srijeda, 30. siječnja 2019.

BRUTALNO NEPOŠTOVANJE ZAKONA I PRAVA

Od Ureda disciplinskog tužioca, kome se takođe dostavlja primjerak ovog dokumenta, očekujem da ima u vidu postupke glavnog okružnog tužioca Rajka Čalovića, koji je nesporno, glavni inicijator pokretanja nelegalnog predmeta protiv mene u svom tužilaštvu a u sadejstvu sa Novakom Kovačevićem je zamjenio predmete i oni su od tih tužilaštava napravili privatne terorističke organizacije, koje su isključivo u službi mafije...

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA I OSNOVNOM SUDU U SOKOCU

Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

0

ZDENKO BAJO


Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.

BRUTALNO NEPOŠTOVANJE ZAKONA I PRAVA

Od suda nisam dobio nikakva prava, niti mi je omogućeno da ostvarim uvid u dokumente sudske policije i prije svega OJT Bijeljina, iako sam više puta pismeno i čak telefonski 2 puta tražio zaštitu od sudije. Očito da mi sud neće obezbjediti "jednakost u postupanju" te tražim bar 1 (JEDAN) dokument da sud obezbjedi od OJT Istočno Sarajevo a to je "Odluka" o dodjeljivanju njima u rad predmeta protiv Zdenka Baje za "povredu ugleda suda" uz njihovo izjašnjenje da se radi o tome, odnosno da kopija potiče od njih.
Pred osnovnim sudom u Bijeljini u toku je postupak po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije "80 0 P 097102 18" vezano upravo za kršenje prava iz ustava i zakona, povodom montiranja nelegalne optužnice pred okružim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu i krivičnog predmeta pred nenadležnim osnovnim sudom u Sokocu.
Taj spor nema vrijednosti, odnosno ne tražim nikakvu nadoknadu, nego mi je isključivi cilj, borba za poštovanje zakona i vladavinu prava a što veliki broj okružnih tužilaca i sudija smišljeno krši, uključujući i sve aktere ovih predmeta.
Već sam dostavio više dokaza uz tužbu, među kojima i kopiju odluke Republičkog tužilaštva na osnovu koje je OJTIS, lažiralo optužnicu ali zanimljivo, Pravobranilaštvo RS je u oko dvadesetak dokumenata priloženih uz odgovor, izbjeglo da dostavi taj dokaz.
Dobro je što su dostavili "zapisnik o izjašnjenju" iz koga se sada tačno može vidjeti da okružni tužilac uopšte nije bio prisutan a u tekstu se navodi kao da je nešto i izjavio, što samo po sebi govori na koji način sud u Sokocu vodi postupke, odnosno, predsjednik suda Borovčanin Luka je smišljeno lažirao zapisnik, kao što je i smišljeno prihvatio montiranu optužnicu iako OJTIS nikada nije dobilo nadležnost.
Za nastavak postupka, "80 0 P 097102 18" bilo bi potrebno da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, dostavi svoju kopiju dokumenta navodnog ovlaštenja i postupi po uputama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, kako bismo mogli uporediti ta dva dokumenta, odnosno ustanoviti da li je moja kopija od Republičkog tužilaštva, identična sa kopijom OJTIS ili su podmetnuli neki falsifikat.
Tako je 24.10.2018. postupajući sudija, odgodio pripremno ročište, odnosno zakazao nastavak za 19.11.2018. kako bi se u međuvremenu pribavio taj dokument od tužilaštva.
S obzirom da tužilaštvo već godinu i po, odbija uručiti mi taj dokument a u "odgovoru" glavni okruzni tužilac, tvrdi da jedino sud može sada davati informacije, što je naravno laž, time je očito da oni nemaju namjeru poštovati zakon i neće dostaviti dokument, te tražim od suda da obezbijedi kopiju tog dokumenta od tužilaštva.
Podsjećam da sam već tražio od suda da izda naredbu svim javnim organima da bi omoguće pristup spisima koji mi mogu ići u prilog, na šta imam garantovano pravo a što isti odbijaju učiniti i sudska policija i tužilaštvo u Bijeljini a evo tužilaštvo u Istočnom Sarajevu neda čak ni taj jedan dokument da osnovu koga su lažirali nadležnost.
I tužilaštvu i sudu je sasvim sigurno, potpuno jasno da nezakonito preduzimaju sve radnje u ovim predmetima ali s obzirom da ne poštuju zakon nego izvršavaju naloge Dodik Milorada iz "crne knjige" sljedeća prilika za moje dovođenje i je 29.10.2018. kada imam suđenje u Prekršajnom sudu inicirano od kriminalca Borovčanin Danka, sa početkom u 8 časova.
Od Ureda disciplinskog tužioca, kome se takođe dostavlja primjerak ovog dokumenta, očekujem da ima u vidu postupke glavnog okružnog tužioca Rajka Čalovića, koji je nesporno, glavni inicijator pokretanja nelegalnog predmeta protiv mene u svom tužilaštvu a u sadejstvu sa Novakom Kovačevićem je zamjenio predmete i oni su od tih tužilaštava napravili privatne terorističke organizacije, koje su isključivo u službi mafije.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

ponedjeljak, 28. siječnja 2019.

PRITUŽBA NA T14 0 KTA 0023973 18

S obzirom da ova zabilješka, koju prilažem, dokazuje kršenje zakona o krivičnom postupku, od strane sudske policije jer su pokušali transport bez uručivanja pismene naredbe, jasno je da tužilac nije izveo ni jednu radnju, te predlažem da se predmet ustupi drugom tužiocu a posebno imajući u vidu da je gospodin Gruhonjić, svojevremeno lično u društvu sa Debeljević Miloradom otišao u MUP da me prijavi LAŽNO za "ugrožavanje sigurnosti" što se odlukom tužilaštva u Doboju "T15 0 KT 0002365 10" ispostavilo da nije istina...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRITUŽBA NA T14 0 KTA 0023973 18

Iz obavještenja po ovom predmetu, vidljivo je samo da su sve radnje izvedene i odluka donesena za svega dva radna dana s obzirom da je krivična prijava predata 16.10.2018. pred kraj radnog vremena a odluka donesena već 19.10.2018. pa proizilazi da je prijava "obrađivana" samo 17. i 18.10.2018.
Nažalost, nedostaje podatak o čemu se u ovom predmetu radi, jer sam istog dana, predao dvije krivične prijave a u obaveštenju nema ni naznaka koja je prijava u pitanju.
S obzirom da mi se uopšte ne dozvoljava uvid u spise, kao recimo prije nekoliko dana kada sam tražio pregled 3 spisa u kojima je postupala OJT Mira Medić, preostalo je samo da pogađam o kojoj se prijavi radi, te sam zaključio da je u pitanju krivična prijava protiv Danka Borovčanina i ostalih a ako slučajno nije tako, krivica je do postupajućeg tužioca koji nije uopšte naveo nijednu informaciju vezano za konkretan predmet.
Jasno je i to da uopšte nije izvršena ni jedna istražna radnja, nego je smišljeno izvršeno prikrivanje počinilaca krivičnih dijela. Pošto sam u međuvremenu dobio dokumentaciju koju sam tražio od MUP-a a među kojom je i ovdje bitna zabilješka policijske stanice Bijeljina II, ovom prilikom je i dostavljam.
Iz zabilješke je vidljivo a to je u ovom slučaju najvažnija činjenica, da patrola sudske policije nije uz sebe imala pismenu naredbu, kada su me pokušali na silu ugurati u svoje vozilo, čime su prekršili zakon o krivičnom postupku član "Naredba za dovođenje", stav "(5) Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno". Odgovornost zbog ovog kršenja zakona je prije svega na načelniku sudske policije Borovčanin Danku, koji je izdao nalog svojim podređenima a nije im uručio kopije naredbe po kojoj su trebali da postupe.
I to je samo jedan segment od više krivičnih dijela a smišljeno neukazivanje hitne pomoći i izlaganje opasnosti po zdravlje i život, te ostavljanje na Sokocu u teškom stanju su naravno činjenice koje tužilac uopšte nije ni pokušavao da ispita. Takođe je bitno da su sve radnje vršene od strane nenadležnih organa, Okružnog tužilaštva i u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu s obzirom da je navedeno tužilaštvo, falsifikovalo dopis o nadležnosti, što se vidi iz kopije koju sam priložio, potekle od Republičkog tužilaštva RS.
Cilj kriminalne grupe i nije bio nikakav postupak, nego da me odvuku na udaljenu lokaciju u Istočno Sarajevo i tamo me likvidiraju njihovi saučesnici iz lokalnih bandi.
S obzirom da ova zabilješka, koju prilažem, dokazuje kršenje zakona o krivičnom postupku, od strane sudske policije jer su pokušali transport bez uručivanja pismene naredbe, jasno je da tužilac nije izveo ni jednu radnju, te predlažem da se predmet ustupi drugom tužiocu a posebno imajući u vidu da je gospodin Gruhonjić, svojevremeno lično u društvu sa Debeljević Miloradom otišao u MUP da me prijavi LAŽNO za "ugrožavanje sigurnosti" što se odlukom tužilaštva u Doboju "T15 0 KT 0002365 10" ispostavilo da nije istina.
Iz svega proizilazi da gospodin Gruhonjić ili pogrešno razumije odredbe krivičnog zakona ili ih smišljeno pogrešno primjenjuje na moju štetu te bi u interesu istine bilo najbolje da predmet ponovo obradi neki drugi tužilac koji nije subjektivan vezano za moje pravne interese.

