ponedjeljak, 30. srpnja 2018.

ZAHTJEV ZA ISKLJUČENJE SUDIJE U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Sudija Borovčanin Luka je kriminalac koji je skupa sa prezimenjakom Borovčanin Dankom i drugim licima među kojima je Radujko Milan, sudija Marković Jelena te više pripadnika OJT Istočno Sarajevo, OJT Bjeljina i suda u Bijeljini, svjesno izvršio više kriminalnih radnji sa ciljem da me odvuče na nepoznatu teritoriju gdje bi me presreli njihovi saučesnici i likvidirali na način kako je izvršeno više ubistava a najpoznatiji je slučaj likvidacije Davida Dragičevića koji je kao i ja bio pod istragom...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 P 077873 16 P
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
300 KM

ZAHTJEV ZA ISKLJUČENJE SUDIJE U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Na osnovu ZPP-u član 358 i 357, stav "Sudija može da bude izuzet ili isključen ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost, kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost...
OBRAZLOŽENJE
Sudija Marković je nastavila sa svojim kriminalnim radom i otimanjem garantovanih prava što je ovog puta direktno ugrozilo moje zdravlje i život, te je dakle MARKOVIĆ JELENA KAO SUDIJA AKTIVNO SAUČESTVOVALA U RADNJAMA KOJE SU IZVRŠENE KAKO BI SE PROTIV MENE PODIGLA NEREGULARNA OPTUŽNICA PRED NENADLEŽNIM SUDOM NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOLAC TE PRIPREMILO MOJE UBISTVO.
ZAHTJEVAM DA OSOBA MARKOVIĆ JELENA KAO SAUČESNIK U PRIPREMANJU I STVARANJU USLOVA ZA MOJU LIKVIDACIJU, ODMAH BUDE ISKLJUČENA IZ OVOG I SVIH POSTUPAKA U KOJIMA SAM STRANKA...

Sudija Jelena Marković je dakle i ranije smišljeno kršila odredbe zakona sa ciljem da meni nanesi štetu i prije svega pomogne drugim stranama u postupku a koje su bile direktno iz režima ili povezane sa režimom kao što su načelnik sudske policije, glavni okružni tužilac i Bobar grupa.
Ovom prilikom izvršila je više teških krivičnih djela i disciplinskih prekršaja pa prije svega ističem bezočno gaženje obaveze da štiti prava garantovana ustavom i zakonima, čime je direktno dovela u opasnost moje zdravlje i život. Neću ni da pominjem više teških prekršaja i kršenja zakonskih odredbi na ročištima od 10.05.2018. u ovom 80 0 P 077873 16 P i predmetu 80 0 Mal 080317 16 Mal, nego samo odgovornost za ugrožavanje zdravlja i života zbog otimanja prava garantovanog ustavom od strane Markovič Jelene
Naime zahtijevao sam pismeno, VIŠE PUTA da sud, (Marković Jelena kao sudija) naredi dostavu materijala koji je prikupljan o meni po osnovu prava garantovanog Ustavom Republike Srpske, član 23 a koje se pravo prema članu 48 Ustava RS, ne može ni oduzeti ni ograničiti. Takođe sam se pozvao i na odredbe zakona o parničnom postupku članove 131 do 136 na istu dokumentaciju koju druga stranka nema pravo uskratiti ukoliko je prema zakonu obavezna da je preda. Od više takvih dokumenata prilažem "Preinaka tužbe 80 0 Mal 080317 16 Mal" u kome postupa takođe Marković Jelena a koji je prema mojoj elektronskoj evidenciji sačinjen 26.05.2017. i potom predat sudu iz čega sa druge strane citiram dio:
U skladu sa odredbama ZPP-u članovi 131 -136, i pravu garantovanim članom 23 Ustava RS, koje se prema članu 48 istog ustava ne može oduzeti niti ograničiti te članu 6 ZOS-a, ZAHTIJEVAM da sud izda naredbu tuženoj RS da mi ODMAH a najkasnije za 7 dana od prijema naredbe preda materijal o otvaranju i pregledu računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0 i dokumentaciju koju je prikupljala danonoćnim nadzorom poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti.
Potom sam saznao da je protiv mene pokrenuta istraga pa podignuta optužnica te otvoren krivični predmet 89 0 K 058509 17 KPS za "povredu ugleda suda" i više sam puta čak i prijedlogom za sudsku mjeru obezbeđenja zahtijevao da sud naredi organima RS da mi predaju kompletan materijal koji su prikupljali o meni sad već i prema pravu koje pripada osumnjičenom.
Sudija Marković Jelena je bezočno pogazila to pravo i svoju obavezu kao i mnoge druge obaveze što je prekršila no iz ovoga je direktno proizašlo ugrožavanje mojih prava, zdravlja i života.
Naime 12. marta 2018. na ulici me je presrela naoružana patrola od troje sudskih policajaca i pod prijetnjom sa izgovorom da imaju naredbu transportovala me za Sokolac u službenom vozilu u zadnjem dijelu bez prozora, zaključanog kao u limenom sanduku, bez mogućnosti izlaska u slučaju opasnosti.
Pripadnici sudske policije tada uz sebe nisu imali naredbu koju su prema zakonu bili obavezni da mi uruče ODMAH, (Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS je sačinjena tek po dolasku na Sokolac) no u tome nema odgovornosti sudije Marković, nego zbog činjenice da je cijeli predmet prema kome sam optužen za povredu ugleda suda, montiran i zasnovan na dokumentu koji nema nikakve veze sa krivičnom prijavom protiv mene.
Vidi se da u prilogu "Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" sudija Borovčanin Luka zasniva nadležnost OJT Istočno Sarajevo i SVOG suda u Sokocu na dopisu RJT od 01.06.2015. što se navodi na drugoj strani tog rješenja.
Sudija Borovčanin Luka je kriminalac koji je skupa sa prezimenjakom Borovčanin Dankom i drugim licima među kojima je Radujko Milan, sudija Marković Jelena te više pripadnika OJT Istočno Sarajevo, OJT Bjeljina i suda u Bijeljini, svjesno izvršio više kriminalnih radnji sa ciljem da me odvuče na nepoznatu teritoriju gdje bi me presreli njihovi saučesnici i likvidirali na način kako je izvršeno više ubistava a najpoznatiji je slučaj likvidacije Davida Dragičevića koji je kao i ja bio pod istragom.
Ali naprotiv, republičko tužilaštvo Republike Srpske nije dodijelilo u rad Okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo, (dopis RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. koji sam dobio poštom uz prilog IT - 7-18 od 04.04.2018.) prijavu protiv mene, nego moju prijavu protiv više lica pripadnika kriminalne grupe zbog falsifikata a radi se o osobama iz suda, tužilaštva, pravobranilaštva i sudske policije.
Da je sudija Marković Jelena naredila tuženoj Republici Srpskoj, odnosno njenim organima da mi dostavi dokumentaciju koju je prikupljala o meni, već odavno bih došao u posjed i ovog dopisa na kome je zasnovana montirana optužnica i sve razotkrio, te tako se ne bi došlo u situaciju da satima budem zarobljen u limenom sanduku više puta povraćam i bude doveden u opasnost moj život, posebno imajući u vidu da je više plaćenih ubica, angažovano da me likvidira za šta imam i audio snimke kao dokaz.
Da sam otišao po pozivu na Sokolac, (glavna rasprava 03.04.2018.) tek tada bi mi bio uručen ovaj dopis RJT i naravno postupak bio obustavljen ali zasigurno se živ vratio ne bih nazad. Jedan od audio snimaka u kome me plaćenik uporno ubjeđuje da krenem s njim na nepoznatu lokaciju dostavio sam i sudu na Sokocu i Ustavnom sudu BIH uz apelaciju.
Čak i da nije došlo do ove situacije kada mi je bilo ugroženo zdravlje i život, sudija Marković Jelena je nesporno prekršila odredbe zakona i ustava, otela moja prava i počinila, ne samo disciplinski prekršaj nego i krivično djelo.
Teoretski je moguće da osoba Marković Jelena nije umješana direktno u planiranje mog ubistva što je ne oslobađa odgovornosti za uskraćivanje prava garantovanih ustavom no dokumenti koji ukazuju na to da je bila upoznata sa planom su "Dopisi o ročištima" koja se odgađaju jer su "GREŠKOM" zakazana za 09.04.2018. a tada sam već trebao biti ubijen s obzirom na "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018."
Ali s obzirom da je zbog neprofesionalizma i smišljenog bezakonja sudija Marković Jelena direktno potpomogla ovaj razbojnički čin koji su smislili kriminalci Borovčanin Danko, načelnik sudske policije i Borovčanin Luka, predsjednik suda u Sokocu skupa sa svojim saučesnicima, kriminalcima iz tužilaštva i suda, time je mnogo veća odgovornost i krivica osobe Marković Jelene.
Ovo je samo jedan dio monstruoznih zločinačkih radnji koje u kontinuitetu čine pripadnici OJT Bijeljina, sudova u Bijeljini a sada i udruženi zločinački poduhvat sa pripadnicima suda u Sokocu i OJT Istočno Sarajevo koji su montirali nelegalnu optužnicu i predmet sa ciljem da me prilikom povratka sa Sokoca ubiju i bace u Drinu odnosno likvidiraju na sličan način kako je to izvršeno u Banjaluci a sve poslije JAVNE NAREDBE DODIK MILORADA DA SE FORMIRA CRNA KNJIGA I NJIHOVI LJUDI IZ INSTITUCIJA, DA VODE BORBU PROTIV TIH IMENA. I EVO, TO SU PRIMJERI IZVRŠAVANJA TE NAREDBE A SAMO U POSLEDNJIH NEKOLIKO DANA BILO JE VIŠE UBISTAVA, "SAMOUBISTAVA", VJEŠANJA U PRITVORU I SLIČNO...
PRILOZI

