srijeda, 30. lipnja 2021.

KRIVIČNA PRIJAVA ZA NAPAD NA USTAVNI POREDAK I TERORIZAM

Krivična prijava za napad na ustavni poredak i terorizam
Krajnje je vrijeme da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim ovlaštenjima i obavezama, zaustavi ovo samovlašće, bahatost i terorističke napade na građane, jer u suprotnom može doći do izuzetno teških posljedica i krvoprolića s obzirom da građani imaju puno pravo da brane svoja garantovana prava, zdravlje i život od napada hordi zločinaca u uniformama, instruisanih od još većih zločinaca iz komandi i fotelja "križnih štabova" koji izvršavaju naloge svojih šefova iz inostranstva...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA ZA NAPAD NA USTAVNI POREDAK I TERORIZAM

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA

Vezano za KRIVIČNI ZAKON BIH, članovi "Terorizam"
(1) Ko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da što izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznit će kaznom zatvora najmanje pet godina. (2) Ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jedne ili više osoba, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje osam godina. (3) Ako je pri učinjenju krivičnog djela iz stava 1. ovog člana učinitelj neku osobu s umišljajem lišio života, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (4) Ko nabavi ili pripremi sredstvo ili ukloni prepreku ili preduzme neku drugu radnju kojom stvori uslove za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (5) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju: a) napad na život osobe koji može prouzrokovati njezinu smrt; b) napad na fizički integritet osobe; c) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenom ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja druge osobe, s ciljem da nju ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca; d) nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima, transportnom sistemu, objektima infrastrukture uključujući informacioni sistem, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju štetu je vjerovatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do znatne privredne štete; e) otmica zrakoplova, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili za prevoz roba; f) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; g) ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; h) ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursomu s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; i) prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tačke a. do h. ovog stava.
Napad na ustavni poredak
Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
Zločini protiv čovječnosti
(1) Ko, kao dio širokog ili sistematičnog napada usmjerenog bilo protiv kojeg civilnog stanovništva, znajući za takav napad, učini koje od ovih djela: a) lišenje druge osobe života (ubistvo); b) istrebljenje; c) odvođenje u ropstvo, d) deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva; e) zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava; f) mučenje; g) prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), seksualno ropstvo, prisilnu prostituciju, prisilnu trudnoću, prisilnu sterilizaciju ili bilo koji drugi oblik teškog seksualnog nasilja; h) progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja je univerzalno prihvaćena kao nedopustiva po međunarodnom pravu, u vezi s bilo kojim krivičnim djelom iz ovog stava ovog člana, bilo kojim krivičnim djelom propisanim u ovom zakonom ili bilo kojim krivičnim djelom u nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine; i) prisilni nestanak osoba; j) zločin aparthejda; k) druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (2) U smislu stava 1. ovog člana sljedeći pojmovi imaju ovo značenje: a) Napad usmjeren bilo protiv kojeg civilnog stanovništva jest ponašanje koje uključuje višestruko činjenje djela iz stava 1. ovog člana bilo protiv kojeg civilnog stanovništva na osnovi ili u cilju državne politike ili politike neke organizacije da se učini takav napad. b) Istrebljenje uključuje namjerno nametanje takvih životnih uvjeta, a posebno uskraćivanje pristupa hrani i lijekovima, koji mogu posljedovati uništenjem dijela stanovništva. c) Odvođenje u ropstvo jest vršenje nad osobom bilo kojeg ili svih ovlašćenja inače vezanih za pravo svojine, uključujući vršenje takvog ovlašćenja pri trgovanju ljudima, posebno ženama i djecom. d) Deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva jest prisilno iseljenje osoba s teritorije na kojoj su zakonito prisutne protjerivanjem ili drugim mjerama prisile, bez osnova dopuštenih po međunarodnom pravu. e) Mučenje jest namjerno nanošenje snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje osobi zadržanoj od strane počinioca ili pod nadzorom počinioc, izuzimajući bol ili patnju koja je posljedica isključivo izvršenja zakonitih sankcija. f) Prisilna trudnoća jest nezakonito zatočeništvo žene kojoj je prisilno prouzrokovana trudnoća, s namjerom da se utiče na etnički sastav bilo kojeg stanovništva ili da se učine druge teške povrede međunarodnog prava. g) Progon jest namjerno i teško, međunarodnom pravu suprotno uskraćivanje osnovnih prava, zbog pripadnosti skupini ljudi ili zajednici. h) Prisilni nestanak osoba jest hapšenje, pritvaranje ili otimanje osoba, od strane ili s dopuštenjem, podrškom ili pristankom države ili političke organizacije, uz odbijanje da se prizna takvo lišenje slobode ili da se pruži informacija o sudbini ili o mjestu gdje se nalaze takve osobe, s namjerom da se uklone od zaštite zakona na duže vrijeme. i) Zločin aparthejda su nečovječne radnje slične prirode radnjama iz stava 1. ovog člana, učinjene u kontekstu institucionaliziranog režima sistematskog potlačivanja i dominacije jedne rasne skupine nad bilo kojom drugom rasnom skupinom ili skupinama ljudi, učinjene s namjerom održavanja takvog režima.
Zloupotreba položaja ili ovlaštenja
(1) Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja ili ne izvršivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina. (3) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 50.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje tri godine.
I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA...
Odredbe koje su bliže vezane za izvršena krivična djela, istaknute su podebljanim slovima a detalji su u obrazloženju.

OBRAZLOŽENJE

Napominjem da sam u prethodnom periodu, napisao i poslao Tužilaštvu Bosne i Hercegovine više krivičnih prijava, među kojima i neke čija je tema vezana za kršenje ustava i ljudskih prava garantovanih zakonom sa izgovorom "borbe" ili "rata" kako neki vole da kažu protiv `nevidljivog neprijatelja` odnosno takozvanog virusa.
Neću ponavljati argumente ranije iznosene nego ću skrenuti pažnju ne samo tužilaštvu, nego i svim građanima da je prvo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine 22.12.2020. (120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine) donio odluku po podnesenoj apelaciji AP 3683/20, da su naredbe i mjere obaveznog nošenja maski i zabranama kretenja, nezakonite, odnosno predstavljaju kršenja garantovanih prava i sloboda iz Ustava i Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Nedavno je i Ustavni sud Republike Srpske 29.04.2021. donio, (Saopštenje za javnost sa 268. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske) takođe odluku, kojom se konstatuje da je zabrana kretanja nametana građanima, odlukom takozvanog "republičkog štaba za vanredne situacije" nezakonita, odnosno nije bila u saglasnosti sa Ustavom, čime je navedeni štab, prekoračio svoja ovlaštenja, nije bio ovlašten da ograniči kretanje, čime je nezakonito oduzimao građanima, prava i slobode garantovane Ustavom.
Istina je da u posljednjem periodu na teritoriji Republike Srpske, nisu izričito donošene naredbe o zabrani kretanja, odnosno takozvanom policijskom času, kao ni o obaveznom nošenju maske ali u praksi ta odluka o nošenju maski nikada nije povučena, nego se uporno održava, napisi o obaveznom korištenju maski su i dalje bukvalno na svim ulaznim vratima javnih objekata, iako je prošlo 130 dana od odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine a svi organi su imali rok od 30 dana da primijene tu odluku.
Sa druge strane u Federaciji Bosne i Hercegovine se uopšte nisu obazirali na pomenutu odluku Ustavnog suda, te su nastavili sa terorističkim aktivnostima, što je kulminiralo opše poznatim slučajem, kada su dva policajca i mogu reći dva zlikovca u uniformama, napali građanima pred ulazom u zgradu, te ga maltretirali, šamarali i udarali rukama i nogama a sve smo mogli vidjeti i na video snimcima, (Policajci pretukli mladića - iživljavali se nad momkom jer je kršio epidemiološke mere) odnosno čitati u medijima.
Izvinjenje komande policije nakon tog događaja, bljutavo je i suvoparno i očito je i uslijedilo, samo zbog toga što je postojao video snimak a najvažnije od svega je to da takozvani službenici policije zasigurno ne bi primjenjivali ovakve gestapovske metode da na to nisu instruirani od svojih komandi. Gledao sam u više filmova i serija scene tretmana okupacionih i kvislinških trupa, raznih tajnih policija i slično i mogu reći da su pokazivali veće manire i profesionalnost od ovih današnjih, kako ih neki zovu "korona fašista".
Krajnje je vrijeme da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim ovlaštenjima i obavezama, zaustavi ovo samovlašće, bahatost i terorističke napade na građane, jer u suprotnom može doći do izuzetno teških posljedica i krvoprolića s obzirom da građani imaju puno pravo da brane svoja garantovana prava, zdravlje i život od napada hordi zločinaca u uniformama, instruisanih od još većih zločinaca iz komandi i fotelja "križnih štabova" koji izvršavaju naloge svojih šefova iz inostranstva.
Na kraju, podsjećam još samo na nepobitnu činjenicu, da je neposredno pred uvođenje vanrednog stanja u Republici Srpskoj, obješen tadašnji Glavni republički zdravstveno sanitarni inspektor, gospodin Desimir Miljić, što je očigledno bilo neophodno pripadnicima zločinačke grupe da bi sprovela monstruozni plan zavođenja terora nad narodom, kao paravan i pomoćno sredstvo za takozvani "veliki reset" i uvođenje "novog svjetskog poretka" a to je njima bio uslov da bi dobili nove kredite i imali pristup milijardama, koje su opljačkali prethodnih godina i decenija.

PRILOZI

120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Saopštenje za javnost sa 268. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
Policajci pretukli mladića - iživljavali se nad momkom jer je kršio epidemiološke mere

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

petak, 25. lipnja 2021.

