srijeda, 25. veljače 2015.

PRITUZBA ZA PREPISIVANJE PRESUDA

U prepisivanju koje je samo po sebi skandalozno, načinjena je katastrofalna greška te se u tužbi 80 0 P 043325 13 P2 koja ima za temu događaje od 05.09.2012. koristi isti tekst i argumentacija iz druge tužbe 80 0 P 053922 13 P te opisuje dan 13.05.2013. Taj pasus je u obje presude označen brojem “3” i uz preostalih 6 segmenata nedvosmisleno pokazuje da je cijeli postupak bio obična farsa.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA ZA PREPISIVANJE PRESUDA

U dva različita predmeta vezana za dane 05.09.2014. i 13.05.2014. postupale su sudije Vakičić Željka i Matković Aleksandar. Poslije obilja kriminalnih radnji tokom postupka o kojima ću opisati detalje i predočiti dokaze ukoliko se pokrene disciplinski postupak, sudije su sinhronizovano donijele odluku da se tužbe odbiju, te je obrazlagana sa identičnom argumentacijom.
U prilogu šaljem kompletne presude na kojima sam pravougaonicima uokvirio cijele pasuse sa istovjetnim tekstom. Osim dijelova označenih brojem “0” gdje se citiraju članovi iz zakona, koje zanemarujem, postoji 7 dijelova sa ukupno skoro 1000 riječi koje su identične u oba predmeta.
Dakle sudije uopšte nisu uzimali u obzir predate dokaze, nego su unaprijed isplanirali presudu koju su potom prepisali sa nekim dodacima zavisno od teme tužbe.
No u tom prepisivanju koje je samo po sebi skandalozno, načinjena je katastrofalna greška te se u tužbi 80 0 P 043325 13 P2 koja ima za temu događaje od 05.09.2012. koristi isti tekst i argumentacija iz druge tužbe 80 0 P 053922 13 P te opisuje dan 13.05.2013.
Taj pasus je u obje presude označen brojem “3” i uz preostalih 6 segmenata nedvosmisleno pokazuje da je cijeli postupak bio obična farsa.
Bilo je tu podmetanja dokaza u spis između pripremnog ročišta i glavne rasprave, nepoštovanje pravila o teretu dokazivanja, gdje je tužena RS "izvodila dokaze" ćutanjem u jednom predmetu a u drugom se nije ni pojavila, te su postupajuće sudije preuzimali tu ulogu i "izvodili dokaze" u samoj presudi.
O nekim tačkama Sud je "zaboravljao da se izjasni", neke je prepravljao, podmetali su se falsifikovani dokumenti, a onda pošto sam to razotkrio uklanjali. Prepravljani su članovi iz zakona, pisale u presudi lažni navodi iz zabilješki sudske policije, koje niko nije dokazivao a naravno zanemarivani ključni dokazi koje sam predao i podnesci u kojima sam uz dokaze razotkrio većinu lažnih stavova predatih od strane Pravobranilaštva RS.
Sud je prekršio više članova iz ZOPP-u a najbitnije je to što se potpuno odstupalo od tužbenog zahtijeva i umjesto relevantnih za konkretne tačke, sud je retroaktivno izvodio dokaze o tome da li je trebalo donijeti naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a smišljeno se ni riječ nije napisala o tome da li je tu "naredbu" kako god da je glasila tužena RS morala uručiti pismeno, ako ne sama, onda na moj zahtijev, te mi omogućiti pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS.
I o pravu da dobijem podatke prikupljane poslije lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" garantovano članom 23 Ustava RS, podatke o otvaranju računara, o mojim krivičnim prijavama koje su sakrivene još od 2010-te, sud je "zaboravio" odlučivati...
Osim što je sinhronizovano djelovao sa Pravobranilaštvom RS i praktično preuzeo njihovu ulogu advokata tužene, sud je nezakonito kršio moja a pomagao zloupotrebu prava tužene. Radi se zaista o obimnoj temi koju zasad neću dalje obrazlagati a prilažem još samo kopiju krivične prijave vezano za podmetanje falsifikovanog Rješenja u predmet 80 0 P 043325 13 P2 a potom kada sam to razotkrio, pomenuti dokaz se povlači i pokušava sve zataškati, uključujući i odbijanje da se u presudi utvrdi nepostojanje pravosnažnosti tog rješenja, što je detaljnije opisano u priloženoj prijavi…

PRILOZI

Presuda 80 0 P 043325 13 P2 od 14.10.2014.
Presuda 80 0 P 053922 13 P od 03.07.2014.
Prijava za falsifikat


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 20. veljače 2015.

DODATNI DOKAZI ZA 80 0 P 056780 14 P

Predlažem da se ostvari uvid u predmet 80 0 P 048630 13 P, za koji je na dan predaje ovog podneska u poštu bila donesena presuda ali je namjerno nisam htio preuzeti, nego ću to učiniti dan kasnije, što će se moći ustanoviti. Naime siguran sam da će tužena RS koja prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja koje je vršila, osloboditi odgovornosti svoje saučesnike u zločinu i aktere lažne prijave protiv mene, iako sam dostavio nesporne dokaze da ni oni niti direktni podnosioci prijave nisu postupali službeno u tom predmetu.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora:
1000000 (jedan miliona) KM

