načelnika kriminalističke policije g. Radenka Bašića. U nastavku ću pojasniti zašto je on mogao biti svjedok vezano za brojna krivična djela i brojne pokušaje kartela da i mene ubije a podsjećam da sam više puta pismeno a i usmeno upozoravao na opasnost po živote svjedoka. Iz do sada dostupnih podataka, više je nego jasno da je za ovaj zločin odgovoran MUP i to ne samo jer je pustio na slobodu osobu A.M. presuđenu za ubistvo, nego su očigledno pripadnici kartela unutar MUP-a, učestvovali u planiranju i pripremi. To što je pomenuti vrlo brzo uhapšen i priznao ubistvo, čak i ne znači da ga je zaista izvršio jer prema svemu poznatom je veoma upitna uračunljivost te osobe i ne bi bilo iznenađenje da isti prizna ubistva Džona Kenedija, Franca Ferdinanda, Julija Cezara i slično. Pitanje je koliko je ljudi zvanično na izdržavanjima zatvorskih kazni a u stvari su na slobodi kako bi njima manipulisali pojedini kriminalci iz kartela a naravno da to ne bi bilo moguće bez učešća pripadnika MUP-a. Stoga smatram da svi oni koji nisu umješani u kriminalne radnje mafijaških klanova treba da izvrše jasno distanciranje od kriminalnih radnji, ne pružaju im pomoć i ne izvršavaju nezakonite naloge te upućujem :

JAVNI POZIV ČASNIM I POŠTENIM LJUDIMA DA NAPUSTE MAFIJAŠKI KARTEL

Što u praksi ne znači da treba bukvalno dati ostavku - napustiti posao, nego ga raditi isključivo po zakonu no ako to nije moguće bolje je i časnije ne raditi uopšte nego izvršavati naredbe mafijaških bosova. U uvodu prije svega ću da podsjetim ko je i kako najavio monstruozne likvidacije mafijaškog kartela, zloupotrebe položaja u institucijama u tu svrhu i brojna krivična djela a to je prilog "Crna knjiga" iz koga citiram dio : “SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!” Da nije u pitanju moja "naknadna pamet" postoje brojni materijali od kojih prilažem pdf fajl "Crna knjiga iznad ustava i zakona" pisan krajem februara 2019-te u kome sam opisao neke od kriminalnih radnji Dodikovog mafijaškog kartela.
Nevezano za postupke njegove i pripadnika MUP-a poslednjih dana ja nemam nikakvih ograničavanja da ga nazovem zlikovcem a MUP terorističkom zločinačkom organizacijom jer je ovaj citat jasna i javna naredba mafiji za likvidacije a MUP i njihovi saučesnici su godinama više puta pokušavali da me ubiju, čineći više "usputnih" krivičnih djela što za šta sam dostavio dokaze u nekoliko sudskih predmeta. Čak me je službenik MUP-a, napao fizički i prijetio ubistvom u zgradi PU Bijeljina što je posmatralo više uniformisanih službenika a sada već treću godinu MUP prikriva njegovo ime i imena kriminalaca koji su učestvovali u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, koji je organizovao i nadzirao MUP RS.
Ne slažem se sa tvrdnjom da je ubistvo načelnika napad na kompletan MUP no ostavljam svima da o tome zauzmu stav kakav misle da je ispravan no napad službenika MUP-a na mene u njihovoj zgradi i više pokušaja ubistva, tretiram kao napade kompletnog MUP-a i tako ću ih opisivati sve dok ne dobijem pismeno izvinjenje ne za mene nego za svoju sestru čije su jedino djete ubili. Detalje o time sam ranije opisivao a ni MUP ni bio koji drugi organ nije dostavio nikakav dokaz kojim bi opravdao razbojničke terorističke napade na mene od strane mafijaškog kartela "ZORS" a to nije učinjeno ni nakon što je nastao "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" koji sam već prilagao ranije uz druge prijave.
To pokazuje da MUP nema nikakve veze sa zakonom i ne postupa po uputama i smjernicama Predsjednika RS, nego je privatna banda i izvršava naloge zlikovca Dodik Milorada, odnosno drugih bosova iz sjenke. Već nekoliko godina sam pisao više puta da je pomenuti Dodik Milorad, kriminalac i jedan od šefova mafije a tek poslednjih nekoliko mjeseci, nakon dobivanja materijala od Interpola, poteklog od komunikacija kartela preko prije svega aplikacije "SKY" djelove tih dokaza i imena uticajnijih pripadnika mafije, objavljuje i istraživački novinar Slobodan Vasković. Javnost njega ne treba posmatrati samo kao novinara nego i neformalnog "portparola" stranih obavještajnih i istraživačih službi, koji ima zadatak predočiti građanima dokaze o kriminalu režima a koji bi inače završili sakriveni u prašnjavim fiokama. Dodajem da sam osim konstantnog obavještavanja javnosti, dio materijala dostavio i na adrese nekoliko najuticajnijih zemalja svijeta, nakon čega je ubrzo došlo do razotkrivanja komunikacija mafijaškog kartela putem "zaštićenih" aplikacija. Od više desetina tekstova objavljenih poslednjih nekoliko mjeseci, jedan od najvažnijih je "Visoki funkcioneri mup rs pripadnici kavačkog klana". U tom tekstu je naveden veliki broj lica no neću ih uopšte pominjati jer su skoro svi pripadnici MUP-a i nebitno je ko su jer je kao "zaštitnik" i vrhovni šef naveden upravo Dodik Milorad, aktivan preko 20 godina u mafijaškom kartelu dok je većina navedenih službenika MUP-a, tek nekoliko godina na trenutnim pozicijama a postali su pripadnici kartela upravo zbog toga jer su u zločinačkom sistemu koji je kreirao Dodik Milorad. Slična situacija je i u Federaciji BIH no to nije tema ove krivične prijave, sem što Tužilaštvo BIH treba imati u vidu da zločinci ne samo iz oba entiteta nego i iz okolnih zemalja sarađuju kao dio jedinstvenog kartela. Dakle, motiv Dodika i njegove bande iz MUP-a da me ubije je to što sam razotkrio njihove mafiješke poslove, posebno vezano za ubistvo djevojčice Ivone te su osim više pokušaja "zadesne" smrti ili `samoubistva` pokrenuli nelegalne predmete protiv mene za izmišljenu "povredu ugleda suda" i to pred po zakonu nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu, koristeći ih za prikupljanje informacija neophodnih za pripremu likvidacije.
Drugi kolosjek, kako je to Dodik rekao "borbe" protiv mene i drugih časnih građana su pokušaji da nas preko instruisanih i izmanipulisanih provokatora, doušnika ili prikrivenih istražitelja, navedu na radnju koja je nesporno krivično djelo ali ogromna većina toga nije svjesna. Najdrastičniji i najizrazitii primjer toga je opisan u prilogu koji sam nazvao "`False flag` operacija" sa ciljem da prikrijem imana aktera - svjedoka i žrtvi, odnosno "meta" krivičnog djela da ih ne bih dovodio u opasnost a tužilac će moći iz teksta da sazna sve detalje. Originalan naziv teksta, koji je nastao prije nekoliko godina, neću sada navoditi kao ni detalje a otkriću za javnost da se radi o nespornom krivičnom djelu za koje je predviđeni maksimum kazne, preko deset godina zatvora. Iz sadržaja se može vidjeti ne samo ko je bio počinilac nego se može zaključiti i ko je instruisao istoga i druge koji se u tekstu ne pominju. Cilj je bio da se korištenjem pomenute i više drugih osoba, navedem da izvršim isto krivično djelo, koje bi bilo audio ili video snimljeno za šta bi zakonsko pokriće bile "posebne istražne radnje" izdejstvovane preko već pomenutog ili nekog od drugih predmeta koje je zločinački kartel MUP RS, pokrenuo protiv mene. Kada tužilac vidi ime osobe koja opravdava izvršenje krivičnog djela, shvatiće ono što trenutno niko osim mene u javnosti ne zna a to je da je ubijeni g. Bašić ako ne već tada a ono sigurno nakon stupanja na poziciju načelnika došao do dokumentacije i saznanja o tome koji su "obavještajci" - agenti iz MUP-a, radili na kojim zadacima, ko je bio prikriveni istražitelj, ko je glumio u javnosti da je ono što nije itd. Detaljnije sam to opisao u prilogu "Žalba na rješenje 01-07-10-6-109-2021" gdje sam na drugoj strani podvukao odnosno uokvirio najvažnije djelove. U prilogu "Zahtjev za informacije VSTV-u" sam pominjao stradanja svjedoka krivičnih djela te opasnost po život svih koji imaju saznanja o zločinima mafijaškog kartela te citiram rečenicu sa dna priloga : "Na kraju, ponovo upozoravan da su pripadnici mafijaškog klana, posebno naoružani zločinci iz tajnih službi i kriminalističke policije, koji su umješani u brojna ubistva, krijumčarenje narkotika i druga krivična djela, spremni ubiti svakoga pa i nevine pripadnike MUP-a da bi ih spriječili u razotkrivanju njihovog kriminala." Nakon što se pročita ova rečenica a slične sam pisao više puta, ubistvo načelnika Bašića, djeluje još sablasnije. Od brojnih pismenih upozoravanja na opasnost po život za svjedoke, prilažem i "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" koja se kako se može zaključiti po broju, odnosi na događaje iz 2018-te, što se vidi i u tekstu a u vrijeme kada sam ju pisao ne samo da je načelnik Bašić bio živ, nego su bili živi i okružni tužilac Dragan Ninković te sudija Borovčanin Luka - svi upoznati sa nekim od detalja planova za pokušaje mog ubistva. Na već pomenuti prilog "`False flag` operacija" nadovezujem još jedan tekst istog autora o kome je ubijeni načelnik Bašić, nesporno imao podatke a taj prilog sam nazvao "Događaji pred likvidaciju". Originalni naslov ne želim da pominjem iz već navedenih razloga kao ni detalje no ono što moram istaći je da se opisuje dan 17.03.2022. što je 3 dana pred ubistvo načelnika. Da bi Tužilaštvu BIH bilo lakše da se snađe uz ovu prijavu gdje izbjegavam maksimalno pominjati imena i detalje, podvukao sam i uokvirio i u tom prilogu najvažnije detalje i posebno veoma neobičan poziv građanima : "...da u svom okruženju spriječe bilo koje lica, pa bio on političar, bio on funkcioner, bio ministar i PREDSJEDNIK BILO ČEGA, da doprinese nestabilnosti ili ugrožavanju građana, ili eventualno novih sukoba..." Odmah nakon manje bitnog pasusa, isti autor, koga je dobro poznavao ubijeni načelnik, asocira ono što je manje više jasno svakom građaninu da je taj predsjednik, koji se pominje, upravo Milorad Dodik. Sa druge strane neposredno prije toga Dodik Miorad je dobio poziv za saslušavanje u Tužilaštvo BIH, (prilog "Dodik ponovo pozvan u Tužilaštvo BiH zbog vile u Beogradu" objavljeno 14.03.2022. - 7 dana prije ubistva načelnika) zbog sumnje na krivična djela vezana za kupovinu vile vrijedne milion i po te je tražio odgodu da bi se "spremio". Dakle nakon 15 godina od događaja i pripreme da objasni detalje treba mu još nekoliko dana da bi izneo svoj stav no da vidimo šta je radio u periodu od tih 10 - 15 dana. U prilogu "Veoma sam ponosan" opisuje se boravak Dodik Milorada u Prijedoru istog 17.03.2022. kada je iz drugog mjesta, (Bijeljine) upućena poruka građanima da spriječe bilo koje lice pa i predsjednika da ugrožavaju građane i izazivaju sukobe. Kad se ima u vidu da je samo nakon 3 dana, upravo u Prijedoru, ubijen načelnik policije, opravdano je zapitati se da li su ti događaji povezani. Da li je tada ponovljena naredba, ljudima iz mafijaškog kartela da se bore protiv lica čija su imena "zapisana u crnoj knjizi" i da li je g. Bašić bio prijetnja klanu kao potencijalni svjedok za brojna krivična djela uključujući i pokušaje mog ubistva. Smatram da je sa aspekta dokazivanja krivice i odgovornosti Dodik Milorada na dan 17.03.022. nebitno istraživati da li postoje svjedoci koji bi to potvrdili jer postoje dokazi u medijima pa čak i video zapis te izdate naredbe šefa mafije iz 2016-te, nakon čega su uslijedile likvidacije više lica - na stranu to što je ta naredba bila na snazi i ranije ali ne javno obznanjena.

