subota, 30. travnja 2016.

DISCIPLINSKI PREKRšAJI VIšE LICA

Da su prijavljene osobe lagale ne samo policiju, nego su koristeći povlašteni položaj koji imaju obmanuli i sud, lažno se zaklanjajući iza OT Bijeljina kao organa, dokaz je dokument IT-44/15 od 12.01.2016. u kome najviši republički tužilački organ nedvosmisleno i jasno saopštava da je u predmetu po prijavi protiv mene za “ugrožavanje sigurnosti” iz OT Bijeljina službeno postupao isključivo i samo okružni tužilac Šabić Muris.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DISCIPLINSKI PREKRŠAJI VIŠE LICA

Pripadnici OT Bijeljina, (Debeljević Milorad, Gruhonjić Muhamed, Stjepanović Danica i Kovačević Novak) su da bi prikrili svoje nebrojene kriminalne radnje odlučili da me lažno prijave za ugrožavanje sigurnosti i to su lično učinili Gruhonjić i Debeljević u svojstvu građana 19.03.2010. kako to ne bi izgledalo kao njihova osveta za krivične prijave koje sam ranije podneo protiv njih.
Pošto su isti na pozicije sa koje blokiraju svaku istragu kad požele a time i protiv sebe, zbog lažne prijave, preostalo mi je da njihovu odgovornost, (nematerijalnu štetu zbog povrede ugleda i časti i klevete) dokazujem u parničnom postupku što nisu očekivali.
Tada koriste svoje veze i uticaj te svoje privatne kriminalne radnje predstavljaju kao službene, odnosno u odgovorima na moje tužbe iz 2011-te i 2013-te. ističu prigovor "nedostatka pasivne legitimacije” te se pozivaju na član 30 ZOT-a, ne dostavljajući nijedan dokaz za to a Debeljević Milorad čak tvrdi da je sve izmišljeno (lažno) i što je najbitnije priznaje da nikada nije službeno postupao.

Ovde je naravno odgovornost i na sudijama koji su presuđivali da su u pitanju službene radnje ne poštujući ZOO, član “Osnovi odgovornosti” koji nalaže da tuženi moraju dokazati svoju tvrdnju o službenom postupanju.
No da su prijavljene osobe lagale ne samo policiju, nego su koristeći povlašteni položaj koji imaju obmanuli i sud, lažno se zaklanjajući iza OT Bijeljina kao organa, dokaz je dokument IT-44/15 od 12.01.2016. u kome najviši republički tužilački organ nedvosmisleno i jasno saopštava da je u predmetu po prijavi protiv mene za “ugrožavanje sigurnosti” iz OT Bijeljina službeno postupao isključivo i samo okružni tužilac Šabić Muris.

Pitanje koje sam postavio vezano za OT Doboj je bilo taktičko skretanje pažnje jer mi je to sasvim nebitno a oko 2 godine ranije sam postavljao pitanje vezano samo za OT Bijeljina sa mnogo otvorenijim ciljem na koje mi nikada nije odgovoreno zbog zaštite krivaca.
NAVEDENA LICA SU SE DAKLE U PRIVATNOJ PARNICI LAŽNO POZVALA NA SLUŽBENE RADNJE KAKO BI IZBJEGLI ODGOVORNOST ČIME SU NANIJELI ŠTETU UGLEDU INSTITUCIJE TUŽILAŠTVA U KOJOJ SU ZAPOSLENI

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

četvrtak, 28. travnja 2016.

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 056780 14 P - 2 DIO

Šta je "nanošenje štete po dužnosti" da li usmena naredba da se osoba nadzire 24 sata na dan bez pismene naredbe suda ili naredba da se likvidira Vukelić Milan dizanjem u vazduh. Je li to naredba da se uhvati i sveže "domaći izdajnik" te bičuje, da se uhvati i siluje neka osoba. Je li to naredba da specijalna policija opljačka vozilo banke ili da se sredstva javnih preduzeća i suda ulože u banku odakle će biti pokradena?

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora:
1000000 (jedan milion) KM

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 056780 14 P - 2 DIO

C) POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA
Ja sam upozorio sud da odgovor tužene RS ne sadrži razloge i činjenice obavezne zakonom i da je to potrebno otkloniti jer ne može sud "izvoditi dokaze" u presudi i tada izmišljati neke razloge. Na ovo se eventualno trebala pozvati upravo tužena RS u svom odgovoru a nije se niko pozvao ni u priklopljenim predmetima 80 0 P 039976 12 P, 80 0 P 034147 11 P, i 80 0 P 048630 13 P i 80 0 P 043325 13 P 2, gdje je prvi vezan za izdavanje i primjenu fašističke naredbe, drugi i treći za lažnu prijavu a poslednji je utvrđenje diskriminacije. Dakle ni Kovačević ni Borovčenin a ni Gruhonjić, Debeljević i Stjepanović se nisu pozivali na "dopuštenu samopomoć" niti "nužnu odbranu" a viša sila je očito Dodik Milorad i Bobar grupa ali eto ni na to se niko nije pozvao.
Nevjerovatno je da se član iz ZOO "Dopuštena samopomoć" koji je relevantan isključivo za pojedince primjenjuje u odbranu državnih organa. Tu se radi o odeljku "Odgovornost po osnovu krivice" članovi "Postojanje krivice - Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom." "Dopuštena samopomoć - (1) Ko u slučaju dopuštene samopomoći uzrokuje štetu licu koje je izazvalo potrebu samopomoći nije dužan naknaditi je. (2) Pod dopuštenom samopomoći podrazumijeva se pravo svakog lica da otkloni povredu prava kad neposredno prijeti opasnost, ako je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja povrede prava odgovara prilikama u kojima nastaje opasnost." te "Pristanak oštećenika - (1) Ko na svoju štetu dopusti drugome preduzimanje neke radnje, ne može od njega zahtijevati naknadu štete uzrokovane tom radnjom. (2) Ništava je izjava oštećenika kojom je pristao da mu se učini šteta radnjom koja je zakonom zabranjena."
Ja sam izveo dokaze da su radnje protiv mene pokrenute bez ijedne navedene riječi kojom su navodno od mene upućene "ozbiljne prijetnje" što nedvosmisleno znači da je šteta NAMJERNA a čak i da je u pitanju nepažnja, odgovornost postoji a tužena se nije pozvala na nepažnju. Isti je slučaj i sa izdavanjem usmene fašističke naredbe koja mi NAMJERNO nije predata u pismenom obliku niti omogućeno pravo žalbe a pravo iz člana 23 Ustava RS se NAMJERNO krši, kao i sva druga koja sam naveo.
Iz člana "Dopuštena samopomoć" se vidi da se radi o pravu fizičkih lica a ne državnih organa i to u slučaju trenutne NEPOSREDNE opasnosti a ne o višegodišnjim radnjama. I šta bi ovde uopšte bila "SAMOPOMOĆ" ? Da li se Danica Stjepanović "samopomogla" kada je sakrila materijalni dokaz ubistva i oprala ga benzinom zbog "više sile" i "nanošenje štete po dužnosti" te je zato i odbila unošenje dokaza koje sam imao za vrijeme lažne istrage ubistva Ivone Bajo iz tačke 1 tužbenog zahtjeva. To je ista Danica Stjepanović koja je nedavno, ubistvo 16-godišnjeg dječaka Stanka Gligorevića, koga je ubio ucjenjivač i iznuđivač novca pošto je njegova žrtva odbila da plaća reket, okarakterisala kao "UBISTVO IZ NEHATA" iako je ubica doneo u školu pištolj iz koga je usmrtio dječaka. No ako to nije dovoljno da pokaže monstruoznost PZO Stjepanović onda da istaknem i njeno licemjerstvo kada je pred kamerama "IZRAZILA SVOJE NEZADOVOLJSTVO" visinom kazne te "RAZOČARANJE ŠTO SE NIJE OKUPILO VIŠE LJUDI NA PROTESTIMA". Eto to je još jedan primjer kako se kriminalci iz tužilaštva "ZAHVALJUJU" sudu i sudijama koji ih izvlače iz najprljavijeg mulja u kome se valja takozvano i samozvano tužilaštvo.
Da li su se SAMOPOMAGALI Gruhonjić i Debeljević, kada su lagali u policiji da se njima i drugima ozbiljno prijeti. Jesu li se SAMOPOMAGALI, inspektori Maksimović i Jovičević, okružni tužilac Šabić i okružni sudija Đonlić, kada su pokrenuli radnje protiv mene znajući da su zasnovane na lažima. Da li su se SAMOPOMAGALI, kriminalci niz OT Bijeljina kada su lagali da nisu nadležni cijele 2010-te, i nalagali sudskoj policiji da laže. Mogao bih na stotine ovakvih pitanja da postavim ali da zaključim time da li je SAMOPOMOĆ, to što je RS izvela svjedoka Čavića da laže na sudu kako nema naredbe o zabrani pristupa. Je li se samopomagao MUP, te osoba Marković Jelena kada je u presudi lagala da je "utvrđeno" kako je žica pokidala krvni sud Ivone Bajo što sam dokazao da nije istina analizom zabilješke OT Bijeljina. Je li se SAMOPOMAGAO osoba Destanović Senad kada je neređivao da sam opišem lažnu prijavu kao službenu radnju da bi me prevario i oslobodio tužene odgovornosti zbog "MOJE GREŠKE". I na kraju kada sam najavio izvođenje dokaza autorstva u predmetu od koga je ovaj razdvojen 80 0 P 39222 12 P, da li se osoba Vakičić SAMOPOMOGLA tako što je naredila sudskoj policiji da mi na ulazu u zgradu oduzme taj laptop i nije dozvolila potom izvođenje dokaza ???
Presuda jednog suda mora biti ozbiljna i argumentovana, jer nije to "mačka u džaku" da se koriste neki termini "nanošenje štete po dužnosti, nužna odbrana, viša sila i dopuštena samopomoć" bez ijednog primjera bez ijedne radnje koju tužena RS tako tretira u svojim izlaganjima pa ni sud u presudi ne navodi nijedan primjer za pojmove koje je upotrijebio da bi meni naneo štetu, opravdao gestapovske metode ZO i nastavio sa doprinosom u pljački milijardi maraka koju vrši godinama.
Čak i ovo nije tačno jer šta je "nanošenje štete po dužnosti" da li usmena naredba da se osoba nadzire 24 sata na dan bez pismene naredbe suda ili naredba da se likvidira Vukelić Milan dizanjem u vazduh. Je li to naredba da se uhvati i sveže "domaći izdajnik" te bičuje, da se uhvati i siluje neka osoba. Je li to naredba da specijalna policija opljačka vozilo banke ili da se sredstva javnih preduzeća i suda ulože u banku odakle će biti pokradena? Ovaj izraz je relevantan samo ako je naredba odnosno dužnost u skladu sa zakonom a čak i tada oštećeni ima pravo na odštetu ako je ima ali od države a ne od počinioca koji se štiti ovim izrazom "nanošenje štete po dužnosti". Viša sila naravno može biti samo u slučajevima kao što je osiguranje imovine i slično ili grom pogodi OT Bijeljina pa povrijedi neke stranke. RS ne bi bila odgovorna zbog "više sile" a meni srećom nije tamo dozvoljen pristup tako da nema opasnosti od više sile no kako sam naveo ovde je očito "viša sila" oličena u Dodiku, Bobar grupi, Kovačević Novaku, Slavici Injac, Snežani Vujnić itd...
Pravno gledano je bitno sagledati i odeljak "Odgovornost za drugog", član "Odgovornost poslodavca" (1) Za štetu koju uposlenik u radu ili u vezi s radom uzrokuje trećem licu odgovara poslodavac kod kojeg je uposlenik radio u trenutku uzrokovanja štete, osim ako dokaže da je usposlenik u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo. (2) Oštećenik ima pravo zahtijevati naknadu štete i neposredno od uposlenika ako je štetu uzrokovao namjerno."
Prema stavu 2 da ga je sud primjenjivao u priklopljenim predmetima 80 0 P 039976 12 P, protiv Kovačevića i Borovčanina za izdavanje i primjenu neustavne fašističke naredbe usmjerenu na grupaciju ljudi vezanu krvnim srodstvom, i 80 0 P 034147 11 P i 80 0 P 048630 13 P protiv Debeljevića i Gruhonjića odnosno Stjepanović i Kovačevića zbog lažne prijave, mogli su tuženi snositi odgovornost. Ali sud je primjenio zakon o tužilaštvima odnosno član "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" (1) Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ uzrokuje trećem licu u obavljanju ili u vezi s obavljanjem svojih funkcija."
To bi suštinski bilo u redu jer su svi oni zaposleni u državnim organima odnosno sami su organ dok se prethodni član odnosi na privredna društva, pravna lica zanatske ili uslužne djelatnosti. No ja sam tužene osobe okarakterisao kao građane u slučaju lažne prijave što su i bili a prema osobama koje su se ogriješile o ustavom garantovana prava pravni osnov je bio član 48 Ustava RS, prema kome su počinioci "lično odgovorni i ne mogu se pravdati ničijim naređenjima" što automatski eliminiše i izgovor o "nanošenju štete po dužnosti". Takođe i izgovor Pravobranilaštva RS u odgovoru na tužbu za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2, kako sam eto prihvatao diskriminaciju mjesecima a onda odjednom 05.09.2012. sam se "nekorektno" tome suprotstavio je besmislen članom "Pristanak oštećenika" (2) Ništava je izjava oštećenika kojom je pristao da mu se učini šteta radnjom koja je zakonom zabranjena."
Ja naravno nisam dao izjavu da prihvatam otimanje prava ali je očito tužena smatrala da svako mirno podnošenje njenog terora znači podršku i saglasnost tim fašističkim metodama.
UZROČNO POSLJEDIČNA VEZA
11.02.2010. podneo sam u skladu sa zakonom o slobodi pristupa informacijama, zahtjev okružnom tužilaštvu, (Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.) da odgovori kako je uništeno privatno vlasništvo, dječji ruksak - TORBA" Ivone Bajo, odnosno kako je došlo do dvostrukog presijecanja kaiša, gdje je nestao dio i zašto je većina ostatka tretirana jakim hemijskim sredstvom.