DODATNI DOKAZI ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

Uz dokazni materijal koji je već dostavljen, predlažem i dodatne priloge i to "Falsifikati, laži i manipulacije" predat dana 30.12.2013. svim organima u zgradi na adresi Vuka Karadžića 3, a prilažem kopiju za Osnovni sud u Bijeljini. U ovom dokumentu sam obavijestio državne organe o falsifikatu koji je Pravobranilaštvo RS dostavilo u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 poslije čega tužena RS podneskom u JEDNOM primjerku traži povrat svih dokaza i uklanja svoj falsifikat.
U istom dokumentu pominjem i prijave protiv AD Univerzal i portira iz 2010-te, poslije čega ih OT Bijeljina "pronalazi" te tokom 2014-te godine formalno otvara i zatvara predmet ne dostavljajući mi obavijest o tome. Broj predmeta je razotkriven kao i ovaj pokušaj prevare dopisom OT Bijeljina od 26.06.2014. IT-24/14.
Vezano za pomenuti falsifikat podneo sam 20.10.2014. "Prijavu za falsifikat" koju takođe prilažem a podneo sam je isključivo zbog toga što je Osnovni sud odbio da utvrdi nepostojanje bilo kakvog mog prekršaja tokom 2010-te, pošto je prethodno saučestvovao u uklanjanju dokaza kriminala iz spisa, a potom mi u presudi spočitavao ponavljanje prekršaja bez ijednog dokaza o tome.
S tim u vezi predlažem da se izvrši uvid u predmet 80 0 P 043325 13 P 2 u kome mi je čak, (koristim izraze suda) paušalno i ničim potkrepljeno imputirano pisanje "uvreda" predsjedniku RS, poslaniku i tužilaštvu na plakatima. Ta insinuacija je zasnovana na lažima sudske policije a Osnovni sud je bez izvođenja dokaza od strane tužene RS na kojoj je teret dokazivanja preuzeo tu laž i koristio je u presudi na moju štetu. Dokaz za to su oduzeti "transparenti" te takođe predlažem da se naredi CJB-u Bijeljina dostava oduzetog materijala na dan 05.09.2012. te uvid u predmet 80 1 Pr 007070 12 Pr u kome je Prekršajni sud konstatovao šta je stvarno napisano.
S obzirom da je Osnovni sud u Bijeljini u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 presudio da nisam diskriminisan izdavanjem naredbe da:
ZDENKO BAJO, BUDIMKA BAJO I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA

jer su mogli otići do pošte, predlažem da Osnovni sud u Bijeljini shodno ZOPP-u naredi POŠTI SRPSKE da dostavi za potrebe ovog predmeta podatke o otvaranju i pregledu računara koji mi je oduzet naredbom Okružnog suda od 23.03.2010. podatke prikupljene posebnim istražnim radnjama 24-satnim nadzorom MUP-a nada mnom, kao i podatke o torbi Ivone Bajo, koje sam tražio zahtijevima u OT Bijeljina još 2010-te a već predatim u ovaj spis. Takođe tražim da se od POŠTA SRPSKE zatraže podaci o mojim krivičnim prijavama protiv Ad Univerzal i Sofrenić Blagiše, da dostave dokumentaciju kojom se utvrđuje čime su nanesene sve unutrašnje povrede Ivone Bajo konstatovane obdukcijom.
S obzirom da sam ja i dalje uvjerenja kako se ništa od svega ne može dobiti od POŠTA SRPSKE, predlažem da se sve navedeno zatraži i od OT Bijeljina i to dakle obavezno od oba javna organa, kako bi se utvrdilo ko je od njih nadležan...
I na kraju predlažem da se ostvari uvid u predmet 80 0 P 048630 13 P, za koji je na dan predaje ovog podneska u poštu bila donesena presuda ali je namjerno nisam htio preuzeti, nego ću to učiniti dan kasnije, što će se moći ustanoviti. Naime siguran sam da će tužena RS koja prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja koje je vršila, osloboditi odgovornosti svoje saučesnike u zločinu i aktere lažne prijave protiv mene, iako sam dostavio nesporne dokaze da ni oni niti direktni podnosioci prijave nisu postupali službeno u tom predmetu.
Obrazloženje doduše neće biti isto kao u predmetu 80 0 P 034147 11 P ali ću obje presude koristiti kao dokaz protiv ovde tužene RS za smišljeni zločinački plan usmjeren protiv mene...

PRILOZI

Falsifikati, laži i manipulacije
Prijava za falsifikat


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 15. veljače 2015.

PRIKRIVANJE FALSIFIKATA

I POSLIJE VIŠE OD GODINU DANA OD KAD SAM RAZOTKRIO POSTOJANJE FALSIFIKATA KRIJU SE ODGOVORNE OSOBE ZA NJEGOV NASTANAK A SVE JE URAĐENO U SKLOPU KRIMINALNIH AKTIVNOSTI ZA PRIKRIVANJE UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE PRILIKOM KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPI...

PRIKRIVANJE FALSIFIKATA


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA (Naziv organa kome se zahtjev podnosi)PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE


(Sadržaj zahtjeva)Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo podnesak na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima, među kojima se nalazio i falsifikat "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" o čemu sam obavijestio odmah Sud u tom predmetu, nakon čega je pomenuti falsifikat povučen.

1.Da li je Pravobranilaštvo RS podnijelo po službenoj dužnosti krivičnu prijavu zbog krivičnog djela “Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave” ?
2. Od kog državnog organa je Pravobranilaštvo RS dobilo pomenuti dokument ?OBRAZLOŽENJE

Obavještavam vas da sam nedavno podneo krivičnu prijavu u CJB Bijeljina vezano za navedeni prilog u dokaznom materijalu sa akcentom upravo na lice koje je Pravobranilaštvu RS uručilo taj falsifikat. Poslije moje obavijesti sudu i zastupništvu tužene RS u tom predmetu, odnosno razotkrivanju prevare, sud i Pravobranilaštvu RS su sinhronizovano uklonili kompromitujući dokument, kako bi se izbjeglo utvrđivanje koje sa zatražio, čime mi je nanesena šteta, te sam stoga prinuđen preduzimati i sve ove druge pravne korake do kojih ne bi došlo da su državni organi radili po zakonu umjesto da štite organizovani kriminal.
Nevezano za kriminal u parnici koji su izvršili Pravobranilaštvo RS, nepojavljivanjem na ročištu gdje imaju teret dokazivanja, odnosno sud koji je suprotno ZOPP-u, "izvodio dokaze" u presudi, čime je prekršeno više članova a posebno 128 i 126, imali ste obavezu prijaviti krivično djelo a ako to nije učinjeno svi akteri koji su učestvovali u povlačenju dokumenta iz dokaznog materijala i njegovom eventualnom prikrivanju su postali saučesnici ne samo vezano za član "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave član 379. KZRS" stav:
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i službeno ili odgovorno lice koje neistinitu službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis upotrijebi u službi ili poslovanju kao da su istiniti, ili koje službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis uništi, prikrije, u vecoj mjeri ošteti ili na drugi nacin ucini neupotrebljivom.
nego i u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna, odnosno političkog vrha RS u čemu učestvuju svi takozani državni a u stvarnosti organi mafije...
U TOME JE I PRAVOBRANILAŠTVO RS OSTAVILO VIŠE NEGO DOVOLJNO TRAGOVA DA OVU TVRDNJU MOGU DOKAZATI PRED BILO KOJIM SUDOM...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

utorak, 10. veljače 2015.