Preinaka tužbe 80 0 Mal 080317 16 Mal
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS
IT - 7-18 od 04.04.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Dopisi o ročištima
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 27. srpnja 2018.

APELACIJA NA PRESUDU 80 0 P 057426 15 GŽ

Kriminalci iz OJT Bijeljina su uklonili materijalni dokaz ubistva i oprali banzinom te usmeno naredili zabranu pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice a kako bi mogli glumiti da nemaju pojma o dokazima a onda kada su tuženi zbog toga angažuju se kriminalci iz suda i pravobranilaštva da im pruže podršku i sačuvaju opljačkane milijarde sve po naredbi mafijaškog bosa dodika, da se njihovi ljudi iz institucija bore protiv lica koja im nanose štetu. POSLEDNJI OBLIK TE BORBE JE LIKVIDACIJA DAVIDA DRAGIČEVIĆA U BANJALUCI KOJI JE POPUT MENE UKAZIVAO NA KRIMINAL I BORIO SE ZA PRAVDU, UČESTVUJUĆI U MIRNIM PROTESTIMA "PRAVDA ZA JOVANA I NIKOLU"...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA PRESUDU 80 0 P 057426 15 GŽ

- Sudija Vakičić Željka koja je jedan od aktera sačinjavanja i uklanjanja falsifikata nije mogla postupati u predmetu u kome je jedna od tačaka upravo taj falsifikat i posljedice koje je proizveo.
- Tema tužbe u jednom od zahtjeva nije IZDAVANJE naredbe koje je NEZAKONITA, NEUSTAVNA, DISKRIMINATORSKA I FAŠISTIČKA, nego neuručivanje pismenog rješenja o tome i neomugućavanje prava na žalbu što je navedeno u tužbi kao kršenje prava iz člana 16 Ustava RS.
- Teme tužbe su bila i kršenja prava na pravično suđenje zbog neizvođenja pred sud u roku od 12 sati što je OBAVEZNO u slučaju lišenja slobode a ne to da li sam pušten ili ne u istom roku kako je u prvostepenoj presudi manipulisala Vakičić.
- Sudija Vakičić je stopirala drugostepenu presudu 3 godine jer je moje razotkrivanje njenog kriminala u žalbi korišteno kao osnov za krivični postupak protiv mene zbog "uvreda" na njen račun.
-U Presudi se pominju činjenice koje ne treba dokazivati uz opasku da takvih nije bilo što je netačno. Pravo garantovano članom 16 Ustava RS, pravo žalbe na neku odluku koja se tiče prava osobe pa i pravo na izvođenje pred sud u slučaju lišenja slobode su opšte poznate činjenice za sve osim za korumpiranu sudiju Vakičić.
- Sudija Vakičić je iako u Izvršnom odjeljenju i "svjedok" i "oštećena" i "uvrijeđena" u optužnici T17 0 KT 0006630 15, angažovana da "NEPRISTRASNO" izloži svoj stav po mojoj žalbi i piše nove laži da bi prikrila prethodne zločine kako svoje tako i saučesnika...
OČEKUJEM DA USTAVNI SUD BIH USVOJI OVU APELACIJU I PRIHVATI TUŽBENI ZAHTJEV U CJELOSTI ILI VRATI POSTUPAK NA NOVO SUĐENJE SA SUDIJOM KOJI NIJE AKTER NIJEDNOG OD DOGAĐAJA KOJI SU TEMA TUŽBE !