Takođe sam postavio pitanje kako su nastale krvave mrlje na asvaltu prije navodnog pada Ivone Bajo na žicu i kojim su vještačenjem ustanovili kako je i čime došlo do unutrašnjih povreda konstatovanih obdukcijom. Ali zanemarimo sada ubijenu djevojčicu, jer koga je uopšte iz Tužilaštva briga za to i koncentrirajmo se samo na privatno vlasništvo odnosno dječji ruksak.
Umjesto da odgovori u skladu sa zakonom jer radi se o krivičnom djelu oštećenje tuđe stvari, tužilaštvo odnosno tužena Republika Srpska je zabranila pristup i kontakt sa nadležnima i istovremeno odbijala pismeno da odgovori na zahtjev kako taj tako i naredni u sljedećim mjesecima. Takvo bezakonje osnovano je ukazivalo na smišljeno prikrivanje ubistva te sam odgovornima i svim ostalim tužiocima poslao pismeni dopis u kome sam ukazao na prikrivanje materijalnog dokaza ubistva te naveo da ukoliko ne otkriju za čije su interese prikrili ubistvo, da ću podnijeti krivičnu prijavu protiv njih te da će završiti u zatvoru.
Umjesto da postupe u skladu sa zakonom i daju objašnjenje da je sve regularno ako ga imaju, grupa kriminalaca se sastala i dogovorili da me dvojica od njih lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti te pomoću svog uticaja izdejstvuju da se izvrši pretres i odnese računar sa dokazima njihovih krivičnih djela. Pošto je činjenica da su odgovorni iz Tužilaštva tek krajem 2015. poslije punih 5 i po godina priznali da navodno nemaju pojma kako je oštećen materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice, (Odgovori OT i CJB Bijeljina) očiti su njihovi motivi za podnošenje te lažne prijave.