PRILOZI

Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Crna knjiga, Crna knjiga iznad ustava i zakona, Visoki funkcioneri mup rs pripadnici kavačkog klana, `False flag` operacija, Žalba na rješenje 01-07-10-6-109-2021, Zahtjev za informacije VSTV-u, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Događaji pred likvidaciju, Dodik ponovo pozvan u Tužilaštvo BiH zbog vile u Beogradu. Veoma sam ponosan, Dodik sumnja na nešto puno gore, Dodik u zgradu tužilaštva pokušao unijeti nekoliko boca alkohola, Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava, Dodik direktno ugrozio istragu o ubistvu, Bašićevo ubistvo je naručio vladajući antisistem, Milorad Dodik zbog iscrpljenosti primljen u bolnicu u Banjaluci, Policijski `tim` narko generala, Laži policijskih doušnika, Replika na kriminal u vlasti II dio, Spremaju se prijave protiv direktora policije, Kostreševićev i marićev “način istrage”, Dvostruki državni udar mafijaškog klana

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

ponedjeljak, 30. svibnja 2022.

KO JE ODGOVORAN ZA NOVE ŽRTVE MAFIJAŠKOG KARTELA

Laž koja je ispričana službenicima SP od strane komande je jasan dokaz da su smišljano učestvovali u pripremi pokušaja ubistva ne samo ranije nego i nakon nastanka dokaza gdje je navedeno da ne postoji nijedan krivični predmet u kome sam stranka te je očito da ne postoji rješenje o prenosu nadležnosti, koje sam tražio prethodnim zahtjevom ako postoji i komanda sudske policije će morati dati odgovor Tužilaštvu BIH sa kojim ciljem je svim službenicima OKSP u Bijeljini ispričala tu laž te ih slala da me presreću, kidnapuju i odvlače na udaljenu teritoriju Istočnog Sarajeva, znajući da je nadležnost lažirana - zbog čega ako ne sa ciljem da njihovim saučasnicima egzekutorima sa Sokoca budem isporučen kao laka meta na tacni...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, te člana "Osnovni pojmovi" stav 6 "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova 3 i 5 ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica" podnosi se : DODATAK NA VEĆ PODNESENE KRIVIČNE PRIJAVE :

