subota, 30. svibnja 2015.

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 057426 14 P

Pripadnici pravosudne mafije u Bijeljini su aktivno saučestvovali u pljačkanju i prikrivanju višegodišnjeg kriminala vršenog preko Bobar grupe a danas je definitivno razotkriveno pranje novca narko mafije, krađa oko 150 miliona depozita u Bobar banci te prikrivanje krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo. Šta će sve da ispliva na površinu vidjeće se kad srušim sa vlasti mafijaškog bosa, tiranina i diktatora Dodik Milorada...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: Zalba na presudu 80 0 P 057426 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
400 KM

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 057426 14 P

- Osnovni sud u Bijeljini je bio u obavezi da utvrđuje i raspravlja isključivo o tome da li je povrijeđeno moje pravo garantovano članom 16 ili ne, da li mi je rješenje o zabrani pristupa izdato pismeno ili ne, te da li mi je time uskraćeno pravo žalbe. Sve drugo čime se sud bavio je izlaženje iz tužbenog zahtijeva i nema nikakve veze sa njim.
- Osnovni sud u Bijeljini je bio u obavezi da utvrđuje u tačkama 2 i 3 tužbenog zahtijeva, da li sam izveden pred sud u dane 23.06.2011. i 05.09.2012. ili ne te da li je time prekršeno pravo iz člana 7 ZOP-a koji sam naveo ili sam isti izmislio a ne da li sam trebao ili ne biti uhapšen, da li sam i kada pušten. Suština i osnov tužbenog zahtijeva je u neizvođenju pred sud koje je obavezno u slučaju lišenja slobode i to najkasnije za 12 sati.
- Osnovni sud u Bijeljini je putem postupajuće sudije saučestvovao u prikrivanju falsifikata kojim mi se nanosila šteta na takav način da je dijeljen okolo od VSITV-a naniže kao opravdanje za fašističke metode kriminalaca iz OT Bijeljina prema jednoj porodici a sudija Vakičić ne vidi moj pravni interes jer je sama saučesnik u falsifikovanju, prema stavu 2, te automatski i u prikrivanju ubistva, krijumčarenju i više drugih krivičnih dijela koje je izvršavala u svakoj parnici u kojoj je postupala vezano za moje pravne interese.
- No važnije od svega iz tužbenog zahtijeva je moj zahtijev da se naredi tuženoj da citiram: "prekine sa radnjama koje povređuju pravo ličnosti tužioca Zdenka Baje, odnosno sa primjenom neustavne i nezakonite naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina u skladu sa članom "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" ZOO" što sudija Vakičić naravno ne želi da dozvoli jer štiti uspostavljeni mafijaški režim kome i sama pripada.

Prava garantovana ustavom ne pripadaju ni Kovačević Novaku ni Vakičić Željki da ih oni po svom nahođenju udjeljuju kome hoće ili neće. Nisu u vlasništvu niti OT Bijeljina niti Osnovnog suda a ni ovde tužene Republike Srpske nego pripadaju svakom građaninu a dužnost sudova je da štiti ta prava, primjenjujući Ustav i zakone. Svako ko mi otima moje pravo se ne razlikuje od pljačkaša koji otima novac, nakit ili na drugi način teroriše narod, s tim da je ovde u pitanju mnogo gori i opasniji kriminal...
Okružno tužilaštvo u Bijeljini ima legitimitet kao i svaka druga razbojnička banda, za šta sam i u ovom predmetu priložio neoborive dokaze a svi oni koji im pomažu u prikrivanju krivičnih dijela su saučesnici te zločinačke i fašističke organizacije.
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Osnovni sud je prekršio više odredbi iz zakona a prije svega član 2, stav "(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku." što je i ključni osnov žalbe te ću na to i staviti akcenat.
Predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku. U suprotnom ću naravno svoja prava braniti pred Ustavnim sudom, koji će prepoznati najbolje koja se prava krše. U nastavku ću uz citiranje relevantnih članova zakona navesti redom tačke iz tužbenog zahtijeva i pojasniti kako su prekršena moja prava što Osnovni sud u Bijeljini nije htio da vidi jer neće da štiti Ustav i garantovana prava građana na šta je obavezan prema članu 5 Zakona o sudovima nego zastupa interese organizovanog kriminala, odnosno štiti milijarde evra opljačkanih od strane tajkunsko političke mafije.

1) U tački 1, tužbenog zahtijeva navodi se da je do duševnog bola, povrede ugleda, časti, slobode i prava ličnosti, došlo, jer je tužena RS citiram "nezakonito oduzela prava tužitelja, garantovana članovima 16 i 48 Ustava RS" a sada da vidimo o kojim se to pravima radi i to prvo član 16 Ustava RS:
"Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu."

Dakle na stranu to što sud neće da ustanovi čak ni to kako tačno glasi ta naredba a po izjavi sudskog policajca koji je izvršava je brutalno fašistička diskriminacija svih srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo, tužena zločinačka organizacija a sada je jasno i fašistička mafijaška organizacija RS, je pogazila Ustav i ZOUP-u ne izdajući pismeno rješenje o odluci koja se tiče mojih prava i oduzimajući mi pravo žalbe. Nadalje da vidimo šta se garantuje članom 48 Ustava RS:
"Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Dakle jasno se kaže da se prava zajamčena Ustavom NE MOGU ODUZETI NI OGRANIČITI a nepoštovanjem prava iz člana 16 to je učinjeno. I onda umjesto da Osnovni sud u Bijeljini odlučuje o povredi i šteti nastaloj otimanjem garantovanih prava koja se NE MOGU oduzeti, vrši se kriminalna manipulacija i izlaženje iz tužbenog zahtijeva te se fašizam opravdava tumačenjem da nisam diskriminisan niti oštećen jer sam mogao predavati podneske u prizemlju ili u pošti.
TO ŠTO MI JE OTETO PRAVO NA ŽALBU GARANTOVANO USTAVOM OVAJ SUD SMIŠLJENO IGNORIŠE I SAM SEBE DEKLARIŠE KAO ZLOČINAČKU ORGANIZACIJU, KOJA OPRAVDAVA I RETROAKTIVNO LEGALIZUJE FAŠISTIČKE METODE DA BI ODRŽAO USPOSTAVLJENI TAJKUNSKO MAFIJAŠKI REŽIM, ČIJI JE SUD SASTAVNI DIO.
Sada ću se osvrnuti na dio tužbenog zahtjeva koji se odnosi na utvrđenje i navodno sud ne vidi koji je moj pravni interes a istina je da sud to neće da vidi, jer su radnje koje su izvršene od strane tužene Republike Srpske iako su bile nezakonite što i sam sud priznaje, korištene kao izgovor da bi se nada mnom i mojom porodicom vršila višegodišnja diskriminacija.
Prvo što se tiče usmene naredbe o zabrani pristupa, izdata je navodno 2010. što je u svojoj parnici navodno konstatovala i ovdje postupajuća sudija a činjenica je da je prva presuda Prekršajnog suda postala pravosnažna tek 2012. godine što znači da je tužena Republika Srpska koristila lažne izjave glavnog Okružnog tužioca, sudske policije i falsifikovanu presudu kako bi opravdala fašističke metode koje se primjenjuju prema porodici djevojčice čije ubistvo prikriva tužena Republika Srpska. I ovdje postupajuća sudija je upravo opravdavala taj fašizam tužilaštva pravdajući to ponavljanjem istovrsnih prekršaja još od 2010. godine iako je dakle sada u ovoj presudi konstatovala da je nesporno da 2010. godine nije postojala nijedna pravosnažna presuda očito je da sud koristi te laži kako mi u drugim parnicama smišljeno načinio štetu i nema govora ni o kakvim slučajnim greškama.
To je upravo i tema druge tačke, dijela gdje se traži utvrđenje a s obzirom da sam podnio krivičnu prijavu protiv kreatora i podstrekača tog falsifikata jasno je da imam pravni interes da bi se krivci kaznili a ovdje postupajuća sudija je saučesnik u tom krivičnom djelu s obzirom da je na kriminalan način u sadejstvu s Pravobranilaštvom RS uklonila taj falsifikat iz spisa umjesto da po službenoj dužnosti prijavi krivično djelo.
Koliko je ona u ovoj parnici uopšte objektivna ostavljam drugostepenom sudu da procijeni a svoj stav sam joj iznio lično na glavnoj raspravi u drugom predmetu dana 16. marta 2015. ističući da postoje uslovi da sama zatraži svoje izuzeće.
I na kraju ovog dijela moj je pravni interes da sud utvrdi nezakonite radnje tužene koje su u direktnoj vezi sa ovom tužbom, jer mi je interes da dobijem parnicu, da se prekine sa diskriminacijom, da dobijem sve tražene informacije koje zločinačka organizacija OT Bijeljina prikriva 5 godina i da bih imao dokaze pred sudom u Strazburu i drugim legalnim sudovima u budućnosti jer ovaj nelegalni sud okupatorskog mafijaškog i fašističkog režima nema nikakav legitimitet i nijedan dokument okupatora nema nikakvu težinu ali će jednog dana biti dokaz u postupcima kada se bude sudilo kriminalcima koji su odgovorni za najteža krivična djela...
Što se tiče trajanja i intenziteta duševnog bola dovoljno je reći da sam još u februaru 2010-te predao zahtijev prema ZOSPI-a u OT Bijeljina vezano za oštećenje privatne imovine moje porodice, torbe ili ruksaka čija je fotografija usvojena kao dokaz u ovoj parnici. Od tada je prošlo 5 godina i to govori o dužini a s obzirom da je zločinačka organizacija OT Bijeljina taj predmet uzela sa mjesta pogibije osmogodišnje Ivone Bajo i iživljavala se nad njim perući ga benzinom iz razloga koje god želi drugostepeni sud da zamisli a ja tvrdim s obzirom da odbijaju dati objašnjenje o tome da su dokaz ubistva odnijeli, oprali i sakrili kako bi prikrili krijumčarenje kokaina u AD Univerzal i pranje novca preko Bobar banke, čija je tužena RS suvlasnik a istovremeno su pljačkali stotine miliona novca iz iste banke što je i razotkriveno i objelodanjeno krajem 2014-te a OT Bijeljina i sudovi u Bijeljini su saučesnici u prikrivanju tog monstruoznog kriminala.
Imenom i prezimenom ističem sudiju Vakičić Željku kao saučesnika u prikrivanju ubistva Ivone Bajo za šta je izvršavala konstantno krivična dijela u svakoj parnici u kojoj je postupala a isto su činile i sve druge sudije u svim parnicama u kojima sam priložio dokaze o prikrivanju ubistva i krijumčarenja.
2 i 3) U tačkama 2 i 3 radi se o smišljenim kršenjima prava iz zakona da osoba koja je lišena slobode zbog navodnog prekršaja mora biti izvedena pred sud u roku od 12 sati. Tužena RS to nije učinila jer ne želi sprovoditi zakon nego teror tajkunsko političke mafije a čiji je sudija Vakičić Željka pripadnik.
4) I naravno u poslednjoj tački tužbenog zahtijeva radi se o krivičnom djelu "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave član 379. KZRS" za koje je prema stavu dva odgovorna i ovde postupajuća sudija Vakičić.

