utorak, 30. svibnja 2017.

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

Komanda SP u Bijeljini, konkretno načelnik Borovčanin Danko je još u martu 2010-te obavješten o postojanju ovog dokaza i predati su mu snimci ali je umjesto da postupi prema obavezi iz zakona, izdao naredbu pripadnicima SP, da onemoguće direktan pristup i predavanje dokaza nadležnom tužiocu, te je prema stavu iznesenom u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." sudska policija RS, odnosno Borovčanin Danko direktno odgovoran za prikrivanje ubistva, krijumčarenja i pljačke više stotina miliona maraka preko Bobar grupe, odnosno oko 2 milijarde preko 3 mafijaške banke pod kontrolom mafijaške vlade RS, jer je fizički sprečavala pristup i dostavu dokaza svim srodnicima ubijene djevojčice.

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

Na osnovu "Zakon o sudskoj policiji RS" članova:
ORGANIZACIJA SUDSKE POLICIJE I SREDSTVA ZA RAD Član 5., stav (1) Predsjednik Vrhovnog suda upravlja Sudskom policijom i odgovora za zakonito upravljanje.
1. Posebne dužnosti službenika Sudske policije Član 30, stavovi:
(1) Službenik Sudske policije pri obavljanju svojih dužnosti rukovodi se javnim interesom u skladu sa važećim zakonskim propisima. (2) Službenik Sudske policije je nepristrasan i mora izbjegavati aktivnosti ili ponašanja koja su nespojiva sa dužnostima propisanim ovim zakonom. (5) Službenik Sudske policije u toku i van službe dužan je djelovati na način koji odgovara interesu i ugledu Sudske policije.
Teže povrede radnih dužnosti iz člana 62, stavovi :
r) onemogućavanje građana ili pravnih lica u ostvarivanju svojih prava na podnošenju zahtjeva, žalbi, prigovora, predstavki ili drugih zakonom predviđenih prava, ili propuštanje da se na takve prava odgovori u zakonski predviđenom roku, c) zloupotreba službenog položaja u vezi sa nadležnostima i ovlaštenjima, dž) diskriminacija građana na osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vjerske pripadnosti, političkog uvjerenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, materijalnog stanja ili bilo koja druga diskriminacija.

ZAHTEVAM

1) DA PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE ODMAH DOVEDE U OKVIRE ZAKONA POSTUPANJE I RAD SUDSKE POLICIJE RS
A) DA PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE RS ODMAH PREKINU SA IZVRŠAVANJEM FAŠISTIČKIH DISKRIMINATORSKIH NAREDBI
B) DA PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE RS ODMAH PREKINU SA PRIKRIVANJIMA KRIVIČNIH DJELA I SAUČESTVOVANJEM U PLJAČKI GRAĐANA I DRŽAVE
C) DA PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE RS NA SPREČAVAJU GRAĐANE U OSTVARIVANJU PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM I ZAKONIMA TE DA POSTUPAJU U SKLADU SA OBAVEZOM IZ ZKP-U O PRIJAVLJIVANJU KRIVIČNOG DJELA.
OBRAZLOŽENJE
- U prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." okružni tužilac Stjepanović Danica pismeno izjavljuje da nema saznanja o oštećenjima predmeta, materijalnog dokaza koji je u trenutku smrtonosnog ranjavanja 23.07.2009. na sebi imala osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo.
- Taj dokaz je sa ubijene djevojčice uklonio portir Zločinačke organizacije "Bobar grupe" Sofrenić Blagiša da bi prikrio krijumčarenje narkotika tehnički neispravnim kamionom, što je vidljivo u prilogu "Izjave aktera sverca i ubistva" jer su dovezena 4 paketa a ujutru je direktor zatekao samo paket. 3 paketa pod nadzorom istog portira su NESTALA, preko noći. O TOME TUŽILAŠTVO TAKOĐE "NEMA SAZNANJA"...
- Da oštećenja nisu "navodna" nego stvarna dokaz je sudski "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je jasno navedeno da je dječji ruksak dvostruko presječenog kaiša dio nedostaje a ostatak je tretiran nekim hemijskim sredstvom očito da se uklone tragovi masti od kamiona.
- Prilog "Snimci dječjeg ruksaka" sadrži više fotografija materijalnog dokaza ubistva načinjenih kako poslije preuzimanja iz sudskog depoa tako i u vrhu postoje snimci policije načinjeni odmah poslije ubistva djevojčice. Jasno je vidljivo da je kaiš dvostruko presječen ali to ne postoji u opisu ispod slike što je planski izostavljeno kako nadležna tužilac "ne bi imala saznanja" o tragovima ubistva na materijalnom dokazu.
- Da nadležno tužilaštvo nikad ne bi bilo obavješteno o dokazima kriminala pobrinula se sudska policija RS, koja od početka 2010-te, primjenjuje usmenu FAŠISTIČKU, naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice u OJT Bijeljina, što je izjavio pripadnik SP, Zoran Mićić, (Zapisnik suda od 18.08.2011.)
REZIME
Komanda SP u Bijeljini, konkretno načelnik Borovčanin Danko je još u martu 2010-te obavješten o postojanju ovog dokaza i predati su mu snimci ali je umjesto da postupi prema obavezi iz zakona, izdao naredbu pripadnicima SP, da onemoguće direktan pristup i predavanje dokaza nadležnom tužiocu, te je prema stavu iznesenom u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." sudska policija RS, odnosno Borovčanin Danko direktno odgovoran za prikrivanje ubistva, krijumčarenja i pljačke više stotina miliona maraka preko Bobar grupe, odnosno oko 2 milijarde preko 3 mafijaške banke pod kontrolom mafijaške vlade RS, jer je fizički sprečavala pristup i dostavu dokaza svim srodnicima ubijene djevojčice.
Borovčanina sam više puta usmeno i pismeno upozoravao da je naredba koju je izdao diskriminatorska i fašistička, da je NIKO NE SMIJE IZVRŠAVATI, te da ako je zaista dobio od bilo koga takvu naredbu, zahtijeva da mu se uruči u pismenom obliku i da mi preda primjerak što je isti odbijao.
ZAHTIJEVAM OD VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE, PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA, SUDSKE POLICIJE DA ODMAH PREKINU SA NAPADIMA NA MOJU PORODICU I MENE, DA PREKINU SA FAŠISTIČKIM METODAMA, DA POŠTUJU USTAV, ZAKONE I GARANTOVANA PRAVA I ODMAH OMOGUĆE DA DOKAZI KOJE DONOSIM DO ULAZA U ZGRADU DOĐU DO NADLEŽNIH LICA...


PRILOZI


Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Izjave aktera sverca i ubistva
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik suda od 18.08.2011.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 27. svibnja 2017.

