subota, 30. svibnja 2020.

KAKO SU PRED SUDOM RAZOTKRIVENI ZLOČINCI KOJI SU POKUŠALI LIKVIDACIJU

Kako su pred sudom razotkriveni zločinci koji su pokušali likvidaciju
Umjesto da postupe prema obavezama propisanim zakonom, pripadnici mafije su odlučili da me ubiju, što bi vjerovatno predstavili kao `zadesnu` smrt i tako prikriju ne samo ovo ubistvo osmogodišnje djevojčice, nego i mnoge druge zločine u koje su umiješani. Član mafijaške organizacije, koja je falsifikovala nadležnost i isplanirala likvidaciju, smjenjen sa pozicije glavnog tužioca u Istočnom Sarajevu, odlukom VSTV a protiv njega i saučesnika je podnijeto više krivičnih prijava za terorizam i druga krivična djela ne samo u ovom slučaju nego i za brojne druge zločine koje su izvršili lično ili štite počinioce, svoje saučesnike...

KAKO SU PRED SUDOM RAZOTKRIVENI ZLOČINCI KOJI SU POKUŠALI LIKVIDACIJU

U nastavku ovog teksta je rješenje suda u Bijeljini iz postupka u kome sam dokazao organizovani kriminal mafijaške grupe, sastavljene od glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, predsjednika osnovnog suda u Sokocu, nekih članova komande sudske policije i komande MUP-a, koji su poslije više neuspjelih pokušaja ubistva na lokalnom terenu, lažirali nadležnost zakonom nenadležnih organa i odvukli me na udaljenu lokaciju, gdje je čekao tim za likvidaciju.
Ovaj sudski postupak se nije bavio time a pitanja su umnogome redukovana i sprečavana, više nego što je trebalo a događaj je opisan, odnosno prepričan ukratko od strane sudije ali se suština svega može odlično vidjeti.
Razlog za ovaj podmukli pokušaj ubistva je činjenica da sam detaljno razotkrio, pripadnike mafijaškog klana, koji su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca u Bobar grupu a potom su kriminalci iz policije sa saučesnicima, uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, oprali ga hemijskim sredstvom i sakrli iz istražnih radnji.
Umjesto da postupe prema obavezama propisanim zakonom, pripadnici mafije su odlučili da me ubiju, što bi vjerovatno predstavili kao `zadesnu` smrt i tako prikriju ne samo ovo ubistvo osmogodišnje djevojčice, nego i mnoge druge zločine u koje su umiješani.
Ali pošto sam bio spreman na ovakav razbojnički napad, što se može i vidjeti iz opisa sudije, izbjegao sam tim za likvidaciju, koji je čekao a ovaj materijal je već dostavljen na više adresa i vode se tajni istražni postupci protiv pojedinih pripadnika mafije.
Ova grupa se sasvim slobodno može nazvati i `crno-knjiška` banda s obzirom da nastupa po uputama jednog od svojih šefova, koji je javno pred kamerama izjavio da će njihovi ljudi da se bore protiv svih onih koji su im nanijeli štetu i da to moraju da urade.
Službenici koji se ovdje pominju kao svjedoci i čija se imena navode samo kao inicijali su tek puki izvršioci i u najvećem procentu nisu ni znali kakav je cijeli plan za likvidaciju ali su bezuslovno svi istrenirani da lažu i falsifikuju dokumentaciju pa čak i da lažno svjedoče pred sudom.
U ovom konkretnom postupku su u dobrom dijelu govorili istinu s obzirom da sam dokaze, ranije poslao da više drugih mjesta ali su u jednom dijelu i lagali, što sada neću posebno isticati jer ti tragovi vode do drugih kriminalaca, koji su iznad u vrhu mafijaške hobotnice.
BOSNA I HERCEGOVINA - REPUBLIKA SRPSKA - OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 Pr 100636 18 Pr Bijeljina, 29.10.2019. godine
Osnovni sud u Bijeljini, sudija XX, uz sudjelovanje YY kao zapisničarke, u prekršajnom postupku protiv okrivljenog Bajo Zdenke sina KB, zbog prekršaja iz člana 7. i 24. Zakona o javnom redu i miru RS, nakon usmenog i javnog pretresa održanog 28.10.2019 godine, u prisustvu ovlaštenog predstavnika Policijske stanice Bijeljina II, NM, kao podnosioca zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i okrivljenog, na osnovu člana 110, 111, 195. stav 2., 200. i 199. tačka l.i 2. Zakona o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 63/14,110/16 i 100/17), dana 29.10.2019. godine, donosi

RJEŠENJE

OKRIVLJENI: Zdenko Bajo, sin K i majke C, rođen u ______, po narodnosti Jugosloven, državljanin SFR Jugoslavije, nastanjen na adresi_____

OSLOBAĐA SE ODGOVORNOSTI

1. Da je dana 27.09.2018. godine oko 12,00 časova u Bijeljini u ulici Knez Ivo od Semberije, neposredno ispred „Sokolskog doma“, narušio javni red i mir svađom, vikom i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, na taj način što je nakon što su mu službenici sudske policije LM i JS, saopštili da imaju naredbu za njegovo dovođenje, počeo da viče, galami i da doziva u pomoć policiju, čime bi počinio prekršaj iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru RS, kažnjiv po istom članu istog zakona,
- Jer djelo za koje se tereti nije prekršaj.
2. Da je istog dana i u isto vrijeme, te na istom mjestu, nakon što je radnju opisanu u prvoj tački dispozitiva ponovio, od strane policijskog službenika PS, prijavljeni je upozoren da prekine sa narušavanjem javnog reda i mira, a kada je lice nastavilo sa vršenjem prekršaja, policijski službenik PS je izdao zakonito naređenje prijavljenom da prekine sa narušavanjem javnog reda i mira ili će u suprotnom biti lišen slobode, prijavljeni se tada približio policijskom službeniku PS i povišenim tonom rekao „ajde liši me slobode ako možeš, ne možeš ti meni da naređuješ“ a zatim se okrenuo i pošao sa lica mjesta i dalje vičući, čime bi počinio prekršaj iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru RS, kažnjiv po istom članu istog zakona.
- Jer nije dokazano daje okrivljeni počininio prekršaj koji mu se stavlja na teret.
Troškovi prekršajnog postupka na osnovu člana 97. stav 1. i 100. stav 1. te člana 96. stav 2. tačka e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 53/12 i 91/17) a u vezi sa članom 105 stav 3. Zakona o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 63/14,110/16 i 100/17), padaju na teret budžeta.