ŽALBA NA RJEŠENJE VSTV-A 01-07-10-6-109-2021

Žalba na rješenje VSTV-a 01-07-10-6-109/2021

Djelovanje OJTIS i suda u Sokocu na teritiriji Bijeljine, bez odluka o prenosu nadležnosti je klasičan terorizam, ne može imati zaštićen tretman i sakrivanje informacija o tome je saučesništvu u napadu na moj život i prava, kao i prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, zbog čega pripadnici mafijaškog klana, uporno pokušavaju i mene ubiti...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

ŽALBA NA RJEŠENJE VSTV-A 01-07-10-6-109-2021

Pripadnici OJTIS i suda u Sokocu, teoretski mogu biti izuzetni profesionalci i postupati zakonito u svojim predmetima a mogu biti i nemarni pa čak smišljeno činiti kriminalne radnje ali kada samovlasno djeluju, izvan zakonom propisane mjesne nadležnosti i preko uniformisanih službenika MUP-a i sudske policije, napadaju na zdravlje, prava i živote građana, onda oni nisu državni službenici, nego pripadnici mafijaškog kartela i njihove radnje niti su u skladu sa zakonom, niti se mogu skrivati iza odredbi iz člana 71, Zakona o visokom sudskom i tužilaškom vijeću niti člana "Imunitet sudija i tužilaca". Oni koji su moguće obmanuti da postoji rješenje o prenosu nadležnosti su to morali izjaviti te time dokazati da nisu svjesno kršili zakon a ako su to prikrivali i štitili nalogodavce, onda zaslužuju zakonom propisan postupak i kaznu. Sakrivanjem izjava, osoba sa područja Istočnog Sarajeve, koje su direktno saučestvovale u pripremama pokušaja mog ubistva, kao i nekih sa područja Bijeljine koje su to činile direktno ili posredno, UDT i VSTV im pruža podršku i otvara put za manipulacije i zaštitu privilegovanih pojedinaca u disciplinskim i krivičnim postupcima. Uprkos težini krivičnih djela, prihvatam da informacije prikupljene od mjesno nadležnih sudija i tužilaca sa područja Bijeljine, mogu i dalje ostati tajna ali djelovanje OJTIS i suda u Sokocu na teritiriji Bijeljine, bez odluka o prenosu nadležnosti je klasičan terorizam, ne može imati zaštićen tretman i sakrivanje informacija o tome je saučesništvu u napadu na moj život i prava, kao i prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, zbog čega pripadnici mafijaškog klana, uporno pokušavaju i mene ubiti.
Kao osnovni argument ove žalbe, ukazujem na činjenicu da predmet formiran 2015-te godine, pred Okružnim javnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu nije zakonit.
Takođe i predmet otvoren u decembru 2017-te u Osnovnom sudu u Sokocu je nezakonit.
Prema Zakonu o sudovima, Zakonu o tužilaštvima i Zakonu o krivičnom postupku, Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu, nemaju legitimitet da postupaju izvan zakonom propisane teritorije, odnosno konkretno nisu mogli pokretati predmete, vezano za događaje sa teritorije Bijeljine, bez odgovarajućih odluka nadležnih organa - Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Vrhovnog suda Republike Srpske. Dokumente koji dokazuju da je nadležnost lažirana odnosno montirana, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. i Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.) sam dostavio uz Zahtjev.
Dakle, svi oni koji su učestvovali u ovim kriminalnim radnjama, znajući da nemaju nadležnost su svjesno činili krivična djela i suštinski se ne radi o postupanjima okružnih tužilaca i sudija, nego o pripadnicima mafijaškog kartela, koji su se lažno predstavljali.
Ne isključujem mogućnost da su neke osobe bile obmanute o postojanju nadležnosti ali to ih ne opravdava, posebno imajući u vidu da sam više puta pismeno upozoravao na nenadležnost i zahtijevao da mi se dostave kopije rješenja o prenosu nadležnosti ako postoje što nikada nije učinjeno.
S druge strane, predmet "T17 0 KT 0006630 15" otvoren u Istočnom Sarajevu, 2015. godine je iskorišten za pokretanje nelegalnih "posebnih istražnih radnji" uz angažovanje provokatora i doušnika, koji su više puta pokušali da me odvuku u zamku, gdje je čekao tim za likvidaciju.
Pripadnici mafijaškog klana, koji su nezakonito formirali nelegalne predmete su nastavili sa pripremama likvidacije, čak i poslije pismenog dopisa "Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018." od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća iz jula 2018-te, poslatog "na ruke" glavnog okružnog tužioca i predsjednika suda, koje prilažem.
Iako sam uprkos njihovoj opstrukciji, dobio dokaze od Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda Republike Srpske iz kojih se vidi da su montirali, odnosno lažirali nadležnost, nastavljeno je sa kriminalom i pokušajima ubistva te je izvedeni razbojnički teroristički napad na mene 27. septembra 2018. falsifikovanje dokumentacije i potpisa službenika i druga krivična djela, što sam naknadno dokazao u sudskom postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini, (Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr) a onda sam odvučen na Sokolac i ostavljen na ulici gdje je između suda i autobuske stanice, čekala ekipa plaćenika spremna za likvidaciju.
To kako sam uspio preživjeti i vratiti se kući, nije tema ove žalbe no poslije toga sam u više navrata o tome izvještavao Visoko sudsko i tužilačko vijeće, te je VSTV, ponovo poslalo dopis "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." glavnom okružnom tužiocu i predsjedniku suda sa nalogom da dostave dokaze o nadležnosti, što ponovo nisu učinili, čime se nedvosmisleno razotkriva umišljaj za sva krivična djela, počev od lažiranja nadležnosti, pripreme likvidacije i organizovanje lokalnih klanova koje su formirali i kontrolisali uz asistenciju kriminalaca iz policije za izvršenje ubistva.
Jedna grupa tih plaćenih ubica je uhapšena neposredno po smjeni Čolovića, nakon pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića u Šekovićima a s obzirom na jednog od doušnika, koji je korišten da me kontaktira, velika je vjerovatnoća da su me baš oni čekali u zasjedi 27.09.2018. u Sokocu a moguće i ranije, prilikom prethodnih pokušaja odvlačenja u klopku.
Sve ovo pokazuje da ne samo da su svjesno kršeni svi važeći zakoni, nego nisu poštovani ni nalozi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
I na kraju, podsjećam da je tokom primjene posebnih istražnih radnji, osim pokušaja ubistva, bilo i više provokacija, koje su imale za cilj da me obmanu i dovedu u zabludu, odnosno navedu da uputim ozbiljne prijetnje po život i tijelo, nekome od sudija ili tužilaca za šta je predviđena kazna do 12 godina zatvora.
To je činjeno na takav način, što su angažovane osobe, pokušavale da me podstaknu na izjavljivanje prijetnji, čak čineći to i sami, kako bi javnost doveli u zabludu da u tome nema ničega nezakonitog.
Od više takvih primjera ističem slučaj iz 2017-te godine, kada je tadašnja zamjenica predsjednika VSTV-a R.J. zatražila zaštitu, nakon što su joj upućene prijetnje od osobe, koja je prethodno angažovana da mene kontaktira, razgovara sa mnom audio, kako bi se ti razgovori mogli snimati a sve sa ciljem da budem isprovociran i izreknem neku prijetnju koja bi bila upotrebljena protiv mene.
Taj slučaj je vjerujem poznat svim pripadnicima pravosuđa jer su reagovali "Udruženje sudija u Federaciji BiH - saopštenje 15.08.2017." a takođe se dan ranije oglasilo i Vijeće "VSTV - saopštenje 14.08.2017.". Od tada su prošle 4 godine i javnost nije saznala ko je upućivao te prijetnje, jer su tajne službe zaštitile svog agenta na zadatku, koga su angažovali specijalno da mene "navuče" u zamku od 12 godina zatvora. Pripadnicima VSTV-a to nije bilo poznato te je trenutno i uzburkana javnost ali se vrlo brzo sve stišalo i zataškalo, uključujući i identitet provokatora, čije ime H.P.G. ja naravno znam. Pitanje je samo kako se završavaju ovakve provokacije takozvanih policijskih tajnih službi, kada neka osoba umjesto prijetnji, odluči da recimo izvrši ubistvo te se to predstavi kao "samoubistvo" ili prirodna smrt. Dovoljno je podsjetiti da dva izuzetno važna svjedoka iz OJTIS i suda u Sokocu, više nisu među živima a zvanično u javnosti nije iznesena sumnja u krivično djelo.
No to je samo jedna strana djelovanja provokatora a više drugih angažovanih doušnika su i tada djelovali a i sada nastavljaju sa praćenjem i pokušajima uvlačenja u zamku i likvidacijom, uključujući čak i dolaske u moje dvorište i pred vrata.
Iako je dakle je potpuno jasno da se radi o teškim krivičnim djelima, nastavlja se prikrivanje dokaza i činjenica i od strane MUP-a i od strane pravosuđa a kao posljedicu toga, imamo na žalost da pomenuta dva izuzetno bitna svjedoka ovih i drugih kriminalnih događaja, zvanično više nisu među živima a to su bivši okružni javni tužilac, gospodin Dragan Ninković i bivši predsjednik suda u Sokocu, gospodin Luka Borovčanin.
Osnovano sumnjam da su za njihove smrti odgovorna "treća lica" i ponovo ukazujem da su i drugi pripadnici tužilaštava, sudova i MUP-a, koji su svjedoci krivičnih djela u velikoj životnoj opasnosti i svako dalje prikrivanje dokaza, može značiti smrt još nekog učesnika u krivičnim djelima ili možda na žalost i nekog nevinog svjedoka...

PRILOZI

Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr
Udruženje sudija u Federaciji BiH - saopštenje 15.08.2017.
VSTV - saopštenje 14.08.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

nedjelja, 20. lipnja 2021.