Bitno je istaći da su pripadnici pravosudne mafije od kriminalca, fašiste i zločinca Kovačević Novaka do kriminalke inače ljubazne i pristojne Vakičić, taj falsifikat koristili da bi mi namijeli štetu. Ponovo ističem da je kriminalac i fašista Kovačević Novak izdao tajnu usmenu naredbu 2010-te opravdavajući je tek 2012-te navodnim prekršajima. To što sam tada bio optužen za planiranje ubistva polovine OT Bijeljina se sada smišljeno prikriva, kao i činjenica da je prva prekršajna presuda postala pravosnažna tek 2012-te i ne sadrži klauzulu o zabrani pristupa bilo kom državnom organu...

Analizirajuči presudu donesenu po ovom predmetu, kao i sva druga postupanja utvrdio sam da je sudija Vakičić, pristojna, ljubazna, korektna osoba pri ličnim kontaktima sa svim učesnicima postupka, te da je u pitanju kriminalac, pripadnik pravosudne mafije, koja smišljeno krši zakon i čini krivična djela. Konkretno u ovoj parnici direktno je umješana u krivično djelo iz tačke 4 tužbenog zahtijeva vezano za kreiranje i puštanje u promet falsifikata a krivičnu prijavu protiv više lica među kojima je i sudija Vakičić sam kao dokaz predao na pripremnom ročištu u predmetu 80 0 P 056780 14 P (takođe postupajuće sudije Vakičić) što je i evidentirano na zapisniku od 10.11.2014. kao druga stavka od 7 dodatnih dokaza, citiram: "-krivična prijava za falsifikat predata MUP-u 20.10.2014."
U podnesku sudu predatog istog dana sam pojasnio ulogu sudije Vakičić u tom kriminalu:
"Vezano za pomenuti falsifikat podneo sam 20.10.2014. "Prijavu za falsifikat" koju takođe prilažem a podneo sam je isključivo zbog toga što je Osnovni sud odbio da utvrdi nepostojanje bilo kakvog mog prekršaja tokom 2010-te, pošto je prethodno saučestvovao u uklanjanju dokaza kriminala iz spisa, a potom mi u presudi spočitavao ponavljanje prekršaja bez ijednog dokaza o tome. S tim u vezi predlažem da se izvrši uvid u predmet 80 0 P 043325 13 P 2 u kome mi je čak, (koristim izraze suda) paušalno i ničim potkrepljeno imputirano pisanje "uvreda" predsjedniku RS, poslaniku i tužilaštvu na plakatima. Ta insinuacija je zasnovana na lažima sudske policije a Osnovni sud je bez izvođenja dokaza od strane tužene RS na kojoj je teret dokazivanja preuzeo tu laž i koristio je u presudi na moju štetu. Dokaz za to su oduzeti "transparenti" te takođe predlažem da se naredi CJB-u Bijeljina dostava oduzetog materijala na dan 05.09.2012. te uvid u predmet 80 1 Pr 007070 12 Pr u kome je Prekršajni sud konstatovao šta je stvarno napisano. S obzirom da je Osnovni sud u Bijeljini u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 presudio da nisam diskriminisan izdavanjem naredbe da: ZDENKO BAJO, BUDIMKA BAJO I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA jer su mogli otići do pošte, predlažem da Osnovni sud u Bijeljini shodno ZOPP-u naredi POŠTI SRPSKE da dostavi za potrebe ovog predmeta podatke o otvaranju i pregledu računara koji mi je oduzet naredbom Okružnog suda od 23.03.2010. podatke prikupljene posebnim istražnim radnjama 24-satnim nadzorom MUP-a nada mnom, kao i podatke o torbi Ivone Bajo, koje sam tražio zahtijevima u OT Bijeljina još 2010-te a već predatim u ovaj spis. Takođe tražim da se od POŠTA SRPSKE zatraže podaci o mojim krivičnim prijavama protiv Ad Univerzal i Sofrenić Blagiše, da dostave dokumentaciju kojom se utvrđuje čime su nanesene sve unutrašnje povrede Ivone Bajo konstatovane obdukcijom. S obzirom da sam ja i dalje uvjerenja kako se ništa od svega ne može dobiti od POŠTA SRPSKE, predlažem da se sve navedeno zatraži i od OT Bijeljina i to dakle obavezno od oba javna organa, kako bi se utvrdilo ko je od njih nadležan..."
U samoj krivičnoj prijavi uvrštenoj u dokazni materijal pojasnio sam ulogu sudije Vakičić u tom smišljenom kriminalu:
"Ja i dalje ne bih preduzimao ništa po tom pitanju ali onda Osnovni sud dana 14.10.2014. donosi presudu u kojoj navodi da materijal koji nije dostavljen neće biti uvršten u spis niti imati dokaznu vrijednost. Iako su time izbačeni svi dokumenti kojima mi se htjelo spočitati činjenje prekršaja, sud je uprkos tome u presudi potencirao "ČINJENJE ISTOVRSNOG PREKRŠAJA" a moj tužbeni zahtjev za utvrđenje odbacio pod izgovorom da "NEMAM PRAVNOG INTERESA" za takav zahtijev. To je naravno neviđena besmislica jer samo to što se ovaj falsifikat povlači po ko zna kojim državnim organima, je dovoljna za postojanje mog pravnog interesa da tu laž demantujem a osim toga iako je uklonjeno to i sva druga rješenja Prekršajnog suda iz dokaznog materijala, Osnovni sud u Bijeljini je da bi mi nanio štetu nastavio da mi imputira "istovrsni prekršaj" te je jasno da je tužbeni zahtijev i odbijen kako bi se izvela ta manipulacija u presudi. Ovaj dio navodim samo kao objašnjenje zašto sam napisao ovu krivičnu prijavu, te želim da se zna da nikada ne bi bila napisana da nije bilo ove zloupotrebe i pokušaja prevare od strane suda i pravobranilaštva. Nesporno je da postoji odgovornost postupajućih iz oba organa zbog prikrivanja dokaza o krivičnom djelu, pomoć poslije izvršenja, sprečavanje dokazivanja, ali akcenat stavljam na one koji su nekada ranije napravili plan da na rješenje koje je preinačeno i postupak obustavljen, (dokaz "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" u prilogu) udare pečat pravosnažnost pa to dijele okolo po državnim organima kako bi njime opravdali fašističke metode kojima se svi srodnici ubijene djevojčice Ivone Bajo tjeraju kao stoka iz OT Bijeljina jer su otkrili da su nadležni oprali materijalni dokaz ubistva benzinom da bi prikrili ne samo taj zločin nego i krijumčarenje u AD Univerzal, tehnički neispravnim kamionom, koji je po svemu sudeći i ubio djevojčicu prilikom pucanja trake nategnute na 3000 kg zatezne sile... S obzirom da na dokumentu postoji ime osobe koja je ovjerila falsifikat neće biti teško istražiteljima doći do iste ali sam uvjeren da će se krivac braniti time da je u pitanju "nenamjerna greška". To naravno nije istina jer se ovaj falsifikat ne bi mogao naći u posjedu pravobranilaštva a imam podatke doduše usmene da je proslijeđivan i na druge adrese pa čak i VSITV-u, kao protivargument mojim pritužbama. A i sinhronizovana akcija Osnovnog suda i PRS kojom su uklonili ovaj dokument pokazuje da je u pitanju smišljeni kriminal, te su odgovorni prema stavu 2 člana 379. KZRS, a tek potom i prema članu 347 KZRS, jer su iskoristili svoj položaj da bi manipulacijama uklonili dokaze krivičnog djela ali smatram da je najveća krivica na onome ko je Pravobranilaštvu RS podmetnuo taj falsifikat, znajući da je lažan. Podvlačim da podnesak kojim PRS traži od Osnovnog suda povrat dokaznog materijala nije sačinjen u dva primjerka, odnosno ne postoji kopija za mene kao stranku u postupku, što je obavezno zakonim a poznato je i Pravobranilaštvu i Osnovnom sudu koji je bio dužan da se stara za provođenje zakona. Napominjem da čak postoji upozorenje u kancelarijama 1 i 13 Osnovnog suda u Bijeljini, izdato od strane predsjednika suda, vezano za prijem podnesaka.
Posebno ističem dio u kome navodim "da će se krivac braniti time da je u pitanju "nenamjerna greška". " te je jasno zašto sudija Vakičić u svojoj presudi pokazuje nervozu i aludira na mogućnost nenamjerne greške koju ja "isključujem".
Greške su naravno moguće i dešavaju se a jedna od nenamjernih grešaka sudije Vakičić je bila u parnici 80 0 P 043325 13 P 2, koja se odnosila na događaje od 05.09.2012. kada je prepisujući iz presude sudije Matkovića (80 0 P 053922 13 P), takođe kriminalne, prepisala i cijeli pasus sa datumom 13.05.2013. Problem je samo što sam ja tu grešku uočio, te objavio na internetu i dostavio predsjedniku suda sa dokazima u podnesku "COPY - PASTE PRESUDE".
Iako je dakle sudiji Vakičić prezentovan materijal koji se ne odnosi na tamo neki konflikt između nas u kafani, na autoputu i slično nego na kriminalni čin povezan direktno sa odlučivanjem u ovoj i drugim parnicama to nije bilo dovoljno da sama u skladu sa zakonom zatraži svoje izuzeće, te sam direktno podneskom i na raspravi pred sudom u parnici 80 0 P 056780 14 P održanoj 16.03.2015. izneo argumente o tome:
S tim što ukratko navodim da sam u istom naveo da postoje razlozi da postupajući sudija na osnovu zakona traži svoje izuzeće u ovom predmetu a iz razloga što smatram da ista ne može da odlučuje u predmetnima u kojima je ona postupala, te navodim da sam podnio pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje isprave i prikrivanju falsifikata u čemu je učestvovao Osnovni sud i Pravobranilaštvo RS u prikrivanju tog dokumenta, umjesto da se po službenoj dužnosti prijavi krivčno djelo. S toga smatram da bi postupajući sudija trebala da zatraži svoje izuzeće, te iz razloga što se radi o o predmetima u kojima je postupala postupajući sudija pa mislim da ne bi bilo objektivno da sama odlučuje o svom radu obzirom da su ti predmeti predloženi kao dokaz u ovom predmetu, inače nemam nikakve primjedbe na rad i odnos postupajućeg sudije prema meni i svim drugim učesnicima u toku postupka koji je izuzetno korektan.
Uprkos svim upozorenjima sudija Vakičić iako ima zakonsku obavezu da zatraži svoje izuzeće to nije učinila jer je direktno zainteresovana da prikrije sopstveni kriminal a ja sam već odavno obavijestio sudove u Bijeljini da nikada neću tražiti izuzeće nijednog sudije jer kompletnu sudsku vlast, RS i BIH, okupatorske države, tretiram kao zločinačke a sada dodajem i fašističke organizacije...
Sudija Vakičić se izgovara na greške, no ja imam razrađene metode da takva providna opravdanja opovrgnem i obesmislim te navodim jasno upozorenje koje sam izneo istoj sudiji u parnici 80 0 P 043325 13 P 2, dana 19.09.2014.
Podsjetio bi prije svega da se prema Ustavu RS čl. 48 prava garantovana tim Ustavom ne mogu oduzeti niti ograničiti. Predmet ovog tužbenog zahtjeva nije to da li je tužena RS trebala ili mogla donijeti naredbu o zabrani nego moje pravo da odluku koja se tiče mojih prava dobijem u pismenom obliku i da na istu imam pravo žalbe, što je garantovano čl. 16 Ustava RS. Tužena nije dostavila dokaze da mi je Rješenje o bilo kakvoj zabrani ikada uručeno niti da mi je omogućena žalba na to rješenje. Takođe, moje je pravo prema čl. 23 Ustava RS da dobijem sve podatke koje je tužena prikupljala o meni, te da ne budem ponižavan od strane službenika tužene. Sva ova prava garantovana Ustavom su pogažena dana 05.09.2012. godine kada sam pokušao da ostvarim ta prava da podnesem krivičnu prijavu po krivičnim djelima usmeno na zapisnik, te da dobijem podatke po krivičnim prijavama koje sam predao još 2010. godine.
Potom sam u tužbenom zahtijevu u tački 1, jasno naveo da namaterijalnu štetu zasnivam na tome što je naredba USMENA, čime se krše moja prava iz Ustava i to konkretno član 16 a onda po automatizmu i član 48 a onda i obrazložio u opisu, citiram: "Meni je to naravno bilo poznato i ranije, ali mi je samo usmeno saopštavano putem organa tužene RS, Sudske policije, čime je prekršeno moje pravo garantovano članom 16 Ustava RS, da dobijem pismeno rješenje o tome i da mi se omogući pravo žalbe. Umjesto toga nije mi omogućeno ni da prema ZOOUP, član "Načelo saslušanja stranke" i "Oblik i sastavni delovi rešenja" iznesem svoje argumente po tom pitanju."
A onda sudija Vakičić u Presudi uopšte ne pominje navedena prava iz Ustava niti raspravlja da li je neuručivanjem naredbe i onemogućavanjem prava žalbe na nju, oduzeto garantovano pravo, nego retroaktivno opravdava fašističke metode kriminalca Novaka Kovačevića, kao da su laži koje je on pisao VSITV-u nesporna istina. To je bilo potrebno iznositi u postupku koji se nije održao prije donošenja riješenja o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a ne da to sada čini njegova saučesnica u kriminalu Vakičić i falsifikuje smisao tužbe kao da sam naveo povredu prava na podnošenje pravnog sredstva. Koga je uopšte briga za predavanje dokumentacije kad ona nestaje kao da sam je ubacio u kontejner.
Ko je i zašto uništio privatno vlasništvo, podatke o nadzoru nada mnom o otvaranju i pregledu računara ITD, da li sam mogao dobiti odgovore na zahtijeve o tome u prizemlju, od rukovodnog radnika ili u pošti, sudija se ne izjašnjava, iako su dokazi o tome usvojeni u spis. Sve što se dešavalo od 2010-te naovamo, počev od sprečavanja kontakta i razgovora sa nadležnim tužiocem koja treba objasniti zašto je presjekla kaiš torbe i oprala ga benzinom su te SMICALICE, koje sam predvidio a koje navodi i postupajuća sudija.
I lažna prijava za ugrožavanje sigurnosti, neodgovaranje na pismene zahtijeve, falsifikovanje dokumentacije, laži o nenadležnosti, laži o prekršajima iz 2010-te, oslobađanja kriminalaca koji su me lažno prijavili od odgovornosti iako sami tvrde da nisu službeno postupali pa sve do ove kriminalne presude sudije Vakičić, koja je prethodno uklonila falsifikat iz druge parnice umjesto da prijavi krivično djelo.
Umjesto da štiti prava garantovana ustavom i zakonima u skladu sa članom 5 ZOSRS-e sudija Vakičić zloupotrebljava svoj položaj i brutalno manipulše činjenicama i datumima. Iako je u samoj presudi konstatovala slijedeće:
Uvidom u Zahtjevi za pristup inoformacijama od 11.02.2010. i od 17.03.2010. sud je utvrdio da se tužilac obraćao Okružnom tužilalaštvu Bijeljina i to sa prvim zahtjevom da porodici nastradale djevojčice detaljno obrazloži do kakvih je zaključaka došlo tužilaštva posle 6 mjeseci, te da je ostalo nepoznato na osnovu čega je donesena odluka o nesprovođenju istrage te tužilac navodi da zna da tužilaštvo nema odgovor na ova pitanja ali da će biti zanimljivo pročitati kakve će smicalice koristiti da bi se izvukli iz ove situacije, te da se ne mogu pozivati više na to da u interesu istrage ne mogu otkrivati podatke. U drugom zahtjevu tužilac se ponovo obraćao Okružnom tužilaštvu Bijeljina da porodici ubijene djevojčice da na uvid kompletan materijal vezano za pomenuti slučaj, te da obzirom da su svi materijali u elektronskom obliku, traži da pomenuti meterijal preuzme u istom obliku. Uvidom u Fotografija torbe sud je utvrdio da je na njoj prikazana torba koju je kako tužilac navodi htio da predoči tužilaštvu i ukaže na krivično djelo.
Ovde se smišljeno previđa da sam zahtijevom tražio da tužena RS obrazloži kako je torba koja se pominje a koja je privatno vlasništvo moje porodice, došla u stanje u kome se trenutno nalazi a "SMICALICE" koje sam pomenuo i koje navodi i sama sudija Vakičić su uslijedile u narednim mjesecima i to slijedećim redom:
Potpuna blokada kontakta sa bilo kim iz OT Bijeljina tokom februara i marta 2010-te; lažna prijava za "Ugrožavanje sigurnosti" krajem marta iste godine, te korištenje iste za opravdanje zabrane pristupa svim pripadnicima porodice Bajo. Istovremeno su kriminalci iz OT Bijeljina naložili sudskoj policiji da laže kako oni nisu nadležni te da tjeraju sve srodnike ubijene djevojčice kao stoku iz zgrade na adresi Vuka Karadžića broj 3. Kada smo se suprotstavili tom fašističkom tretmanu, banda nas je uhapsila poslije obilja laži i osudila a kada je ipak 22.12.2010. drugostepeni sud poništio tu presudu, kriminalci iz OT Bijeljina su naložili da se na prvostepenu udari pečat pravosnažnosti da bi je proslijeđivali okolo od VSITV-a naniže, kako bi opravdavali svoje fašistićke metode. U te predviđene "smicalice" spada i ova kriminalna presuda sudije Vakičić, kao i ranija postupanja sudija kriminalaca, Đurić Dragoljuba, Smiljke Dević, Đonlić Mensura, Destanović Senada, Jelene Marković, Ljubiše Mićića, Aleksandra Matkovića ITD... izvinjavam se svim pripadnicima pravosudne mafije koje sam ovom prilikom propustio da navedem a koje kao što je poznato štiti pretpostavka nevinosti, što će oni znati da objasne svima koji budu čitali dokaze o njihovom kriminalu na internetu, koje ja lično objavljujem a ne prepisujem od drugih kao što to rade sudije pripadnici pravosudne mafije...
PREDSJEDNICA SUDA BIH JE JAVNO PRED KAMERAMA OBZNANILA POSTOJANJE PRAVOSUDNE MAFIJE A PRESUDE SUDOVA U BIJELJINI SU NAJBOLJI DOKAZ DJELOVANJA TE MAFIJE...
Konkretno, pripadnici pravosudne mafije u Bijeljini su aktivno saučestvovali u pljačkanju i prikrivanju višegodišnjeg kriminala vršenog preko Bobar grupe a danas je definitivno razotkriveno pranje novca narko mafije, krađa oko 150 miliona depozita u Bobar banci te prikrivanje krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo. Šta će sve da ispliva na površinu vidjeće se kad srušim sa vlasti mafijaškog bosa, tiranina i diktatora Dodik Milorada...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 25. svibnja 2015.