KO JE ODGOVORAN ZA NOVE ŽRTVE MAFIJAŠKOG KARTELA

Ukoliko mi direktor sudske policije u roku od 48 sati ne dostavi odgovore na pitanja o ozbiljnom ugrožavanju mog života u čemu je učestvovala komanda sudske policije, očekujem od Tužilaštva BIH da njega i druge odgovorne iz SP, tretira kao ubice u pokušaju, pripadnike kartela i u najkrećem roku ih liši slobode jer predstavljaju opasnost po brojne svjedoke i nevine građane. Ako za 48 sati - ne računajući neradne dane ne dobijem na lični mejl odgovore na pitanja, dokumente koje sam tražio i pismeno izvinjenje za razbojnički tretman "neodgovornih pojedinaca" sudsku policiju ću javno tretirati i opisivati kao bandu a direktora saučesnikom zločinca Borovčanin Danka, kao da je lično ubio nevinu djevojčicu i izdavao naredbe za kršenje zakona i pripremu mog ubistva te ću preduzeti dodatne pravne radnje da isti dobije zasluženu kaznu. Nadam se samo da će Tužilaštvo BIH biti brže od profesionalnih ubica, koji po nalozima šefova mafijaškog kartela ZORS, likvidiraju sve one koji bi mogli svjedočiti pred sudom protiv njih. Stavke koje slijede sam naveo 12.03.2021. - prilog "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije" na koji tada nije bilo odgovora ali je umjesto toga 15 dana kasnije sahranjen sudija L.B. svjedok lažiranja nadležnosti od strane ZORS i pokušaja likvidacije. Čak i da se radilo o "prirodnoj" smrti uzrokovanoj stresom ili samoubistvu, postoji odgovornost direktora SP, zbog prikrivanja dokaza a osnovana je sumnja da su u navedene smrti - ubistva direktno umješani pomenuti Borovčanin Danko i drugi pripadnici SP, odnosno ZORS-e. Slijede stavke iz pomenutog dokumenta :