ZAHTJEV SUDIJI ĐURIĆ DRAGOLJUBU

U SKLOPU PRIKRIVANJA UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE IVONE BAJO PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA U ZLOČINAČKU BOBAR GRUPU, PRIPADNICI BANDE SU SAČINILI FALSIFIKAT SUDSKOG RJEŠENJA I KORISTILI GA KAO IZGOVOR ZA FAŠISTIČKE METODE KOJE PRIMJENJUJU. KRIMINALAC KOGA SAM POTPUNO RAZOTKRIO JE SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB IZ ČIJEG PREDMETA POTIČE NAVEDENI FALSIFIKAT, NA OVAJ ZAHTJEV PREDAT POČETKOM 2017-TE NIJE ODGOVORIO ŠTO DOKAZUJE DA JE UČESTVOVAO U RAZBOJNIŠTVU I DIO JE MAFIJE KOJA PLJAČKA NAROD I PRIKRIVA MNOGOBROJNE ZLOČINE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
SUDIJI ĐURIĆ DRAGOLJUBU

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


ZAHTJEV SUDIJI ĐURIĆ DRAGOLJUBU

Veza: Predmeti "80 1 Pr 000670 10 Pr", i 80 1 Pr 007070 12 Pr, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015."
Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačke "(d) Prava na slobodu i sigurnost licnosti i (e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima".

ZAHTEVAM

1) IZJAŠNJENJE OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI, ODNOSNO POSTUPAJUĆEG SUDIJE, KOJIM SU SVE ORGANIMA ILI POJEDINCIMA URUČENE KOPIJE RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr OD 12.08.2010. PO KOM ZAKONSKOM OSNOVU TE KOG DATIMA... ?
2) U PARNIČNOM POSTUPKU "80 0 P 043325 13 P 2" POJAVIO SE FALSIFIKAT RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr SA UDARENIM PEČATOM PRAVOSNAŽNOSTI IAKO JE RJEŠENJEM OKRUŽNOG SUDA PRESUDA PREINAČENA. DA LI U SPISU SUDA SADA POSTOJI TAJ FALSIFIKAT ILI JE SINHRONIZOVANO STANJE SA ODLUKOM DRUGOSTEPENOG SUDA ?

OBRAZLOŽENJE

Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo "Odgovor" na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima među kojima se nalazio i falsifikat, odnosno dokument sa neistinitim sadržajem, ovjerenim službenim pečatom. Na prvoj strani tog odgovora u popisu priloga je i sporno "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" što je iz predmeta u kome ste VI postupali. To je precizno konstatovao Osnovni sud u Bijeljini u dokumentu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.".
U desnom gornjem uglu priložene kopije rješenja "80 1 Pr 000670 10 Pr" stoji pravougli pečat sa tekstom "OVA ODLUKA JE PRAVOSNAŽNA" dana 22.12.2010. te sve ovjereno okruglim službenim pečatom Osnovnog suda u Bijeljini. Ja sam odmah pismenim podneskom "OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ" ukazao na grešku i priložio "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" kako bih ukazao na neregularnost ali su spornu kopiju potom služeći se providnim trikovima uklonili osobe Vakičić i Radujko, no ostala je kopija kod mene koju NIKO, nije mogao da mi oduzme.
U postupku 80 1 Pr 007070 12 Pr u kome ste opet VI bili postupajući sudija na trećoj strani zapisnika je stav i "dokazi" CJB Bijeljina a među njima su i rješenja "80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011." i "80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012.".
RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr KOJE JE "POSTALO PRAVOSNAŽNO" 22.12.2010. NEMA !!!???
Takođe ni u predmetu "80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012" ne postoji kao dokaz sporno "rješenje koje je postalo pravosnažno 22.12.2010.". Tada je MUP pokušao priložiti rješenje "80 1 Pr 004323 11 Pr" što je tada sudija a danas Predsjednik Osnovnog suda odbacio riječima "OVO NIJE PRAVOSNAŽNO" a postalo je 7 dana i naredne godine kasnije...
Dakle prema ovim dokumentima i dokazima Osnovni sud i CJB Bijeljina su konstantno imali regularna rješenja jer se sporni falsifikat nije pojavio ne samo u VAŠEM predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr, nego ni u "80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011." kao ni u "80 1 Pr 004601 11 Pr".
Za informaciju VAMA, ovo je samo mali dio mahinacija i kriminala koje su u poslednjih 7 godina vršili pripadnici zločinačke organizacije koja je pokušala prikriti ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u mafijašku Bobar grupu, sve sa ciljem da me spriječe u dostavi i objelodanjivanju dokaza zločina. Da je to istina potvrđuje "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." na dopis sudije Savić Jovana u kome osoba Stjepanović Danica, poslije više od 7 godina kaže da "nema saznanja o oštećenjima materijalnog dokaza" čije ste fotografije imali i VI priliku da vidite a sastavni dio spisa 80 1 Pr 007070 12 Pr su kopije plakata na kome se nalazi MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, o kome MUP i OT BIJELJINA, sada pismeno kažu da "NEMAJU POJMA". Naravno da lažu jer su dokaz najerno uklonili i sakrili...
Prema optužnici Tužilaštva BIH, citiram: "U podignutoj optužnici tereti se zločinačko udruženje koje su formirali preminuli vlasnik “Bobar banke” Gavrilo Bobar i Darko Jeremić, član NO Banke i direktor firmi iz Bobar grupacije." navedene su neke osobe, osim njih koje su saučestvovale u pljačci naroda i države ali nedostaju neka imena državnih TUŽILACA i SUDIJA, koji su podržavali i prikrivali organizovani kriminal.
JA ĆU NA OSNOVU ODGOVORA ILI NEODGOVARANJA NA MOJE ZAHTJEVE DOSTAVITI TUŽILAŠTVU BIH SVE PODATKE O SAUČESNICIMA PLJAČKE 2 MILIJARDE MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM MAFIJAŠKE FAŠISTIČKE VLADE REPUBLIKE SRPSKE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 24. svibnja 2017.

JAVNO UPOZORENJE BOROVČANIN DANKU

Dakle, nadležna osoba Stjepanović se pismeno izjašnjava sudu da ništa ne zna o materijalnom dokazu a ja nisam imao nikakav kontakt sa njom od kraja 2009-te, jer mi je BOROVČANIN DANKO, onemogućavao pristup, naređujući sudskoj policiji da izvršavaju FAŠISTIČKE NAREDBE, za koje nema pismenog dokaza da ih je dobio. Stoga ga smatram lično odgovornim za prikrivanje zločina, kao da je svojeručno ubio djevojčicu i dajem rok od 24 sata:

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

OKRUŽNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI
NA RUKE NAČELNIKU

JAVNO UPOZORENJE NAČELNIKU SUDSKE POLICIJE BOROVČANIN DANKU

Na osnovu "Zakon o sudskoj policiji RS" članova:
1. Posebne dužnosti službenika Sudske policije Član 30, stavovi:
"(1) Službenik Sudske policije pri obavljanju svojih dužnosti rukovodi se javnim interesom u skladu sa važećim zakonskim propisima. (2) Službenik Sudske policije je nepristrasan i mora izbjegavati aktivnosti ili ponašanja koja su nespojiva sa dužnostima propisanim ovim zakonom. (5) Službenik Sudske policije u toku i van službe dužan je djelovati na način koji odgovara interesu i ugledu Sudske policije.
Teže povrede radnih dužnosti iz člana 62, stavovi :
r) onemogućavanje građana ili pravnih lica u ostvarivanju svojih prava na podnošenju zahtjeva, žalbi, prigovora, predstavki ili drugih zakonom predviđenih prava, ili propuštanje da se na takve prava odgovori u zakonski predviđenom roku, c) zloupotreba službenog položaja u vezi sa nadležnostima i ovlaštenjima, dž) diskriminacija građana na osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vjerske pripadnosti, političkog uvjerenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, materijalnog stanja ili bilo koja druga diskriminacija."
podnosim:

PISMENI ZAHTJEV I UPOZORENJE

Veza: Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. Zabiljeska OJT Bijeljina KTA-596/09 od 06.08.2010. i Zabilješka SP 1419/10 od 10.08.2010.
U dokumentu "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." jedina nadležna osoba u RS za predmet KTA-596/09 pismeno izjavljuje DA NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA NA MATERIJALNOM DOKAZU iz tog predmeta inače skinutog sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Da li govori istinu ili ne ostavljam zasad po strani ali znam da je osoba koja IMA SAZNANJA o tom dokazu, "Dječjem ruksaku" načelnik OCSP Bijeljina BOROVČANIN DANKO, te njega lično i sudsku policiju kojom komanduje smatram direktno odgovornim za to što informacija o materijalnom dokazu koju sam donosio na ulaz u zgradu SP-i nije dostavljena u OJT Bijeljina. Tako je izvršeno više krivičnih djela činjenjem i nečinjenjem, koje neću sada obrazlagati jer ne želim da gubim svoje vrijeme na to.
Nadalje opšte je poznato da je "u opisu posla" SP-e da LAŽE za šta imam više dokaza a sada navodim samo slučaj od 10.08.2010. kada je u zabilješci 1419/10 napisana laž "DA OT BIJELJINA NIJE VIŠE NADLEŽNO DA POSTUPA PO NAVEDENOM PREDMETU".
Ta laž nam je ispričana i usmeno te zabilježena i u drugim dokumentima a dokaz da je to bila GNUSNA LAŽ je dokument nastao samo 4 dana ranije "Zabiljeska OJT Bijeljina KTA-596/09 od 06.08.2010." u kome ista nadležni tužilac donosi odluku.
I umjesto da nam omoguće pristup i preuzimanje tog dokumenta SP, pod komandom Borovčanina nas ZAROBLJAVA I DRŽI U PRIVATNOM ZATVORU, (bez pismene potvrde).
Dakle, nadležna osoba Stjepanović se pismeno izjašnjava sudu da ništa ne zna o materijalnom dokazu a ja nisam imao nikakav kontakt sa njom od kraja 2009-te, jer mi je BOROVČANIN DANKO, onemogućavao pristup, naređujući sudskoj policiji da izvršavaju FAŠISTIČKE NAREDBE, za koje nema pismenog dokaza da ih je dobio. Stoga ga smatram lično odgovornim za prikrivanje zločina, kao da je svojeručno ubio djevojčicu i dajem rok od 24 sata:
1) Da odmah postupi po obavezi iz ZKP-u i izvjesti nadležnog tužioca Stjepanović i OJT Bijeljina o postojanju i izgledu materijalnog dokaza ubistva i omogući mi da taj dokaz dostavim u kancelariju nadležnog tužioca.
2) Da odmah prekine sa FAŠISTIČKOM DISKRIMINACIJOM, prema srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo ili da mi uruči pismena rješenja kao dokaz postojanja tih naredbi.
Do daljnjeg, sudsku policiju tretiram kao najobičniju bandu i nikada ni pod kojim uslovima neću izvršavati nijednu naredbu koja je u suprotnosti sa ustavom, zakonima i mojim pravnim interesima.
ZA BILO KAKAV EVENTUALNI INCIDENT ODGOVORAN JE BOROVČANIN DANKO...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 21. svibnja 2017.

ZAHTJEV ZA PONOVNO OTVARANJE ISTRAGE PO KTA-596-09

Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU STJEPANOVIĆ DANICI

ZAHTJEV ZA PONOVNO OTVARANJE ISTRAGE U PREDMETU KTA-596/09 PROTIV NN LICA

Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. i Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Na osnovu člana "Obustava istrage" ZKP-u, stav :
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.
OBRAZLOŽENJE

Osnovni sud u Bijeljini u svom dopisu po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. ističe da nema saznanja kako je došlo do oštećenja predmeta i iznosi pretpostavke da ili nisu ni postojala ili se tome tada nije pridavao nikakav značaj, te da nisu navedena u zahtjevu policije za deponovanje niti u zapisniku o prijemu.
U drugom prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017" OJT Bijeljina, odnosno VI, kao postupajuća tužilac ističete da nemate saznanja o oštećenjima" dječjeg ruksaka.
DAKLE ŠTO SE TIČE OT BIJELJINA POMENUTA OŠTEĆENJA NISU EVIDENTIRANA, NISU VJEŠTAČENA JER "NISU POSTOJALA" UOPŠTE U SPISU KTA-596/09.
Da ta oštećenja nisu navodna nego stvarna, dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome su precizno konstatovana a postoje i slike tog predmeta koji je moje privatno vlasništvo. Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica.
I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom su postojali kada je policija načinila snimke ali iz priloga "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." se vidi da potpisnici nisu ni inspektor Marković Dragoslav niti VI, (Stjepanović Danica) kao nadležni nego neke sasvim druge osobe čija tačna imena ne mogu da dešifrujem.
To je onda uzrok zbog čega VI, nemate nikakva saznanja o oštećenjima materijalnog dokaza ubistva jer je bio u rukama drugih osoba koje to nisu evidentirale. Ali kako je iz snimka koji je načinila policija prije odlaganja u sudski depo javno vidljivo da je kaiš presječen, time se dokazuje da je oštećenje postojalo prije odnosno kaiš je presječen oštrim i čvrstim predmetom i to dvostruko kada je bio preko ramena Ivone Bajo doka je još bila živa i nepovrijeđena a onda je taj predmet nanio djevojčici smrtonosne povrede.
IZ SVEGA PROIZILAZI DA JE "DJEČJI RUKSAK" SA NAVEDENIM OŠTEĆENJIMA NOVI DOKAZ ZA PREDMET KTA-596/09 TE STE PREMA ZKP-U DUŽNI PONOVNO OTVORITI ISTRAGU I VJEŠTAČITI MATERIJALNI DOKAZ, KOJI ĆU VAM PO POZIVU PREDATI.
PRILAŽEM NOVE DOKAZE I ZAHTJEVAM DA SE PONOVO POKRENE ISTRAGA I TO SADA PROTIV NN LICA, KOJA MORA DATI ODGOVOR NA PITANJA:

1) KO JE, KAKO, ZAŠTO I ČIME PRESJEKAO KAIŠ PRIVATNOG VLASNIŠTVA DJEČJEG RUKSAKA
2) GDJE JE NESTAO DIO PRESJEČENOG KAIŠA
3) KO JE I ZAŠTO UKLONIO TAJ RUKSAK SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO
4) KO JE I ZAŠTO OPRAO OSTATAK KAIŠA HEMIJSKIM SREDSTVOM
5) KO JE ODGOVORAN ŠTO OŠTEĆENJA NISU EVIDENTIRANA I VJEŠTAČEN TAJ MATERIJALNI DOKAZ
6) KO JE ODGOVORAN ŠTO MOJE PISMENE DOJAVE O TOME NISU RAZMATRANE CIJELIH 7 GODINA JER EVO SADA OT BIJELJINA NE ZNA NIŠTA O TOME ???