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 048630 13 P

Takozvani "državni organi" nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom i pravom uključujući i kompletnu sudsku vlast nego im je prvenstvena uloga zaštita organizovanog kriminala čiji su sastavni dio. Tužilaštva su u svemu tome udarna pesnica mafije i nastupaju u stilu srednjovjekovne inkvizicije po sistemu: "TO JE VJEŠTICA, SPALIMO JE NA LOMAČI"...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 048630 13 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20/76300 Bijeljina)
Tuženi: 1)
DANICA STJEPANOVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)
Tuženi: 2)
NOVAK KOVAČEVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)
Vrijednost spora:
40000 KM

ŽALBA NA PRESUDU OSNOVNOG SUDA

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku ili alternativno s obzirom da je prvostepeni sud propustio utvrditi bitne činjenice da se prema stavu 3 istog člana predmet uputi prvostepenom sudu na ponovno suđenje...
Podsjećam prije svega da je tuženima ponuđen dogovor pri čemu bih se odrekao kompletnog traženog iznosa ukoliko oni pruže objašnjenja za svoje postupke, na šta nije bilo reakcije. Takođe sam tražio pismeno stav o statusu tuženih u vezi sa lažnom prijavom, od Okružnog suda u Bijeljini, (dokaz o tome je usvojen u spis) te od OT Doboj i CJB Bijeljina. Okružni sud mi se izvinuo zbog nedostavljanja odgovora a preostala dva organa su "odgovorili" nešto što uopšte nisam pitao ali ne i to da li su tuženi postupali službeno ili ne. To znači da država, koja je saučestvovala u toj terorističkoj akciji i sada je suočena sa tužbama na dva kolosijeka odbija da iznese bilo kakav stav o tome, svjesna svoje odgovornosti a sa ciljem da putem svog suda pomogne krivcima.