ZAHTJEVAM

- Ko je i sa kojim razlogom, pripadnicima sudske policije u Bijeljini saopštio laž da je Osnovni sud u Bijeljini, zatražio prenos nadležnosti u postupku protiv mene za "povredu ugleda suda". - Ko je je i sa kojim razlogom, službenicima sudske policije u Bijeljini saopstio laž da je Vrhovni sud Republike Srpske, prenio nadležnost u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" na Osnovni sud u Sokocu. - Da li su službenici sudske policije, kada su me zajedničkom akcijom sa pripadnicima kriminalističke policije i asistencijom doušnika, preseli 27.09.2018. saopštili komandi da sam ih upozoravao, kako krše zakon jer mi ne uručuju nikakvu naredbu, lažu da trebamo do suda u Bijeljini i da su predmeti nelegalni, montirani sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i ostavljen tamo kao laka meta timu plaćenih ubica. - Da li su vam službenicima sudske policije saopštili da su me skupa sa pripadnicima MUP-a, napali kukavički s leđa i kada sam dobrovoljno ponudio da mi stave lisice, prilikom ulaska u zgradu divljački su mi gurali glavu prema zemlji, što je izazvalo dodatne i izuzetno teške tegobe i gušenje a koje tegobe inače imam zbog polena ambrozije - ili zbog zaprašivanja iz aviona i drugim oblicima trovanja, što se lažno predstavljalo kao alergija na ambroziju a danas kao "korona". - Da li vam pripadnici sudske policije saopštili da sam preko 20 puta u Policijskoj stanici Bijeljina II, tražio hitnu medicinsku pomoć te su me isti predali sudskoj policiji, saopštivši da će me SP odvesti u hitnu pomoć na osnovu dogovora koji su postigli a to sam naveo u krivičnoj prijavi protiv pripadnika MUP-a od 24.05.2019. godine. - Da li su vam službenici sudske policije saopštili da sam nakon izlaska iz Policijske stanice Bijeljina II, više puta od njih zahtijevao da me odvezu u hitnu pomoć, jer imam teških problema sa disanjem i gušim se. - Službenici su se zaustavili pred zgradom sudova u Bijeljini te otišli u komandu a kada su se vratili na moj ponovni zahtjev su rekli da samo moraju izvršavati dobijenu naredbu i transportovati me na Sokolac te postavljam pitanje da li je nalog da mi se ne ukaže hitna pomoć doneo neko iz komande sudske policije ili osoba izvan sudske policije i konkretno ime te osobe. - Zbog čega su me službenici sudske policije izbacili na ulicu u Sokocu, iako sam ih upozoravao da je upravo to plan da budem tamo ostavljen kao laka meta, umjesto ako već sud i tužilaštvo nisu odredili pritvor da me vrate natrag u Bijeljinu gdje svejedno idu.
Ostavljanje na ulici u Sokocu, gdje je između suda i autobuske stanice već čekala ekipa plaćenih ubica, nedvosmisleno znači da je komanda sudske policije saučestvovala u pokušaju mog ubistva, kao što godinama saučestvuje u pokušajima prikrivanja ubistva Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice, koje se desilo, prilikom šverca narkotika u čemu takođe saučestvuje komanda sudske policije. Alternativno, direktor sudske policije umjesto odgovora na ova pitanja, koja komandu sudske policije direktno dovoze u vezu sa teškim krivičnim djelima, može na moj mejl poslati kopije slijedećih dokumenata : 1. Prijedlog Osnovnog suda u Bijeljini za Vrhovni sud, kojim se traži izuzeće tog suda u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" i prenos nadležnosti na neki drugi sud. 2. Odluka Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom se predmet protiv mene za "povredu ugleda suda", dodijeljuje u rad Osnovnom sudu u Sokocu. 3. Odluka Republičkog tužilaštva RS, kojom se predmet protiv mene, konkretno za "povredu ugleda suda" dostavlja na postupanje Tužilaštvu u Istočnom Sarajevu ili čak bilo kakva druga odluka RTRS o dodjeli predmeta i prenosu nadležnosti na OJTIS u kojoj je navedeno da sam ja prijavljen za bilo koje krivično djelo.
Sudska policija Republike Srpske je u direktnoj vezi sa Vrhovnim sudom RS, odnosno lično Predsjednik vrhovnog suda, upravlja radom sudske policije te će vam biti lako doći do navedenog dokumenta ako postoji. Takođe postoji Okružni centar sudske policije u Bijeljini, koji će na isti način lako moći da dođe do prijedloga Osnovnog suda za prenos nadležnosti a o čemu su službenici sudske policije pričali da je podnesen prijedlog i izvršen prenos nadležnosti. Sve ove teme bile su predmet dokaznog postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini, gdje sam dokazao krivična djela, gnusne laži i falsifikate pripadnika sudske policije a po nalozima komande sudske policije.
Dokaz da ne pominjem opasnost po živote svjedoka tek sada nego sam to činio i ranije - prije stradanja pomenutih pripadnika pravosuđa je dokument "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" koji prilažem. Početkom oktobra 2021-e sam razgovarao sa pripadnikom PS Bijeljina II i upozorio da njemu i drugim svjedocima prijeti životna opasnost te zatražio da upozori i kolege da povećaju opreznost kako ne bi završili pod zemljom poput navedenih pripadnika pravosuđa i tom prilikom je službenik S.P. potvrdio da se sjeća nekih bitnih detalja na dan 27.09.2018. a koje komanda sudske policije želi sakriti. Citiram sa dna 5 strane priloga "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije" dio koji sam napisao 12.03.2021. mnogo prije razgovora sa njim : "...podsjećam da je pripadnik MUP-a, prilikom preuzimanja saopštio da će me sudska policija odvesti u hitnu pomoć a radi se o službeniku S.P. koji će uvjeren sam sjetiti se tog detalja, imajući u vidu da je komanda sudske policije za ove inkvizitorske metode, pokušala skinuti sa sebe odgovornost i prebaciti sve na njega." Osim toga službenik S.P. se dobro sjeća laži sudske policije, (izgovorene od službenika L.M.) da je navodno Osnovni sud u Bijeljini zatražio svoje izuzeće te da je potom Vrhovni sud RS, donio rješenje o prenosu nadležnosti u Osnovni sud u Sokocu. Nadam se da će Tužilaštvo BIH što prije saslušati svjedoka iz PS Bijeljina II, vezano za ove laži komande sudske policije a koje su ispričali službenicima nakon što sam ih upozorio da je predmet protiv mene montiran, (lažirana nadležnost nenadležnih organa) a što je uz lažan opis događaja ipak opisano u prilogu "Zabilješka sudske policije od 15.05.2018." . Pravo stanje događaja je opisano u prilogu "Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018." a audio snimak napisanog je izveden kao dokaz pred sudom u Bijeljini i sastavni je dio spisa. Laž koja je ispričana službenicima SP od strane komande je jasan dokaz da su smišljano učestvovali u pripremi pokušaja ubistva ne samo ranije nego i nakon nastanka dokaza "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." gdje je navedeno da ne postoji nijedan krivični predmet u tom sudu u kome sam stranka te je očito da ne postoji rješenje o prenosu nadležnosti, (koje sam tražio prethodnim zahtjevom ako postoji) i komanda sudske policije će morati dati odgovor Tužilaštvu BIH sa kojim ciljem je svim službenicima OKSP u Bijeljini ispričala tu laž te ih slala da me presreću, kidnapuju i odvlače na udaljenu teritoriju Istočnog Sarajeva, znajući da je nadležnost lažirana - zbog čega ako ne sa ciljem da njihovim saučasnicima egzekutorima sa Sokoca budem isporučen kao laka meta na tacni. Istorijat zločina pojedinih osoba sa Sokoca je opisan u prilogu `“Pahuljice” su zbrisale s lica zemlje bijeljinske porodice` gdje na drugoj strani nakon navedenih više imena piše "Većina njih živi danas u RS-u, (Sokolac)." te da su nakon razotkrivanja ratnog zločina - ubistva preko 20 civila, uključujući i nekoliko djece, citiram iz članka "...pobjegli helikopterima MUP-a na Pale." Za ovaj ratni zločin je odgovorna policija i ne samo to nego i za prikrivanje počinilaca a oni koji su to počinili, spremni su naravno ubiti i mene i bilo koga drugog da bi se zahvalili onima koji ih godinama štite. Zbog toga je odabran Sokolac kao mjesto gdje je montiran nezakoniti predmet, mjesto gdje se nalazi više ratnih zločinaca i njihovih zaštitnika iz policije i pravosuđa a nije ništa manje bitno da je i zločinac Borovčanin Danko iz tog kraja. Ima dobre veze sa ratnim zločincima i pitanje je gdje je bio i šta je radio Danko Borovčanin na dan kada su 1992-e, ubijeni civili u Bijeljini. Ovaj članak i ratni zločin neću dalje komentarisati osim što ističem da se kao jedan od odgovornih ističe osoba G.S. inače visoki komandant policije tada a kasnije uticajan na trenutne strukture. Ta osoba se nalazi na prilogu `TRI RATNA DRUGA` u sredini gornje fotografije a ispod nje sa naslovom "NAKON `SLUŽBENOG PUTA` U HAG SLIJEDI SARADNJA SA ŠEFOM KARTELA" je treći na slici zanimljivog prezimena Borovčanin - kao i Danko. Kako se vidi radi se o kampanji mafijaškog kartela u Bijeljini, gradu u kome živim i u kome godinama kartel pokušava da me "zadesno" ubije ili da izvršim "samoubistvo" odnosno da stradam u sukobu sa "slučajnim mirnim prolaznicima". Fotografiju `Tri ratna druga` sam dobio od propadnika tajne službe - bivšeg službenika specijalne policije, koji mi to nije dosatavio zato što me podržava i želi razotkriti zločince nego da bi me ZORS predstavio kao opasnost onima koji su na slici i drugima. Neko ko je došao u posjed nekih dokumenata, dokaza i fotografija o djelovanju narko mafije i ratnih zločinaca te me kao potencijalnu opasnost po njih imaju interesa ukloniti i sarađivati sa onima koji bi izvršili ubistvo. Direktne radove na instruisanju doušnika, provokatora i prikrivenih istražitelja je vršila prva osoba sa slike, koji je iako konstantno u civilu, kako sam obavješten i dalje zvanično inspektor MUP-a a nezvanično pripadnik tajne obavještajne službe koja za interese ZORS formira i komanduje kriminalnim grupama, prvenstveno korištenim za promet i prodaju narkotika a po pisanju novinara S.V. samo u Bijeljini taj klan broji preko 100 "vojnika". Dakle, prva osoba sa slike M.E. (a na tu originalnu fotografiju iz rata sam dodao sličice današnjeg izgleda i upisao njihova puna imena) je učestvovao u posebnim istražnim radnjama protiv mene pred pripremu pokušaja likvidacije 2015 do 2018-te, kada je angažovano više desetina doušnika i "statista" oko lažne grupe "Pravda za Davida - Bijeljina" gdje je pod vodstvom provokatora T.J. i uz sadejstvo PU Bijeljina i nekih novinara organizovano više skupova na trgu čiji je osnovni cilj bio da se pokušaju od mene dobiti neke informacije a onda da budem ubijen na putu za Banjaluku ili u samom gradu što sam izbjegao. Detalje o tome sam objavio u tekstu "Trajanski konj od 300 evra", koji sada prilažem kao pdf fajl. Vidljivo je da sam još tada opisao aktivnosti inspektora M.E. i njegovu ulogu oko pripreme i nadzora doušnika a onda je nakon nastanka priloga "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." nastavio sa tim radnjama.