PRILOG : Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 26. siječnja 2019.

DOPUNA NA UDT 17647-18

Sada je situacija podignuta na inkvizitorsko gestapovske metode, jer je grupa pripadnika kriminalnog klana, među kojima je sudija Marković Jelena, načelnik sudske policije Borovčanin Danko, te glavni okružni tužioci, Kovačević Novak i Rajko Čalović i više drugih lica smislila plan da montiraju lažnu optužnicu protiv mene, pred tužilaštvom u Istočnom Sarajevu, istovremeno mi uskraćujući pravo na sve informacije, kako bi me prevarili i naveli na tu lokaciju gdje bi me dočekali njihovi saučesnici i plaćene ubice...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DOPUNA NA UDT 17647-18

SUGERIŠEM I OČEKUJEM DA VI ZATRAŽITE IZJAŠNJENJE SUDIJE MARKOVIĆ KOJE SE KRIJE OD MENE...
U pritužbi sam naveo da je sudija Marković Jelena, više puta smišljeno i kriminalno prekršila zakon na moju štetu, od čega ističem da je u presudi "80 0 P 080317 18 P", slagala kako istraga protiv mene po lažnoj optužbi za "ugrožavanje sigurnosti" još nije okončana, sa ciljem da mi uskrati dokumentaciju koja je prikupljana o meni a garantovana članom 23 Ustava Republike Srpske.
Pošto sam zbog te brutalne laži, zatražio isključenje sudije Marković Jelene iz drugog sudskog predmeta i zahtijevao da mi se uz odluku na taj zahtjev dostavi i njen odgovor iz koga bi se vidjelo odakle potiču te njene lažne informacije, obavještavam vas da prvo uz tu odluku nisam dobio traženi odgovor sudije.
Potom sam bio prisiljen koristeći se zakonom o slobodi pristupa informacijama da zatražim kopiju tog izjašnjenja što se može i vidjeti iz priloženog zahtjeva.
Ali u odgovoru na taj zahtjev je navedeno kako mi se ta informacija uskraćuje uz ne baš najjasniju argumentaciju zašto to mora da bude tajna.
Naime, radi se o dokumentu koji je sastavni dio sudskog predmeta u kome sam ja stranka u postupku i moje je pravo da izvršim uvid u taj sudski predmet pa i da vidim kakav je odgovor sudije Marković, što znači da to nikako ne može i ne smije biti tajna za mene.
Ovdje se naravno radi o brutalnoj zloupotrebi moći i kršenju prava, jer sasvim sam siguran da sudija Marković Jelena, nije ni pomenula koji je njen navodni izvor informacija, logično jer je to i nemoguće, jer je to gruba i gnusna laž, njena izmišljotina, što se dokazuje odlukom Okružnog tužilaštva u Doboju koju su donijeli još 2012-te odlukom o nesprovođenju istrage, pošto nisu mogli da me povežu niti sa jednim krivičnim djelom.
Sada je situacija podignuta na inkvizitorsko gestapovske metode, jer je grupa pripadnika kriminalnog klana, među kojima je sudija Marković Jelena, načelnik sudske policije Borovčanin Danko, te glavni okružni tužioci, Kovačević Novak i Rajko Čalović i više drugih lica smislila plan da montiraju lažnu optužnicu protiv mene, pred tužilaštvom u Istočnom Sarajevu, istovremeno mi uskraćujući pravo na sve informacije, kako bi me prevarili i naveli na tu lokaciju gdje bi me dočekali njihovi saučesnici i plaćene ubice.
Isti oni koji su prije nekoliko dana, ubili dvojicu pripadnika saobraćajne policije iz Federacije Bosne i Hercegovine na Alipašinom polju a onda pobjegli kod svojih saučesnika i zaštitnika iz tužilaštva i policije u Istočnom Sarajevu.

PRILOZI

Rješenje o zahtjevu za isključenje od 20.06.2018.
Zahtjev za informacije 111
Osnovni sud obavještenje od 02.10.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 24. siječnja 2019.

POVREDA UGLEDA SUDA

KORISTEĆI SE POLOŽAJEM I PRIKUPLJANIM PODACIMA O KRETANJU A SVE PREMA INSTRUKCIJAMA IZ "CRNE KNJIGE" LJUDI MAFIJE U INSTITUCIJAMA SU NADZIRALI I DAVIDA DRAGIČEVIĆA ISTO KAO I MENE, TE GA KAKO JE DANAS OPŠTE POZNATO LIKVIDIRALI A ONDA SVE POKUŠALI PREDSTAVITI KAO SAMOUBISTVO PLJAČKAŠA I NARKOMANA...


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:
89 0 K 058509 18 KPS
OJT ISTOČNO SARAJEVO
ZDENKO BAJO

POVREDA UGLEDA SUDA

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 18 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
KORISTEĆI SE POLOŽAJEM I PRIKUPLJANIM PODACIMA O KRETANJU A SVE PREMA INSTRUKCIJAMA IZ "CRNE KNJIGE" LJUDI MAFIJE U INSTITUCIJAMA SU NADZIRALI I DAVIDA DRAGIČEVIĆA ISTO KAO I MENE, TE GA KAKO JE DANAS OPŠTE POZNATO LIKVIDIRALI A ONDA SVE POKUŠALI PREDSTAVITI KAO SAMOUBISTVO PLJAČKAŠA I NARKOMANA...