Takođe je poznato prema odgovoru republičkog tužilaštva Republike Srpske, (IT-44-15 12.01.2016.) da je u tom predmetu postupao službeno samo gospodin Šabić Muris, dok 4 kriminalaca koji su sačinili plan da me prijave nisu imali nikakvih službenih radnji. Tek kasnije pošto sam ih tužio privatno kao građane iskoristili su svoj uticaj na sudije da to lažno predstave i falsifikuju činjenice kao da su bile u pitanju njihove službene radnje. Ali ono što je nesporno je da su službeno postupali, policija odnosno inspektori Maksimović i Jovičević koji su podneli zahtjev za pretres, potom okružni tužilac Šabić Muris i na kraju okružni sudija gospodin Đonlić Mensur.
Tu se nesporno radi o službenim radnjama i djelovanju Republike Srpske a s obzirom da niko od njih nije naveo niti je postojala makar jedna prijeteća riječ prema bilo kome u mojim tekstovima, potpuno je jasno da su svi koji su učestvovali u tim radnjama zloupotrijebili svoj položaj smišljeno kako bi mi nanili štetu, pomogli kriminalcima koji su prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice a danas je jasno da se nije radilo samo o tome nego i o krijumčarenjima u Bobar grupu i pljačkama stotine miliona maraka preko Bobar banke te više milijardi ukupno na teritoriji Republike Srpske.
Poslije toga tužena Republika Srpska je držala računar u svom posjedu kako bi ga je vještačila i tražila dokaze izvršenja krivičnog djela a istovremeno je odbijala da mi u skladu sa zakonom preda podatke o tome a takođe u narednom periodu brutalno je gaženo pravo iz Ustava Republike Srpske, član 23 na koji sam se usmeno i pismeno pozivao. Dakle Republika Srpska je prekršila to pravo i odbijala da mi preda, ne samo podatke otvaranje i pregled računara nego i o nadzoru odnosno posebnim istražnim radnjama koje su pripadnici policije vršili neprekidno 24 sata dnevno nada mnom i mojom porodicom vršeći pretrese, legitimisanja, presretanja, praćenja, zaustavljanja i nadzor komunikacija.
Ovdje bi i stariji osnovci shvatili uzročno posljedično vezu između podataka koje je tužena Republika Srpska prikupljala o meni, mog prava garantovanog članom 23 Ustava i odbijanja Republike Srpske da poštuje to pravo odnosno kršenje prava koju smišljeno godinama kontinuirano čini Republika Srpska ali naravno pripadnik i pripadnici pravosudne mafije to ne želi da vide jer za njih ne postoji ustav i ljudska prava nego samo interesi političko tajkunske mafije čiji su i sami pripadnici. Da nisu u pitanju sudije Republike Srpske nego pripadnici pravosudne mafije to su pokazali svi koji su bilo kada postupali u predmetima vezanim za mene a posebno se ističu slučajevi tužbi koje sam podnio protiv podnosilaca i saizvršilaca u lažnom prijavljivanju.
Tako je podnosilac lažne prijave Debeljeveć Milorad prvo lagao policiji da sam prijetio njemu i drugim osobama koji uopšte za to nisu ni znali, (a tužene RS čak nije uzela izjave osoba Prodanović Danke i Kerović Ranka što dodatno pokazuje da RS nastupa kao banda drumskih razbojnika) potom je lagao i sudu da je sve to izmišljeno a istovremeno u svom odgovoru jasno kaže da nikad nije službeno postupao ni u kakvom predmetu vezanom za mene i moje pravni interese.
Ali uprkos tom otvorenom priznanju i činjenici da niko nikada nije priložio nijedan dokument kojim bi se dokazalo njihovo službeno postupanje, sve sudije od osnovnog suda do vrhovnog su pružili pomoć kriminalcima falsifikovali bezočno činjenice i njihove kriminalne aktivnosti predstavili kao službene radnje. Dokaz izjašnjenje republičkog tužilaštva Republike Srpske "IT-44-15 od 12.01.2016." o tome da je iz OT Bijeljina postupao isključivo Šabić Muris pokazuje da je kompletan pravosudni sistem zasnovan na lažima i falsifikovanjima jer služi kriminalu a sa pravom i zakonima nemaju takozvane sudije nikakve veze.
I fašistička naredba da se zabrani pristup svim srodnicima imala je iste motive i ciljeve, odnosno pripadnici mafije su na sve načine prikrivali kriminal i pljačkanje milijardi maraka a sakrivanje materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo dječjeg ruksaka, (Dokazni predmeti) je sastavni dio tih aktivnosti a oštećenje je evidentirano u novom dokazu "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji osoba Vakičić nije htjela prihvatiti jer dokazuje monstruozni kriminal pripadnika OT Bijeljina. Kriminalci iz OT Bijeljina dakle nisu mogli odgovoriti da su "utvrdili" kako je uništeno privatno vlasništvo jer o tome danas je jasno, nema pisanih tragova a da su priznali da o tome ne znaju ništa to bi bio novi dokaz da je Ivona Bajo ubijena te bi morali ponovo otvoriti istragu. Jedini način da to spriječe je bio to što su i učinili, da ne odgovaraju pismeno na pitanje i da zabrane pristup svima koji bi tražili usmene odgovore.
I naravno da je jasno ko je štetnik, koja je štetna radnja, uzročna veza itd što je sve navela osoba Vakičić u presudi ali joj kao nije jasno ništa od toga odnosno nije uočila vezu, citiram: "Da bi došlo do odgovornosti tužene za štetu moraju biti ispunjene određene predpostavke odgovornosti za štetu, odnosno Opšte predpostavke odgovornosti za štetu i to: postojanje subjekata odgovornosti za štetu (štetnik i oštećenik), štetne radnje štetnika, šteta, uzročne veza (što podrazumjeva da je uzrok štete, štetna radnja i da je šteta posledica štetne radnje, a oštećenik mora dokazati postojanje uzročne veze) i protupravnost štetne radnje. (povreda nekog pravnog pravila pozitivnog prava kao objektivni element i subjektivni element krivnja učinitelja prema djelu)"
Idemo redom na jednom primjeru od desetina koje sam obrazlagaosatima na 100 strana: ŠTETNIK je glavni okružni tužilac, odnosno OT Bijeljina, odnosno RS, odnosno ZO a OŠTEĆENIK sam ja odnosno svi srodnici Ivone Bajo. ŠTETNA RADNJA ŠTETNIKA je izdavanje usmene naredbe, kojom se zabranjuje pristup u OT Bijeljina svima iz porodice Bajo, odnosno meni. ŠTETA je višestruka a navešču samo neke njene oblike: povreda prava iz ZOSPI, vezano za odgovore o uništenju privatnog vlasništva dječjeg ruksaka, povreda prava iz ustava član 16 i 23, povreda prava na nediskriminaciju i prava da ne budemo dovođeni u ponižavajući položaj, lažima o nenadležnosti, hapšenjima i lišenjem slobode bez pismene potvrde, (kao recimo 10.08.2010.), te stotine bezuspješnih dolazaka tokom 6 godina koliko se krije odgovor i istina o uništavanju ruksaka skinutog sa ubijene Ivone Bajo, što je i ponižavanje i diskriminacija i fašizam. UZROČNA VEZA je bar jasna: OT Bijeljina naređuje da se zabrani pristup svim srodnicima djeteta čije ubistvo prikrivaju, svim sredstvima, da se laže, izmišlja falsifikuje, sve sa ciljem da se ne odgovori na pitanje o uništavanju privatnog vlasništva i uspostavi veza sa smrtnim povredama nenesenim Ivoni Bajo i primjenom te naredbe tužena RS gestapovskim metodama otima prava porodici Bajo, odnosno meni. PROTIVPRAVNOST ŠTETNE RADNJE ću pokazati na primjeru kriminalne presude osobe Vakičić, koja mi je uručena u pismenom obliku sa pravom žalbe koje evo koristim. Naprotiv, PZO, kriminalac Kovačević Novak je prekršio ZOUP-u i bez ikakve rasprave doneo odluku o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo. Vjerovatno je izvorna naredba glasila "NE PUŠTAJTE TU STOKU VIŠE OVAMO". Nadalje ta odluka nije nikada uručena u pismenom obliku niti je omogućeno pravo žalbe što je PROTIVPRAVNO ne samo prema ZOUP-u nego i pravom iz člana 16 Ustava RR. O tome da li je naredba o zabrani pristupa osobama povezanih krvnim srodstvom, zakonita ili je PROTIVPRAVNA nema potrebe ni za kakav komentar...
Da sam razbojništva ZO predvidio još 2010-te vidi se iz teksta zahtjeva 11.02.2010. u kome sam na kraju napisao da će biti korištene "smicalice" a u stvari monstruozna krivična djela, teror i gestapovske metode. Ovaj zaključak sam pismeno dostavio u OT Bijeljina "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." što je usvojeni dokaz ove parnice, a zbog važnosti ga i sada prilažem. Iz njegovog sadržaja se kristalno jasno vidi ne samo veza između prikrivanja ubistva i materijalnog dokaza, mojih zahtjeva o tome, lažne prijave i usmene fašističke naredbe, nego i kriminalno postupanje svih sudija koje je za posljedicu imalo otimanje prava na pravično suđenje.
Takođe je činjenica da ni u jednom priklopljenom predmetu nije bilo dokaznog postupka, da je u ovoj parnici osoba Vakičić takođe imala namjeru da mi ne dozvoli izvođenje dokaza koje sam izborio tek poslije više pismenih i usmenih zahtjeva sa opaskom da mi se to dozvoli ili u zapisnik unese da mi se izvođenje dokaza zabranjuje. Pošto sud već ima pripremljenu šablonsku frazu da "TUŽILAC NIJE IZVODIO DOKAZE O..." jasno je da se ovde radi o neviđenom kriminalu u stilu drumskog razbojništva, jer to "IZVOĐENJE DOKAZA" se sprečava brutalnim pravnim nasiljem.
O PRAVIMA KOJA "NISU PRIMJEĆENA" PODNEO SAM POSEBAN PRIJEDLOG ZA DOPUNU PRESUDE GDJE SAM DETALJNIJE OBRAZLOŽIO "PROPUSTE I PREVIDE" VEZANO ZA OTETA PRAVA KOJA SUD NIJE HTIO DA VIDI NITI DA KOMENTARIŠE.
Nikada i nigdje u tužbi i na raspravama nisam koristio izraz "saobraćanje sa tužilaštvom" i predaja pismena, a samo to je "vidjela" osoba Vakičić. Osim toga ja nisam dužan da pišem bilo šta pa ni krivične prijave nego je prema zakonu tužilaštvo dužno da evidentira na zapisnik krivičnu prijavu ako to podnosilac traži. Ustav, zakone i garantovana prava, osoba Vakičić tretira kao robu na pijaci koju će ona prodavati ili ne kada kako i kome hoće, pretvarajući čak i metaforički rečeno šampanjac koji je naručen u kiselu vodu koju ona isporučuje. Želim njoj i svim pripadnicima ZO da narednih 5 godina dolaze u banku i "saobraćaju" sa službenicima a da nikad ne dobivaju plate po koje su došli jer ih nisu ni zaslužili...
Potpuno je jasna uzročno posljedična veza između mog zahtjeva da se pruži objašnjenje o UNIŠTAVANJU PRIVATNOG VLASNIŠTVA, dječjeg ruksaka, predatog 11.02.2010. lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti koja je izvršena 19.03.2010. što je kalendarski samo 50 dana kasnije te izdavanja fašističe naredbe o zabrani pristupa do koje je prema tvrdnjama tužene došlo 08.07.2010. Sve to je imalo za posljedicu otimanje prava o slobodi pristupa informacijama garantovanog zakonom, otimanje prava iz članova 23 Ustava RS i člana 16 jer naredba nije predata pismeno niti omogućeno pravo žalbe. Sva ova i druga prava koja sam taksativno naveo u tužbenom zahtjevu brutalno su ignorisana u presudi te se sve svelo na licemjerni stav da nisam diskriminisan jer sam mogao podneske predati u pošti i u prizemlju zgrade, citiram:
"uzimajuću u obzir da je tužiocu bilo omogućeno da saobraća sa OT Bijeljina putem pošte, te putem predaje pismena ovlaštenom radniku OT Bijeljina u prizemlju pravosudne zgrade, te mu tako nije uskraćeno da dostavlja pismena, te se u smislu odredbe 200 ZOO ne bi moglo smatrati povreda ugleda, časti i dostojanstva zbog toga što mu nije omogućeno da neposredno dostavlja OT u Bijeljini i u pisamici razna pismena."
Ovde se dakle bezočno falsifikuje tužbeni zahtjev i izbacuju riječi "PRAVA LIČNOSTI", ne pominje se nijedno pravo koje sam naveo a ima ih i garantovanih ustavom, nego se sve opisuje kao "pravo na saobraćanje sa tužilaštvom i predaju raznih pismena". Ovo je nesumnjivo smišljeno zločinačko postupanje osobe Vakičić, koju sam upozorio na glavnoj raspravi da nije problem u predavanju pismena nego u neodgovaranju i prikrivanju informacija o krivičnim prijavama. Ne postavljam pitanje kršenja prava time što je naredba izdata nego što mi nije uručena i omogučeno pravo žalbe. Ne postavljam kao problem to što je računar oduzet i što sam danonoćno nadziran, čak iako je to bilo bez naredbe suda, nego zbog kršenja prava iz člana 23, koje se NE MOŽE NI ODUZETI NI OGRANIČITI, da o tome dobijem podatke.
Originalan opis iz tačke b tužbenog zahtjeva glasi "a sve navedeno je dovelo do povrede ugleda, časti i prava ličnosti" dok u tački c piše "čime je došlo do teške povrede ugleda i časti Zdenka Baje u javnosti, kao i suspenzije prava ličnosti od strane OT Bijeljina, organa Republike Srpske" a onda se to u presudi falsifikuje i opisuje ovako "te se u smislu odredbe 200 ZOO ne bi moglo smatrati povreda ugleda, časti i dostojanstva zbog toga što mu nije omogućeno da neposredno dostavlja OT u Bijeljini i u pisarnici razna pismena."
Osoba Vakičić dakle manipuliše sa izrazima i izbacuje kriminalno smišljeno, izraz koji sam ja koristio i koji je predviđen zakonom "PRAVA LIČNOSTI" te umjesto njega ubacuje apstraktan pojam "DOSTOJANSTVO". Prije svega izraz dostojanstvo ne postoji uopšte u članu "Novčana naknada" važno je istaći da moje dostojanstvo nema veze sa postupcima kriminalaca iz OT Bijeljina i ne mogu mi ga umanjiti bez obzira kakve gadosti da urade i kakvom teroru da me izlože jer moje dostojanstvo, ponos i hrabrost izviru iz lične svijesti i nemaju veze sa zakonskim odredbama. Nemoguće je da mi kriminalac Kovačevič Novak oduzme ponos ili hrabrost bilo kakvom naredbom, to je jednostavno NEMOGUĆE. Mogu samo da me ubiju što su i pokušali ali osoba Vakičić nije dozvolila svjedočenje o tome kao ni svjedočenja aktera lažne prijave. Pravo ličnosti koje jeste jedan od osnova za nadoknadu nematerijalne štete je naprotiv mnogo kompleksniji pojam i može postojati na stotine primjera da se neko pravo garantovano ustavom ili zakonima oduzima pojedincu nezakonito kao što je to ovde slučaj. Ja sam u izlaganjima istakao da sudska praksa nezakonito pokušava izjednačiti pojam duševni bol i psihički poremećaj što je neviđena sramota i udar na ljudska prava.
Što se tiče dokaza o psihičkom poremećaju njih je više nego dovoljno. Mene su kao psihopatu i manijaka opisivali pripadnici komande sudske policije i sudski policajci, glavni okružni tužilac, Pravobranilaštvo RS a sama prijava za ugrožavanje sigurnosti se temelji na tome da "prijetnje" upućuje jedan poremećeni manijak. Sud je recimo bez problema u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2, baljezganje sudske policije po naredbi tužilačke mafije u zabilješci od 08.07.2010. okarakterisao kao "KRŠENJE JAVNOG REDA I MIRA" bez ikakve presude prekršajnog suda a isto tako i bezočne laži kriminalca Kovačevića kojima poslije 3 godine opravdava fašističku naredbu sud prihvata kao nepobitnu istinu a sa druge strane STRUČNE EKSPERTIZE NEUROPSIHIJATARA iz tužilaštva i sudske policije o mom narušenom psihičkom stanju, odnosno duševnom bolu, sud NE VIDI I NE KOMENTARIŠE.
No na stranu sve te ekspertize u kojima me ZO opisivala kao psihopatu, pokazao sam u završnoj riječi kakvim se mafijaškim metodama služe takozvani državni organi, te je tako na isti način lažno optužen, praćen, pretresan i prijećeno mu je od strane tužene RS ing. Vukelić Milan, pošto je razotkrivao kriminal građevinske mafije u RS. Podaci o njegovom kretanju su predati timu za likvidacije koji su NANIJELI ŠTETU PO DUŽNOSTI gospodinu Vukeliću i njegovoj porodicu, pošto su žrtvu raznijeli eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banjaluci. I Bijeljina je kako sam istakao imala takav slučaj kada je samo desetak dana prije mene na isti način tužena RS, pozvala građanina Radman Nedeljka i odmah pošto je saslušan pa mu je saopšteno da će biti pretresan on i stambeni objekti, isti je doživio stres i umro od posljedica.
Treći primjer ali na nivou Federacije BIH je bio slučaj egzekucije nad kantonalnom tužiteljicom Dijanom Milić od strane VSITV-a u sadejstvu sa tužilačkom i sudskom mafijom a sve je rezultiralo smrću na manje od 3 mjeseca od plasiranja lažnih optužbi. To su dakle parametri za dužinu i intenzitet psihičkih bolova sve uz činjenicu da se prikriva materijal vezan za smrtno ranjavanje osmogodišnje djevojčice a sud, odnosno PZO, odnosno ZO, u svemu "vidi" samo SAOBRAĆANJE SA OT BIJELJINA I PREDAJU PODNESAKA. Možda je "boginja pravde htjela pokazati koliko je slijepa ali je u stvarnosti pokazala i dokazala samo to da je KRIMINALIZOVANA I KORUMPIRANA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA.
DUŠEVNA BOL i PSIHIČKI POREMEĆAJ nisu ni izbliza isti pojmovi ali da se vratimo pravnim terminima koje bi zaposleni u sudovima morali poznavati i pravilno primjeniti.
Upotreba riječi "DOSTOJANSTVO" umjesto "PRAVA LIČNOSTI" je smišljeni kriminalni postupak da se skrene pažnja sa kršenja garantovanih prava što sam kao i mnoge druge postupke ZO predvidio u završnoj riječi, citiram: "S obzirom na dosadašnja iskustva i to da se tužena nije odredila ni o čemu vezano za tužbeni zahtjev očekujem da će sud donijeti rješenje vezano za ovaj tužbeni zahtjev za utvrđenje u 19 tačaka, da nemam pravni interes za to, zato to povezujem sa već obrazloženim pravima koja su kršena i koja se i dalje krše da bi se s moje strane pokazalo kako imam pravni interes što naravno za pravosudni sistem u ovoj zemlju nema nikakvog značaja kao što se ne pridaje značaj ni garantovanim pravima iz Ustava."
Ovime demantujem i argumentaciju koja je upravo na ovaj način unesena u presudu, vezano za utvrđenje i naredbu da se prekine sa radnjama koje povređuju prava ličnosti. PZO je to minimizirala na "DOSTOJANSTVO" i kao nemam pravni interes jer eto nije mi povrijeđeno dostojanstvo time što ne mogu predavati neka pismena lično ??? Ja nisam tražio da se utvrdi kako imam dostojanstvo i da mi se isto vrati niti je povreda vezano za predavanje pismena uopšte pomenuta u tužbenom zahtjevu.
DESETAK OZBILJNIH POVREDA PRAVA NAVEDENIH TAKSATIVNO U TUŽBENOM ZAHTJEVU I POVEZANIH ČAK SA ČLANOVIMA IZ USTAVA SE U PRESUDI BRUTALNO PREPRAVLJAJU U NEPOSTOJEĆU POVREDU DOSTOJANSTVA VEZANO ZA PREDAVANJE PISMENA.
O visini novčane nadoknade sud još i može raspravljati i odlučivati da li je adekvatna ili ne ali sve imajući u vidu da se radi o dokaznom materijalu vezano za smrtno ranjavanje osmogodišnje djevojčice a gomila kriminalaca najgore vrste se sa time ponaša kao da su u pitanju šibicari na autobuskoj stanici i bezočno lažu, falsifikuju i odbijaju 6 godina dati odgovog KO JE I ZAŠTO SKINUO MATERIJALNI DOKAZ SA UBIJENOG DJETETA I ZAŠTO JE U OVAKVOM STANJU TE ŠTO JE NAJVAŽNIJE DA LI PRESJECANJE KAIŠA IMA VEZE SA POVREDAMA KOJE SU NANESENE DJEVOJČICI.
Nije dakle u pitanju guma na automobilu nego jedno dijete koje se našlo ni krivo ni dužno na putu bande krijumčara u koje spadaju i kriminalci iz OT Bijeljina. Sve sam ja to dokazao u izlaganjima ali saučesnik i član ZO, osoba Vakičić to naravno ne želi da vidi isto kao što pripadnici Vermahta i Gestapoa nisu vidjeli ništa sporno u logorima smrti od Jasenovca do Aušvica...