Predmet 80 0 P 057426 15 GŽ je primjer neviđenog kriminala u koji su umješani sudije, okružni tužioci i komanda sudske policije. Prije svega ističem činjenicu da je sudija Vakićić Željka, postupala u ovom predmetu iako je bila jedan od aktera koji su uklonili falsifikat Rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010. iz predmeta 80 0 P 043325 13 P2 a koji su kreirali sudija Đurić Dragoljub i načelnik sudske policije Borovčanin Danko kako bi asistirali kriminalcima iz OT Bijeljina da imaju neki izgovor za zabranu pristupa te tako omoguće prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenje narkotika i nastavak pljačke preko Bobar grupe. Konkretno Vakičić Željka je u sadejstvu sa Radujko Milanom umjesto da sačuva dokaze i prijavi krivično djelo, pokušala da me obmane, ukloni falsifikat i zaštiti počinioce i kao akter događaja nije mogla odlučivati kao sudija o tome.
Kako se vidi Presuda 80 0 P 057426 15 GŽ je donesena 26.03.2018. a presuda osnovnog suda na koju je izjavljenja žalba je donesena prije više od 3 godine 20.03.2015. Ovde se ne radi o preopterećenosti suda poslom nego je ova presuda umjesto po odredbama ZPP-u, donesena primjenom zakona o krivičnom postupku.
Naime pošto sam u žalbi prozvao sudiju Vakičić odgovornom za prikrivanje falsifikata i saučestvovanje u prikrivanju ubistva te istakao da nikako nije mogla postupati za događaje u koje je lično umješana ista je u sadejstvu sa sučesnicima odlučila da zaustavi postupak i prijave me za "povredu ugleda suda". Radnje po tome su dugo bile tajne i angažovani su prikriveni istražitelji te snimane komunikacije da bi došli do bilo kakvog dodatnog materijala ali pošto nisu uspjeli podignuta je besmislena "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." u kojoj se umjesto riječi PORUGA, navodi izraz UVREDE.
Nadalje, prema organizaciji na zvaničnom sajtu Osnovnog suda u Bijeljini sudija Vakićić Željka je u Izvršnom odjeljenju a vidi se iz priloga "Predaja i odgovor po 80 0 P 043325" u kome je postupala ranije sudija Vakičić, da sam predao podnesak 01.02.2017. a po istom 12.02.2018. odgovara nova sudija Zlatna Martinović.
U prilogu "Predaja i odgovor po 80 0 P 056780" gdje sam predao podnesak 17.07.2017. već na prijemu se vidi da je bivši predmet sudije Vakićić zadužio drugi sudija a njegovo ime Ljubiša Mićić je i u dopisu od 01.03.2018. Naima u julu 2017. sam već imao poziv u OT Istočno Sarajevo i CJB Bijeljina na okolnosti prijave za "povredu ugleda suda" tako da istraga o tome nije više bila tajna. A sada kada 26.03.2018. Okružni sud treba donijeti odluku, sudija Vakićić se iz Izvršnog odjela iznenada pojavljuje opet u Parničnom odjeljenju, (Presuda 80 0 P 057426 15 Gž - dopis) u postupku zbog koji sam krivično prijavljen i u kome ona treba da svjedoči.
TREBALO BI JOŠ DA SE KRIVIČNI POSTUPAK PROTIV MENE NASTAVI TAKO DA MI SUDI SUDIJA VAKIČIĆ ŽELJKA PA DA BI FARSA BILA KOMPLETNA...
Ovde nije u pitanju samo suho potpisivanje i dostava dopisa uz Presudu nego je suštinski Željka Vakičić donijela tu presudu, odnosno sudsko vijeće je potpisalo presudu prema navodima sudije Vakićić a to se najbolje vidi iz jedne ozbiljne laži, koju ću opisati. Naime na dnu strane 5 i početku strane 6 presude navedena je izuzetno OZBILJNA LAŽ, da je navodno falsifikat rješenja "80 1 Pr 000670 10 Pr" bio pravosnažno rješavan u postupku 80 0 P 043325 te da nije mogao biti predmet ovog postupka.
Taj falsifikat uopšte nije bio tema tog postupka i ja za njega nisam čak ni znao sve dok ga nije podmetnulo Pravobranilaštvo RS što se vidi u prilogu "Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2" kao druga stavka njihovog prijedloga dokaza. Na strani 3 tog odgovora se opisuje taj "dokaz" falsifikat, kao opravdanje - izgovor za FAŠISTIČKE METODE, i završava opisom da smo Budimka Bollin i ja oglašeni krivim pravosnažnim rješenjem.
Tek po prijemu ovog odgovora i kopije falsifikovanog rješenja ja sam shvatio da se radi o falsifikatu i o tome pismeno obavjestio sud u dva primjerka a onda umjesto da sačuva dokaz i po službenoj dužnosti prijavi krivično djelo sudija Vakičić u sadejstvu sa Radujko Milanom i drugim akterima koji su kreirali falsifikat, pravi plan za njegovo uklanjanje tako što je u PRIVATNOJ prepisci sa Radujkom u jednom primjerku, da bi se sve sakrilo od mene, vratila sve dokaze nazad a onda pravobranilaštvo RS, nije više dostavilo predmete iz prekršajnog suda.
NE SAMO DA JA NISAM POSTAVIO KAO TEMU TAJ FALSIFIKAT U PREDMETU 80 0 P 043325 13 P 2, NEGO ON VIŠE I NE POSTOJI KAO SASTAVNI DIO TOG PREDMETA I UOPŠTE NIJE DONOŠENA BILO KAKVA ODLUKA O TOME TADA.
Detaljan opis kriminala Vačičić Željke i Radujko Milana oko uklanjanja falsifikata vidi se iz odgovora Osnovnog Suda u Bijeljini 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015. Napominjem da je sudija Vakičić prethodno pokušala sa lažima da sam ja dostavio taj falsifikat u spis. Njenom kriminalu u postupcima gdje sam stranka se ni broja ne zna a ističem i to da je izdala naredbu sudskoj policiji da mi oduzme laptop kako ga ne bih mogao koristiti u dokaznom postupku a onda GLUMILA da o tome ne zna ništa i to otimanje nije ušlo u zapisnik.
U Prilogu "PRS JP 18-17 od 07.04.2017." Radujko Milan potvrđuje da je falsifikat pribavljen od "TUŽENIH" ne navodeći ime osobe koju smišljeno štiti. S obzirom da ovde nema tuženih nego je TUŽENA RS, može se raditi samo o nekom kriminalcu koga sam tužio ranije kao fizičko lice a s obzirom da je Danko Borovčanin djelio takve dokumente vjerujem da je on i sačinio falsifikat ali to za ovaj postupak nije ni bitno.
No o tome imam odgovor sudske policije kao dokaz i neću ga koristiti sada nego kada je budem pozvao da svjedoči u krivičnom postupku a Ustavnom sudu BIH, prilažem dokaz "Stambeni kredit" iz koga se vidi da je poslije neuspješnog pokušaja zaposlenje u Brčkom, Vakičić Željki odobren stambeni kredit od 25000 KM a s obzirom da se radi o mafijaškoj Hypo banci, prethodnici nasljednice zločinačke Bobar banke, očito je da je Vakičić zapala u dužničko ropstvo, s obzirom da je Hypo sve kredite konvertovao u švajcarske franke a moguće da nijednu marku nikada nije ni dobila nego je tim novcem otplatila imenovanje za sudiju od strane tajkunsko političke mafije kojoj se oduživala i kriminalnim postupanjima.
Sudija Vakičić je tek 03.05.2011 primljena u stalni radni odnos, (Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2) u prilogu) te iz te činjenice je kredit iz 2009 godine odobren desetak dana poslije ubistva Ivone Bajo još sumnjiviji a potom je zadužena sa više predmata u kojima sam bio stranka sa zadatkom da prikriva kriminal za koji sam iznosio dokaze.
Da Vakičić Željka i druge sudije nikada nisu postupali po zakonu dokaz je i "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" u kome na kraju stoji konstatacija "DA SU SE SUDOVI NEPOTREBNO BAVILI TEMAMA KOJE JA NISAM NI POMINJAO" što je standardna šema kriminalnog postupanja u svim predmetima Vakičić Željke, (ostali za ovaj predmet nisu bitni).
I na kraju ukazujem na posljedice kriminalnog postupanja Vakičić Željke u ovom postupku. Naime već narednog mjeseca po presudi koju je donijela Vakičić 15.04.2015. (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) u prilogu) preuzeo sam više predmeta privatno vlasništvo među kojima je i materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice presječenog kaiša opran hemijskim sredstvom kako je navedeno u dokumentu.
Vizuelno se to može pogledati na prilogu "Dokazni predmeti" a onda u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." OJT Bijeljina kaže da "NEMA SAZNANJA" o oštećenjima dokaza skinutog sa smrtno ranjene djevojčice. Ovim se pokazuje sav besmisao i monstruoznost objašnjenja Vakičić Željke kako sam "MOGAO KOMUNICIRATI" sa tužilaštvom i da nije bilo nikakvih novih dokaza i činjenica po tvrdnjama kriminalca Kovačević Novaka.
U PITANJU JE SMIŠLJENI UDRUŽENI PODUHVAT PRIPADNIKA MAFIJE IZ TUŽILAŠTVA, SUDA I POLICIJE KOJI SU SVE RADNJE ČINILI SA CILJEM DA ZAŠTITE SVOJE KRIMINALNE AKTIVNOSTI OD KOJIH SE DANAS ZNA DA SU OPLJAČKALI NAJMANJE 2 MILIJARDE MARAKA SAMO PREKO BANAKA POD KONTROLOM DODIKOVOG MAFIJAŠKOG I FAŠISTIČKOG REŽIMA.
Dakle kriminalci iz OJT Bijeljina su uklonili materijalni dokaz ubistva i oprali banzinom te usmeno naredili zabranu pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice a kako bi mogli glumiti da nemaju pojma o dokazima a onda kada su tuženi zbog toga angažuju se kriminalci iz suda i pravobranilaštva da im pruže podršku i sačuvaju opljačkane milijarde sve po naredbi mafijaškog bosa dodika, da se njihovi ljudi iz institucija bore protiv lica koja im nanose štetu.
POSLEDNJI OBLIK TE BORBE JE LIKVIDACIJA DAVIDA DRAGIČEVIĆA U BANJALUCI KOJI JE POPUT MENE UKAZIVAO NA KRIMINAL I BORIO SE ZA PRAVDU, UČESTVUJUĆI U MIRNIM PROTESTIMA "PRAVDA ZA JOVANA I NIKOLU".
I poslednji prilog je jedno od 3 pismena izjašnjenja sudova i tužilaštva u kojima se priznaje da nikada nisu izdali pismenu naredbu - rješenje o zabrani pristupa a koju je zabranu opravdavala i sudija Vakičić u ovom postupku. Iz OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017. se vidi da mjera zabrane pravno nikada nije postojala a to se može uporediti sa time da me je grupa lica držala 3 godine u privatnom zatvoru bez pravosnažne presude a Vačićić ne vidi na koji način mi je nanesena šteta.
SAUČESTVUJE NA PRIKRIVANJU UBISTVA SAD VIŠE OD 8 GODINA I GLUMI NAIVNOST - STRAMOTNO...