PRILOZI

Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 18. svibnja 2017.

UPOZORENJE I ZAHTJEV PREKRŠAJNOM SUDU

Iako sam upozoravao da se mora donijeti pismeno rješenje i video snimci nadzornih kamera uručiti zainteresovanim strankama prije novog ročišta i to je potpuno ignorisano. Da li će se izvršiti "uvid u disk" tako što će mi biti omogućeno da ga vidim analogno "uvidima" u predmete koje vrše sudije parničnog odeljenja, tako što na sto donesu spis i omoguće mi da procjenjim njegovu debljinu i težinu ???

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

UPOZORENJE I ZAHTJEV PREKRŠAJNOM SUDU

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Podsjećam i upozoravam da sam u ovom postupku jedna od dvije ravnopravne strane, bar tako bi moralo biti i predviđeno je zakonom. Nijedna strana ne smije imati prednost, pomoć niti podršku suda a posebno sud ne smije postupati, donositi odluke ili ih ne donositi uopšte kako bi nanio štetu nekoj od strana.
Iako sam pismeno upozorio da se na prethodno zakazano ročište 20.04.2017. ne pozivaju svjedoci, jer poziv nije sadržavao sve zakonom predviđene stavke, to je ignorisano, članovi zakona koje sam naveo nisu analizirani, kao ni brojevi članova iz zakona za koje sam okrivljen. No na stranu to što su 4 osobe uzalud dolazile, podsjećam da sam i ja predložio više svjedoka koji bi trebali svjedočiti u prilog mojih tvrdnji a NIJEDAN OD NJIH SE NIJE POJAVIO.
Dakle, ne samo da je sud bez pogovora i bez ikakvog pismenog ili usmenog objašnjenja prihvatio predložene svjedoke PS Bijeljina, (koji ili nemaju nikakve veze ni saznanja o pravima koja su kršena ili su nesposobni da odgovaraju na moja pitanja - sudski policajci), ne samo da nije pozvao nijednog svjedoka koga sam predložio nego o tome nije donesena nikakva odluka, niti je iznesen usmeno neki stav, da li se prihvataju moji prijedlozi.
Ista je situacija i sa dokumentacijom koju sam predložio za dokazni postupak.
SUD JE JEDNOSTAVNO SVE TO IGNORIOSAO.
Iako sam upozoravao da se mora donijeti pismeno rješenje i video snimci nadzornih kamera uručiti zainteresovanim strankama prije novog ročišta i to je potpuno ignorisano.
Da li će se izvršiti "uvid u disk" tako što će mi biti omogućeno da ga vidim analogno "uvidima" u predmete koje vrše sudije parničnog odeljenja, tako što na sto donesu spis i omoguće mi da procjenjim njegovu debljinu i težinu ???
Ali ovde postoje predloženi dokazi različite vrijednosti a posebno ističem one na koje polažem pravo garantovani članom 23 ustava RS, što je materijal koji se odnosi direktno na mene, te tražim da se sud izjasni o svim mojim prijedlozima a insistiram na pomenutom pravu iz člana 23 te zahtijevam da mi se prije dokaznog postupka uruči slijedeći materijal, (koji sam već pismeno tražio) i ostavi dovoljno vremena za analizu i pripremu odbrane odnosno pitanja:
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Snimke nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016.

OVO NIJE PITANJE DOBRE VOLJE BILO KOGA I PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE. OVO JE PRAVO GARANTOVANO USTAVOM KOJE NIKO, OD POLICIJE, TUŽILAŠTVA, SUDA, DO PREDSJEDNIKA I VLADE NE MOŽE I NE SMIJE ODUZIMATI NITI OGRANIČAVATI, ŠTO JE JASNO DEFINISANO ČLANOM 48, USTAVA REPUBLIKE SRPSKE.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 15. svibnja 2017.

PRITUŽBA NA STJEPANOVIĆ PO IZJAŠNJENJU

Postoji obilje dokumenata koji dokazuju da je Stjepanović obavještavana godinama ali prilažem samo ovaj gdje se jasno vide oštećenja a ista je glumila da o tome ništa ne zna jer prikriva ubistvo, šverc i pljačku preko Bobar banke.
Krivicu sada svaljuje na policiju a vidi se iz priloga “Snimci dječjeg ruksaka” da je policija slikala taj predmet koji je potom prošao kroz ruke Stjepanović, koja je taj dokaz prikrila. Izgled dokaza ubistva je evidentiran u prilogu “Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)” te je potpuno jasno da nije u pitanju nemar niti nepažnja nego smišljeni kriminal Stjepanović Danice, koja je radila za interese Bobar grupe u koju je u vrijeme ubistva dovezen tovar narkotika neispravnim kamionom usljed čega je djevojčica i usmrćena ali je zaslugom Stjepanović Danice, pljačka preko Bobar grupe nastavljena narednih 5 godina…


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV STJEPANOVIĆ DANICE PO IZJAŠNJENJU

Član 57. Disciplinski prekršaji tužilaca (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošu i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. Očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

OBRAZLOŽENJE
Dana 28.06.2016. pokušao sam da dostavim u OJT Bijeljina, nadležnom oktužnom tužiocu Danici Stjepanović, materijalni dokaz izvršenja više krivičnih djela i pokazao ga sudskim policajcima, uključujući i načelnika Borovčanin Danka.
Pristup mi nije omogućen uz pojašnjenje da su iz OJT Bijeljina i konkretno Stjepanović izdala naredbu, da mi se ne dozvoli pristup i da više uopšte ne obavještavaju pripadnike OT Bijeljna o mojim dolascima i dokazima koje donosim.
U audio zapisu "Borovcanin.mp3" to se jasno čuje kao i imena svjedoka. Da je materijalni dokaz ubistva oštećen dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran nekim hemijskim sredstvom. U prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" su u vrhu fotografije policije neposredno poslije ubistva a prije smještaja u sudski depo i na njima se jasno vidi da je kaiš presječen ali bez ikakvog opisa o tome. U dnu su slike koje sam lično načinio poslije preuzimanja.
Iz priloga "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." vidi se da Sud nema saznanja o oštećenju predmeta i ističe kao jednu od mogućnosti "da se tome možda tada nije pridavala pažnja".
Naprotiv u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležna okružni tužilac Stjepanović Danica, kaže da nema nikakvih saznanja o oštećenjima predmeta "jer nisu evidentirana u zahtjevu policije" i naziva ih "NAVODNIM".
Da se ne radi o navodnim oštećenjima nego stvarnim, dokaz je zapisnik suda ali je ovde bitno da OJT Bijeljina NEMA NIKAKVIH PODATAKA O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA, KOJI JE SKINUT SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE.
Dakle sada 2017-te, Stjepanović tvrdi da NAMA POJMA o materijalnom dokazu a izdala je naredbu da mi se pristup zabrani i da se uopšte o tome ne obavještava. Nadalje, prilažem i zahtjev od 15.01.2014. u kome kao drugu stavku ukazujem na upravo taj materijalni dokaz ubistva.
Postoji obilje dokumenata koji dokazuju da je Stjepanović obavještavana godinama ali prilažem samo ovaj gdje se jasno vide oštećenja a ista je glumila da o tome ništa ne zna jer prikriva ubistvo, šverc i pljačku preko Bobar banke.
Krivicu sada svaljuje na policiju a vidi se iz priloga “Snimci dječjeg ruksaka” da je policija slikala taj predmet koji je potom prošao kroz ruke Stjepanović, koja je taj dokaz prikrila. Izgled dokaza ubistva je evidentiran u prilogu “Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)” te je potpuno jasno da nije u pitanju nemar niti nepažnja nego smišljeni kriminal Stjepanović Danice, koja je radila za interese Bobar grupe u koju je u vrijeme ubistva dovezen tovar narkotika neispravnim kamionom usljed čega je djevojčica i usmrćena ali je zaslugom Stjepanović Danice, pljačka preko Bobar grupe nastavljena narednih 5 godina…