Uz ovaj dokument su dva priloga koje predlažem i kao dodatne dokaze a njihova uloga je prije svega da prikažu kršenje mojih prava i kriminalno postupanje pojedinaca iz režima.
Osoba Jovana Tomaš je osnovnom sudu u Sokocu, predala optužnicu protiv mene za "POVREDU UGLEDA SUDA" i u njoj navela kao dokaz odnosno dokument na kome zasniva svoju nadležnost "Dopis republičkog tužilaštva od 1. juna 2015.".
Ali u toj odluci Glavnog republičkog tužioca, uopšte se Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu ne dodjeljuje u rad predmet protiv mene za povredu ugleda suda, nego naprotiv daje im se u rad, moja krivična prijava protiv više lica zbog sačinjavanja falsifikata i pokušaja uklanjanja tragova tog krivičnog djela.
Podmetanjem neregularnog dokumenta i lažiranjem nadležnosti, osoba Jovana Tomaš se ismijava zakonima i izlaže sud poruzi, pokušavajući falsifikovati svoju nadležnost i obmanuti sud.
Pokušaj prevare na tako prizeman način je klasičan primjer ponižavanja i podcjenjivanja suda, odnosno izlaganje suda poruzi i u najmanju ruku bi osoba Tomaš Jovana trebala odgovarati za to krivično djelo.
Sa druge strane nije isključeno da je Jovana Tomaš, podmetnula neki falsifikat, odluke Republičkog tužilaštva sa potpuno drugačijim tekstom od onoga koji sam ja dobio, što bi bilo dodatno krivično djelo. I ako se postupak nastavi, šta bi sada uradio predstavnik tužilaštva tokom izvođenja dokaza ???
Hoće li pokušati podmetnuti nevalidan dokument, koji nema nikakve veze sa krivičnim djelom iz optužnice za "povredu ugleda suda" kao navodnu odluku o nadležnosti i tako opet izložiti sud poruzi ili će se odlučiti da podmetnu neki falsifikat. I šta bi se desilo kada i ako tužilaštvo konačno predoči sudu dokument koji im ne daje nadležnost za optužnicu koju su podigli. Hoće li tada saopštiti da su "pogriješili" i povući optužnicu ili planiraju nešto drugo ?
Ali naravno, da su htjeli priznati "grešku" to bi davno učinili a kako tužilaštvo koje nije nadležno ne može ni okončati predmet, očito je da cilj i nije bilo vođenje postupka, kako sam odavno upozoravao, nego da me negdje daleko od Bijeljine u tišini likvidiraju ljudi iz kriminalnih grupa, koji su u dilu sa pripadnicima tužilaštva.
Kako god u pitanju je smišljeni kriminal, jer sam odmah istog dana, kada mi je upućen poziv da se izjasnim u tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, zatražio prema pravu iz zakona o slobodi pristupa informacijama, da mi se dostavi kopija rješenja na kome se zasniva njihova nadležnost i pismeno ih obavijestio da oni ne mogu biti nadležni a ako i dobiju nadležnost u konkretnom predmetu, moraju optužnicu predati sudu u Bijeljini kao mjesno nadležnom.
Nije to naravno jedini kriminal Jovane Tomaš i tužilaštva jer su još od polovine 2015-te, pa naredne 2 godine koristili protiv mene "posebne istražne radnje" uz angažovanje desetina agenata. Vjerovatno za neke od njih tužilac nije ni znala, nego su poslati od strane pojedinih kriminalaca iz policije kao što je inspektor Marković Dragoslav, (direktno odgovoran za prikrivanje dokaza ubistva djevojčice Ivone Bajo) sa istim zadatkom : DA ME SA NEKIM IZGOVOROM ODVEDU IZ BIJELJINE NA UDALJENU I OBIČNO TAJNU LOKACIJU GDJE BI TREBALO DA SE SASTANEM SA NEIMENOVANIM OSOBAMA KOJE ŽELE DA MI POMOGNU...
To je trajalo sve do poziva OJT, Jovane Tomaš i ovi pokušaji tužilaštva da "dobrovoljno" dođem na njihov teren uz bezočno prikrivanje dokaza nadležnosti su prirodan nastavak mafijaškog plana. Od tog trenutka kada je zvanično razotkriveno da OJTIS vodi istragu protiv mene prošlo je skoro godinu i po a uporno prikrivanje dokumenta na osnovu koga tvrde da imaju nadležnost samo dodatno pokazuje da je u pitanju smišljeni kriminal iza koga stoji i glavni okružni tužilac Rajko Čalović koji se evo i dalje ismijava sa zakonom i pravima, (OJTIS IT - 14/18 od 19.10.2018.) jer iako sam stranka u postupku i imam pravo uvida u sve spise koji mi mogu ići u korist, on uprkos nalogu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, neće da dostavi kopiju dopisa na osnovu koga su lažirali nadležnost, jer je svjestan svoga kriminala koji je izveo u dogovoru sa Novakom Kovačevićem odnosno Bjeljinskim tužilaštvom sa kojim su zamijenili predmete i potpuno nelegalno vodili postupke u oba tužilaštva.
Bezobrazluk, bahatost i kriminal tužilaštva je utoliko veći, što se tvrdi da je samo sud ovlašten da daje informacije, iako vrlo dobro znaju da nisu sudu predali, ne samo nijedan dokaz, nego ni taj dokument na osnovu koga tvrde da su stekli nadležnost.
Iako dakle sud, nema nikakav dokaz da je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, kao mjesno nenadležno nekako dobilo nadležnost, oni od suda traže da vodi postupak i zahtijevaju moje dovođenje što je u stvari klasična otmica, izlaganje opasnosti zdravlja i života a kako sam više puta istakao, cilj svega i jeste da budem dovučem na udaljenu lokaciju, gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz kriminalnih krugova.
Jedan od pripadnika kriminalnog klana koji je i sačinio taj plan o montiranju optužnice je Danko Borovčanin, direktno odgovoran za sačinjavanja falsifikata i njegovo puštanje u pravni promet a čime je koliko-toliko pokušao opravdati svoje fašističke metode, zabrane pristupa svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo smišljeno prikriva godinama.
Iako sam i od sudske policije zahtijevao kopije zabilješki, Danko Borovčanin je odbio da mi ih uruči kako bi zataškao svoje kriminalne radnje ali sam uspio od MUP-a da dobijem kopije njihovih zabilješki a ovde je bitna "Zabilješka 15-01/3-052.7-2045/18 od 27.09.2018." koja je daleko od stvarnog stanja ali se vidi ipak ono što je najvažnije za ovaj postupak a to je da pripadnici sudske policije u trenutku kada su me presreli i pokušali ugurati u vozilo sa lažima da imaju naredbu za dovođenje u osnovni sud u Bijeljini, uopšte uz sebe nisu imali primjerak naredbe čime su prekršili svoju obavezu propisana zakonom o krivičnom postupku u članu "naredba za dovođenje" gdje jasno stoji da moraju uručiti naredbu odmah i pozvati lice da pođe sa njima a ako se to odbije, onda treba da dovođenje izvrše prinudno.
Posebna priča je neukazivanje hitne pomoći koju sam tražio više puta pa i u sudu za šta su odgovorni isključivo načelnik Borovčanin i sudija Malović, posebno sudija koja potpomaže kriminalne radnje tužilaštva i transportovanje stotinama kilometara u očajnim uslovima, uprkos tome što sam dostavio dokaze o njihovom lažiranju nadležnosti.
Sve ovo pokazuje da takozvani državni organi nemaju nikakve veze sa zakonom nego pojedinci rade isključivo za interese mafije kojoj i sami pripadaju.
Umjesto da strane u postupku tretira ravnopravno, sud se smišljeno svrstava na stranu tužilaštva, iako su lažirali svoju nadležnost, iako nisu u spis dostavili dokaze o nadležnosti, sud udovoljava njihovim zahtjevima da budem prisilno doveden i praktično zarobljen više sati u transportnom vozilu sudske policije.
S obzirom da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, dalo nalog Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da blagovremeno postupi po zahtjevu a oni to nisu učinili, tražim od suda da odmah obavijestiti Ured disciplinskog tužioca i Predsjednika visokog sudskog i tužilačkog vijeća te obustavi sve dalje radnje u ovom predmetu jer je očito da su radnje tužilaštva smišljeno kriminalne i nemaju nikakav dokaz o svojoj nadležnosti.
Ukoliko se to ne desi i sud nastavi da saučestvuje u kriminalnim radnjama tužilaštva te naredi novo dovođenje, koje i želi Borovčanin Danko, više neće biti moguće izvesti planirano, "zadesno" ubistvo kako god da su ga smislili, jer sam odavno alarmirao prijatelje i javnost i naravno o svemu obavijestio Visoko sudsko i tužilačko vijeće.
Razotkrivanja tog podmuklog plana neće spriječiti pripadnike mafije jer je Danko Borovčanin sposoban da angažuje dvojicu ili trojicu najkriminalnih pripadnika sudske policije sa usmenom naredbom da me negdje usput likvidiraju, te sve predstave kao pokušaj bjekstva ili će se opet ići na to da me u Sokocu presretnu njihovi saučesnici iz narko ili auto mafije. Nije isključena ni opcija da nas pregaze nekim šleperom i pobiju sve skupa na neki drugi način i mene i nedužne sudske policajce.
Kako god da se desi, glavna odgovornost za ugrožavanje mog života i zdravlja je sada na sudiji iz suda u Sokocu, ukoliko nastavi rad i izda naredbu za dovođenje bez dostavljenog ovlaštenja od strane Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

PRILOG

OJTIS IT - 14/18 od 19.10.2018.
Zabilješka 15-01/3-052.7-2045/18 od 27.09.2018.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 22. siječnja 2019.

TUŽILAŠTVU BIH O ZLOČINCIMA SA CRNOM KNJIGOM

Potpuno je jasno da kriminalna grupa nikada nije ni htjela voditi postupak, nego doći do što više podataka o meni i pripremiti uslove za likvidaciju. Konkretno, kada nisu uspjeli njihovi ljudi iz kriminalnih grupa da to izvedu, onda se pokušalo sa pozivima da kao "svojevoljno" dođem na njihov teren i da me tamo, likvidiraju "ZADESNO" u svom uobičajenom stilu...

