srijeda, 25. studenoga 2015.

DOKAZI O FALSIFIKOVANJU

Već godinama se sve moje komunikacije prate i snimaju, prvo nezakonito a sada moguće i po naredbi suda s obzirom da sam nastavio u još većem obimu iznošenje dokaza o kriminalu ne samo tužilaca nego i u sve većem broju sudija koji su u službi samozvanog "glavnog baje" i njegove tajkunske bande.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

DOKAZI O FALSIFIKOVANJU

Veza: Vaš dopis 080-0-Su-15-000027(-9) od 30.07.2015. sa prilogom 080-0-Su-14-000028(-11) od 07.11.2014.
Navedena dokumentacija sa prilozima koju ste mi dostavili samo dodatno pokazuje i potvrđuje da su predsjednik osnovnog suda u Bijeljini i sekretar, osobe koje odgovorno i profesionalno obavljaju posao na koji su postavljeni, šta sam pominjao i ranije u svojim tekstovima a sada ću citirati dio iz predmeta 80 0 P 056780 14 P od 10.02.2015. godine:
"Iz dosad navedenog proizlazi da je tužena RS smišljeno prvo preko OT Bijeljina a potom i preko svojih sudova učestvovala u prikrivanju krivičnih prijava jer u ovoj zemlji ne postoji vladavina prava nego se postupa po nalozima političke volje, što je jasno u medijima potvrdio glavni republički tužilac Republike Srpske. Dokument pod nazivom glavna rasprava je moj koncept ranije pripremljen za izvođenje dokaza u istom predmetu protiv AD Univerzal. Osnovni sud u Bijeljini mi nije dozvolio da izvodim dokaze ni u tom ni u bilo kom drugom postupku do danas u kome sam bio stranka. Ovaj predmet je prvi put da mi se dozvoljava izvođenje dokaza na način predviđen zakonom i to posle mojih insistiranja da se to učini ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje. Zahtjevi od 08.08.2013. godine. Radi se o zahtjevima predatim Osnovnom sudu u Bijeljini kojima se ukazuje na falsifikate suda u toj parnici te traži dokumentacija iz koje je navodno sud prenio određene informacije. Citiram sud „prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla probila joj je grudi i da je žica pokidala krvni sud“. U dopisu OT Bijeljina koji sam skenirao u tom zahtjevu ova rečenica ne postoji a ne postoji ni u bilo kom drugom dokumentu. U drugom zahtjevu sam skrenuo pažnju da je sud izašao iz tužbenog zahtjeva i praktično falsifikovao isti tvrdeći da sam tužbu zasnovao zbog nematerijalne štete zbog smrti Ivone Bajo. Odgovorne osobe ovog suda, Predsjednik suda i sekretar su me pozvali pismeno da bi udovoljili ovim zahtjevima ali kako materijal na koji se postupajuća sudija pozivala ne postoji Osnovni sud nije ni mogao da mi preda tražene podatke." (Ovde je pojam "odgovorne osobe" isključivo u smislu da postupaju profesionalno i u skladu sa propisima odnosno odgovorno).
Nažalost to nije opšte stanje u pravosuđu kao ni u drugim organima s obzirom da je takozvana država pretvorena u najobičniju privatnu bandu, koja nema nikakve veze ni sa ustavom ni sa zakonima iz kojih navodno proizilazi i crpi svoju moć i ovlaštenja. Ja ću u nastavku i u budućnosti tako i da je opisujem a svaki pojedinac je odabrao ili će tek da se opredjeljuje hoće li postupati u skladu sa zakonskim odredbama ili prema nalozima šefova fašističke zločinačke organizacije.


U vašem dopisu ste mi dostavili presudu okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 043325 Gž2, navodeći da je pokušana dostava 18.12.2014. i 23.01.2015 te da je obavijest od strane pošte "pribijena na vrata prostorije". Tvrdnja o "pribijanju" je obična laž jer već godinama imam poštansko sanduče i sve pošiljke ili obavijesti nalazim u njemu ili zakačene na kapiju ili na travnjaku ispred kuće. Nikada nijedna pošiljka nije bila "pribijena" na vrata. S tim u vezi napominjem da je dan pred izbore 2014-te na dužnost stupio novi poštanski službenik a prvu pošiljku je dostavio adresiranu na mog od 2012-te pokojnog oca sa uputstvom da glasa za SNSD. Tu brutalnu zloupotrebu podataka iz PIO i Pošta Srpske sam prijavio jednoj od opozicionih stranaka i dostavio pomenuti dopis. Već godinama se sve moje komunikacije prate i snimaju, prvo nezakonito a sada moguće i po naredbi suda s obzirom da sam nastavio u još većem obimu iznošenje dokaza o kriminalu ne samo tužilaca nego i u sve većem broju sudija koji su u službi samozvanog "glavnog baje" i njegove tajkunske bande.