Neposredno nakon toga dolazi do stradanja D.N. a ubrzo pred kamerama ministar ima intervju u kome iznosi tačne ali s obzirom na dotadašnju praksu prilično neobične stavove koji su šokirali većinu pripadnika ZORS. Najbitnije izjave sam citirao u prilogu "Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020." a sada izdvajam jednu od njih : "Otkud meni pravo da dovedem bilo kog inspektora u tu situaciju da sutra bude krivično odgovoran ? Drugo, njega "Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima" obavezuje... ako dobije nezakonito narađenje, dal od mene kao ministra od direktora, od njegovog nadređenog, od bilo koga... da ga odbije, jer je nezakonito i neće ga provesti..." Ovde se može povući paralela sa nastupom ministra kao reakcija na dopis službe predsjednika RS na šta je i obavezan prema ZOPIUP-a ali reakcije direktora sudske policije nema nakon pismenog stava Vrhovnog suda da ne postoji krivični predmet u kome sam stranka a sudska policija je izvršavala naredbe nekih kriminalaca čija imena sada krije a bili su takođe dužni odbiti sve nezakonite naredbe. ZORS umjesto da preko MUP-a i Sudske policije, razotkrije nalogodavce pokušaja mog ubistva i ubice Ivone Bajo, ponovo je preko M.E. i drugih, aktivirao stare i pripremio nove doušnike za praćenje, prikupljanje informacija i pripremu novog pokušaja likvidacije. Oko godinu i po sam se pravio da ništa ne sumnjam sve dok nisam saznao od doušnika `XX` da je prijatelj ne samo sa pomenutim, nego i sa pripadnikom PU Bijeljina koji me je napao u njihovoj zgradi prijeteći ubistvom. Očito im je jedan od glavnih ciljeva bio da saznaju jesam li otkrio ko je napadač a pošto sam sliku najvjerovatnijeg napadača prethodno poslao Tužilaštvu BIH, otkrio sam to i doušniku `XX` uz opasku da to prenese instruktorima te da mi se više ne javlja. Naime, doušnik je, (moguće i nesvjestan šta je plan) pokušavao da me "ukalupi" u šablon, prema kome bih svaki dan trebalo da se sastanem sa njim u određenom kafeu, što bi bilo idealno za profesionalnog ubicu kao preduslov. Prilikom jednog od njegovih poziva, došao sam ranije i prisustvovao prizoru kad inspektor M.E. u civilu prilazi direktno stolu doušnika i sjeda kod njega. Iako se on ne vidi spolja i sa ulaznih vrata, inspektor je nepogrešivo došao do doušnika a ja sam mu zašao iza leđe oko centralnog masivnog stuba i sjeo iza njih te pratio dalji tok. Uglavnom da ne opisujem dalje "sposobnosti" obavještajnih službi ZORS, poslije ovoga je bilo besmisleno da i dalje glimim "naivka" te sam jasno rekao i tom i drugom glavnom doušniku u 2021-oj, osobi `YY` šta da prenesu šefovima i da mi se više ne obraćaju. Imena doušnika ne navodim čak ni kao inicijale jer ne želim da ih profesionalne ubice mafijaškog kartrela ZORS ubiju kao nezgodne svjedoke. Taj drugi doušnik - od pomenutog M.E, i njegovog informatora, preko G.S. sa slike (a od koga takođe postoji link ka jednom od doušnika/ca) do trećeg LJ.B. zatvara puni krug jer je zaposlen u njegovoj firmi i kako kaže : "njegov gazda je pripadnik tajne službe, kome ne treba novac od narkotika pošto ima neograničen račun od te službe". Preciznije, sve što poželi može da uzme a to će mu platiti služba preko računa u banci na koji nema limit. Pojašnjavajući dalje "rad" tih službi naveo je da su to "ozbiljni ljudi" koji ne mogu dozvoliti da neki idioti, (poput mene očito) ometaju sistem i da takve treba eliminisati, navodeći kao primjere ubistva Džona Kenedija i Zorana Đinđića kao ekstremnije primjere a sitnije, (opet poput mene) koji su likvidirani ili koje treba ubiti, njima se ni broj ne zna. Razloge za ubistvo Đinđića nije pojasnio a ubistvo Kenedija je opravdavao time što je "švaleraš", "saradnik mafije" i "narkoman". Ako na prvi pogled ovo izgleda nepovezano sa temom, moram reći da se ovde ne radi o jednostavnom dobivanju podataka jer neće nijedan doušnik reći da "služba" koju vode "ozbiljni ljudi" mora štititi sistem i pobiti ljude kao što su recimo Slaviša Krunić jer je bio "švaleraš" ili Davida Dragičevića, zato što je "narkoman" ili Milana Vukelića zato što je "lud". Mene naravno treba ubiti zbog opisa koje je komanda sudske policije navodila u svojim zabilješkama a "naravno" da to što su ubili ćerku moje sestre prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, preko čije banke su prali taj prljavi i krvavi novac, "nema nikakve veze" sa motivima za likvidaciju. Ovde je i posebno zanimljivo pitanje - odakle doušnik zna da je njegov "gazda" ozbiljan čovjek, pripadnik tajne službe sa računom u banci bez limita. Vjerovatno se "gazdi" i drugim "ozbiljnim ljudima" ne bi svidjelo to što takve povjerljive informacije cure pa još dolaze do mene, koga žele likvidirati što prije bude moguće. Tema oko tog "gazde" koji je treći na slici "Tri ratna druga" je dodatno složenija zbog njegovog "službenog puta" u Hag pa se stidljivo pojavljuje u društvu šefa kartela Dodik Milorada te krije vlasništvo ili suvlasništvo iza drugih osoba. To je opisano u prilogu "Ratni zločinac obnavlja oružje" gdje se kao formalni vlasnik pominje osoba S.R. koji sa LJ.B. i Dodikom ima razgranate poslovne odnose - od trgovine polovnim šatorima do prometa oružja. Doušnik `YY` nije precizirao koji od te dvojice "gazda" ima račun tajne službe bez limita ili ga možda imaju obojica. Ako se tu nekad nađe koji ukradeni umjetnički predmet, poput pozlaćene ikone, poneka vreća sa bijelim praškom ili kofer sa kešom od par miliona to je sve "zakonito" i njihova je "pošteno stečana dividenda" kako je jednom prilikom rekao Dodik a nakon što je njegov kum uhvaćen na granici prema Hrvatskoj sa milionskim "džeparcem" koji nije prijavio iako je dozvoljeno "svega" 10000. Ovo je kao i neke brojne druge komentare, šef kartela morao izjaviti javno da se neki pošteni profesionalac, zaposlen u ZORS ne bi zeznuo i "greškom" procjenio da tu ima elemenata krivičnih djela. Ovo je samo jedan manji ali ozbiljniji dio angažovanja doušnika, koji rade na prikupljanju informacija za pripremu likvidacije a za konstantnu izloženost životnoj opasnosti je direktno odgovorna komanda sudske policije i njen direktor koji prikrivaju podatke i dokumentaciju o nalogodavcima krivičnih djela. Podsjećam da je još od 2015-te pa do kraja 2017-te na prikupljanju podataka i pripremi likvidacije bila angažovana i grupa iz Vlasenice, čiji je član nešto kasnije primljen u sudsku policiju te je ubio svjedoka pred sudom, navodno se igrajući pištoljem. Taj događaj je opisan u prilogu "Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019." a pripadnik te grupe doušnika A.D. koji je označem crvenim krugom na slici unutar priloga je instruisan da me kontaktira i početkom 2017-te je dolazio u Bijeljinu da se sretne sa mnom sa kako se ispostavilo glupim izgovorom. Nakon što je otišao iz kafea, pratio sam ga i vidio da se sastao sa osobom koja odgovara izgledu sudskog policajca Deurića. Koliko je samo naizgled bezazlena ta grupa a u stvarnosti izuzetno opasna i konektovana na zločince iz ZORS, vidljivo je iz naše komunikacije iz priloga "Prepiska sa informatorom A.D." gdje pominje "moćne ljude" koji mogu manipulisati pojedincem kako god žele. Toliko da recimo ucjenama prisile pojedinca da učestvuje u ubistvu svjedoka ratnih zločina, koje izvršava profesionalac a on ispriča kako je "slučajno" opalio metak. Time se daje jasna poruka svima pa čak i zaštićenim svjedocima da njihova zaštita prestaje pred sudom i pred sudskom policijom ukoliko se bilo ko usudi da nakon ovoga dođe svjedočiti. A.D. i saučesnik koji je s njim došao u Bijeljinu, (najvjerovatnije upravo M.D.) su imali zadatak da me vizuelno snime i detektuju na terenu kada se pojavim na nišanu profesionalnih ubica, odnosno da me uvuku u zamku. To je vidljivo i iz nastavka komunikacije kada A.D. nastoji da se sastanemo a na moje poruke odgovara sa zadrškom čak i 5 dana jer se morao konsultovati sa nalogodavcima. Vrijeme tih poziva je bilo nekoliko dana nakon što je protiv mene podignuta nezakonita optužnica za povredu ugleda suda u OJTIS 29.11.2017. na moj rođendan a onda ekspresno potvrđena 07.12.2017. od strane trećeg Borovčanina, koji je 3,5 godine kasnije, smrtno stradao direktnom krivicom komande sudske policije koja je kriminalno prikrivala dokaze tako da sada preminuli - ubijeni ne može ispričati da li mu je i ko podmetnuo falsifikat o navodnom prenosu nadležnosti. A da je sudska policija (prije svih Borovčanin Danko), sklona falsifikovanju, dokazao sam pred sudom u više postupaka no ovde je možda i najbitnije to da su falsifikovali Rješenje Osnovnog suda u Bijeljini na moju štetu što sam razotkrio i podneo krivične prijave. Upravo ta moja prijava je dodjeljena u rad OJTISU a onda je Borovčanin Danko potegao svoje veze sa Rajkom Čolovićem da se pomenuta prijava uništi a umjesto za nju, protiv mene pokrene nezakoniti predmet i posebne istražne radnje da bi pripremio likvidaciju i eliminisao me kao potencijalnu i konstantnu opasnost po svoje mafijaške aktivnosti i zločine svojih ortaka, počev od ratnih zločina, ubistva civila u Bijeljini, preko ubistva Ivone Bajo do prometa narkoticima koji konstantno traju godinama pod zaštitom kriminalaca iz sudske policije, MUP-a i drugih pripadnika mafije iz ZORS-e.