OTVORENI POZIV TUŽILAŠTVU BIH DA ZAUSTAVI DJELOVANJE MAFIJAŠKOG KARTELA

Otvoreni poziv Tužilaštvu BIH da zaustavi djelovanje mafijaškog kartela
Možete samo zamisliti koliko su bijesni i iznervirani pripadnici kartela, zbog prethodnih neuspjelih pokušaja likvidacija da se nisu mogli suzdržati pa sam napadnut u zgradi policije, pred više svjedoka uniformisanih službenika, koji ne samo da nisu spriječili napad ni sačinili zabilješke o tome, nego kompletan MUP, konstantno krije ime tog službenika. S obzirom na okolnosti, napade na mene i nisu činili pojedinci, nego je kompletan MUP teroristička organizacija, koja se samo pretvara da je državni organ a u stvari nema nikakve veze sa zakonom...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

NA RUKE GLAVNOM TUŽIOCU TUŽILAŠTVA BIH

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, podnosi se :

OTVORENI POZIV TUŽILAŠTVU BIH DA ZAUSTAVI DJELOVANJE MAFIJAŠKOG KARTELA

Više puta sam upozoravao da pripadnici mafijaškog kartela ne samo da pokušavaju mene ubiti i predstaviti to kao "zadesnu smrt" ili "samoubistvo" nego da su u životnoj opasnosti i brojni svjedoci iz MUP-a, sudske policije i pravosuđa i evo sada nakon nekih smjena i kazni od UDT-a, izrečenih poslije mojih dopisa, zvanično je objavljeno da je "preminuo" tek smjenjeni predsjednik suda a prethodne godine je okružni tužilac "izvršio samoubistvo". Obojica su bili dobro upoznati sa kriminalom koji opisujem a jedan od njih i direktno umješan i sada ako se nastavi sa ignorisanjem mojih upozorenja a vjerovanjem dokazanim lažovima i zločincima iz policije o "samoubistvima" samo je pitanje ko će naredni stradati iz navedenih razloga, odnosno "prirodnom smrću" ili od "korone".
Ja ću dakle biti prisiljen da zahtjevam od takozvanog MUP-a RS da radi posao za koji je plaćen i između ostalog postupi po dopisu Predsjednia Republike, prestane štititi kriminalce te pokrene istražne radnje protiv izvršilaca krivičnih djela u svojim redovima, čija sam im imena i dokaze dostavio a ne namjeravam da izvršim "samoubistvo" ni iz kojih razloga. Pitanje je zašto se pripadnici komande policije pretvaraju da su "slijepi i gluvi" i ne reaguju na obilje dokaza monstruoznih zločina, nego glume "profesionalizam" u banalnim slučajevima koji sami režiraju uz pomoć svojih doušnika i provokatora.

