četvrtak, 30. studenoga 2017.

APELACIJA NA 80 0 P 043324 16 REV OD 16.05.2017.

Dokazi su vezani za ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom šverca narkotika u Bobar grupu. S obzirom da je u toku bila i pljačka više stotina miliona KM, preko Bobar banke, tužena RS je prikrila materijalni dokaz ubistva sa lica mjesta da bi zaštitila vlasnika i Bobar grupu u cjelini. U međuvremenu je pljačka razotkrivena ali krivci pokušavaju prikriti svoju ulogu u svemu što neće uspjeti bez obzira na sabotaže...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 80 0 P 043324 16 REV OD 16.05.2017.

Napomena : Podnesena apelacija se odnosi prije svega na odluku 80 0 P 043324 16 Rev od 16.05.2017. i ukazuje se na nazakonitost u postupanju te pogrešnu i netačnu primjenu zakonskih odredbi. Od Ustavnog suda BIH se očekuje da Apelaciju usvoji, preinači pobijanu Reviziju te naloži ponovno pokretanje postupka uz nove dokaze koji su priloženi uz prijedlog. Dokazi su vezani za ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom šverca narkotika u Bobar grupu. S obzirom da je u toku bila i pljačka više stotina miliona KM, preko Bobar banke, tužena RS je prikrila materijalni dokaz ubistva sa lica mjesta da bi zaštitila vlasnika i Bobar grupu u cjelini. U međuvremenu je pljačka razotkrivena ali krivci pokušavaju prikriti svoju ulogu u svemu što neće uspjeti bez obzira na sabotaže...
OBRAZLOŽENJE
Vidljivo je da Vrhovni sud uopšte nije razmatrao zakonitost postupanja nižih sudova nego je izneo stav da revizija nije dozvoljena ali sa netačnim i neosnovanim obrazloženjem, citiram sa druge strane donesenog rješenja:
"Prijedlog za ponavljanje postupka je vanredni pravni lijek koji mogu podnijeti stranke protiv pravosnažne presude, o kojem sud odlučuje u formi rješenja. Zato se pitanje dozvoljenosti revizije protiv drugostepene odluke o prijedlogu za ponavljanje postupka cijeni prema odredbama člana 254. stav 1. i 2. ZPP, za čiju primjenu je potrebno da se kumulativno ispune dva uslova: da se radi o drugostepenom rješenju kojim se postupak pravosnažno završava i da bi u tom sporu revizija bila dozvoljena protiv pravosnažne presude.
Kako je prijedlog za ponavljanje postupka vanredni pravni lijek kojim se pobija pravosnažna odluka suda, postupak je pravosnažno završen odlukom koja je donesena u postupku čije ponavljanje se traži, pa drugostepeno rješenje kojim je odlučeno o prijedlogu za ponavljanje postupka nije rješenje kojim se postupak pravosnažno završava, iz kojih razloga protiv tog rješenja drugostepenog suda revizija nije dozvoljena.
Slijedom datih razloga, valjalo je primjenom člana 247. stav 1, a u vezi sa članom 247. stav 2. ZPP i članom 254. stav 1. ZPP, donijeti odluku kao u izreci ovog rješenja."

A sada citiram, članove na koje se pozvao Vrhovni sud RS:
"Član 254. (1) Stranke mogu izjaviti reviziju i protiv rješenja drugostepenog suda kojim je postupak pravomoćno završen. (2) Revizija protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dopuštena u sporovima u kojima ne bi bila dopuštena revizija protiv pravomoćne presude. (3) Revizija je uvijek dopuštena protiv rješenja drugostepenog suda kojim se podnesena žalba odbacuje, odnosno kojim se potvrđuje rješenje prvostepenog suda o odbacivanju revizije. (4) U postupku u povodu revizije protiv rješenja na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe ovog zakona o reviziji protiv presude.
Član 247. (1) Nedopuštenu reviziju odbacit će revizijski sud rješenjem, kao i neblagovremenu ili nepotpunu reviziju, ako to, u granicama svojih ovlaštenja, nije učinio prvostepeni sud. (2) Revizija je nedopuštena ako ju je izjavila osoba koja nije ovlaštena na podnošenje revizije, ili osoba koja je odustala od revizije, ili ako osoba koja je izjavila reviziju nema pravni interes za podnošenje revizije ili ako je revizija izjavljena protiv presude protiv koje se po zakonu ne može podnijeti.
Na sve ovo dadajem i član 237 kojim se propisuje podnošenje Revizije : "(1) Stranke mogu izjaviti reviziju protiv pravomoćne presude donesene u drugom stepenu u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude. (2) „Revizija nije dozvoljena ako vrijednost pobijanog dijela pravosnažne presude ne prelazi 30.000 KM, a u privrednim sporovima 50.000 KM.”
Dakle uslov za podnošenje Revizije protiv PRESUDE je da vrijednost spora bude preko 30000 KM i to je slučaj odnosno u pitanju je presuda kojom se okončava prvobitni postupak, te se i zove PRESUDA, kako Osnovnog tako i Okružnog suda. U članu 247 nema pomena ni o kakvim kumulativnim uslovima, nego se jasno propisuje stavom (1) "Stranke mogu izjaviti reviziju i protiv rješenja drugostepenog suda kojim je postupak pravomoćno završen."
U ovom slučaju se i radi o RJEŠENJU a ne o PRESUDI a uslov za dopuštenost REVIZIJE PROTIV RJEŠENJA je da predmet ima vrijednost spora veću od minimalno propisanih 30000 KM a ovde se radi o 5300000 KM.
Okolnosti u kojima revizija ne bi bila dozvoljena se pojašnjavaju u stavu 2 člana 254 "Revizija protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dopuštena u sporovima u kojima ne bi bila dopuštena revizija protiv pravomoćne presude."
TO ZNAČI DA REVIZIJA PRITIV RJEŠENJA NIJE DOPUŠTENA SAMO AKO NE BI BILA DOPUŠTENA NI PROTIV PRAVOSNAŽNE PRESUDA ODNOSNO AKO JE VRIJEDNOST SPORA MANJA OD PROPISANIH 30000 KM.
S obzirom da je vrijednost spora veća od 30000 KM, a zakonom je dozvoljeno da se revizija podnese i protiv rješenja a ne samo protiv presude time je revizija, bila zakonita, dozvoljena i opravdana a RS je pogrešnom primjenom zakona povrijedila prava tužilje na pravično suđenje i pravo na imovinu...

PRILOG


Rješenje 80 0 P 043324 16 Rev od 16.05.2017.

(adresa 1) Budimka Bollin Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
055414025

(adresa 2) Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland

utorak, 28. studenoga 2017.

PRITUŽBA ZBOG FALSIFIKOVANJA ČINJENIČNOG STANJA SEKULIĆ CVIJETE

Ovo je samo jedan od primjera da sudija Sekulić uopšte nema predstavu o dokazima, nema predstavu o sadržaju spisa ni šta koji materijal znači, čak ni sadržaj zabilješki, koje su usvojene kao dokaz nije znala ali te detalje neću detaljnije obrazlagati. Ovaj prvi primjer dakle pokazuje sa kakvom se neodgovornošću i bahatošću sudija Sekulić odnosi prema poslu koji obavlja jer piše stvari koje ne postoje, izmišlja ih ili ko zna šta već, na koji su način nalaz i mišljenje dospjeli u zapisnik.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG FALSIFIKOVANJA ČINJENIČNOG STANJA SEKULIĆ CVIJETE