Obrazloženje

Policijska stanica Bijeljina II zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka broj 15-01/3-221-30-1619/18 od 12.10.2018 godine, pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenog, zbog prekršaja navedenih u dispozitivu ovog rješenja.
Postupajući po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka ovaj sud je dana 02.10. i 28.10.2019.godine održao usmeni pretres na kome je ovlašteni predstavnik podnosioca prekršajnog zahtijeva ostao pri podnesenom prekršajnom zahtjevu.
Na usmenom pretresu od 02.10.2019.godine okrivljeni je, nakon upozorenja o posljedicama prihvatanja odgovornosti, izjavio da ne prihvata odgovornost za prekršaje koji mu se stavljaju na teret.
Okrivljeni je u odbrani naveo da sadržaj zahtjeva za pokretanje postupka se bitno razlikuje od služebene zabilješke sačinjene tog dana. Prvo u službenoj zabilješki je navedeno da su službenici MUP-a primjetili kako on viče i galami te da doziva policiju u pomoć, bez navođenja i jedne riječi šta je vikao a šta galamio. Nije tačno ni da je pozivao u pomoć, konkretizuje da nije vikao pomozite ili pomagajte, nego sam pozvao policiju da radi svoj posao za koji su plaćeni a s obzirom da je bila u pitanju nezakonita radnja - protivpravni napad na njega i njegova prava. Konkretizuje, RS je poslala službenike da me presretnu bez kopije pismene naredbe što je i navedeno u službenoj zabilješci a smišljeno izostavljeno u izvještaju i u zahtjevu. Time je prekršen ZKP član 183. stav 5. naredba za dovođenje a na način što mi policajci nisu predali kopiju naredbe kako je propisano zakonom. Umjesto toga su slagali da imaju naredbu da ga dovedu u ovaj sud, na što sam krenuo prema policijskom automobilu i rekao "nema problema idemo, dajte mi naredbu". Na to je policajac JM, rekao "pa ima naredba", a on je rekao "u redu, dajte naredbu" i to je ponavljano nekih pet do šest puta te je samo odgovarao "pa ima naredba", te je najzad rekao "ima naredba izdao je sud u Sokocu". Pokušali su da ga prevare na što je rekao da taj sud i tužilaštvo nisu nadležni, da su montirali optužnicu, da žele gore da ga odvedu i ostave kako bi ga ubili pripadnici narko i auto mafije o čijim krivičnim djelima piše na portalu. S obzirom da policijski službenici nisu imali naredbu, rekao je "ako nemate naredbu ja onda idem" a sudski policajac L ga je spriječio samo rukom, dodirom, rekavši ne možeš ići. Imajući u vidu činjenicu da mu je život godinama u opasnosti a da su službenici poslati bez naredbe da ga lažu, pozvao je policajce PS Bijeljina II da intervenišu, riječima nešto glasnijim, jer su bili udaljeni oko 40-ak metara, "halo policija, dođite ovamo" i ponovio je to možda dva puta a momci su odmah reagovali i kad je vidio da dolaze, nije više ni riječ progovorio. Kada su stigli objasnio im je o čemu se radi, da se ne ponavlja, na šta je pripadnik MUP-a PS upitao LM citiram “a što na Sokolac" te je LM odgovorio da je "sud u Bijeljini zatražio svoje izuzeće i da je Vrhovni sud prenio nadležnost u Sokolac, kao i da je OJT Bijeljina, zatražila izuzeće te je Republičko tužilaštvo prenijelo nadležnost u Istočno Sarajevo". Sve ovo smišljeno nije navedeno ni u zabilješci ni u zahtjevu, a on je već tada imao dokaze da je nadležnost lažirana. Svi skupa službenici su ga ubjeđivali da on treba da pođe sa njima što je napisano u zabilješci a što je suprotno zakonu, te da će mu tamo negdje biti uručena naredba i da mora da ide sa njima a što je napisano sve u službenoj zabilješci. Od službenika PS je tražio da on sačini službenu zabilještku jer mu je ugrožen život i rekao mu konkretno član 8 plus više članova iz KZ i ZKP RS, što je isti odbio i pokušali su ga prisiliti da ide bez sačinjene zabilješke i bez uručene kopije naredbe. Dakle policijski službenici nisu naveli ni jednu riječ koju je on ove prilike izgovorio, njegovo citiranje članova zakona na koje se pozivao su opisali kao "viku". Pošto pripadnik MUP-a nije htio da evidentira kršenje zakona, rekao im je "ukoliko nemate naredbu i rješenje o prenosu nadležnosti i nećete da sačinite zabilješku da on ide i doviđenja", i krenuo ulicom prema Amajlijama, te je bez ikakvog upozorenja napadnut s leđa i gurnut na zid Sokolskog doma, nije pružao otpor dok su ga pretresali, a onda su pokušali da mu saviju ruke, čemu se usprotivio, te čim je to opazio sa dva kratka trzaja sastavio ruke i odmah im ponudio da ukoliko žele, dozvoliće da mu stave lisice, na šta je policijski službenik PS rekao "u redu" i pustio da mu stave lisice. Prilikom ulaska u zgradu policije su mu izuzetno grubo gurali glavu prema tlu, čemu sam se isto suprotstavio a što je izazvalo dodatne tegobe koje inače ima zbog gušenja polenom ambrozije.

Na prijedlog predstavnika podnosioca prekršajnog zahtjeva na usmenom pretresu izvedeni su dokazi saslušanjem svjedoka LM, JS, oba sudski policajci Okružnog centra sudske policije Bijeljina te PS policijskog službenika PS Bijeljina II, kao i uvidom u i čitanjem pisanih dokaza:
- Izvještaj o prekršaju PU Bijeljina od 11.10.2018. godine,
- Službena zabilješka PU Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Potvrda o lišenju slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018 godine,
- Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018. godine,
- Zapisnik MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2019. godine,
- Potvrda o predaji lica lišenog slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari Sudska policija Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Naredba Osnovnog suda u Sokocu od 06.09.2018. godine.
Na prijedlog okrivljenog izveden je pisani dokaz pribavljen putem suda i to:
- Službena zabilješka OC Sudske policije Bijeljina od 27.09.2019. godine.
Preostale dokaze okrivljenog sud je procesnim rješenjem na usmenom pretresu od 28.10.2019. godine odbio iz razloga što isti na bilo koji način ne doprinose razrješenju predmetne prekršajne pravne stvari.
Odlučujući u predmetnoj prekršajnoj pravnoj stvari, sud je nakon sprovedenog dokaznog postupka, analizom izvedenih dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, pritom dovodeći iste u vezu sa navodima iznesenim od strane optužbe i odbrane, donio odluku kao u dispozitivu a iz sljedećih razloga.
Iz iskaza svih neposredno pred sudom saslušanih svjedoka LM, JS i PS, u bitnome proizilazi da je okrivljeni kritičnog dana 27.09.2018. godine i u označeno vrijeme kao u dispozitivu, a pošto su mu prišli sudski policajci u cilju postupanja po Naredbi Osnovnog suda Sokolac (koju nesporno nisu imali uz sebe) te nakon što su uprkos toj činjenici kazali okrivljenom da mora poći sa njima, glasnijim povikom pozvao redovnu policiju čija se zgrada nalazila u blizini (PS Bijeljina II) riječima „policijo, policijo, upomoć policija, ovo je otmica“. Međutim, ove riječi okrivljenog, nisu konkretizovano i dosljedno unesene u činjenični opis bića prekršaja opisanog u tački prvoj dispozitiva rješenja, nego je samo opisano daje okrivljeni počeo da viče, galami i doziva policiju u pomoć, a niti je u činjeničnom opisu konkretizovano da je na ovaj način od strane okrivljenog došlo do uznemirenja javnosti i koga konkretno.
Radi toga, usljed prednjeg zaključka ovog suda, odnosno kako činjenični opis radnji stavljenih na teret okrivljenom ne sadrži sve zakonske elemente bića prekršaja opisanog u članu 7. Zakona o javnom, redu i miru RS, valjalo je okrivljenog i osloboditi odgovornosti za navedeni prekršaj opisan u tački prvoj dispozitiva po osnovu odredbe člana 199. tačka 1 Zakona o prekršajima RS.
Nadalje, iz izjava svih naprijed saslušanih svjedoka, odnosno odlučnih činjenjica koje su iz istih utvrđene, nespornim je konstatovano da sudski policajci Okružnog Centra sudske policije Bijeljina, kod sebe nisu imali predmetnu Naredbu Osnovnog suda Sokolac a na koju su se pozivali da po istoj postupaju prilikom njenog izvršavanja, odnosno prinudnog dovođenja okrivljenog pred Osnovni sud Sokolac a i sam okrivljeni je sudske policajce pozivao da mu uruče navedenu naredbu (što takođe ne spore saslušani policijski službenici).
Odbrana okrivljenog u toku postupka pravilno ukazuje da postupanje sudskih policajaca na naprijed navedeni način nije u skladu sa odredbom iz člana 183. stav 5 ZKP-a RS koja glasi: „Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno.“
Naime, kod prednjeg činjeničnog utvrđenja, valja izvesti zaključak da su u potpunosti izostali dokazi a time i odlučne činjenice, koje bi van svake razumne sumnje upućivale na zaključak da je okrivljeni počinio prekršaj iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru RS.