Opšte je poznato da je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, preuzelo na postupanje predmete o ubistvu Dženana Memića i Davida Dragičevića, odnosno prikrivanju tih zločina a to su istovremeno i najpoznatiji primjeri djelovanja pripadnika kriminalnih klanova unutar istražnih organa sa ciljem da sabotiraju krivične predmete i pomognu izvršiocima zločina.
Na žalost postoji još mnogo takvih primjera a ja konkretno, imam veliki broj dokaza o teškim krivičnim djelima pripadnika policije, kojima su u tome pomoć pružali i neke osobe iz pravosuđa a takođe su u pitanju prikrivanja materijalnih dokaza sa ciljem proglašavanja ubistva za zadesnu smrt uz napomenu da su ti dokazi mnogo jači nego u prethodno navedenim ili bilo kom drugom slučaju te očekujem i pozivam Tužilaštvo BIH da formira predmet o ubistvu djevojčice Ivone Bajo i višegodišnjim pokušajima mafijaškog klana da i mene likvidira zbog razotkrivanja dokaza o tom zločinu i pratećim krivičnim djelima.
Tokom više godina kontinuiranog kriminala, pripadnici mafijaškog kartela su dakle, prvo ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo 23.07.2009. prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, koje je organizovao i vršio MUP Republike Srpske a u narednim godinama su više puta pokušavali da i mene ubiju.
Osim toga bilo je i više pokušaja zastrašivanja, prijetnji, lažnih prijava za izmišljena krivična djela, koje su služile kao izgovor za pokretanje "posebnih istražnih radnji" i prikupljanje podataka, koji su onda korišteni za planiranje i pripreme likvidacije, što je kulminiralo otvorenim fizičkim napadom na mene 22.05.2019. od strane službenika MUP-a u zgradi Policijske uprave Bijeljina i prijetnji ubistvom.
Možete samo zamisliti koliko su bijesni i iznervirani pripadnici kartela, zbog prethodnih neuspjelih pokušaja likvidacija da se nisu mogli suzdržati pa sam napadnut u zgradi policije, pred više svjedoka uniformisanih službenika, koji ne samo da nisu spriječili napad ni sačinili zabilješke o tome, nego kompletan MUP, konstantno krije ime tog službenika. S obzirom na okolnosti, napade na mene i nisu činili pojedinci, nego je kompletan MUP teroristička organizacija, koja se samo pretvara da je državni organ a u stvari nema nikakve veze sa zakonom.
No prije toga, kada brojni pokušaji odvlačenja u zamku preko angažovanih doušnika i provokatora nisu uspjeli, mafijaški kartel odlučuje da protiv mene montira nelegalne predmete, pred nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu te da me odvuku na tu teritoriju gdje bih bio laka meta ekipama plaćenih ubica. Jedna od njih je pokušala likvidaciju Slobodana Vasiljevića u Šekovićima ali je pohapšena zahvaljujući tome što je njihov višegodišnji zaštitnik Rajko Čolović neposredno prije toga smjenjen.
O ovom djelovanju posjedujem neoborive materijalne dokaze, uključujući i dokumente republičkog tužilaštva "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" i Vrhovnog suda, "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." koje prilažem.
Nema nikakve sumnje da su za pokušaj mog ubistva, najviše bili zainteresovani pripadnici kriminalističke policije, koji su sa ubijene djevojčice Ivone Bajo, skinuli materijalni dokaz ubistva, njen dječji ruksak koji je oštećen tako što je kaiš dvostruko presječem predmetom koji je ubio djevojčicu a onda su ostatak kaiša oprali benzinom, kako bi uklonili tragove masti i ulja potekle od kamiona koji je dovezao narkotike a o čemu nisu izvijestili Tužilaštvo u Bijeljini, sve sa ciljem da prikriju ubistvo i krijumčarenje.
Direktno odgovorni za prikrivanje su inspektori Marković Dragoslav i Stanko Stanišić te tehničar Vrućinić Siniša. To se može vidjeti iz pdf fajla "Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" koji sadrži fotografije materijalnog dokaza ubistva i dokumente Osnovnog suda u Bijeljini te Okružnog tužilaštva Bijeljina sa opisom stanja dokaza i izjašnjenjem tužilaštva da policija to nije evidentirala, odnosno nije izvjestila tužioca tako da o tim činjenicana tužilaštvo nema saznanja.
U planiranje i pripreme mog ubistva su potom uključeni, bivši glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu Rajko Čolović kao i bivši predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka.
Nakon neuspjelog pokušaja ubistva 27.09.2018. i mojih brojnih dopisa Visokom sudskom i tužilačku vijeću, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) prvo je smijenjen glavni okružni tužilac Čolović o čemu sam obavješten dopisom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020." te je disciplinski kažnjen javnom opomenom, sudija, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) zbog napada na moja prava i prikrivanje ubistva a nedavno je pošto je ostao bez pozicije predsjednika suda, kako je objavljeno, bukvalno odmah nakon toga preminuo gospodin Luka Borovčanin.
Detalji o uzrocima nisu navedeni no ja osnovano sumnjam da se tu uopšte ne radi o prirodnoj smrti, posebno imajući u vidu da sam više puta pismeno upozoravao na veliku opasnost po život za sve svjedoke krivičnih dijela koja sam razotkrio.
Događaj kada je izvršen razbojnički teroristički napad na mene 27.09.2018. bio je tema i sudskog postupka u Bijeljini, (Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr) u kome je sud konstatovao da ja nisam ni na koji način prekršio zakon te da su to učinili pripadnici MUP-a i sudske policije.
Osim toga su izvršili veći broj krivičnih djela, uključujući napad na moje zdravlje i život, falsifikovanje dokumentacije i potpisa drugih osoba a u pozadini svega je smišljeno lažiranje nadležnosti od strane organa u Istočnom Sarajevu za koje su direktno odgovorni bivši glavni okružni tužilac te bivši predsjednik suda. Instrukcije i naloge o tome je uniformisanim pripadnicima MUP-a davao - signalisao rukama, inspektor Dejan Minić, koji se nalazio na ulaznim vratima iza mojih leđa te pobjegao u drugu prostoriju kada sam se okrenuo i izgovorio njegovo ime a nema nikakve sumnje da je u sve bila umješana kompletna komanda MUP-a.
U dokaznom postupku službenici sudske policije su se "branili" odnosno "objašnjavali" sopstveno kršenje zakona time da ne znaju ZKP-u ni kako trebaju postupati prema odredbama člana "Naredba za dovođenje" a slubenik MUP-a se "branio" takođe izjavom da ne zna zakon niti zna bilo šta o nadležnostima sudova i tužilaštava. Naravno, za vrijeme samog događaja nisu tako govorili te je jasno da su instruisani od strane komande da glume "naivce" i kriju se iza neznanja, kako bi nalogodavci ostali u sjenci. No uprkos tome u samom predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr ima dovoljno materijala za dokazivanje odgovornosti više lica, od Rajka Čolovića iz OJTIS-o, preko načelnika sudske policije Danka Borovčanina do Dejana Minića i Milana Neškovića iz PS Bijeljina II, kao i drugih saučesnika iz kriminalističke policije u Bijeljini koji žele da me ubiju jer sam razotkrio njihove zločine vezano za ubistvo Ivone Bajo prilikom krijumčarenja narkotika koje su organizovali i štitili.
Pošto ni sudska policija ni MUP-u ni Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ni sud u Sokocu, nisu dostavili nijedan dokument, kojim bi opravdali razbojnički napad na mene i kompletan predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr je postao dokaz teških krivičnih djela, nakon čega sam napisao i poslao više krivičnih prijava protiv više lica za terorizam i druga krivična djela.
Također sam poslao dio dokaza na adresu MUP-a i predsjednika Republike, nakon čega je reagovala služba predsjednika, (Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020) i zatražila reakciju MUP-a no i poslije skoro godinu dana ne dešava se ništa, osim nastavka pokušaja mog ubistva i prikrivanja zločinaca od strane kompletnog MUP-a.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je sa druge strane, jednu od mojih prvih krivičnih prijava vezano za pokušaje ubistva, poslalo u rad Tužilaštvu u Republici Srpskoj no tužilac Dragica Glušac, koja je zadužila tu krivičnu prijavu, nije htjela da izvrši ni jednu jedinu radnju o tome sa obrazloženjem "da bi to šikaniralo osobe koje sam prijavio".
S obzirom da je bivši glavni tužilac Rajko Čolović, nesporno lažirao nadležnost što se jasno vidi iz sadržaja dopisa "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" a da je mafijaški kartel već ranije falsifikovao čak i sudska rješenja, što je uostalom upravo predmet moje krivične prijave koja se dodjeljuuje u OJTIS odlukom od 01.06.2015. postoji realna mogućnost da je bivšem predsjedniku suda u Sokocu Luki Borovčaninu podmetnut neki drugi dokument - falsifikat a ne originalna odluka RJT.
Tako danas dakle ne postoji izjava gospodina Luke Brovčanina, vezano za njegova saznanja o krivičnim djelima koja sam prijavio i naravno više je nije moguće ni dobiti i nije uopšte isključeno da je gospodin Borovčanin ubijen - otrovan ili na neki drugi prikriveni način, upravo zato da ne bi mogao otkriti imena kriminalaca, koji su u pozadini organizovanog krijumčarenja narkotika preko zemalja Balkana.
Posebno je to aktuelizovano i diglo prašinu unutar narko mafijaškog kartela u RS i BIH, nakon saslušavanja Darka Eleza u Srbiji te izručenja BIH-i, hapšenja kriminalnog klana Veljka Belivuka, Slaviše Kokeze i afere o stotinama miliona opljačkanih evra preko carine sve uz njegove ortačke veze sa brojnim saučesnicima u BIH. Ja o djelovanju narko mafije i njihovim pripadnicima u policiji pišem godinama a u zadnjih mjesec dana je opširne detalje o tome počeo objavljivati i Slobodan Vasković, dugogodišnji novinar sa najvećom mrežom informatora iz tajnih službi, od Balkana do SAD. Nema sumnje da je dobio podatke i odobrenje pisanja i temama o kojima ranije nije smio, tako da se o mnogo čemu možete informisati na njegovom blogu uključujići i imena pripadnika kartela. Takođe i privremeno suspendovani, (zbog pisanja o kriminalu u MUP-u) inspektor Borislav Radovanović, objavljuje tekstove o vezi policijskih striktura Republike Srpske i Srbije sa transportima narkotika i likvidacijama a posebno se ta pisanja intenziviraju u zadnjih mjesec dana.
Brojne kriminalne grupe su prethodnih godina angažovane da me namame u zamku i likvidiraju preko doušnika i provokatora a dio njih je pokušavao da me isprovocira, navede i snimi da upućujem prijetnju nekom sudiji ili državnom tužiocu za šta je novim zakonom iz 2017-te predviđeno kao kazna do 12 godina zatvora. Kao posljedica tih aktivnosti je što veoma dobro znate, došlo do reakcije bivše zamjenice predsjednika VSTV-a, gospođe Jukić, zbog prijetnji koje su joj upućene. Iako je i samo VSTV, 2017-te izdalo posebno saopštenje o tome, cio slučaj su zataškale takozvane "tajne službe" pošto su oni i pokrenuli te projekte ubacivanja svojih ljudi među pokrete i narod sa zadatkom da ih navedu na pisanje ili izgovaranje riječi koje se "slučajno" snime i onda koriste za pokretanje postupaka protiv onih koji smetaju kriminalcima iz policije. A da je sniman čak i predsjednik VSTV i sudije u telefonskim i privatnim razgovorima, koji se onda koriste kao sredstvo ucjenjivanja, mogli smo se uvjeriti iz medija kada su objavljeni neki - najmanje kompromitujući snimci ali dovoljno da se podnese ostavka i izbjegne nastavak plasiranja neugodnih dokaza.
U nekim od ranijih dopisa sam takođe upozoravao da je neophodno da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, preuzme rad po mojim prijavama ne samo zbog toga što su krivična djela izvršena na području više tužilaštava, nego i što su u velikoj životnoj opasnosti, okružni tužioci i sudije iz RS, koje bi radile na tim predmetima.
Ne radi se samo o sumnjivoj smrti gospodina Luke Borovčanina, nego i o tragičnom stradanju pripadnika tužilaštva u Istočnom Sarajevu Dragana Ninkovića, koje je policija odmah, nezakonito proglasila za "samoubistvo".
Ta smrt je takođe izuzetno sumnjiva, posebno jer je uslijedila samo nekoliko dana nakon mog pismenog zahtjeva tužilaštvu, vezano za teme o kojima je navedeni gospodin Ninković zasigurno imao saznanja.
Sličan slučaj je i sa bivšim vlasnikom Bobar grupe, gospodinom Gavrilom Bobanom, čija smrt je takođe izuzetno sumljiva jer se desila istog dana, koji je bio krajnji rok do kog je Bobar banka, trebalo nadoknaditi desetine miliona koji su opljačkani.
Sve ove sumljive smrti su direktno povezane sa krivičnim djelima za koje imam dokaze a podsjećam takođe i na koincidenciju da je bivši gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić, preminuo nakon što je izgubio izbore, kao i da je glavni republički zdravstveno sanitarni inspektor, gospodin Desimir Miljić, obješen pored rijeke, neposredno pred uvođenje vanrednog stanja što su sve veoma neobične "koincidencije" ili što je vjerovatnije bar u većem broju slučajeva da su u pitanju ubistva, koja su pripadnici kartela unutar policije, organizovano i smišljeno predstavili kao samoubistva ili prirodne smrti.
Stoga očekujem i upućujem javni poziv Tužilaštvu Bosne i Hercegovine da na osnovu ovog i ranije dostavljenog materijala, formira predmet i uz neoborive dokaze teških krivičnih djela, pokrene istražne radnje uključujući i saslušavanja svih svjedoka kako bi spriječio vrh mafijaškog klana da ubije još neke svjedoke ili saučesnike.
Samo iz dokumenata koje šaljem ovom prilikom a to je manji procenat onoga što posjedujem, vidljiva su teška krivična djela za koje pripadnici mafije nemaju nikakva objašnjenja.
Iz materijala poslatog predsjedniku Republike, (Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima) vidljivo je da je kriminalistička policija, uklonila materijalnih dokaz sa ubijene djevojčice, oprala ga benzinom i o tome uopšte nije obavijestila tužilaštvo niti sud, što se nedvosmisleno može zaključiti iz dokumenata tih organa.
Iz dopisa Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda RS je vidljivo da nikakav predmet, odnosno krivična prijava protiv mene nije dodijeljena u rad tužilaštvu, odnosno da Vrhovni sud nije prenio nadležnost iz Bijeljine na sud u Sokocu a to su bivši čelni ljudi tih organa pokušali lažno predstaviti i potom obmanjivali druge pripadnike tužilaštva i suda, krijući dokaze o nadležnosti čak i od njih.
Konkretno, okružni tužilac Jovana Tomaš je imenovana u tužilaštvo tek dvije godine nakon otvaranja nelegalnog predmeta protiv mene a bivši predsjednik suda Luka Borovčanin je čak lažirao prisustvo tužioca Stanka Nuića, lažno napisavši da je bio prisutan i da mu je uručen kompletan spis, (Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS) a sve sa ciljem da bi o nadležnosti bila obmanuta sudija Branka Malović, koja navodnu odluku o prenosu nadležnosti iz Republičkog tužilaštva, nikada nije ni vidjela na stranu to što čak i da je postojala takva odluka, sud u Sokocu ne bi mogao postupati bez odluke Vrhovnog suda o prenosu nadležnosti.
Dakle, iako je gospodin Borovčanin Luka zvanično preminuo a ja sumnjam da je u pitanju nešto drugo a nikako prirodna smrt, ostao je kao svjedok i Stanko Nuić, vezano za lažiranje podataka o vraćanju dokumentacije, što je jasno vidljivo iz zapisnika, koji gospodin Nuić nije potpisao jer naravno nije ni bio prisutan, niti njegov potpis pa čak ni njegovo ime ne postoji na kraju zapisnika.
Svjedoci toga su i zapisničar Tanja Delić te dva pripadnika sudske policije iz Bjeljine Goran Maksimović i Jovašević Vjekoslav i svi su kao i Stanko Nuić i mnogi drugi u životnoj opasnosti te ih je sve potrebno što prije saslušati.

PRILOZI

RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018., Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

utorak, 15. lipnja 2021.