TUŽILAŠTVU BIH O ZLOČINCIMA SA CRNOM KNJIGOM

Protiv osoba Dodik Milorad, Čalović Rajko, Tomaš Jovana, Borovčanin Danko, Kovačević Novak i drugi... za krivična djela :
Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Organizirani kriminal, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Pripremanje krivičnog djela, Napad na ustavni poredak i druga..
Već godinama, dodik milorad u svojim javnim obraćanjima ne nastupa kao predsjednik neke države ili konkretno entiteta, već se ophodi prema narodu kao mafijaški bos prema svojim žrtvama.
Zanemariću sada, odnosno neću trošiti vrijeme na sva druga brutalna gaženja zakona i javne prijetnje upućene radnicima, borcima, penzionerima, i drugim građanima, čak i nedavno pred izbore te ću skrenuti pažnju samo na bukvalno fašističku otvorenu obznanu "crne knjige" njegove i njegovih saučesnika u pljački nad narodom.
U prilogu se nalazi skenirani dokument sa web stranice, od više medija koji su to objavili, kao i disk sa video zapisom na kome se jasno čuje i vidi da Dodik Milorad, najavljuje "crnu knjigu" u koju će, kako kaže, biti upisana imena, svih onih koji su njegovoj stranci, SNSD-u, načinili štetu, te daje instrukcije da njihovi ljudi u institucijama moraju da vode borbu protiv tih lica. Video zapis o tome uz snimak pripadnika sudske policije, (Firerova naredba i Sudska policija 15.05.2018.avi) koji su poslati da me odvuku na Sokolac je na priloženom disku.
Ovdje je posebno bitno, da dodik ne kaže "da prema zakonu, institucije treba da rade svoj posao profesionalno i da recimo istražni organi gone eventualne počinioce krivičnih dijela koji su zemlji ili privatnim licima nezakonito nanijeli štetu" nego upravo suprotno, za njega je država potpuno nebitna, nego su bitni samo interesi njega i njegove stranke, odnosno štetu su im napravili svi oni koji su ih sprečavali u enormnoj pljački ili im u tome nisu htjeli pomoći, te pojašnjava da njihovi ljudi unutar institucija, zloupotrebljavajući svoj položaj, treba da vode borbu protiv tih lica a to je očito nezakonit način.
To u stvari, nije ništa novo, nego objelodanjivanje stvarnog stanja koje se provodi godinama a najmonstruozniji primjer "crne knjige" i njihove borbe protiv građana je likvidacija Milana Vukelića, eksplozivnom napravom u centru Banjaluke ispred zgrade MUP-a, još 2007-e a sve do danas Dodikovi ljudi u institucijama, nisu priveli pravdi, ubice i nalogodavce tog zločina.
Podsjećam da je Vukelić Milan, prije no što su ga ubili dodikovi ljudi u institucijama u video zapisima objavljivao da mu se prijeti, te da je odbijao da potpiše nezakonite ugovore na kojima su Dodikovi tajkuni htjeli da ukradu stotine miliona i mjesecima ukazivao na nezakonitosti i pljačke građevinske mafije.
Posljedica toga je teror nad Vukelićem, njegovo danonoćno praćenje mjesecima, prikupljanje podataka i na kraju brutalna likvidacija eksplozivom.
Prošlo je mnogo godina od tada i mnogo žrtvava takvih ubistava, na koja sada nažalost nemam vremena za opisivanje, te samo podsjećam na skorašnju likvidaciju Davida Dragičevića u Banjaluci, koju su dodikovi ljudi u policiji pokušali na zločinačkoj konferenciji predstaviti kao posljedicu pljačke neke kuće jednog narkomana, koji je potom skočio u kanal i ubio se a sve uz podmetnute dokaze u njegove džepove. Iako je tužilaštvo nekoliko mjeseci kasnije otvorilo istragu za ubistvo, niko od dodikovih ljudi nije sankcionisan za podmuklo prikrivanje tog zločina.
Konkretan primjer nezakonitog rada Dodikove mafije je i u mom slučaju a kao posljedica, razotkrivanja njegovih mafijaških poslova u proteklim godinama od čega ističem pljačku milijardi preko Bobar banke i prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu 23.07.2009.
Poznato je da su mafijaški poslovi, unutar Bobar grupe, odnosno bar jedan njihov dio preko Bobar banke, razotkriveni 2014-te a ja sam jedan od glavnih "krivaca" za krah Bobar grupe, odnosno, godinama ranije sam ukazivao na kriminal i razotkrivao mafijaške poslove, te sam time "zaslužio" mjesto u "crnoj knjizi" a kakav su mafijaški tretman, odnosno mahinaciju izveli Dodikovi ljudi iz institucija, pojasniću u nastavku.
Iako je desetine agenata, Dodikovog mafijaškog režima, angažovano godinama da me prate i pokušaju me povezati sa bilo kakvim kriminalom, oni to nisu uspjeli, te su odlučili da me optuže za "povredu ugleda suda" pred nenadležnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu što se može vidjeti iz priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.".
Kao izgovor za svoju nadležnost navode, dopis Republičkog tužilaštva od 01.06.2015. te sam čim sam saznao za postojanje predmeta, još po prvom pozivu, u junu 2017-te, odmah pismeno zahtjevao "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." da mi se dostavi kopija tog rješenja što se vidi pod tačkom dva.
Ovdje je dakle vidljivo da su cijele dvije godine provođene "posebne istražne radnje" od odluke Republičkog tužilaštva do poziva na saslušanje a za to vrijeme je angažovano desetine agenata ne samo da me pokušaju povezati sa nekim kriminalom nego i neki koji su trebali da me odvuku na udaljenu lokaciju gdje bih bio likvidiran što se vidi iz audio zapisa "Agent.mp3" na disku.
Sada je prošlo skoro godinu i po, od kada sam prvi put zahtijevao da dobijem kopiju dokumenta na osnovu koje tužilaštvo u Istočnom Sarajevu tvrdi da ima nadležnost i to sam činio više puta što oni bezočno prikrivaju i ignorišu čak i naloge Visokog sudskog i tužilačkog vijeća što se može vidjeti u prilogu "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
A zbog čega je to tako, biće jasno kada se ima u vidu da sam tu odluku zatražio direktno od Glavnog republičkog tužioca, na šta mi je odgovoreno njegovim dopisom "IT - 7-18 od 04.04.2018." a u prilogu "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." je ta konkretna odluka iz koje se vidi kakav je kriminalni plan u pitanju. Naime tom odlukom, Glavni republički tužilac, dostavlja u rad krivičnu prijavu, koju sam ja napisao i predao protiv više lica zbog sačinjavanja falsifikata sudskog rješenja, njegovo puštanje u pravni promet, te pokušaj prikrivanja tragova tog kriminala.
Dodikovi ljudi iz institucija su zloupotrijebili tu odluku i zamjenili predmete, odnosno Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu je formiralo predmet protiv mene za povredu ugleda suda i lažno su pokušali da steknu nadležnost, dopisom Republičkog tužilaštva koji nema nikakve veze sa tim predmetom ni krivičnim djelom.
Suprotno odluci Republičkog tužilaštva, moja krivična prijava je zadržana u Bjeljinskom tužilaštvu te mi je odluka o tome, (T14 0 KTA 0012900 14 2) uručena 29.06.2016. sa falsifikovanim datumom iz marta 2015. čime su pokušali prikriti kriminal koji je izveden.
Trenutno je jedino još nejasno da li je okružni tužilac Jovana Tomaš uz asistenciju glavnog okružnog tužioca Rajka Čavlovica takođe sačinila neki falsifikat odluke Republičkog tužilaštva i podmetnula ga uz optužnicu te tako obmanula predsjednika suda Luku Borovčanina ili je i on učestvovao u cijeloj mahinaciji s obzirom da je u vezama sa Dankom Borovčaninom, načelnikom sudske policije iz Bijeljine, koji je učestvovao u sačinjavanju i rasturanju falsifikata pomenutog sudskog rješenja koje je trebalo biti predmet rada tužilaštva.
Trenutno stanje u krivičnom predmetu "89 0 K 058509 18 KPS" u Sokocu je takvo da u njemu ne postoji nijedan dokument tužilaštva, dakle ni dokazi, ni dokument o navodnom ovlaštenju a uprkos tome što je sudija u mom prisustvu, zatražila da se ti dokazi uruče sudu i kopira za mene primjerak, predstavnik tužilaštva je to odbio, te se kako se vidi, (OJTIS IT - 14 -18 od 19.10.2018.) nastavlja sa prikrivanjem dokumenta i lažiranjem nadležnosti.
Potpuno je jasno da bez posebne odluke, prema članu 20 zakona o tužilaštvima, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ne može biti stranka u ovom postupku, niti zastupati optužnicu, te istog trenutka, kada bi se to razotkrilo, sud mora obustaviti predmet i potpuno je jasno da kriminalna grupa nikada nije ni htjela voditi postupak, nego doći do što više podataka o meni i pripremiti uslove za likvidaciju.
Konkretno, kada nisu uspjeli njihovi ljudi iz kriminalnih grupa da to izvedu, onda se pokušalo sa pozivima da kao svojevoljno dođem na njihov teren i da me tamo, likvidiraju "ZADESNO" u svom uobičajenom stilu.
Posljednji primjer toga je slučaj, kada su me na ulici preseli sudski policajci, koji tada u sebe uopšte nisu ni imali naredbu, na šta su obavezni, te iako sam tražio hitnu pomoć, zbog teških tegoba sa disanjem uzrokovanih polinom ambrozije, oni su me bez ukazane pomoći, transportovali za Sokolac, tokom čega sam povraćao dva puta sa teškim posljedicama.
O svemu sam odmah obavijestio i sudiju po dolasku i zatražio, hoće li mi ona obezbjediti hitnu pomoć, što se nije desilo, nego sam cjelo vrijeme stajao sa kesom u rukama, kako ne bih povraćao na pod kancelarije.
Poslije svega sam bez ukazane hitne pomoći izbačen na ulicu od strane pripadnika sudske policije, te sam morao sam da se snalazim u teškom zdravstvenom stanju, za šta je dokaz prilg "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.".
Kako se vidi iz posljednjeg dopisa gospodina Rajka Čalovića, oni i dalje kriju dokument na osnovu koga tvrde da imaju nadležnost i bezočno se laže da je za informacije nadležan isključivo sud.
Time ne samo da se krše moja prava iz krivičnog postupka da imam uvid u spise i predmete odnosno dokumente koji mu mogu ići u korist, (Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.) nego se brutalno ismijavaju sa zakonom i naravno pokušavaju sakriti detalje i dokaze svog podmuklog zločinačkog plana, izvedenog prema nalozima mafijaškog bosa Dodika Milorada iz "crne knjige" koju je javno obznanio.

PRILOZI

Crna knjiga
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopisi
IT - 7-18 od 04.04.2018

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
OJTIS IT - 14 -18 od 19.10.2018.
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 20. siječnja 2019.