PRILOZI

Borovcanin.mp3
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev od 15.01.2014.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 12. svibnja 2017.

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

Ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je dostavljen uz prethodni prijedlog a sada se kao i snimci ruksaka prilaže zbog opisa i vizuelnog predstavljanja za sudiju koji će odlučivati o ovom prijedlogu. Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke.
POSLJEDICA SVEGA JE DA SE OD 23.07.2009. KADA JE UBIJENA IVONA BAJO A MATERIJALNI DOKAZ SAKRIVEN, NESMETANO NASTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE I DRUGIH BANAKA POD KONTROLOM TUŽENE, TE JE DO DANAS ZVANIČNO OPLJAČKANO OKO 2 MILIJARDE MARAKA. Za toliki novac, tajkunsko politička mafija je spremna pobiti i prikriti ubistva djece iz cijele osnovne škole a kamoli jedne djevojčice iz jednog razreda te škole...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
1000000 KM

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

Napomena: U ovom predmetu već sam podneo, nedavno prijedlog za ponavljanje postupka ali sam u međuvremenu došao do novih važnih dokaza, te ih prilažem sada u novom prijedlogu...
U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice i kršenja prava koja sam naveo u tačci "C" vezano za lažnu prijavu za "ugrožavanje sigurnosti", posljedica Naredbe Okružnog suda u Bijeljini. Poslije 30 mjeseci istražnih radnji tužena RS je konstatovala da je prijava neosnovana. Okružni sud u Bijeljini koji nije bio objektivan niti nepristrasan tada kada je bez ikakve argumentacije izdao Naredbu za pretres i oduzimanje računara, ne može biti objektivan ni sada kada se utvrđuju posljedice te odluke i odgovornost Okružnog suda u Bijeljini za nanesenu štetu...
Bijeljina 23.12.2016. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.
OBRAZLOŽENJE
Prvi dokaz koji prilažem je "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." a iz datuma se vidi da je dokument nastao prije svega 20 dana a u njemu stoji da sud nema nikakvih saznanja o tome kako su nastala oštećenja uz pretpostavke da ili nisu ni postojala pri preuzimanju ili jesu ali im se nije pridavao značaj. Da su postojala dokaz je snimak policije prije smještaja u depo, koji takođe prilažem a ne radi se o tome da im se nije pridavao značaj nego su upravo zbog svog značaja SMIŠLJENO SAKRIVENA.
Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".
U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica. I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama. A šta sada kaže o tome vidi se u prilogu "Izjašnjenje Danica po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".
Ovde nadležna osoba Stjepanović glumi iznenađenje i oštećenja naziva NAVODNIM, kao da nikada ista nije vidjela niti ju je iko ikada za ovih 7 godina obavjestio o tome. To naravno nije istina jer postoji više dokumenata u ovom predmetu, koji dokazuju da sam godinama pismeno obavještavao tuženu RS o tome da je materijalni dokaz, (presječenog kaiša, dio nedostaje, ostatak opran hemijskim sredstvom) uklonjen sa smrtno ranjene djevojčice i izuzet iz svih istražnih radnji kako bi se prikrilo ne samo ubistvo djeteta, nego i krijumčarenje i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar grupe.
U presudi ovog postupka sad je zauzeo stav da moja prava nisu kršena, da mi nije nanesena šteta s obzirom da nisam psihički poremećen kao recimo što je to dokazao predsjednik tužene RS pred sudom u predmetu Dodik - Bosić. Takođe je iznošen stav da FAŠISTIČKA NAREDBA o zabrani pristupa, nije nanijela štetu jer sam eto mogao nasmetano otići do pošte i slati dokumente. Ali kako se sad dokazuje, moja obavještenja o krivičnim djelimna, oštećenju PRIVATNOG VLASNIŠTVA, nisu uopšte dolazila do nadležnog OJT Bijeljina, jer evo sada pismeno se priznaje da o tome NE ZNAJU NIŠTA.
Tako su moja prava kršena i pred sudom, te se tužena RS uopšte nije pojavljivala u tužbama za utvrđenje diskriminacije u kojima je prema zakonu obavezna dokazivati nediskriminaciju. Tako recimo u predmetu 80 0 P 058903 14 P, (predmet u posjedu suda te će ga u ponovljenom postupku sud priklopiti ovom spisu) sudsko vijeće priznaje tu činjenicu, citiram:
"Tužilac žalbom nastoji da dokaže da je bila dužnost tužene da dokaže da on nije diskriminisan u navedenim pravima, a da nije bila njegova dužnost kao tužioca da dokazuje da je diskriminisan u tim pravima, što je tačno, jer je prema članu 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, br. 59/09) propisano da u slučaju kada osoba ili grupa osoba navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je dokazati da nije prekršio načelo jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave."
Iako se priznaje da nije poštovan zakon u prvostepenom postupku, Okružni sud u Bijeljini legalizuje to bezakonje i to sve obrazlažući tvrdnjama koje niko nije ne samo dokazivao nego nisu uopšte iznesene ni u odgovoru tužene a kamoli na ročištu.
I ovde se vidi zašto je neophodno i zakonom propisano da diskriminator preuzima teret dokazivanja jer niko ništa nije dokazivao a sud je kao aksiom uzeo tezu da je "OT Bijeljina, savršena i nepogrešiva" pa je izveo i sasvim pogrešan zaključak koji navodim:
"Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga."
I evo sada OT Bijeljina 16.01.2017. neposredno po pravosnažnosti presude priznaje ne samo da nije vještačilo torbu Ivone Bajo, kako je to vjerovalo sudsko vijeće prilikom donošenja presude, nego eto nadležna osoba čak djeluje kao da o opisanim oštećenjima nije imala pojma. Sve ovo bi se izbjeglo i sud ne bi dolazio do pogrešnih zaključaka da je poštovan zakon, da je tužena na raspravi dokazivala kakve god tvrdnje želi i da je upućen poziv svjedocima kao što je Stjepanović Danica. Podsjećam da na isti način kako nisu opisana oštećenja u zapisnicima tokom prijema i prilikom fotografisanja, tako ni unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom, ne postoje u nalazu i mišljenju vještaka trasologa, jer mu nisu ni poslate fotografije o tome.
No ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je dostavljen uz prethodni prijedlog a sada se kao i snimci ruksaka prilaže zbog opisa i vizuelnog predstavljanja za sudiju koji će odlučivati o ovom prijedlogu. Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke.
Ovi novi dokazi, direktno su povezani sa svim tačkama tužbe, jer evo punih 7 godina uz sve moje pokušaje da dostavim dokaze, ništa od toga "nije dospjelo" do tužene RS, jer svi njeni organi, MUP, OJT Bijeljina, Osnovni sud u Bijeljini i na kraju u dokazu koji prilažem, nadležna okružni tužilac "NE ZNAJU NIŠTA" o predmetu koji nije samo privatno vlasništvo, (pravo na imovinu), nego je i potencijalni dokaz više krivičnih djela, što će se tačno utvrditi tek kad se zaista bude vještačio DJEČJI RUKSAK i ustanovi, kako je presječen kaiš, čime, ko je dokaz uzeo sa ubijene djevojčice, ko je odgovoran za prikrivanje tog dokaza i činjenica da je oštećen na način opisan u zapisniku Osnovnog suda.
Umjesto da mi omogući kontakt sa nadležnim tužiocem, kome bih ukazao na te detalje KOJE TUŽENA RS "NIJE PRIMJETILA", ona je (tužena) reagovala tako što me je LAŽNO PRIJAVILA, za ugrožavanje sigurnosti i izdala FAŠISTIČKU NAREDBU, o zabrani pristupa svim srodnicima djevojčice, čije ubistvo se prikriva. Dakle ovi dokazi, odnosno ovaj predmet, (dječji ruksak) su u direktnoj vezi sa tužbenim zahtjevom i pravima koja su kršena a i danas se krše jer sud nije htio izdati naredbu o prekidu tih radnji.
POSLJEDICA SVEGA JE DA SE OD 23.07.2009. KADA JE UBIJENA IVONA BAJO A MATERIJALNI DOKAZ SAKRIVEN, NESMETANO NASTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE I DRUGIH BANAKA POD KONTROLOM TUŽENE, TE JE DO DANAS ZVANIČNO OPLJAČKANO OKO 2 MILIJARDE MARAKA.
Za toliki novac, tajkunsko politička mafija je spremna pobiti i prikriti ubistva djece iz cijele osnovne škole a kamoli jedne djevojčice iz jednog razreda te škole...