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva
OBRAZLOŽENJE
Radnje sudije Sekulić Cvijete u ovom predmetu ne mogu se uopšte nazvati postupanjem nego je u pitanju organizovani smišljeni kriminal.
Ali pošto se ovdje ne radi o krivičnoj prijavi neću uopšte trošiti vrijeme da opisujem sve kriminalne radnje pa čak ni sve disciplinske prekršaje nego ću skrenuti pažnju samo na dva od njih.
Iz odgovora osnovnog suda u Bijeljini "Osnovni sud 080-0-Su-17-000 025 (-19) od 14.08.2017." koji prilažem može se vidjeti da u predmetu koji je vodila sudija Sekulići Cvijeta uopšte ne postoji nikakav nalaz i mišljenje.
Takođe prilažem i moj "Zahtjev za informacije 01.08.2017." na osnovu koga je i uslijedio odgovor u kome sam tražio da mi se dostavi kopija tog nalaza i mišljenja.
Da taj nalaz i mišljenje koji ne postoji u predmetu nisam izmislio ja, nego sudija Sekulići Cvijeta dokaz je "Zapisnik 28.07.2017." koji prilažem a na drugoj strani tog zapisnika se pominje taj nepostojeći nalaz i mišljenje.
UNOS NEPOSTOJEĆEG NALAZA I MIŠLJENJA U SUDSKI PREDMET JE NIŠTA DRUGO NEGO FALSIFIKOVANJE ČINJENICA I DOKAZA.
To je samo jedan od primjera da sudija Sekulić uopšte nema predstavu o dokazima, nema predstavu o sadržaju spisa ni šta koji materijal znači, čak ni sadržaj zabilješki, koje su usvojene kao dokaz nije znala ali te detalje neću detaljnije obrazlagati. Ovaj prvi primjer dakle pokazuje sa kakvom se neodgovornošću i bahatošću sudija Sekulić odnosi prema poslu koji obavlja jer piše stvari koje ne postoje, izmišlja ih ili ko zna šta već, na koji su način nalaz i mišljenje dospjeli u zapisnik.
Na pretres 28.07.2017. sam došao desetak minuta ranije i sastao se pred zgradom suda sa predsjednicama 2 udruženja građana, Jasminom Kuduzović i Jasminkom Halilović, koje su i prisustvovale pretresu. Bile su svjedoci da u tom trenutku prema sudu dolazi građanka Sekulić Cvijeta sa kesama paprika, paradajza itd... S obzirom da je od 10 do 10:30 pauza, ne smatram da je priprema za ručak ili zimnicu bilo kakav prekršaj ali imajuću u vidu da je ista zaposlena u sudu i obavlja odgovorni posao sudije, mnogo profesionalnije bi bilo da se pripremala za predmet nego za zimnicu...
Druga tema na koju ću skrenuti pažnju u ovoj pritužbi je obrazloženje zbog čega je sudija odbacila sve dokaze koje sam priložio a to se takođe vidi iz zapisnika gdje stoji da se odbacuju pod izgovorom da citiram nisu u vezi sa konkretnim prekršajem.
Naprotiv u "Rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr 01 od 02.08.2017." ili da kažem presudi, navodi se bitno drugačiji, odnosno tamo stoji da su dokazi odbačeni jer citiram nisu u vezi sa konkretnim događajem.
Razlika je naravno drastična jer događaj je jedno i tek je trebalo utvrđivati da li je postojao prekršaj ili je sve posljedica brutalnog kršenja zakona i garantovanih prava.
Sudija Sekulić je naravno unaprijed odlučila kakvu će odluku da donese i tretirala me kao počinioca, umjesto da poštuje član 9 i da me smatra nevinim tokom postupka.
Cilj koji se htio postići odbacivanjem svih dokaza je to, da se izbjegne utvrđivanje povrede prava garantovanih Ustavom, što je i bila dužnost sudije a pošto to nije učinila, uprkos mojim upozorenjima, onda sam ja pokušao to da dokažem, što mi nije omogućeno, prvo odbacivanjem svih dokaza a potom prilikom ispitivanja jer je spriječila da svjedoci odgovore na skoro sva postavljena pitanja.
I to su ta dva primjera pristrasnog i kriminalnog postupanja sa ciljem da mi se nanese šteta a u stvari ti postupci ruše ugled kompletnog pravosudnog sistema.
Na kraju dodajem samo činjenicu da je sudija Sekulić u sadejstvu sa načelnikom sudske policije, podmetnula snimke dalje kamere, umjesto oni najbližih, kako bi se događaj što teže uočio i da bi se prikrilo bezobrazno postupanje sudskog policajca, koji je dokument koji sam mu predao, bacio na pod i zatvorio prozorčić ali i na ovim snimcima se vidi dovoljno.
Vidi se da sam u zgradu suda doneo i pokazao svim prisutnima a posebno se to odnosi na sudsku policiju, materijalni dokaz zločina i tražio da se o tome obavijesti nadležni tužilac što je sudska policija odbila jer imaju takvu naredbu načelnika.
Tu činjenicu i činjenicu da sam ih upozorio da prekinu sa kršenjem zakona i garantovanih prava su prećutali u službenoj zabilješci ali sam tokom ispitivanja uspio da dođem do izjava o tome i o mojim upozorenjima o kršenju ljudskih prava što je potvrdio svjedok Čivić Omer a potom i da je sudski policajac Sekulić Dušan, vidio torbu, koja je materijalni dokaz ubistva ali to nije opisao u zabilješci.
Sudija Sekulić Cvijeta je sve ovo imala na uvid i pretvara se kao da to ne postoji što je dovodi u ravan ubica, kao da je lično svojim rukama, ubila osmogodišnju djevojčicu i sada prikriva dokaze o tom zločinu, krijumčarenju u Bobar grupu i pljački stotina miliona maraka koja je bila u toku.
To tek toliko da se zna kakvi su motivi sudije Sekulić za ovakvo kriminalno postupanje.

PRILOZI

Osnovni sud 080-0-Su-17-000 025 (-19) od 14.08.2017.
Zahtjev za informacije 01.08.2017.
Zapisnik 28.07.2017.
Rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr 01 od 02.08.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 26. studenoga 2017.

MAFIJA JE DOTJERANA DO ZIDA

POSLIJE 8 GODINA PRIKRIVANJA UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE IVONE BAJO KOJE SE DESILO PRILIKOM KRIJUMČARENJA U ZLOČINAČKU ORGANIZACIJU "BOBAR GRUPU" DOŠLO SE DO PISMENIH DOKAZA DA JE NAČELNIK SUDSKE POLICIJE BOROVČANIN DANKO BEZ IKAKVOG PISMENOG RJEŠENJA PROVODIO FAŠISTIČKE METODE DISKRIMINACIJE NAD SVIM SRODNICIMA UBIJENOG DJETETA KAKO BI IH SPRIJEČIO U DOSTAVLJANJU DOKAZA. U SKLOPU ČLANKA SU ODGOVORI OKRUŽNOG I OSNOVNOG SUDA TE TUŽILAŠTVA KOJI PISMENO POTVRĐUJU DA NISU IZDALI NIKAKVU O BILO KAKVOJ MJERI ZABRANE. TO ZNAČI DA JE BOROVČANIN OSTAO NA ČISTINI - DOTJERAN DO ZIDA. HOĆE LI SAM NA ROBIJU ZBOG PRIKRIVANJA UBISTVA ILI ĆE OTKRITI I DRUGA IMENA, OTKRIĆEMO USKORO...

MAFIJA JE DOTJERANA DO ZIDA

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

      Ime i prezime : ZDENKO BAJO

       Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
       (Naziv organa kome se zahtjev podnosi)

OKRUŽNI SUD U BIJELJINI
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)

Veza : SU/SP-3-331/10 od 26.08.2016., T14 0 KTA 0017872 16, Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017., Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016., Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), 80 1 Pr 082502 17 Pr.
Molim da mi u skladu sa odredbama ZOSPI-a odgovorite na pitanja i dostavite traženi materijal ukoliko postoji:
1) DA LI STE VI IZDALI PRAVOSNAŽNO PISMENO RJEŠENJE O MJERI ZABRANE PREMA ZDENKU BAJI, KOJA SE TRAŽI U DOKUMENTU SU/SP-3-331/10 od 26.08.2016.
2) DA LI JE PREMA VAŠIM SAZNAJIMA BILO KOJI DRUGI DRŽAVNI ORGAN DONEO - IZDAO PISMENO PRAVOSNAŽNO RJEŠENJE O MJERI ZABRANE ZA ZDENKA BAJU.
3) UKOLIKO POSJEDUJETE RJEŠENJE O MJERI ZABRANE PREMA ZDENKU BAJI, MOLIM DA MI DOSTAVITE KOPIJU PISMENOM POŠILJKOM A AKO NEMATE SAZNANJA DA ISTA POSTOJI DA ME O TOME OBAVJESTITE U SVOM ODGOVORU.

Na argumentaciju logiku a ni na demantovanje tvrdnji iznesenih u dokumentu sudske policije odnosno od strane Borovčanin Danka neću uopšte gubiti vrijeme.
Skrećem pažnju samo na najbitnije činjenice a to je prije svega da potpisnik u prilogu SU-SP-3-331-10 traži pokretanje nekog krivičnog postupka uopšte ne navodeći pritom koje bi eventualno krivično djelo moglo biti u pitanju.
Istovremeno isti moli i traži da se pravosnažno osudim i da mi se istovremeno izrekne mjera zabrane kako bi me spriječio u ostvarenju Ustavom i zakonom garantovanih prava.
Ali iako sam pismeno priznaje da on, odnosno sudska policija nemaju procesna ovlašćenja da donose mjere zabrane, činjenica je da je isti naredio sudskoj policiji da primjenjuje mjere zabrane prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo za šta postoji više dokaza u sudskim predmetima.
Posljedica svega je da Danko Borovčanin zloupotrebljava sudsku policiju i već 8 godina sprečava da se materijalni dokaz sa mjesta pogibije djevojčice dostavi nadležnom tužilaštvu što se vidi iz odgovora Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." kako o tom dokazu nemaju saznanja.
Sa druge strane sudska policija odnosno Borovčanin su upoznati sa tim dokazom a to se može vidjeti i na priloženom snimku kamera video nadzora gdje se jasno vidi kako pokazujem taj predmet sudskom policajcu odnosno svima prisutnima.
Ali po naredbi Borovčanin Danka, sudska policija ne smije da u svojim zabilješkama opisuje materijalni dokaz ubistva što je i vidljivo iz priloženi službene zabilješke 1831-16 od 15.12.2016. A da je vidio taj dokaz potvrdio je na zapisnik svjedočeći u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr, sudski policajac Sekulić Dušan koji je jedan od autora zabilješke u kojoj nije smio ni pomenuti taj materijalni dokaz - "Dječji ruksak".
Suštinski zbog samovolje odnosno samovlašća Borovčanin Danka, punih 8 godina se sprečava porodica da obavijesti tužilaštvo o postojanju kako ovog tako i drugih ozbiljnih dokaza krivičnih djela a da bi zataškao tu diskriminaciju, Borovčanin naređuje prešućivanje postojanja dokaza koji svi vide i opisuje me kao psihički poremećenog ludaka koji kako kaže "BEZ IKAKVOG RAZLOGA DOLAZI I OMETA DRŽAVNE ORGANE".
Sad je iz dokaza - priloga Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., i Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) jasno da sam godinama pokušavao osnovano da ukažem na dokaze krivičnih djela o kojima ni policija ni OJT Bijeljina ni sudovi "NEMAJU SAZNANJA" a da li Borovčanin ima neki psihički poremećaj ili je u pitanju smišljeni kriminal neka svako zaključi iz priloga a imaće i on priliku da objasni svoje metode pred sudom.
Ja nikada nisam dobio nikakvo pismeno rješenje o bilo kakvoj mjeri zabrane ali nije isključeno da je neko sačinio falsifikat koji je pušten u pravni promet radi obmanjivanja državnih organa kao što je recimo sačinjen falsifikat rješenja prekršajnog suda 80 1 Pr 000670 10 Pr a isti je korišten upravo od strane sudske policije i Borovčanina da se opravdaju njegove diskriminatorske metode.
Stoga je izuzetno bitno da mi odgovorite na postavljena pitanja i ukoliko postoji neko pravosnažno rješenje o mjeri zabrane da mi dostavite kopiju kako bi utvrdio autentičnost i pokrenuo dalje pravne korake u zaštiti svojih prava.