PRILOZI

Obavjest od SIPA 25.03.2016.
Pojmovi u tekstu žalbe
Plakati
Analiza odgovora tužene RS
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.

IT-44/15 12.01.2016.
Dokazni predmeti
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Odgovori OT i CJB Bijeljina


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 26. travnja 2016.

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 056780 14 P - 1 DIO

Republika Srpska, krade milijarde evra preko banaka koje kontroliše a što ne opljačka u trezoru, pošalje specijalnu policiju sa vatrenim oružjem u drumsku pljačku. RS, pere novac narko mafije, krijumčari narkotike i oružje, lažno optužuje građane, otima im prava primjenjujući fašističke metode, likvidira nepodobne građane dizanjem u vazduh, ubija ih bezbol palicama kada optuže njenog predsjednika, prikriva dokaze ubistva osmogodišnje djevojčice, da bi nastavila nesmetano sa svakodnevnim aktivnostima. Inspektori diluju naarkotike, bave se zelenašenjem, transakcije finansijskog kriminala se vrše preko računara iz suda u RS. Bezočno lažu okružni tužioci, laže MUP, sudska policija, sudije, falsifikuju se dokumenti, činjenice, izjave svjedoka, odgovori stranaka, krše se zakonske odredbe, gaze ljudska prava i kako bi sve ovo moglo nekome da nanese bilo kakvu štetu, pita se i čudom čudi ovde tužena RS ???

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora:
1000000 (jedan milion) KM

ŽALBA NA PRESUDU OSNOVNOG SUDA

PRESUDA U PREDMETU 80 0 P 056780 14 P JE NAPISANA "PO DUŽNOSTI" U "NUŽNOJ ODBRANI" MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA OD INTELEKTUALNO SUPERIORNIJEG NEPRIJATELJA A KOMPLETNO OBRAZLOŽENJE JE SAČINJENO UNAPRIJED POD UTICAJEM "VIŠE SILE"... A O (NE)RADU TUŽILAČKE I PRAVOSUDNE MAFIJE SVE JE REKAO GLAVNI REPUBLIČKI TUŽILAC RIJEČIMA DA "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE". TO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI I KONKRETNO SUDIJE NE RADE U INTERESU DRŽAVE U SKLADU SA ZAKONIMA NEGO PREMA ŽELJI I VOLJI ŠEFOVA MAFIJE KOJOJ SLUŽE...

UVOD:
KAKO JE DOŠLO DO DVOSTRUKOG PRESJECANJA KAIŠA NA TORBI SKINUTOJ SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO 23.07.2009. GDJE JE NESTAO DIO I ZAŠTO JE OSTATAK KAIŠA OPRAN JAKIM HEMIJSKIM SREDSTVOM ???

Pitanje sam postavio pismeno u skladu sa ZOSPI-a 11.02.2010. i s obzirom da su kriminalci iz OT Bijeljina i MUP-a u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe smišljeno uklonili taj dokaz kako bi ubistvo predstavili kao samopovređivanje oni nemaju odgovor godinama i sve kriminalne, diskriminatorske, fašističke radnje koje su tema tužbe i koje sam dokazao su posljedica prikrivanja tog zločina. Danica Stjepanović je odgovorno lice i saučesnik u prikrivanjui ubistva, tokom 2010-te bila pod istragom specijalnog tužilaštva u predmetu KTA-ST-122/10 i na sve načine je uz pomoć saučesnika kriminalaca iz OT Bijeljina sprečavala otkrivanje istine o materijalnom dokazu ubistva. Naredba o nesprovođenju istrage pod tim brojem je dokaz u ovoj parnici gdje specijalni tužilac Mahmut Švraka prenosi moj opis, citiram:
"Zdenko Bajo navodi da je materijalni dokaz, odnosno torbu koju je na sebi imala ubijena djevojčica, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, tužilac Stjepanović Danica ili neko drugi oprala jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili svi tragovi koji ukazuju na ubistvo, te nije prihvatila rezultate autopsije i konstatacije patologa, naloživši nova vještačenja, masakrirajući podatke sa autopsije, te pokušavajući obmanuti stručnjake, istima dostavila radi vještačenja samo slike površinske povrede, dok o unutrašnjim povredama, koje su po podnosiocu prijave, dovele do smrtnog ishoda nije obavijestila, niti upoznala vještaka."
A odluku obrazlaže riječima: "Zbog svega prethodno navedenog, obzirom da ovom tužilašvu nije dostavljen niti jedan materijalni dokaz koji bi u odredenoj mjeri potvrdio navode iznesene u prijavi, to je tužilac donio odluku da se istrage neće sprovoditi, jer ne postoje dokazi koji bi upućivali na postojanje osnova sumnje da je od strane prijavljenih lica učinjeno krivično djelo na način kako je to podnosilac prijave naveo."
Dakle potpuno su jasni motivi kriminalaca iz OT Bijeljina da svim srodnicima ubijene djevojčice zabrane pristup i tako spriječe da dokazi njihovih nedjela dođu u ruke porodice a potom i pred specijalno tužilaštvo. U ovom postupku sam dokazao da je sve navedeno istina a osoba Vakičić Željka je pokazala da je saučesnik u prikrivanju tog ubistva jer je odbijala prihvatiti fotografiju materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" i druge dokaze prikrivanja zločina na pripremnom ročištu a potom je odbila i fizički dokaz sa zapisnikom Osnovnog suda na kome su konstatovana oštećenja. No predvidjevši to predložio sam spis prekršajnog suda 80 1 Pr 007070 12 Pr koji sadrži fotokopije plakata načinjene od strane CJB Bijeljina pošto sam uhapšen i isti su mi oduzeti dana 05.09.2012. (prilog "Plakati"). To je dakle dio dokaza usvojenih o ovom predmetu a prilažem i "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je osoba Vakičić odbila pod lažnim izgovorom da se dokazi mogu predlagati samo do pripremnog ročišta. Nevezano za to hoće li ova žalba biti usvojena ili ne upozoravam sudsko vijeće na isti način kako sam upozorio na glavnoj raspravi 06.10.2015.
"Na predhodnom ročištu istakao sam činjenicu da u službenoj zabilješci OT Bijeljina IT-3/10 ne postoji nijedna riječ objašnjenja za više krivičnih djela koje sam ja podnosio ili imao namjeru da podnesem u čemu sam sprečavan. Ovom prilikom potenciram da ne postoji nijedna riječ objašnjenja o oštećenju tuđe stvari koja je moje privatno vlasništvo, te pozivam predstavnika tužene ili sud da me demantuju u ovom ako imaju argumente prije nego što dalje nastavim. S obzirom da ne postoji ništa vezano za krivično djelo oštećenje tuđe stvari pozivam se ponovo na čl. 81. i tražim od suda da prihvati kao dokaz materijalni predmet. Nevezano za to da li će sud prihvatiti ovaj dokaz, sud je obavezan prema ZKP-u čl. "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" da prijavi krivično djelo, osim već navedenog člana i "nesavjestan rad u službi" te "zloupotreba službenog položaja" a vezano za usvojeni dokaz specijalnog tužilaštva Kta-St-122/10 u kome se navodi da se istraga protiv Stjepanović Danice neće sprovoditi zato što nisu dostavljeni dokazi da je ovaj materijalni dokaz (dječiji ruksak) oštećen na način kako sam to opisao. Ukoliko to postupajuća sudija ne učini izvršiće krivično djelo KZ RS čl. 8. stav 2.- nečinjenjem."
Kriminalci iz OT Bijeljina su smišljeno prikrili ubistvo. Osoba Vakičić je pokazala da im je saučesnik a na sudskom vijeću pošto su upozoreni, je izbor da li će postupati u skladu sa zakonom ili će sa priključiti pripadnicima zločinačke organizacije a što ću u slučaju nastavka dalje pravne borbe pred višim sudovima posebno naglasiti.
Republika Srpska, krade milijarde evra preko banaka koje kontroliše, (prilog "Obavjest od SIPA 25.03.2016.") a što ne opljačka u trezoru, pošalje specijalnu policiju sa vatrenim oružjem u drumsku pljačku. RS, pere novac narko mafije, krijumčari narkotike i oružje, lažno optužuje građane, otima im prava primjenjujući fašističke metode, likvidira nepodobne građane dizanjem u vazduh, ubija ih bezbol palicama kada optuže njenog predsjednika, prikriva dokaze ubistva osmogodišnje djevojčice, da bi nastavila nesmetano sa svakodnevnim aktivnostima. Inspektori diluju naarkotike, bave se zelenašenjem, transakcije finansijskog kriminala se vrše preko računara iz suda u RS. Bezočno lažu okružni tužioci, laže MUP, sudska policija, sudije, falsifikuju se dokumenti, činjenice, izjave svjedoka, odgovori stranaka, krše se zakonske odredbe, gaze ljudska prava, (a što sam sa lakoćom dokazao u ovom postupku) i kako bi sve ovo moglo nekome da nanese bilo kakvu štetu, pita se i čudom čudi ovde tužena RS ???


PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Predlažem shodno ZPP-u, član 224. stavovi, Drugostepeni sud može u sjednici vijeća ili na osnovu održane rasprave: 3) ukinuti prvostepenu presudu i uputiti predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje; i 5) preinačiti prvostepenu presudu, da se zbog povreda odredaba postupka, primjeni stav 3 i predmet vrati na postupanje sudiji koji nije bio akter nijednog od predmeta koji su bili dokaz u ovom postupku ili da se primjeni stav 5 te tužba usvoji u cjelosti. U svakom slučaju predlažem da se donese Rješenje kojim se odmah i hitno prihvata tužbeni zahtjev na osnovu člana „Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO) "Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane."
Ukoliko predmet bude vraćen na postupanje prvostepenom sudu, smatram da u skladu sa navedenim ne bi smjeli postupati sledeće osobe: Vakičič Željka, Mićić Ljubiša, Marković Jelena, Destanović Senad i Matković Aleksandar jer su svi navedeni, akteri dokumenata iz dokaznog materijala o kršenjima prava garantovanih ustavom i zakonima a za potpuno razumjevanje žalbe potrebno je ostvariti uvid u priloge, počev od dokumenta "Pojmovi u tekstu žalbe" (ZO - zločinačka organizacija, PZO - pripadnik zločinačke organizacije) a naravno i tužbu, kompletan dokazni materijal i sve zapisnike.
NOVI DOKAZI
"U skladu sa članom 207. ZPP-u "(1) U žalbi se ne mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi, osim ako žalitelj pruži dokaze da ih bez svoje krivnje nije mogao iznijeti odnosno predložiti do zaključenja glavne rasprave. (2) Pozivajući se na nove činjenice, žalitelj je dužan navesti dokaze kojima bi se te činjenice utvrdile, a predlažući nove dokaze, dužan je navesti činjenice koje tim dokazima treba utvrditi."
predlažem da se usvoje svi dokumenti koje sam predlagao tokom glavne rasprave a odbijani su sa lažnim i nezakonitim obrazloženjem citiram zapisnik od 27.05.2015. : "Kada su u pitanju materijalni dokazi koje je tužitelj predložio na ročištu od 16.03.2015. godine te od 29.04.2015. godine sud nalazi da obzirom da se predmetno suđenje nalazi u fazi glavne rasprave te da se predloženi dokazi ne odnose na vremenski period koji je obuhvaćen tužbenim zahtjevom sud donosi R j e š e n j e: Da se ne prihvata prijedlog tužioca da se u dokazni fond uvrste i dokazi koje je tužilac predložio na zapisniku od 16.03.2015. godine te od 29.04.2015. godine kao ni materijalni dokaz torba a koji dokaz se odbija iz razloga iz kojih je odbijen dokaz uvida u fotografiju torbe, a sve imajući u vezi i postavljeni tužbeni zahtjev."
a posebno ističem sledeće dokumente: Odgovori OT i CJB Bijeljina, IT-44/15 12.01.2016., Dokazni predmeti i Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128).
Odgovori OT i CJB Bijeljina, pokazuju da je RS 6 godina sprečavala pristup svim srodnicima djevojčice čije ubistvo prikriva, diskriminisala ih fašističkim metodama a sada kao nema pojma kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva moje porodice. Dakle i dalje se krši više prava garantovanih ustavom i zakonima jer je dječiji ruksak dokaz ubistva, dokaz da je OT Bijeljina zločinačka organizacija u službi mafije i dokaz da je tužena RS ZLOČINAČKA FAŠISTIČKA BANDA.
Dokument IT-44/15 12.01.2016. dokazuje da je su prijavu protiv mene podnijela fizička lica s obzirom da je jedini koji je službeno postupao g. Šabić Muris, što znači da su moja prava tokom tih postupaka i sada kršena forsiranjem laži i pomaganjem drugim strankama zbog pozicija koje imaju, kao i da je cijela akcija zasnovana na smišljenim lažima kako podnosilaca, tako i policije, tužilaštva i okružnog suda koji su odgovorni za pretres bez ijedne navedene riječi o prijetnjama a što je uzrokovalo većinu kršenja prava u narednim godinama.
Prilozi "Dokazni predmeti i Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" pokazuju da su moji zahtjevi za pristup informacijama i primjedbe da se radi o novom dokazu koji obavezuje prema ZKP-u član "Obustava istrage" stav 3 ponovno otvaranje istrage u slučaju ubistva Ivone Bajo a sam predmet po sebi je osnov za više drugih krivičnih djela što sam istakao u dokaznom postupku: "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi", "Sprečavanje dokazivanja" te niz drugih krivičnih djela vezanih za pomoć izvršiocimu ubistva Ivone Bajo i krijumčarenju u Bobar grupu koje sam takođe dokazao.
A) POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA
Hronološki ističem prije svega prvu, izuzetno važnu i vjerovatno ključnu povredu iz člana 73, jer je sudska praksa da se Pravobranilaštvu RS, dozvoljavaju i prihvataju besmisleni COPY-PASTE odgovori bez zakonom obaveznih razloga i činjenica ukoliko osporavaju tužbeni zahtjev. Na to sam ukazao više puta i pismeno a ovde citiram djelove iz zapisnika, prvo 27.05.2015.:
Tužilac ukazuje sudu da postoje neregularnosti vezano za odgovor tužene u kome se ista poziva na odgovor iz druge parnice. U tom takozvanom odgovoru nije navedena nijedna činjenica te je nepoznato šta je to što konkretno tvrdi tužena. S obzirom na predložene spise ja mogu samo pretpostaviti da tužena tvrdi kao i fizičko lice Debeljević Milorad da sam sve izmislio. Stoga predlažem sudu da prije okončanja dokaznog postupka uputi dopis tuženoj da pismeno iznese činjenice koje ona smatra da su bitne kako bi se ja mogao suprostaviti njihovim tvrdnjama za vrijeme dokaznog postupka. U suprotnom ako sud to ne učini podnijeću dodatni tužbeni zahtjev za utvrđenje diskriminacije zbog povreda prava na pravično sudenje, načela ravnopravnosti iz Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Nakon toga sud donosi: R j e š e n j e
Odbija se prijedlog tužioca da sud od tužene traži dopunu odgovora na tužbu u vidu navodenja činjenica na koje se tužena poziva jer sud smatra da je tužena u odgovoru na tužbu navela da ostaje kod navoda iz odgovora na tužbu iz predmeta 39222 u kom predmetu je razdvojen postupak. Osim toga tužena je tokom postupka dostavljala i druge podneske u kojima je predlagala određene dokaze u smislu uvida u predmete a kako to u istima i stoji.

Ovde se dakle PZO služi bezočnom manipulacijom i umjesto razloga i činjenica koji ne postoje ističe da smatra kako se tužena pozvala ne odgovor iz druge parnice što nisam ni osporavao ali nije ni bitno niti propisano zakonom a ni taj drugi "odgovor" ne sadrži ništa od predviđenog a sa ovom tužbom nema nikakve veze što sam detaljno obrazložio u prilogu "Analiza odgovora tužene RS". Kršenjem te odredbe mi je nanesena šteta a data nezakonita prednost ZO. To sam obrazložio i na glavnoj raspravi 02.03.2016., citiram:
Na upit suda u čemu smatra da je ovaj sud tokom ovog postupka prekršio njegova prava isti izjavi da se to ogleda u sledećem, išao bi hronološki. Bitno je da ukažem da odgovor ili odgovori tužene ne sadrže prema zakonu propisane elemente, razloge i činjenice što sud uopšte nije utvrdio ni jedan razlog ni jednu činjenicu, a takav navodni odgovor je prihvaćen što je direktno kršenje mojih prava, podsjećam sud da je prema članu 7. stav 2. obavezan da odlučuje samo o dokazima koje su stranke iznijele i ne može u svojoj presudi da koristi nikakve elemente i činjenice koje nisu dokazivane na raspravama. Dozvoljavam da je u pitanju greška i pozivam sud da provjeri da li je u bilo kom odgovoru tužene postoje razlozi i činjenice zbog kojih se osporava tužba, te ako utvrdi da ne postoje da postupi u skladu sa zakonom, član 73. 336, i 182.. Želim da kažem još nešto: u skladu sa članom 10. ukoliko sud utvrdi da postoji makar jedan razlog i jedna činjenica ja prestajem sa izvođenjem svojih dokaza i ostavljam sudu da donese odluku na osnovu do sada izvedenih dokaza kako bih sudu uštedio vrijeme.
Sud konstatuje da je tužena u odgovoru na tužbu od 27.05.2014. godine istakla da ostaje kod odgovora na tužbu i svih navoda istaknutih u predmetu 39222 te dalje navodi da dakle osporavaju osnov i visinu tužbenog zahtjeva i ističu i prigovor zastare potraživanja te predlažu uvid u spise 39976 i 34147 u sklopu sprovođenja dokaznog postupka, kao i da se tužbeni zahtjev u cjelosti odbije kao neosnovan.
Ovde sam dakle ponudio prekid daljeg izvođenja dokaza iako sam imao 26 strana pripremljenog teksta ako sud pronađe MAKAR JEDAN razlog ili činjenicu, čega naravno nije bilo što se vidi iz naredne rečenice sa tog ročišta:
Nakon toga sud poziva tužitelja da nastavi sa obrazlaganjem materijalnih dokaza pa tužitelj izjavljuje sledeće a vezano za preostala dva predmeta i to 043325 i 007070 12 Pr te izjavljuje sledeće: Ovime sud odnosno PZO, odnosno ZO, priznaje u zapisnik da je prekršen zakon jer nalaže nastavak obrazlaganja dokaza pošto nije pronašao nijedan razlog niti činjenicu u odgovor(u-ima) tužene RS.
Nadalje je konstantno kršen član 102, stav (2) Stranke mogu tokom glavne rasprave iznositi nove činjenice i predlagati nove dokaze samo ako učine vjerovatnim da ih bez svoje krivice nisu bili u mogučnosti iznijeti odnosno predložiti na pripremnom ročištu. koji je PZO smišljeno, lažno interpretirao tako kao da se nikada i nijedan dokaz ne može prihvatiti poslije pripremnog ročišta, citiram zapisnik 27.05.2015.:
Kada su u pitanju materijalni dokazi koje je tužitelj predložio na ročištu od 16.03.2015. godine te od 29.04.2015. godine sud nalazi da obzirom da se predmetno suđenje nalazi u fazi glavne rasprave te da se predloženi dokazi ne odnose na vremenski period koji je obuhvaćen tužbenim zahtjevom sud donosi: R j e š e n j e "Da se ne prihvata prijedlog tužioca da se u dokazni fond uvrste i dokazi koje je tužilac predložio na zapisniku od 16.03.2015. godine te od 29.04.2015. godine kao ni materijalni dokaz torba a koji dokaz se odbija iz razloga iz kojih je odbijen dokaz uvida u fotografiju torbe, a sve imajući u vezi i postavljeni tužbeni zahtjev.
Ista povreda je izvršena i u zapisniku 02.03.2016. ponovo pogrešnom primjenom odredbe ZPP-u:
Imajući u vidu da je tužitelj od održavanja prošlog ročišta koje je održano dana 06.10.2015. godine pa do današnjeg dana predlagao u pismenim podnescima sprovođenje novih dokaza do kojih je kako je tužitelj naveo u međuvremenu došao i to u pismenim podnescima od 10.11.2015., 07.12.2015.. 29.01.2016. te i nove dokaze koje je predložio i iznio na današnjem ročištu a obzirom da sud shodno odredbama člana 81. ZPP-a o sprovođenju dokaza odlučuje na pripremnom ročištu, te da se predmetni postupak nalazi u fazi glavne rasprave i to u fazi obrazlaganja materijalnih dokaza koja glavna rasprava je više puta odgađana radi zakazivanja nastavaka iste upravo zbog obrazlaganja dokaznog fonda materijalnih dokaza od strane tužitelja, te obzirom i da se predmetni tužbeni zahtjev odnosi na određene vremenske periode kako je to tužitelj u istom i naveo sud donosi RJEŠENJE "Ne prihvata se prijedlog tužitelja da se u dokazni fond uvrste novi dokazi."
Osim odbijanja da se primjeni član 102, stav 2 ovde se lažno tvrdi i da je navodno "glavna rasprava više puta odgađana radi zakazivanja nastavaka iste upravo zbog obrazlaganja dokaznog fonda materijalnih dokaza od strane tužitelja" a u stvari se radilo o tome da se čekala odluka Okružnog suda o "Prijedlogu za sudsku mjeru obezbjeđenja".
Slijedi citat iz zapisnika od 06.10.2015. kada je sud odbio uvrštavanje materijalnog dokaza ubistva u spis a koji je glavni osnov i početak uzročno posljedične veze svih razbojničkih postupaka pripadnika ZO, odnosno takozvanih službenika RS, što sam i objasnio:
"Nakon toga sud imajući u vidu da je tužitelj ponovo predložio dokaz "torba" koji je već ranije predlagao i koji dokaz je sud odbijao i o čemu je sud već odlučivao, sud donosi sledeće RJEŠENJE: Odbija se prijedlog tužitelja da se ovaj dokaz uvrsti u dokazni fond imajući u vidu da isti nije vezan za predmet spora i tužbeni zahtjev. Protiv ovog rješenja nije dozvoljena posebna žalba. Tužitelj želi da se izjasni na naprijed navedeno te sud istom ukazuje na to da se mora voditi računa o ekonomičnosti postupka, te da isti može ukratko da se izjasni a da posebna žalba kao što je već sud naveo nije dozvoljena.
Tužitelj izjavljuje: Tvrdnja suda da se navedeni predmet ne tiče predmeta spora nije tačna. S obzirom da su iz OT Bijeljina tvrdili kako mi je pristup zabranjen jer konstatno podnosim podneske u kojima su isti navodi i činjenice vezano za spis KTA-596/09 a sada sam upravo dokazao da to nije istina. Dakle OT Bijeljina mi zabranjuje pristup svojim lažnim tvrdnjama a sud to ne želi da utvrdi."