PRILOZI

Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 9. svibnja 2017.

OBAVJEŠTENJE KOMANDI SP U BANJALUCI

PREMA TRENUTNOJ DOKUMENTACIJI I STAVU OJT BIJELJINA, TUŽILAŠTVO NEMA POJMA DA JE OŠTEĆEN MATERIJALNI DOKAZ, PRIVATNO VLASNIŠTVO, JER JE BOROVČANIN DANKO NAREDIO SUDSKOJ POLICIJI, DA MI NE DOZVOLI PRISTUP I KONTAKT SA TUŽIOCEM TE DA NIPOŠTO U ZABILJEŠKAMA NE NAVODI DA SU VIDJELI SLIKE TOG DOKAZA RANIJE A U POSLEDNJIH GODINU DANA I TAJ PREDMET UŽIVO, POŠTO SAM GA PREUZEO. SVE POD IZGOVOROM DA SUDSKA POLICIJA NIJE NADLEŽNA ZA ISTRAŽNE RADNJE. NARAVNO DA NIJE ALI SVAKO SLUŽBENO LICE JE OBAVEZNO PREMA ZKP-U, DA PRIJAVI KRIVIČNO DJELO I SAČUVA DOKAZE, ŠTO NIKADA NIJE UČINJENO TE SVI PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE SU IZVRŠILI KRIVIČNO DJELO "NEČINJENJEM" I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA VEZANIH ZA POMAGANJA, SAUČESNIŠTVO, PRIKRIVANJE, KAKO UBISTVA, TAKO I KRIJUMČARENJA NARKOTIKA, PRANJA NOVCA I PLJAČKU PREKO BOBAR GRUPE...