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VSTV-U

Zahtjev za informacije VSTV-u
Ponovo upozoravan da su pripadnici mafijaškog klana, posebno naoružani zločinci iz tajnih službi i kriminalističke policije, koji su umiješani u brojna ubistva, krijumčarenje narkotika i druga krivična djela, spremni ubiti svakoga pa i nevine pripadnike MUP-a da bi ih spriječili u razotkrivanju njihovog kriminala...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VSTV-U

Istovremeno se dopis u skladu sa njihovim ovlaštenjima dostavlja :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

DODATAK NA VIŠE KRIVIČNIH PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA


U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, pravima iz Ustava i Zakona o krivičnom postupku :

ZAHTJEVAM

Kopije izjašnjenja, odnosno odgovora po mojim pritužbama svih pripadnika pravosudnih organa - tužilaštava i sudova protiv koji sam ja, (Zdenko Bajo) podnosio te pritužbe od 01.06.2015. do danas, da mi se dostave na mejl `Zdenkobajo@gmail.com` jer sam zbog njihovog neodgovornog i nezakonitog postupanja, godinama bio izložen životnoj opasnosti a koja i dalje traje.

OBRAZLOŽENJE

Više puta sam pismeno upozoravao da je od strane mafijaškog klana, osim meni, ugrožen život i brojnim svjedocima krivičnih dijela, uključujući sudije, okružne tužioce te službenike sudske policije i MUP-a.
Naročito sam na to upozoravao poslije tragičnog stradanja 30.06.2020. gospodina Dragana Ninkovića, pripadnika OJTIS-u a što je policija, iako nenadležna da daje pravne kvalifikacije, odmah i bez istrage, proglasila za "samoubistvo".
To je ista ona policija za koju sam pred sudom dokazao da laže, falsifikuje dokumentaciju i potpise, da je napala na moje zdravlje i život, saučestvovala u pokušaju ubistva 27.09.2018. koja me je fizički napala 22.05.2019. preko službenika u civilu i zaprijetila ubistvom u zgradi PU Bijeljina ako ikada više dođem tražiti bilo kakva prava i koja je umješana u brojne likvidacije, pljačke, krijumčarenje narkotika itd.
I onda, nakon takvih mojih brojnih dopisa u kojima sam upozoravao svjedoke na opreznost, nedavno je objavljeno da je preminuo gospodin Luka Borovčanin a s obzirom da se to desilo bukvalno odmah, nakon što je ostao bez moćne pozicije predsjednika osnovnog suda u Sokocu, osnovano sumnjam da se ne radi o prirodnoj smrti i opet upozoravam da su i životi drugih pripadnika pravosuđa u opasnosti.
U medijima se ne može pronaći ništa što bi objasnilo uzrok smrti gospodina Borovčanina a poznato je da ako eventualno nije prirodna smrt, ubistvo se može između ostalog, izvesti i otrovima, vakcinisanjem, pa i elektromagnetnim zračenjem. Prikrivanje ovakvih informacije dovodi u ozbiljnu opasnost sve druge građane a pravno gledano to je ogroman gubitak jer je bivši predsjednik suda, gospodin Luka Borovčanin, bio izuzetno dobro informisan i mogao je svjedočiti o brojnim krivičnim djelima i počiniocima ali i nalogodavcima. Njegova smrt je dodatno sumnjivija ako se uzmu u obzir poslednji događaji, hapšenja pripadnika mafije u regionu, izručenje Darka Eleza u BIH te akcija istraga o pravosudnoj korupciji i hapšenjima sudija. Neovisno da li je u tim istragama bio sudija Borovčanin Luka, dovoljno je samo to da šefovi mafijaškog klana pomisle na takvu mogućnost i da narede zločin, kako bivši predsjednik suda ne bi progovorio kao svjedok ili osumnjičeni u zamjenu za povoljniji status.
Ja sam konkretno prikupio, dostavljao i objavljivao mnogobrojne dokaze kriminala a u pozadini svega je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo 23. jula 2009. prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a koje je organizovala i izvršavala kriminalistička policija sa saučesnicima te su nakon toga pokušali ukloniti tragove ubistva i sakrili dokaze od tužilaštva i suda o čemu sam poslije dužeg vremena dobio dokumente koji to dokazuju, (Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima).
Neposredno nakon preuzimanja dokaznih predmeta i sačinjavanja dokumenta u kome je konstatovano stanje materijalnog dokaza ubistva, pripadnici mafijaškog klana iz kriminalističke policije i njihovi saučesnici, odlučuju da protiv mene montiraju nelegalne predmete na području Istočnog Sarajeva, (prvo "T17 0 KT 0006630 15" pa "89 0 K 058509 17 KPS") gdje su falsifikovali nadležnost, nakon čega je očigledno tadašnji glavni okružni tužilac, Rajko Čolović, otvorio predmet montirajući uz njega dopis Republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." a koji nema nikakve veze sa bilo kakvom prijavom protiv mene i zbog čega, upravo i tražim sva izjašnjenja sačinjena nakon tog datuma.
Protiv više aktera sam nakon toga podnosio krivične prijave i pritužbe, uključujući i gospodina Luku Borovčanina no s obzirom na okolnosti, nije prikladno da sada pominjem bilo kakve detalje o tome.
Već sam ranije više puta dostavljao dokaze i VSITV-u i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine o tome da su predmeti u Istočnom Sarajevu pred tužilaštvom i sudom, (otvoreni protiv mene) - montirani, odnosno, lažirana je nadležnost a za to sam pribavio i dokaze iz Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i Vrhovnog suda Republike Srpske, (Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.) te smatram da o tome već imate saznanja, tako da to takođe neću dodatno obrazlagati.
Dakle, svi akteri koji su radili na tim predmetima a protiv kojih sam podnosio pritužbe, odavno vrlo dobro znaju da su sve radnje bile protivzakonite no vjerujem da su neki od njih bili obmanuti i prevareni, posebno tužilac iz Istočnog Sarajeva, koja je imenovana tek 2017.
Način rada i kriminalne metode pripadnika mafijaškog klana sam opisivao više puta a najdetaljnije u dopisu "Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama" koji i sada prilažem kao i neke druge dokumente, (MUP je nastavio da štiti mafijaške klanove, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Prijava protiv terorista iz komande sudske policije, Upozorenje direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina). Poslednji od navedenih je nastao samo nekoliko dana pred smrt gospodina Luke Borovčanina a mnogima iz MUP-a odgovara nestajanje svjedoka njihovih krivičnih djela.
Nadalje, skrećem pažnju da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, smijenilo bivšeg glavnog tužioca u Istočnom Sarajevu, UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) dok je jedan sudija, disciplinski kažnjen, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) poslije mojih pritužbi a ono što ih povezuje je učešće u napadima na moj život i garantovana prava, odnosno planiranje i pomoć u pripremi pokušaja ubistva.
Sa druge strane, komande sudske policije i MUP-a, uporno i dalje prikrivaju počinioce teških krivičnih dijela, čak i one koje sam lično vidio i imenovao, odnosno imam dokaze za izvršena krivična djela, kao što je recimo inspektor Dejan Minić, 27.09.2018. te Marković Dragoslav, Stanko Stanišić i Vručinić Siniša za prikrivanje materijalnog dokaza ubistva djevojčice Ivone Bajo.
MUP dakle prikriva počinioce zločina i poslije pismenog dopisa predsjednika Republike od 13.05.2020. i dostavljenih dokumenata, koje i sada prilažem iz kojih se takođe jasno vidi, kakav su gnusan zločin izvršili i da bi izbjegli krivičnu odgovornost, spremni su počiniti bilo kakvo novo krivično djelo.
U kakvu je zločinačku organizaciju pretvoren MUP ali i sudska policija, dokazao sam u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" a da i kolege iz MUP-a Federacije BIH, imaju iste inkvizitorsko gestapovske metode, mogli smo vidjeti nedavno u medijima i na video snimku, kada su 2 bahata policajca nasilnika u Mostaru napali mladića, šamarali ga, tukli i šutirali nogama jer je bio pred svojom zgradom za vrijeme zabrane kretanja a što je još 22.12.2020. Ustavni sud BIH okarakterisao kao nezakonito, odnosno doneo odluku da naradbe o nošenju maski i zabrani kretanja predstavljaju kršenje ljudskih prava i sloboda. Uprkos tome, krizni štabovi i komande policije nastavljaju sa napadima na narod i instruišu gomile kriminalaca pokupljenih sa ulice i postavljenih u uniforme policije da terorišu građane. Nije to uošte ni čudno jer sudionici ratnih zločina i sami izvršioci iz perioda 1991 - 1995, kao i ratni profiteri, danas komanduju jedinicama policije i tajnih službi ili su na uticajnim političkim pozicijama.
Osim pismenih dopisa, čak sam u sudskom postupku u predmetu "80 0 P 097102 18" još prije više od 2 godine, usmeno upozorio sudiju Mičić Ljubišu u prisustvu pripadnika Pravobranilaštva RS i daktilografa na opasnost od mafijaškog klana, koji je kako sam rekao `spreman ubiti svakog sudiju ili okružnog tužioca, koji ih ugrozi svojim odlukama`, odnosno zakonitim postupanjem, koje bi otkrilo dokaze njihovih krivičnih dijela.
Kako će ovaj zahtjev informativno biti istovremeno poslat i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, apelujem na VSITV-e da i Tužilaštvu BIH, dostavi sve dokumente iz kojih se vidi izvršenje krivičnih dijela u skladu sa obavezom prijavljivanja krivičnog djela iz ZKP-u.
Sa druge strane apelujem i na Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da hitno sasluša sve okružne tužioce i sudije, protiv kojih sam podnosio pritužbe, posebno pripadnike tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu, jer smatram da su u životnoj opasnosti od mafijaškog klana, čak i ako su neki ranije saslušavani jer su smrću g. Borovčanin Luke značajno izmjenjenje okolnosti.
Potom sugerišem, ukoliko se prihvati taj prijedlog i uzmu izjave da se to javno objavi u medijima, naravno ne sadržaj izjave, nego samo podatak da su izjave date, kako bi se zločinci odvratili od daljih ubistava s obzirom da im to ništa ne bi donijelo.
Na kraju, ponovo upozoravan da su pripadnici mafijaškog klana, posebno naoružani zločinci iz tajnih službi i kriminalističke policije, koji su umiješani u brojna ubistva, krijumčarenje narkotika i druga krivična djela, spremni ubiti svakoga pa i nevine pripadnike MUP-a da bi ih spriječili u razotkrivanju njihovog kriminala.