Članom 24. Zakona o javnom redu i miru RS propisano je da ,,Ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, privrednih društava ili drugih pavnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju njihovog službenog lica kazniće se ..."
Dakle, valja izvesti zaključak da je za postojanje prednjeg prekršaja, neophodno dokazati da je okrivljeni odbio postupiti po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenika a koji dokazi za takve njegove radnje su u konkretnom izostali, što se nedvosmisleno utvrđuje iz izjava svih saslušanih policijskih službenika.
Dakle, teret dokaza da je okrivljeni počinio radnje koje mu se stavljaju na teret a bliže opisane u tački 2. dispozitva rješenja u skladu sa članom 164. stav 7. Zakona o prekršajima RS pada isključivo na optužbu - ovlaštenog predstavnika podnosioca zahtijeva, a optužba sudu nije ponudila bilo kakav validan dokaz u pravcu dokazivanja tvrdnji da je okrivljeni počinio prekršaj iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru RS.

Bez uticaja u ovoj pravnoj stvari su Izvještaj o prekršaju PU Bijeljina od 11.10.2018. godine, Službena zabilješka PU Bijeljina od 27.09.2018. godine, Potvrda o lišenju slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018 godine, Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018. godine, Zapisnik MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2019. godine, Potvrda o predaji lica lišenog slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine, Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari Sudska policija Bijeljina od 27.09.2018. godine, Naredba Osnovnog suda u Sokocu od 06.09.2018. godine te Službena zabilješka OC Sudske policije Bijeljina od 27.09.2019. godine, a s obzirom da se radi o posrednim dokazima.
Radi svega naprijed navedenog, valjalo je okrivljenog i osloboditi odgovornosti a iz razloga navedenih kao u tački 1 i 2 dispozitiva.
Sud je na osnovu člana 97. stav 1. i člana 100. stav 1. a u vezi sa članom 96. stav 2. tačka e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske4', broj: 53/12 i 91/17), te članom 105. stav 3. Zakona o prekršajima Republike Srpske, odlučio da troškovi prekršajnog postupka padaju na teret budžeta a s obzirom da je okrivljeni oslobođen odgovornosti.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU :
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana njegovog prijema. Žalba se u dvije kopije predaje ovom sudu - Prekršajnom odjeljenju. O žalbi odlučuje Okružni sud u Bijeljini.
Dana 28.01.2020. Okružni sud u Bijeljini je odbio žalbu policije i potvrdio oslobađajuću odluku Osnovnog suda.
To rješenje je vjerovatno zbog lažne pandemije i neustavnog - terorističkog vanrednog stanja, dostavljeno poštanskom pošiljkom u drugoj polovini maja 2020-te. U međuvremenu je član mafijaške organizacije, koja je falsifikovala nadležnost i isplanirala likvidaciju, smjenjen sa pozicije glavnog tužioca u Istočnom Sarajevu, odlukom VSTV a protiv njega i saučesnika je podnijeto više krivičnih prijava za terorizam i druga krivična djela ne samo u ovom slučaju nego i za brojne druge zločine koje su izvršili lično ili štite počinioce, svoje saučesnike...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ponedjeljak, 25. svibnja 2020.

RAZOTKRIVANJE MAFIJAŠKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE

Dokazni postupak u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr je pokazao da se službenici MUP-a i sudske policije, obučavaju i pripremaju da falsifikuju dokumentaciju i činjenično stanje te da lažno svjedoče pred sudom sa ciljem da nanesu štetu nevinim građanima a zaštite i prikriju zločince iz mafijaškog klana instalirane u takozvanim državnim organima od policijskih stanica do vlade i predsjednika kantona, entiteta, skupština...

Veza : Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1/20 od 13.05.2020.; Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.