Dana 18.12.2014. imao sam zakazano ročište u Osnovnom sudu u Bijeljini i bio izvan kuće, te istina ne 23.01.2015. nego 22.01.2015. ali sam cijelih tih mjesec dana, pokušavao bezuspješno da kopiram zapisnik sa ročišta iz decembra što mi je pošlo za rukom poslije više uzaludnih pokušaja, možda baš 23.01.2015 .
Što se tiče dijela o prisustvu javnosti i novinara zahvaljujem na obavještenju, informaciju ću prenijeti zainteresovanima a vezano za dokument 080-0-Su-14-000028(-11) on mi je bio mnogo važniji te ću mu posvetiti više pažnje.
Više zbog javnosti komentarisaću da Vlada RS smišljeno ne želi da tehnički osposobi sudove za tonsko snimanje jer njene sudije ne postupaju u skladu sa zakonskim odredbama a svoje manipulacije i organizovani kriminal tokom postupaka na taj način prikrivaju s obzirom da se kompromitujući dijelovi ne unose u zapisnik a naravno i ne snimaju. U predmetu 80 0 P 056780 14 P koji do sada ima nekoliko desetina strana a koje bi bilo korisno i svim sudijama da pročitaju, bili su prisutni i svjedoci građani, koji će po potrebi potvrditi da su sve opomene suda, (da ne čitam dokumente, da ne citiram dijelove, nego da opisujem šta je napisano i slično) zavedene u zapisnik tek kada sam ja insistirao da se unesu te sada navodim samo jedan takav primjer sa ročišta 08.07.2015.:
"S obzirom da je tužena RS konstantno tvrdila da su dokazi koje sam imao namjeru da prezentujem i o tome usmeno podnesem krivičnu prijavu, već ranije bili poznati i obrađivani u spisu KTA 596/09 te da je sve to opisano u službenoj zabilješci koju je sud usvojio u sklopu dokaza, analizom te zabilješke pokazaću da su to bile smišljene laži da u toj zabilješci ne postoji ništa od krivičnih dijela koje sam naprijed naveo a posebno nema ni pomena o oštećenju tuđe stvari niti o krijumčarenju. U vrijeme podnošenja ove dopune krivične prijave, AD Univerzal je u sastavu još uvjek moćne i nedodirljive Bobar grupe ali je, što je za javnost bila tada tajna Bobar Banka dobila rok da izvrši dokapitalizaciju od nekoliko desetina miliona KM do kraja septembra. Vlasnik Bobar grupe umire posljedni dan tog roka a 40 dana kasnije i u narednom periodu se otkriva da u Bobar Banci nedostaje bar 150 miliona KM za šta je direktno odgovorna tužena RS, koja je suvlasnik te banke. Jasno je da su sve radnje koje je tužena vršila prema meni i mojoj porodici u suprotnosti sa ustavom i zakonima imale za cilj, ne da štite javni red i mir nego da štite mir pripadnika zločinačke organizacije instaliranih u državnim organima koji su u predhodnim godinama pljačkali novac kako iz Bobar Banke tako i iz drugih firmi, drugim nezakonitim radnjama. OT Bijeljina je saučesnik u ovom kriminalu, kao i sudovi u Bijeljini koje sam godinama obavještavao uz dokaze o teškim krivičnim djelima. Sud opominje tužitelja da je dužan da se drži predmeta spora odnosno tužbenog zahteva, odnosno da prilikom obrazlaganja materijalnih dokaza, obrazlaže ono što je vezano za navode iz tužbe i tužbeni zahtjev."