Osnovni sud u Bijeljini nije analizirao dokaze, niti je utvrdio stvarno činjenično stanje na osnovu njih nego je presudu zasnovao na tome ko su stranke u postupku a obrazloženje takođe nije plod uvida u dokaze nego je prepisano iz predmeta 80 0 P 034147 11 P. U prilogu ove žalbe je presuda iz tog spisa gdje sam označio pravougaonicima prepisane dijelove a posebno skrećem pažnju na dio sa dna prve strane gdje piše "Tuženi su u odgovoru na tužbu i tokom postupka istakli prigovor pasivne legtimacije, da su svi navodi iz tužbe proizvoljni, osporavaju i osnov i visinu, uz prijedlog da sud odbije tužbeni zahtjev kao neosnovan." a u ovoj presudi 80 0 P 048630 13 (druga strana drugi pasus) P samo je poslije prvog zareza ubačen dio "pozivajući se na čl 30 Zakona o tužilaštvu, predlažu da se tužba odbaci, te ukazuju na to da nema dokaza da su isti nastupali prema tužitelju u svojstvu fizičkog lica, i".
Ovde posebno ističem dio da su svi navodi iz tužbe proizvoljni, što ne postoji ni u odgovorima tuženih, ni u jednom dokazu, uključujući i Presudu Okružnog suda u Bijeljini br 80 0 P 034147 12 Gž od 20.11.2012. Dakle Sud uopšte nije imao dodira sa Presudom 80 0 P 034147 11 P a ista se nalazi trenutno pred Vrhovnim sudom RS po mojoj Reviziji. Niko nije predložio uvid i dostavu tog spis U OVOJ PARNICI, te na to skrećem pažnju drugostepenom sudu a za sudiju pojedinca Osnovnog suda direktno pitanje za Objašnjenje koje će sastaviti prema članu 215 ZOPP-u stavovi 2 i 3: U KOM ODGOVORU ILI BILO KOM DOKAZU POSTOJI IZRAZ "DA SU SVI NAVODI IZ TUŽBE PROIZVOLJNI" ???
Ovaj izraz je posljedica odgovora tuženog Debeljevića u tom sporu koji je tvrdio da su svi moji navodi izmišljeni a onda je sud tu riječ malo ublažio u "PROIZVOLJNI".
Osnovni sud u Bijeljini je izneo stav da: "Po ocjeni ovog suda osnovan je prigovor pasivne legitimacije kao materijalno-pravni prigovor koji su istakli tuženi." ali nije obrazložio iz kog dokumenta ili dokaza proizilazi takav zaključak. Da li iz Odluke Ustavnog suda koji je priložila tužena Stjepanović a odnosi se na istragu povodom pogibije Ivone Bajo okončane dva i po mjeseca prije lažne prijave ili iz Presude Okružnog suda koja se bavi ulogom gospode Debeljevića i Gruhonjića ali ne i ovde tuženih ili iz bilo kog drugog dokumenta. I šta uopšte znači kvalifikacija da se radi o "OCJENI".
Ako je već sud "odlučio" da tuženi nisu odgovorni jer je za eventualntualnu štetu prema članu 30 ZOT-a na koji su se pozvali, odgovorna RS, onda nije uopšte bilo potrebe da se komentariše ima li ili nema štete, da li je pretpostavka nevinosti dovoljna da zaštiti nečiju čast u javnosti ili ne. Da je recimo sud uzeo u obzir pisanje sudske policije da sam narkoman i psihopata, (kao što nije) i odlučio da ta kleveta, povreda časti i ugleda vrijedi cijelih pola marke, ko bi nadoknadio tu štetu ??? Ovde tuženi ne bi, jer su već oslobođeni odgovornosti. I čemu onda ta analiza ? Samo da bi presuda bila duža i izgledala koliko toliko pravno utemeljena.
No sud je mogao da teoretski ocjenjuje težinu nastale štete i donese neku procjenu izraženu u novcu ali kako sud uopšte može "OCJENJIVATI" da li je neko službeno zadužio neki predmet ili nije. Da li se zna ko je sačinio ovu presudu na koju ulažem žalbu ili će to biti predmet ocjene i procjene drugostepenog suda, Revizionog, Ustavnog, UDT-a, VSITV-a, nekog tužilaštva i slično. Dakle Osnovni sud u Bijeljini nije uopšte utvrdio da su tuženi i spornom predmetu nastupali službeno, nego o tome iznosi "ocjenu" ???. Nije utvrdio jer ne postoji službeno postupanje i apsurdno je da se u ozbiljnoj državi ne zna ko je zadužio predmet a ko nije nego se vrše procjene i ocjene...
Osnovni sud u Bijeljini je (takođe prepisano) u najmanju ruku neprimjereno izvodio impresije tipa, "ŠTA JE PISAC HTIO DA KAŽE" i tumačio "šta proizilazi" iz zabilješke jedine osobe koja više nije u životu ali ne i iz Zahtjeva MUP-a za pretres, koje je odobrio tužilac OT Bijeljina poslije čega je Okružni sud izdao naredbu za pretres.
Osnovni sud u Bijeljini je je sasvim ignorisao više dokumenata koje sam predao a iz kojih se vidi da je u konkretnom slučaju tužilac kome je predmet dodijeljin gospodin Šabić Muris. Na kraju presude se opet prepisuje dio "Sud je cijenio i ostale dokaze provedene tokom postupka, ali smatra da isti nisu bitni za donošenje pravilne odluke u ovoj pravnoj stvari." i dakle potpuno ignoriše činjenicu da sam dostavio dokaze o imenu postupajućeg tužioca a ti dokumenti nisu zbog tajnosti istrage bili dostupni u predmetu 80 0 P 034147 11 P odakle se vršilo prepisivanje. S tim u vezi skrećem pažnju na moju završnu riječ u kojoj svaka rečenica ima svoju svrhu i pokazuje da sam predvidio na koji će se način manipulisati činjenicama i dokazima te pružiti pomoć tuženima zbog službenog položaja koji imaju.
Osnovni sud u Bijeljini je smišljeno zanemario odluku OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 u kojoj se konstatuje da nema elemenata krivičnog djela za koje sam lažno prijavljen, da nisu pronašli nijedan dokaz za bilo koje drugo krivično djelo poslije dvije i po godine nadzora i istraživanja kompletne moje biografije. Sud je propustio konstatovati da iz toga proizilazi da je prijava protiv mene bila zaista lažna te po službenoj dužnosti prijaviti počinioce VSITV-u.
Osnovni sud u Bijeljini je takođe smišljeno zanemario Naredbu KTA-ST-122/10 od 20.01.2011. g. Mahmuta Švrake u kojoj stoji da se neće sprovoditi istraga protiv g-đe Stjepanović jer nisu dostavljeni dokazi o tome da je materijalni dokaz ubistva TORBA, presječenog kaiša i bez jednog dijela a većina ostatka je oprana benzinom. Taj dokaz je istovremeno motiv tuženih zbog koga su me prijavili a Sud je fotografiju istog odbacio umjesto da podatke o tome dostavi Specijalnom tužilaštvu po službenoj dužnosti kao dokaz koji nedostaje a takođe i o tome obavijesti VSITV-e. Podsjećam da je tužiteljica Milić Dijana suspendovana i optužena za mnogo banalnije stvari, (navođenje na lažan iskaz i neprimjerno ponašanje) dok su ovde tuženi sada je to nesporno saizvršioci krivičnog djela "Lažno prijavljivanje" izvršenog kao grupa građana te Sprečavanje dokazivanja "Teškog ubistva" i krijumčarenja izvršenog za vrijeme službenih radnji.
Osnovni sud u Bijeljini je prepisujući obrazloženje iz presude 80 0 P 034147 11 P naveo da "tuženi Kovačević Novak i Stjepanović Danica nisu lično ni u svoje ime podnosili nikakvu prijavu Centru javne bezbjednosti protiv tužioca, pa samim tim nema ni njihove odgovornosti za štetu"... što ja nisam ni tvrdio nego sam upravo znajući kako će sud pokušati da pomogne tuženima istakao u završnoj riječi citiram: "To što ovde tuženi nisu lično otišli da me prijave ne amnestira ih odgovomosti jer ovde se radi o krivičnom djelu: lažno prijavljivanje, i oni bi bili odgovomi po istom osnovu kao bilo ko ko me hipotetski mrzi i angažuje plaćene ubice da me likvidiraju. U tom slučaju ne bi bili odgovorni samo direktni izvršioci nego čak i više nalogodavci odnosno podstrekači."...
Osnovni sud u Bijeljini je sasvim ignorisao stav VSITV-a koji sam priložio kao dokaz u kome stoji da su sudije i tužioci zaštićeni imunitetom samo kada postupaju službeno u predmetima koji su im dodijeljeni. Ovde se ponovo vraćamo na dokaze koje sam priložio a iz kojih se vidi službeno postupanje isključivo okružnog tužioca Šabića.