ZAHTJEV ZA URUCENJE NAREDBE

Za ovo bezakonje odgovorna je prvo tužilac Stjepanović Danica, kao nadležna za predmet KTA-596/09 a potom i kompletna OT Bijeljina, jer umjesto da obrazloži usmeno ili bar odgovori na pismene zahtijeve, izdaje usmenu naredbu o zabrani pristupa koja prema izjavi sudskog policajca pred sudom, koji je sprovodio tu naredbu glasi: "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA".

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

ZAHTIJEV ZA URUČENJE PISMENE NAREDBE O ZABRANI PRISTUPA U OT BIJELJINA

Više puta sam od strane sudske policije sprečavan u tome da pristupim u prostorije OT Bijeljina i ostvarim prava garantovana zakonom od čega sada ističem samo to da je privatno vlasništvo moje porodice, torba ubijene djevojčice Ivone Bajo oštećena na takav način da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom koje je skinulo čak i originalnu žutu boju.
Za ovo bezakonje odgovorna je prvo tužilac Stjepanović Danica, kao nadležna za predmet KTA-596/09 a potom i kompletna OT Bijeljina, jer umjesto da obrazloži usmeno ili bar odgovori na pismene zahtijeve, izdaje usmenu naredbu o zabrani pristupa koja prema izjavi sudskog policajca pred sudom, koji je sprovodio tu naredbu glasi: "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA".
Prema stavu Pravobranilaštva RS u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2, naredba je izdata poslije navodnog remećenja ZOJRIM na dan 08.07.2010. (koje nije utvrdio nijedan isključivo i jedino nadležan Prekršajni sud) a ista mi nikada nije uručena u pismenom obliku niti omogućeno pravo žalbe na tu odluku što je grubo kršenje prava garantovanih članovima 16 i 48 Ustava RS:
(16) Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
(48) Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.