VRHOVNOM SUDU RS
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJEŠTENJE KOMANDI SUDSKE POLICIJE U BANJALUCI

Veza : SU/SP-232/15 od 28.04.2015.
U dokumentu koji sam naveo obavjestili ste me da sudska policija nije odgovorna za oštećenje privatnog vlasništva torbe, (dječjeg ruksaka) koji je skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo i sakriven kako bi se ubistvo predstavilo kao nesrećan slučaj.
Iako sam više stotina puta pokušavao da ukažem tužilaštvu na tu činjenicu i dobijem objašnjenje, sudska policija me je sprečavala u tome po naredbi Borovčanin Danka a koju je opisao svjedok sudski policajac Mićić Zoran u prilogu "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr". To je nesporno FAŠISTIČKA NAREDBA, jer se odnosi na grupaciju ljudi vezanu krvnim srodstvom sa ubijenom djevojčicom a iako sam više puta upozoravao načelnika Borovčanina da ne smije izvršavati takve naredbe odnosno da je traži napismeno i preda mi kopiju on je to odbijao te je tako on lično i kompletan sastav SP u Bijeljini postao saučesnik u prikrivanju ubistva. Pošto sam pokazao VAŠ dopis, pristup mi ponovo nije omogućen uz pojašnjenje da je FAŠISTIČKA NAREDBA, proširena tako da više uopšte ne obavještavaju pripadnike OT Bijeljna o mojim dolascima i dokazima koje donosim.
U audio zapisu "Borovcanin.mp3" to se jasno čuje kao i imena svjedoka. Da je materijalni dokaz ubistva oštećen dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran nekim hemijskim sredstvom. U prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" su u vrhu fotografije policije neposredno poslije ubistva a prije smještaja u sudski depo i na njima se jasno vidi da je kaiš presječen ali bez ikakvog opisa o tome. U dnu su slike koje sam lično načinio poslije preuzimanja.
Iz priloga "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." vidi se da Sud nema saznanja o oštećenju predmeta i ističe kao jednu od mogućnosti "da se tome možda tada nije pridavala pažnja".
Naprotiv u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležna okružni tužilac Stjepanović Danica, kaže da nema nikakvih saznanja o oštećenjima predmeta "jer nisu evidentirana u zahtjevu policije" i naziva ih "NAVODNIM".
Da se ne radi o navodnim oštećenjima nego stvarnim, dokaz je zapisnik suda ali je ovde bitno da OJT Bijeljina NEMA NIKAKVIH PODATAKA O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA, KOJI JE SKINUT SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE. Nema, jer je "NIKO NIKADA NIJE O TOME OBAVJEŠTAVAO" od strane pripadnika sudske policije.
Ona ne kaže da je izdala naredbu o zabrani pristupa, niti da je se ne obavještava o mojim dolascima i dokazima i te naredbe i "NE POSTOJE" jer ih sudska policija nema u pismenom obliku. Kada bude suđeno Kovačeviću, Stjepanović, (pretpostavimo to ili se budu izjašnjavali na moju pritužbu VSITV-u) ona će negirati da je izdala tu naredbu.
TAKO PREMA TRENUTNOJ DOKUMENTACIJI I STAVU OJT BIJELJINA, TUŽILAŠTVO NEMA POJMA DA JE OŠTEĆEN MATERIJALNI DOKAZ, PRIVATNO VLASNIŠTVO, JER JE BOROVČANIN DANKO NAREDIO SUDSKOJ POLICIJI, DA MI NE DOZVOLI PRISTUP I KONTAKT SA TUŽIOCEM TE DA NIPOŠTO U ZABILJEŠKAMA NE NAVODI DA SU VIDJELI SLIKE TOG DOKAZA RANIJE A U POSLEDNJIH GODINU DANA I TAJ PREDMET UŽIVO, POŠTO SAM GA PREUZEO. SVE POD IZGOVOROM DA SUDSKA POLICIJA NIJE NADLEŽNA ZA ISTRAŽNE RADNJE.
NARAVNO DA NIJE ALI SVAKO SLUŽBENO LICE JE OBAVEZNO PREMA ZKP-U, DA PRIJAVI KRIVIČNO DJELO I SAČUVA DOKAZE, ŠTO NIKADA NIJE UČINJENO TE SVI PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE SU IZVRŠILI KRIVIČNO DJELO "NEČINJENJEM" I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA VEZANIH ZA POMAGANJA, SAUČESNIŠTVO, PRIKRIVANJE, KAKO UBISTVA, TAKO I KRIJUMČARENJA NARKOTIKA, PRANJA NOVCA I PLJAČKU PREKO BOBAR GRUPE.
Očekujem od Komande sudske policije u Banjaluci da ODMAH reaguje i naloži Okružnom centru sudske policije u Bijeljini da prekine sa izvršavanjem, fašističkih naredbi i saučestvovanjem u kriminalu, te da VI o svemu obavjestite VSITV-e, zbog prikrivanja kriminala i izdavanja fašističkih naredbi od strane OJT Bijeljina, ukoliko ne sumnjate u riječi Borovčanin Danka i Zorana Mićića, koji je tu fašističku naredbu opisao pred sudom i postala je dio jednog sudskog predmeta što je i bio moj plan kada sam odbio da izvršim tu FAŠISTIČKU NAREDBU...

PRILOZI

Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Borovcanin.mp3
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 6. svibnja 2017.

APELACIJA NA 80 0 P 039222 16 GVLŽ

Tužena RS je imala obavezu da me tokom istrage ODMAH, obavjesti o pregledu računara u skladu sa ZKP-u, što nije učinila a između ostalih najveću odgovornost ima sudija Đonlić Mensur, koji je IZDAO NAREDBU ZA PRETRES I ODNOŠENJE RAČUNARA, ODBIJA DA MI DOSTAVI PODATKE O PREGLEDU GODINAMA I SADA JE PREDSJEDAVAO VIJEĆEM KOJE JE ODLUČIVALO O MOM PRIJEDLOGU U POSTUPKU ZA NADOKNADU ŠTETE UZROKOVANU NJEGOVIM RANIJIM ODLUKAMA.
Na ovu odluku izjavio sam reviziju u kojoj detaljnije pojašnjavam kršenja zakona a koju takođe prilažem ali u skladu sa uputom “Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda ne bi bila djelotvorna, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene” podnosim istovrenemo i Apelaciju jer očito se u RS ne poštuje ni zakon ni ljudska prava pa ni odluke Ustavnog Suda BIH, nego je na sceni fašistička diktatura i samovolja Dodik Milorada.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 80 0 P 039222 16 GVLŽ

U ovom sporu, tužena RS mi je 24.03.2010. odnijela računar, (Naredba za pretres) i držala ga u svom posjedu do 22.12.2010. Razlog za to je bilo navodno "Ugrožavanje sigurnosti" pripadnika OT Bijeljina a što je bila obična laž, definitivno potvrđena odlukom OT Doboj poslije više od 30 mjeseci razvlačenja istražnih radnji, (T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.)
Zahtjevao sam pismeno da se prilikom prijema provjeri ispravnost računara, (Zahtjev za kontrolu) a u njemu i više puta ranije upozoravao da se na hard disku nalazi oko 250 fajlova sa programskom kodom. Tužena RS je vratila računar bez ikakvih podataka na hard disku a odbila kontrolu ispravnosti. Pošto nije htjela ni da mi preda podatke o vještačenju podneo sam tužbu, koja je odbijena sa obrazloženjem da računar nije ni vještačen te tako ne postoji radnja kojom mi je nanesena šteta.
U međuvremenu sam poslije zahtjeva, (Zahtjev MUP-u 10.11.2015. i Zahtjev za OT Bijeljina 27.11.2015.) pribavio dokaz “Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.” koji je u stvari krunski za ovu apelaciju jer se u njemu priznaju istražne radnje od strane “ovlaštenih i stručnih lica”. Iz priloga “Odgovor MUP-a 18.11.2015.” vidi se da se potpuno ignoriše pitanje o računaru koje sam postavio.
Dakle tužena RS je imala obavezu da me tokom istrage ODMAH, obavjesti o pregledu računara u skladu sa ZKP-u, što nije učinila a između ostalih najveću odgovornost ima sudija Đonlić Mensur, koji je IZDAO NAREDBU ZA PRETRES I ODNOŠENJE RAČUNARA, ODBIJA DA MI DOSTAVI PODATKE O PREGLEDU GODINAMA I SADA JE PREDSJEDAVAO VIJEĆEM KOJE JE ODLUČIVALO O MOM PRIJEDLOGU U POSTUPKU ZA NADOKNADU ŠTETE UZROKOVANU NJEGOVIM RANIJIM ODLUKAMA.
Na kraju odluke koju potpisuje isti sudija koji je izdao naredbu za odnošenje računara, nalazi se i takozvano “objašnjenje” kao da se radi samo o nekom pregorjelom ili polomljenom dijelu računara a nijednom riječju se ne pominje stvarni osnov tužbe i parnice a to je brisanje – uništavanje oko 250 fajlova programskog koda za oko 130 instalacijskih programskih paketa.
Važna je činjenica da meni uopšte nije dozvoljeno da izvodim dokaze a u sklopu tog kršenja prava na pravično suđenje izvršeno je bezmalo pravo razbojništvo od strane sudije Vakičić Željke koja je naredila sudskoj policiji da mi oduzme laptop pošto sam pismeno najavio da ću ga koristiti za dokazivanje autorstva. U prilogu “080-0-Su-16-000025(-4) od 03.05.2016.” se to i vidi ali se koristi izraz “privremeno nalazio na portirnici”. To je bio plan da mi kao sudska policija uzme laptop “bez znanja” sudije ali pošto sam zahtijevao da se to razbojništvo unese u zapisnik, plan se mijenja, laptop se vraća a parnica odgađa te je u 2 navrata vršen uvid u disk bez mog prisustva što se poslije predstavlja da je bio moj prijedlog.
Da je to laž i pokušaj prevare sudije, odnosno tužene RS, dokaz je “Osnovni sud odgovor od 12.07.2016” u kome ista sudija na kraju druge strane kaže “DA JE UVID U DISK BILO POTREBNO OBAVITI NA SUDSKOM RAČUNARU”. Iako nisam bio prisutan bilo je dovoljno podataka koji dokazuju moje autorstvo kao što je moje ime kao instalacijski folder i datum mog rođenja kao kod za instalaciju, no sve se to prenebreglo tvrdnjom da navodno nije bilo istražnih radnji te tako nema ni odgovornosti tužene, kao da do štete nije moglo doći na više drugih načina za 9 mjeseci koliko je računar bio u posjedu tužene. Na ovu odluku izjavio sam reviziju u kojoj detaljnije pojašnjavam kršenja zakona a koju takođe prilažem ali u skladu sa uputom “Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda ne bi bila djelotvorna, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene” podnosim istovrenemo i Apelaciju jer očito se u RS ne poštuje ni zakon ni ljudska prava pa ni odluke Ustavnog Suda BIH, nego je na sceni fašistička diktatura i samovolja Dodik Milorada.