Tuženi nijednom riječju nisu osporili istinitost mojih tvrdnji, nisu negirali svoje učešće, niti tvrdili da lažem, a što je posebno važno nisu tvrdili da su u konkretnom predmetu službeno postupali, što su prema ZOO bili obavezni, da bi dokazali da nema njihove lične krivice a relevantni član je i sud citirao u presudi. Oni su samo predočili član iz zakona bez ijednog dokaza da su u konkretnom predmetu postupali službeno. Tužena Stjepanović je dostavila sasvim drugi spis a tuženi Kovačević presudu sa kojom se ne može povući paralela. Ne ulazeći sada u to kakav je status bio g. Gruhonjića i Debeljevića, ovde tuženi nisu bili sa njima nego imaju ulogu nalogodavaca i podstrekača a druga dvojica izvršilaca, što sam unaprijed razotkrio u završnoj riječi: "u toj parnici bili su tuženi gospoda Debeljević i Gruhonjić koji su lično otišli do MUP-a da me prijave dok ovde tuženi gdin. Kovačević i gđa. Stjepanović nisu bili sa njima i ne mogu imati isti pravni status. Moguća je jedino veza sa predmetom u kome sam taktički tužio sekretara Prodanović s obzirom da se ista nije usudila da mi da pismeni dokaz o tome kako nema nikakve veze sa tom lažnom prijavom." Sva upozorenja koja sam tada dao sudu bila su jasan znak da znam kako će se vršiti manipulacije ali kako drugi način nije postojao, presuda je obrazložena po već pripremljenom planu COPY - PASTE, plus ili minus ponešto...
Osnovni sud u Bijeljini je sasvim ignorisao potpisano priznanje g. Debeljevića sudu, da NIKADA nije službeno postupao u bilo kom predmetu vezanom za mene i moje pravne interese. Ovde je dakle sada nesporno da me je isti kao saizvršilac grupe više lica prvo lažno prijavio a onda je nove laži pisao u obraćanju sudu iako je kao stranka, (član 9 ZOPP-u) obavezan da govori istinu.
Umjesto toga sud prepravlja riječi mrtve osobe da bi pomogao počiniocima više teških krivičnih dijela. Da nije užasno bilo bi smiješno, jer "proizilazi" da okružni tužioci idu okolo po policijskim stanicama, "OBAVLJAJU RAZGOVORE" sa načelnicima, "OBRAĆAJU SE" inspektorima, zabavljajući se tako što lažno prijavljuju građane za izmišljena krivična dijela i sve to bez ijedne naredbe, dokumenta sa svojim potpisom i pečatom.
Osnovni sud u Bijeljini moje tvrdnje praktično tretira kao laž, (citiram iz prvog pasusa na drugoj strani) "navodi da su navodno podnosioci podnijeli dokument u kojima se iznose izvjesne prijetnje"... U dokazu koji sam predao "zahtjev MUP CJB Bijeljina, sektor kriminalističke policije, broj 10-02/3-1 -230-236/10 od 19.03.2010. godine na trećoj strani, navedeno je više stavki od kojih se u dvije pominje ime ovde tuženog Kovačević Novaka kao osobe od koje potiču "dokazi ozbiljnih prijetnji". Sud dakle nije ni pročitao dokazni materijal, nego se sve svodilo na prepisivanje i pomoć tuženima.
Osnovni sud u Bijeljini prepisuje pasus iz druge presude "Pored toga tužilac nije dokazao postojanje duševnog bola, te uopšte nije provodio dokaze na okolnost trajanja i intenziteta trpljenja istih, niti je dokazivao tokom postupka u čemu se sastoji povreda ugleda i časti i dostojanstva kod tužioca." Ovde je prije svega bitno istaći da je sud potpuno suspendovao odredbe ZOPP-u i ne dozvoljava nikakvo izvođenje dokaza, nego to mjenja frazom "vrši se uvid i čita se sva prihvaćena materijalna dokumentacija" pri čemu su stranke pasivni posmatrači procesa u kome se prepisuju dokazi usvojeni na pripremnom ročištu, poslije čega se kao sproveo dokazni postupak.
Tako je sud prekršio više članova iz ZOPP-u, počev od člana 99, te 7, 101, 102, 103, 123, 128, vezano za prava stranaka koja je sud oduzeo a dužan ih je štititi članom 10, odnosno spriječiti zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku. No uprkos tome u dokaznom materijalu postoje dokumenti iz kojih se vidi kršenje mojih prava i dovođenje u ponižavajući položaj koje traje sve do danas. Službena zabilješka Sudske policije broj 1173/11 od 19.07.2011. pokazuje da mi je zabranjen pristup u OT Bijeljina po naredbi g. Kovačevića. To je bilo u vrijeme oko godinu i po prije okončanja istrage u OT Doboj. Službena zabilješka Okružni Centar sudske policije Bijeljina, broj 1292/12 od 05.09.2012 pokazuje da su mi i dalje uskraćene sve informacije koje sam tražio još od februara 2010-te, a opisujem se kao narkoman i psihopata, što se onda šalje VSITV-u, Komandi sudske policije i ko zna kome sve, što je sasvim nevezano za pretpostavku nevinosti koju potencira sud.
Osim toga predao sam kao dokaz i članak iz časopisa SAN u kome se tvrdi da sam "OTIŠAO NA ŽIVCIMA" sve uzrokovano opisivanjima državnih organa poslije lažne prijave. Taj dokaz sud takođe nije htio da uvrsti jer osim pomenutog članka sadrži i dokaze o krijumčarenju na dan ubistva Ivone Bajo. što su službeno prikrili ovde tuženi. Dakle postoje dokazi o povredi časti i ugleda a takođe i prava ličnosti jer sam upravo na dan 05.09.2012. poslije oko 150 uzaludnih dolazaka, tretiranja mene i moje porodice kao stoke koju treba otjerati, uhapšen i zadržan u pritvoru do 01:30 narednog jutra.
Tek poslije takve torture dobio sam snimke lica mjesta i obdukcije Ivone Bajo. Radi se o ubistvu osmogodišnjeg djeteta pa je komentar o intenzitetu i dužini trajanja i trpljenja u ovakvim okolnostima u najmanju ruku neprimjeren. Zabrana pristupa nikada nije ukinuta a kako glasi je postala opšte poznata činjenica koju znaju skoro svi zaposleni u zgradi Vuka Karadžića 3 "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA." Čak i da nikada nisam pokušao ući na ulazna vrata, samo postojanje ove FAŠISTIČKE naredbe je udar na čast, dostojanstvo, ljudska prava a kako se radi o podacima i novim dokazima vezano za ubistvo jednog djeteta od koga je prošlo 5 godina, time je jasna i dužina i intenzitet, što sud naravno NE ŽELI DA VIDI.
Podsjećam a to je opšte poznata činjenica koju ne treba dokazivati da je samo nekoliko dana prije lažne prijave protiv mene, poslije samo sat vremena "obrade" u CJB Bijeljina, preminuo građanin Nedeljko Radman a na lice mjesta službeno izašla g-đa Stjepanović. Dakle ono što sam ja doživio i trpim godinama neki od stresa ne mogu ni da prežive bilo na ovakav ili na drugi način. Milana Vukelića je zločinačka organizacija na potpuno isti način lažno optužila za "ugrožavanje sigurnosti" mjesecima terorisala i progonila a onda raznijela eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banjaluci. Mene su pokušali da ubiju trovanjem 3 mjeseca poslije pretresa a kada to nije uspijelo, počela je satanizacija, otvorene zabrane pristupa, kršenja ljudskih prava i montiranje prekršaja, da bi se kako tako opravdavale fašističke metode. Takozvani "državni organi" nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom i pravom uključujući i kompletnu sudsku vlast nego im je prvenstvena uloga zaštita organizovanog kriminala čiji su sastavni dio. Tužilaštva su u svemu tome udarna pesnica mafije i nastupaju u stilu srednjovjekovne inkvizicije po sistemu: "TO JE VJEŠTICA, SPALIMO JE NA LOMAČI"...
Dakle sve PREPISANE tvrdnje Osnovnog suda u Bijeljini su krajnje neprimjerene i netačne kao i ona "u ovom slučaju tužilac nije ponudio dokaz da je ta krivična prijava protiv njega podnijeta, već da je samo podnijeta prijava Centru javne bezbjednosti". Ovde se opet radi o neprimjerenoj manipulaciji suda sa osnovama za nadoknadu štete. Naime ja nisam ni potencirao da je podnesena krivična prijava ili "samo prijava" nego da je LAŽNA PRIJAVA uzrokovala da budem opisivan u narednom periodu, kao poremećeni psihopata, otišao na živcima, narkoman, masovni ubica tužilaca u pokušaju, što je dovelo do povrede ugleda i časti, te prava ličnosti.
ALI ČAST JE NEŠTO ŠTO BAHATI DRŽAVNI SLUŽBENICI OČITO NEMAJU A SMATRAJU NORMALNIM DA SE GRAĐANIMA OTIMAJU ZAKONOM I USTAVOM GARANTOVANA PRAVA.
Duševni bol je subjaktivan osjećaj i relativan pojam. Ne može ga svako shvatiti i razumjeti kao onaj ko ga doživljava i preživljava a posebno ne sud koji je plaćen da ne razumije narod a da štiti političko tajkunsku mafiju. Evo ja ću ove sedmice podnijeti krivičnu prijavu protiv sudije po članu "Povreda zakona od strane sudije" i za primanje mita da bi se donijela nezakonita odluka.