S obzirom da samo pravo zastarijeva tek poslije 5 godina, obavezni ste da mi uručite pismenu naredbu o zabrani pristupa i omogućite pravo žalbe u skladu sa navedenim članovima iz Ustava RS a na osnovu relevantnog člana iz ZOO "Zastarjelost samog prava" a koje je zastarijevanje prestalo teći podnošenjem tužbi u više parnica od kojih je najvažnija 80 0 P 056780 14 P u toku, sa zakazanim narednim ročištem za 29.04.2015. kada ću obavijestiti sud o vašoj reakciji na ovaj zahtijev.
Nadalje podsjećam na relevantne članove iz ZOUP-u "Oblik i sastavni delovi rešenja" stav: Kad se rešenje saopšti usmeno, mora se izdati u pismenom obliku, osim ako je zakonom ili drugim propisom drukčije određeno. Pismeno izrađeno rešenje mora potpuno da odgovara rešenju koje je usmeno saopšteno. Rešenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu." te "Načelo saslušanja stranke" Pre donošenja rešenja stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rešenja. Rešenje se može doneti bez prethodnog saslušanja stranke samo u slučajevima kad je to zakonom dopušteno.
Te stoga zahtijevam da mi se na ruke ili preporučenom pošiljkom uruče:
1) PISMENO RJEŠENJE O ZABRANI PRISTUPA U OT BIJELJINA
2) ZAPISNIK IZ SPROVEDENOG POSTUPKA O IZNESENIM ČINJENICAMA I OKOLNOSTIMA, KAKO MOJIM TAKO I ORGANA KOJI JE DONEO RJEŠENJE A KOJE SU VAŽNE ZA DONOŠENJE RJEŠENJA, ODNOSNO NA OSNOVU KOJIH JE ISTO I DONESENO.

Traženu dokumentaciju na koju imam pravo prema navedenim članovima iz zakona i ustava, te na osnovu člana 23 Ustava RS i ZOSPI-a, dostaviću Osnovnom sudu u Bijeljini na narednom ročištu ili ću obavijestiti sud da je moj pismeni zahtijev odbijen te u skladu sa tim preduzeti sve druge potrebne pravne radnje da bih zaštitio svoja prava.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 20. svibnja 2015.

GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 10.02.2015.

Na jednoj od fotografija se na zadnjem sjedištu vidi tablica Stop, što znači da sam nezakonito nadziran od strane policajaca u civilu. Svaki moj pokušaj da dobijem od strane tužene materijal sačinjen poslije ovih nadziranja je odbijan čime je prekršeno moje pravo garantovano čl. 23. Ustava RS.

GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 10.02.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0P 056780 14 P
Bijeljina, 10.02.2015. godine
ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE

Sastavljen dana 10.02.2015. godine u Osnovnom sudu u Bijeljini
OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Vakičić Željka
ZAPISNIČAR:Mila Terzić
PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: naknada štete
Započeto u 11,00 časova
Konstatuje se da su na glavnu raspravu pristupili:
-Za tužitelja pristupio lično Zdenko Bajo -Za tuženu nije pristupio niko, uredno pozvana,
Tužitelj predlaže da sud održi glavnu rasprava u skladu sa zakonom, a u odsustvu uredno obavještene tužene.
Sud donosi