PRILOZI

ODGOVOR OKRUŽNOG SUDA U BIJELJINI :

ODGOVOR OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI :


ODGOVOR TUŽILAŠTVA U BIJELJINI :

Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci kamere u zgradi od 15.12.2016.
Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 24. studenoga 2017.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA ZA SPREČAVANJA DOKAZIVANJA

Navedeni dokazi su jasni i dovoljni da pokažu odgovornost Markovića i drugih lica čija imena na znam a na sve dodajem i djelove izjava datih u OJT Bijeljina, "Izjave aktera sverca i ubistva". Iz njih se vidi da su vozači dovezli 4 paketa robe a direktor je sa magacionerom ujutru zatekao samo PAKET. To znači da su 3 paketa neke "ROBE" nestala preko noći pod nadzorom portira Sofrenić Blagiše. Isto lice je uklonilo materijalni dokaz sa ubijene djevojčice za šta imam njegovu audio izjavu kao dokaz. Da li je on oprao mast od kamiona sa kaiša ruksaka ili je to uradio Marković ili neko drugi iz policije neće biti teško da utvrde nadležni jer sam vam dostavio neoborive dokaze krivičnih djela.

MUP-U RS, CJB-U BIJELJINA, NA RUKE NAČELNIKU
KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

ZA SPREČAVANJE DOKAZIVANJA, ZLOUPOTREBU SLUŽBENOG POLOŽAJA, ITD

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA ZA SPREČAVANJA DOKAZIVANJA

Prvi dokaz koji prilažem je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležni okružni tužilac pismeno tvrdi da policija nije evidentirala oštećenja na predmetu koji je materijalni dokaz sa mjesta zločina.
Dječji ruksak o kome je riječ je skinut sa smrtno ranjene Ivone Bajo 23.07.2009. i prošao kroz ruke više osoba iz MUP-a koji su ga čak i fotografisali a da nisu naveli da je dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom koje je čak i originalnu žutu boju skinulo. Jedna od tih osoba je inspektor Marković Dragoslav za koga znam da je bio nadležan a imena ostalih će lako otkriti odgovorni u MUP-u.
Naredni dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome su sudski konstatovana navedena oštećenja i ona dakle definitivno nisu "navodna" nego stvarna. Kako izgleda materijalni dokaz može se vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" gdje su u vrhu fotografije koje su načinili pripadnici MUP-a a u donjem dijelu snimci načinjeni po preuzimanju iz suda.
Posebno skrećem pažnju na prvu sliku na kojoj se jasno vidi da je kaiš dvostruko presječen a u opisu ispod se to ne navodi.
Cilj je bio da se ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prikrije i predstavi kao pad sa bicikla, jer je u isto vrijeme tehnički neispravnim kamionom u Bobar grupu dovezena krijumčarena roba a kako je danas poznato u toku je bila konstantna pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke. Time su jasni i motivi Markovića i ostalih za prikrivanje ovog dokaza.
Da su lica koja sad prijavljujem dokaz ubistva prikrili namjerno jasno je iz priloga "Zahtjev za informacije 04.03.2011." na koji nikada nije odgovoreno. Dakle i ako je teoretski bila u pitanju nepažnja ovim upitom bi odgovorni morali da provjere činjenice i isprave "greške" a pošto to nisu uradili niti su odgovorili jasno je da su dokaz prikrili svjesno jer djevojčica nije stradala padom na žicu nego od predmeta koji je presjekao kaiš. Važno je znati da je kamion koji je pobjegao sa lica mjesta imao rezervoar vezan španerima - trakama pod opterećenjem od 3000 kg te je očito to uzrok presjecanja kaiša i smrtonosnih povreda kod djevojčice.
Navedeni dokazi su jasni i dovoljni da pokažu odgovornost Markovića i drugih lica čija imena na znam a na sve dodajem i djelove izjava datih u OJT Bijeljina, "Izjave aktera sverca i ubistva". Iz njih se vidi da su vozači dovezli 4 paketa robe a direktor je sa magacionerom ujutru zatekao samo PAKET. To znači da su 3 paketa neke "ROBE" nestala preko noći pod nadzorom portira Sofrenić Blagiše. Isto lice je uklonilo materijalni dokaz sa ubijene djevojčice za šta imam njegovu audio izjavu kao dokaz. Da li je on oprao mast od kamiona sa kaiša ruksaka ili je to uradio Marković ili neko drugi iz policije neće biti teško da utvrde nadležni jer sam vam dostavio neoborive dokaze krivičnih djela.
Napominjem da imam kompletne izjave vozača i direktora te mnogo više drugih dokaza o prikrivanju zločina, šverca i pljačke preko Bobar grupe ta očekujem da MUP, ODMAH, uspostavi saradnju sa mnom i porodicom Bajo, odnosno majkom ubijene djevojčice Budimkom Bollin Bajo, koja me je opunomoćila da zastupam njene pravne interese pred svim organima u RS.

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev za informacije 04.03.2011.
Izjave aktera sverca i ubistva


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 22. studenoga 2017.

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 1 PR 082502 17 PR

OVDE SE NE RADI O NEKOM "ADEKVATNOM PRISTUPU NADLEŽNIM" NEGO O BRUTALNOM RAZBOJNIČKOM FAŠISTIČKOM NAPADU NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM RS, ČLANOVIMA 16, 23 I 27, TE PRAVU NA IMOVINU A KOJA SE PREMA ČLANU 48 USTAVA NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 1 PR 082502 17 PR

Napomena : Ključni materijalni dokaz su snimci video nadzora u zgradi koje prilažem na disku i kao avi video zapis i u obliku slika, (frejmova) od kojih se snimci sadrže. Snimci dokazuju da su svjedoci lagali kako pri sačinjavanju zabilješke tako i pred sudom.
U skladu sa uputama navedenim u zvaničnom formularu, podnosim "Apelaciju" prije okončanja postupka pred drugostepenim sudom jer je očito da već duže vrijeme u RS ne postoji vladavina zakona i prava, nego samovolja mafijaškog režima Dodik Milorada koji odbija sprovesti čak i odluke Ustavnog suda BIH.
OVDE SE NE RADI O NEKOM "ADEKVATNOM PRISTUPU NADLEŽNIM" NEGO O BRUTALNOM RAZBOJNIČKOM FAŠISTIČKOM NAPADU NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM RS, ČLANOVIMA 16, 23 I 27, TE PRAVU NA IMOVINU A KOJA SE PREMA ČLANU 48 USTAVA NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI...
POSTUPANJE SUDIJE SEKULIĆ NEMA NIKAKVE VEZE NI SA REPUBLIKOM SRPSKOM NI SA ZAKONOM. RADI SE O PRIVATNIM INTERESIMA, PRIVATNOJ KANCELARIJI I INTERESIMA TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE ČIJE SE NAREDBE ŽELJE I OPLJAČKANI NOVAC ŠTITE SVIM SREDSTVIMA. Citiran zakon prema kome je postupala sudija Sekulić:
“SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Izjava u Banjoj Luci 30. oktobra 2016. čime se objašnjava ne samo događaj od 15.12.2016. nego i prethodnih godina jer ovo je samo javno pozivanje na okup mafijaške zločinačke organizacije, odbrana opljačkanog i obračun sa svima koji razotkrivaju njihov kriminal, pljačke, likvidacije, laži, falsifikate. Ova crna knjiga i borba protiv časnih ljudi koji su smetnja mafiji se vodi godinama a Osnovni sud u Bijeljini je jedan od udarnih servisa mafije preko koga se to čini...
SUDIJA SEKULIĆ NE NEGIRA NAPADE NA MENE, NE NEGIRA KRŠENJE PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM, NISU IH NEGIRALI NI SVJEDOCI. NE NEGIRA SE PRAVO NA NUŽNU ODBRANU ALI SE ŽRTVA NAPADA KAŽNJAVA UZ "SAVJET" DA MOŽE POKRETATI NEKE IMAGINARNE POSTUPKE I DA SE ŽALI, (I TO OPET ONIMA KOJI TA PRAVA SMIŠLJENO KRŠE) A DO TADA NEKA TRPI IŽIVLJAVANJE BAHATE FAŠISTIČKE BANDE, KOJA ZLOUPOTREBLJAVA DRŽAVNE ORGANE SA CILJEM DA PRIKRIJE SVOJ KRIMINAL I ZAŠTITI OPLJAČKANE MILIJARDE.