Prvo pitanje je da li bi iko bio oštećen tom prijavom i da li bi doživio duševni bol odnosno pretrpio nematerijalnu štetu. A onda recimo rukovodeći se logikom suda u ovoj parnici da postoji član 30 ZOT-a, da su tuženi nesporno zaposleni kao državni službenici, te se prihvata prigovor o pogrešnoj pasivnoj legitimaciji BEZ IJEDNOG DOKAZA O NJIHOVOM SLUŽBENOM POSTUPANJU U KONKRETNOM PREDMETU, isto tako i krivični sud osudi sudiju jer postoji član 376 a postoji i službena radnja sudije. To što ne postoje dokazi krivičnog djela sa zanemaruje ???
Ovo je samo slikovit primjer, prikaz pretpostavljene situacije do koje neće doći, jer ja nikada nisam podnosio prijave bez dokaza a za primanje mita NE POSTOJI DOKAZ. Osim toga uopšte nisam imenovao sudiju i ako se ponovo pročita vidjeće se da niti se može identifikovati osoba niti predmet zamišljene prijave ali... da li je bar u tom trenutku bilo nelagodno osobi koja čita a tek ako bi bila pokrenuta akcija, upad policije i pretresi, 5 godina otimanja zakonom garantovanih prava...
Ili recimo da platim nekome 10000 KM da lažno optuži sudiju za zloupotrebu položaja, primanje mita, nagovaranje na davanje lažne izjave, neprikladno ponašanje i slično, pa ta osoba ode u tužilaštvo i podnese takvu prijavu. Sudiju suspenduju, podignu optužnicu, satanizuju po medijima. Da li tu postoji duševna bol, ima li neke štete po čast, ugled ???
Ovakva situacija nažalost nije imaginacija nego se desila godinu dana poslije lažne optužbe prema meni. Tužilac Dijana Milić je lažno optužena, po hitnom postupku uklonjena sa "vrućeg" predmeta, kako bi se zaštitila mafija a ona je živjela još samo par mjeseci. Umrla je u bolnici poslije sličnih simptoma koje sam i ja imao godinu dana ranije. Razlika je u tome što ja nisam tražio advokatsku pomoć, nisam htio u bolnicu i nisam vjerovao nikome. A zamjera mi se što sam preživio, jer trebalo je da umrem, bilo na policijskoj stolici, bilo u bolnici ili izrešetan, raznesen eksplozivom da bi sud teška srca priznao da možda postoji nematerijalna šteta.
Pretpostavka nevinosti ??? Hajde sada kad njima ne možete lično, jer su mrtvi, objasnite porodici, Milana Vukelića, Dijane Milić, Nedeljka Radmana, da ih štiti preptostavka nevinosti i da ni oni niti njihova porodica nisu oštećeni time što je protiv njih podnesena prijava. Ništa se nije promjenilo kroz istoriju a narod je to najbolje opisao u priči "ERO I KADIJA" i izrekom "VRANA VRANI OČI NE VADI" koju sam naravno znao od djetinjstva a zamislite kada su svi otvoreno pričali da su me prijavila lica u svojstvu građana i ja onda saopštio da ću ih kao građane i tužiti, dobio sam komentar upravo od policije citiranjem navedene izreke.
Dakle ovakva presuda za mene nije nikakvo iznenađenje pa je još 2011-te prije predavanja ijedne tužbe bila predviđena uz još neke druge samo kao dodatni dokaz u tužbi protiv RS, gdje ću dokazati smišljenu zločinačku prirodu i ustrojstvo države.
I teza : "postojanje štete, oštećenog, štetnika, protivpravnosti štetne radnje, te uzročno-posljedična veza između štetnog događaja i štete uz odgovomost određenog lica za tu štetu" koju je izneo sud je u ovom slučaju nesporna, samo Osnovni sud u Bijeljini u ovoj parnici NEĆE da vidi uzročno posljedičnu vezu, ali je zato vidjeo i opravdavao izdavanje FAŠISTIČKE naredbe u presudi 80 0 P 043325 13 P2 navodnom opasnošću nasiljem, pozivajući se na službenu zabilješku broj 779/10 od 26.04.2010. koja je nastala neposredno poslije lažne prijave. Iako je dakle OT Doboj poslije 30 mjeseci istražnih radnji, pregledanog dokaznog materijala, razgovora sa akterima i svjedocima, konstatovalo da nije bilo nikakvog nasilja niti prijetnje nasiljem, eto u toj presudi po tužbi za utvrđenje diskriminacije, sud je vidio vezu i opravdava izdavanje naredbe, ali eto ovde tu vezu ne vidi.
Ostalo je nejasno gdje je slijepa boginja pravde vidjela potpise tuženih kojima se dokazuje njihovo službeno postupanje u predmetu otvorenom za krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti" a postavljam i konkretno pitanje, kako je sud iz jasnog odgovora g. Debeljević Milorada da NIKADA nije službeno postupao, "utvrdio" da je isti podneo prijavu u ime OT Bijeljina?.
JEDINO ŠTO SE DOBRO VIDJELO SU IMENA I POZICIJE TUŽENIH I SUDBINA DIJANE MILIĆ AKO SE BUDE POŠTOVAO ZAKON...
No kako sam ja predvidio ove kriminalne radnje, manipulacije i falsifikate suda, izvedene sa ciljem da se pomogne grupi od više lica (Gruhonjić i Debeljević u jednoj te ovde tuženi u drugoj parnici) i poslije nespornog krivičnog dijela, spasu od krivične odgovornosti kako za to, tako i za brojna druga krivična djela koja su izvršili ili ih "službeno" prikrivaju, to ću ovu presudu koristiti u tužbi protiv RS, što sam najavio podneskom "POJAŠNJENJE I DOPUNA TUŽBE" citiram sa poslednje strane:
"Sud je privremeno legalizovao bezakonje g. Gruhonjića i Debeljevića, proglasivši krivično djelo službenim postupanjem, čime se mislio rješiti trenutni problem. No ja sam predvidio takav scenario i upravo zbog toga razdvojio tužbe, te presudu iz te parnice koristim kao dokaz u tužbi protiv RS. Naime, ja sam imao dokaze o štetnim radnjama od trenutka podnošenja zahtijeva MUP-a za pretres nadalje, a ovako može i ovaj sud proglasiti tajni sastanak i dogovor za lažno prijavljivanje za službene radnje, ali će mi time samo dati zvanični dokaz, potvrdu države da je prethodno napravila plan kako da me lažno optuži na nezakonit način, potom ga i sprovela pišući laži da ima dokaze o prijetnjama, a onda bi da upadne u kuću i traži te dokaze koje kao već ima ??? GENIJALNO... I sve to da bi prikrila ubistvo jedne osmogodišnje djevojčice. Ako RS, (na koju tuženi pokušavaju prenijeti odgovornost) proglasi tajni privatni plan građana bez ijednog dokumenta sa njihovim potpisom i pečatom za službene radnje, imaće isti dan tu presudu kao dokaz u tužbi protiv nje sa 10 puta većim odštetnim zahtjevom, koji će biti iskorišten u humanitarne svrhe, uz podsjećanje na član "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" stav (2) Ako za određeni slučaj nije što drugo u zakonu određeno, pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namjerno ili krajnjom nepažnjom."
Osnovni sud u Bijeljini je dakle već mjesecima upoznat sa time da će prekršivši zakon i pomaganjem ovde odgovornim tuženima za saučestvovanje, podstrekivanje i inspirisanje u izvršenju krivičnog djela, prebaciti odgovornost za nematerijalnu štetu na građane RS koji nizašta nisu krivi. To nedvosmisleno znači da državni službenici svjesno čine krivična djela a teret svaljuju na budžet otimajući i na taj način novac građanima koje ionako pljačkaju bezočno već godinama. Dan prije preuzimanja presude u ovom predmetu, poslao sam poštom podnesak u parnici protiv RS 80 0 P 056780 14 P odakle citiram završni dio:
"I na kraju predlažem da se ostvari uvid u predmet 80 0 P 048630 13 P, za koji je na dan predaje ovog podneska u poštu bila donesena presuda ali je namjerno nisam htio preuzeti, nego ću to učiniti dan kasnije, što će se moći ustanoviti. Naime siguran sam da će tužena RS koja prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja koje je vršila, osloboditi odgovornosti svoje saučesnike u zločinu i aktere lažne prijave protiv mene, iako sam dostavio nesporne dokaze da ni oni niti direktni podnosioci prijave nisu postupali službeno u tom predmetu. Obrazloženje doduše neće biti isto kao u predmetu 80 0 P 034147 11 P ali ću obje presude koristiti kao dokaz protiv ovde tužene RS za smišljeni zločinački plan usmjeren protiv mene... "
Očekivao sam nešto veće razlike od one fraze "da nisu ovde tuženi lično podnijeli prijavu, nego OT Bijeljina, putem Debeljevića i Gruhonjića" a ne samo puko prepisivanje i falsifikovanje činjenica, no to mi je samo dodatni dokazni materijal u parnici protiv RS. A U TOJ PARNICI NEĆU DOZVOLITI NIKAKVO OTIMANJE MOJIH PRAVA NEGO ĆU PROČITATI SVAKI PAPIR OD SKORO 200 PREDATIH I IZVODITI DOKAZE O KRIMINALU KAKO TUŽILAŠTVA, TAKO I SUDA, TE DRŽAVE U CJELINI MAKAR TO TRAJALO MJESECIMA...