RAZOTKRIVANJE MAFIJAŠKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE

Dana 13.05.2020. od strane službe predsjednika Republike, dostavljen mi je dopis "Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." po mom zahtjevu, koji sam prethodno uputio predsjedniku i vladi.
U dopisu se vidi da je to u stvari dokument upućen na ruke ministra unutrašnjih poslova a meni je dostavljena kopija tog dopisa.
Takođe se navodi da su ministru dostavljeni i prilozi koje sam uputio a podsjećam da je MUP, odnosno vlada, dobila taj materijal direktno od mene, ne samo istovremeno kad i predsjednik Republike, nego i više puta ranije.
Nekih 7 dana kasnije oko 20.05.2020. poštanskom pošiljkom mi je dostavljeno "Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp" Okružnog suda u Bijeljini doneseno 28.01.2020.
Tim rješenjem se odbija žalba Policijske stanice Bijeljina II i potvrđuje rješenje osnovnog suda u Bijeljini, kojim se oslobađam krivnje za gomile laži koje su iznesene protiv mene od strane predstavnika MUP-a.
Pošto se radi o Prekršajnom postupku, nekome bi to na prvi pogled izgledalo banalno te ističem da sam u konkretnom slučaju naveo, (i podneo krivične prijave) da je u pitanju protivpravni razbojnički napad na mene od strane pripadnika terorističke organizacije, kojima je osnovni cilj bio da me odvuku na udaljenu lokaciju, gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko mafijaških klanova.
U dokaznom postupku sam dokazao da su pripadnici MUP-a, svjesno falsifikovali dokumentaciju i činjenično stanje te preko svog predstavnika lagali čak i pred sudom.
Pripadnici sudske policije su u stvari bili ti koji su počinili prekršaj jer su pokušali da me na prevaru odvedu a pri tome nisu imali uz sebe nikakvu pismenu naredbu.
Ali mnogo gore od toga je to što su pojedinci iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i osnovnog suda u Sokocu, svjesno i smišljeno falsifikovali i lažirali svoju nadležnost, koju inače nemaju te pune 4 godine protiv mene provodili posebne istražne radnje, prikupljajući podatke, angažujući legalne informatore, prikrivene istražitelje i gomilu nelegalnih, koji su pokušavali da me ubiju a kada sve to nije uspjelo, odlučili su zloupotrijebiti sudsku policiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova, dovevši u zabludu pojedine službenike te me preko njih odvući na udaljenu lokaciju, gdje je pripremljen, čekao tim za likvidaciju.
Materijal o tome je izuzetno obiman i neću ga sada opisivati niti prilagati veći broj dokumenata, osim nekoliko najvažnijih a to je prije svega odluka republičkog tužilaštva Republike Srpske, (RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15) kojom se u stvari moja krivična prijava protiv nekih pripadnika terorističke organizacije, dodjeljuje u rad tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a što su pripadnici mafije zloupotrijebili da falsifikuju nadležnost i otvore predmet protiv mene.
Kolika je "profesionalnost" i "znanje" MUP-a i sudske policije, dovoljno govori činjenica kada su na moja pitanja odgovorili da ne znaju kako trebaju primijeniti član iz zakona o krivičnom postupku "Naredba za dovođenje" odnosno da nemaju pojma koji je sud nadležan ili nije nadležan na određenoj teritoriji.
Iz gomile krivičnih dijela i laži pred sudom, ističem još samo činjenicu da je predstavnik MUP-a, na moje pitanje izjavio pred sudom da nije čuo moje zahtjeve za hitnu pomoć zbog gušenja a predstavnik sudske policije je sudu priznao da je čuo kako to zahtijevam od pripadnika MUP-a ali ni MUP ni sudska policija mi nisu omogućili hitnu pomoć nego su po naredbama iz vrha terorističke organizacije, uradili sve da me što prije odvuku na nišan plaćenim ubicama, koje su čekale u jednom restoranu na Sokocu.
Dobar primjer smišljenih laži se vidi iz dokumenata "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." gdje se konkretno prikriva činjenica da nisu uz sebe imali naredbu za dovođenje, kao i da sam je više puta tražio a u dokazu "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." je opisano da sam pozvao pripadnike MUP-a upravo zbog toga što sudska policija nije imala naredbu. To naravno uopšte nije slučajno jer je trebalo sakriti od svih pravni odnov za angažovanje gomile službenika pošto je sve trabalo da se okonča "zadesnom" smrću na Sokocu.
Dokazni postupak u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr je pokazao da se službenici MUP-a i sudske policije, obučavaju i pripremaju da falsifikuju dokumentaciju i činjenično stanje te da lažno svjedoče pred sudom sa ciljem da nanesu štetu nevinim građanima a zaštite i prikriju zločince iz mafijaškog klana instalirane u takozvanim državnim organima od policijskih stanica do vlade i predsjednika kantona, entiteta, skupština itd. Još važnije od ovih i drugih laži i falsifikata službenika sudske policije i MUP-a je činjenica da sam po sugestiji postupajućeg sudije, pismeno zatražio da mi tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, sud na Sokocu, sudska policija i MUP, za potrebe tog predmeta dostave, prije svega dokumentaciju o nadležnosti za konkretno postupanje u tom događaju i odgovore na postavljena pitanja, vezana za krivična djela koje su izvršili njihovi pripadnici a naveo sam ih punim imenom i prezimenom.
S obzirom da ni jedan od tih organa nije dostavio sudu traženu dokumentaciju niti se distancirao od teških krivičnih dijela koje su izvršili njihovi pripadnici, time je potpuno jasno da nisu u pitanju krivična djela samo tih pojedinaca, nego iza njih stoje i drugi pripadnici tih organa, koji u stvari ne štite interese Republike, niti državnih organa, nego terorističke organizacije kojoj pripadaju.
Za sada je reagovalo jedino VSTV-e, odlukom o prestanku mandata glavnom tužiocu u OJTIS, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) što je očito pretpostavka za njegovo krivično procesuiranje u budućnosti a što ne bi smjeli izbjeći ni ostali saučesnici.
Iz dokumenta "Zahtjev predsjedniku republike i vladi" vidi se da nije u pitanju samo višegodišnji plan za pokušaj mog ubistva, nego su pripadnici mafijaškog klana, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika te materijalni dokaz ubistva u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe, uklonili sa ubijene djevojčice te oprali jakih hemijskim sredstvom i sakrili iz svih istražnih radnji kako bi prikrili svoje zločine.
Pošto se Okružno tužilaštvo u Bijeljini pismeno izjasnilo da o tom materijalnom dokazu, nema nikakvih saznanja a ja sam dostavio MUP-u imena službenika koji su prikrili taj dokaz, pravno gledano pripadnici tužilaštva su skinuli odgovornost sa sebe a štiteći navedene službenike koji su izvršili krivična djela, kompletan MUP se deklarisao kao mafijaška teroristička organizacija.
Osim službe predsjednika Republike, materijal je dostavljen i na više drugih domaćih i stranih adresa, koje sada neću navoditi a pred ministrom i vrhom MUP-a su sada dva moguća rješenja.
Ili će postupiti prema obavezama, koje su zakonom propisane i učiniti sve da se otkrije istina i krivci budu kažnjeni ili će iznova angažovati svoje agente, špijune, informatore, i provokatore sa ciljem da ponovo pokušaju da me ubiju.
Podsjećam da je MUP, umjesto da poštuje zakon i reaguje profesionalno na materijalne dokaze ubistva, koje sam doneo 22.05.2019. umjesto toga poslao svog službenika u civilu da me fizički napadne, vuče i gura izvan grade, istovremeno vrijeđajući i prijeteći da će me ubiti ako se ikada više pojavim i tražim bilo gdje, bilo koja prava.
Od tada je prošlo više od godinu dana a MUP se nije od toga distancirao, niti pokrenuo bilo kakve radnje o kojima bi me obavijestio a o ubistvu djevojčice Ivone Bajo da i ne govorim.
Pravno gledano to znači da je pomenuti pripadnik MUP-a, koji me u civilu napao pred više prisutnih uniformisanih službenika, koji nisu reagovali, nastupio u ime MUP-a, prijeteći mi ubistvom, što je apsolutno protivzakonito, te do daljnjeg, kompletan MUP tretiram kao najobičniju bandu i pozivam građane da ih tretiraju na isti način, jer konstantno demonstriraju najmonstruoznije razbojničko ponašanje nad narodom a radeći isključivo za interese tajkunsko političke mafije, koja je kako sam više puta ranije istakao, dovedena na vlast od bjelosvjetske pljačkaške mafijaške mreže, konkretno na tenkovima NATO pakta, sa zadatkom da unište domaću industriju, rasele narod i pripreme teren za uvođenje novog svjetskog totalitarnog diktatorskog poretka, koji sada imate priliku vidjeti na djelu...