R J E Š E NJ E
Otvara se glavna rasprava. Glavna rasprava je javna.
U uvodnom izlaganju tužitelj izjavljuje da u cjelosti ostaje kod tužbenog zahtjeva i prijedloga iz tužbe i svih dosadašnjih navoda.
Te sud donosi
R J E Š E NJ E
Nastavlja se dokazni postupak odnosno nastavlja se obrazlaganje materijalnih dokaza od strane tužitelja, nakon čega tužitelj izlaže sledeće:
Prije svega želim obavjestiti sud o novom u nizu pokušaja prevare od strane tužene. Na predhodnom ročištu obavješten sam da je OT Bijeljina dostavila spis T 14 0 Kta 010617 14. S obzirom da sam izvršio uvid u dosad priloženi materijal te se uvjerio da OT Bijeljina sada tvrdi kako su moje krivične prijave priklopljene u drugi spis još 2011. godine, očito je da je nemoguće da se onda otvara novi predmet 2014. godine.
S obzirom da sam već na predhodnom ročištu izvodio dokaze da je OT Bijeljina konstatno tvrdila i obmanjivala nas da nije nadležna za spis Kta 596/09 time je još jasnije da se radi o pokušaju prevare. Nadalje činjenica je da mi navodna odluka tužioca iz 2011. godine nikada nije dostavljena a do danas sam dolazio najmanje dvije stotine puta da dobijem informacije o tome.
Što se tiče obavještenja tužilaštva o traženoj službenoj zabilješki zatražena je zabilješka koja se pominje u dokumentu IT 24/14 nastalom posle mog zahtjeva da dobijem podatke o tome kako je došlo do toga da materijalni dokaz sa lica mjesta bude uklonjen, presječen i opran jakim hemijskim sredstvom, kako su nastali tragovi krvi prije mjesta pada djevojčice Ivone Bajo te da li je OT Bijeljina u bilo kom vještačenju utvrdilo čime su nanesene sve unutrašnje povrede kod djevojčice. OT Bijeljina odgovora da su sve činjenice navedene u službenoj zabilješki u predmetu Kta 596/09 i objavljene na internetu. Međutim sada se vrši manipulacija i obavještava sud da nije sačinjena nikakva službena zabilješka vezano za moj dolazak 2014. godine u junu.
Radi se o očito smišljenoj manipulaciji jer je tužilaštvo dostavilo recimo Odluku ustavnog suda koju nijedna od stranaka u sporu nije zatražila. OT Bijeljina treba da dostavi ono što je traženo a ne da ubacuju ono što njima padne na pamet, te nakon toga nastavljam sa obrazlaganjem materijalnih dokaza.
Sledeči materijalni dokaz je dopis od 22.02.2010. godine, naslov na ruke glavnom Okružnom tužiocu, pakazuje da sam obavjestio ured glavnog okružnog tužioca o novim dokazima vezano za pogibiju Ivone Bajo, izbjegavanju nadležnog tužioca ne samo da iznese svoj stav, nego i kontaktira sa bilo kim od članova porodice. Glavni okružni tužilac nije regovao na to nego je poslije oko mjesec dana odlučio da me u sadejstvu sa još nekim osobama lažno prijavi za ugrožavanje sigumosti, zbog mojih konstatnih pokušaja da dobijem tražene podatke od OT Bijeljina, te pošto se to nije desilo mog upozorenja da će svi koji su učestovali u prikrivanju krivičnih djela završiti u zatvoru.
Dokument, od 27.09.2010. godine je novo obraćanje uredu glavnog tužioca u kome se navode novi dokazi do kojih sam došao, predlaže saradnja sa građanima u rješavanju krivičnih dijela, te angažovanje drugog tužioca u ovom predmetu. Na ovaj dopis nikada nije odgovoreno ali mi je zato zabranjivan pristup i nastavljeno je sa obmanama da OT Bijeljina navodno nije nadležna, što se kasnije ispostavilo da nije istina.
Dokument 01.10.2010. godine je novo obraćanje uredu glavnog Okružnog tužioca. S obzirom da mi je onemogućavan usmeni kontakt i podnošenje krivične prijave na zapisnik, ovdje sam obradio dio materijala i obrazložio zbog čega je rad postupajućeg tužioca ustvari smišljena sabotaža.
Dokument pod nazivom radimo po zakonu od 11.10.2010. godine, je novo obraćanje tuženoj a iz naslova se vidi da pozivam OT Bijeljina da postupi po zakonu i iznese stav o novim dokazima što je obaveza po čl. obustava istrage i ZKP-a.
Dokument od 20.10.2010. godine, dostavljen uredu glav. tužioca je transkript mog razgovora sa vještakom Miroslavom Busarčevićem koji sam obavio kao punomoćnik gospođe Budimke Bollim Bajo. Audio zapis ovog razgovora je još ranije predat u OT Bijeljina a predat je i ovom predmetu Osnovnom sudu na priloženom disku, čime se dokazuje da je svaka riječ iz ovog transkipta istinita. Iz ovog dokaza se vidi da je OT Bijeljina smišljeno obmanula vještaka i nije mu dostavila podatke ne samo o unutrašnjim povredama kod djevojčice nego ni o presječenom kaišu torbe niti o kvaru koji je imao kamion koji je tog dana dovezao krijumčarenu robu.
Vještak jasno kaže da o svemu navedenom citiram „nema pojma“, i kompletno svoje mišljenje je zasnovao samo na slici površinske povrede a čak i u takvom mišljenju nije potvrdio da je do povrede Ivone Bajo došlo posle pada, nego je eventualno to moglo da se desi ućešćem nekog vozila koje je naguralo pomenutu žicu ili padom na nižu ogradu ili viši trotuar. Vještak je predložio izlazak na lice mjesta i rekonstrukciju što tužilaštvo nije prihvatilo jer bi tada vještak imao uvid i u unutrašnje povrede koje su mu do tada bile sakrivene.
17.11.2010. godine je novo obraćanje uredu glav. tužioca na koje nije bilo reakcije.
26.04.2011. godine je zahtjev gravnom Okružnom tužiocu u kome se traži da tužilaštvo izvrši svoju zakonsku obavezu i iznese stav o novodostavljenim dokazima i pokrene istragu. U ovom dokumentu na drugoj strani sam ponovio iz kog razloga se prikriva ubistvo jednog djeteta.
Citiram "(Univerzal-Bobar-SNSD-Dodik)"
Danas 4 godine kasnije, cijeloj zemlji je jasno da je u zadnjih nekoliko godina preko Bobar grupe izvršena pljačka vjerovatno više od milijardu eura. Dakle motiv tužene za prikrivanje ubistva i krijumčarenja se krije u ogromnoj količini novca koja se izvlačila godinama a istovremeno se preko Bobar Banke prao novac narko mafije Darka Šarića.
Prijava krivičnih djela od 25.juna 2012. godine predata u CJB Bijeljina. Radi se o prijavi vezano za nezakoniti nadzor koji je MUP vršio nada mnom i mojom porodicom u kome se nalazi obavjest Okružnog suda da nisu izdali nikakvu naredbu za posebne istražne radnje, fotografija jednog od automobila koji je korišten za nadzor sa jasno vidljivom registracijom, službena zabilješka MUP-a iz koje se vidi koje osobe su me lažno prijavile te da su to učinile u svojstvu građana a ne službeno jer se koristi izraz obratili su se a ne naredili ili naložili.
Pomenuta prijava sadrži i odgovor sudu jedne od osoba koja me lažno prijavila, G. Debeljević Milorada na moju tužbu gdje isti tvrdi da sam sve izmislio, da nikada nije službeno postupao ni u jednom predmetu vezanom za mene i moje pravne interese. U to vrijeme nisam imao nijedan dokaz, nijedan dokument kojim bih mogao dokazati da je pomenuti gospodin izvršio tu prijavu, što su OT Bijeljina vrlo dobro znali, jer mi nisu dozvoljavali ni uvid ni pristup tužilaštvu.
Zahtjev za otvaranje istrage od 04.02.2013 godine u kome nastavljam sa iznošenjem novih dokaza i podsječanjem na već ranije dostavljene. U istom dokumentu obavještavam OT Bijeljina da sam podnio krivičnu prijavu u KT Sarajevo vezano za krijumčarenje nepoznate robe u AD Univerzal, s obzirom da je ista dovezena iz područja mjesne nadležnosti KT Sarajevo. Pozvao sam OT Bijeljina kako na saradnju sa KT Sarajevom, tako i sa porodicom na šta naravno nije bilo reakcije.
Dana 21.08.2012. godine, predao sam zahtjev u OT Bijeljina sa 7 tačaka u kojima tražim pristup određenim podatcima. Pod tačkom 4 sam tražio podatke o krivičnim prijavama iz 2010. godine a u odgovoru od 31.08.2012. godine OT Bijeljina "odgovara" samo vezano za prvu tačku u kojoj tražim uvid i kopiranje spisa Kta 596/09, što mi nije nikada do danas omogućeno. To je omogućilo OT Bijeljina da sada pokušava sa manipulacijama i ubacivanjima mojih krivičnih prijava u ovoj spis. Podječam da je sprecavanje mojih prava išlo toliko da sam 05.09.2012. godine spriječen u pokušaju da dobijem traženu informaciju te sam uhapšen i zadržan u pritvoru skoro 12 sati.
Dakle OT Bijeljina je umjesto da mi preda kopiju zabilješke iz 2011. godine na koju sam ukazao, evo već 4 godine izdaje naredbu o zabrani pristupa a umjesto da postupi po zakonu spremni su da hapse građane da se ne bi otkrila istina o prikrivanju kriminala. Skrećem pažnju sudu da je jedini način da dokažem sudu svoje tvrdnje o nezakonitoj i neustavnoj naredbi bio da se tada i u nekim drugim prilikama suprostavim toj naredbi i zatražim od tužene da postupi po zakonu ili da me uhapsi. Na prekršajnom sudu sam tako uspio da dođem do dokaza kakav se kriminal činio i koja su prava iz ustava smišljeno kršena. Radi se o pravima iz članova 14, 15, 16, 23, 32 i 48.
Dokument OT Bijeljina od 12.09.2012. godine pokazuje da su tek poslije pomenutog hapšenja iz OT Bijeljina odlučili da mi predaju dio traženog materijala jer sam ih upozorio da ću dolaziti ako je potrebno deset, sto, hiljadu puta ma koliko me puta hapsili sve dok ne dobijem fotodokumentaciju sa lica mjesta i obdukcije Ivone Bajo. Pomenuti materijal sam dakle dobio poslije više od dvije i po godine od podnesenog prvog zahtjeva i po mojoj procjeni oko 150 uzaludnih dolazaka, što je i sudska policija u jednom od ranije obrazloženih dokumenta potvrdila navodeći da se radilo o skoro svakodnevnim dolascima. Nikada za svo to vrijeme mi nije omogućen kontakt sa nadležnim ili nekim iz ureda glavnog tužioca.
Zahtjev za pristup informacijama od 08.01.2013. godine je predat u OT Bijeljina a sadrži skenirane krivične prijave protiv portira i AD Univerzal. U ovom zahtjevu tražim podatke o tim prijavama za potrebe u parnici protiv AD Univerzal te sam naveo citiram "očekujem od vas da ćete postupiti nepristrasno i omogućiti da sud ostvari uvid u spise odnosno da nećete pružiti pomoć tuženom pravnom licu prikrivanjem relevantne dokumentacije".
Ovo nije bila nikakva moja molba niti apel tužilaštvu nego sam tada jasno upozorio da znam da mi dokumentacija neće biti dostavljena niti omogućen uvid nego da će OT Bijeljina nastaviti sa prikrivanjem tih krivičnih prijava. Tužena dakle ni tada nije htjela da mi preda navodnu službenu zablješku iz 2011. godine koja je sada dostavljena ovom sudu, što nedvosmisleno znači da tada nije ni postojala nego da je ova sada dostavljena falsifikat.
Dokument sa nazivom prijedlog po članu 134. ZPP je predat Osnovnom sudu u Bijeljini u parnici protiv AD Univerzal. U njemu tražim od suda da naredi dostavu neke dokumentacije koju ja nisam mogao pribaviti a među njima i krivične prijave iz 2010. godine. Tužena RS je i ovoj pamici odbila da se otkrije istina o tim krivičnim prijavama te je tako nastavljeno sa kršenjem mojih prava. Dakle sud ne samo da je odbio žatražiti po službenoj dužnosti predloženi materijal nego je odbacio i sve moje priložene dokaze čime je sprečen dokazni postupak.
Prijedlog sudu po čl. 81. ZPP, u istoj parnici u kome upozoravam sud o važnosti dokaza te da ukoliko Osnovni sud iz spisa 596/09 koji je predložila suprotna strana ne dođe do odgovora potrebnih za okončanje parnice izda naredbu da se dostave podaci koje sam ja tražio. Sud naravno nije ustanovio ko je i zašto uklonio materijalni dokaz ispred AD Univerzal ali je okončao pamicu na moju štetu mjenjajući smisao tužbenog zahtjeva i umjesto povrede ugleda i časti, naveo da ja kao ujak nemam pravo na nadoknadu štete, što ja nisam ni istakao u tužbi.
Zapisnik s pripremnog ročišta u istoj pamici gdje se vidi da su moji maloprijašnji navodi istiniti, citiram "ja nikada nisam ni tvrdio da postoji bilo čija direktna odgovornost za tragičnu smrt djevojčice. Moji navodi u tužbi odnosili su se na to da su izvršene neke radnje od strane službenika tuženog koji su tada i u naknadno vrijeme sve do danas proizvele neke štetne posljedice meni i mojoj porodici".
Iz dosad navedenog proizlazi da je tužena RS smišljeno prvo preko OT Bijeljina a potom i preko svojih sudova učestvovala u prikrivanju krivičnih prijava jer u ovoj zemlji ne postoji vladavina prava nego se postupa po nalozima političke volje, što je jasno u medijima potvrdio glavni republički tužilac Republike Srpske.
Dokument pod nazivom glavna rasprava je moj koncept ranije pripremljen za izvođenje dokaza u istom predmetu protiv AD Univerzal. Osnovni sud u Bijeljini mi nije dozvolio da izvodim dokaze ni u tom ni u bilo kom drugom postupku do danas u kome sam bio stranka. Ovaj predmet je prvi put da mi se dozvoljava izvođenje dokaza na način predviđen zakonom i to posle mojih insistiranja da se to učini ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje.
Zahtjevi od 08.08. 2013. godine. Radi se o zahtjevima predatim Osnovnom sudu u Bijeljini kojima se ukazuje na falsifikate suda u toj pamici te traži dokumentacija iz koje je navodno sud prenio određene informacije. Citiram sud „prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla probila joj je grudi i da je žica pokidala krvni sud“.
U dopisu OT Bijeljina koji sam skenirao u tom zahtjevu ova rečenica ne postoji a ne postoji ni u bilo kom drugom dokumentu. U drugom zahtjevu sam skrenuo pažnju da je sud izašao iz tužbenog zahtjeva i praktično falsifikovao isti tvrdeći da sam tužbu zasnovao zbog nematerijalne štete zbog smrti Ivone Bajo. Odgovorne osobe ovog suda, Predsjednik suda i sekretar su me pozvali pismeno da bi udovoljili ovim zahtjevima ali kako materijal na koji se postupajuća sudija pozivala ne postoji Osnovni sud nije ni mogao da mi preda tražene podatke.
Dokument 080-0-Su-14-000 028 od 22. jula 2014. godine kojim me sud obavještava da u parnicama u kojima sam tražio podatke nisu registrovane radnje predviđene čl. 215 ZPP.
Odluka odnosno Rješenje Osnovnog suda u Bijeljini u predmetu br. 80 0 P 039227 12 P od 13.11.2012. godine. Radi se o mojoj tužbi protiv g. Kovačević Novaka i g-đe Stjepanović Danice koji su saučestovali u grupi lica koja su napravili plan da mi nanesu štetu i otmu dokaze o sopstvenim krivičnim djelima, tako što su me dvojica od njih lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti, te potom zatražili pretres kuće i odnošenje računara na kome su se nalazili pomenuti dokazi. U ovoj parnici tužena RS putem svog suda smišljeno pokušava da me prevari i nanese štetu tražeći da se izjasnim o kakvoj se vrsti nematerijalne štete radi.
Osnovni sud od mene traži citiram da se opredjelim "da li su uzrokovane protivpravnom radnjom vršioca tužilačke funkcije u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini prilikom preduzimania službenih radnji u rasvjetljavanju slučaja ubistva maloljetne Ivone Bajo ili zbog preduzimanja službenih radnji prema ovdje tužitelju od strane ovlaštenih lica Okružnog tužilaštva u Bijeljini".
Iako sam u tužbi jasno naveo da je nematerijalna šteta nastala zbog učešća pomenutih u lažnom prijavljivanju krivičnog djela, ovdje sud pokušava da me prevari i navede da ja sam te radnje okarakterišem kao službene, posle čega bi se mogla donijeti odluka o grešci u pasivnoj legtimaciji. Radi se o brutalnoj zlupotrebi službenog položaja osobe pravno stručne koja vjeruje da ja ne znam ništa o pravu i odgovomosti, odnosno o osnovima odgovomosti. Ja naravno nisam htio da te radnje okarakterišem kao službene ali je sud svejedno odbacio tužbu.
Radi se o tužbi pod naslovom tužba za utvrdenje prava od 22.07.2013. godine u kojoj od suda tražim da se utvrdi samo postojanje ili nepostojanje nekog prava što je moguće prema Zakonu o parničnom postupku. Isti sudija koji je pokušao da me prevari u predhodnom predmetu odbacuje tužbu sa obrazloženjem da ovakav zahtjev moguć samo ako postoji neki drugi spor za koji bi se vezao pomenuti zahtjev za utvrđenje.
Dokument pod naslovom dopuna tužbe za utvrđenje prava u kome ukazujem sudu na greške iz predhodnog rješenja pozivajući se na relevantne članove iz zakona. No to nije spriječilo postupajućeg sudiju da odbaci tužbu i zasniva sve na nepostojećim argumentima.
U žalbi na rješenje Osnovnog suda ukazao sam drugostepenom sudu na kršenja zakona od strane Osnovnog suda te izrazio stav da postupajući sudija ima svoje lične razloge zbog kojih krši moja prava, povezujući to sa predhodnom parnicom gdje je pokušao da me prevari i navede da sam okarakterišem neke radnje kao službene. Takođe sam iznio stav da je naredba „Zdenko Bajo, Budimka Bollin Bajo i svi drugi srodnici ne mogu lično pristupiti u OT Bijeljina" - fašistička. To je pogrešno tumačeno da sam državni organ opisao navedenim atributom što nije istina, jer sam to mišljenje iznio o samoj naredbi. Predpostavimo da sam ja počinilac najtežih krivičnih djela, pravno je nemoguće da se bilo kakva sankcija primjenjuje prema bilo kome od mojih srodnika što je međutim u ovoj zemlji postalo moguće.
Rješenje Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 050285 14 Gž je nastalo po mojoj žalbi na predhodno opisanu tužbu. U ovom rješenju drugostepeni sud potvrdjuje da su ispravni moji argumenti citiram "tačno je da tužilac može tužbom tražiti utvrđenje postojanja odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa".
Time postaja jasno da je prvostepeni sud nastavio sa kršenjem zakona smišljeno i posle mog upozorenja u dopuni tužbe. No u ovoj parnici ja ne tražim od ovog suda da preinačava već donesene presude i rješenja niti da ocjenjuje njihovu zakonitost. Osnovna svrha ovih nekoliko posljednjih dokaza je da pokažem da osim već ranije opisanih kršenja mojih prava tužena RS mi ovdje prijeti i putem svoga suda, citiram "u žalbi se iznose razna vrijeđanja ovog sudije što je neprihvatljivo a u smislu toga da je isti sudija iz ličnih interesa tužbu odbacio te da je naredba o zabrani pristupanja tužioca i drugih srodnika u Okružnom tužilaštvu Bijeljina fašistička, što u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca zbog vrijeđanja državnih organa".
Maloprije sam objasnio da se ovdje ne iznosi moj stav ni o jednom državnom organu nego o samoj naredbi koja je bila tajna, usmena i nije djelo nijednog organa nego pojedinca koji je zloupotrebio svoj položaj izdajući takvu naredbu. Još važnije ovom navodu je izraz "u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca".
Postavlja se pitanje: ako je moje kažnjavanje nešto što bi trebalo da se učini u najmanju ruku, šta bi po mišljenju suda bila prava kazna za mene. Smatram da je ovo još jedno jasno upozorenje da prekinem sa svojim pokušajima u dokazivanju krivičnih djela ili mogu da se suočim sa još težim posljedicama, nekom novom lažnom prijavom ili možda da citiram sud nekom "pravom" kaznom.
Pritužba na rad tužioca od 22.12.2009. godine. Radi se o mojoj pritužbi vezano za odbijanje gospodina Gruhonjić Muhameda da kao dežurni tužilac evidentira moju krivičnu prijavu usmeno na zapisnik. Radilo se o dokazima protiv okružnog tužioca Stjepanović Danice koja je sabotirala istražne radnje u slučaju pogibije Ivone Bajo. Iz datuma se vidi da je to bilo još u vrijeme navodnih istražnih radnji kada tužilac Stjepanović zvanično još nije bila donijela odluku. Odbijanjem OT Bijeljina da preuzme dokaze htjela se stvoriti slika da je rad tužioca bio profesionalan i da niko nikada nije imao nekih primjedbi niti je pokušavao ukazati tužilaštvu na neke druge dokaze i krivična djela nekih osoba, što sam kasnije bio prisiljen da u pisanom obliku podnesem protiv portira i pravnog lica Univerzal. Na ovu pritužbu nije bilo nikakvog odgovora.
Dokument pod nazivom Obavještenje je moje obraćanje marta 2010. godine svim tužiocima OT Bijeljina putem mejla i svima pojedinačno poštanskim pošiljkama. U tom obavještenju ukazujem na krivično dijelo sprečavanja dokazivanja za koje poslije oko mjesec i po dana izbjegavanja odgovora i objašnjenja optužujem tužioca Stjepanović te glavnog okružnog tužioca. Ovo obavještenje sadrži skenirani snimak materijalnog dokaza uklonjenog sa mjesta zločina. Radi se o predmetu koji je vlasništvo gospođe Bollin, tako da iako je ovaj sud odbacio kao dokaz fotografiju na kojoj se nalazi uvećana ova torba jasno je da je ovaj dokaz ostao u drugim dokumentima i ne može nikako biti odbačen. Ovaj dokaz pokazuje i koji su motivi osoba koje su me lažno prijavile jer je reakcija na ovo obavještenje nekoliko dana kasnije bila lažna prijava za ugrožavanje sigurnosti.
Dokument, 10-02/3-230-8/10 od 19.03.2010. godine je službena zabilješka MUP-a u kojoj stoji da su se gospoda Gruhonjić i Debeljević obratili CJB Bijeljina citiram "na okolnosti obavljenog razgovora". Od strane inspektora MUP-a i lično potpisnika zabilješke, danas preminulog Teodorović Ace, dobio sam informaciju da su prijavu podnijela navedena lica u svojstvu građana, kako bi izbjegli da se to dovede u vezu sa mojim predhodnim obavještenjem i javnim razotkrivanjem njihovog kriminala.
Zahtjev za izdavanje naredbe za pretres br. 10-02/3-1-230-236/10 od 19.03.2010. godine. U obrazloženju stoji da su se u CJB Bijeljina "obratili zamjenici Okružnog tužioca Gruhonjić i Debeljević a ne da su izdali naredbu ili nalog te tvrdili kako im mjesecima upućujem opasne prijetnje po život i tijelo".
Osim činjenice da je nelogično da se nekome mjesecima upućuju prijetnje ubistvom recimo ili nešto slično i da se to tek pola godine kasnije prijavi, skrećem pažnju da su korištena imena tužioca Kerovića i sekretara Prodanović kao lica kojima sam navodno takođe prijetio. Ovom sudu je dostavljen snimak mog razgovora sa gospodinom Kerovićem koji potvrđuje da mu nikada nisam prijetio i da „nezna zašto su ga ubacili“. U mojoj tužbi protiv sekretara Prodanović koju sam bio prisiljen taktički da podnesem da bi došao do njene izjave jer se ista nije usudila da mi to pismeno preda gos. Prodanović na glavnoj raspravi ističe da joj nikada nisam prijetio da sam uvjek bio korektan prema njoj da nikoga nije ovlastila da u njeno ime podnosi prijavu, niti je znala da je to neko uradio. Smatram i sud treba to da ima u vidu da je ovo ubacivanje osoba bez njihovog znanja i dozvole izvršeno sa ciljem da se ja u javnosti predstavim kao ludak, manijak i psihopata koji prijeti svima redom, čak i onima koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa konrketnim predmetom, što naravno znaju inspektori, tužioci i sudije a ja kao "ludak" nemam pojma. U više dokumenata predatih ovom sudu je vidljivo da sam upravo tako opisivan, kao poremećeni psihopata ili narkoman čime se pokušalo opravdati nezakonito postupanje prije svega OT Bijeljina a potom i sudske policije koja je suštinski samo tehnički organ bez prava da preispituje naredbe koje dobija.
Naredba o pretresu br. 12 0 K 001162 10 Kpp od 23.03.2010. godine. Pomenuta naredba je izdata kao posljedica lažne prijave u kojoj su kao dokaz već priloženi dokumenti sa mojim navodnim prijetnjama. Postavlja se pitanje zašto je tuženoj potrebno da vrši pretres i traži dokaze koje kao već ima. Iz naredbe je vidljivo da se traži odnošenje računara koji se sasvim sigurno ne bi upotrebio kao sredstvo za ugrožavanje života ili nanošenje tjelesnih povreda. Dakle, pošto je tužena "već imala dokaze mojih prijetnji" nije imala razloga da odnosi računar ali je zato vrlo dobro znala da na računaru imam dokaze o teškim krivičnim djelima pripadnika Tužilaštva.
Smatram da osim namjere da mi se ti dokazi otmu i unište cilj grupe fizičkih lica koja je zlupotrebila kako svog tako i položaj inspektora, tužioca i okružnog sudije je bio da se uplašim ja i moja porodica te da se u javnosti predstavim kao kriminalac, masovni ubica tužilaca u pokušaju te psihopata. Time bi se i obesmislili dokazi o njihovim krivičnim dijelima koje sam ja slao u VSTV, Specijalnom tužilaštvu i objavljivao na internetu.
Dokument pod nazivom Vozilo korišteno za posebne istražne radnje. Na njemu su navedeni podaci o registraciji vozila koji kažu da je prvobitno bilo registrovano za potrebe vojske RS. Na jednoj od fotografija se na zadnjem sjedištu vidi tablica Stop, što znači da sam nezakonito nadziran od strane policajaca u civilu. Svaki moj pokušaj da dobijem od strane tužene materijal sačinjen poslije ovih nadziranja je odbijan čime je prekršeno moje pravo garantovano čl. 23. Ustava RS.
Dokument broj: 80 0 P 034147 11 P. Radi se o odgovoru gospodina Debeljevića na koji sam već ukazao u kome on tvrdi da sam sve izmislio i što je najvažnije lično potvrđuje da nije imao nikakve službene radnje vezano za mene.
Dokument br. 012-0-Su-12-000 249 od 15.06.2012. godine je odgovor Okružnog suđa na moj zahtjev u kome se potvrđuje da sud nije izdao naredbu za provođenje posebnih istražnih radnji. Posebne istražne radnje su dakle vršene nezakonito a poslije razgovora podnosilaca Gruhonjića i Debeljevića sa načelnikom kriminalističke policije g. Teodorovićem, koji je izdao pripadnicima MUP naredbu za te radnje. U avgustu 2010. godine sam skupa sa sestrom razgovorao sa pomenutim gospodinom tražeći podatke o nadzoru i predao dokaze o kriminalu inspektora Markovića i tužioca Stjepanović, tražeći da na isti način kako je bez ijednog argumcnta o ugrožavanju sigurnosti pokrenuo radnje protiv mene to isto učini i protiv ovo dvoje navedenih, ako se ne plaši.
Gospodin Teodorović je obećao da će pokrenuti sve potrebne radnje. Šta se dogodilo sa materijalom koji sam mu predao do danas mi nije pozanto jer je samo 5 dana kasnije posle tog razgovora pomenuti gospodin preminuo po sumljivim okolnostima. Na moj zahtjev u OT Bijeljina da dobijem podatke o radnjama vezanim za smrt pomenutog gospodina odnosno ko je nadležni tužilac u tom slučaju nikada nije odgovoreno a moja pretpostavka je da se radi o tužiocu Stjepanović. Po usmenim saznanjima koje sam dobio obdukcija nije izvršena iako sam pismeno upozorio tužilaštvo da postoje otrovi koji simuliraju srčani udar.
Radi se o mejlu od 19.04.2010. godine koji je upućen iz Ugostiteljskog objekta mojoj sestri dan kasnije pošto sam na njen zahtjev sa laptopa iz tog objekta (namjenjemo gostima za korištenje) poslao podatke koje sam dobio predhodnih mjesec dana. To je prvi mjesec od pretresa i odnošenja računara, kada ja nisam mogao lično iz svoje kuće poslati ništa a nisam htio koristiti računare prijatelja i poznanika s obzirom da sam znao da se prema ZKP-u sve moje komunikacije prate i da tako mogu dovesti nekoga u neprijatan položaj. Ja dakle, nisam nikoga pitao za dozvolu nego sam koristio laptop namjenjen gostima. Međutim sutradan vlasnici šalju mojoj sestri poruku gdje kažu citiram "obavještavam vas da je sa mog laptopa i moje adrese bez mog znanja i dozvole na prevaru (sa izgovorom da šalje poštu prijatelju) poslata pošta. Uz izvinjenje vas obavještavam da sa pomenutim i njegovom poštom nemam nikakvih veza".
Ja sam usmeno obavješten da je u lokal poslije mog dolaska dolazila policija a iz citirane poruke se vidi da je nelogična, jer ako sam ja zaista rekao da šaljem poštu prijatelju i dobio od nekoga dozvolu onda on ne može znati da sam ga prevario a pogotovo da tvrdi kako je to bilo bez njegovog znanja. Jasno je da je samo policija mogla reči vlasniku da je pošta upućena mojoj sestri a ne nekom prijatelju.