DIO POVREDA ZAKONA I PRAVA OD STRANE SUDA
1) Sudija Sekulić je prije bilo kakve radnje dokazivanja upućivala pozive na pretres u kojima je navodila da trebaju prisustvovati jer je Zdenko Bajo "POČINIO PREKRŠAJ", čime je prekršila pravo iz člana 9. 2) Sve predložene dokumente odbrane je odbila sa "obrazloženjem" da nisu u vezi sa "KONKRETNIM" prekršajem, čime je prekršila pravo iz člana 9. 3) Više puta je u toku postupka koristila izraze "POČINJENI" i "KONKRETAN" prekršaj posebno sprečavajući pitanja odbrane. 4) U saradnji sa načelnikom Borovčaninom, sudija je podmetnula snimke dalje kamere i prikazala ih na zidu sa ciljem da prikrije kršenje zakona i prava od strane sudske policije. 5) Sudija je odbila kao dokaz dokumente koje sam predao sudskoj policiji konkretnog dana a opisali su ih u zabilješci kao "urgencije, žalbe, punomoć, materijalne dokaze". 6) Sudija nije primjenila član 2 pošto nisu dokazivane štetne posljedice. 7) Sudija je u pozivu navela član 27 ZOJRIM-u, bez naziva a u rješenju sasvim drugi član 24. 8) Sudija je prekršila odredbe člana 7, kojima se isključuje odgovornost za izneseno mišljenje o radu državnih organa. 9) Sudija Sekulić je postupak okončala bez izjave GLAVNOG svjedoka koji je navodno izdao naredbu iako drugi svjedoci nemaju pojma o odredbama zakona i zakonitosti naredbe koja nije ni izdata. 10) Sudija Sekulić nije poštovala zakon pa je "DOKAZE" zabilješku i lažne izjave svjedoka koristila iako se do njih došlo neposredno po kršenju garantovanih prava. 11) Sudija Sekulić nije omogućila da po negiranju odgovornosti iznesem odbranu kako je propisano, nego sam morao pismeno da upozorim na to i ponovo usmeno na pretresu 28.07.2017. 12) Sud odnosno sudija Sekulić je falsifikovala brutalno činjenično stanje i dokaze više puta od čega sada ističem samo izmišljanje nepostojećeg nalaza i mišljenja što dokazujem prilogom "Osnovni sud 080-0-Su-17-000 025 (-19) od 14.08.2017." u kome se pismeno potvrđuje da se u ovom prednetu NE NALAZI NIKAKAV NALAZ I MIŠLJENJE VJEŠTAKA ???!!!
OBRAZLOŽENJE
Ističem da se ovde ne radi o nekom sukobu između pijanog gosta i konobara poslije čega je intervenisala "neutralna" policija nego su akteri i krivci Osnovni sud u Bijeljini, OJT Bijeljina i Sudska policija RS, kojima su više puta predati pismeni zahtjevi vezani za prava garantovana Ustavom RS, kao recimo "Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016." Potenciram sada tačke 4 i 5 u kojima se navode predmeti privatno vlasništvo moje porodice, (pravo na imovinu) a konkretno mrežastu metalnu korpu sud je neosnovano zadržao, dok je tačka 4, "DJEČJI RUKSAK" vraćena uništena bez ikakvog objašnjenja i opravdanja.
Opis uništenog predmeta je u prilogu i dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" a pitanje o njemu je osim Osnovnom sudu upućeno i u OJT Bijeljina, Okružnom sudu te MUP.u RS, na šta niko nije htio da odgovori.
ZAŠTO ??? Zato što je taj predmet, materijalni dokaz ubistva koji je RS, putem policije i tužilaštva uklonila sa ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo dana 23.07.2009. kako bi prikrila krijumčarenje narkotika u Bobar grupu i pljačku stotina miliona maraka preko Bobar banke.
Svih narednih 8 godina primjenjivana je usmena fašistička naredba prema svim srodnicima ubijene djevojčice kako bi takozvani organi Rs mogli glumiti da o materijalnom dokazu ubistva nemaju pojma. To se vidi iz priloga "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." a kako izgleda taj predmet vidi se na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".
Nadležna tužilac Stjepanović Danica i OJT Bijeljina, bezočno lažu da "NEMAJU SAZNANJA" o dokazu ubistva o čemu imam obilje dokaza a sada prilažem samo jedan od njih a to je direktno obraćanje istoj osobi "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." u kome je ukazano na dokaz ubistva i precizno su opisana oštećenja. Ali pošto su dokaz ubistva namjerno sklonili sa ubijenog djeteta i sakrili, krivci nemaju odgovor i izlaz te u dogovoru sa načelnikom SP, Borovčanin Dankom na brutalan fašistički način sprečavaju sve srodnike ubijene djevojčice da pristupe u OJT Bijeljina sa dokazima.
Da je Borovčanin svjestan bezakonja koje čini, vidi se iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." u kome načelnik pismeno priznaje da nema ovlaštenja određivati mjere zabrane ali ga to nije sprečavalo da ih primjenjuje i naredi sudskoj policiji da ne samo da onemogući pristup porodici Bajo, nego da uopšte ne obavještava OJT, ni Sudove, odnosno da građane izbace kao stoku napolje. To se može čuti na audio snimku Borovčanin.mp3 na disku.
Prethodni dokument je nastao po predavanju priloga "Zahtjev SP 26.08.2016." kojim tražim da mi se uruče pismena rješenja o zabrani pristupa, što je načelnik odbio, pokušavajući me predstaviti ludakom a da bi to bilo uvjerljivije, naredio je sudskoj policiji da ne pominje u zabilješkama materijalni dokaz ubistva koji sam donosio. Tako se desilo i za vrijeme događaja koji je tema ovog predmeta pa u prilogu "Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016." nema ni pomena o dokazu ubistva koji sam svima pokazao što se vidi na video snimku nadzornih kamera a prilažem i odštampano "Snimci dokaza krivičnih djela".
Ustavni sud dakle može pregledati snimke video nadzora u zgradi koje sam teškom mukom uspio da dobijem a sudija i načelnik su podmetnuli snimke dalje kamere kako bi se detalji teže uočili, što sam razotkrio u zapisnik na šta sudija nije imala nikakav odgovor.
I na kraju ističem da je svjedok Čivić Omer potvrdio pred sudom da sam upozoravao, (povišenim tonom) na kršenje garantovanih prava, odnosno zahtijevao da se sa tim prekine što takođe nije navedeno u zabilješci a iz snimaka se vidi da niko pa ni Lazić Milan nije izdavao nikakvu naredbu. Dakle jedini objektivni dokaz video snimak pokazuje da su 2 svjedoka lagala pred sudom o izdavanju naredbe, dok najavljeni svjedoci Filipović Danica i Lazić Milan nisu uopšte svjedočili. Vjerovatno su odbili da slažu te je sudija Sekulić NESHVATLJIVO zakazala pretres u sred kolektivnog odmora te je sve okončala bez izjave "glavnog svjedoka" Lazić Milana koji je navodno izdao naredbu.
Prilog "Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr" pokazuje da sudija Sekulić nikada nije imala namjeru utvrđivati istinu nego me je odmah u sudskom spisu, pred svjedocima opisivala i okarakterisala kao "POČINIOCA PREKRŠAJA" što se vidi i iz priloga "Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017." te "Rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr 01 od 02.08.2017.".
Sudija Sekulić je sve moje dokaze odbila pod LAŽNIM IZGOVOROM da nisu u vezi sa "KONKRETNIM PREKRŠAJEM" čime me opet ne tretira nevinim dok je u rješenju preformulisala taj stav u riječi da nisu u vezi sa "KONKRETNIM DOGAĐAJEM".
Na kraju je još i djelila savjete kako sam navodno mogao prava koja su mi kršena ostvariti nekim redovnim postupcima iako sam priložio dokaze da sam to već činio na šta su se sudovi, policija i tužilaštvo oglušivali s obzirom da rade za mafiju.
Tako je licemjerje suda potpuno razobličeno jer navodno se bavi samo događajem od 15.12.2016. i ničim drugim a sa druge strane mi djeli savjete šta sam mogau uraditi iako sam već uradio dok odbija da se odredi o kršenjima ustava i zakona od strane državnih organa iako je zakonom predviđeno i na to sam više puta ukazivao da SUD NE MOŽE ZASNIVATI ODLUKU NA DOKAZIMA DO KOJIH SE DOŠLO KRŠENJEM ZAKONA I USTAVA.
I poslednji prilog kojim završavam apelaciju od obilja dokaza koji još postoje je "Poziv za 80 1 Pr 082502 17 Pr" na kome se vidi da sam okrivljen po članovima 7 i 27, dok me u rješenju kažnjavaju za članove 7 i 24.
OVAKVE METODE, LAŽI, FALSIFIKOVANJA I BEZAKONJE NIJE KORISTILA NI SREDNJOVJEKOVNA INKVIZICIJA...

PRILOZI

Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Zahtjev SP 26.08.2016.

Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016.
Snimci dokaza krivičnih djela
Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr
Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017
Rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr 01 od 02.08.2017.
Poziv za 80 1 Pr 082502 17 Pr
Osnovni sud 080-0-Su-17-000 025 (-19) od 14.08.2017.
Disk


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 20. studenoga 2017.

PRITUŽBA ZA NEPROFESIONALNOST ĐURIĆ DRAGOLJUBA

SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB NIJE ODGOVORIO ŠTO ZNAČI DA JE SVJESNO UČESTVOVAO U SAČINJAVANJU FALSIFIKATA, NJEGOVOJ DISTRIBUCIJI KOJA JE IMALA ZA CILJ DA POSLUŽI KAO IZGOVOR ZA FAŠISTIČKE METODE DISKRIMINACIJE PREMA SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE IVONE BAJO UBIJENE PRILIKOM KRIJUMČARANJA NARKOTIKA U BOBAR GRUPU.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZA NEPROFESIONALNOST ĐURIĆ DRAGOLJUBA