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.; Upozorenje i zahtjev komandi sudske policije 08.04.2020.; Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen, Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja, Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u, Lukač otkrio nove dokaze, Saopštenje za javnost 30.06.2020.; In memoriam L.B.; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017.; Prijedlog komande SP od 06.03.2018.; OSIS 014-0-SU-22-000088 od 24.02.2020.; Prijedlozi i zahtjevi u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS, Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige, Obavjest - žalba Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka sudske policije od 15.05.2018.; Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; “Pahuljice” su zbrisale s lica zemlje bijeljinske porodice, `Tri ratna druga`, Trajanski konj od 300 evra, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Ratni zločinac obnavlja oružje, Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019. ; Prepiska sa informatorom A.D.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

petak, 20. svibnja 2022.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GRUPE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL - TERORISTIČKE GRUPE

Već duže vrijeme ukazujem i javno pišem o razmjerama organizovanog kriminala i imenima kriminalaca a sada smo svjedoci da se već nekoliko mjeseci objavljuju informacije o djelovanju monstruoznog narko mafijaškog kartela kome je na čelu Dodik Milorad a u samom vrhu su između ostalih i direktor policije RS te bukvalno svi načelnici policijskih uprava u RS. S tim u vezi je bilo i hapšenja nekih "sitnijih" pripadnika klana a zahvaljujući obimnom materijalu poteklom od aplikacije "SKY" preko koje su komunicirali pripadnici mafijaškog kertela, naivno vjerujući da je kodiranje sigurno te da njihovi zločini neće biti otkriveni...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, te člana "Osnovni pojmovi" stav 6 "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova 3 i 5 ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica" podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GRUPE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL - TERORISTIČKE GRUPE