PRILOZI

Presuda 80 0 P 034147 11 P


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 5. veljače 2015.

PRITUZBA ZA 80 0 P 050856 13 P

Dana 13.05.2013. pokušao sam predati više krivičnih prijava i dokazni materijal o krijumčarenju preko Bobar grupe, (prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica) tužiocu na zapisnik u čemu sam spriječen. Za to prema priznanju pred kamerama, glavnog republičkog tužioca g. Mahmuta Švrake, nema POLITIČKE VOLJE, odnosno volje Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanjem kako Specijalnom tužilaštvu, tako i Okružnom privrednom sudu a nedavno da niko neće ostvariti prava iz pravosnažnih presuda ukoliko ga on vidi na BN televiziji...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA NA POSTUPANJE U PREDMETU 80 0 P 050856 13 P

Prije svega želim istaći da mi nije cilj bilo kakvo sankcionisanje ili konstatacija odgovornosti sudija, (Bojičić Radiša, Bajić Sedika, Salihbegović Alma, Sekulić Ivica) nego apelujem da VSITV-e i UDT-a utiču da se zakonske odredbe primjenjuju onako kako je propisano a ne da se miksuju, prepravljaju, zaobilaze ili mjenjaju.
Konkretno u ovom predmetu je poslije PRETHODNOG ISPITIVANJA TUŽBE, ista poslata na odgovor tuženoj RS kao ISPRAVNA I POTPUNA a onda je poslije odgovora na tužbu, koji je podnesen nezakonito u jednom primjerku sud odugovlačio postupak 200 dana te naknadno proglasio tužbu neurednom.
Kako je ta radnja predviđena i moguća isključivo prije slanja tužbe na odgovor, očito je da su prekršena pravila postupka a tužba je odbačena zbog odgovornosti nadležnih u CJB Bijeljina koji uopšte nisu sačinili zabilješku poslije moje prijave a onda mi nisu ni odgovarali na zahtijev podnesen prema ZOSPI-a sve dok nisam poslije više dolazaka zaprijetio ovom tužbom.
Tek tada mi je poslat odgovor da je navodno sačinjena zabilješka ali da mi je ne mogu dostaviti.
Ispostavilo se da je to obična laž i da je ta zabilješka sačinjena naknadno, odnosno upravo istog dana kada sam im rekao da ću napisati tužbu.
Sve je jasno vidljivo iz teksta tužbe u kojoj se navodi :
Moj poziv MUP-u je bio 13.05.2013.
Zahtijev za kopiju zabilješke po tom pozivu 15.05.2013.
Moj dolazak i “prijetnja” tužbom 14.08.2013.
Službena zabilješka sačinjena 14.08.2013. o događaju od 13.05.2013.