Na ročištu održanom 02.03.2016. prekršen je član 6 EKOLJP "pravo na pravično suđenje" jer mi nije dozvoljeno da pročitam 26 stranica pripremljenog teksta o priklopljenim spisima nego je to uneseno u zapisnik po sistemu COPY-PASTE, a očito da sud to nije ni pročitao jer u presudi nijednom riječju ne pominje spise 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 1 Pr 007070 12 Pr nego pogrešan predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr, što je dodatno kršenje ZPP-u, član 7, stav 2 „Sud će razmotriti i utvrditi samo činjenice koje su stranke iznijele i odrediti izvođenje samo onih dokaza koje su stranke predložile, ako zakonom nije drugačije određeno.“
Da je istina to što tvrdim može se vidjeti iz zapisnika koji sadrži 40 strana i nemoguće ih je pročitati za vrijeme koje je zavedeno a otkucati bi se mogla najviše trećina. Ta činjenica nije navedena u zapisniku kao ni to da mi je saopšteno kako se tog dana MORA okončati dokazni postupak i izneti završna riječ bez obrazloženja ZAŠTO.
Ja sam već uz veliki broj dokumenata dokazao da svi takozvani organi RS odnosno PZO koji se kriju iza službenog položaja a u stvari su kriminalci koji rade za interese ZO ili pod njenim pritiskom i ucjenama, bezočno lažu i čine krivična djela kako bi prikrili ranije već izvršena krivična djela svojih saučesnika u stilu narodne izreke "VRANA VRANI OČI NE VADI". Naravno da nijedan pripadnik ZO to ne želi da vidi, čuje niti komentariše ali želi da me spriječi u daljem izvođenju dokaza. Razlog za hitno okončanje parnice i onemogućavanje da izgovorim pripremljeno izlaganje je to što je tužena RS svjesna kakve mafijaške i gestapovske metode primjenjuje a pismeno sam najavio uz poslednji podnesak sa novim dokazima kakav će biti dalji tok glavne rasprave, citiram dio:
"Način na koji pripadnici specijalne policije RS, pljačkaju po drumovima je slika i prilika razbojništva koje čini banda plaćenih ubica iz tužilaštva što sam već dokazao u prethodnim ročištima. Mene je zločinačka organizacija RS u pokušaju da prikrije svoje zločine i milijarde evra koje je pokrala prethodnih godina, pokušala u mojim tužbama za utvrđenje diskriminacije predstaviti kao manijaka, psihopatu sklonog kršenju javnog reda i mira i to retroaktivno a ja ću u nastavku tuženu RS opisivati i predstavljati uz dokaze kao LOPOVSKU FAŠISTIČKU BANDU,"
Vjerujem da nijedan advokat ne bi bio sposoban za završnu riječ bez ikakve pripreme, sve imajući u vidu da ni teoretski 26 strana pripremljenog teksta nije moglo da se pročita tog dana ali ja se ne žalim zbog toga jer imam sve činjenice memorisane u glavi no bio sam prisiljen skraćivati i izostavljati pojedine važne dijelove zbog ograničavanja izlaganja do 15:00. Samo jedan detalj ću sada navesti od onoga što sam trebao pomenuti a nije bilo vremena:
"RS je samo preko 3 banke opljačkala skoro 2 milijarde maraka koje su umjesto na račune tajkunsko političke mafije mogli i trebali biti usmjereni na povećanje plata, penzija, opremanje bolnica. Moj otac Krunoslav Bajo je umjesto originalnih lijekova tretiran alternativnim - eksperimentalnim lijekovima kao zamorac u trovačnici UKC Banjaluka, te je poslije 2 dana prema pismenim tragovima vraćen u TEŠKOM STANJU u Bijeljinu. Kompletna istorija bolesti je NESTALA a obdukcija je pokazala da su u dušniku pronađeni tragovi nesvarene hrane, što znači da se moj otac ugušio povraćajući u besvjesnom stanju, transportovan satima po "supermodernim" autoputevima u RS. Istraga o tome se uprkos svim dokazima koje sam priložio "vodi" preko 3 godine a naravno štiti se mafijaška osovina DODIK - ŠKRBIĆ. Pristup u OT Bijeljina koja je pokrenulo istražne radnje po mojoj prijavi o tome mi je ZABRANJEN...
Suštinski kompletna presuda je kršenje člana 7, stav 2, jer se komentarišu samo 2 spisa koje je predložila tužena RS a nije ih obrazlagala nijednom riječju dok se praktično nijedan od dokumenata kojima sam dokazivao kriminal i povrede prava, ne komentariše, ne osporava i ne demantuje. Dakle umjesto da razmatra činjenice koje su iznesene u dokaznom postupku sud je osim obrazlaganja pogrešnog spisa i negiranja odgovornosti po tom spisu, uneo i sasvim nerelevantne pojmove iz ZOO, na koje se NIKO NIKADA nije pozvao a to su "Dopuštena samopomoć" te "nanošenje štete po dužnosti, nužna odbrana i viša sila" ??? Ove nepravilnosti će biti detaljnije obrazlagane u dijelu "POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA"
B) POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE
Potpuno pogrešan uvid u činjenično stanje je izvršen analizom spisa 80 1 Pr 000670 10 Pr na strani 8 presude a koji niko nije predložio niti obrazlagao, citiram početni dio:
"Uvidom u Spis prekršajnog suda 80 1 Pr 000670 10 Pr sud je utvrdio da se u istom nalazi Rješenje ovaj broj od 12.08.2010. g. na kom se nalazi pečat pravosnažnosti od 22.12.2010..." Predmetu je priklopljen sasvim drugi spis Prekršajnog suda iz 2012-te, 80 1 Pr 007070 12 Pr, što se vidi iz popisa dokaza, (na dnu strane 6 presude):
"uvid u predmete 80 0 P 039976 12 P, 80 0 P 034147 11 P, T 14 0 Kta 0010617 14, 80 1 Pr 007070 12 Pr, 80 0 P 043325 13 P 2, 80 0 P 048630 13 P"
Na glavnoj raspravi ja sam paralelno obrazlagao spise 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 1 Pr 007070 12 Pr, jer su se odnosili na događaje iz istoga dana 05.09.2012. i praktično spis 80 1 Pr 000670 10 Pr nema nikakve veze sa ovom parnicom niti sa prekršajnim predmetom 80 1 Pr 007070 12 Pr, osim što mu je vjerovatno priklopljena presuda iz 2010-te kao otežavajuća okolnost za mene. Činjenicu da je ne tu presudu udaren pečat prevosnažnosti odnosno da je falsifikovana s obzirom da je Okružni sud obustavio postupak i preinačio presudu sam otkrio tek u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 te pismeno obavjestio sud nakon čega su osobe Vakičić i Radujko prizemnim manipulacijama uklonili taj falsifikat. Ja sam u ovoj parnici upozorio osobu Vakičić Željku, (koju ovako opisujem jer ne radi u interesu RS nego za ciljeve političko tajkunske mafije) da treba zatražiti svoje izuzeće iz više razloga na ročištu 16.03.2016. na drugoj strani, citiram:
"S tim što ukratko navodim da sam u istom naveo da postoje razlozi da postupajući sudija na osnovu zakona traži svoje izuzeće u ovom predmetu a iz razloga što smatram da ista ne može da odlučuje u predmetnima u kojima je ona postupala, te navodim da sam podnio pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje isprave i prikrivanju falsifikata u čemu je učestvovao Osnovni sud i Pravobranilaštvo RS u prikrivanju tog dokumenta, umjesto da se po službenoj dužnosti prijavi krivčno djelo. S toga smatram da bi postupajući sudija trebala da zatraži svoje izuzeće, te iz razloga što se radi o o predmetima u kojima je postupala postupajući sudija pa mislim da ne bi bilo objektivno da sama odlučuje o svom radu obzirom da su ti predmeti predloženi kao dokaz u ovom predmetu, inače nemam nikakve primjedbe na rad i odnos postupajućeg sudije prema meni i svim drugim učesnicima u toku postupka koji je izuzetno korektan."
Da sam bio u pravu dokazuje i činjenica da se u presudi nijednom riječju ne pominju spisi u kojima je postupala osoba Vakičić, odnosno praktično nema nijedne riječi o datumu 05.09.2012. koji je tema 2 spisa i praktično je demonstracije terora, bezakonja i fašizma u malom za kompletan period od 6 prethodnih godina...
I NISAM OVO REKAO ZBOG ANTIPATIJE NEGO DA JE SPASIM OD NOVIH KRIVIČNIH DJELA ŠTO NAŽALOST NIJE USPJELO
Vezano za ovaj dio praktično je cijela presuda zasnovana na pogrešnom i ne samo nepotpunom nago smišljeno lažnom prikazu. Dakle ponovo skrećem pažnju na to da je analiziran pogrešan spis prekršajnog suda 80 1 Pr 000670 10 Pr umjesto predloženog spisa 80 1 Pr 007070 12 Pr koji sam obrazlagao na raspravi. No to nije ništa čudno za osobu Vakičić koja je umjesto dana 05.09.2012. u priklopljenom spisu 80 0 P 043325 13 P 2 takođe obrazlagala pogrešan datum 13.05.2013.. Dakle iako sam na razbojništvo takozvanih državnih organa u ta 2 predmeta utrošio 26 strana osoba Vakičić nije se dotakla nijednom riječju nijednog od njih nego je opisivala pogrešan.
Osim toga nije opisivan ni spis 80 0 P 048630 13 P u kome je postupala te time dodatno dobija na snazi moja sugestija da ista sama u skladu sa zakonom zatraži svoje izuzeće jer ne može procjenjivati sopstveni kriminal. Ni o spisu 14 0 Kta 0010617 14 niti službenoj zabilješci Kta-596/06 od 04.01.2010. iz OT Bijeljina kojima sam dokazao neviđeni kriminal i manipulacije tužilaštva, osoba Vakičić nema komentara niti demanta mojih argumenata.
Bukvalno nijedan od skoro 200 dokaza koje sam obrazlagao nije bio teme presude nego samo pogrešni prekršajni predmet i 2 parnična koja je OBA predložila tužena RS, bez ijednog argument ili činjenice šta to oni dokazuju za ovu konkretnu parnicu. Ja sam se u završnoj riječi osvrnuo i na taj segment te citiram rečenicu:
"Podsjećam da su ovde priklopljeni predmeti u kojima sam tužio direktne počinioce krivičnog djela "lažno prijavljivanje" odnosno "davanje lažnog iskaza" a sudovi su u dva predmeta oslobodili tužene osobe odgovornosti pod izgovorom da su u pitanju službene radnje. Moja prava su naravno prekršena i u tim postupcima jer je tuženi dužan dokazati da nije odgovoran za štetu prema ZOO gdje stoji da tuženi mora ponuditi dokaz da do štete nije došlo njegovom krivicom. U ovom konkretnom slučaju tuženi su imali veoma lak zadatak. Bio je dovoljan samo jedan dokument iz tog predmeta sa njihovim potpisom i pečatom da bi dokazali kako nisu lično odgovorni nego da je odgovornost za štetu ako je ima prema istom ZOO i ZOT odgovornost na RS. Iako sam to pismeno isticao i u završnoj riječi istakao tuženi nisu dostavili ni jedan dokaz o svom službenom postupanju ali ih je sud oslobodio odgovornosti očito pod pritiskom UDT-a. Jedan od tuženih g. Debeljević je čak tvrdio da sam sve izmislio tako da je poslije lažne prijave u policiji pokušao da laže i pred sudom. Iako sam potom dostavio dokaze, zabilješku MUP-a gdje su navedena imena njega i gospodina Gruhonjića kao osoba koje su me prijavile sud ih je oslobodio odgovornosti za nastalu štetu. Ja sam u jednom od tih predmeta dostavio materijal u kome se vidi postupanje isključivo okružnog tužioca g. Šabić Murisa što naravno nije moralo značiti da ne postoji neki dokument o postupanju bilo kog drugog koji ja nisam imao, no kako sam već istakao tuženi takav dokument nisu dostavili.
Uz ovu žalbu prilažem i dokument IT-44/15 12.01.2016. koji sam ponudio i na poslednjem ročištu kao novi dokaz ali ga osoba Vakičić nije htjela prihvatiti jer navodno to nije moguće poslije pripremnog ročišta pa ga prilažem i predlažem sada u skladu sa ZPP-u, član 207 i citiram svoj komentar o tome:
"Nedavno sam na moj zahtjev iz Republičkog tužilaštva dobio odgovor koji sam ovde ponudio kao dokaz a sud ga nije prihvatio u kome najviši republički tužilački organ na moje pitanje koje su osobe službeno postupale u predmetu formiranom protiv mene za ugrožavanje sigurnosti u OT Bijeljina i u OT Doboj, dobio odgovor da je u OT Bijeljina službeno postupao Šabić Muris. Moje pitanje vezano za OT Doboj je bila samo taktička varka jer me to uopšte nije ni zanimalo. Cilj je bio da pokažem i dokažem da osobe Gruhonjić, Debeljević, Kovačević i Stjepanović nisu postupale službeno tako da su za počinjeno krivično djelo odgovorne prema članu 87. ZOVSTV stav 2, a pod nečijim uticajem sudovi u Bijeljini su mi nanijeli štetu i bez ikakvog dokaza o njihovom službenom postupanju oslobodili ih od odgovornosti. Nije isključeno ni da je do tih odluka došlo nekom greškom jer svako može da pogriješi ali evo sada je tužena imala priliku da iznese svoje stavove, sud je imao prilike da prihvati i taj dokaz od Republičkog tužilaštva kako bi imao jasan uvid što nije učinjeno. No, uprkos tome ja sam već izveo dovoljan broj dokaza o tome da su me prijavila fizička lica a ne službenici Republike Srpske što bi u tom dijelu bilo oslobadajuće za RS. Dakle, tužena Republika Srpska ne bi bila kriva za podnošenje prijave nego samo za nezakonitosti u svom radu poslije tog podnošenja ali je sa druge strane odgovorna zbog povrede mog prava na pravično suđenje time što je kršila zakon o tim postupcima, pristrasno postupajući zato što se radilo o osobama koje su na uticajnim pozicijama a već su javno stvorili lažnu sliku kod građana koji ne poznaju zakon da oni nikada ne mogu biti gonjeni krivično niti tuženi parnično za bilo koju radnju koju izvrše."
Ovde je dakle pogrešno utvrđeno činjenično stanje i to ne slučajno ne greškom nego smišljenim lažima i falsifikatima u tim postupcima jer je i tada postojao odgovor Debeljević Milorada u kome on potvrđuje de NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO, niti u jednom predmetu vezanom za mene. Pripadnici ZO i druge osobe su pod pritiskom ZO, falsifikovali stvarno činjenično stanje i krivična djela grupe kriminalaca predstavili kao službene radnje da bi im pomogli izbjeći ne samo parničnu nego i krivičnu odgovornost, da bi prikrili ubistvo djeteta, krijumčarenje i pljačku milijardi maraka. Osoba Vakičić je učestvovala u tome i ne želi utvrditi istinu nego insistira na forsiranju laži ne prihvatajući dokaz RTRS. Dakle 2 spisa, dvije presude sudova u Bijeljini su zasnovana na lažima i falsifikatima a oba su sada pred Ustavnim sudom BIH i o postupanju sudija u ovom predmetu vezano za tu temu će biti obavješten.
IZ OVOGA SE MOŽE ZAKLJUČITI DA ZA PRIPADNIKE ZO I UKLANJANJE MATERIJALNIH DOKAZA SA MJESTA ZLOČINA, PRANJE TRAGOVA BENZINOM I SAKRIVANJE SVIH INFORMACIJA O KRIMINALU, PREDSTAVLJA SLUŽBENU RADNJU ZA KOJU IZVRŠIOCI NISU KRIVIČNO ODGOVORNI A NIKO OD OŠTEĆENIH NEMA PRAVO NIKAKVE NADOKNADE JER JE JE U PITANJU "NANOŠENJE ŠTETE PO DUŽNOSTI"...
Što se tiče drugog predmeta koji je sud "obrazlagao" 80 0 P 039976 12 P, pomenuću samo da sam tužbu zasnovao na članu 48 Ustava RS, što sam istakao u završnoj riječi: "Neuručivanje iste u pismenom obliku za šta su prema članu 48. Ustava Republike Srpske odgovorni oni koji je izvršavaju odnosno koji krše prava iz Ustava, kako Ustav kaže ne mogu se pravdati ničijim naređenjem." Zanimljivo je da ni tuženi niti bilo koji od 3 suda u RS nije imao nikakav komentar na pravo garantovano Ustavom RS a sada je taj predmet na Ustavnom sudu BIH.
Čak i da su u ovim predmetima bile službene radnje i radnje kojim se ne oduzimaju ustavom garantovana prava to bi samo oslobodilo odgovornosti izvršioce, fizička lica ali ne i državu koju su te osobe navodno predstavljale jer se radilo o krivičnim djelima i neustavnim aktivnostima. Sve u svemu presuda se zasniva na tumačenju dva dokaza od oko 200 i to oba bezočno falsifikovanog činjeničnog stanja te je svemu dodat pogrešan spis koji nije dio dokaznog fonda a svi drugi dokazi su ignorisani i bez ikakvog komentara. Čak se recimo i popis tih dokaza besmisleno i nepotrebno 2 puta potpuno isto kopira u presudi, koja je eto zbir duplog popisa dokaza, dva spisa falsifikovanog činjeničnog stanja i nekoliko šablonskih rečenica nastalih davno prije podnošenja ove tužbe koje se ubacuju u presude koje se unaprijed trebaju odbaciti bez obzira što je u dokaznom postupku izvedeno sve ono što se tom šablonskom rečenicom želi negirati.
SVE U SVEMU PRESUDA NEMA NIKAKVE VEZE SA IZVEDENIM DOKAZIMA I ČINJENIČNIM STANJEM