DODATAK NA VEĆ PODNESENE KRIVIČNE PRIJAVE : Kopija ove krivične prijave će biti poslata i na zvanični mejl "sudske policije" čija je komanda samo jedan dio mafijaškog kartela Republike Srpske, odnosno Zločinačke Organizacije Republike Srpske - u daljem tekstu "ZORS" ali bez priloga koji će biti dostavljeni samo Tužilaštvu BIH. To iz razloga da ne bih izlagao životnoj opasnosti pripadnike terorističke grupe ali prije svega i druge osobe koji su svjedoci teških krivičnih djela a njihova su imena navedena u priloženom materijalu. Sa istom svrhom ću u tekstu krivične prijave, (uglavnom) navoditi samo inicijale aktera ili svjedoka krivičnih djela a nihov potpuni identitet će Tužilaštvo BIH moći da ustanovi iz pomenutih priloga. To što su pojedine osobe, čak i na izuzetno važnim pozicijama pokazale da se ne idetifikuju sa mafijaškim režimom - pojedine sudije te Glavni republički tužilac ili Predsjednik Vrhovnog suda, koji su mi dostavili ključne dokaze ne znači da ZORS, kao mafijaški kartel ne postoji i ne djeluje, nego da postoje časne osobe koje ne žele da saučestvuju u kriminalu niti da podržavaju izvršioce zločina. S tim u vezi, napominjem da iako se prijava odnosi na sve pripadnike ZORS-a, težište je na odgovornosti komande sudske policije RS, posebno direktora, koga sam godinama uz dokaze obavještavao o razbojničko fašističkim metodama načelnika OCSP u Bijeljini, zločinca Borovčanin Danka na šta nije reagovano nego je omogućeno pomenutom da uz sadejstvo sa direktorom planira, priprema i organizuje više pokušaja mog ubistva, pri tome utičući na saučesnike iz nenadležnih organa iz Istočnog Sarajeva da protiv mene pokrenu nezakonite predmete i posebne istražne radnje sa ciljem prikupljanja podataka za pripremu likvidacije. Dio dokaza o tome sam izneo u predmetu "80 0 Pr 100636 18" vezano za događaje od 27.09.2018. pred Osnovnim sudom u Bijeljini gdje je pravosnažnim rješenjem konstatovano da ja nisam kršio zakon ni na koji način ali i to da je zakon kršila sudska policija i njihovi saučesnici iz ZORS-a. Da se radilo o razbojničkom terorističkom napadu na mene sa ciljem organizacije ubistva, čega su svi akteri na komandnim pozicijama bili svjesni, (osim nekih uniformisanih službenika, koji nisu bili upućeni) dokaz je i omalovažavanje Osnovnog suda u Bijeljini sa njihove strane jer nisu dostavili ne samo dokaze o eventualnom prenosu nadležnosti, nego se nisu udostojili da bar nekim dokumentom, obavještenjem - priznanjem o "nenamjernoj" grešci informišu sud, nego su do kraja postupka nastojali da preko falsifikovane dokumentacije i "svjedoka" instruisanih da lažno svjedoče o nekim temama a drugih da se "ne sjećaju", izdejstvuju osuđujuće rješenje za mene što im je tada već bilo sporedno a glavni cilj im je bio da što je moguće više prikriju namjere da me ubiju i tako izbjegnu krivičnu odgovornost ne samo za pokušaj mog ubistva nego i za ubistvo i organizovano zataškavanje ubistva djevojčice Ivone Bajo. To je potpuno jasno jer na pismene zahtjeve koje sam poslao na prijedlog postupajućeg sudije, nije odgovorila ni sudska policija, (prilog "Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji") ni MUP ali ni OJTIS-u niti Osnovni sud u Sokocu a dokaz da je takaz zahtjev poslat na sve navedene adrese je prilog "Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.". Ni na moje naknadne pismene zahtjeve kao što je recimo "Upozorenje i zahtjev komandi sudske policije 08.04.2020." nije odgovarano čime je sudska policija, nastavila da vrši konstantne napade na moja prava garantovana Ustavom i zakonima, koje sam i citirao u prethodno navedenom dopisu ali i da neprekidno ugrožava moj život i živote svjedoka, štiteći nalogodavce i šefove bande za čije interese rade. Već duže vrijeme ukazujem i javno pišem o razmjerama organizovanog kriminala i imenima kriminalaca a sada smo svjedoci da se već nekoliko mjeseci objavljuju informacije o djelovanju monstruoznog narko mafijaškog kartela kome je na čelu Dodik Milorad a u samom vrhu su između ostalih i direktor policije RS te bukvalno svi načelnici policijskih uprava u RS. S tim u vezi je bilo i hapšenja nekih "sitnijih" pripadnika klana a zahvaljujući obimnom materijalu poteklom od aplikacije "SKY" preko koje su komunicirali pripadnici mafijaškog kertela, naivno vjerujući da je kodiranje sigurno te da njihovi zločini neće biti otkriveni. Podatke o tome istovremeno - dio po dio i po odobrenju stranih obavještajnih službi, objavljuje istraživački novinar S.V. no sasvim nekorektno se u javnosti izostavlja ogroman doprinos komande sudske policije, koja je izuzetno zaslužna za organizaciju i djelovanje mafije na terenu. Dio od više desetina članaka na tu temu se može vidjeti u prilozima "Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen" i "Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja" a da su dokazi o kriminalu unutar ZORS, obimni i da se ne mogu prikriti, dokaz su i priznanja o tome koja dolaze iz Vlade, odnostro ministra a od obilja takvih vjesti prilažem "Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u" i "Lukač otkrio nove dokaze" te samo iz jednog od navedenih članaka citiram pasus : "Nažalost pojavio se određeni broj policijskih službenika i ne samo njih nego i pripadnika drugih policijskih agencija u BiH koji su imali određenu saradnju sa kriminalnim krugovima, sarađivali sa njima, čak i učestvovali u određenim krivičnim djelima, kazao je Lukač. S obzirom da koristimo u operativne svrhe pomenute aplikacije koje su nam na raspolaganju, znamo gdje i kako da usmjerimo naše akcije, ali se susrećemo sa određenim problemima jer se radi o aplikaciji koja je korištena skoro 10 godina, gdje su razmijenjeni milioni informacija i korištena kodna imena, kazao je Lukač i naveo da će biti potrebno dosta vremena da bi se otkrila prava imena i povezali sve one kriminalne radnje kojima su se oni bavili a to su najteža ubistva i šverc droge u ogromnim količinama. Nijedan načelnik, pa ni direktor policije Republike Srpske ako se dokaže bilo kakva odgovornost daje počinio krivično djelo neće biti zaštićen ni od tužilaštva, niti od MUP-a Republike Srpske - kazao je Lukač, odgovarajući na pitanje poslanika Nebojše Vukanovića da li su tačne informacije da su pojedinici u MUP RS, pojedini načelnici i direktor policije Siniša Kostrešević umiješani u kriminalne radnje." ZA TO VRIJEME DIREKTOR I KOMANDA SUDSKE POLICIJE "MUDRO" ĆUTE. Osim toga zbog prikrivanja dokaza i izvršilaca krivičnih djela, direktor sudske policije i komanda iz OCSP u Bijeljini ne samo da konstantno ugrožavaju moj život nego su odgovorni i za stradanja drugih lica, svjedoka krivičnih djela, među kojima su najvažniji pripadnik OJTIS, okružni tužilac D.N. te Osnovnog suda u Sokocu L.B. što je vidljivo u prilozima "Saopštenje za javnost 30.06.2020." i "In memoriam L.B.". Prvi je što je javno objavljeno, stradao od vatrenog oružja dok se uzrok smrti druge osobe krije od javnosti a poslije višemjesečnih nastojanja da saznam uzrok dobio sam usmenu informaciju da je pomenuti gospodin nađen obješen. Obojica su pripadnici organa koji su nezakonito lažirali nadležnost protiv mene za "povredu ugleda suda" na inicijativu zločinca Borovčanin Danka te su bili neugodni svjedoci za teroriste iz ZORS-a. O ulozi Danka Borovčanina u zločinačkim radnjama postoje dokazi još od 2010-te, kada su sastavili zabilješku u kojoj su me opisali kao ludaka, izostavivši "sitnicu" da sam im predao fotografije materijalnog dokaza ubistva nevine djevojčice te su taj "inicijalni akt" dostavili MUP-u, sa prijedlogom da se protiv mene pokrenu "odgovarajuće" radnje.
To je onda poslužilo kao "dokaz i argument" da zločinci iz kriminalističke policije koji su svjesno sakrili dokaz ubistva, zatraže i izdejstvuju protiv mene "posebne istražne radnje" koje se koriste za pripremu likvidacije. Upravo ovih dana, novinar S.V. objavljuje dokaze, uključujući i fotografije koje su razmjenjivale profesionalne ubice o tome da su za pripreme nekih ubistava, korišteni podaci obavještajnih službi a da su te informacije prodavali ljudi na najvišim pozicijama i to bivši ministar bezbjednosti M.D. te iz OSA, direktor O.M.8-ca. Isti onaj koji je snimljen kako u zgradi Tužilaštva BIH, tokom razgovora sa osobama G.T. i O.N. kaže da "treba narodu dat malo mesa" na šta mu se odgovara riječima "al ne možemo visoku korupciju radit". To kad se "prevede" na jezik razumljiviji tom narodu koji pominju znači da će u stvari "psima" kako nas tretiraju a ne narodu, baciti par kostiju u vidu hapšenje i optužnica protiv "sitnih ribica" a neće procesuirati krupne šefova mafije iz ZORS i sestrinskog entiteta jer rade sa njima i za njihove interese - na žalost. U likvidacijama koje su navedene od strane pomenutog novinara, učestvovao je naravno "bivši" pripadnik policije M.L. a povezuje se i sa drugim ubistvima uključujući dizanje u vazduh Milana Vukelića, pred zgradom MUP-a u Banjaluci. Uvjeren sam da je osim ovih ubistava i drugih koje pominje S.V. i likvidacija Slaviše Krunića, Davida Dragičevića, pripremljena