Ja nisam kriv što sudije nisu htjele da postupaju u skladu sa zakonom iako sam još prije par godina pismeno upozoravao da ne pružaju pomoć kriminalcima iz OT Bijeljina jer će i sami tako izvršavati krivična djela što će ostajati u zapisnicima a nijedno od njih meni neće promaći. Ja sam dakle po planu sudije trebao prestati sa opisivanjem kriminala i odgovornosti sudija i sudova a da se ne vidi kako mi se to pokušava zabraniti. Ja naravno niti sam prestao niti ću prestati da iznosim dokaze o kriminalu sudija nego ću naprotiv u nastavku kada budem obrazlagao priklopljene spise, opisati i dokazati kakvim se podmuklim kriminalnim metodama i falsifikatima pokušavaju da služe okružni tužioci i sudije kako bi prikrili najmonstruoznija krivična djela i tako pomognu počiniocima.
Brutalno gaženje po garantovanim pravima, kao šibicari na autobuskoj stanici, ima spisa nema spisa, podmetni, slaži, falsifikuj, kao da je ustav buvlja pijaca a oni drže tezgu i od njihove volje zavisi da li će kome, kada i koliko prava udijeliti, da li će poštovati i primjeniti zakon ili usmene naredbe šefova bande od Kovačevića do Dodika.
Što se tiče predmeta 80 0 P 039222 12 P, detaljno ste mi obrazložili sve radnje vezano za njegovo slanje u Banjaluku ali je ostala nerazjašnjena jedna sitnica. Kako je naime moguće da postupajuća sudija 18.08.2014. naređuje da se spis dostavi Vrhovnom sudu RS ako pred sobom ima dopis Osnovnog suda u Banjaluci, kojim se taj predmet traži ??? Pitanje je kakve uopšte zaključke mogu da izvuku sudije iz priloženih dokaza, (posebno kada ne dozvoljavaju njihovo izvođenje) ako nisu sposobne uočiti na dokumentu, naziv organa koji im je to poslao ? Drugi problem je to što je Osnovni sud u Banjaluci prihvatio prijedlog Pravobranilaštva RS, da se dostavi spis Osnovnog suda u Bijeljini 80 0 P 039222 12 P, bez ijedne riječi objašnjenja zbog čega je on relevantan a isto to čine i sudije u Bijeljini. I to je smišljeni organizovani kriminal jer Pravobranilaštvo RS, uglavnom nema pojma ni šta u mojim tužbama piše pošto ih ne čitaju a kamoli da mogu predmete zastupati pred sudom. Umjesto toga sudije "izvode dokaze" u presudama pišući besmislice koje nemaju nikakve veze sa tužbenim zahtijevom a nerijetko se navode i smišljene laži i falsifikati.
I sada dolazimo da glavne teme ovog dokumenta a to je falsifikovanje presude od 22.12.2010. Prekršajnog suda u Bijeljini. Podsjećam da su moja pitanja vezana za to glasila ovako:
"3. Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo podnesak na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima među kojima se nalazio i falsifikat "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" o čemu sam obavijestio odmah Sud u tom predmetu, nakon čega je pomenuti falsifikat povučen. Da li je Osnovni sud u Bijeljini podneo po službenoj dužnosti krivičnu prijavu zbog krivičnog djela “Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave” ?
4. Da li je Osnovni sud u Bijeljini dostavio Pravobranilaštvu RS pomenuti falsifikat ili je to učinio neki drugi organ, te ako vam je poznato koji ?"

Sada ću na primjeru odgovora Osnovnog suda demonstrirati kako razotkrivam informacije koje državni organi pokušavaju sakriti. Dakle umjesto da se na jasno postavljeno pitanje odgovori sa JESTE ili NIJE podnesena krivična prijava, to se izbjegava i postavlja kontrapitanje meni, na osnovu čega sam utvrdio da je dokument falsifikovan, gdje se nalazi falsifikat, te ko je počinio krivično djelo a sve se završava savjetom da ja lično podnesem prijavu u OT Bijeljina...
Ukoliko to nekome još nije poznato, obavještavam vas da je meni i svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo koju je RS ubila prilikom šverca koji je vršila u Bobar grupu, zabranjen pristup u OT Bijeljina upravo zato da ne bih razotkrivao njihove mafijaške poslove. Nadalje iako mi nije odgovoreno konkretno iz protivpitanja se lako zaključuje da Osnovni sud u Bijeljini nije ništa uradio da se taj kriminal razotkrije i prijavi. Istina je da ja u samom zahtijevu nisam iznosio dokaze ali sam Osnovni sud prethodno pismeno obavijestio više puta o tom krivičnom djelu.