APELACIJA NA T14 0 KTP 0017872 18

Da nikada nije doneseno neko pismeno rješenje o mjeri zabrane pristupa, vidi se u dokumentima i suda i tužilaštva. Uprkos tome, Danko Borovčanin je godinama nalagao podređenima da sprovode kako se vidi iz opisa policijskog službenika bukvalno fašističku naredbu da je Zdenku Bajo, njegovoj sestri i drugim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo zabranjen pristup u tužilaštvo sa ciljem da prikrije njeno ubistvo.


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA T14 0 KTP 0017872 18

Iz odluke "Kolegij po T14 0 KTP 0017872 18 od 06.09.2018." se vidi da je ovaj predmet vođen protiv Zdenka Baje, odnosno mene, po prijavi Danka Borovčanin iz Okružnog centra sudske policije, te i protiv Danka Borovčanina a na osnovu moje prijave, prilog "Krivična prijava protiv Danka Borovčanina".
Dakle spojene su dvije prijave potpuno različite u jedan predmet a jedina veza između njih su imena podnosilaca.
Ali naprotiv u prethodno donesenoj odluci tužioca "Obavjest po T14 0 KTA 0017872 16 od 18.07.2018." koja mi je dostavljena, uopšte se ja ne pominjem, kao lice protiv koga je vođen istražni postupak, nego samo Borovčanin Danko čime se informacije smišljena prikrivaju.
Da je to tako vidi se i iz priloga "Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018." gdje me tužilaštvo sprečava da ostvarim uvid u taj i još dva spisa. Obim kršenja prava je u stvari mnogo veći jer mi se onemogućava pristup predmetima i po pravo garantovanom u krivičnom postupku što je jasno istaknuto u prilogu "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.".
Taj krivični postupak je za ovu apelaciju usputna tema ali tek istine radi ističem da se radi o potpuno nelegalnoj i nezakonitoj optužnici odnosno krivičnom predmetu koji je formiran pred nenadležnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu uz falsifikovano rješenje, odnosno odluku "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." što se može i vidjeti da je u stvari njima u rad dostavljena moja krivična prijava protiv više lica a ne prijava protiv mene.
Naprotiv, prijava koju su trebali obrađivati u Istočnom Sarajevu, zadržana je u Bijeljinskom tužilaštvu i obrađivala ju je suprotno odluci Republičkog tužilaštva, upravo okružni tužilac Mira Medić, te zbog toga i prikriva dokaze njihovog kriminala. Iako dakle u odluci tužioca Medić, nema ni pomena da se taj predmet vodio i protiv mene ja sam to pretpostavio na osnovu nekih indicija i naglasio to u prilogu "Pritužba na naredbu T14 0 KTA 0017872 16" a da sam bio u pravu vidljivo je iz navedene odluke glavnog tužioca.
Tako sam zaključio i kako je inicirana prijava protiv mene a radi se o dopisu Danka Borovčanina, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.) u kome isti pokušava na sve načine da pokrene neku krivičnu istragu protiv mene i zabrani mi pristup tužilaštvu kako bi me spriječio da dostavim dokaze o ubistvu djevojčice Ivone Bajo.
Iz samog njegovog dopisa, vidi se da je svjestan toga da on nema nadležnosti da donosi mjeru zabrane ali on to uporno čini za šta je dokaz i "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" koji prilažem.
A da nikada nije doneseno neko pismeno rješenje o mjeri zabrane vidi se u dokumentima "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." te "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.".
Uprkos tome, Danko Borovčanin je godinama nalagao podređenima da sprovode kako se vidi iz opisa policijskog službenika bukvalno fašističku naredbu da je Zdenku Bajo, njegovoj sestri i drugim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo zabranjen pristup u tužilaštvo.

PRILOZI

Kolegij po T14 0 KTP 0017872 18 od 06.09.2018.
Krivična prijava protiv Danka Borovčanina
Obavjest po T14 0 KTA 0017872 16 od 18.07.2018.
Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.

Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 18. siječnja 2019.

DA LI JE TUŽILAŠTVO DOSTAVILO DOKAZ O SVOJOJ NADLEŽNOSTI

Ako sud neće da radi u okvirima svoje nadležnosti, niti po zakonskim odredbama, nego po nalozima iz crne knjige mafijaškog bosa Dodik Milorada onda vas obavještavam da je prva naredna prilika da organizujete moju otmicu i likvidaciju, zakazano ročište protiv Republike Srpske za diskriminaciju upravo po ovom osnovu, zbog montiranja lažne optužnice pred nenadležnim tužilaštvom i sudom. DA LI SU OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE UOPŠTE SVJESNI POSLJEDICA ONOGA ŠTO RADE ??? OJT ISTOČNO SARAJEVO JE NADLEŽNO U KONKRETNOM PREDMETU ISTO TAKO KAO ŠTO JE NADLEŽNO "DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SA GRENLANDA". I KAO "VATROGASCE", "RIBOLOVCE" ILI DA BUDEMO PRECIZNI - FALSIFIKATORE IH JE SUD PRIHVATAO KAO DA SU LEGALNI... DO SADA...


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:
89 0 K 058509 18 KPS
OJT ISTOČNO SARAJEVO
ZDENKO BAJO

DA LI JE TUŽILAŠTVO DOSTAVILO DOKAZ O SVOJOJ NADLEŽNOSTI


Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.

Pismeno sam putem pošte i na zvanični mejl dostavio više dokumenata i neke predložio kao dokazni materijal a prije svega ističem odluku Republičkog tužilaštva Republike Srpske, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) kojom se moja krivična prijava protiv više lica dodjeljuje u rad Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu. To je upravo odluka kojom se u takozvanoj optužnici za povredu ugleda suda protiv mene od strane Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu opravdava nadležnost u predmetu.

I TO NIJE NIKAKAV DOKUMENT KOJIM BI SE DOKAZIVALO PRED SUDOM POSTOJANJE ILI NEPOSTOJANJE KRIVIČNOG DJELA, NEGO JE TO OSNOV ZA POSTOJANJE TUŽILAŠTVA KAO STRANE U POSTUPKU, OSNOV ZA NJIHOV PREDMET I OPTUŽNICU. BEZ LEGALNOG OVLAŠTENJA TUŽILAŠTVO NE POSTOJI A NI NJIHOV PREDMET TE NE MOŽE POSTOJATI NI KRIVIČNI PREDMET NE SAMO PRED SUDOM U SOKOCU, NEGO OVAKVA OPTUŽNICA SA FALSIFIKOVANIM OVLAŠTENJEM NE MOŽE BITI REGULARNA NI PRED SUDOM U BIJELJINI A POSEBNO NE PRED BILO KOJIM DRUGIM PO ZAKONU NENADLEŽNIM SUDOM.
S obzirom da ta odluka nema nikakve veze sa prijavom protiv mene za povredu ugleda suda, potpuno je jasno da je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu izvršilo smišljeni kriminal i podmetnuo neregularan dokument kako bi se lažno predstavilo kao stranka u postupku i pokrenulo radnje na moju štetu sa krajnjim ciljem da budem dovučem kao meta njihovim saučesnicima iz lokalnih bandi sa kojima su skupa u rasturanju narkotika, pljački budžeta, prikrivanjima ubistava i drugim teškim zločinima.
Bezobrazluk i bahatost tužilaštva se dodatno pokazuje ignorisanjem naloga "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." ali njihovo uporno odbijanje da predoče dokument na kome navodno zasnivaju nadležnost je samo dodatni pokazatelj da se ne može raditi ni o kakvoj grešci nego o smišljenom kriminalnom planu.

Iz stanja u predmetu se vidi da postoji samo kopija odluke Republičkog tužilaštva koju sam ja dostavio a iz nje proizilazi da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nije nikakva stranka u postupku nego se tako lažno predstavljaju.
Ukoliko nisu ni poslije uputa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, dostavili dokaz o dobivanju nadležnosti za konkretan predmet protiv mene za "povreda ugleda suda" sud je dužan obustaviti svaki dalji rad na predmetu i o svemu obavijestiti Visoko sudsko i tužilačko vijeće.
Osnovni sud u Sokocu je takođe nelegalno i nezakonito vršio sve radnje, odnosno praktično je inicirao dva puta moju otmicu i ozbiljno ugrožavanje zdravlja i života svojim neodgovornim postupanjem.
Ako sud neće da radi u okvirima svoje nadležnosti, niti po zakonskim odredbama, nego po nalozima iz crne knjige mafijaškog bosa Dodik Milorada onda vas obavještavam da je prva naredna prilika da organizujete moju otmicu i likvidaciju 24.10.2018. kada imam zakazano ročište protiv Republike Srpske za diskriminaciju upravo po ovom osnovu, zbog montiranja lažne optužnice pred nenadležnim tužilaštvom i sudom. Pa onda 29.10.2018. te 15.11.2018. po predmetima koje je inicirao kriminalac Danko Borovčanin pred prekršajnim sudom.
Početak je zakazan ujutro u 8 časova te možete izdati naredbu zločincu i fašisti Danku Borovčaninu, (koji je jedan od kreatora ovog mafijaškog plana za podizanje nelegalne optužnice) da me uhapsi i transportuje za Sokolac. Podsjećam da je cjelih 8 godina naređivao podređenima da zabrane pristup, meni, mojoj sestri i svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo kako bi prikrio dokaze njenog ubistva iako nijedan organ nikada nije doneo rješenje za taj fašistički tretman. Prema informacijama koje sam usmeno dobio od pripadnika policije, koje sam pozvao da intervenišu u isto vrijeme kada sam telefonski obavjestio i sudiju, sada im je saopštio da NEMA NIKAKVE NAREDBE O ZABRANI PRISTUPA a koju je sprovodio godinama.
Naravno možete biti sasvim sigurni da se to razbojništvo neće desiti u tajnosti nego će cijela zgrada, svi zaposleni i građani znati i čuti kakve se zločinačke metode koriste.
DA LI SU OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE UOPŠTE SVJESNI POSLJEDICA ONOGA ŠTO RADE ??? OJT ISTOČNO SARAJEVO JE NADLEŽNO U KONKRETNOM PREDMETU ISTO TAKO KAO ŠTO JE NADLEŽNO "DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SA GRENLANDA". I KAO "VATROGASCE", "RIBOLOVCE" ILI DA BUDEMO PRECIZNI - FALSIFIKATORE IH JE SUD PRIHVATAO KAO DA SU LEGALNI... DO SADA..