PRILOZI

Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Zahtjev predsjedniku republike i vladi

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

srijeda, 20. svibnja 2020.

JAVNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORIZAM I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA PROTIV ORGANIZIRANE GRUPE

O zločinima terorističke političko mafijaške organizacije, moglo bi se napisati hiljade stranica sa isto toliko krivičnih dijela u šta se naravno neću sada udubljivati s obzirom da je u pozadini ove prijave, uvođenje nepotrebnog i nezakonitog vanrednog stanja kao pozadine za pljačku i masovna krivična djela koja su izvršena ili su u toku.

JAVNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORIZAM I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA PROTIV ORGANIZIRANE GRUPE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" :
(1) Ko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da što izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznit će kaznom zatvora od najmanje tri godine. (2) Ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jedne ili više osoba, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina. (3) Ako je pri učinjenju krivičnog djela iz stava 1. ovog člana učinitelj neku osobu s umišljajem lišio života, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (4) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih namjernih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju:
a) napad na život osobe koji može prouzrokovati njezinu smrt; b) napad na fizički integritet osobe; c) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenom ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja druge osobe, s ciljem da nju ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca; d) nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima, transportnom sistemu, objektima infrastrukture uključujući informacioni sistem, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju štetu je vjerovatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do znatne privredne štete; e) otmica zrakoplova, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili za prevoz roba; f) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; g) ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; h) ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursomu s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; i) prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tačke a. do h. ovog stava.

Iako će se u narednim redovima vidjeti djelovanje i drugih osoba u početku ističem samo dva imena iz terorističke grupe a to su Fahrudin Radončić i Dodik Milorad.
Više medija je prenijelo izjavu Radončića, prilog (Državna tajna Dodika i Radončića) 09.03.2020. da se u Banjaluci sastao sa Miloradom Dodikom, tokom koga su riješili ozbiljan bezbednosni problem, pri čemu je istakao da se radi o državnoj tajni.
Potpuno je neprimjereno da se ministar sigurnosti sastaje samo sa jednim članom predsjedništva BIH, koje je kolektivni organ i to u trenutku kada taj član nije trenutno predsedavajući a dodatno nelogično je da se na sva zvona opisuje kako je u pozadini svega, bezbjednosni problem koji je državna tajna.
Umjesto da se ako je zaista u pitanju nešto stvarno tajno i bezbjednosna prijetnja, to potpuno sakrije od javnosti, ministar sigurnosti je to objelodanio i zasigurno ne sa ciljem da informiše građane, nego da se opravda pred stranim nalogodavcima, kojima služe svi pripadnici terorističke organizacije, odnosno objavio je da je izvršio naredbu, koju je dobio od gospodara izvan zemlje.
To je bilo vrijeme kada je moram reći, sasvim opravdano od političara i stručnjaka u regionu, dolazilo mišljenje da je korona virus izmišljen, da je najsmješniji virus na svijetu i da nema nikakve opasnosti a onda odjednom poslije sastanka osovine "Radončić - Dodik" održavaju se sastanci od kojih ističem onaj u Banjaluci, kome je prisustvovao i zdravstveno sanitarni inspektor Desimir Miljić te poslije toga gostovao na TV, (Miljić o dodatnim kontrolama) 11.03.2020.
Tada nas već mediji pod kontrolom režima, počinju zaspati podacima o virusu, proglašavajući ga bukvalno smrtonosnim kao kuga, unoseći paniku, histeriju i nesigurnost među narod, što je nesumnjivo u kasnijim mjesecima rezultovalo brojnim psihičkim poremećajima, tehničkim i zdravstvenim problemima sa više smrtnih ishoda.
I onda iznenada, čovjek koji je logično trebalo da vodi glavnu ulogu u narednim događajima oko epidemije ili pandemije, glavni zdravstveni sanitarni inspektar Desimir Miljić je obješen o drvo pored rijeke, (Ubio se glavni zdravstveni inspektor) 13.03.2020.
Javno su dostupni podaci, stručnjaka za bezbjednost i političara, prema kojima većina ubistava koju vrše tzv. državne bezbjednosne službe, proglašavaju zadesima a najveći procenat toga otpada na vješanje.
Vijest o vješanju gospodina Desimira Miljića se pojavila bukvalno samo na jedan dan, sa nezakonitom i monstruoznom izjavom policije da je u pitanju samoubistvo, bez ijedne izvršene istražne radnje i prije autopsije a nakon toga, bukvalno nema ni slova o tome, nego se javnost zasipa sa smrtima "od korone" osoba od 90 godina .
Nema nikakve sumnje da je ugledni zdravstveni stručnjak, koji je proveo praktično cijeli životni vijek bez skandala, ubijen jer nije imao nikakvog razloga da baš tada izvrši samoubistvo, osim što je na njega izvršen neviđeni pritisak da saučestvuje u lažiranju pandemije.
Ovo ne mora izričito značiti da je nalog za ubistvo došao bilo od pomenute dvojice ili nekog drugog člana terorističke organizacije jer je to mogao samoinicijativno učiniti i neko na nižim granama hijerarhije mafije, primjenjujući javnu usmenu izjavu i naredbu Dodik Milorada o formiranju crne knjige te borbi koju će njihovi ljudi morati da vode prema svima koji su im načinili štetu, (Crna knjiga).
Samo 2 - 3 dana nakon što je gospodin Desimir Miljić obješen, uvodi se vanredna situacija a vrlo brzo i vanredno stanje te vrši neviđena histerija, psihički teror i maltretiranje naroda od strane terorističke grupacije.
Danas je već javno poznato da je zdravstveni sistem bio u katastrofalnom stanju što je teroristička organizacija pokušala predstaviti sasvim drugačije pa čak i na istinito razotkrivanje pravog stanja od strane zdravstvenih radnika reagovalo se hitno, prekršajnim prijavama pa potom prijetnjom i donošenjem uredbe o zabrani izazivanja panike i širenja lažnih vijesti.
Kada je Dodik Milorad otputovao u Beograd predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić je javno pred kamerama izjavio da je Republika Srpska tražila medicinsku opremu, uključujući 27 vrsta lijekova pa čak i najosnovnija sredstva kao što su stetoskopi, stalci i slično.
Gebelsovska uredba o zabrani slobode govora i iznošenja istine je potom povučena ali to ne briše izvršeno krivično djelo, jer lopov ostaje lopov, izvršio je krađu čak i ako vrati ukradeno ako se za njegovo nedjelo sazna.
No mnogo ozbiljnija krivična djela su izvršena poslije sastanka Dodik - Radončić, a navešću samo neka, koja su opšte poznata.
Budući da su novčana sredstva koja su opljačkali u predhodnim godinama, uglavnom iznesena u strane banke koja su im sada a vjerovatno i zauvijek nedostupna, pripadnici mafijaške mreže su punom snagom krenuli da pljačkaju sve što im je došlo pod ruku.
Primjer toga je nabavka 100 respiratora po naduvanoj cijeni od 10 miliona maraka i to preko firme, (Afera srebrenih malina) koja se bavi proizvodnjom i prodajom poljoprivrednih proizvoda.
Da sve bude mnogo gore, ispostavilo se da nisu uopšte u pitanju respiratori za bolnice, nego za ambulantna kola te su praktično neupotrebljivi.
Sa druge strane, pljačkaška ekipa je na sličan način kupila, navodno pokretnu bolnicu u startu izjavivši da uopšte neće biti korištena za pandemiju, nego eto neka je tu za neke potrebe u budućnosti.
Podsjećam i ukazujem da Dodik Milorad nema nikakvu funkciju u zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti u RS a sve odluke, postupke a kasnije i uredbe je javno najavljivao u medijima, (Dodik najavio uvođenje vanrednog stanja) prije nego bi ih vlada "predlagala" odnosno prije nego bi ih predsjednica "donosila". Navodnici ukazuju da je kompletnim terorističkim napadom, komandovao upravo Dodik Milorad a svi ostali su izvršavali naloge, bilo svojevoljno kao saučesnici ili uplašeni za svoj život.
Pored živog premijera, predsjednice, ministara u vladi, Dodik Milorad je potpuno nepotrebno za vrijeme izolacije država, putovao u Beograd, davao izjave pred kamerama, (između ostalog - Dodik i Vučić bez zaštitnih sredstava) bez maski i rukavica a 10 do 15 dana po njegovom povratku u Banjaluku su objavljene vijesti o "eksploziji" broja zaraženih, (U UKC 50 zaraženih lekara i tehničara) u vrijeme kada su sve druge zemlje imale suprotne tokove.
Do današnjeg dana je na područje Banjaluke stigla samo metalna konstrukcija sa ceradama, odnosno praktično veliki šator, koji će kako je komentar sada među građanima, služiti za predizborne mitinge Dodikove stranke.
Osim toga u ovakvoj situaciji terora i psihoze, kada zdravstveni radnici nemaju osnovna sredstva a zaštitne maske dobiju jednu na 7 dana, određuje se suma od 35 miliona za izgradnju podzemne garaže Kliničkog centra, (Firma iz Laktaša dobila 35 miliona za garaže).
Teror, psihoza i haos koji je mafijaška grupa izazvala, doveli su do više smrtnih slučajeva od koga je najstrašniji i najtužniji primjer smrti tročlane porodice te majke sa nerođenim djetetom, što je uzrokovano prethodno opisanim haosom.
Takvih primjera je mnogo a na kraju ću navesti samo opšte poznato i nepotrebno uvođenju uredbe o obaveznom nošenju zaštitnih maski i rukavica sa zaprijećenom novčanom kaznom.
Prije svega poznato je da je Svjetska zdravstvena organizacija objavila kako maske ne štite od virusa, (Zaštitne maske treba da nose samo zaraženi i medicinari) a na ambalaži je navedeno, (dodato na prethodni članak) da maska ne štiti od korona virusa, niti od drugih virusa.
Uprkos tome, pripadnici terorističke organizacije su izgurali pomenutu uredbu, koja je istini za volju provođena i u drugim zemljama za potrebe farmaceutske mafije sa ciljem ostvarenja enormne zarade, preko apoteka, koju drže njihovi prijatelji, kumovi ili članovi porodica.
Teroristička mreža je naravno raspoređena u svim zemljama svijeta a jedan od ciljeva im je prisilna vakcinacija svih stanovnika zemlje, što bi im donijelo ogromnu finansijsku korist.
Najizrazitiji primjer i višegodišnji kontinuitet toga je dovođenja pripadnika mafijaške terorističke svjetske organizacije, Milorada Dodika na tenkovima nato pakta, koji je opisivan kao "dašak svježeg vjetra na Balkanu" a u naredne dvije decenije je izvršio pljačku milijardi evra, uništio industriju i narod a mnogi građani su u tom periodu likvidirani.
O zločinima terorističke političko mafijaške organizacije, moglo bi se napisati hiljade stranica sa isto toliko krivičnih dijela u šta se naravno neću sada udubljivati s obzirom da je u pozadini ove prijave, uvođenje nepotrebnog i nezakonitog vanrednog stanja kao pozadine za pljačku i masovna krivična djela koja su izvršena ili su u toku.
Privreda, turizam, ugostiteljstvo, poljoprivreda, stočarstvo, hiljade porodičnih firmi su uništene ili ozbiljno oštećene zabranom rada i prodaje dok su favorizovani veliki marketi, povezani sa političko tajkunskom mafijom, koji su uz farmaceutsku mafiju ostvarili ogroman profit...