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva
OBRAZLOŽENJE
Dana 22.02.2017. predao sam u skladu sa ZOSPI-a pismeni "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" vezan za predmet sudije Đurić Dragoljuba. Naime u jednom drugom predmetu u kome sam bio tužilac, Pravobranilaštvo RS je među priloženim "dokazima" dostavilo sudu i meni, po primjerak falsifikovanog rješenja sudije Đurić Dragoljuba iz predmeta 80 1 Pr 000670 10 Pr.
SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB NIJE ODGOVORIO ŠTO ZNAČI DA JE SVJESNO UČESTVOVAO U SAČINJAVANJU FALSIFIKATA, NJEGOVOJ DISTRIBUCIJI KOJA JE IMALA ZA CILJ DA POSLUŽI KAO IZGOVOR ZA FAŠISTIČKE METODE DISKRIMINACIJE PREMA SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE IVONE BAJO UBIJENE PRILIKOM KRIJUMČARANJA NARKOTIKA U BOBAR GRUPU.
Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr je falsifikat jer je na njega udaren pečat pravosnažnosti a dokaz da se radi o falsifikovanju isprave je "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp", koje takođe prilažem.
Falsifikat se pojavio u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 što se vidi iz priloga "Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2" od 11.12.2013. gdje je sporno rješenje navedeno kao druga stavka priloga PRS.
U dokumentu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." navedene su sve bitne radnje po mojim prethodnim pitanjima iz kojih se vidi da je PRS-e dostavilo rješenje ne znajući da je falsifikovano a pošto sam pismeno upozorio na to sudija Vakičić Željka i Radujko Milan ga prizemnim manevrom ukljanjaju iz predmeta ali je ostao primjerak kod mene.
Štambilj sa klauzulom pravosnažnosti je kako je navedeno, stavio službenik Latinović Mile, čiji potpis ja nisam mogao da dešifrujem ranije ali nema podataka kako je ovaj falsifikat došao do PRS-e odnosno kome je sve sudija Đurić dostavljao kopije ovog falsifikata. Ovde se ne radi o slučajnoj grešci nego o smišljenom kriminalu što se zaključuje po tome da se to rješenje nije pojavljivalo kao "dokaz" u prekršajnim postupcima narednih godina a jesu neka druga koja su zaista pravosnažna.
Dakle rješenje u spisu je ostalo regularno a sudija Đurić je sačinio falsifikat specijalno po narudžbi.
Od Pravobranilaštva sam više puta pokušao dobiti podatak od koga im je uručen falsifikat ali je Radujko Milan koji ga je i uklonio uz parničnog predmeta odbio da odgovori, saučestvujući i dalje u kriminalu.
Jedan od glavnih razloga sačinjavanja falsifikata je bio da se ima neki izgovor za zabranu pristupa svim srodnicima Ivone Bajo čije se ubistvo prikriva i dostava dokaza o tom zločinu. Razmjere kriminala se jasnije mogu vidjeti kada se pročita "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležni tužilac kaže pismeno da "NEMA SAZNANJA" o oštećenjima materijalnog dokaza ubistva "dječjeg ruksaka" skinutog sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo. Kaiš je dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak opran benzinom da se saperu tragovi masti od kamiona koji je dovezao narkotike i pobjegao prije dolaska policije.
Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih, predata je 18.01.2017. vezano za ovaj smišljenji kriminal i sudija Đurić znajući to, neće da odgovori kome je sve ustupao kopije falsifikata što je očekivano ali za VSTV-e i UDT-a je bitno da nije odgovorio nikako odnosno nije demantovao da on nema veze sa falsifikovanjem i distribucijom dokaza krivičnog djela.
TO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA JE LIČNO ODGOVORAN I ZATO NIJE POŠTOVAO ZOSPI-A NE ODGOVORIVŠI U ROKU OD 15 DANA.
Neodgovaranje na zahtjev i prikrivanje počinilaca krivičnih djela vezano za ovaj falsifikat su sitnica, samo blagi disciplinski prekršaj vezano najviše za stavove 22 i 23 iz člana 56 ZOVSITV-u u odnosu na monstruozni kriminal i zločine koji se prikrivaju a to su najprije direktno vezani, ubistvo osmogodišnje djevojčice, šverc narkotika i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke u šta su umješani i okružno tužilaštvo i sud u Bijeljini...

PRILOZI

Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 18. studenoga 2017.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DANKA BOROVČANINA

POSTUPCI BOROVČANIN DANKA SE OBJAŠNJAVAJU SAMO TIME DA JE ON PRIPADNIK MAFIJE KOJI SMIŠLJENO PRIKRIVA ZLOČINE, KONKRETNO CILJ MU JE BIO DA SPRIJEČI DA DOKAZ O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA UKLONJENOG SA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO, DOĐE DO NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA, JER OSIM DA SE NE RADI O POGIBIJI ZBOG PADA SA BICIKLA NEGO OD PREDMETA KOJI JE PRESJEKAO RUKSAK KAIŠA DVOSTRUKO A POTOM UBIO DJEVOJČICU, RAZOTKRILO BI SE I KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU TE PRIJE VIŠE GODINA ZAUSTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DANKA BOROVČANINA

ZA ZLOUPOTREBU SLUŽBENOG POLOŽAJA, SPREČAVANJE DOKAZIVANJA, ITD
Napomena: Dio dokaza se dostavlja u štampanom obliku i na disku a video i audio snimci, te neki skenirani dokumenti su samo na priloženom disku...
Prvi dokaz koji prilažem, pokazuje posljedice krivičnih dijela Danka Borovčanin a to je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležnog okružnog tužioca iz OJT Bijeljina u kome kaže da nema nikakvih saznanja o materijalnom dokazu više krivičnih dijela i njegovim oštećenjima od kojih je najteže ubistvo.
Dječiji ruksak koji se pominje u izjašnjenju uklonjen je 23. jula 2009. sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo da bi se njeno ubistvo predstavilo kao nesrećan slučaj, zbog toga što je trebalo prikriti dolazak i bjekstvo kamiona koji je dovezao nelegalan tovar u Bobar grupu.
Danas je poznato da se osim tim švercom, Bobar grupa bavila i mnogo većim finansijskim kriminalom odnosno da je preko Bobar banke opljačkano više stotina miliona maraka pa su time i jasniji motivi Borovčanin Danka da prikrije materijalne dokaze koje sam želio da dostavim.
Borovčanin Danko je, iako nije postojalo ni jedno sudsko pravosnažno rješenje, naredio pripadnicima sudske policije da onemoguće pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a dokaz iz koga se to vidi je priloženi "Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr" jer svjedok opisuje usmenu naredbu koju je dobio od Borovčanina a ne postoji pismeni primjerak. Čak i da je postojao, takav tretman bi bio nezakonit te bi ga Borovčanin morao odbiti da primjenjuje a podsjećam da sam ga pismeno upozoravao na to.
Više puta sam dakle, usmeno i pismeno upozoravao Borovčanin Danka da su takva naredba i tretman nezakoniti, neustavni i čak fašistički, te zahtijevao da mi se uruči pismeno rješenje o tome u skladu sa zakonom i članom 16 Ustava Republike Srpske, što je isti odbijao a ovdje prilažem samo jedan od tih dokumenata "Zahtjev SP 26.08.2016.".
Umjesto da postupi prema zakonu i uruči mi pismena rješenja, Danko Borovčanin je pokušao da me predstavi kao psihopatu i ludaka te inicira pokretanje, kako kaže "da se pobudi" neko, valjda bilo kakvo krivično djelo protiv mene, lažno tvrdeći kako nema nikakvih razloga za moje dolaske, namjerno prešućujući da sam donosio i njemu lično pokazao materijalni dokaz ubistva, uklonjen sa mjesta zločina, dječji ruksak koji, odnosno čije fotografije "Snimci dječjeg ruksaka" prilažem.
Da je svjestan kriminala koji čini, vidi se jer u svom obraćanju tužilaštvu, "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." traži da se istovremeno zatraže i mjere zabrane od suda, koje kako kaže, on i sudska policija nemaju procesna ovlašćenja da donesu, a podsjećam da ih je uprkos tome Borovčanin sprovodio godinama.
Na priloženom disku su video snimci sigurnosnih kamera načinjeni u zgradi sudova u Bijeljini 15.12.2016. na kojima se vidi, konkretno na snimku dva, da svim prisutnima prije svega sudskim policajcima pokazujem materijalni dokaz ubistva i zahtijevam da se o tome obavijesti tužilaštvo.
Pošto je prema sopstvenom priznanju Borovčanin naredio sudskoj policiji da uopšte ne obaveštavaju nikoga o mojim dolascima, nisu to ni uradili a onda su se sačinili "Službenu zabilješku 1831-16 od 15.12.2016." u kojoj su prešutjeli postojanje materijalnog dokaza i dokumentacije o krivičnim djelima koje sam donio, te me optužili za remećenje javnog reda i mira.
Iz zabilješke je vidljivo da pripadnici sudske policije Lazić Milan i Sekulić Dušan, uopšte ne pominju taj materijalni dokaz ali je svjedok Sekulić Dušan na zapisniku u osnovnom sudu u Bijeljini potvrdio da je vidio torbu, (kompletan skeniran na disku "Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017").
Suštinski, Borovčanin Danko je zloupotrijebio svoj položaj i naredio svim pripadnicima sudske policije da ni u kom slučaju ne dozvoli pristup nijednom od srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo, kako dokazi o teškim krivičnim djelima ne bi bili dostavljeni tužilaštvu.
Krug dokaza se zatvara dokumentom koji sam i pomenuo na početku, "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležnog tužioca, koji pismeno izjavljuje da nema saznanja o postojanju materijalnog dokaza teških krivičnih djela.
POSTUPCI BOROVČANIN DANKA SE OBJAŠNJAVAJU SAMO TIME DA JE ON PRIPADNIK MAFIJE KOJI SMIŠLJENO PRIKRIVA ZLOČINE, KONKRETNO CILJ MU JE BIO DA SPRIJEČI DA DOKAZ O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA UKLONJENOG SA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO, DOĐE DO NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA, JER OSIM DA SE NE RADI O POGIBIJI ZBOG PADA SA BICIKLA NEGO OD PREDMETA KOJI JE PRESJEKAO RUKSAK KAIŠA DVOSTRUKO A POTOM UBIO DJEVOJČICU, RAZOTKRILO BI SE I KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU TE PRIJE VIŠE GODINA ZAUSTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE.

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr
Zahtjev SP 26.08.2016.
Snimci dječjeg ruksaka
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016.
DISK SA DOKAZIMA


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 16. studenoga 2017.

OMBUDSMENU O KRŠENJU ČLANA 23 USTAVA RS

Tražim od vas da upotrebite svoja ovlašćenja i zahtijevate od Republike Srpske od tužilaštva od MUP-a da mi odmah predaju materijal nastao pregledom racunara i bekapovanja hard diska te materijal nastao operativnim radnjama nadzora komunikacije nada mnom.

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST O KRŠENJU PRAVA GARANTOVANIH ČLANOM 23 USTAVA REPUBLIKE SRPSKE

OMBUDSMENU O KRŠENJU ČLANA 23 USTAVA RS

Veza: KTA 246/10. iz OJT Bijeljina. Ustav RS, član 23. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama. Član 27. Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva. Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.
ZKP-u, član "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije" :
(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac. (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca. (3) Pri otvaranju i pregledu oduzetih predmeta i dokumentacije mora se voditi računa da njihov sadržaj ne saznaju neovlašćena lica.