Imajući u vidu obimnost materijalnih dokaza odnosno preostali dio materijalnih dokaza koje je još potrebno obrazložiti te da bi želio da ukratko obrazložim i predmete čije sam priklapanje predložio, predlažem da se nastavak obrazloženja materijalnih dokaza i predmeta sprovede na narednom ročištu.
Nakon toga a imajući u vidu naprijed navedeni prijedlog te da je ostao jedan dio materijalnih dokaza kao i predmeti koje tužitelj treba obrazložiti sud donosi a u saglasnosti sa prisutnim
R J E Š E NJ E
Nastavak glavne rasprave se zakazuje za dan 16.03.2015. godine u 12,00 časova, o čemu se prisutni usmeno obavještava na posljedice izostanka, te da pismeni poziv neće dobiti.
Na glavnu raspravu pozvati tuženu putem PRS sjedište zamjenika u Bijeljini uz kopiju zapisnika, te imajući u vidu da je OT Bijeljina vezano za službenu zabilješku povodom zahtjeva tužitelja Zdenka Baja od 20.06.2014. godine dostavila podnesak sa prilozima uz taj podnesak koji su u podnesku navedeni dana 15.01.2015. godine i to samo u jednom primjerku, uputiti dopis OT-u Bijeljina da dostave isto još u dva primjerka, jer je sud dužan da to dostavi i stranama u postupku a sve u roku od 8 dana, imajući u vidu da sud ovaj dokaz mora dostaviti stranama u postupku te da je ročište zakazano za dan 16.03.2015. godine a što smo već tražili od tužilaštva dopisom od 21.01.2015. godine, a po kom dopisu još nije postupljeno.
Tužilac izjavljuje da poziva tuženu da postupi po zakonu u smislu da okončamo ovu parnicu postizanjem dogovora, pa je to i dalje moj prijedlog upućen suprotnoj strani zastupane putem Pravobranilaštva. U ovoj pravnoj stvari možemo postići dogovor, odnosno poravnanje pod uslovima koje sam već navodio, jer ću u suprotnom biti prisiljen da izvodim dokaze i o drugim krivičnim djelima koja su mi nanijela štetu počinjena od strane nekih osoba koja nemaju nikakvu odgovornost ni krivicu za događaje iz 2009. godine.
Dovršeno,prisutni pregledaju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.
OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 15. svibnja 2015.