NASTAVIĆE SE...

PRILOZI

Obavjest od SIPA 25.03.2016.
Pojmovi u tekstu žalbe
Plakati
Analiza odgovora tužene RS
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.

IT-44/15 12.01.2016.
Dokazni predmeti
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Odgovori OT i CJB Bijeljina


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 24. travnja 2016.

PRITUžBA PROTIV VIšE LICA

Materijalni dokaz ubistva dječji ruksak Ivone Bajo, dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran hemijskim sredstvom je uklonjen sa mjesta ubistva kako bi se predstavilo kao nesrećan slučaj. Slike torbe se vide na prilogu "Dokazni predmeti" a može se uočiti da je presjecanje izvršeno tako jakom silom da je osim dvostrukog presjecanja kaiša polomljena i vođica rajfešlusa a očito je istovremeno i djevojčica smrtno ranjena.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA

Na osnovu člana 87. "Imunitet sudija i tužilaca" ZOVSITV-u, stav:
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca, te člana 57. "Disciplinski prekršaji tužilaca" stavovi :
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe 12. miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili potcjenjivanja njihovih aktivnosti; 16. upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca; 19. namjerno davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi s prijavama za radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unapređenja i napredovanja u službi ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Vijeća; 22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.


Ova pritužba se podnosi VSITV-u, odnosno UDT-u, protiv osoba zaposlenih u OT Bijeljina i to Debeljević Milorada, Gruhonjić Muhameda, Stjepanović Danice i Kovačević Novaka. Prije nego što obrazložim kakvi su disciplinski prekršaji u pitanju unutar zadnjih 5 godina ističem da je pomenuta grupa izvršila ranije više krivičnih djela a direktno vezano za mene je to što su napravili dogovor da me lažno prijave za ugrožavanje sigurnosti u CJB Bijeljina.
Cilj im je bio da me uplaše i otmu dokaze o prikrivanju ubistva osmogodišnja djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. a što je izvršeno sa ciljem da se zataška krijumčarenje koje je izvršeno istog dana u Bobar grupu, pranje novca narko mafije i pljačka kako se danas zna oko 300 miliona maraka preko Bobar banke i povezanih firmi od kojih je jedna AD Univerzal u koju je i izvršen šverc na dan ubistva djevojčice, tehnički neispravnim kamionom koji je uz pomoć tužilaštva pobjegao sa mjesta zločina i više od 7 dana nije se znalo da je uopšte postojao sve dok to ja lično nisam otkrio.
Materijalni dokaz ubistva dječji ruksak Ivone Bajo, dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran hemijskim sredstvom je uklonjen sa mjesta ubistva kako bi se predstavilo kao nesrećan slučaj. Slike torbe se vide na prilogu "Dokazni predmeti" a može se uočiti da je presjecanje izvršeno tako jakom silom da je osim dvostrukog presjecanja kaiša polomljena i vođica rajfešlusa a očito je istovremeno i djevojčica smrtno ranjena.

No takozvani okružni tužioci su i sakrili taj dokaz da bi prikrili ovaj zločin i predstavili ga kao pad sa bicikla na žicu od korpe. U dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" od 15.04.2015. konstatovano je navedeno oštećenje a u prilogu "Odgovori OT i CJB Bijeljina" od 26.10.2015. i 18.11.2015. vidi se da takozvani istražni organi tužilaštvo i policija POJMA NEMAJU, kako je došlo do krivičnog djela "oštećenja tuđe stvari" odnosno što je važnije uklanjanja materijalnog dokaza sa mjesta ubistva.
Time se objašnjavaju motivi lica koja sam imenovao da me lažno prijave jer su osim u prikrivanje pljačke 300 miliona maraka umješani i u mnoge druge afere teške sveukupno više milijardi evra. Tako dakle odlučuju da me kao fizička lica odnosno građani lažno prijave i izdejstvuju odnošenje računara kako bi se dokazi kriminala uništili što čine 19.03.2010. Gruhonjić i Debeljević. Ovim završavam dio o krivičnim djelima i očekujem da VSITV-e u skladu sa nedavnom javnom izjavom svog predsjednika pokrene radnje da počinioci odgovaraju u skladu sa zakonom a sada prelazim na disciplinske prekršaje.


S obzirom da su iste osobe bile na pozicijama u OT Bijeljina gdje se donosila odluka o pokretanju istrage ili prikrivanju kriminala, da bi spriječili iznošenje dokaza sa moje strane Kovačević Novak je izdao usmenu fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice do koje sam morao doći taktički mudro na prekršajnom sudu, gdje je sudski policajac Z.M. opisao tretman koji se primjenjuje, (Zapisnik 19.08.2011.).
Potom sam kako bih dokaze o prikrivanju ubistva, krijumčarenja i pljačke uneo u pravni sistem podneo tužbe protiv osoba koje su me lažno prijavili zbog povrede ugleda i časti uz opciju da odustajem od kompletne novčane nadoknade ako isti pismeno priznaju po čijem su nalogu prikrivali krivična djela. Iako su pravno bili u bezizlaznoj situaciji da se nepristrasno primjenjivao zakon, tuženi su iskoristili svoj uticaj i veze te se pozvali na "nedostatak pasivne legitimacije" aludirajući na službene radnje iako recimo u prilogu "Odgovor Debeljevića", (80 0 P 034147 11 P) gospodin pismeno priznaje da nikada nije postupao u bilo kom predmetu vezanom za mene ili moje pravne interese čak lažući sud da sam sve izmislio...
Tad nisam imao nijedan dokaz o njegovom učešću ali sam ga pribavio do pripremnog ročišta, (Službena zabilješka 19.03.2010.) i tako dokazao da je prvo lagao u policiji a sad laže sud. Osoba Gruhonjić se čak uopšte nije pozvao na imunitet što se vidi iz priloga "Odgovor Gruhonjića" ali je onda došao na pripremno ročište i u mom prisustvu vršio pritisak na sud da se tužba odbaci jer on citiram "NE MOŽE NIKADA BITI TUŽEN" te da neće više dolaziti nego će se koristiti drugim metodama...
S obzirom da sam optužen i za "ozbiljne prijetnje po život i tijelo" i prema Kovačević Novaku i Stjepanović Danici a isti su odbijali usmeno i pismeno da odgovore, da li su ili nisu ovlastili prethodnu dvojicu da me u njihovo ime prijave, njih sam kao podstrekače i saučesnike tužio u odvojenoj parnici, (80 0 P 048630 13 P) u kojoj su se oboje pozvali na imunitet odnosno član 30 Zakona o tužilaštvima, što se vidi iz priloga "Stjepanović odgovor na 80 0 P 048630 13 P" i "Kovačević odgovor na 80 0 P 048630 13 P". Takođe je uočljivo da odgovori imaju praktično identičan sadržaj što znači da nisu zasnovani na istini i logici nego se prepisuju iz pripremljenih šablona.
Kako je OT Doboj po toj lažnoj prijavi donelo naredbu o nesprovođenju istrage jer nisu mogli da mi pronađu ne samo to nego nijedno krivično djelo u životu, jasno je da je navedena četvorka kriminalaca krivično odgovorna a počinili su i disciplinski prekršaj s obzirom da su slagali kako prijetim sekretaru tužilaštva g-đi Prodanović. S obzirom da se ista nije usudila dati mi pismeno priznanje o tome i nju sam tužio taktički za odštetu od 10 KM, kako bih došao do izjave o tome što se i desilo. U prilogu "Zapisnik 80 0 mal 035904 11 mal" se vidi da su me bez njenog znanja i dozvole već pomenuti kriminalci lažno prijavili iako ista ističe da sam prema njoj uvjek bio pristojan i korektan. To što sam prvo podneo ovu tužbu pa gospođa nije shvatala tada koji su razlozi za to je druga stvar ali sada mogu reći da sam upravo i razdvojio tužbe te ih plasirao posebnim redoslijedom kako bih izbjegao uticaj i pritisak kriminalaca na sekretara OT Bijeljina koja sa zavjerom nije imala nikakve veze.
Iako sam sudu dostavio dokaze o krivičnim djelima Kovačevića, Stjepanovič, Debeljevića i Gruhonjića a isti nisu priložili nijedan dokument sa svojim potpisom i pečatom kojim bi dokazali bio kakvu službenu radnju, sudije u Bijeljini su ih pod pritiskom oslobodile odgovornosti, proglasivši njihovo krivično djelo za službenu radnju.
Ali da to nije istina dokaz je odgovor REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRPSKE "IT-44/15" od 12.01.2016. u kome je jasno napisano da je iz OT Bijeljina po prijavi protiv mene službeno postupao okružni tužilac Šabić Muris.
NEMA IMENA NIJEDNOG OD KRIMINALACA KOJI SU ME LAŽNO PRIJAVILI.