Skrećem prvo pažnju na moj dopis "FALSIFIKATI, LAŽI I MANIPULACIJE" predat Osnovnom sudu u Bijeljini, (kao i svim drugim organima u istoj zgradi) kako se vidi na pečatu kopije koju imam 30.12.2013. a koji počinje pasusom:
U prilogu vam dostavljam materijal koji pokazuje da je Kovačević Novak, manipulisao Sudskom policijom, obmanjivao ih i tražio da u zabilješkama navode laži, te tražio pomoć i od sudova, da bi prikrio krivična djela nekih pripadnika OT Bijeljina, što je uključivalo čak i falsifikovanje sudske presude.što sam objavio i na internetu na web stranici
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574 Ja sam dakle već odavno dostavio sudu dokaze o tom krivičnom djelu a sada pojašnjavam da sam prvo imao odluku Okružnog suda u Bijeljini od 22.12.2010. kojom se postupak obustavlja a utvrdio sam da postoji falsifikat kada je Pravobranilaštvo RS dostavilo sudu odluku Prekršajnog suda na kojoj je istog datuma udaren pečat pravosnažnosti. Skenirane dijelove tih odluka prilažem i sada na uvid na jednom listu "Rješenja sudova".
Skrećem pažnju na to da za pokretanje istrage po podnošenju krivične prijave nije uslov da je poznat počinilac nego samo to da postoje dokazi o izvršenju. Meni nisu poznata imena zaposlenih u administraciji suda i nisam htio špekulisati sa tim, posebno što se upisano ime ne može sa sigurnošću dešifrovati. Djeluje kao "LOVRIĆ" ćirilicom ali može biti i neko drugo prezime, no da imam popis osoblja odmah bih imao i odgovor, što znači da predsjedniku suda, sekretaru i sudijama nije teško identifikovati počinioca.
No ovde je osoba koja je udarila pečat sporedna a glavni krivac je onaj koji je tražio da se presuda falsifikuje i koristi kao izgovor za fašističke metode koje sprovodi tužilačka mafija. Osim datuma iz 2010-te vidljiv je ispod i drugi datum 18.09.2013. što bi mogao biti dan kada je izdata kopija ovog falsifikata da bi se koristio u parnici protiv mene. Ako je to tako onda je zaista Osnovni sud izdao taj dokument Pravobranilaštvu, no moglo je to ići i posredno preko centra organizovanog kriminala u Bijeljini, UREDA GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA, tročlane bande Kovačević, Gruhonjić i Debeljević.
Poslednje pitanje je bilo gdje se nalazi "navodni" falsifikat, što znači da sud osporava njegovo postojanje i daje osnov za sumnju kako je falsifikat uklonjen iz arhive i zamjenjen drugim dokumentom. Možda ću jednog dana i to da provjeravam ali ono što je sada bitno je to da sam odmah 2013-te pismeno obavjestio i sud u konkretnom predmetu 80 0 P 043325 13 P 2, podneskom "OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ" iz koje navodim taj dio:
Zastupnik tužene očito ne zna šta je diskriminacija, te ga podsjećam da se pod tim smatra SVAKO RAZLIČITO POSTUPANJE, no važnije od svega je pokušaj da se obmane sud prilaganjem Rješenja prekršajnog suda od 12.08.2010. br 80 1 Pr 000670 10 Pr sa pečatom na vrhu da se radi o pravosnažnoj odluci. Istina je da je dana 22.12.2010. ta odluka preinačena a postupak OBUSTAVLJEN DONESENIM Rješenjem 80 1 Pr 000670 10 Pžp, koje prilažem. Pitanje je samo da li je tužena RS pokušala prevariti sud ili je neko obmanuo zastupnika ?