PRILOZI

Dopuna tuzbe 80 0 P 057426 14 P
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Osnovni sud u Bijeljini - odjeljenja
Predaja i odgovor po 80 0 P 043325
Predaja i odgovor po 80 0 P 056780
Presuda 80 0 P 057426 15 Gž
Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.

PRS JP 18-17 od 07.04.2017.
Stambeni kredit
Osnovni sud 080-0-Su-18-000 025( -2)
Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 24. srpnja 2018.

PRITUŽBA PROTIV BOROVČANIN LUKE I OSTALIH

Ovo je način na koji je mafija likvidirala Davida Dragičevića koji je isto kao i ja bio pod policijskim nadzorom, poslije podnesene prijave a kako je danas poznato 6 dana poslije obdukcije Dragičevića, Tužilaštvo je predalo optužnicu protiv njega u osnovni sud, čime je razotkriveno da je ubijeni praćen mjesecima - KAO I JA...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV BOROVČANIN LUKE I OSTALIH

Na osnovu ZOVSITV-u, Član 56. Disciplinski prekršaji sudija, stavovi :

1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.


OBRAZLOŽENJE
Nedavno sam dobio od Republičkog tužilaštva Republike Srpske dokument - dokaz u prilogu "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koji pokazuje da je postupanje sudije Borovčanin Luke ne samo disciplinski prekršaj nego i smišljeni organizovani kriminal u kome je učestvovalo više lica. Pomenuti dokaz sam dobio poštom uz dopis "IT - 7-18 od 04.04.2018." kao i "Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.".
Dokument "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. pominje i sudija Borovčanin Luka u prilogu "Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" na drugoj strani, uokvireni dio pri vrhu. S obzirom da se u tom dopisu uopšte ne radi o predmetu po prijavi protiv mene, nego o mojoj prijavi protiv kriminalne grupe, sudija Borovčanin je prekršio ZKP-u, član "Odlučivanje o optužnici", posebno stav (3) Prilikom potvrđivanja optužnice, sudija za prethodno saslušanje proučava svaku tačku optužnice i dokaze koje mu je dostavio tužilac da bi utvrdio postojanje osnovane sumnje.
To je blaža varijanta po kojoj je sudija Borovčanin samo nemarno i nehajno doneo odluku ne čitajući optužnicu niti je proučavao dokaze no ja osnovano sumnjam da je isti vrlo dobro znao kakva je mahinacija u pitanju te je smišljeno lično zadužio predmet, kako optužnicu ne bi odbacio neki drugi profesionalni sudija a sve sa ciljem da meni nanese štetu i drugima pomogne da me uvuku u zamku na Sokocu i likvidiraju.
Odgovornost, kako krivičnu, tako i disciplinsku ali u nešto blažim obliku, imaju i postupajući tužilac Jovana Tomaš, te osoba koja joj je dodijelila u rad ovaj predmet na osnovu dopisa republičkog tužilaštva koji nema kako se vidi nikakve veze sa prijavom protiv mene.
Vjerujem da znam o kome se radi, prema strukturi organizovanja tužilaštva, no to prepuštam Uredu disciplinskog tužioca da ustanovi, ko je uopšte dodijelio predmet u rad a sada da se vratimo odgovornosti sudije Luke Borovčanina.
Ja sam naime, prije svega prilikom podnošenja prigovora, ukazivao da Osnovni sud u Sokocu nije nadležan kao i da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nije trebalo, sve i da su dobili u rad taj predmet, predavati ga sudu u Sokocu nego mjesno nadležnom sudu u Bijeljini a i u drugim dopisima sam ukazivao na mjesnu nenadležnost osnovnog suda u Sokocu.
Sudija Borovčanin Luka je bio dužan prema zakonu o krivičnom postupku, pažljivo proučiti kompletnu optužnicu i dokaze a potom i pažljivo postupati po mojim prigovorima, no on je izvršio smišljeni kriminal, na moju štetu s obzirom da je nadležnost Okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu iz koje je potom izveo i svoju nadležnost, zasnovao na dopisu republičkog tužilaštva, koji nema nikakve veze sa prijavom protiv mene za "povredu ugleda suda" nego se radi o odluci po mojoj krivičnoj prijavi protiv više lica pripadnika organizovane kriminalne grupi u koju se evo svrstao i Borovčanin Luka.
Dopis se dakle uopšte ne odnosi na predmet koji je tema optužnice i nije slučajno što je odlučivao o njemu upravo predsjednik suda Luka Borovčanin koji je prezimenjak i iz istog kraja sa načelnikom sudske policije Borovčanin Dankom koji je saučesnik u mnogim krivičnim djelima sa ciljem da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenju u Bobar grupu i pljačka milijardi maraka preko bankarskog sektora.
Borovčanin Danko je kao načelnik sudske policije izdao usmenu naredbu svojim podređenima da me 12.03.2018. presretnu na ulici, naoružani te transportuju u Sokolac ne uručivši mi primjerak naredbe kako je predviđeno zakonom.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS, je sačinjena tek po mom dolasku u Sokolac - nekih 10 do 15 minuta je trajalo njeno pripremanje.
Iz svega navedenog a imajući u vidu da su mi se obraćali brojni špijuni i plaćene ubice, pozivajući me na nepoznate lokacije za šta imam i audio snimke kao dokaz, osnovano sumnjam da su pripadnici kriminalne organizacije, izveli ovu mahinaciju sa ciljem da me odvedu, odnosno navedu da dođem u Sokolac gdje bi otkrivanjem ovog dopisa postupak bio odmah prekinut a po povratku bi me dočekali neki "humanitarci" iz Srpske časti ili Ravnogorskog četničkog pokreta sa kojima bih se "potukao" potom "opljačkao" kuću i "skočio" u Drinu.
To je način na koji je mafija likvidirala Davida Dragičevića koji je isto kao i ja bio pod policijskim nadzorom, poslije podnesene prijave a kako je danas poznato 6 dana poslije obdukcije Dragičevića, Tužilaštvo je predalo optužnicu protiv njega u osnovni sud, čime je razotkriveno da je ubijeni praćen mjesecima - KAO I JA.
Rješenje o prenosu nadležnosti sam tražio pismenom pošiljkom po pravu iz ZOSPI-a još krajem juna 2017-te što se vidi na prilogu "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." ali mi nije odgovoreno niti je naravno poslata kopija dokumenta što je smišljeno kršenje zakona jer bih još tada razotkrio podmukli plan kriminalne grupe.
Da sam i tada ukazivao na opasnost od plaćenih ubica koji su periodično angažovani da me likvidiraju vidi se iz priloga "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15". Način na koji su tužilac i sudija postupali, nedvosmisleno ukazuje da su u sadejstvu sa plaćenim ubicama iz kriminalnih krugova za čije aktivnosti imam i audio snimke kao dokaz a dostavljeno na disku u predmet 89 0 K 058509 17 KPS.
Očekujem da će UDT-a i VSITV-e odmah po prijemu ovog dokumenta preduzeti sve zakonom predviđene radnje, vezano za disciplinski postupak ali i sve potrebno da se krivci procesuiraju za počinjena smišljena krivična dela.

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
IT - 7-18 od 04.04.2018.
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 22. srpnja 2018.