PRILOZI

Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015., Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, MUP je nastavio da štiti mafijaške klanove, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Prijava protiv terorista iz komande sudske policije, Upozorenje direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

četvrtak, 10. lipnja 2021.

NOVO NORMALNI GEHEIME STAATS POLIZEI I OSTALI `HUMANISTI` SVIJETA

Novo normalni geheime staats polizei i ostali `humanisti` svijeta
Kao naredni korak može se očekivati nelegalnim i nezakonitim svaki prirodan čovjek a "legalnim" isključivo bockani i genetski modifikovani ljudi. Za nepodobne je jedino pitanje da li će biti spaljivani na lomači, odvođeni u gasne komore ili će biti primjenjivane neke druge eugeničke metode. U tu svrhu su odavno izgrađeni FEMA kampovi na teritoriji sjeverne Amerike a ovde na Balkanu su političari u periodu 1991 - 1995 već pokazali da znaju šta i kako sa "nepodobnima" što je nastavljeno i narednih godina...

NOVO NORMALNI GEHEIME STAATS POLIZEI I OSTALI `HUMANISTI` SVIJETA

Prije oko 100 godina u svijetu je bila slična situacija kao i danas, odnosno mogu se uočiti i istaći neke paralele.
Glavno prevozno sredstvo od 1900 do okončanja 1 svjetskog rata pa i nekoliko godina kasnije, čak i u najvećim gradovima su bile kočije, diližanse, tramvaji i druga vozila koja su vukli konji.
Automobili su još uvjek bili rijetkost, kao i mašine ali u pozadini, moćne kompanije, banke i vladari su imale spremne planove za industrijalizaciju, otvaranje fabrika, rudnika, naftnih bušotina, izgradnju puteva, željeznica... i za sve to je postojao samo jedan `mali` problem a to je da su većina stanovnika bili poljoprivrednici i stočari, odrasli uz zemlju i na zemlji bez ikakve želje da silaze pod zemlju u rudnike, vade naftu ili putuju u gradske fabrike i prave, cokule, stolice, zavrtnje itd za šta bi kao naknadu dobili novac pa za njega kupovali hranu, koju su već sami proizvodili.
Tada se formiraju i takozvane "Federalne rezerve" u SAD-a, koje su u stvari kartel privatnih banaka i vjerovatno najveći pljačkaški projekat u istoriji svijeta. Na žalost nakon njihovog formiranja i stotine miliona ljudi je smrtno stradalo kao žrtve uvođenja novog sistema ili kako se danas obično kaže "novog svjetskog poretka".
"Federalne rezerve" su osnovane 1914 godine nakon velikog lobiranja i glasanja u kongresu krajem 1913 godine a već naredne godine pokrenut je 1 svjetski rat kao sredstvo za prekrajanje svijeta. Pred kraj tog rata 1918 i naredne 2 godine pojavila se takozvana "španska gripa" sa veoma sličnim mjerama poput onih koje se koriste za takozvanu "korona" pandemiju.
Sličnosti su i to što je tokom rata ogroman broj ljudi vakcinisan "preventivno", uglavnom protiv tifusa a naravno niko kasnije nije istraživao da li su milioni mrtvih od "španske gripe" prethodno vakcinisani. Slično propagiranje maski i vakcina imamo i danas, umjesto automobila i mašina, prije 100 godina, sada se instaliraju 5G mreža, kamere za nadzor i roboti a finansijski sistem zasnovan na dolaru, koji je uvođen i vladao 100 godina, sada se planira zamjeniti digitalnim valutama.
Možete primjetiti da su za ostvarivanje ciljeva u preoblikovanju svjeta i naroda, kao pomoćno sredstvo u oba slučaja korištene "pandemije", tokom kojih se gušilo sve što vladama nije više bilo potrebno a uvodi se ono što žele. Pri tome ih uopšte ne zanima koliko će ljudi ostati bez posla, umirati od gladi ili biti ubijeni, što vatrenim oružljem, što otrovima ili vakcinama.
I naravno sve što se dešavalo tada i ovo danas se predstavlja u medijima i nastupima političara kao splet "slučajnih" događaja za koje oni moraju naći adekvatna rješenja i eto opet slučajno upravo su neki "pronalazači" patentirali uređaje za praćenje aktivnosti tijela, pojaviše se i vakcine i to za genetsku modifikaciju a tu su i kamere, programi za praćenje, brza internet mreža a mi samo treba da zavrnemo rukav, primimo bućkuriš koji su smutili, sve sa nano čipovima, glasničkim RNK, modulatorima i gomilom otrovnih materija, djelova organa ljudi i životinja koji nemaju nikakav drugi smisao nego da modifikuju imuni sistem da napadnu te strane ćelije a pošto su slične našima, onda imuni sistem počinje i naše organe tretirati kao strano tijelo, uljeze koje treba napasti i to je recept za stvaranje mnogih `auto imunih` bolesti, autizma, kancera i smrti što je osnovni cilj eugeničara. Depopulacija planete na sve načine a najlakše vakcinama što je javno najavio jedan od njihovih glavnih ličnosti, čika Bili, koji ima rješenja i za hranu i za globalno zagrevanje i za digitalne sertifikate i kad će sreća baš se "slučajno" pojavio virus i omogućio da se svi već spremljeni patenti i ideje sprovedu u djelo.
I sada, svi vi koji vjerujete da je sve ovo samo gomila slučajnosti... slobodno zavrnite rukav i ne spuštajte ga više nikako jer kako lijepo kažu da vi kao fini i poslušni podanici trebate primati vakcine do kraja života, za svaki novi virus i novi soj tih virusa a ima ih gomila i po zemljama i po godinama a nemojte se iznenaditi ako uskoro objave i super mutantne sojeve tipa "julski soj" ili što da ne "subotnji soj".
I kao da sve to nije dovoljno, spremaju nam gomile novih zakona, kojima se zabranjuje sve ono što je bilo normalno i uobičajeno.
Tako vidimo u članku "Hrvatska uvodi potpunu kontrolu svih izvora hrane!" objavljenom 06.04.2021. na web adresi `https://www.logicno.com/politika/hrvatska-uvodi-potpunu-kontrolu-svih-izvora-hrane.html` opisane su namjere iz "Agende 21" a kojima se umjesto napora za savladavanje "pandemije" namjerava na brzinu proglasiti za kriminal bilo kakvo gajenje biljaka i životinja a kao zakonito isključivo GMO - genetski modifikovane biljke i životinje.
Kao naredni korak može se očekivati nelegalnim i nezakonitim svaki prirodan čovjek a "legalnim" isključivo vakcinisani i genetski modifikovani ljudi. Za nepodobne je jedino pitanje da li će biti spaljivani na lomači, odvođeni u gasne komore ili će biti primjenjivane neke druge eugeničke metode. U tu svrhu su odavno izgrađeni FEMA kampovi na teritoriji sjeverne Amerike a ovde na Balkanu su političari u periodu 1991 - 1995 već pokazali da znaju šta i kako sa "nepodobnima" što je nastavljeno i narednih godina.
Primjer iz Mostara koji ću naknadno opisati, odslikava primjenu novo normalnih postrojbi "Geheime staats polizei" skraćeno `Gestapo` što u prevodu znači "državna tajna policija".
Članak "Pfizeru 2,3 milijarde dolara kazne za mito liječnicima i prikrivanje nuspojava lijekova" objavljen 2009-te godine na web adresi `https://www.poslovni.hr/strane/pfizeru-23-milijarde-dolara-kazne-za-mito-lijecnicima-i-prikrivanje-nuspojava-lijekova-125760` pokazuje koliko su pouzdani i časni, kako priozvođači vakcina, tako i njihovi "korona manekeni" iz kriznih štabova te političari koji su spremni na svaki zločin da bi se dokopali novca.
Nastojanja da se dobiju novi krediti su dakle jasno i vidljivo povezana sa uvođenjem novih mjera protiv "korona pandemije" a sve se to kao slučajno, poklopilo sa kampanjom vakcinacije, gdje su se ljudi dodatno zastrašivali, kako bi se obezbijedio što veći broj eksperimentalnih `zamoraca` za ispitivanje vakcina.
Kao jedan od takozvanih "novo normalnih" pojava odnosno pojmova, pojavili su se i vakcinalni pasoši, odnosno digitalni sertifikati o vakcinaciji i slični izrazi.
Zanimljivo je da je zvanično bivši, vlasnik `Microsofta` Bil Gejts, najavio tako nešto na samom početku takozvane "pandemije" ističući da je potrebno vakcinisati sve ljude na planeti i istovremeno obezbjediti "digitalni sertifikat" da bi se moglo znati ko je obolio, ko se oporavio i ko se vakcinisao.
I zanimljivo, vrlo brzo su se u javnosti pojavile informacije o takvim sertifikatima što bi značilo da su naučnici i programeri bili veoma brzi od "pojave virusa" do gotovog riješenja za praćenje.
No ako se samo malo istraži, može se vidjeti da je "Microsoft" već odavno patentirao ovaj sistem nadzora pod nazivom "WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA".
Vidljivo je da je datum objavljivanja 20.03.2020. što je neposredno nakon proglašenja "pandemije" ali na dokumentu su vidljive i ranije godine, što znači da je na tome rađeno i ranije što se podrazumjeva jer prije patentiranja su potrebni mjeseci i godine da bi se kreirao neki novi proizvod.
Iz objašnjenja se vidi da se radi o sistemu za nadzor aktivnosti tijela, na osnovu čega bi se dodjeljivala kripto valuta.
Ovaj patent, objektivno gledano, nikome nije potreban, odnosno većina stanovnika planete zemlje, ne bi ni po koju cijenu htjela ugrađivati u svoje tijelo uređaj za praćenje i nadzor no za divno čudo i sreću vlasnika patenta, evo "slučajno" se baš 2020. pojavio `virus` i uzrokovao "pandemiju" koja je postala preduslov za implementaciju ovog tehnološkog riješenja.
Idealan način da se nano čipovi za praćenje i kontrolu, ubace preko vakcina a onda da se prati svaki pojedinac i na osnovu toga mu se dodjeljuje ili oduzima digitalni novac.
U praksi smo već mogli vidjeti primjenu te tehnologije, odnosno njenu početnu fazu jer se MUP, prije nekoliko mjeseci pohvalio da je preko instaliranih kamera, uspio izreći više kazni, nego što su saobraćajne patrole to uradile za prethodnih desetak godina.
Ono što se ne vidi na prvi pogled je neizbježna činjenica da će primjenom ove tehnologije, policija postati potpuno nepotrebna jer će kamera zabilježiti svaki takozvani `prekršaj` počev od spuštanja noge na asfalt dok je na semaforu još žuto svjetlo za prolaz pješaka, pa do svih drugih aktivnosti.
Instalirane kamere, dronovi, programi za prepoznavanje lica i brojeva registarskih tablica uz 5G mrežu, potpuno će eliminisati potrebu za policijom, sudovima, tužilaštvima i brojnim drugim službama.
Dakle, uz robote i centralnu kompjutersku mrežu, nestaje potreba za bilo kakvom administracijom a u svijetu je vidljivo posljednjih godinu dana da su stotine miliona ljudi već ostali bez posla.
Jer naravno, nema dovoljno nafte i energije za njihove tenkove i za automobile miliona službenika istovremeno, kao što nema dovoljno energije i goriva za njihove dvorce, vile i avione a istovremeno i za bolnice, škole vrtiće i slično.
Uz sve to je tokom decenija naštampano stotine triliona novčanica bez pokrića, kojim su globalni špekulanti pljačkali narode, otimajući im kuće, zemljište, rude, minerale i sva prirodna bogatstva uz pomoć slugu iz tog naroda, koje su korumpirali istim novcem i postavili na pozicije predsjednika, premijera itd.
Rješenje je prije 5 godina ponudio njihov portparol Gejts na predavanju u kome je istakao da je potrebno smanjiti emisiju ugljen dioksida zbog navodnog efekta staklene bašte i globalnog zagrijavanja iznoseći 5 činilaca, koji na to utiču.
Podvlačeći da je potrebno emisiju ugljen dioksida smanjiti skoro na nulu, zanemario je preostala 4 činioca, kao nešto gdje nije moguća intervencija te istakao da je potrebno smanjiti broj ljudi i to zamislite baš uz pomoć vakcina.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 22.12.2020. donio odluku da su mjere o nošenju maski i ograničenju kretanja nezakonite, odnosno da prestavljaju kršenje prava garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima na šta sam poslije 30 dana pismeno upozorio, (KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA ORGANIZOVANIM LAŽIRANJEM PANDEMIJE) praktično sve relevantne organe u zemlji.
Ne znam da li je to imalo ikakav uticaj na odluke vlade i takozvanog kriznog štaba, posebno imajući u vidu da sam im još prošle godine poslao javni zahtjev za informacije, koji sam nedavno dopunio drugim zahtjevom ali sa dvostrukom ulogom, kao zahtjev i kao krivičnu prijavu.
Uglavnom, vlada RS, nije javno povukla naloge o upotrebi maski ali ih sada i ne forsira, kao što se nije uvela ni zabrana kretanja, za razliku od Federacije te smo imali priliku vidjeti na djelu "novo normalne" postrojbe Gestapoa, odnosno inkvizicije.
Naime dva pripadnika policije u Mostaru su sprovodeći fašističku, terorističku i neustavnu odredbu o zabrani kretanja, napala mladića s leđa, udarali ga nogama i šamarali, što naravno ni po jednom zakonu nije propisano kao kazna.
Vidljivo je na snimku da se jedan od monstruma u uniformi osvrće i gleda lijevo prema gore, provjeravajući da li postoji kamera, ne znajući da je ona u stvari sa desne strane te onda šamara mladića, prvo jednom pa drugom rukom.
Poslije objavljivanja ovog video snimka, komanda policije se oglasila izjavljujući žaljenje i izvinjenje građanima, no potpuno je jasno da su ovi monstrumi u uniformi, obučeni i instruirani da rade upravo ovako, kako se može vidjeti na snimku.
Što se tiče Republike Srpske, još prošle godine je bilo sličnih primjera a ja sam prije više godina upozoravao na to da se vrši fašizacija i banditizacija, kako sudske policije tako i pripadnika policijskih uprava, što sam suštinski i dokazao u sudskom postupku i to ne samo izvršenje teških krivičnih dijela i gestapovsko inkvizitorskih metoda, nego i to da iza samih počinilaca, stoje mnogo veći monstrumi iz komande, koji su davali instrukcije a sada se kao najveće kukavice pokušavaju sakriti i izbjeći odgovornost.
Na kraju, ostaje nam da se borimo, ne samo za prava, slobode i dostojanstvo, nego i za gole živote, svoje i naše djece a kao preduslov morate shvatiti da to nisu i nikad nisu bili naši, ni vlada ni skupštine ni policija, nego su sredstvo okupacije, paraziti na leđima naroda, koji su samo glumili "zakonitost" dok su nas pljačkali i ubijali nepodobne a sada otvoreno pokazuju svoje zločinačko lice.
`GEHEIME STAATS POLIZEI` u vašoj zemlji, u vašem gradu, u vašoj ulici i samo je pitanje trenutka kad će vam zalupati na vrata, da vas vode u takozvane "kovid bolnice", karantine, logore, kampove, odakle ne planiraju da se ikad vratite...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