Iz svega priloženog se vidi da su osobe Kovačević, Stjepanović, Debeljević i Gruhonjić, zloupotrijebile svoj položaj i veze kako bi obmanule sud prilikom odgovora na tužbe zbog radnji koje su počinili izvan redovnih službenih poslova a sve sa namjerom da prikriju svoje višegodišnje kriminalne aktivnosti...

PRILOZI

Dokazni predmeti
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Odgovori OT i CJB Bijeljina
Zapisnik 19.08.2011.
Odgovor Debeljevića
Službena zabilješka 19.03.2010.

Odgovor Gruhonjića
Stjepanović odgovor na 80 0 P 048630 13 P
Kovačević odgovor na 80 0 P 048630 13 P
Zapisnik 80 0 mal 035904 11 mal
IT-44/15


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 22. travnja 2016.

OBAVJEST SUDU U PREDMETU 83 0 P 019925 13 P

Republika Srpska je trenutno pretvorena o najobičniju LOPOVSKU BANDU, (što sam već dokazao u dosadašnjem toku parnice 80 0 P 056780 14 P) čiji je šef bande samozvani predsjednik RS a u stvari kriminalac Dodik Milorad, koga su postavili na vlast silom strani centri moći. Trenutno stanje je takvo da je razotkrivena pljačka oko pola milijarde KM samo preko dvije banke u kojima je kontrolu imala ovde tužena RS i očekuje se hapšenje tog mafijaškog bosa...

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU

Predmet: 83 0 P 019925 13 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora:
100000 (sto hiljada) KM

Veza : Vaš dopis - "Rješenje" od 26.01.2016.
Na osnovu ZPP-u, člana 60, stavovi (4) Ako medu istim strankama već teče druga parnica o istom zahtjevu pred sudom u Bosni i Hercegovini, stranke su o tome dužne obavijestiti sud. (5) Sud će tokom cijelog postupka po službenoj dužnosti paziti teče li već druga parnica o istom zahtjevu medu istim strankama pred sudom u Bosni i Hercegovini, te člana 67, tačka 1 (Nakon prethodnog ispitivanja tužbe sud donosi rješenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi:) stav 3) da o istom zahtjevu već teče parnica i tačka 2 (Sud donosi rješenje kojim se sud oglašava nenadležnim i predmet ustupa drugom sudu, ako utvrdi:) stav 1) da nije mjesno nadležan da rješava o tužbenom zahtjevu, dostavljam :

OBAVJEST SUDU U PREDMETU 83 0 P 019925 13 P

Pred Osnovnim sudom u Bijeljini u toku je parnica 80 0 P 056780 14 P u kojoj su stranke Zdenko Bajo i Republika Srpska za nadoknadu nematerijalne štete u periodu od 2009-te do danas po više osnova a od čega sada ističem povredu prava na pravično suđenje koja je teme i ove tužbe. U navedenoj parnici priklopljeno je više sudskih spisa i dokumenata iz drugih parnica od kojih i iz predmeta 80 0 P 039221 12 P. Do sada je održano više od 10 ročišta sa više desetina stranica zapisnika, koje sam objavio i na internetu a ovde prenosim dio iz zapisnika "GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 10.02.2015." objavljen na web stranici "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2015/05/20/3858704".
"Dokument sa nazivom prijedlog po članu 134. ZPP je predat Osnovnom sudu u Bijeljini u parnici protiv AD Univerzal. U njemu tražim od suda da naredi dostavu neke dokumentacije koju ja nisam mogao pribaviti a među njima i krivične prijave iz 2010. godine. Tužena RS je i ovoj parnici odbila da se otkrije istina o tim krivičnim prijavama te je tako nastavljeno sa kršenjem mojih prava. Dakle sud ne samo da je odbio žatražiti po službenoj dužnosti predloženi materijal nego je odbacio i sve moje priložene dokaze čime je sprečen dokazni postupak. Prijedlog sudu po čl. 81. ZPP, u istoj parnici u kome upozoravam sud o važnosti dokaza te da ukoliko Osnovni sud iz spisa 596/09 koji je predložila suprotna strana ne dođe do odgovora potrebnih za okončanje parnice izda naredbu da se dostave podaci koje sam ja tražio. Sud naravno nije ustanovio ko je i zašto uklonio materijalni dokaz ispred AD Univerzal ali je okončao parnicu na moju štetu mjenjajući smisao tužbenog zahtjeva i umjesto povrede ugleda i časti, naveo da ja kao ujak nemam pravo na nadoknadu štete, što ja nisam ni istakao u tužbi. Zapisnik s pripremnog ročišta u istoj pamici gdje se vidi da su moji maloprijašnji navodi istiniti, citiram "ja nikada nisam ni tvrdio da postoji bilo čija direktna odgovornost za tragičnu smrt djevojčice. Moji navodi u tužbi odnosili su se na to da su izvršene neke radnje od strane službenika tuženog koji su tada i u naknadno vrijeme sve do danas proizvele neke štetne posljedice meni i mojoj porodici". Iz dosad navedenog proizlazi da je tužena RS smišljeno prvo preko OT Bijeljina a potom i preko svojih sudova učestvovala u prikrivanju krivičnih prijava jer u ovoj zemlji ne postoji vladavina prava nego se postupa po nalozima političke volje, što je jasno u medijima potvrdio glavni republički tužilac Republike Srpske. Dokument pod nazivom glavna rasprava je moj koncept ranije pripremljen za izvođenje dokaza u istom predmetu protiv AD Univerzal. Osnovni sud u Bijeljini mi nije dozvolio da izvodim dokaze ni u tom ni u bilo kom drugom postupku do danas u kome sam bio stranka. Ovaj predmet je prvi put da mi se dozvoljava izvođenje dokaza na način predviđen zakonom i to posle mojih insistiranja da se to učini ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje. Zahtjevi od 08.08. 2013. godine. Radi se o zahtjevima predatim Osnovnom sudu u Bijeljini kojima se ukazuje na falsifikate suda u toj parnici te traži dokumentacija iz koje je navodno sud prenio određene informacije. Citiram sud „prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla probila joj je grudi i da je žica pokidala krvni sud“. U dopisu OT Bijeljina koji sam skenirao u tom zahtjevu ova rečenica ne postoji a ne postoji ni u bilo kom drugom dokumentu. U drugom zahtjevu sam skrenuo pažnju da je sud izašao iz tužbenog zahtjeva i praktično falsifikovao isti tvrdeći da sam tužbu zasnovao zbog nematerijalne štete zbog smrti Ivone Bajo. Odgovorne osobe ovog suda, Predsjednik suda i sekretar su me pozvali pismeno da bi udovoljili ovim zahtjevima ali kako materijal na koji se postupajuća sudija pozivala ne postoji Osnovni sud nije ni mogao da mi preda tražene podatke. Dokument 080-0-Su-14-000 028 od 22. jula 2014. godine kojim me sud obavještava da u parnicama u kojima sam tražio podatke nisu registrovane radnje predviđene čl. 215 ZPP."
Nastavak ove parnice je predviđen za 02.03.2016. i imaće još najmanje 30 do 50 strana, (ako sud usvoji dokaze do kojih sam došao poslije poslednjeg ročišta) u zapisnicima prije završne riječi. Predmet 80 0 P 039221 12 P je samo jedan mali dio organizovanog kriminala koji je vršila zločinačka organizacija Republika Srpska da bi prikrila ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu. S obzirom da je vlasnik Bobar grupe u međuvremenu preminuo, neprimjereno je pominjati njegovo ime te samo ističem da je bio dugogodišnji odbornik i poslanik ovde tužene RS a bili su i ortaci osim u kriminalu i u Bobar banci, preko koje su prali novac narko mafije i zajednički opljačkali kako je danas opšte poznato oko 300 miliona maraka.
Razbojništvo koje zločinačka organizacija RS demonstrira šaljući pripadnike specijalne policije da sa automatskim puškama i zoljama presreću i pljačkaju transporte novca iz banaka ili izbacuje porodice sa posjeda da bi mafijaški kumovi šefa zločinačke organizacije gradili nelegalne objekte su slika i prilika razbojništva koje čine pripadnici prije svega tužilačke a potom i pravosudne mafije.

Dakle, što se tiče pravne države nju su javno pred kamerama maestralno opisali Glavni republički tužilac RS, izjavom da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE" te Predsjednica suda BIH, da "U BIH DJELUJE PRAVOSUDNA MAFIJA".
Republika Srpska je trenutno pretvorena o najobičniju LOPOVSKU BANDU, (što sam već dokazao u dosadašnjem toku parnice 80 0 P 056780 14 P) čiji je šef bande samozvani predsjednik RS a u stvari kriminalac Dodik Milorad, koga su postavili na vlast silom strani centri moći. Trenutno stanje je takvo da je razotkrivena pljačka oko pola milijarde KM samo preko dvije banke u kojima je kontrolu imala ovde tužena RS i očekuje se hapšenje tog mafijaškog bosa a sudovi u Bijeljini taktički prolongiraju "vruće" parnice do trenutka kada tiranin i diktator koji javno prijeti sudovima, sudijama i strankama u postupku, završi iza rešetaka gdje mu je odavno bilo mjesto.
Stoga predlažem da Osnovni sud u Zvorniku u skladu sa navedenim članovima iz zakona donese rješenje kojim se oglašava mjesno nenadležnim za ovaj spor i vrati spis Osnovnom sudu u Bijeljini sa prijedlogom da se spoji sa parnicom 80 0 P 056780 14 P u kojoj su već dokazivane činjenice vezano za ovu tužbu i biće pominjane još na najviše jednoj strani, dok bi da se duplirana parnica održava i pred sudom u Zvorniku bila potrebna najmanje 2 ročišta i više ako se prihvate predloženi svjedoci, što je u suprotnosti sa članom 10 ZOPP-u...
Što se tiče uputstava suda o uređenju tužbe to nikada neću uraditi niti ću sada iznositi razloge jer je tužba jasna sa opisanim činjenicama, predloženim dokazima i svjedocima a ovde Osnovni sud u Zvorniku nastavlja sa kriminalnim postupanjima tužene RS lažno tvrdeći da je tužba citiram: "bez prijedloga dokaza za činjenične navode". I sve ovo u predmetu 83 0 P 019925 13 P za koji se rješenje donosi 26.01.2016. što znači da treću godinu leži i skuplja prašinu...
Dokaz da pišem istinu je naredna rečenica iz moje tužbe : "Osim priloga koje dostavljam uz tužbu, sud će po službenoj dužnosti pribaviti spis 80 0 P 039221 12 P, a predlažem da se kao svjedok sasluša sudija Marković Jelena, povodom falsifikata koje sam predočio, odstupanja od tužbenog zahtijeva, odnosno njenog kriminalnog rada na predmetu, te GO tužilac Kovačević Novak na okolnosti prikrivanja krivičnih prijava i neodgovaranja na zahtijeve..."

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902