DOPUNA NA AP-1282-18

Sudija Sekulić Cvijeta nije poštovala ni pravo da se smatram nevinim jer je u više navrata proglašavala me osobom koja je počinila prekršaj, prije nego je dokazni postupak uopšte počeo. Nije, jer je osim svega navedenoga, saučestvovala i u smišljenom uništavanju sudskoga spisa 80 1 Pr 000670 10, pošto sam podneo krivičnu prijavu za falsifikovanje a koji sam predložio kao dokaz iz koga bi se vidjelo, koja je osoba načinila tu kopiju i udarila lažni pečat pravosnažnosti, kako bi mi nanijela štetu a isti je korišten kao izgovor za brutalne fašističke metode diskriminacije prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koja je ubijena prilikom šverca narkotika u Bobar grupu.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA NA AP-1282-18

Po ovom predmetu sam već podneo Apelaciju koja je zavedena pod navedenim brojem te dostavljam novi materijal vezano za dalje kršenje prava, povodom mog zahtjeva za ponavljanje prekršajnog postupka.
Već sam ukazao da je prilikom pretresa prekršeno više prava garantovanih zakonom od kojih sada potenciram pravo iz člana "Prava lica okrivljenih za prekršaje" stav "(2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: "5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete."
Naime prilikom pretresa nije bio prisutan glavni svjedok sudski policajac Lazić Milan a o njegovom izostanku uopšte nisam bio obaviješten, smišljenom manipulacijom sudije a u međuvremenu sam dobio dokazni materijal - pismena izjašnjenja sudova i tužilaštva u Bijeljini, (koje sam priložio uz Apelaciju) da ne postoji nikakva naredba, nikakva mjera ograničenja prema meni kakvu je godinama nelegalno i nezakonito primjenjivao načelnik sudske policije Borovčanin Danko i usmeno naredio podređenima da mi ne dozvole pristup i da o mojim dolascima uopšte ne obavještavaju sudove niti tužilaštvo.
Sud dakle uopšte nije utvrdio činjenicu, nije pribavio izjavu da li je i kakvu naredbu eventualno izdao Lazić Milan te zakonitost te naredbe a materijalni dokazi - pismena izjašnjenja tužilaštva i sudova sada pokazuju da je tretman sudske policije bio nezakonit.
Uz sve to, ističem činjenicu da je prema svjedočenju Čivić Omera, ta moja navodna vika u stvari bilo upozoravanje sudskoj policiji da prekine sa kršenjem prava - ljudskih prava garantovanih Ustavom.
Kako sam već ukazao, sudija Sekulić Cvijeta nije poštovala ni pravo da se smatram nevinim jer je u više navrata proglašavala me osobom koja je počinila prekršaj, prije nego je dokazni postupak uopšte počeo.
Stoga sam u skladu sa zakonom podneo detaljno obrazložen i argumentovan "Zahtjev za ponavljanje postupka 80 1 Pr 082502 17 Pr" koji prilažem i uz ovu dopunu.
Ja sam naravno, da je poštovan zakon već u prvom postupku, imao pravo da na pretresu ispitam glavnog svjedoka Lazić Milana, što mi nije omogućeno, a ni sada uz dodatne dokaze koji pokazuju da je sudska policija neosnovano primjenjivala mjeru zabrane, sudija Sekulić ne želi da to omogući, niti da utvrdi pravu istinu.
Neće, jer je osim svega navedenoga, saučestvovala i u smišljenom uništavanju sudskoga spisa 80 1 Pr 000670 10, pošto sam podneo krivičnu prijavu za falsifikovanje a koji sam predložio kao dokaz iz koga bi se vidjelo, koja je osoba načinila tu kopiju i udarila lažni pečat pravosnažnosti, kako bi mi nanijela štetu a isti je korišten kao izgovor za brutalne fašističke metode diskriminacije prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koja je ubijena prilikom šverca narkotika u Bobar grupu.

PRILOZI

Zahtjev za ponavljanje postupka 80 1 Pr 082502 17 Pr
Rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr 01


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 18. srpnja 2018.

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA PS BIJELJINA SRĐANA GAJIĆA

Prilog "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." pokazuje da OJT Bijeljina "nema saznanja" o materijalnom dokazu ubistva a za šta je između ostalih odgovoran i Srđan Gajić prikrivanjem činjeničnog opisa iz Zabilješke PS Bijeljina te nečinjenjem jer je bio obavezan da po službenoj dužnosti iz ZKP-u, prijavi krivično djelo i sačuva dokaze o tome. S obzirom da to nije učinio, deklarisao se kao saučesnik u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja u Bobar grupu 23.07.2009. a preko koje je istovremeno vršena pljačka najmanje nekoliko stotina miliona KM, a vjerovatno više milijardi evra što je danas opšte poznata činjenica...

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA PS BIJELJINA SRĐANA GAJIĆA

Na osnovu KZRS, član "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašcenja":
" (1) Službeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugom nanese kakvu štetu, iskoristi svoj položaj ili ovlašcenje, prekoraci granice svog ovlašcenja ili ne izvrši službenu dužnost, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (2) Ako je djelom iz stava 1. ovog clana nanesena znatna šteta ili je došlo do teže povrede prava drugog, ucinilac ce se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina. (3) Službeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu imovinsku korist, iskoristi svoj položaj ili ovlašcenje, prekoraci granice svog ovlašcenja ili ne izvrši službenu dužnost, kaznice se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. (4) Ako je djelom iz stava 3. ovog clana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, ucinilac ce se kaznitizatvorom od jedne do osam godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kaznice se zatvorom od dvije do deset godina."

Iz priloga "Zabilješka PS Bijeljina od 15.12.2016." vidi se da je patrola od 3 pripadnika PS Bijeljina u sastavu Trakilović Marinko, Ilić Zoran i Torbica Milo, sačinila zabilješku u kojoj u zadnjem pasusu opisuju veoma površno i minimizirano činjenicu da sam im pokazao materijalni dokaz ubistva i pokušaj da između ostalog isti dostavim nadležnom tužilaštvu u čemu sam spriječen od strane sudske policije a potom sam ih glasno upozorio da prekinu sa kršenjem garantovanih prava iz ustava.
Ja sam navedenima doslovno citirao članove iz ustava 16, 23 i 48, koji su prekršeni što su oni pisali na papiru a izbjegli navesti u zabilješci no ipak postoji opis, podvučeno linijom, citiram: "u vezi uništenih materijalnih dokaza vezanih za tragičnu smrt njegove sestričine" te završni dio : "jer smatra da je neko sklonio meterijalne dokaze vezane za tragičnu smrt njegove sestričine".
Taj opis ionako drastično umanjen ovde prijavljeni Srđan Gajić, potpuno izbacuje iz zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka sa ciljem da mi nanese štetu, predstavi me kao ludaka koji viče bez ikakvog razloga a istovremeno prikriva postojenje materijalnog dokaza ubistva koje je vidjela patrola od 3 policajca i čak opisala dio toga u zabilješci.
Da je to istina i da sam taj materijalni dokaz zločina pokazivao svima u zgradi suda u Bijeljini dokaz je predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr, koji sadrži video snimke nadzornih kamera a od čega sada prilažem nekoliko kadrova "Snimci dokaza krivičnih djela".
I na kraju prilog "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." pokazuje da OJT Bijeljina "nema saznanja" o materijalnom dokazu ubistva a za šta je između ostalih odgovoran i Srđan Gajić prikrivanjem činjeničnog opisa iz Zabilješke PS Bijeljina te nečinjenjem jer je bio obavezan da po službenoj dužnosti iz ZKP-u, prijavi krivično djelo i sačuva dokaze o tome. S obzirom da to nije učinio, deklarisao se kao saučesnik u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja u Bobar grupu 23.07.2009. a preko koje je istovremeno vršena pljačka najmanje nekoliko stotina miliona KM, a vjerovatno više milijardi evra što je danas opšte poznata činjenica...

PRILOZI

Zabilješka PS Bijeljina od 15.12.2016.
Zahtjev 15-01-2-211.1-72-17
Snimci dokaza krivičnih djela
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 15. srpnja 2018.

PRITUŽBA NA NAREDBU T12 1 KTK 0000602 18

Upravo je tužilaštvo ovdje najmonstruoznija zločinačka organizacija koja je direktno odgovorna za prikrivanje matrijalnog dokaza koji pominjem, pošto je okružni tužilac Danica Stjepanović saučestvovala u uklanjanju materijalnog dokaza se ubijene djevojčice, pranju istog benzinom i pokušaju prikrivanja tog dokaza.
ALI USKORO ĆE NAROD DA ZBACI MAFIJAŠKI FAŠISTIČKI REŽIM ČIJI STE SASTAVNI DIO I BIĆE VAM SUĐENO PREMA ZASLUGAMA...