PRILOZI

Prijedlog za ponavljanje postupka 80 0 P 039222 12 P
Naredba za pretres
Zahtjev MUP-u 10.11.2015.
Zahtjev za OT Bijeljina 27.11.2015.
Odgovor MUP-a 18.11.2015.

Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
080-0-Su-16-000025(-4) od 03.05.2016.
Osnovni sud odgovor od 12.07.2016.
Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž
Revizija na 80 0 P 039222 16 Gvlž

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 3. svibnja 2017.

ODGOVOR NA DOPIS 80 0 P 058903 14 P

Zakon o zabrani diskriminacije je donesen 23.07.2009. što je istog dana kada je RS, ubila djevojčicu Ivonu Bajo prilikom šverca narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu a još nije usaglasila druge zakone sa odredbama ZOZD-e. Naprotiv, taj zločin i pljačku preko bankarskog sektora prikriva MUP, OT Bijeljina i Sudovi u Bijeljini te se ni u ovom postupku se nije poštovalo pravilo o obrtanju tereta dokazivanja a od mnogobrojnih drugih kršenja zakona izdvojiću samo povrede člana 215, jer sudije ne žele da poštuju zakon i objašnjavaju povrede koje su činili tokom postupka.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 058903 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
100000 KM
Na osnovu člana "Nadležnost, rokovi i izvršenje" ZOZD-e, stav (2) U postupcima propisanim u članu "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije", ovog zakona uvijek je dozvoljena revizija, člana 24 kao i članova 237, 240 i 292 ZOPP-u:

ODGOVOR NA DOPIS 80 0 P 058903 14 P OD 27.01.2017.

Skrećem pažnju da se radi o posebnoj vrsti tužbe za utvrđenje diskriminacije o čemu postoji poseban zakon a član 24 "(Usaglašavanje ostalih propisa s ovim zakonom)" glasi:
"(1) U slučaju neusaglašenosti drugih zakona s ovim zakonom u postupcima po ovom zakonu, primjenjivaće se ovaj zakon. (2) Svi zakoni i opšti propisi biće usaglašeni s odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. (3) Ovaj zakon ne prejudicira odredbe i uslove koji su utvrđeni u međunarodnim ugovorima i sporazumima s vjerskim zajednicama, čime se ne dira u njihovu djelatnu, normativnu i organizacionu autonomiju i princip punog uživanja prava vjerskih sloboda i izražavanja.
Zakon je donesen 23.07.2009. što je istog dana kada je RS, ubila djevojčicu Ivonu Bajo prilikom šverca narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu a još nije usaglasila druge zakone sa odredbama ZOZD-e. Naprotiv, taj zločin i pljačku preko bankarskog sektora prikriva MUP, OT Bijeljina i Sudovi u Bijeljini te se ni u ovom postupku se nije poštovalo pravilo o obrtanju tereta dokazivanja a od mnogobrojnih drugih kršenja zakona izdvojiću samo povrede člana 215, jer sudije ne žele da poštuju zakon i objašnjavaju povrede koje su činili tokom postupka.
Što se tiče člana 301b, on se ne može posmatrati izolovano nego u kontekstu sa ostalim članovima kao što je recimo 292 "Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost)." a konkretno član 301b glasi:
"U postupku po reviziji stranku mora, kao punomoćnik, zastupati advokat, osim ako je sama stranka advokat. Izuzetno od stava 1. ovog člana, stranka može sama izjaviti reviziju, ako ima položen pravosudni ispit, odnosno za stranku reviziju može izjaviti punomoćnik koji je, prema odredbama ovog ili drugog zakona, ovlašćen da zastupa stranku, a koji ima položen pravosudni ispit.“
Ovde sam istakao riječi KAO PUNOMOĆNIK, koje bi mogle komotno da se izbace iz stava da nemaju određeno značenje a to je da punomoćnici mogu biti ne samo advokati nego i srodnici ali stranka može i sama da se zastupa bez punomoćnika koji su advokati ili to nisu. Konkretno da je obaveza imati advokata onda podebljane riječi ne bi uopšte bile potrebne.
Istina je da su odredbe zakona neprecizne i mogu se tumačiti dvojako ali smatram da se ne može stranki koja ima parničnu sposobnost zabraniti da sama sebe zastupa i ako nije ovlastila nekog za punomoćnika ima pravo da obavlja sve radnje uključujući i reviziju.
Problem je u tome što postoje fizička i pravna lica, što punomoćnici mogu u nekim fazama biti i krvni srodnici a u nekim kao što je izjava revizije, punomoćnik mora biti advokat ili imati položen pravosudni ispit.
Ukoliko recimo stranka koja je notar i ispunjava te uslove a ne može se zbog nekog razloga pojaviti na sudu, (bolest) prema odredbama zakona može opunomoćiti svog srodnika koji nije pravnik da u njegovo ime preda reviziju, koju je lično napisao.
DAKLE SMATRAM DA NEMAM NIKAKVIH OGRANIČENJA ZA IZJAVU REVIZIJE JER ZASTUPAM SEBE I PIŠEM JE U SVOJE IME A NE ZA DRUGU OSOBU, KOJA BI AKO SAMA NE MOŽE TO DA UČINI MORALA ANGAŽOVAT ADVOKATA ILI SRODNIKA SA POLOŽENIM PRAVOSUDNIM ISPITOM.
Uglavnom, očekujem da sud čak i ako ne prihvati ovu argumentaciju, proslijedi reviziju Vrhovnom sudu uz svoje tumačenje a da se o primjeni člana 301 ZPP-u i usaglašavanju sa ZOZD-e odredi Vrhovni sud RS...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902