I to je bio trenutak da me sud upita kako sam utvrdio, ko je sačinio i gdje se nalazi falsifikat a ne u odgovoru na moj zahtijev. Tada su dakle postojala 3 primjerka tog falsifikata i to osim Pravobranilaštva koje ga je i dostavilo, drugi u posjedu suda a treći kod mene. Ni tada a ni bilo kada kasnije postupajuća sudija odnosno sud nisu postavljali pitanje o falsifikatu nego je mafija napravila plan da prikrije krivično djelo i ukloni dokaz iz spisa. To je izvršeno tako što su SVE U JEDNOM PRIMJERKU, sud i pravobranilaštvo izveli manevar da se prvo zatraži dostava slabo vidljivih dokumenata, a onda tužena kao ne znajući šta to nije čitljivo traži da im se vrate svi prilozi, (podneskom u jednom primjerku) što sud i čini a onda Pravobranilaštvo dostavlja novi set dokaza, u dva primjerka ali popis tih dokaza samo u jednom primjerku za sud a ne i za mene. Sve ovo je opis sudije koji ja samo prepričavam te ističem da je i bilo možda zakonito to što sud šalje dopis tuženoj a ne i meni kopiju no svaka stranka mora sve podneske predavati u dovoljnom broju primjeraka, te je jasno da je dopis kojim PRS, traži povrat svih dokaza bez kopije za mene nezakonit, na stranu što je cijela operacija krivično djelo:
"Obaveza prijavljivanja krivičnog djela, stav (1) Službena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzećima i ustanovama dužni su da prijave krivična djela o kojima su obaviješteni ili za koja saznaju na koji drugi način. U takvim okolnostima, službeno i odgovorno lice će preduzeti mjere da bi se sačuvali tragovi krivičnog djela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično djelo i drugi dokazi o njima i obavijestiće o tome, bez odlaganja, ovlašćeno službeno lice ili tužilaštvo.
I tako, umjesto da prema obavezi iz ZOKP-u, sačuva dokaze izvršenje krivičnog djela, sudija ga je uklonila iz spisa a moja primjedba da nikada neće biti dostavljen u spis iako je bio najjasnije odštampan nije ušla u zapisnik. Ali iako je uklonjen iz predmeta i po svoj prilici izvršena ispravka u arhivi, ostao je primjerak kod mene, koji nisu mogli ukloniti, te sam s obzirom da mi je ulaz u OT Bijeljina zabranjen, podneo prijavu u CJB Bijeljina, navodeći i sudiju kao jednog od odgovornih prema stavu 2. Osim toga to je bila jedna od tačaka tužbenog zahtijeva u parnici 80 0 P 057426 14 P:
"4) Tužena RS je kreirala i pustila u promet dokument, presudu Prekršajnog suda 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 sa lažno ovjerenim sadržajem, odnosno lažnim pečatom pravosnažnosti, te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti."
Za ovu tvrdnju sam naravno dostavio dokaze i opet me sud nijednom ne pita kako sam utvrdio, ko je izvršilac niti gdje se falsifikat nalazi nego iako je jedan od počinilaca krivičnog djela, postupajuća sudija ne traži svoje izuzeće u skladu sa zakonom nego nastavlja sa prikrivanjem kriminala i svog udjela u tome, te u presudi iznosi stav:
Što se tiče dijela tužbenog zahtjeva koji se odnosi na tužitelj traži naknadu nemaetrijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti jer je kako navodi tužena RS kreirala i pustila u promet dokument - presudu Prekršajnog suda 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010. godine, sa lažno ovjerenim sadržajem, odnosno lažnim pečatom pravosnažnosti, tužitelj nije po mišljenju ovog suda takođe dokazao da je pretrpio štetu zbog navedene okolnosti. Sud je uvidom u navedeno Rješenje prekršajnog suda br. 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010. godine utvrdio da se na njemu nalazi zaista pečat pravosnažnosti sa danom 22.12.2010.godine, te da navedeno rješenje nikada nije ni postalo pravosnažno jer je Odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pžp po žalbi tužitelja Zdenka Baje na navedeno prvostepeno rješenje postupak obustavljen. Međutim, kao što je već navedeno tužitelj nije dokazao u čemu se ogleda šteta koju je pretrpio, te nije predložio dokaz na okolnosti stepena, intenziteta i trajanja pretrpljenih duševnih bolova. Takođe tužilac svo vrijeme koristi riječi: lažno ovjeren sadržaj, lažan pečat pravosnažnosti, pri tom ne dokazujući šta je pri tome mislio, jer iz naprijed navedenog proizilazi da tužilac misli da je u pitanju, namjera tužene, isključujući bilo kakvu moguću pogrešku u postupanju.
Ovde dakle sud priznaje kako je utvrdio falsifikovanje dokumenta a onda iznosi besmislice o tome kako nema dokaza o šteti iako na zahtijeve još od 2010-te o tome kako je uništeno privatno vlasništvo moje porodice, dječiji ruksak Ivone Bajo, nema odgovora godinama ali je bilo ovakvih falsifikata a onda od 2012-te i pravosnažnih presuda kojima se pokušavao opravdati fašistički tretman prema porodici djevojčice koju je ubila državna mafija, čije su sudije sastavni dio. Želim svim sudijama da dolaze po svoju platu toliko puta i ne primaju je onoliko dugo, koliko sam ja puta uzalud dolazio da dobijem odgovor na to pitanje a o drugim štetnim posljedicama biće riječi u aktuelnoj parnici koja je još u toku.