PRILOZI

Državna tajna Dodika i Radončića
Miljić o dodatnim kontrolama
Ubio se glavni zdravstveni inspektor
Crna knjiga
Afera srebrenih malina

Dodik najavio uvođenje vanrednog stanja
Dodik i Vučić bez zaštitnih sredstava
U UKC 50 zaraženih lekara i tehničara
Firma iz Laktaša dobila 35 miliona za garaže
Zaštitne maske treba da nose samo zaraženi i medicinari

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

petak, 15. svibnja 2020.

OTKRIVA LI POLICIJA ZLOČINCE ILI IH PRIKRIVA

Da bi prikrili krijumčarenje, pripadnici MUP-a, Marković, Stanišić i Vrućinić, direktno a neki drugi indirektno su sa saučesnicima iz Bobar grupe, uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice njen dječji ruksak, čiji je kaiš dvostruko presječen prilikom smrtonosnog ranjavanja te sa njega hemijskim sredstvom oprali tragove masti i ulja, potekle od kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu, pa uz pomoć portira Sofrenića iz Bobar grupe pobjegao sa mjesta zločina. Imena ovih osoba su već dostavljena na više adresa a razlog zbog čega su godinama zaštićeni od strane MUP-a je naravno taj što bi isti da su uhapšeni vrlo brzo `propjevali` po čijim nalozima rade...

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

Veza : Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1/20 od 13.05.2020.