subota, 5. lipnja 2021.

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE SEKRETARU TUŽILAŠTVA

Zahtjev za informacije sekretaru tužilaštva
Od vas, odnosno vašeg tužilaštva sam tražio određene podatke i za potrebe postupka 80 0 Pr 100636 18 Pr, te je konkretno materijal trebalo dostaviti Osnovnom sudu u Bijeljini, što ni vi, ni 3 druga organa, nisu učinili, te je nedvosmisleno da je na mene 27.09.2018. izvršen razbojnički teroristički napad, bez ikakvog pravnog osnova, što je Osnovni sud u Bijeljini i konstatovao u svom Rješenju 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019. utvrdivši da ja nisam ni na koji način prekršio zakon, nego su to učinili državni službenici, što je potvrđeno pravosnažnom odlukom Okružnog suda u Bijeljini...

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU

NA RUKE SEKRETARU OJTIS

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE SEKRETARU TUŽILAŠTVA

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni glasnik RS 20/01), prava iz ZKP-u, prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." te člana 48. U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim :*

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;
□ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
□ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom

Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije:

U skladu sa navedenim pravima iz Ustava i zakona očekujem da mi odgovorite na naredna pitanja u elektronskoj poruci kao što je to činjeno i od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, Republičkog javnog tužilaštva, kabineta predsjednika Republike itd, te po mogućnosti pošaljete i skenirane kopije najbitnijih dokumenata:
Ko je tužilac, koji je otvorio 2015. predmet T17 0 KT 0006630 15 ?
Kog datuma je okružni tužilac T.J. stupila na dužnost u OJTIS ?
Kog dana je okružni tužilac T.J. zadužila predmet broj T17 0 KT 0006630 15 ?
Da li je tužilac T.J. potpisala poziv na ispitivanje, koji mi je upućen dana 22.06.2017. ?
Da li je OJT, T.J. u vrijeme kada je zadužen predmetom broj T17 0 KT 0006630 15, posjedovala navodno rješenje kojim se taj spis dodijeljuje u rad vašem tužilaštvu ili je o postojanju istog bila obmanuta ?
Da li je tužilac T.J. poslije slanja mog zahtjeva za dostavu navodnog rješenja, zatražila asistenciju policijske uprave Bijeljina i moje izjašnjavanje u toj ustanovi ili je to učinio neki drugi službenik tužilaštva ?
Da li je okružni tužilac T.J. potpisala optužnicu 29.11.2017. ili je njen potpis falsifikovan od strane drugog lica ?
Da li je okružni tužilac T.J. privremeno prekinula posao zbog bolovanja prije 29.11.2017 ili poslije tog datuma ?
Da li su okružni tužilac T.J. i sadašnji glavni okružni tužilac V.A. ili bilo koji drugi službenik OJTIS, ikada vidjeli bilo kakvo rješenje kojim se bilo kakav predmet u kome sam ja osumnjičeni, dodjeljuje u rad vašem tužilaštvu ?
Da li danas pomenute osobe, imaju saznanja da je u stvari dopis "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." kojim se opravdava podizanje optužnice protiv mene, dodijelio okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, moju krivičnu prijavu protiv kriminalne grupe zbog falsifikovanja rješenja osnovnog suda u Bijeljini ?