Da li je to što "nisam predložio dokaz na okolnosti stepena, intenziteta i trajanja pretrpljenih duševnih bolova" razlog i za činjenicu da je uklonila dokaz krivičnog djela umjesto da ga sačuva i prijavi nadam se da ćemo saznati uskoro, kad zaživi pravna država umjesto mafijaške koja je trenutno na sceni.
I šta ako neko pokuša oružanu pljačku benzinske pumpe, marketa, banke pa ne uspije, nego pobjegne poslije intervencije policije. Hoće li se uzimati izjave svjedoka i pregledati snimci da bi se otkrili i procesuirali počinioci ili će se izbrisati i sve zaboraviti. Ne bi naravno da sam ja počinilac ali kad su odgovorni za pljačku Bobar banke, predsjednik zločinačke organizacije RS, njena zločinačka vlada, bivši poslanik onda OT Bijeljina nije nadležno a isti taj stav je zauzelo i Specijalno tužilaštvo. Istragu je preuzelo tužilaštvo BIH a onda "glavni baja" šef bande prijeti referendumom.
Šta ako poslije tog eventualnog referenduma Sud BIH naredi da SIPA izuzme predmet KTA-596/09 iz OT Bijeljina i sasluša osobu Stjepanović Danicu. Hoće li glavni tužilac narediti sudskoj policiji da ne dozvole pristup pripadnicima sipe, da pucaju na njih, Hoće li sipa pucati na sudsku policiju ??? I sve to da bi se prikrila pljačka tajkunske bande i sačuvali oteti milioni i milijarde, koliko je ko stigao da ugrabi. U zgradi na adresi Vuka Karadžića nema tužilaca i sudija Republike Srpske. Postoje samo sluge mafije koje su spremne vršiti najpodmuklija krivična djela i koristiti fašističke metode da bi sačuvali nezakonito stečeni položaj i materijalne koristi a same sudije su svojim presudama okarakterisali zgradu u kojoj rade simbolom fašizma, "GESTAPOOM" zločinačkog mafijaškog režima, kome se bliži kraj.
Istina je da sam dokaze u spis 80 0 P 057426 14 P, dostavio par dana poslije odgovora suda 080-0-Su-14-000028(-11) ali sam još krajem prethodne 2013-te, cijelih 10 mjeseci ranije pismeno obavjestio sud o tome u pomenutim podnescima "FALSIFIKATI, LAŽI I MANIPULACIJE" i "OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ". Zašto postupajuća sudija nije prijavila krivično djelo nego ga je prikrila to neka se zapitaju svi oni koji žele da postupaju u skladu sa zakonom.
Dodajem da sam u zapisnik predmeta 80 0 P 056780 14 P istakao da postoje uslovi da sudija zatraži svoje izuzeće i to prije svega da ne sluša kako ću opisivati njen kriminal u nastavku parnice, no kako se svojih nedjela očito ne stidi nego se njima ponosi to će ih sve zavesti u zapisnik od 06.10.2015. kada je zakazan nastavak s obzirom da na moj poslednji prijedlog o sporazumu nije bilo odgovora, (iz zapisnika "Glavna rasprava 16.03.2015.".
"S tim što ukratko navodim da sam u istom naveo da postoje razlozi da postupajući sudija na osnovu zakona traži svoje izuzeće u ovom predmetu a iz razloga što smatram da ista ne može da odlučuje u predmetnima u kojima je ona postupala, te navodim da sam podnio pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje isprave i prikrivanju falsifikata u čemu je učestvovao Osnovni sud i Pravobranilaštvo RS u prikrivanju tog dokumenta, umjesto da se po službenoj dužnosti prijavi krivično djelo. S toga smatram da bi postupajući sudija trebala da zatraži svoje izuzeće, te iz razloga što se radi o o predmetima u kojima je postupala postupajući sudija pa mislim da ne bi bilo objektivno da sama odlučuje o svom radu obzirom da su ti predmeti predloženi kao dokaz u ovom predmetu, inače nemam nikakve primjedbe na rad i odnos postupajućeg sudije prema meni i svim drugim učesnicima u toku postupka koji je izuzetno korektan.