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

POSEBNO ODELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA BANJALUKA

PRITUŽBA NA NAREDBU T12 1 KTK 0000602 18

Veza : Naredba po navedenom predmetu RJT od 26.03.2018.
Da li je čula RJ tužilac za ZKP-u, za član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" koji važi za sva službena lica uključujući i sudije a posebno tužioce. Ako nije neka pročita zakon i postupi prema obavezi po prijemu priloga koje šaljem i to prvo "Snimci dokaza krivičnih djela" načinjeni kamerama video nadzora u zgradi suda koje je imala priliku da gleda prijavljena Sekulić Cvijeta pred više svjedoka u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr. Na tim snimcima se vidi kako u ruci držim materijalni dokaz ubistva u sudu i svima ga pokazujem. Istina je da se ne vidi dobro jer je sudija podmetnula snimke dalje kamere ali je svjedok sudski policajac potvrdio da je vidio ruksak a isti sam uživo pred više svjedoka pokazao sudiji koja je to tako jasno vidjela još bolje nego na prilogu "Dokaz zločina" koji sadrži i prikladne komentare.
Pošto smo utvrdili da se sve jasno vidi da ustanovimo je li to moja foto montaža ili je stvarno stanje a to se može vidjeti iz priloga "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" gdje je jasno opisano da je materijalni dokaz, (skinut sa smrtno ranjenog djeteta) presječenog kaiša, opran hemijskim sredstvom a dio nedostaje. OJT Stjepanović Danica pismeno tvrdi (LAŽE) u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." da o tome "nema saznanja" i naziva ih "navodnim".
Da je opis dokaza ubistva stvaran vidi se iz priloga "Snimci policije" načinjenog neposredno poslije zločina a prije nego je dokumentacija došla u ruke tužilaštva. A da zaista laže tužilac, imam obilje dokaza a sada prilažem samo jedan od njih u kojima o tome obavještavam "Zahtjev za informacije 15.01.2014." na kome se vidi slika ovog materijalnog dokaza i nekih drugih koje tužilaštvo prikriva. Sad RJT-o može po službenoj dužnosti pokrenuti istragu, ko su odgovorni za prikrivanje dokaza ubistva a ulogu Sekulić Cvijete u tom kriminalu može utvrditi iz predmeta 80 1 Pr 082502 17 Pr. Tužilaštvo naprotiv nastavlja da bude servis mafije i štiti kriminalce.
Obrazloženja tužilaštva bi bila smiješna da nisu tužna i kriminalna.
Ovdje se recimo tvrdi kako uz prijavu protiv Sekulići Cvijete nisam dostavio dokaze iako se pozivam na zvanični sudski predmet "80 1 Pr 082502 17 Pr" u kome sam bio stranka u postupku i navodim svjedoke kao i to da su sve moje tvrdnje u zapisniku iz tog predmeta a tužilac kaže da nema dokaza.
S druge strane kada sam podnio prijavu protiv kriminalaca koji su sačinili falsifikat sudskog rješenja i dijelili ga okolo, odnosno pustili u pravni promet, Tužilaštvo, (T12 1 KTK 0000296 17) nije djelovalo po tom falsifikatu, nije istraživalo ko ga je točno sačinio nego su zatražili spis iz tog predmeta, pošto su prvo u sadejstvu i dogovoru sa kriminalcima iz Bijeljine omogućili da se taj spis uništi.
Tako u jednom slučaju gdje dostavljam dokaz krivičnog djela, dostavljam kopiju falsifikata, tužilaštvo glumi istražitelja i traži spis koji je uništen, sasvim sigurno po njihovom znanju a u drugom slučaju gdje opisujem krivično djelo i navodim da se dokazi u tome nalaze u spisu koji sadrži stotine stranica, tužilaštvo glumi naivica i ne želi da zatraži taj spis kako bi pomogli kriminalcima i nastavili saučestvovati u zločinima i pljački nad narodom.
Jer upravo je tužilaštvo ovdje najmonstruoznija zločinačka organizacija koja je direktno odgovorna za prikrivanje matrijalnog dokaza koji pominjem, pošto je okružni tužilac Danica Stjepanović saučestvovala u uklanjanju materijalnog dokaza se ubijene djevojčice, pranju istog benzinom i pokušaju prikrivanja tog dokaza.
Umjesto da je zatražila spis koji sam naveo RJ tužilac pominje neke prethodne prijave ne navodeći koliko su optužnica podigli protiv mene zbog "LAŽNOG PRIJAVLJIVANJA". Kako ste podigli optužnicu protiv mene da bi zaštitili sudije kriminalce koje sam razotkrio "T17 0 KT 0006630 15" tako me optužite i za lažno prijavljivanje tih kriminalaca.
S druge strane RJ tužilac ne pominje da su mene upravo ti kriminalci koje nabraja, (Debeljević i Gruhonjić u sadejstvu sa Kovačevićem i Stjepanović te ostalim pripadnicima bande kao što je Borovčanin Danko itd) još u martu 2010-te prije dakle osam godina lažno optužili za "ugrožavanje sigurnosti". To je okončano poslije 3 godine razvlačenja i angaživanja desetina špijuna da me povežu sa bilo kakvim krivičnim djelom odlukom o nesprovođenju istrage T 0 KT 0002365 10. Mafijaška zločinačka organizacija "Tužlaštvo" do danas, odbija uručiti mi materijal o pregledu otetog računara i dokumentaciju o nadzoru nastavljajući da gestapovskim metodama omogućava tajkunsko političkoj mafiji da ubija i pljačka narod.
ALI USKORO ĆE NAROD DA ZBACI MAFIJAŠKI FAŠISTIČKI REŽIM ČIJI STE SASTAVNI DIO I BIĆE VAM SUĐENO PREMA ZASLUGAMA...

PRILOZI

Snimci dokaza krivičnih djela
Dokaz zločina
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci policije
Zahtjev za informacije 15.01.2014.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 12. srpnja 2018.

PRIJAVA PROTIV SUDIJA LUKE BOROVČANINA

OSIM VIŠESTRUKOG KRŠENJA ZAKONA OPISANOG DJELIMIČNO U OVOJ PRIJAVI U MEĐUVREMENU SAM RAZOTKRIO DA SU KRIMINALCI IZ TUŽILAŠTVA U ISTOČNOM SARAJEVU I SUDA NA SOKOCU FALSIFIKOVALI DOKUMENTACIJU I MONTIRALI NELEGALNU OPTUŽNICU IAKO NISU NADLEŽNI ZA TERITORIJU BIJELJINE. CILJ JE BIO DA SE NEZAKONITO PRATI MOJE KRETANJE, NAMAMIM NA UDALJENU LOKACIJU I LIKVIDIRAM NA NAČIN KAKO SU UBILI DAVIDA DRAGIČEVIĆA...

PRIJAVA PROTIV SUDIJA LUKE BOROVČANINA

Na osnovu KZRS, član "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašcenja" a u vezi sa članom "Povreda zakona od strane sudije":
"Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi nacin prekrši zakon, kaznice se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina."