OBRAZLOŽENJE

14.12.2012. Okružno tužilaštvo u Doboju donijelo je odluku o nesprovođenju istrage protiv mene, (Naredba od 14.12.2012.) jer je prijava bila lažna odnosno, kako je navedeno nije bilo elemenata ni prijavljenog ni bilo kog drugog krivičnog djela. Prijavu su podnijela dva fizička lica odnosno pripadnici Okružnog tužilaštva u Bijeljini u svojstvu građana iako su i oni i inspektori znali da ne postoji krivično djelo. Zatražen je pretres prostorija i odnošenje računare što je potvrdio okružni tužilac u Bijeljini a naredio okružni sud u Bijeljini, (Naredba za pretres od 23.03.2010.). O toj odluci uopšte nisam bio obavješten nego sam telefonom kontaktirao sekretara a onda zahtjevom zatražio kopiju pa sam je dobio tek krajem naredne 2013-te godine.
Po naredbi za pretres odneseni su računari koji su se zadržali 5 dana u MUP-u a onda preko tužilaštva završili u depou osnovnog suda u Bijeljini gdje su ostali narednih oko 8 mjeseci. Iz OJT Doboj sam obavješten da njima nisu dostavljani ni podaci o pregledu računara niti o nadzoru nada mnom.
Iako sam odmah upozorio i više puta kasnije da se na računaru nalazi izuzetno vrijedni programski kodovi koje sam radio godinama za oko 130 programskih paketa te da postoji opasnost da će kriminalci koji su me lažno optužili uništiti kompletan sadržaj niko nije reagovao čak ni krajem godine kad sam zahtijevao kontrolu ispravnosti računara prilikom povrata, (Zahtjev za kontrolu) te sam računare preuzeo bez te kontrole, (Potvrda o povratu računara 22.12.2010.) a ispostavilo se da su svi podaci uništeni - obrisani...
Prema izjašnjenju Okružnog tužilaštva u Bijeljini, (Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.) pregled i vještačenje računara su vršila ovlaštena i stručna lica. Ko konkretno, nije navedeno a imam podatke od MUP-a, (Odgovor CJB Bijeljina od 15.12.2011.) da su okružnom tužilaštvu u Bijeljini upućeni neki izvještaji.
S obzirom da sam u to vrijeme praćen da su mi prisluškivani komunikacije očito se radi o tim podacima prikupljenim nadzorom i o podacima nastalim bekovanjem - kopiranjem hard diska računara. Prema svim tim podacima proizilazi da su u MUP-u pregledali računar i kopirali hard disk, sačinili izvještaje o tome i o nadzoru te kopiju dostavili u OJT Bijeljina a onda sve to nije poslato u OJT Doboj, koje je zadužilo predmet odlukom republičkog tužilaštva.
Čak i da je postojalo neko krivično djelo, recimo najbanalnije, kao šverc cigaretama to nije osnov da se moji programski kodovi otimaju i prikrivaju. Iz sadržaja člana ZKP-u koji sam citirao u uvodu vidi se da su još tada imali obavezu da me obavjeste i podatke dostave sudu što nije učinjeno a sada se brutalno krše ustavom garantovana prava i prikrivaju sačinjeni materijali.
Više puta sam pismeno tražio podatke o pregledu računara odnosno kopiju hard diska i podatke nastale nadzorom što je pravo garantovano Ustavom Republike Srpske član 23 a koje se prema tom istom ustavu član 48 ne može ni oduzeti ni ograničiti ali zbog kriminalnog rada tužilaštva i policije uporno se odbija poštovanje Ustava i garantovanih prava. Primjer toga je "Zahtjev za OJT Bijeljina od 20.01.2017." na koji uopšte nije odgovoreno a umjesto toga mi bez ikakvog rješenja sudska policija onemogućava pristup u OJT Bijeljina.
Iz tog zahtjeva citiram obe tačke koje su vrlo jasne i precizne :
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, Okružnog suda u Bijeljini, potpisanoj od strane sudije Đonlić Mensura, 24.03.2010. a zatraženoj od strane MUP-a i okružnog tužioca Šabić Murisa te držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.

Stoga tražim od vas da upotrebite svoja ovlašćenja i zahtijevate od Republike Srpske od tužilaštva od MUP-a da mi odmah predaju materijal nastao pregledom racunara i bekapovanja hard diska te materijal nastao operativnim radnjama nadzora komunikacije nada mnom.

PRILOZI

Naredba od 14.12.2012.
Naredba za pretres od 23.03.2010.
Zahtjev za kontrolu
Potvrda o povratu računara 22.12.2010.
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Odgovor CJB Bijeljina od 15.12.2011.
Zahtjev za OJT Bijeljina od 20.01.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 14. studenoga 2017.

PRITUZBA NA KRIMINALNI RAD SUDSKE POLICIJE

Razbojništvo Borovčanin Danka ide toliko da je nalagao podređenima da sve članove porodice Bajo opisuju kao ludake i time opravdava svoje fašističke metode. Ja neću ulaziti u analizu njegovog psihičkog stanja niti članova njegove porodice nego prilažem mišljenja njegove ćerke "Borovčanin Ana 01". Ovo je samo dio i to blaži opisa koji je ćerka iznela o svom ocu Borovčanin Danku. I TAKVA OSOBA SE USUĐUJE KOMENTARISATI NEČIJE PSIHIČKO STANJE...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

PRITUŽBA NA KRIMINALNI RAD SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI

(PROTIV BOROVČANIN DANKA, SEKULIĆ DUŠANA I LAZIĆ MILANA)

S obzirom da sam se i ranije obraćao Inspektoratu, povodom neustavnog, nezakonitog i diskriminatorskog postupanja sudske policije u Bijeljini, ovom prilikom ću izostaviti navođenje svih releventnih članova iz zakona, koje sam tada citirao i predočiću samo jedan stav iz člana 62 "Teže povrede radnih dužnosti":
dž) diskriminacija građana na osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vjerske pripadnosti, političkog uvjerenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, materijalnog stanja ili bilo koja druga diskriminacija...

PRITUZBA NA KRIMINALNI RAD SUDSKE POLICIJE

OBRAZLOŽENJE

Neću trošiti vrijeme na lične impresije i duge opise nego ću potencirati isključivo neoborive materijalne dokaze i to potekle sve od državnih organa osim 2 audio snimka razgovora sa načelnikom Borovčanin Dankom te sekretarom OJT Bijeljina koje sam lično napravio.
1) Dakle, prije svega skrećem pažnju na dokaz "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležni tužilac pismeno kaže da "NEMA SAZNANJA" o oštećenju materijalnog dokaza ubistva. Zašto nema ??? zato što je načelnik Borovčanin Danko naredio podređenima da na svaki način spriječe pristup tužilaštvu svim srodnicima ubijene djevojčice i dostavu dokaza o krivičnim djelima...
2) Dokaz da je to tako je izjava sudski utvrđena "Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr" gdje svjedok Mićić Zoran kaže da izvršava naredbu "ZDENKU BAJO, BUDIMKU BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA" za koju ne postoji nikakav pismeni dokaz, nikakvo pravosnažno rješenje suda ili nekog drugog organa.
3) Više puta sam usmeno i pismeno upozoravao Borovčanina da time krši ustav i zakone te da je obavezan zahtijevati pismeno rješenje za taj FAŠISTIČKI TRETMAN. Jadan od dokaza je "Zahtjev SP 26.08.2016." u kome skrećem paćnju na član 48 ustava RS, zahtijevam pismena rješenja o zabrani pristupa i prilažem zahtjeve predate drugim organima.
4) Jedan od tih dokaza je "Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016." u kome pominjem takođe prava garantovana ustavom a u 2 tačke se radi o predmetima koji su privatno vlasništvo. Borovčanin Danko mi je usmeno saopštio da navodno postoji neka usmena naredba da se više uopšte niko ne obavještava o mojim dolascima, (na disku "Borovčanin.mp3).
5) Umjesto da postupi po zakonu i preda mi pismena rješenja ili da ih traži od drugog organa, Borovčanin se obraća u OJT Bijeljina, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.) sa "MOLBOM" da "POBUDE" krivično djelo, protiv mene, (bilo koje) ne negirajući i ne pominjući opravdanost mog zahtjeva. Dalje se traži da se od suda zatraži donošenje MJERE ZABRANE, koju kako pismeno priznaje Borovčanin on i sudska policija NEMAJU PROCESNA OVLAŠĆENJA, da donose i primjenjuju.
Nadalje se traži da se naloži moj PSIHIJATRIJSKI PREGLED, što je još jedan u nizu pismenih stavova sudske policije kojima me opisuju kao LUDAKA. Sve se potkrepljuje sa pričicom da dolazim "NEOSNOVANO" te "SVESNO I UMIŠLJAJNO" ometam "državne" ??? ko zna šta, zgrade, kancelarije, stubove ???
6) Da moji dolasci nisu neosnovani, osim već obrazloženog izjašnjenja OJT Bijeljina, prilažem i dokaz "Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." kojim Osnovni sud naređuje da se privatno vlasništvo vrati mojoj porodici. Krivicom i odgovornošću Borovčanin Danka, dana 15.12.2016. za koji dostavljam i video snimke, nisu obavješteni ni sud ni OJT Bijeljina što u audio zapisu na disku "Danka.mp3" potvrđuje sekretar tužilaštva.
7) Da je materijalni dokaz ubistva, koji sam lično prezentovao Borovčaninu a o čemu OJT Bijeljina nema saznanja oštećen na opisani način dokaz je sudski dokument "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)". Analogno tvrdnjama Borovčanina da se moje ponašanje može objasniti samo psihičkim poremećajem izvodim zasigurno tačniji zaključak:
POSTUPCI BOROVČANIN DANKA SE OBJAŠNJAVAJU SAMO TIME DA JE ON PRIPADNIK MAFIJE KOJI SMIŠLJENO PRIKRIVA ZLOČINE.
8) Razbojništvo Borovčanin Danka ide toliko da je nalagao podređenima da sve članove porodice Bajo opisuju kao ludake i time opravdava svoje fašističke metode. Ja neću ulaziti u analizu njegovog psihičkog stanja niti članova njegove porodice nego prilažem mišljenja njegove ćerke "Borovčanin Ana 01". Ovo je samo dio i to blaži opisa koji je ćerka iznela o svom ocu Borovčanin Danku. I TAKVA OSOBA SE USUĐUJE KOMENTARISATI NEČIJE PSIHIČKO STANJE...
9) Dokaz "Službena zabilješka 1831/16 od 15.12.2016." pokazuje da sudska policija nije opisala da sam pred svim prisutnima pokazao MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, tražeći da se obavjesti tužilaštvo i da ne izvršavaju fašističke naredbe Borovčanina jer time krše ustav i garantovana prava te prikrivaju zločine. Zabilješku su sačinili Sekulić Dušan i Lazić Milan, LAŽUĆI da je izdato neko upozorenje i naredba.
10) Dokaz da su smišljeno prećutali postojanje materijalnog dokaza je "Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017." priložen kompletan, skeniran na disku gdje Sekulić Dušan potvrđuje da je vidio torbu. Neoborivi dokaz toga su i video snimci na disku "Snimak 03" i "Snimak 03 sa titlom" na kojima se to vidi.
11) Sekulić Dušan i Lazić Milan su SLAGALI u zapisniku za izdavanje naredbe a tu LAŽ je ispričao i Čivić Omer no pogriješili su jer nisu znali da imam video snimke pa je Čivić dodatno nasjeo na moje pitanje i "pojasnio" u zapisniku da je naredba izdata dok sam bio na uglu portirnice. Da je to laž vidljivo je na video snimcima "Snimak 02" i "Snimak 02 sa titlom". NE POSTOJI TRENUTAK DA MI LAZIĆ PRILAZI NITI DA MI SE UOPŠTE OBRAĆA. Postojanje i moj razgovor sa Zoranom Mićićem su takođe prikrili u zabilješci jer je to isti svjedok koji je opisao fašistički tretman ranije pred sudom.
12) BOROVČANIN DANKO JE PODMETNUO SNIMKE DALJE KAMERE KAKO BI PRIKRIO NEKE DETALJE KAO RECIMO BACANJE NA POD ZAHTJEVA ZA SP OD STRANE SEKULIĆ DUŠANA I NEKE DRUGE DETALJE. Dokaz da su snimci načinjeni daljom kamerom iznad stepeništa a prikriveni bliži od centralne kamere je prilog "Kamere u zgradi".
13) Protiv pripadnika SP i drugih sam podneo krivičnu prijavu za "davanje lažnog iskaza" koju prilažem na disku. Detaljnije opise događaja sam obradio na prilozima "Analiza snimaka 01-05" i "Analiza snimaka ruksak".
14) Bliže informacije i težinu zločina koji prikriva sudska policija po naredbi Borovčanin Danka mogu se pogledati na dokazu "Snimci dječjeg ruksaka" na disku, koji je policajac Lazić vidio uživo na manje od pola metra a onda po neradbi "ZABORAVIO" da opiše u zabilješci.
15) Dokaz "Dopis SP za sud od 24.04.2017." pokazuje da je Borovčanin osim što je umislio da je psihijatar, sebi dao za pravo i ovlasti sudije te kaže da 2 snimka "dokazuju" prekršaj. Podsjećam da je prikrio snimke bliže kamere i podmetnuo one dalje ali i iz ovih se vidi suština.