OBAVJEST TUZIOCU MEDIC

O kriminalu u Bobar grupi govorim i pišem od 2010-te a potom je prvo 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona transakcija narko mafije Darka Šarića preko Bobar banke, 10.04.2013. uhapšen je direktor AD "Univerzal" kao član kriminalne grupe Darka Eleza za kriminal još od 2005-te a kao šlag na tortu je došla likvidacija Bobar banke poslije pljačke stotina miliona KM...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

NA RUKE OKRUŽNOM TUŽIOCU MEDIĆ MIRI

Veza : Vaš dokument "Službena zabilješka" od 21.03.2014. po predmetu T14 0 KTA 0010617 14
Obavještavam vas da pomenuta zabilješka sadrži više grešaka odnosno netačnih podataka, na koje ću vam usmeno ukazati jednog od narednih dana a za sada navodim samo jednu od njih:
Naime na samom početku zabilješke navodite da sam podneo krivičnu prijavu 23.01.2014. protiv Sofrenić Blagiše i AD "Univerzal" što nije istina. Radi se o informativnom podnesku sa naslovom citiram :
"OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI - UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA - OKRUŽNOM TUŽIOCU STJEPANOVIĆ"

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

A u nastavku se samo pominju moje krivične prijave predate još 2010-te a o kojima nisam imao nikakvih podataka ni pismenih obavjesti a da bi sve ostalo sakriveno zabranjen je pristup u OT Bijeljina kako meni tako i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
I ja samo tražim podatke o tim krivičnim prijavama, što sam činio i ranije a i poslije toga.
Tretirati taj podnesak kao krivičnu prijavu je jednako besmisleno kao kada bi predsjednik Osnovnog suda kome sam dostavljao desetine informativnih obavještenja o nezakonitom radu pojedinih državnih službenika to okarakterisao kao tužbu te dodijelio sudiji XY, koji bi potom slijedeći logiku vaše zabilješke odlučio da odbaci tužbu jer ne sadrži dokaze a da me o tome ne obavještava s obzirom da je to učinjeno kod neke ranije tužbe, da li moje, sestrine ili ko zna čije, nije bitno...
Dakle list papira po kome ste vi odlučivali uopšte nije krivična prijava i ne sadrži nikakve dokaze u prilogu ali sam poslije toga predao zaista pravu krivičnu prijavu i u 8 tačaka naveo dokaze o krijumčarenju.

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

Kako vi o tome očito ne znate ništa, usmeno ću vam sve detaljno obrazložiti a od vas očekujem profesionalnost, odnosno da poštujete Pravilnik koji vas obavezuje na četvoročasovni rad sa strankama svaki dan.
Ukoliko po ugledu na neke druge tužioce budete ignirisali dojave građana o kriminalu i odbijali razgovor, te me prisilili da pišem o svemu, sve činjenice ću tako i dostaviti sa odgovarajućim komentarima u svom stilu, objaviti na internetu, te predati sudu u parnici gdje je već dostavljen predmet T14 0 KTA 0010617 14 i zatražiti da budete pozvani kao svjedok uz već predložene Stjepanović, Kovačevića, Debeljevića i Gruhonjića, gdje ćete pred sudom odgovarati na moja pitanja.
Podsjećam vas da o kriminalu u Bobar grupi govorim i pišem od 2010-te a potom je prvo 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona transakcija narko mafije Darka Šarića preko Bobar banke, 10.04.2013. uhapšen je direktor AD "Univerzal" kao član kriminalne grupe Darka Eleza za kriminal još od 2005-te a kao šlag na tortu je došla likvidacija Bobar banke poslije pljačke stotina miliona KM, te dio tog kriminala kako je objavljeno istražuje i OT Bijeljina, možda baš vi.
Zanimljivo je da je u vrijeme nastanka vaše zabilješke Bobar grupa javno još bila u punoj snazi i moći, dok su već razrađeni planovi za likvidaciju Bobar banke s obzirom da je Agencija za bankarstvo dala rok vlasniku da do kraja septembra izvrši dokapitalizaciju.
Novac naravno nije obazbijeđen a umjesto toga vlasnik Bobar grupe umire 31. septembra 2014.
POSLEDNJI DAN TOG PREDVIĐENOG TERMINA A KOLIKA JE VJEROVATNOST DA SE PRIRODNA SMRT POKLOPI SA ZAVRŠNIM DANOM ZADATOG ROKA PROCIJENITE SAMI ZA SEBE KAO ŠTO ĆE TO URADITI I GRAĐANI KOJIMA PREZENTUJEM DOKAZE NA INTERNETU.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 10. svibnja 2015.