Ističem zbog istine da je sudija za prethodno saslušanje Borovčanin Luka bio izuzetno ljubazan i korektan u obraćanju prema meni ali nažalost ljubaznost nije bitna za postupak nego to da li se postupa ili ne u skladu sa zakonskim odredbama.
Dana 12.03.2018. u kancelariji predsjednika suda u Sokocu, g. Borovčanin Luke održano je navodno "Izjašnjenje o krivici" pošto se isti potpuno neosnovano dogovorio sa predstavnicima tužilaštva da se on prihvati uloge sudije za prethodno saslušanje i prihvati besmislenu optužnicu iako u njoj piše da je vezana za teritoriju i nadležnost drugog suda.
Osim ovog postoji još obilje nezakonitosti i kriminalnog rada koje neću sada uopšte isticati nego ću o tome svjedočiti kada me pozovu istražni organi a da bi zadatak tužilaštvu bio što JASNIJI I LAKŠI, opisaću samo jedan primjer teškog kršenja zakonskih odredbi i falsifikovanja činjeničnog stanja koje je počinio Borovčanin Luka. prije svega navodim član ZKP-u "Izjašnjenje o krivici", stav:
"(1) Izjavu o krivici optuženi daje sudiji za prethodno saslušanje u prisustvu tužioca i branioca. Prije izjave o krivici optuženi će se upoznati sa svim mogućim posljedicama priznanja krivice u smislu člana 237. stav 1. ovog zakona. U slučaju da optuženi nema branioca‚ sudija za prethodno saslušanje će provjeriti da li optuženi razumije posljedice izjašnjavanja o krivici, kao i da li postoje uslovi za postavljanje branioca u skladu sa članom 53. stav 5, odnosno članom 46. ovog zakona. Izjava o krivici i datim upozorenjima unosi se u zapisnik. Ukoliko se optuženi ne izjasni o krivici, sudija za prethodno saslušanje će po službenoj dužnosti unijeti u zapisnik da optuženi poriče krivicu."
Ja kao optuženi se branim sam i to nije sporno ali zakon predviđa obavezno prisustvo TUŽIOCA. Zbog brojnih nepravilnosti zapisnik nisam ni potpisao a nije mi ni pročitan kako je obavezno te sam brutalno falsifikovanje činjeničnog stana, odnosno lažni prikaz i bezočno kršenje zakona primjetio tek kasnije.
Naime ovom događaju NIJE PRISUSTVOVAO NIJEDAN PREDSTAVNIK TUŽILAŠTVA, za šta su svjedoci:
Tanja Delić - zapisničar, Jovašević Vjekoslav i Goran Maksimović - sudski policajci, Stanko Nuić - okružni tužilac. Svi uključujući i mene su prisustvovali osim g. Nuić Stanka koji nije bio prisutan a navedeno je da jeste te bi on svjedočio o tome da nije prisustvovao događaju, kao i gdje je bio u navedeno vrijeme.
Sad slijede detalji koji su u potpunosti netačni odnosno falsifikuje se činjenično stanje:
- Odmah u prvom pasusu poslije uvodnog dijela nalazi se dio rečenice "A PRISTUPIO JE I TUŽILAC"...
- Na drugoj strani je brutalan falsifikat koji ću u cjelosti citirati: Tužilac : Ostajem u cjelosti kod optužnice podignute pod brojem T17 0 KT 0006630 15 od 29.11.2017. i predlažem da se postupak nastavi u skladu sa zakonom.
NIJEDAN OKRUŽNI TUŽILAC UOPŠTE NIJE BIO PRISUTAN, A OVDE SE BEZOČNO FALSIFUKUJE ZAPISNIK I ČAK IZMIŠLJAJU I RIJEČI KOJE JE NAVODNO IZGOVORIO.

Naravno zbog ovog smišljenog falsifikovanja smišljeno je prekršen i član "Snimanje audio ili audio-vizuelnim sredstvima" ali neće biti problema da se utvrdi gdje je bio predstavnik tužilaštva u vrijeme kada je sačinjavan zapisnik.

DOKUMENT KOJI JE ISKORISTILA MAFIJAŠKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA DA BI SE MONTIRALA NELEGALNA OPTUŽNICA PROTIV MENE :


PRILOG

Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 9. srpnja 2018.

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 17 PR OD 26.03.2018.

Zašto su lagali, da li zbog korupcije, straha, otplate za radno mjesto ili i slučajnost da svjedok Dušan ima isto prezime kao i sudija Sekulić Cvijeta, nebitno je za odluku o ponavljanju postupka.

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 17 PR OD 26.03.2018.

Tokom postupka sam isticao više puta de je moje pravo da se smatram nevinim prekršeno više puta, te se čak i u pozivu tehničaru suda već unaprijed prije ikakve dokazne radnje vidi da me je sudija planirala oglasiti odgovornim bez obzira na bilo kakve dokaze. ali to je samo jedan aspekt koji samo usputno pominjem KAO I ČINJENICU DA NISAM POZVAN PO ČLANU 24 NEGO PO ČLANU 27, no ostaje i ključni osnov a to je pravo garantovano zakonom navedeno u članu "Prava lica okrivljenih za prekršaje", tačka 2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete.
Podsjećam da sudski policajac Lazić Milan, nije svjedočio pred sudom a moje je pravo da sud obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka koji ne samo da je bio prisutan nego je navodno izdao neko neređenje. Tim prije što je bio naveden u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka a ja nisam dobio nikakvo pismeno obavještenje od suda pred pretres da isti neće pristupiti.
JA TVRDIM DA SU SVJEDOCI ČIVIĆ OMER I DUŠAN SEKULIČ, LAGALI I DA LAZIĆ MILAN NIJE IZDAO NIKAKVU NAREDBU ŠTO SE MOŽE VIDJETI I NA SNIMCIMA.
Zašto su lagali, da li zbog korupcije, straha, otplate za radno mjesto ili i slučajnost da svjedok Dušan ima isto prezime kao i sudija Sekulić Cvijeta, nebitno je za odluku o ponavljanju postupka. Činjenica je da imam zakonom garantovano pravo da se sasluša svjedok koji bi svjedočio u moju korist a to mi sud nije obezbijedio u prvobitnom postupku. Svjedočenje osobe koja je navodno vršila aktivnu radnju ne može se zamjeniti ni sa 1000 drugih koji su samo gledali a nemaju pojma o motivima, namjerama i mislima tog glavnog aktera niti mogu znati da li je isti bio u zabludi da postoji mjera ograničenja ili ne.
NOVI DOKAZI KOJE SAM PRILOŽIO POKAZUJU DA JE NAČELNIK SPROVODIO ZABRANU PRISTUPA SAMOVOLJNO I DAO NAREDBU PODREĐENIMA DA MI ZABRANE PRISTUP I NIKOGA NE OBAVJEŠTAVAJU UVJERAVAJUĆI IH DA IMA ZAKONSKO POKRIĆE.
Podsjećam takođe da je svjedok Čivić Omer u zapisnik izjavio da se moja "VIKA" ogledala u tome da sam :
GLASNO UPOZORIO DA SE KRŠE MOJA PRAVA, MOJA LJUDSKA PRAVA...
Prenosim riječi svjedoka koje su suštinski tačne mada je to upozorenje bilo nešto duže i detaljnije. Nema ništa normalnije nego upozoriti napadača da prestane sa napadima a to je Danko Borovčanin, glavni krivac za prikrivanje dokaza ubistva onda pokušao prikazato kao viku poremećenog psihopate.
Vrijednost novih dokaza se ogleda u činjenici da "svjedoci" Čivić i Sekulić, sve i da je tačna svaka riječ njihovih izjava, nisu bili ti koji su navodno izdali naredbu.
ONI NE ZNAJU KAKVI SU MOTIVI LAZIĆ MILANA, DA LI JE ZNAO DA NE POSTOJI MJERA ZABRANE ILI JE VJEROVAO U LAŽI DANKA BOROVČANINA DA TA NAREDBA POSTOJI A POZNATO JE IZ DRUGIH PREDMATA DA JU JE PRIMJENJIVAO SAD JE JASNO - NEZAKONITO.
Opaska sudije Sekulić o drugim postupcima je neutemeljena jer i ovaj sud ima obavezu koju obrazlažem :
Moja tvrdnje je da su prekršena prava garantovana ustavom i zakonima i prema članu "Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi" stav "(2) Sudska odluka se ne može zasnivati na dokazima koji su pribavljeni povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Republike Srpske."
SVE JE POTPUNO JASNO I KO ŽELI DA POŠTUJE ZAKON SASVIM DOVOLJNO, STOGA NEĆU NAVODITI NIKAKVE DRUGE ARGUMENTE KOJIH IMA MNOGO TE SE DRUGOSTEPENU SUD MOŽE JEDNOSTAVNO I LAKO ODREDITI PREMA ODREDBAMA KOJE SU PROPISANE ZAKONOM.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 6. srpnja 2018.