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 16. siječnja 2019.

ZAHTJEV ZA HITNU OBUSTAVU POSTUPKA 80 0 PR 092159 17 PR

Ključni dokaz je odluka republičkog tužilaštva Republike Srpske "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." kojom se MOJA krivična prijava protiv više lica dodjeljuje u rad Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a oni su umjesto toga falsifikovali dokumentaciju i podmetnuli uz optužnicu sasvim drugu prijavu, odnosno predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" za šta nisu dobili nadležnost.

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Predmet : 80 0 Pr 092159 17 Pr

ZAHTJEV ZA HITNU OBUSTAVU POSTUPKA 80 0 PR 092159 17 PR

Vezano za predmet 80 0 Pr 092159 17 Pr i poziv koji mi je upućen, ističem da je stanje u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka smišljeno djelimično lažno predstavljeno no to je sporedna tema i ako uopšte dođe do postupka predložiću dokaze za to no sada ukratko ističem nešto mnogo važnije.
Prema važećim zakonima odnosno, zakonu o tužilaštvima, zakonu o sudovima i zakonu o krivičnom postupku, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu nemaju nadležnost da postupaju na teritoriji Bijeljini a ako je i dobiju, posebnom odlukom Republičkog tužilaštva, onda OJTIS, prema zakonu o krivičnom postupku mora optužnicu predati osnovnom sudu u Bijeljini, koji je nadležni sud.
U ovom slučaju je došlo do više teških krivičnih dijela i brutalnog kršenja zakona o krivičnom postupku što je samo po sebi dovoljno da se postupak ne smije voditi a kao dokaz za to prilažem dva dokumenta.
Ključni dokaz je odluka republičkog tužilaštva Republike Srpske "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." kojom se MOJA krivična prijava protiv više lica dodjeljuje u rad Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a oni su umjesto toga falsifikovali dokumentaciju i podmetnuli uz optužnicu sasvim drugu prijavu, odnosno predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" za šta nisu dobili nadležnost.
Da nije u pitanju nikakva greška, nego smišljeni kriminalni plan, pokazuje i moj "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.", još od prije 15 mjeseci, kada sam zahtijevao da mi dostave odluku o svojoj nadležnosti što nikada nisu učinili sve do danas a to odbijaju da uruče čak i sudiji, kao i dokaze koje navodno namjeravaju izvoditi.
Da Osnovni sud u Sokocu nije mogao dobiti predmet u rad na neki drugi način, dokaz je prilog "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." a OJTIS, smišljeno prikriva kriminalni pokušaj montiranja optužnice i priprema za moju likvidaciju čak i poslije naloga VSITV-a od kojih prilažem "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopisi".
Očekujem od suda da hitno u Republičkom tužilaštvu, provjeri autentičnost dokumenta koji sam priložio kao i da zatraži kopiju istog od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, te da obustavi postupak a o ovom kriminalu pripadnika tužilaštva odmah obavijesti Visoko sudsko i tužilačko vijeće.
Ukoliko se prihvati moj prijedlog za obustavu postupka očekujem da me o tome odmah pismeno obavijestite.

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopisi

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 14. siječnja 2019.

PREKINITE SA PRIKRIVANJIMA ZLOČINA I NAPADIMA NA GARANTOVANA PRAVA

Pripadnici MUP-a su smišljeno uklonili materijalni dokaz i oprali ga hemijskim sredstvom kako bi prikrili ne samo ubistvo osmogodišnje djevojčice, nego i krijumčarenje u Bobar grupu...

MUPU REPUBLIKE SRPSKE - CJB-U BIJELJINA - NAČELNIKU POLICIJSKE UPRAVE BIJELJINA - NAČELNIKU KRIMINALISTIČKE POLICIJE - KOMANDIRU PS BIJELJINA

PREKINITE SA PRIKRIVANJIMA ZLOČINA I NAPADIMA NA GARANTOVANA PRAVA

ZAHTIJEVAM DA U ROKU OD ­­­60 MINUTA, ODNOSNO DO ­­­12:00, PRIPREMITE PISMENA IZJAŠNJENJA I ODGOVORE NA MOJE ZAHTJEVE O TEŠKIM ZLOČINIMA I PRIKRIVANJIMA DOKAZA UBISTVA KOJE SU IZVRŠILI PRIPADNICI MUPA A O ČEMU SAM VAM GODINAMA DOSTAVLJAO OBILJE NEOBORIVIH DOKAZA, TE PREDUZMETE SVE POTREBNE RADNJE NA KOJE STE OBAVEZNI A ŠTO ĆU POJASNITI U NASTAVKU
Neću ovom prilikom da navodim sve osnove i prava iz zakona koja godinama sistematski kršite je sam ih već više puta navodio čak i u ovdje priloženim dokumentima.
Zahtijevam da u roku od navedenih 60 minuta, prekinete sa podrškom mafiji i pokrenete sve radnje na koje ste po zakonu obavezni.
Ističem dvije najvažnije stvari a prva od njih je materijalni dokaz ubistva Ivone Bajo, odosno "Dječji ruksak" koji je privatno vlasništvo moje porodice, skinut sa smrtno ranjene djevojčice na dan ubistva a čiju majku ja zastupam pred svim državnim organima po punomoći.
O tom materijalnom dokazu kako se pismeno izjašnjava, tužilaštvo nema nikakvih saznanja jer ih policija o tome nije izvijestila, odnosno pripadnici MUP-a su smišljeno uklonili taj dokaz i oprali ga hemijskim sredstvom kako bi prikrili ne samo ubistvo nego i krijumčarenje u Bobar grupu.
Drugi osnov je predmet koji je kriminalna grupa pokrenula protiv mene pred nenadležnim tužilaštvom i sudom za "povredu ugleda suda" a kako se vidi imam pravo da razmatram sve spise i dokaze koji mi idu u korist. Podsjećam da je MUP, svojim SMIŠLJENIM LAŽIMA, još 2010-te pokrenuo krivični postupak protiv mene za "ugrožavanje sigurnosti" grupe kriminalaca a koji je odbačen kao neosnovan još 2012-te.
Stoga zahtijevam od MUP-a da mi u navedenom roku, odmah uruči svu dokumentaciju koju su prikupljali o meni po osnovu vaših i tuđih lažnih prijava.
Osim što je to materijal na koji imam pravo garantovano ustavom a koje se ne može ni oduzeti ni ograničiti, potreban mi je i u sudskom postupcima 89 0 K 058509 18 KPS i 80 0 P 097102 18 P, koji se nastavlja 18.01.2019.
Ukoliko produžite sa smišljenim kršenjem zakona, vaša imena, (Žarko Ćosić, Darko Kovrlija i Srđan Gajić) će se pojaviti u javnosti kao pripadnika kriminalne grupe uz Marković Dragoslava i protiv vas će biti podnesena usmena krivična prijava o svim vašim kriminalnim djelima, uključujući eventualni nastavak prikrivanja zločinaca a prethodno, USMENA JAVNA krivična prijava, koju ćete i lično moći da čujete...

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev za informacije 29.01.2018.
Zahtjev za informacije 04.03.2011.
Ultimativni zahtjev MUP-u
Punomoć

Ručni rad policije
Snimci MUP-a
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

subota, 12. siječnja 2019.