NOVI DOKAZI ZA 80 0 P 056780 14 P

Još ranije sam obavijestio Osnovni i Okružni sud u Bijeljini da kompletnu sudsku vlast, kao i RS i BIH u cjelini tretiram kao zločinačku organizaciju, da ni od jednog sudije ne očekujem zakonito postupanje, nego isključivo smišljeno kršenje zakona i pomoć tajkunsko političkoj i tužilačkoj mafiji te da zbog toga neću tražiti izuzeće nijednog sudije.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora:
1000000 (jedan miliona) KM

PRIJEDLOG ZA USVAJANJE NOVIH DOKAZA ZA 80 0 P 056780 14 P

Na osnovu člana 102, stav 2 ZPP-u, predlažem da sud uvrsti u dokazni materijal i slijedeće:
Predmet 80 0 P 058903 14 P Osnovnog suda u Bijeljini, Zahtijev za OT Bijeljina od 27.02.2015. i Dopis Osnovnog suda u Bijeljini 80 0 K 065167 15 Kpp od 03.03.2015.
Svi predloženi dokazi su nastali poslije poslednje održanog ročišta u ovoj parnici a direktno su vezani za tužbeni zahtijev.
Naime Zahtijev za povrat stvari, vlasništvo moje porodice a izuzetih prilikom takozvanih "istražnih radnji" OT Bijeljina poslije smtnog povređivanja djevojčice Ivone Bajo je obnavljanje već ranije postavljenog zahtijeva, što u već usvojenom dokazu 080-0-Kpp-09-000 214 od 24.01.2014. navodi i sudija za prethodni postupak. OT Bijeljina dakle već 5 godina počev od februara 2010-te odbija da odgovori ko je i zašto uklonio dokaz sa mjesta zločina, zašto je taj dokaz (ruksak ili torba) presječenog kaiša, zašto nedostaje presječeni dio, ko je i zbog čega veći dio ostatka oprao hemijskim sredstvom, te odbija da vrati izuzete predmete vlasniku.
Kako se jasno vidi Osnovni sud je odmah reagovao dopisom upućenom u Okružno tužilaštvo u Bijeljini i meni lično, dok tužilaštvo nastavlja sa bezakonjem i kriminalom.
Pošto se ovdje radi o privatnoj imovini, ukoliko tužilaštvo nastavi da je zadržava i odbije da istu vrati, tražim od suda da na narednu raspravu, kada bude pozvan svjedok Danica Stjepanović dostavi i predmet dječiji ruksak koji je tužilaštvo uništilo dok je držalo u svom posjedu, te će svjedok pred sudom objasniti sve i odgovoriti na pripremljena pitanja.
Dakle tužena RS je putem svojih organa i to prvo OT Bijeljina uklonila sa lica mjesta i oštetila premet vlasništvo Budimke Bollin Bajo, koju sam opunomoćen da zastupam, te odbija da odgovori na zahtijeve i vrati oteto a onda putem sudske policije sprečava pristup u OT Bijeljina te na kraju preko svojih sudova legalizuje fašističke metode diskriminacije prema svim srodnicima djevojčice čije ubistvo prikriva tužena, da bi zaštitila milijarde evra novca opljačkanog od strane političko tajkunsko pravosudne mafije...
Predloženi predmet osnovnog suda u Bijeljini je nastavak organizovanog kriminala kojim su sudovi saučestvovali u prikrivanju krivičnih prijava predatih 2010. protiv Bobar grupe a priklopljeni su mu spisi 80 0 P 053922 13 P i već usvojeni 80 0 P 043325 13 P 2. Sve je počelo prikrivanjem tih prijava od strane suda u parnici protiv AD Univerzal 80 0 P 039221 12 P, iz koje su neki dokumenti uvršteni i u ovu parnicu. Sve je naravno izvršeno sa ciljem da se pomognu odgovorni iz OT Bijeljina koji su i sakrili podnesene prijave, kako da bi prikrili uništavanje dječjeg ruksaka, tako i dokaze o ubistvu djevojčice prilikom krijumčarenja. Danas je opšte poznato da je preko Bobar grupe vršena pljačka neviđenih razmjera. Samo preko Bobar banke je oteto preko 150 miliona KM i prao se novac narko mafije. S obzirom da je ovde tužena RS suvlasnik Bobar banke, jasno je da su prije svega njeno tužilaštvo i sudovi svjesno prikrili krivične prijave koje sam predao 2010-te i time mi otimali prava kako bi pomogli pripadnicima mafije iz redova tužene RS a meni nanijeli štetu.
Iako je u prva dva predmeta jedna od tema bila upravo vezana za prikrivanje tih krivičnih prijava i oduzimanje garantovanih prava i prava pristupu informacijama, povodom toga Osnovni sud se ni jednom riječju u svojim presudama nije odredio povodom toga, dok je tek 2014. godine, tužilaštvo "formiralo" spis po tim krivičnim prijavama.
Ja sam još ranije obavijestio Osnovni i Okružni sud u Bijeljini da kompletnu sudsku vlast, kao i RS i BIH u cjelini tretiram kao zločinačku organizaciju, da ni od jednog sudije ne očekujem zakonito postupanje, nego isključivo smišljeno kršenje zakona i pomoć tajkunsko političkoj i tužilačkoj mafiji te da zbog toga neću tražiti izuzeće nijednog sudije.
No kako u ovoj parnici osim već navedenog spisa 80 0 P 043325 13 P 2 postoji kao dokaz i predmet 80 0 P 048630 13 P iste postupajuće sudije, proizilazi da bi odlučivala o svojim radnjama za koje ću ja dokazivati da su kriminalne. Stoga smatram da postoje svi uslovi da sama sudija zatraži svoje izuzeće, što ja ponavljam neću učiniti niti ovo treba smatrati mojim prijedlogom iako bi mi više odgovaralo da umjesto ljubazne i pristojne osobe, kakva je ovde postupajuća sudija imam bahatog, korumpiranog i uobraženog sudiju, pripadnika pravosudne mafije kakve sam imao prilike da sretnem ranije.
Na sve ovo dodajem da sam protiv ovde postupajuće sudije podneo pritužbu UDT-u zbog prepisivanja iz presude drugog sudije što je tako očigledno da je čak prepisan događaj iz naredne godine, osam mjeseci od datuma iz tužbenog zahtijeva kao i da sam podneo krivičnu prijavu protiv više lica zbog falsifikovanja isprave a postupajuća sudije je umjesto da krivično djelo prijavi po službenoj dužnosti u sadejstvu sa Pravobranilaštvom RS, uklonila iz spisa dokaz kriminala.
Pozivam sud da prekine sa pristrasnošću, da prekine sa kršenjem zakona, da prekine sa podrškom zločinačkoj organizaciji OT Bijeljina čije sam monstruozna krivična djela razotkrio do detalja i o tome priložio dokaze. Pozivam sud da poštuje zakon o parničnom postupku i da se dokazni postupak vrši na glavnoj raspravi, pozivam sud da dokaze izvodi pravobranilaštvo na glavnoj raspravi ako želi da dođu a ne da sud njihovu ulogu advokata tužene Republike Srpske obavlja nezakonito u svojim presudama, pozivajući se na laži sudske policije, pozivajući se na laži Okružnog tužilaštva u Bijeljini, pozivajući se na lažne tvrdnje koje je čak i sud u presudama ranije utvrdio da su lažne a koje niko nije izvodio na glavnoj raspravi niti je bilo omogućeno da se ja kao suprotna strana o tome izjasnim, kada je za to bilo vrijeme i mjesto.

PRILOZI

Zahtijev za OT Bijeljina od 27.02.2015
Dopis Osnovnog suda u Bijeljini 80 0 K 065167 15

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 5. svibnja 2015.

PRITUŽBA NA ODLUKU T 20 0 KTA 0006590 13 OD 16.02.2015.

Glavni republički tužilac Republike Srpske, gospodin Mahmut Švraka je javno izjavio pred kamerama Alternativne televizije da "za procesuiranje krupnih riba nema političke volje" što znači da nijedno tužilaštvo Republike Srpske pa ni specijalno neće goniti počinioce najtežih krivičnih dijela jer su pod zaštitom najvećeg kriminalca u entitetu, trenutnog takozvanog predsjednika Republike Srpske, koji je i odgovoran za najteža krivična djela njegovih tajkuna, od kojih je pljačka preko 160000000 maraka depozita iz Bobar banke samo jedan mali dio.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

UREDU GLAVNOG TUŽITELJA

PRITUŽBA NA ODLUKU T 20 0 KTA 0006590 13 OD 16.02.2015.

Prije svega skrećem pažnju da se ovdje radi o organizovanom kriminalu, pri čemu se neidentifikovana roba dovozi iz Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije iz Asa auta preko prevoznika Haak trans, a isporučuje se u Bobar grupu, firmu AD Univerzal Bijeljina.
Dakle u pitanju je organizovani kriminal u kome učestvuju firme iz Federacije i firme iz Republike Srpske a konkretno krivično djelo je krijumčarenje, jer iz izjava vozača proizilazi da su dovezli 4 paketa robe, dok je ujutro magacioner zatekao samo paket, što znači da su 3 paketa nečega nestala preko noći.
Podsjećam da istovremeno narko mafija Darka Šarića prala novac preko Bobar banke te je 25. februara 2012. otkriveno preko 4000000 maraka transakcija, te kriminalne organizacije.
Prilikom isporuke dana 23.7.2009. ubijena je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo a tada zaposlen u firmi Univerzal, bio je Slaviša Bobar, kasnije uhapšen kao član kriminalne grupe Darka Eleza, što se procesuira u tužilaštvima Bosne i Hercegovine.

Dokaz za to je dokument "Izjave aktera šverca i ubistva" koji prilažem a kompletne izjave vozača i direktora se nalaze na disku u prilogu ovog dokumenta. Nadalje podsjećam da je glavni republički tužilac Republike Srpske, gospodin Mahmut Švraka javno izjavio pred kamerama Alternativne televizije da citiram "za procesuiranje krupnih riba nema političke volje" što znači da nijedno tužilaštvo Republike Srpske pa ni specijalno neće goniti počinioce najtežih krivičnih dijela jer su pod zaštitom najvećeg kriminalca u entitetu, trenutnog takozvanog predsjednika Republike Srpske, koji je i odgovoran za najteža krivična djela njegovih tajkuna, od kojih je pljačka preko 160000000 maraka depozita iz Bobar banke samo jedan mali dio.
Dodatni dokaz da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine nadležno za pomenuti kriminal su putni nalog i prijem robe koje također prilažem gdje se vidi da je vozilo koje je dovezlo švercovanu robu u Republiku Srpsku istu primilo u Federaciji Bosne i Hercegovine, konkretno dovezena je iz Asa auta.
Dakle neovisno od toga šta je konkretno dovezeno a pretpostavljam da se radi o kokainu s obzirom da je pranje novca preko Bobar banke vršila narko grupa Darka Šarića koja se time bavi, nadležnost je za postupanje upravo Tužilaštva Bosne i Hercegovine, jer je promet krijumčarene robe započeo u Federaciji Bosne i Hercegovine a završen je na teritoriji Republike Srpske a i jedna i druga lokacija su unutar Bosne i Hercegovine.
Napominjem da je ovo samo mali dio dokaza koji imam o neviđenom kriminalu u kome saučestvuju MUP Republike Srpske i Okružno tužilaštvo u Bijeljini, prikrivanjem ubistva osmogodišnje djevojčice i krijumčarenja unutar Bobar grupe.


PRILOZI


Izjave aktera sverca i ubistva
Prijem robe
Putni nalog
Disk

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902