Osnovni sud u Bijeljini doneo je 25.04.2014. Rješenje u predmetu 80 0 P 050856 13 P kojim se odbacuje moja tužba za utvrđenje diskriminacije. Prethodno je 24.03.2014. doneseno rješenje za "uređenje" tužbe u kome se na trećoj strani, četvrti pasus navodi da je tuženoj RS dostavljena tužba i da je odgovor sačinjen 27.08.2013. Taj "odgovor" nikada nisam dobio jer je sačinjen u jednom primjerku te je automatski morao biti odbijen na prijemu ili vraćen od strane suda shodno odredbama zakona. Kako to nije učinjeno diskriminisan sam od strane suda te su odluke donošene na osnovu nelegalnog i nezakonitog podneska, sačinjenog SAMO za sud ali ne i za mene.
Stoga sam bio prisiljen prije pravnih lijekova, zatražiti uvid u spis i kopiranje, te sam tako pribavio i dopis suda tuženoj od 22.08.2013. u kome se pod tačkom 7 upozorava da će odgovor biti vraćen ukoliko ne ispunjava zakonske uslove u smislu člana 336 ZOPP-u. Podsjećam na stav 4 tog člana "Ako podnesci ili prilozi nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka, sud će pozvati podnositelja da ih u određenom roku podnese. Ako podnosilac ne postupi po tom nalogu, sud će podnesak odbaciti"...

Iako dakle "odgovor" tužene RS nije ispunio zakonski uslov isti je postao sastavni dio predmeta potpuno nezakonito a onda se odugovlači cijelih 7 mjeseci i tek poslije 200 dana tužba šalje na "uređenje". Ja sam detaljno u dopuni te žalbi upozorio sud da je prema ZOPP-u, slanjem tužbe na odgovor konstatovano da je tužba UREDNA I POTPUNA te se ne može naknadno proglašavati neurednom, no drugostepeni sud je to ignorisao te sve opravdava pozivanjem na član 79, vezano za članove 66 i 67. No iz sadržine člana 67 je vidljivo da se radi o sasvim drugim okolnostima koje mogu da se pojave, (nenadležnost, ista parnica, pravosnažna presuda, sposobnosti stranaka ili ovlaštenja zastupnika). Nema ni govora o naknadnom oglašavanju tužbe neurednom jer je to propisano članovima vezanim za prethodno ispitivanje tužbe. Ni tvrdnja da je tužeba RS ukazala na "nedostatke" nije tačna s obzirom da je sud tužbu naknadno odbacio kao "konfuznu i kontradiktornu" dok je tužena RS u svom šablonskom "copy-paste" odgovoru, predložila da se ista ODBACI ili ODBIJE, kao NEBLAGOVREMENA ili NEUREDNA. Dakle nijedan konkretan argument u prilog tim tvrdnjama, nego opcija ILI - ILI, pa šta sud odabere...
Ističem da sam u međuvremenu uspio doći i do ključnog dokaza, zbog čega je sud ovu tužbu odbacio. Naime u tužbenom zahtijevu "I" sam istakao da je povrijeđeno moje pravo, neodgovaranjem na zahtijev podnesen prema ZOSPI-a 15.05.2013., vezano za Zabilješku sačinjenu po mojoj prijavi 13.05.2013. a da sam poslednji put istu tražio 14.08.2014. i kako je nisam dobio zaprijetio tužbom.
Zabiljeska 14.08.2013. koju prilažem je sačinjena upravo tog dana poslije moje "prijetnje" a odnosi se na sporni datum 13.05.2013. Istu sam pribavio poslije sizifovskih muka, pošto je sud naredio dostavu u predmetu 80 0 P 053922 13 P a ja sam potom zatražio uvid i kopirao dokument. Iz svega je vidljivo da nadležni iz CJB Bijeljina uopšte nisu htjeli da sačine zabilješku, nego su pružili pomoć pripadnicima organizovanog kriminala.

Za ovaj predmet to nije relevantno ali ističem kao pozadinu te da bi se razumjeli motivi i ozbiljnost svega. Naime dana 13.05.2013. pokušao sam predati više krivičnih prijava i dokazni materijal o krijumčarenju preko Bobar grupe, (prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica) tužiocu na zapisnik u čemu sam spriječen. Za to prema priznanju pred kamerama, glavnog republičkog tužioca g. Mahmuta Švrake, nema POLITIČKE VOLJE, odnosno volje Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanjem kako Specijalnom tužilaštvu, tako i Okružnom privrednom sudu a nedavno da niko neće ostvariti prava iz pravosnažnih presuda ukoliko ga on vidi na BN televiziji.
Pošto sam ja neuporedivo "GORI" i od pojedinaca koje pominje i od BN televizije, sudu je bilo jednostavnije prekršiti zakon i tužbu naknadno odbaciti, nego nastaviti zvanično postojeću parnicu i razotkriti kriminal na koji sam ukazao. Nije zanemarljiva činjenica da je u vrijeme donošenja odluke drugostepenog suda vlasnik Bobar grupe, koja je vršila šverc i pranje novca narko mafije putem Bobar banke još uvijek bio živ a neposredno poslije toga je preminuo.
DA SU RJEŠENJA DONOŠENA POSLIJE TOGA A POSEBNO POSLIJE IZBORA 2014-TE VJEROVATNO BI BILA ZAKONITA...

PRILOZI

Tužba za utvrđenje
Dopis suda tuženoj
Odgovor tuzene RS
Rjesenje za dopunu
Dopuna tuzbe

Odbacivanje tužbe
Zalba na rjesenje
80 0 P 050856 14 Gž
Zabiljeska 14.08.2013.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902