DANKO BOROVČANIN JE KRIMINALAC KOJI SMIŠLJENO PRIKRIVA DOKAZE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA NEOVLAŠTENO BEZ NAREDBE SUDA SPROVODEĆI TEROR I DISKRIMINACIJU NAD SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE, TRAŽEĆI OD PODREĐENIH DA FALSIFIKUJU ČINJENICE U ZABILJEŠKAMA.
Nevezano za reakcije komande SP ja ću u najskorije vrijeme objaviti na internetu snimke razbojništva i dokaze laži Borovčanina i drugih državnih službenika a do vas je hoćete li iste sankcionisati ili im pružiti podršku...

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr
Zahtjev SP 26.08.2016.
Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Borovčanin Ana 01
Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016.
Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017.
Kamere u zgradi
Krivična prijava za davanje lažnog iskaza
Snimci dječjeg ruksaka
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 12. studenoga 2017.

OBAVJEST NAČELNIKU CJB BIJELJINA

POSTUPCI MARKOVIĆ DRAGOSLAVA SE OBJAŠNJAVAJU SAMO TIME DA JE ON PRIPADNIK MAFIJE KOJI SMIŠLJENO PRIKRIVA ZLOČINE, KONKRETNO CILJ MU JE BIO DA SPRIJEČI DA DOKAZ O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA UKLONJENOG SA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO, DOĐE DO NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA. OSIM DA SE NE RADI O POGIBIJI ZBOG PADA SA BICIKLA NEGO OD PREDMETA KOJI JE PRESJEKAO RUKSAK KAIŠA DVOSTRUKO A POTOM UBIO DJEVOJČICU, RAZOTKRILO BI SE I KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU TE PRIJE VIŠE GODINA ZAUSTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE. TIME POSTAJU JASNI MOTIVI TOBOŽNJEG INSPEKTORA...

MUP-U REPUBLIKE SRPSKE


CJB-U BIJELJINA

OBAVJEST NAČELNIKU CJB BIJELJINA

Ovim dopisom ukazujem na teški kriminal nekih pripadnika centra javne bezbjednosti Bijeljina.
Prvi dokument koji to ukazuje je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležnog tužioca iz Okružnog tužilaštva u Bijeljini.
U njemu tužilaštvo kaže da nema saznanja o oštećenju materijalnog dokaza uklonjenog sa mjesta zločina jer policija o tome nije dostavila podatke.
Dokaz da ta oštećenja nisu navodna nego stvarna je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je precizno opisano da je predmet bio dvostruko presječenog kaiša, opran jakim hemijskim sredstvom a dio tog kaiša nedostaje.
Dokaz su i fotografije, "Snimci dječjeg ruksaka" koje je policija načinila odmah po ubistvu djevojčice 23.07.2009.
Odgovorno lice za više krivičnih djela je inspektor Marković Dragoslav koga sam prvo usmeno obavijestio o tome a onda i pismeno tražio podatke a dokaz je "Zahtjev za informacije 04.03.2011." na koji nikada nije odgovoreno.
Od vas očekujem da pokrenete sve zakonom predviđene radnje da se utvrdi zašto inspektor nije evidentirao oštećenja predmeta i pranje kaiša benzinom, te zašto o tome nije obavijestio Okružno tužilaštvo i da odmah uspostavite saradnjom sa članovima porodice ubijene djevojčice, kako bi se ovoj zločin razriješio.
U konkretno vrijeme vi niste bili na poziciji načelnika i ne postoji nikakva vaša krivica ali ukoliko to ne učinite smatraću vas lično odgovornim za pomoć počiniocu i prikrivanje ovog zločina.
Osim toga pismeno sam zahtijevao da mi se predaju materijali o pregledu računara koji mi je policija odnijela, te o nadzoru koji je takođe MUP-a vršio nada mnom, ("Zahtjev za informacije 15.07.2016." u prilogu, konkretne tačke 1 i 2) te očekujem da ODMAH bude pripremljen i da ga preuzmen po narednom dolasku.
Ako MUP nastavi da krši prava garantovana Ustavom u narednim danima ću konstantno u samoj zgradi CJB Bijeljina da podnosim pred službenicima i građanima, JAVNU USMENU KRIVIČNU PRIJAVU, protiv svih odgovornih i to će trajati danima sve dok krivci ne završe iza rešetaka gdje im je i mjesto.
POSTUPCI MARKOVIĆ DRAGOSLAVA SE OBJAŠNJAVAJU SAMO TIME DA JE ON PRIPADNIK MAFIJE KOJI SMIŠLJENO PRIKRIVA ZLOČINE, KONKRETNO CILJ MU JE BIO DA SPRIJEČI DA DOKAZ O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA UKLONJENOG SA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO, DOĐE DO NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA. OSIM DA SE NE RADI O POGIBIJI ZBOG PADA SA BICIKLA NEGO OD PREDMETA KOJI JE PRESJEKAO RUKSAK KAIŠA DVOSTRUKO A POTOM UBIO DJEVOJČICU, RAZOTKRILO BI SE I KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU TE PRIJE VIŠE GODINA ZAUSTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE. TIME POSTAJU JASNI MOTIVI TOBOŽNJEG INSPEKTORA...

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev za informacije 04.03.2011.
Zahtjev za informacije 15.07.2016.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 10. studenoga 2017.

KRIVIČNA PRIJAVA ZA DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

BOROVČANIN DANKO JE PRETVORIO SUDSKU POLICIJU U PRIVATNU BANDU KOJA JE U SLUŽBI TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE I VOĐE BANDE DODIK MILORADA, KOJI SU OPLJAČKALI MILIJARDE SAMO PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE A ODGOVORNI SU ZA NEBROJENE ZLOČINE, PLJAČKE I LIKVIDACIJE NEVINIH GRAĐANA...

KRIVIČNA PRIJAVA ZA DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA, (ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA, SPREČAVANJE DOKAZIVANJA, ITD)
Na osnovu KZRS, član 365, stav (1) Svjedok, vještak, prevodilac ili tumač koji da lažan iskaz u postupku pred sudom, u disciplinskom, prekršajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do dvije godine, stav (4) Ako su usljed djela iz stava 3. ovog clana nastupile osobito teške posljedice za okrivljenog, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i (5) Ako ucinilac dobrovoljno opozove svoj lažni iskaz prije nego što se donese konacna odluka, kaznice se novcanom kaznom, a može se i osloboditi od kazne.
Ključni i neoborivi dokazi za počinjeno krivično djelo su video snimci kamera u zgradi Vuka Karadžića 3 u Bijeljini i iz njih se vidi da su akteri lagali pred sudom u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr kao i u dokazu "Službena zabilješka 1831/16 od 15.12.2016." Svi dokazi su stoga priloženi na disku kao video snimci ili skenirani dokumenti a suštinski većina od njih je sastavni dio predmeta 80 1 Pr 082502 17 Pr.
Ali prije svega skrećem pažnju na dokaz "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." iz koga se vidi da OJT Bijeljina pismeno tvrdi da NEMA SAZNANJA o oštećenju materijalnog dokaza "Dječjeg ruksaka" koji sam doneo kao dokaz dana 15.12.2016. a da je isti oštećen i na koji način konstatovano je u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)". Dakle, posljedica ili cilj svega je bio da se taj dokaz ne dostavi nadležnom tužilaštvu, te stoga u dokazu "Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016." nema ni jedne riječi o TORBI, (dječjem ruksaku), niti da sam glasno upozoravao službenike da prekinu sa bezakonjem i kršenjem garantovanih prava.
Da je to tako dokaz je "Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017." u kome sudski policajac Sekulić Dušan odgovarajući na moja pitanja izjavljuje, citiram:
P: Da li sam u tom mometu vike i galame, kako vi tvrdite pokazao neki predmet?
O: Da, torbu.