PRIJEDLOG ZA PRIVREMENI PREKID POSTUPKA


Do današnjeg dana OJTIS, odnosno ovde tužena RS, neće da poštuje naloge vrhovne sudske institucije i nastavlja da zloupotrebljava prava i moć koju imaju ali što je najgore NEZAKONITO, jer su lažirali nadležnost. Cilj svega i nije vođenje postupka nego da se stvore uslovi za moju likvidaciju.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 P 097102 18
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

Na osnovu ZPP-u, član 10, stav : "Sud je dužan provesti postupak bez odugovlačenja i sa što manje troškova, te onemogučiti svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku" te prava iz Ustava članovi 23 i 48, ZKP-u, ZOZD-e, podnosim :

PRIJEDLOG ZA PRIVREMENI PREKID POSTUPKA

Sve dok se ne stvore uslovi da imam jednak, ravnopravan tretman, bez diskriminacije i kršenja prava u postupku.
OBRAZLOŽENJE :
Ovde tužena RS je porenula krivične predmete protiv mene pred nenadležnim OJT Istočno Sarajevo i Osnovnim sudom u Sokocu, tako što je lažirala - falsifikovala ovlaštenje o nadležnosti a najbolji dokaz za to je što u svom podnesku 10.08.2018. nije dostavila nijedan dokument o toj navodnoj nadležnosti.
Ja sam naprotiv sa druge strane priložio ranije "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015."; Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS, a sada prilažem dokaze "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018." i posebno bitan "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopisi" iz kojih se vidi da me je tužena transportovala u Sokolac te ostavila na ulici iako sam tražio hitnu pomoć zbog tegoba uzrokovanih polenom ambrozije a nastavlja i dalje da prikriva dokument kojim tvrdi da je stekla nadležnost preko OJTIS i Osnovnog suda u Sokocu.
VSITV-e je već nalagalo Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da postupi u skladu sa zakonom a sada u poslednjem dopisu jasno se traži da BLAGOVREMENO, objelodane dokument na osnovu koga su pokrenuli postupak te da ih obavjeste o tome.
Do današnjeg dana OJTIS, odnosno ovde tužena RS, neće da poštuje naloge vrhovne sudske institucije i nastavlja da zloupotrebljava prava i moć koju imaju ali što je najgore NEZAKONITO, jer su lažirali nadležnost. Cilj svega i nije vođenje postupka nego da se stvore uslovi za moju likvidaciju.
Iz tog razloga i predlažem da se sve dalje radnje u ovom predmetu odgode dok tužena RS, ne dostavi VSITV-u i ovom sudu dokaze svoje nadležnosti za postupanje u predmetima 89 0 K 058509 18 KPS i T17 0 KT 0006630 15 a u tu svrhu predlažem da se donese: RJEŠENJE ;
Naređuje se tuženoj Republici Srpskoj da prekine sa diskriminacijom prema tužiocu Zdenku Baji, prekine sve dalje radnje u predmetima 89 0 K 058509 18 KPS i T17 0 KT 0006630 15, dok eventualno ne dostavi ovom sudu kopiju rješenja na kome zasniva nadležnost tih organa po krivičnom djelu "povreda ugleda suda" a u skladu sa nalogom Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.

PRILOZI


Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopisi

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 10. siječnja 2019.

UDRUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT PO NALOZIMA IZ CRNE KNJIGE

Tužilaštvo u cjelini je isključivo servis mafije i nema nikakve veze ni sa Republikom Srpskom ni sa važećim zakonima nego postupa isključivo prema nalozima iz "Crne knjige" koju je javno pred kamerama objelodanio šef mafijaškog režima. Primjena toga u praksi i neviđene gestapovske metode su viđeni na primjeru otmice i likvidacije Davida Dragičevića u Banjaluci uz najpodmukliji pokušaj satanizacije i kriminalizacije žrtve koju su zvjerski ubili pripadnici režima. Klasične likvidacije, vatrenim oružjem ili eksplozovom, kako je recimo režimska mafija ubila Milana Vukelića još prije 12 godina da ne pominjem...


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - DOPUNA NA UDT: 17828/18

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU

Predmet:
89 0 K 058509 18 KPS
OJT ISTOČNO SARAJEVO
ZDENKO BAJO

UDRUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT PO NALOZIMA IZ CRNE KNJIGE

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
RADNJE OJTIS I OJT BIJELJINA SU SMIŠLJENO KRIMINALNE, BEZ IKAKVE VEZE SA ZAKONIMA RS I BIH I PRIMJER SU GESTAPOVSKIH METODA KAKVE JE PRIMJENJIVAO TREĆI RAJH, NDH ITD A SADA IH PRIMJENJUJE DODIK MILORAD.
Već sam slao pismena obavještenja poštom, putem mejla pa i telefonski javljao o tome da osobe koje su na pozicijama moći, bezočno i smišljeno krše zakon, ne poštuju ne samo prava o slobodi pristupa informacijama nego ni pravo garantovano Ustavom RS, član 23 a kako se vidi ne poštuju ni sud.
Iako sam im predočio dokument iz ovog predmeta gdje je jedno od prava jasno navedeno a to je pravo uvida u spise i predmete koji mi mogu ići u korist, pripadnici prije svega sudske policije i što je još važnije tužilaštva, panično kriju dokumentaciju u kojoj se nalaze tragovi njihovih smišljenih kriminalnih dijela.
Dva dokumenta sudske policije, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018. i Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018.) pominjem samo usputno a iz njih se vidi da mi odbijaju uručiti kopije zabilješki koje su sačinili vezano za radnje u ovom postupku i direktno vezane za mene a to stoga što nisu poštovali zakon o krivičnom postupku.
No, ono što je posebno bitno to je odbijanje Okružnog tužilaštva u Bijeljini da mi omogući uvid u 3 tražena predmeta sa bezveznim obrazloženjem da sam obaviješten o rezultatu ili čak očito o laži kako su navodno u spisima samo dokumenti koje sam ja dostavio.
To naravno nije uopšte tačno a posebno ako se ima u vidu da je jedan od predmeta inicirao Borovčanin Danko, tražeći da se kako on kaže "pobudi" neko krivično djelo protiv mene a što je paralelno nastojao uraditi i u Istočnom Sarajevu sa poznatim planom o montiranju optužnice.
U svemo je bitno istaći da postoji predmet Ureda disciplinskog tužioca protiv Medić Mire, (UDT obavjest po 17828/18 od 11.09.2018.) upravo po jednom od ovih predmeta "T14 0 KTA 0012900 14 2" u koji sam tražio uvid i naravno ona smišljeno želi sakriti tragove svoga - NJIHOVOG kriminala a o čemu se radi pojasniću u nastavku.
Taj predmet je naime direktno povezan sa "optužnicom" Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu protiv mene za "povredu ugleda suda" odnosno odlukom Republičkog tužilaštva da se moja krivična prijava protiv više lica, dodjeljuje tužilaštvu u Istočnom Sarajevu u rad ali su suprotno toj odluci, moju krivičnu prijavu zadržali u Bijeljinskom tužilaštvu, te je tužilac Medić Mira vodila taj spis i to je upravo predmet za koji UDT, vodi disciplinski postupak protiv nje.
Poenta je dakle u tome da je kriminalna grupa, zloupotrijebila odluku Glavnog republičkog tužioca, nije je ispoštovala nego je zamijenila predmete i umjesto Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu tu prijavu je obrađivala Medić Mira iz OJT Bijeljina te je falsifikovala datum donošenja odluke za više od godinu dana i ona to - ONI TO sada žele da sakriju, (Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018.).
Sa druge strane, okružni tužilac Jovana Tomaš, koja je prema pomenutoj odluci Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) morala raditi na tom predmetu, montirala je nezakonito optužnicu protiv mene za "povredu ugleda suda" te je jasno da su ova dva predmeta u direktnoj vezi i ne moram posebno objašnjavati zašto mi je izuzetno bitno da imam uvid u svaki dokument iz oba spisa.
Tu naravno nije kraj bezobzirnosti i bahatosti tužilaštva, jer Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, evo već 16 mjeseci brutalno krši sva prava iz zakona i prikriva dokument na osnovu koga tvrde da imaju nadležnost u postupku koju su pokrenuli protiv mene.
Iz jedinog odgovora, takozvanog "odgovora" koji sam ikada dobio od njih, (OJTIS IT-10-18 od 17.09.2018.) vidi se da takođe pišu laži, kako je navodno sud odgovoran za davanje informacija a sa druge strane kriju kompletnu dokumentaciju čak i od sudije. Podsjećam da je nedavno Visoko sudsko i tužilačko vijeće uputilo jasan i precizan nalog Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopis) da postupi prema mom zahtjevu i objelodani dokument na osnovu koga zasnivaju nadležnost te da ih obavijeste o tome.
Već sam ranije u dopisima pominjao te ponavljam da od suda očekujem da obustavi sve dalje radnje u ovom predmetu, sve dok Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ne dostavi dokaze sudu da imaju nadležnost u predmetu za "povredu ugleda suda" protiv mene, da su podatak o tome dostavili Visokom sudskom i tužilačko vijeću te da su i meni uručili kupiju tog navodnog ovlaštenja.
Nadalje od suda tražim da sačini naredbu koja se odnosi na sve javne organe, da mi omoguće uvid u sve spise koje su povezani sa mnom i mojim pravnim interesima, kako se bahati i korumpirani pripadnici kriminalnih klanova ne bi više ismijavali sa zakonima, ustavom i garantovanmi pravima.
Da li tužilaštvo uopšte smatra da mora postupati po zakonu o krivičnom postupku, da je ovo ozbiljan posao kojim se bavi a ne neka "igra skrivalice" gdje kriju ne samo spise koje meni mogu ići u prilog, nego kriju i dokazni materijal pa čak kriju i skoro godinu i po, dokument na osnovu koga lažno tvrde da imaju nadležnost.
Više puta sam isticao da plan kriminalne grupe koja je ovo smisla nije uopšte da se vodi postupak nego da stvori uslove za moju likvidaciju, što naravno uopšte nije morala znati ne samo sudija Malović, nego sam uvjeren da ni okružni tužilac Jovana Tomaš nije znala te detalje, nego je postupila po naredbi glavnog okružnog tužioca Rajka Čalovića a jedan od pripadnika kriminalne grupe koji stoji iza svega je upravo Borovčanin Danko, koji uporno insistira na tome da me pripadnici sudske policije kojom on komanduje, odvedu na Sokolac kako bi obavijestio svoje saučesnike a onda me sudski policajci tamo ostave kao metu za likvidaciju.
Iako vjerujem da sudija sa tim planom nije bila upoznata, očito je da je duboko pristrasna prema tužilaštvu što se vidi iz zapisnika od 27.09.2018. koji je daleko od stvarnog stanja a pominjem samo to da uopšte ne postoje podaci o tome da sam tražio hitnu pomoć i povraćao dva puta a lažno je predstavljeno da nemam primjedbi na postupajuću sudiju.
To pitanje je izuzetno bitno a uopšte mi nije ni postavljeno što je nevjerovatno jer sam više od 10 puta najmanje, istakao i konstantno to ponavljam u svim dopisia da ne priznajem legitimitet ni Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu niti osnovnog suda u Sokocu te da su oba predmeta potpuno nelegalna i nezakonita i prema tome ni jedan sudija iz Sokoca ili bilo kog drugog suda izvan teritorije Bijeljine ne može biti nadležan, niti ga priznajem ni po zakonima Republike Srpske a sa druge strane ne priznajem ni Republiku Srpsku ni Federaciju Bosne i Hercegovine niti Bosnu i Hercegovinu u cjelini, niti ijedan njihov organ.
Sudija Malović, ako želi da pomogne kriminalnoj grupi i pruži im novu, povoljniju priliku za likvidaciju, neka nastavi sa nelegalnim i nezakonitim djelovanjem i ponovo naredi moje dovođenje a sa druge strane ukoliko želi nezakonito nastaviti postupak predložio sam i ponavljam da bih prihvatio dobrovoljno, isključivo mjeru pritvora, koja mi se može dostaviti i putem mejla, te bih odmah postupio po uputama iz tog obavještenja.
Ali to bi naravno za tužilaštvo bilo mnogo teže izvodljivo jer bi morali obrazložiti zbog čega traže takvu mjeru i priložiti dokument na osnovu koga tvrde da imaju nadležnosti što je za njih nemoguća misija.
Ja sam sa svoje strane obavjestio javnost, Visoko sudsko i tužilačko vijeće, Republičko tužilaštvo, svoje prijatelje i rodbinu o planu za likvidaciju te ukoliko se nastavi sa ovim bezakonjem pa me pripadnici mafije ubiju prilikom nekog od transporta, glavni krivac za to će biti sudija Branka Malović, nevezano za to što nije učestvovala u montiranju optužnice jer ona potpisuje naredbe iako je svjesna i dostavio sam dokaz da je OJTIS lažiralo nadležnost i da uopšte nema optužnice na njihovom sajtu.
Sada u spisu postoji moja kopija primjerka poteklog iz Republičkog tužilaštva koju sam predložio kao dokaz a koja potpuno isključuje Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu kao stranku u ovom predmetu i pokazuje da su obična kriminalna organizacija koja se služi najpodmuklijim metodama da bi eliminisala sve koji su smetnja tajkunsko političkoj mafiji koja godinama ubija i pljačka građane.
Tužilaštvo u cjelini je isključivo servis mafije i nema nikakve veze ni sa Republikom Srpskom ni sa važećim zakonima nego postupa isključivo prema nalozima iz "Crne knjige" koju je javno pred kamerama objelodanio šef mafijaškog režima.
Primjena toga u praksi i neviđene gestapovske metode su viđeni na primjeru otmice i likvidacije Davida Dragičevića u Banjaluci uz najpodmukliji pokušaj satanizacije i kriminalizacije žrtve koju su zvjerski ubili pripadnici režima. Klasične likvidacije, vatrenim oružjem ili eksplozovom, kako je recimo režimska mafija ubila Milana Vukelića još prije 12 godina da ne pominjem...