OTKRIVA LI POLICIJA ZLOČINCE ILI IH PRIKRIVA

Ovaj tekst koji je prije svega namjenjen javnosti a biće poslat i na mejl Ministarstva unutrašnjih poslova, direktno je povezan sa dopisom službe predsjednika Republike, (Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.) koji prilažem.
Time je predsjednik, odnosno služba predsjednika, skinula svu odgovornost sa sebe i prenijela je tamo gdje joj je suštinski i mjesto - u Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Sada je na ministru i nadležnim službenicima da daju odgovor na pitanje iz naslova, odnosno da li unutar policije postoje mafijaški klanovi koji rade za sopstvene interese ili su oni pod direktnom zaštitom MUP-a.
Napominjem da sam osim službi predsjednika, dokaze o monstruoznim zločinima, ranije dostavio i Ministarstvu sigurnosti, Sipi, Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, te na adrese više stranih ambasada, koje neprekidno prate sve moje komunikacije i reakcije kriminalnih klanova, koji su umiješane u transporte narkotika, trgovinu oružjem, pranje novca i sve druge vrste finansijskog kriminala.
Konkretno u pozadini ovog slučaja je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, preko koje se istovremeno godinama vršila pljačka više stotina miliona maraka godišnje, uključujući i malverzacije preko Bobar banke.
Da bi prikrili to krijumčarenje, pripadnici MUP-a, Marković, Stanišić i Vrućinić, direktno a neki drugi indirektno su sa saučesnicima iz Bobar grupe, uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice njen dječji ruksak, čiji je kaiš dvostruko presječen prilikom smrtonosnog ranjavanja te sa njega hemijskim sredstvom oprali tragove masti i ulja, (Ručni rad policije) potekle od kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu, pa uz pomoć portira Sofrenića iz Bobar grupe pobjegao sa mjesta zločina.
Imena ovih pripadnika MUP-a su već dostavljena na više adresa a razlog zbog čega su godinama zaštićeni od strane MUP-a je naravno taj što bi isti da su uhapšeni vrlo brzo `propjevali` po čijim nalozima rade.
Ali kad su već pripadnici specijalne policije poslati da izvrše oružanu pljačku transportnog vozila banke na autoputu pa potom pohapšeni (kad je Europol analizirao tragove DNK iz ostavljenog vozila pljačkaša) i ne pričaju pred sudom ništa o nalogodavcima tako će nesumljivo moći i sada da se uradi sa onima koji su pokušali prikriti ubistvo jednog djeteta.
Napominjem da od trenutka kada sam od suda dobio materijalni dokaz ubistva, što je zavedeno u zapisniku o preuzimanju predmeta, umjesto da postupi profesionalno, komanda kriminalističke policije i Policijska uprava Bijeljina, odbija da se izjasni da li zna nešto o tome kako je materijalni dokaz ubistva došao u ovakvo stanje.
Istovremeno, pripadnici mafijaškog klana iz Istočnog Sarajeva pod vodstvom kriminalca Rajka Čolovića, lažiraju nadležnost, pokreću protiv mene nezakoniti tajni predmet i nelegalne "posebne istražne radnje" sa ciljem da evidentiraju moje kretanje i pripreme likvidaciju.
Iako sam više puta, mjesecima tražio od tog kriminalca da mi dostavi rješenje o prenosu nadležnosti, on je znajući šta je uradio to izbjegavao, čak uprkos pismenim nalozima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, te su više puta pokušali da me ubiju, uključujući i zloupotrebu sudske policije i pripadnika MUP-a, da me nezakonito presretnu i kidnapuju na ulici te odvezu na Sokolac i ostave na ulici gdje je čekao pripremljen tim za likvidaciju.
Tom prilikom je pripadnik kriminalističke policije Minić, izvršio više teških krivičnih dijela, nagovarajući druge pripadnike PS Bijeljina II da lažu i falsifikuju dokumentaciju a da li je to uradio svojevoljno ili po nalazima kriminalca Čolovića, ostaje na njemu da se izjasni.
Zločinac Čolović Rajko je još prošle godine odlukom Vijeća, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) skinut sa mjesta glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, iako je imao mandat do decembra 2019-te i na to mjesto je imenovana Vukadin Anica a početkom ove godine sam o tome i pismeno obavješten.
Naravno pritužbe UDT-u su sporedne a uklanjanje sa dotadašnje pozicije je uzrokovano krivičnim prijavama koje sam podneo, odnosno, smjenjen je kako ne bi uticao na istragu. S druge strane MUP, prikriva podatke o događajima vezanim za nezakonite radnje kriminalnog klana pod komandom Čolovića i ometa istragu.
Očekujem da ministar unutrašnjih poslova, preduzme sve potrebne aktivnosti te da mi se od strane ministarstva i policijske uprave Bijeljina na moj mejl, odmah dostavi pismeno izjašnjenje, konkretno :
Da li MUP zna, kako je došlo do dvostrukog presijecanja kaiša na dječjem ruksaku, kako je i zašto kaiš opran, gdje je nestao dio kaiša, kako je došlo do pucanja metalne vođice rajfešlusa... ili MUP o tome ne zna ništa.
Naravno i sve ostalo što sam pismeno pokrenuo te da odmah uspostavi saradnju sa porodicom ubijene djevojčice u razotkrivanju ovog gnusnog zločina.
Zbog javnosti prije svega, ističem da u slučaju da policija o tome nema pojma, onda je to novi dokaz, odnosno navedena lica su smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva, te je prema zakonu o krivičnom postupku, neophodno odmah otvoriti istragu ne samo o ubistvu djevojčice, nego i o drugim krivičnim djelima, uključujući prikrivanje ubistva.
Dakle u ovom trenutku, pred nama su samo dvije mogućnosti - da li će MUP postupiti prema zakonu, obavijestiti me o svojim saznanjima ili će pripadnici zločinačke organizacije unutar policije pokušati ponovo da me ubiju.
Zbog toga obavještavam javnost i sve domaće i strane službe, koje snimaju moje komunikacije, da nisam samoubica nikad bio, niti ću pod bilo kakvim okolnostima pokušati "samoubistvo" te ako nekome padne na pamet da inscenira recimo "pljačku kuće, skakanje u kanal" neko "samovješanje" pored rijeke ili nešto slično, neka unaprijed zna da su sve te opcije predviđene kao mogućnost i neće ih biti lako izvesti, kao što nije uspio ni zločinac Čolović Rajko a samo će kao i on uz pokušaj mog ubistva imati na savjesti i teretu i druga povezana krivična djela, počev od najvećeg zločina, ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo...

PRILOZI

Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Ručni rad policije
UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

nedjelja, 10. svibnja 2020.

SUPER HEROJI U BORBI PROTIV KORONE

Super heroji u borbi protiv korone
02.05.2020. u 18:34, izlazi članak, gdje formalna predsjednica, kaže kako je epidemiološka situacija poslednijih dana zabrinjavajuća, da je broj zaraženih koronavirusom porastao, iako to nije niko nije očekivao, imajući u vidu "preduzete" mjere. I na kraju dodaje da je postalo jasno da je trebalo rigoroznije kažnjavati one koji krše mjere. Sve u svemu, izgleda da predsjednica misli da suzaista preduzete sve potrebne mjere. Vjerovatno nije pogledala ovaj snimak... pa eto nadam se da će sad shvatiti, kako je došlo do širenja zaraze i koga treba kazniti...

SUPER HEROJI U BORBI PROTIV KORONE


Na pratećem video prilogu su prezentovane fotografije događaja opisanih u tekstu iz kojih se može jasno sagledati na kome je odgovornost za širenje zaraze među zdravstvenim radnicima i za više smrtnih ishoda...