uz sadejstvo sa "obavještajnim službama" koje su ih ali i mnoge druge držali pod posebnim nadzorom koristeći lažne i glupe prijave svojih saučesnika iz kartela. A da je komanda sudske policije nastavila aktivno rat - borbu protiv mene i nastojala pripremiti likvidaciju, vidljivo je i iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." u kome traže da se "pobudi" krivično djelo, insinuiraju ugroženost neimenovanih sudija ili tužilaca, ponovo me opisuju kao poremećenog psihopatu a ja sa svoje strane, onima ko ignoriše materijalni dokaz ubistva koji pokazujem a onda me opisuje kao ludaka sve takve ću opisivati kao zločince i članove bande. A da je Borovčanin Danko monstruozni zlikovac, lažljivac, fašista, (godinama zabranjivao pristup svim srodnicima ubijene djevojčice) i falsifikator, dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017." u kome samo par mjeseci kasnije OJT Bijeljina pismeno navodi da "NEMA SAZNANJA" o stanju u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva. Nakon nastanka tog dekumenta svi članovi bande su se dodatno uznemirili i intenzivirali radnje za moju eliminaciju na bilo koji način te se angažuju plaćene ubice da me uz pomoć doušnika uvuku u klopku. Jedan od tih pokušaja sam dokumentovao u audio zapisu "Agent.mp3" koji sam već dostavljao ranije a kad ni to nije uspjelo, Borovčanin utiče na svog ortaka Čolović Rajka da montira nelegalan predmet protiv mene uz simboličnu zaprijećenu kaznu sa ciljem ne da se vodi postupak, nego da budem namamljen na teren plaćenih ubica - ratnih zločinaca iz 1992, koji će me čekati pred vratima pri izlasku i pobrinuti se da se u Bijeljinu ne vratim živ. Znajući da organi ZORS u Istočnim Sarajevu nemaju nadležnost ni prema sopstvenim zakonim to sam pismeno istakao i zatražio kopije eventualno donesenih rješenja o prenosu, prvo od OJTIS a poslije i od Osnovnog suda u Sokocu, što mi naravno nikada nije dostavljeno pošto rješanja o prenosu nikada nisu donesena. Zločinac Borovčanin koji je nagovorio saučesnike u Istočnom Sarajevu da nezakonito pokrenu predmete protiv mene je tako i njih doveo u neprijatnu situaciju pa pokušava lično da pripremi i organizuje LOV na mene neprekidno, 24 sata dnevno šaljući "Prijedlog komande SP od 06.03.2018." u kome pišući u množini kaže da "SUGERIŠEMO JOŠ JEDNOM SUDU DA IZDA NOVU NAREDBU ZA NJEGOVO DOVOĐENJE "PO PRONALAŽENJU". Ovde je prvo uočljivo da je Borovčanin već ranije uticao na sud šta i kako da radi jer piše "još jednom" a šta je sve dogovarao i sugerisao nezvanično - usmeno ili preko SKY aplikacije možemo da zamislimo. I izraz "po pronalaženju" otkriva namjere zlikovca Borovčanina da izdejstvuje LOV na mene gdje bi tražio asistenciju MUP-a da me preko doušnika lociraju i kidnapuju bez naredbe i lažući da trebamo do suda u Bijeljini. U stvarnosti je plan bio da budem odvučen na Sokolac i tamo ostavljen kao laka meta njegovim ortacima iz kartela, kako onima koji su izvršioci ratnog zločina u Bijeljini 1992-e, tako i mladim - "novonormalnim" naraštajima mafijaških klanova sa Sokoca i okoline. A kakav je postupak predviđen zakonom vidi se iz priloga "OSIS 014-0-SU-22-000088 od 24.02.2020." koji je potpisao predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu. Ukoliko je optuženi nedostupan - ne želi da dođe pred sud, odbija to i slično, okružni tužilac treba sačiniti prijedlog za pritvor, koji MORA BITI OBRAZLOŽEN. NE NAVODE SE NI OVDE NITI BILO GDJE U ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU NEKE `SUGESTIJE` NAČELNIKA ILI DIREKTORA SUDSKE POLICIJE. Ono što se takođe ovdje ne pominje, osim problema da bi uz taj "obrazloženi" prijedlog za pritvor trebalo da bude priloženo i rješenje o prenosu nadležnosti - koje ne postoji, sve i kad bi takav prijedlog, NEZAKONITO odredio bilo koji sudija, u tom slučaju bi mi se moralo omogućiti pravo žalbe u roku od 24 sata po kojoj bi odlučivalo TROČLANO sudsko vijeće iz Okružnog suda u Istočnom Sarajevu a koji nije bio predviđen planovima bande ubica te je zločinac Borovčanin odlučio da izdejstvuje lov na mene, lažući i sopstvenim službenicima i pripadnicima MUP-a da je Vrhovni sud RS, po prijedlogu Osnovnog suda u Bijeljini, prenio nadležnost na Sud u Sokocu. Prema ovoj opciji sam javno u prisustvu sudije B.M. te daktilografa i 3 sudska policajca upitao zbog čega tužilac, tada prisutni M.Đ. ne zatraži pritvor čime bi se sve ovo završilo za 3 dana, obrazloživši prisutnima zakonsku proceduru koju sam upravo opisao. Nevezano za razbojništva sudske policije o tome sam više puta pisao i na druge adrese kao što je recimo u prilogu "Prijedlozi i zahtjevi u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS" u kome sam taj dio uokvirio pravougaonikom pri dnu dokumenta. Istu temu sam pomenuo i u dokazu "Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige" koji prilažem kao pdf fajl iz koga sa strane 3 citiram dio, takođe označen crvenom bojom : "...predložio sam i ponavljam da bih prihvatio dobrovoljno, isključivo mjeru pritvora, koja mi se može dostaviti i putem mejla, te bih odmah postupio po uputama iz tog obavještenja. Ali to bi naravno za tužilaštvo bilo mnogo teže izvodljivo jer bi morali obrazložiti zbog čega traže takvu mjeru i priložiti dokument na osnovu koga tvrde da imaju nadležnosti što je za njih nemoguća misija." I na kraju sam o ovim podmuklim mainacijama obavjestio Okružni sud u Istočnom Sarajevu, nakon čega su konačno prestali pokušaji da budem ubijen pomoću nelegalnih predmeta iz tog područja. Iz sadržaja priloga "Obavjest - žalba Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu", izdvajam dio uokviren pravougaonikom na dnu druge strane. `Koristi se u zakonu nepostojeći pojam "trajna naredba" a izbjegava se mjera pritvora koja je predviđena upravo iz razloga što bi prijedlog trebalo obrazložiti i opravdati nadležnost dokumentom što sudija ne bi mogao prihvatiti pa čak i da se to desi poslije moje žalbe koja mi se mora omogućiti u roku od 24 sata u sve bi bio uključen viši sud te bi kriminalni plan bio razotkriven i prekinut. S obzirom da je više lica bilo angažovano da me kontaktira i pokuša odvesti na udaljenu teritoriju sa raznoraznim izgovorima bio sam siguran da je sve nezakonito sa ciljem moje likvidacije pa sam o svemu upoznao sestru i prijatelje kako bi spriječio plan mafijaškog klana.` Direktor sudske policije sad ima priliku da se distancira od navedenog kriminalca Borovčanin Danka, koji osim što je pokušavao da organizuje moje ubistvo, godinama sprečava dostavljenje dokaza i razotkrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, primjenjujući fašističke metode i instukcije šefa kartela Dodik Milorada javno izdate pred kamerama da "njihovi ljudi u institucijama vode borbu protiv lica iz CRNE KNJIGE" i da to moraju da urade" što su na djelu pokazali pripadnici ZORS, 27.09.2018. i u drugim prilikama, sve do toga da su me - bijesni zbog više neuspjelih pokušaja "zadesne smrti" napali fizički, vrijeđali, psovali i prijetili ubistvom u zgradi PU Bijeljina. Samo ovaj mali dio razbojništava je i više nego dovoljan da potpuno osnovano nazivam kompletnu RS, mafijaškim kartelom, navezano za dokaze o brojnim monstruoznim zločinima koje objavljuje novinar S.V. a podvlačim i činjenicu da me je sa ciljem prikrivanja ubistva nevine djevojčice, komanda sudske policije opisivala u dokumentima kao ludaka, poremećenog psihopatu i narkomana, smišljeno prešutkujući i prikrivajući činjenicu da sam donosio fotografije i sam materijalni dokaz ubistva za koji se pod pritiskom suda, okružni tužilac izjašnjava pismeno tek 2017-t da "NEMA SAZNANJA" o tome. Zasluga za to organizovanje prikrivanje zločina je direktno na komandi sudske policije i direktoru koji ima poslednju priliku da se distancira od kartela i dostavi mi na mejl podatke koje sam ranije već tražio a sada ponavljam uz podnaslov :

KO JE ODGOVORAN ZA NOVE ŽRTVE MAFIJAŠKOG KARTELA

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.; Upozorenje i zahtjev komandi sudske policije 08.04.2020.; Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen, Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja, Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u, Lukač otkrio nove dokaze, Saopštenje za javnost 30.06.2020.; In memoriam L.B.; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017.; Prijedlog komande SP od 06.03.2018.; OSIS 014-0-SU-22-000088 od 24.02.2020.; Prijedlozi i zahtjevi u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS, Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige, Obavjest - žalba Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka sudske policije od 15.05.2018.; Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; “Pahuljice” su zbrisale s lica zemlje bijeljinske porodice, `Tri ratna druga`, Trajanski konj od 300 evra, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Ratni zločinac obnavlja oružje, Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019. ; Prepiska sa informatorom A.D.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902