Osim odgovara na prethodna pitanja tražim da mi na navedeni mejl dostavite skenirane dokumente :

1. Kopiju odluke, ukoliko postoji kojom se predmet T17 0 KT 0006630 15, dodjeljuje u rad okružnom tužiocu T.J.
2. Kopiju odluke, ukoliko postoji, kojom se predmet T17 0 KT 0006630 15, prethodno još 2015 dodjeljuje nepoznatom XX tužiocu.
3. Kopiju odluke nepoznatog XX tužioca, ukoliko postoji a kojom se nalažu posebne istražne radnje.
4. Ukoliko se predhodni dokumenti, vezano za nepoznatog XX tužioca, smatraju tajnim, onda bilo koji dokument iz koga se vidi koji je tužilac postupao u navedenom predmetu prije J.T.


Obrazloženje
Pripadnici internacionalne mafije, odgovorni za promet i distribuciju narkotika te pranje novca i druga teška krivična djela organizovanog finansijskog kriminala, pokušavaju godinama da me ubiju jer sam razotkrio brojne detalje njihovih zločina i o tome prikupio dokaze.
Osim toga u prethodnom periodu, pripadnici pomenutog mafijaškog klana, ubili su više osoba a pošto sam uvjeren da životna opasnost, prijeti i nekim vašim službenicima, neću navoditi njihova konkretna imena da ih ne bih dodatno dovodio u opasnost no sami će se moći prepoznati po brojevima predmeta.
Zbog toga se i ne obraćam nikome konkretno po imenu nego organu koji je tehnički zadužen za medije i javnost.
Osnovano sumnjam da je jedan od vaših kolega ubijen tokom 2020. godine a to ubistvo su pripadnici mafijaškog klana iz policije predstavili kao "samoubistvo" sa vjerovatno unutarnjim obrazloženjem da se to čini kako se ne bi "uznemiravala" javnost. No cilj mafije naravno nije da otkrije bilo šta, nego da nezakonito - "odokativno" tumačenje policije ostane zacementirano zauvjek.
Mene konkretno žele ubiti i to predstaviti kao "zadesnu smrt" ili takođe eventualno kao "samoubistvo" jer sam razotkrio sve detalje o krijumčarenju narkotika 23.07.2009. prilikom čega je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, ćerka moje sestre.
Pripadnici mafije unutar kriminalističke policije, konkretno bivši inspektor Marković Dragoslav i saučesnici su sa ubijene djevojčice, uklonili materijalni dokaz ubistva, njen dječiji ruksak, čiji je kaiš, dvostruko presječen predmetom, koji je i ubio djevojčicu te su ga oprali benzinom i sakrili iz svih istražnih radnji a nakon što sam dobio dodatne dokaze i dokumente o tome iz suda i tužilaštva u Bijeljini, intenzivirali su pokušaje mog ubistva.
Dio materijala koji dokazuju moje tvrdnje možete vidjeti u fajlu "Prilozi.pdf" koji sadrži 7 dokumenata na 11 strana.
Kad ti pokušaji ubistva na teritoriji Bijeljine nisu uspjeli, odlučeno je da se aktivira montirani nelegalni predmet, pred nenadležnim organima i pomoću toga obmanem i navedem doći na udaljenu teritoriju, gdje bih bio laka meta ubicama.
Rješenja o eventualnom prenosu nadležnosti sam tražio više puta, što odgovorna osoba R.Č, nije htjela da mi dostavi, iako je i Visoko sudsko i tužilačko vijeće bilo obaviješteno i pismeno tražilo ta rješenja, (Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018. i Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) nakon čega je poslije mojih dopisa uz dokaze u VSTV, došlo do smjene te odgovorne osobe, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) i disciplinskog kažnjavanja jednog sudije, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) koji je saučestvovao u pripremama mog ubistva, napadima na prava garantovana Ustavom i zakonima, kao i višegodišnjim pokušajima prikrivanja ubistva Ivone Bajo.
Od vas, odnosno vašeg tužilaštva sam tražio određene podatke i za potrebe postupka 80 0 Pr 100636 18 Pr, te je konkretno materijal trebalo dostaviti Osnovnom sudu u Bijeljini, što ni vi, ni 3 druga organa, nisu učinili, te je nedvosmisleno da je na mene 27.09.2018. izvršen razbojnički teroristički napad, bez ikakvog pravnog osnova, što je Osnovni sud u Bijeljini i konstatovao u svom Rješenju 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019. utvrdivši da ja nisam ni na koji način prekršio zakon, nego su to učinili državni službenici, što je potvrđeno pravosnažnom odlukom Okružnog suda u Bijeljini.
S obzirom da mi ništa od traženog, nikada nije dostavljeno ne bih vam se više ni obraćao da se nedavno nije pojavila vijest u medijima, koja dodatno ukazuje na izuzetnu opasnost, kojoj su izloženi državni službenici te vas upozoravam na to.
Dakle u posljednjih mjesec dana, pojavila se vijest da je gospodin Vladimir Cvijan, bivši savjetnik 3 predsjednika Srbije, nekadašnji narodni poslanik i jedna od najuticajnih ličnosti, tokom nekoliko godina političkog života, 2018. - dakle prije 3 godine, pronađen utopljen u Beogradu, te je izvršena obdukcija a tijelo kremirano svega 14 dana nakon pronalaska.
Potpuno je jasno da nikakva istraga nije mogla biti okončana u tako kratkom periodu i nije se smjelo dozvoliti kremiranje tijela a još čudnije je to da smrt tako poznate osobe, uopšte nije objavljena ni u jednom mediju, nego je sakrivena a urna sa pepelom je sahranjena pod pločom na kojoj je napisano samo ime `Vladimir` te godina rođenja i smrti, bez prezimena, kako bi se taj događaj dodatno prikrio.
Petnest dana nakon pronalaska tijela Vladimira Cvijana sa 6 metaka ispaljenih u leđa, ubijen je političar Oliver Ivanović a dva mjeseca nakon toga u Banjaluci je otet, mučen i ubijen David Dragičević, te je taj zločin takođe pokušavan od strane policije da se predstavi kao "samoubistvo" nakon lažirane pljačke o čemu su detalji naknadno razotkriveni, zbog protesta porodice i prijatelja te se vodi postupak protiv pripadnika MUP-a za uništavanje dokaznog materijala, na sličan način kako su to učinili nakon ubistva djevojčice Ivone Bajo.
Cijelo to vrijeme, mafijaški klan nastojao je istovremeno i mene da ubije na različite načine, uključujući i pokušaje odvlačenja na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje su u tu svrhu montirani nelegalni i nezakoniti predmeti nenadležnih organa.
Uz podsjećanje da je u oktobru iste godine, izvršeno ubistvo dvojice policajaca, (Šehovića i Vujinovića) iz Sarajskog kantona, nakon čega su ubice pobjegle na teritoriju Istočnog Sarajeva a naredne godine je ubijen Slaviša Krunić, dodajem i važan podatak da je nedavno u Beogradu uhapšena navijačka grupa Veljka Belivuka, odgovorna za više likvidacija izvršenih na monstruozan način.
Ta grupa je bila direktno povezana i pod komandom takozvanih tajnih službi policije i državne bezbjednosti a na isti način, pripadnici klana unutar MUP-a u Bosni i Hercegovini, koriste takve navijačke grupe, koje su bile upotrebljavane i protiv mene Uz sve to takve kriminalne grupe djeluju na teritoriji više zemalja a sve uz zaštitu i pod komandom kriminalaca iz tajnih službi policije, što vam je vjerujem poznato.
Ono što mene povezuje sa navedenim ubijenim osobama je to što smo istraživali i prikupljali podatke, odnosno imali dokaze o djelovanju narko mafijaškog klana tokom prethodnih godina i da smo neki od nas, posebno Oliver Ivanović i Vladimir Cvijan, javno na to ukazivali ili pisali članke te objavljivali na internetu.
Može se dakle zaključiti da je 2017. i 2018. bio period sistematski organizovanih likvidacija, kojima je mafijaški kartel pokušavao da ukloni sve svjedoke svojih zločina.
Neki od nas su podatke i dokaze o tome slali i interpolu i u FBI, te agenciji DEA, zaduženoj za razotkrivanje prometa narkotika.
Zbog povratnog pritiska tih agencija, došlo je do hapšenja kriminalnog navijačkog klana i što je još zanimljivije, razotkrivanja višemilionskih pljački tajkunskog mafijaškog kartela na čelu sa Slavišom Kokezom.
Objelodanjene su djelom i veze tog kriminalnog klana sa saradnicima u Bosni i Hercegovini, političarima i pripadnicima policije a ovdje je poznato da je preko firme Prointer u sve umiješan i sam vrh režima.
Veliko je pitanje da li je vlasnik firme Prointer uopšte pomenuti Kokeza ili Dodik Milorad, posebno imajući u vidu činjenicu da je gradonačelnik Banjaluke, nedavno objavio spisak sa preko 50 firmi, koje su u direktnoj vezi sa Dodikom i njegovim kumovima a preko kojih se pljačka narod i budžet Republike.
Ove mafijaške frakcije godinama djeluju intenzivno i na teritoriji Istočnog Sarajeva uz zaštitu pojedinih uticajnih političara i državnih slubenika i iz svega iznesenog, jasno je da su spremni ubiti svakoga ko bi mogao svjedočiti o njihovim zločinima a najbolji način da im se obesmisli motiv za likvidaciju je to da se dokazi objelodane.
Stoga zahtjevam da mi, kako je i obeleženo u tabelama, dostavite na lični mejl `Zdenkobajo@gmail.com` skenirane dokumente :

U Bijeljini
19.04.2021. godine

Podnosilac zahtjeva : Bajo Zdenko
Adresa : Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

Drugi podaci za kontakt : Zdenkobajo@gmail.com
Potpis : Zdenko Bajo