Druga važna činjenica je izjava svjedoka Čivić Omera, koji kaže citiram iz zapisnika :
P: Možete li se sjetiti mojih riječi?
O: Sjećam se da ste vikali i govorili da se ne ispunjavaju vaša prava, vaša ljudska prava, da su svi radnici korumpirani u ruci ste držali neke papire, govoreći zašto se po ovim mojim zahtjevima ne postupa, koga ste tražili da obavijeste, ne mogu se sjetiti, tog dana vam nisam dao broj telefona suda, kontakt adresu.

U OVOM DIJELU SVJEDOCI POTVRĐUJU MOJU IZJAVU DA SAM POKAZIVAO MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA ZAHTIJEVAJUĆI DA SE POSTUPI U SKLADU SA ZAKONSKIM PROPISIMA TE UPOZORAVAO DA SE PREKINE SA PRIKRIVANJIMA ZLOČINA I KRŠENJEM PRAVA.
Time se dokazuje da je u pitanju smišljeni plan o prikrivanju ubistva osmogodišnje Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu a da bi se omogućio nesmetan nastavak pljačke milijardi maraka preko bankarskog sektora. Naknadno ću pomenuti još neke dokaze na tu temu a sada da obradim dio vezan za lažne izjave pred sudom koje su u suprotnosti sa video snimcima.
Da bi se sakrilo ovo bezakonje i prikrivanje teških krivičnih djela "svjedoci" su dobili instrukcije da lažu u dokazu "Službena zabilješka 1831/16 od 15.12.2016." i pred sudom tako što će pisati i izjaviti da je sudski policajac Lazić Milan izdao neko "UPOZORENJE" pa "NAREĐENJE". Dakle osim što su to Sekulić Dušan i Lazić Milan slagali pismeno u zabilješci, tu laž je ponovio prvo Sekulić Dušan, citiram taj dio iz Zapisnika:
"...govorio je povišenim tonom , tada mu prilazi sudski policajac Lazić Milan i upozorava ga da smanji tenziju i da ne galami, okrivljeni nastavlja povišenim tonom sa galamom govoreći da je sve korumpirano i da u sudu niko ne radi ništa, tada Lazić Milan naređuje da ne galami i da napusti objekat, međutim ni poslije te naredbe okrivljeni ne prestaje sa galamom..." a onda dodaje : "ističem da je policajac Lazić prvo upozorio okrivljenog da prestane sa vikom i galamom nakon što ovaj nije prestao policajac mu je naredio da prestane i da napusti zgradu suda, okrivljeni opet nije postupio nastavio je sa vikom i nije napustio zgradu suda nakon toga je Lazić ponovo naredio okrivljenom da prestane sa vikom i da napusti zgradu suda, ni u tom trenutku nije prestao sa vikom niti je napustio zgradu..."
Istu laž pokušava plasirati i "svjedok" Čivić Omer no uspio sam ubaciti i jedno pitanje koje će dodatno raskrinkati njihove laži:
"...u momentu izdavanja naredbi okrivljeni je stajao na samom ćošku portirnice, prvo se obratio Sekuliću koji je sjedio u portirnici, povišenim tonom se obratio Sekulić Dušanu pružajući mu neke papire u portirnicu odnosno kroz prozor što sam i vidio tada mu prilazi Lazić Milan i izdaje prvo upozorenje pa naređenja..."
DAKLE TAKOZVANI "SVJEDOCI" DETALJNO OPISUJU IZMIŠLJENI DOGAĐAJ KOJI JE MORAO TRAJATI BAR POLA MINUTA DO MINUT ALI JEDINI MATERIJALNI DOKAZI KOJI NE LAŽE SU VIDEO SNIMCI I NA NJIMA NE POSTOJI NIŠTA OD TOGA.
SNIMAK 02
SNIMAK 03
Lazić Milan, prije svega nije svjedočio pred sudom iako je najavljen kao ključni svjedok, koji je "IZDAO NAREDBU". Moguće da nije htio lagati kako je od njega traženo jer je znao da sam dobio video snimke a na njima se vidi da mi Lazić Milan uopšte ne prilazi dok sam bio na portirnici, a ne obraća mi se nikako ni kasnije kada sam se udaljio od portirnice čekajući da se obavjeste OJT Bijeljina i Osnovni sud, te komanda SP. Dokaz svega je "Snimak 02" odnosno "Snimak 02 sa titlom" na koji sam dodao komentare, dijelove izjava svjedoka i opis događaja. Na dokazu "Snimak 03" i "Snimak 03 sa titlom" bitno je da se vidi kako pokazujem materijalni dokaz ubistva, što je prikriveno u zabilješci te da mi prilazi sudski policajac Mićić Zoran čije prisustvo je takođe prikriveno u toj zabilješci.
Razlog za to je sudski utvrđena izjava Zorana Mićića o tretmanu koji se primjenjuje prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a to je da se svima zabrani pristup u OJT Bijeljina, (Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr). Cilj i posljedica je bio da nadležni tužilac NEMA SAZNANJA o materijalnom dokazu ubistva koji je skinut sa ubijene djevojčice i opran benzinom dak je kamion bježao sa mjesta zločina. Na kraju svoje izjave Sekulić Dušan kaže:
Okrivljeni je u toku tog događaja meni pokušao predati neki podnesak ali imajući u vidu da sam taj dan radio na legitimaciji stranaka odbio sam da primim isti jer nisam ni nadležan.
Ovde je takođe bitno istaći da ovaj dio nije naveden u zabilješci od tog dana a vidi se na početku "Snimka 02" kako mu predajem više dokumenata. Osim toga na kraju "Snimka 03" ponovo sam predao zahtjev za sudsku policiju, koji Sekulić Dušan baca kroz prozorčić na pod.
PODVLAČIM DA JE NAČELNIK BOROVČANIN DANKO PODMETNUO SNIMKE DALJE KAMERE KAKO BI OVO RAZBOJNIŠTVO I SVE OSTALO BILO TEŽE ILI KAKO JE ON MISLIO NIKAKO UOČLJIVO.
Radi se o dokaz "Zahtjev SP 26.08.2016." u kome tražim da dobijem pismena rješenja o zabrani pristupa saopštena usmeno, što se dokazuje osim predmetom 80 1 Pr 004323 11 Pr i audio zapisom "Borovcanin.mp3" u kome isti tvrdi da sudska policija neće više nikada nikoga obavještavati o mojim dolascima odnosno prije svega o MATERIJALNOM DOKAZU UBISTVA, koji je Borovčanin vidio a sprečava da isti dođe do nadležnog tužioca.
Iako sam ga usmeno i pismeno upozoravao da krši ustav i garantovana prava isti je nastavljao sa razbojništvima iako je pokazuje se potpuno svjestan svojih kriminalnih radnji. To se vidi iz dokaza "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." u kome Borovčanin prešućuje moje zahtjeve i materijalni dokaz kako bi me predstavio poremećenim prihopatom koji bez ikakvog razloga dolazi u zgradu. Da je razlog postojao i to veliki dokaz je pismeno izjašnjenje tužioca koje sam pomenuo a da je svjestan svog kriminala vidi se iz opisa gdje sam pismeno priznaje da on i sudska policija NEMA PROCESNA OVLAŠĆENJA ZA MJERE ZABRANE.
Te mjere zabrane uprkos nepostojanju bilo kakvog pismenog rješenja Borovčanin je primjenjivao 7 prethodnih godina, zahtijevajući od podređenih da mene i kompletnu porodicu opisuju kao ludake a pri tome nikako ne pominju dokaze koje su vidjeli sa ciljem da LAŽ o neosnovanosti i poremećenosti izgleda uvjerljivija kao i da kako tako opravda FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU koju je naredio.
Jedan od dokumenata koje sam predao Sekulić Dušanu je i dokaz "Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016." tražeći da po tome obavjesti OJT Bijeljina, sekretara tužilaštva što je isti po naredbi Borovčanina odbio da uradi. Dokaz je audio zapis "Danka.mp3" odnosno snimak mog razgovora sa njom u kome kaže da uopšte nije obavještena.
Dječji ruksak koji se vidi na snimku je privatno vlasništvo, kao i MREŽASTA METALNA KORPA, koju sam tražio pismenim zahtjevom od Osnovnog suda a kopiju istog takođe predao Sekuliću tražeći da se obavjesti Osnovni sud, sekretar suda, što takođe nije urađeno. Podsjećam da tih opisa u zabilješci uopšte nema a priznaje se tek pred sudom, citatom koji sam naveo da navodno dokumente nije htio primiti jer nije nadležan.
Da je u pitanju razbojništvo pod komandom Borovčanin Danka dodatni dokaz je i "Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." kojom se nalaže da predmet koji sam tražio pismeno ranije i usmeno dana 15.12.2016. bude vraćen.
NIŠTA OD TOGA SE NIJE DESILO PO ZAKONU JER JE BOROVČANIN PRETVORIO SUDSKU POLICIJU U PRIVATNU BANDU KOJA JE U SLUŽBI TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE I VOĐE BANDE DODIK MILORADA, KOJI SU OPLJAČKALI MILIJARDE SAMO PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE A ODGOVORNI SU ZA NEBROJENE ZLOČINE, PLJAČKE I LIKVIDACIJE NEVINIH GRAĐANA...
Sve navedeno je samo mali dio dokaza koje imam a predaću ih nadležnom tužiocu po pozivu.

PRILOG

DISK SA DOKAZIMA


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902