Na prvoj slici vidimo naša 3 superheroja, koji se golim rukama bore protiv smrtonosnog virusa a ovo je samo jedan od mnogobrojnih članaka objavljenih, kako se vidi 15.04.2020. u 12:14.
A poručuju nam, kako se vidi iznad slike, da su razgovarali u Beogradu i pozvali vjernike da se suzdrže od okupljanja za predstojeće vaskršnje praznike.
Na samoj slici vidimo da ih je troje... nije mnogo, imaju razmak između sebe ali niko od njih nema ni masku ni zaštitne rukavice.
Možemo reći da je to poprilično neozbiljno ali ajde, pošto znamo da su hrabri da im oprostimo.
A opet, možda ova slika nije od tog dana nego sa nekog susreta od ranije, pa da vidimo, postoji video snimak tog susreta kako su izgledali.
Znate kako se kaže... "ako laže koza, ne laže rog"...
Ovde na ovom snimku vidimo da nijedan od ova dva superheroja, nema masku ni zaštitne rukavice a kao što je poznato, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, svaki dan ide uzduž i poprijeko zemljom a njegov kum je bio jedan od prvih zaraženih i takođe, jedan član njegove porodice je zaražen korona virusom.
Poznato je takođe da nijedan od ove dvojice superheroja nije htio da se testira.
Idemo dalje...
Istoga dana 15.04.2020. u 19:54 na aerodrom u Banjalici slijeće avion sa medicinskom zaštitnom opremom iz Kine.
Kako piše dalje u članku, avion su dočekali, srpski član predsedništva, Milorad Dodik, premijer Višković i ministar Šeranić.
To jasno pokazuje da je Milorad Dodik, odmah iz Beograda gdje nije bio zaštićen ni na koji način, došao u Banjaluku i ko zna koliko je ljudi sreo u tom danu.
Narednog dana dolazi novi avion iz Mađarske, 16.04.2020. Dakle, ministar spoljnih poslova i trgovine, kako kažu u članku, Dodiku simbolično uručuje zaštitno odjelo.
Idemo onda nekih 10 dana kasnije, 26.04.2020. Zatler je uručio zaštitnu opremu a prisustvuje i Dodik.
Dalje se u članku kaže da je zaštitna oprema namjenjena istitutu za javno zdravstvo RS u Banjaluci i naravno primopredaji je opet došao da prisustvuje Milorad Dodik.
Ovde je potrebno istaći da je Milorad Dodik član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nema nikakvu funkciju u republici Srpskoj, nikakvog razloga nije bilo da prisustvuje bilo kom od ovih događaja a posebno ne da ide u Beograd.
Bilo je logično i pametno u ovim okolnostima da je komunikacija obavljena telefonski ili na neki drugi način, umjesto da se ovako širi zaraza i dovode u opasnost životi drugih ljudi.
Kako se vidi, samo nekoliko dana kasnije 02.05.2020. izlazi članak pod naslovom "U UKC Republike Srpske, oko 50 zaraženih ljekara i tehničara".
U međuvremenu je bilo više smrtnih slučajeva od kojih su najteži stradanje tročlane porodice i trudnice sa nerođenom bebom a sve zbog haosa u zdravstvu usljed katastrofalnog stanja u koje ga je doveo mafijaško pljačkaški režim.
I na kraju, istog tog dana 02.05.2020. u 18:34, izlazi članak, gdje formalna predsjednica, Željka Cvijanović kaže... još u naslovu, "Bilo je potrebno rigoroznije kažnjavati kršenje mjera".
Dalje u tekstu se žali kako je epidemiološka situacija u republici Srpskoj poslednijih dana zabrinjavajuća, kaže da je broj zaraženih koronavirusom porastao, iako to nije niko nije očekivao, imajući u vidu "preduzete" mjere.
I na kraju dodaje da je postalo jasno da je trebalo rigoroznije kažnjavati one koji krše mjere.
Sve u svemu, izgleda da predsjednica misli da su preduzete sve potrebne mjere. Vjerovatno nije pogledala ovaj snimak... pa eto nadam se da će sad shvatiti, kako je došlo do širenja zaraze i koga treba kazniti...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

utorak, 5. svibnja 2020.

ZAHTJEV PREDSJEDNIKU REPUBLIKE I VLADI

Da bi zataškali krijumčarenje, pripadnici mafije unutar policije su sa saučesnicima, uklonili materijalni dokaz ubistva čija fotografija je priložena a radi se o dječjem ruksaku, čiji je kaiš dvostruko presječen prilikom smrtnog ranjavanja djevojčice, dio kaiša je nestao sa lica zemlje a ostatak je opran hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva...

ZAHTJEV PREDSJEDNIKU REPUBLIKE I VLADI

S obzirom na okolnosti, odnosno vanredno stanje uzrokovano proglašenom pandemijom, šaljem ovaj zahtjev elektronskim putem na službeni mejl da bi se izbjegla opasnost od zaraze službenih lica te tražim da mi na isti način bude odgovoreno.
Iz teksta zahtjeva a posebno iz priloženih dokumenata, vidljivo je da u ministarstvu unutrašnjih poslova, postoji organizovana teroristička mreža, odgovorna za brojne zločine, pljačke i likvidacije a konkretno pripadnici te kriminalne grupe su saučestvovali u ubistvu i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo 23.07.2009. prilikom krijumčarenja iz Istočnog Sarajeva u Bobar grupu.
Da bi zataškali krijumčarenje, pripadnici mafije unutar policije su sa saučesnicima, uklonili materijalni dokaz ubistva čija fotografija je priložena, (Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva) a radi se o dječjem ruksaku, čiji je kaiš dvostruko presječen prilikom smrtnog ranjavanja djevojčice, dio kaiša je nestao sa lica zemlje a ostatak je opran hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva.
Kako se vidi iz priloženog dokumenta osnovnog suda u Bijeljini, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.) opisano stanje dječjeg ruksaka je konstatovano prilikom preuzimanja a Okružno tužilaštvo u Bijeljini se pismeno izjašnjava da o tim oštećenjima nema nikakvih saznanja, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) jer ih kako kaže policija nije evidentirala.
Na sve moje pokušaje da od MUP-a dobijem odgovor, (Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011. te Zahtjev za informacije 29.01.2018. itd) da li znaju nešto o tome ili ne u kom slučaju bi morali da ponovo pokrenu istražne radnje prema zakonu o krivičnom postupku, pripadnici mafijaške mreže ne samo da izbjegavaju odgovor, nego su 22.05.2019. poslali pripadnika MUP-a u civilu da me napadne u zgradi PU Bijeljina, vrijeđa, gura, vuče i prijeti ubistvom ako ikada više dođem da tražim neka svoja prava.
Ni na naredne moje zahtjeve MUP ne odgovara, (Javno upozorenje pripadnicima policije da prekinu pomagati kriminalne klanove) što nedvosmisleno znači da su potpuno svjesno saučestvovali u ubistvu, (Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica) i zataškavanju zločina te sada prekrivaju i počinioce.
Zbog toga tražim od predsjednika Republike da shodno svojim ovlaštenjima u vanrednom stanju, zaustavi ovo razbojništvo ministra unutrašnjih poslova i članova terorističke organizacije instaliranih u jedinicama policije, te pokrene zakonom propisane radnje prema istima, uključujući i naloge za njihova hapšenja, počev od ministra, te administraciji naloži da mi odmah dostavi odgovor na pismene zahtjeve...

PRILOZI

Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.
Zahtjev za informacije 29.01.2018.
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica
Javno upozorenje pripadnicima policije da prekinu pomagati kriminalne klanove

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902