ZAHTJEV SUDU I TUŽENOJ RS U PREDMETU 80 0 MAL 080317 16 MAL

Upozoravam tuženu Republiku Srpsku da prekine sa napadima na mene i na prava garantovana ustavom i zakonima. Prekinite sa kršenjem pravila postupka i sa podrškom kriminalcima o čijim zločinima sam dostavio dokaze. Zahtijevam da se postupak vodi na način propisan zakonom a ne onako kako to dogovore sudija i pravobranilac uz asistenciju onih čiji se kriminal pokušava sakriti.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 Mal 080317 16 Mal
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
300 KM

ZAHTJEV SUDU I TUŽENOJ RS U PREDMETU 80 0 MAL 080317 16 MAL

Tužena RS je podigla i potvrdila optužnicu protiv mene T17 0 KT 0006630 15 i nezakonito pokušava da postupak vodi pred mjesno nenadležnim sudom u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS a u dokumentaciji koja mi je do sada dostavljena pominje se i ime ovde postupajuće sudije. Nevezano za to ističem činjenicu da kao okrivljeni imam pravo na svu dokumentaciju i materijale koji mi mogu ići u prilog a što mi ovaj sud, njegove sudije i posebno sudija Marković Jelena godinama uskraćuju, brutalno kršeći ustav i garantovana prava.
Upozoravam tuženu Republiku Srpsku da prekine sa napadima na mene i na prava garantovana ustavom i zakonima. Prekinite sa kršenjem pravila postupka i sa podrškom kriminalcima o čijim zločinima sam dostavio dokaze. Zahtijevam da se postupak vodi na način propisan zakonom a ne onako kako to dogovore sudija i pravobranilac uz asistenciju onih čiji se kriminal pokušava sakriti. S obzirom da je naredno ročište zakazano 09.04.2018. u 11:00 a već u 12:00 imamo ročište u postupku 80 0 P 077873 16 P, jasno je da nema vremena za bilo kakav dokazni postupak tim prije što je u sličnoj situaciji sudija Marković Jelena spriječila da kažem ijednu riječ pod izgovorom da u 12 sati ima drugi postupak. Stoga je potrebno da se otklone svi nedostaci i postupa isključivo po pravilima postupka te :
ZAHTIJEVAM
- Da tužena RS obezbijedi tonsko snimanje kako bi se spriječilo smišljeno falsifikovanje činjeničnog stanja u zapisniku.
- Da mi se omogući predaja dokaznog materijala u skladu sa zakonom a u čemu sam spriječen od strane sudije Marković Jelene na prethodnom pripremnom ročištu...
- Da mi se uruči obrazložen prijedlog tužene vezano za predmete koji je sudija Marković prihvatila a o kojima ja nemam nikakvih podataka te da se izjasnim o njima ili da se konstatuje da taj prijedlog ne postoji.
- Da se poštuje odredbe ZPP-u, posebno iz člana 78 i 81 sa posebnim naglaskom na to da za svaki odbijeni prijedlog dokaza mora biti poštovan stav "(2) Prijedloge koje ne smatra bitnim za donošenje odluke sud će odbiti i u rješenju naznačiti razlog odbijanja".
- Da tužena RS dostavi materijale koje namjeravam koristiti u ovom postupku a tražene u skladu sa pravima garantovanim ustavom te takođe i prema odredbama ZPP-u i to materijal o otvaranju i pregledu računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0 i dokumentaciju koju je prikupljala danonoćnim nadzorom poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti sve do datuma 07.12.2018 kada je tužena RS potvrdila optužnicu protiv mene za još jednu lažnu prijavu.
- Da tužena RS dostavi na ročište mrežastu metalnu korpu, privatno vlasništvo koju nezakoniti drži u svom posjedu.
- Da dostavi pismeno obrazloženje kako je i zašto uništeno privatno vlasništvo, (dječji ruksak skinut sa smrtno ranjene Ivone Bajo) ili da se konstatuje da tužena RS o tome nema nikakvo objašnjanje.
- Da mi se omogući izlaganje o povredi prava na pravično suđenje o čemu zapisnik namjeravam dostaviti sudu u Strazburu u skladu sa njihovim pravilima ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje.
- Da tužena RS uruči pismene naredbe o mjeri ograničenja, zabrani pristupa nekom organu koja se primjenjuje od 2010-te, prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo ili da se konstatuje da takva naredba ne postoji.
- Da se donese rješenje o obezbjeđenju tehničke službe koja će reprodukovati video snimke iz usvojenog predmeta 80 1 Pr 082502 17 Pr, što s obzirom na okolnosti vezano za drugi postupak u 12:00 neće biti moguće da se održi tog dana nego u nastavku kada sud odredi.
U SKLADU SA TIM HOĆE LI ILI NE OVI ZAHTJEVI BITI ISPUNJENI BIĆE PRILAGOĐENO I MOJE IZVOĐENJE DOKAZA POŠTO JE SAVRŠENO JASNO DA JE TUŽENA RS GODINAMA KRŠILA PRAVA PORODICE BAJO SA CILJEM DA PRIKRIJE UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE, KRIJUMČARENJE NARKOTIKA I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA PREKO BOBAR GRUPE, ŠTITEĆI INTERESE TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE I SAUČESNIKA IZ POLICIJE I TUŽILAŠTVA KOJI SU MATERIJALNI DOKAZ UKLONILI SA MJESTA ZLOČINA, OPRALI BENZINOM I PRIKRILI...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 3. srpnja 2018.

OD SVETOG LUKE DO SUDIJE LUKE


TUŽILAŠTVA I SUDOVI "NE ZNAJU" KADA SU I ZA ŠTA NADLEŽNI. POSEBNO "NE ZNAJU" KAKVA SU PRAVA GRAĐANA ALI ZATO SAVRŠENO DOBRO ZNAJU, KOME JE KOJA KRSNA SLAVA I KOJE LIKVIDACIJE TREBA PROGLASITI KAO "ZADESNU" SMRT A ZNAJU I PRIPOMOĆI DA SE ZA "ZADES" STVORE SVI POTREBNI USLOVI...

OD SVETOG LUKE DO SUDIJE LUKE

obrazac zahtjeva za pristup informacijama


 


OSNOVNOM SUDU SOKOLAC
PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Osnovnog suda Sokolac

Veza : 89 0 K 058509 17 KPS

    1. Da li je predsjednik osnovnog suda u Sokolcu gospodin Luka Borovčanin u rodbinskim vezama sa načelnikom Okružnog centra sudske policije u Bijeljini Dankom Borovčaninom ?
    2. Koliko je osoba sa prezimenom Borovčanin zaposleno u osnovnom sudu u Sokolcu računajući sva radna mjesta ?


Obrazloženje


Načelnik Okružnog centra sudske policije Borovčanin Danko, jedan je od članova grupe koja je sačinila falsifikat rješenja prekršajnog suda u Bijeljini i koristila ga za svoje interese u pravnom prometu. Taj falsifikat je jedna od tema odnosno tačaka tužbenog zahtjeva u predmetu koje je Tužilaštvo predložilo kao dokaz u krivičnom postupku u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS.
Nadalje, Danko Borovčanin je jedan od glavnih inicijatora lažne prijave protiv mene za ugrožavanje sigurnosti iz 2010. kada je izmanipulisan MUP, potom okružni tužilac u Bijeljini i na kraju okružni sudija u Bijeljini jer se sve završilo poslije 3 godine istražnih radnji naredbom o nesprovođenju istrage s obzirom da nije bilo elemenata ni prijavljenog a ni bilo kog drugog krivičnog djela.
Ista osoba, Danko Borovčanin je pokušao izdejstvovati od Okružnog tužilaštva i sudova u Bijeljini bilo kakvo kažnjavanje za mene i paralelno mjeru zabrane svojim pismenim dopisom SU-SP-3-331-10 što mu poslije prethodnih manipulacija nije uspjelo.
I na kraju, važno je znati da je ista osoba 7 godina sprovodio fašistički razbojnički teror nad svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije Ubistvo pokušava prikriti on i njegovi saučesnici, sprečavajući pristup u tužilaštvo bez ikakve pismene naredbe odnosno rješenja bilo tužilaštva bilo suda.
S obzirom da nije uspio u svojim namjerama u Bijeljini i da mu prijeti velika opasnost od razotkrivanja njegovog višegodišnjeg kriminala isti je uz pomoć saučesnika u zločinačkim aktivnostima pokrenuo radnje da se bilo kakav krivični predmet pokrene protiv mene i prebaci u osnovni sud u Sokolcu gdje ima mnogo veći uticaj te izdejstvuje da se neosnovana i nepropisna optužnica prihvati iako sud nije mjesno nadležan.
Tražene informacije su mi potrebne za odbranu mojih prava koja su napadnuta od pripadnika zločinačke organizacije.

                     Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda SokolacBijeljina, _____________2018.godine                             Podnosilac zahtjeva


SKENIRANI ODGOVOR PREDSJEDNIKA SUDA BOROVČANIN LUKE :


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902