PRILOZI


Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.
Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018.
UDT obavjest po 17828/18 od 11.09.2018.
Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018.
OJTIS IT-10-18 od 17.09.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Crna knjiga


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 8. siječnja 2019.

REVIZIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 043325 18 GVLŽ

Smišljanim gaženjem ustava i garantovanih prava, sudije su saučestvovale u stvaranju monstrum fašističkog režima koji je upravo ovih dana pokazao da je spreman izvesti stotine policajaca sa štitovima, pendrecima, suzavcem i oklopnim vozilima da bi zataškao ubistvo i zaštitio zločince. ALI I VEĆI TIRANI SU PADALI OD DODIK MILORADA I NJEGOVE MAFIJAŠKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE...

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: 80 0 P 043325 13 P 2
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM
Na osnovu člana "Nadležnost, rokovi i izvršenje" ZOZD-e, stav (2) U postupcima propisanim u članu "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije", ovog zakona uvijek je dozvoljena revizija, kao i člana 240 ZOPP-u, stavovi 1, 2 i 3, podnosi se vanredni pravni lijek:

REVIZIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 043325 18 GVLŽ

Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. i član 251."Ako utvrdi da je pravomoćnom presudom donesenom u drugom stepenu prekoračen tužbeni zahtjev, revizijski sud će presudom preinačiti pobijanu presudu." (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijano rješenje.
U ovom postupku postoji nekoliko ozbiljnih manipulacija a prije svega ističem da se ovdje radi o tužbi za utvrđenje diskriminacije, gdje je teret dokazivanja na potencijalnom diskriminatoru te su odredbe zakona o zabrani diskriminacije morale biti poštovane i u prednosti nad odredbama zakona o parničnom postupku, uvijek ako postoji bilo kakvo neslaganje.
Tako je bilo obavezno da tužena dokazuje nediskriminaciju a ona se uopšte nije pojavila na ročištima pa su čak postupajuća sudija i pravobranilaštvo, uklonili falsifikat sudskog rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, na koje sam ukazao a koje je predloženo od strane tužene kao izgovor za diskriminaciju.
I što je najvažnije, tužena nije dostavila nikakav dokaz, nikakvo rješenje o eventualnoj zabrani pristupa, nego je sud uzeo kao ključnu činjenicu, usmenu izjavu sudskog policajca da postoji takva naredba.
Još tada je sud bio obavezan a što sam više puta zahtijevao da od tužene zatraži tu naredbu ili izjašnjenje da ne postoji, što je smišljeno odbijeno s obzirom da se planski prikriva ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, izvršeno prilikom šverca narkotika u Bobar grupu a preko koje su pored toga opljačkane milijarde maraka.
Što se tiče osnova za ponavljanje i ovdje se smišljeno krši relevantni član, koji kaže da je potrebno da stranka dokaže da bez svoje krivice nije mogla iznijeti određene dokaze ili činjenice a sud nezakonito dodaje da nešto "proizilazi" iz te odredbe. Član je savršeno jasan i mora se tako i primjenivati a ne da svaki sudija po svom nahođenju odlučuje šta bi moglo da proizađe iz toga.
Naime, ovdje je izvedena smišljena manipulacija, te se predstavlja kako su dokazi nastali 2016. i 2017. godine, po okončanju postupka, kao da nemaju nikakve veze sa događajima a suštinski je bitno da ti dokazi pokazuju da nikada nije izdata nikakva pismena naredba o zabrani pristupa, što znači da nije postojala ni u vrijeme kada se postupak odvijao a ni onog dana na koji se odnosi tužbeni zahtjev.
Objašnjenje da je čak potrebno i neko rješenje o krivičnoj odgovornosti nekog pojedinca naravno takođe nema veze sa ovom odredbom, jer se ono odnosi na eventualno lažno svjedočenje nekoga u postupku za šta je neophodno kao dokaz dostaviti doneseno pravosnažno rješenje u krivičnom postupku.
Meni pristup nije onemogućavao niti me diskriminisao neki pojedinac, nego je to činila RS a ona niti može na robiju niti može biti krivično gonjena. Smišljanim gaženjem ustava i garantovanih prava, sudije su saučestvovale u stvaranju monstrum fašističkog režima koji je upravo ovih dana pokazao da je spreman izvesti stotine policajaca sa štitovima, pendrecima, suzavcem i oklopnim vozilima da bi zataškao ubistvo i zaštitio zločince.
ALI I VEĆI TIRANI SU PADALI OD DODIK MILORADA I NJEGOVE MAFIJAŠKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE...

PRILOG


Rješenje 80 0 P 043325 18 Gvlž

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902