Vezano za moje primjedbe o primanju podnesaka pravobranilaštva u samo jednom primjerku primjećujem da sud pokušava sakriti tu neregularnost. Naime moje pitanje je glasilo:
5. U više navrata Pravobranilaštvu RS je dozvoljeno da podneske predaje samo u jednom primjerku, (za sud) uprkos mojim konstantnim primjedbama. Prvi put se to desilo prilikom dopisa kojim su tražili povrat dokaza (80 0 P 043325 13 P 2), kako ja ne bih primjetio uklanjanja falsifikata a poslednji put dana 22.10.2014. (80 0 P 039222) Da li je naredba Predsjednika suda vezano za tu temu obavezujuća za prijemnu službu, postupajuće sudije i sve stranke ili je samo ukras na zidovima kancelarija 1 i 13 ???
A sud mi odgovara za datum 24.12.2013. koji ja nisam pominjao u pitanju. Ako je to podnesak kojim se traži povrat priloga i ako je evidentirano da je dostavljen u dva primjerka onda je sudija načinila još jednu povredu jer mi ta kopija nije uručena i nigdje ne postoji u zapisnicima dokaz za to, Osim toga naveo sam datum 22.10.2014. (80 0 P 039222) o čemu se sud ne izjašnjava u svom odgovoru.
I na kraju nažalost moram reći i dokazati da je tvrdnja suda koju ću citirati netačna:
"Prema utvrđenim provjerama, rješenje ovog suda broj 80 1 Pr 000 670 10 Pr ste Vi dostavili u predmet ovog suda broj 80 0 P 043325 13 P2."
Vjerujem da "provjere" nije izvršio ni predsjednik niti sekretar suda nego postupajuća sudija. Prvo što nedostaje u ovoj laži je datum kada sam ja to "dostavio rješenje ovog suda broj 80 1 Pr 000 670 10 Pr" a datuma nema jer ne postoji jer nisam ja dostavio taj dokaz nego zastupništvo zločinačke organizacije RS, što sada očito pokušava postupajuća sadija da isfalsifikuje činjenično stanje zbog svog učešća u kriminalu. Ja sam u spis dostavio Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp, Okružnog suda u Bijeljini kako bih dokazao i razotkrio falsifikat, kao prilog podneska "OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ", nakon čega je taj falsifikat i uklonjen. Rješenje 80 1 Pr 000 670 10 Pr dostavilo je Pravobranilaštvo RS podneskom od 11.12.2013. što je druga stavka na prvoj strani koju sada prilažem. I šta je cilj ove lažne tvrdnje da sam ja dostavio sporno rješenje u spis, da li je ta rečenica već otpremljena MUP-u RS ili tužiocu koji postupa po mojoj prijavi i ko je "utvrdio" tu laž, da li sudija koja je učestvovala u uklanjanju dokaza, koja ne može da utvrdi ni koji sud je zatražio spis iako ima pred sobom njihov dopis? Kako da zna razliku između Pžp i Pr, kad ne razlikuje Vrhovni sud od Osnovnog ? Šta je za nju koja je napisala tolike laži do sada kao i drugi pripadnici pravosudne mafije, jedna laž manje ili više?
Najveće laži pravosudne mafije počinju riječima da su nešto utvrdili. Zapitajte sudije kriminalce osnovnog suda u Bijeljini gdje su u mojim tužbama za diskriminaciju "utvrdili" da smatram kako sam diskriminisan time što je usmena fašistička naredba o zabrani pristupa IZDATA, umjesto kako ja tvrdim da je diskriminacija izvršena kršenjem člana 16 Ustava RS i prava da na odluku o mome pravu imam pravo žalbe, što naravno podrazumjeva da je dobijem u pismenom obliku a ne da je pripadnici bande mjenjaju kao prljava odijela, kad sam uspio da razotkrijem njihove podmukle spletke.
Krivična prijava o tome je predata u CJB Bijeljina 20.10.2014. 7 dana prije mog zahtijeva vama a oko 15 prije vašeg odgovora i od tada je prošlo 10 mjeseci da nisam dobio nikakvu obavjest o toj prijavi. Da li zato što su nadležni "utvrdili" da sam ja "dostavio" falsifikat u tužbu. Dokaz je uklonjen iz spisa, vjerovatno i iz arhive a sada se pokušava predstaviti da se prvi put pojavio tako što sam ga ja priložio u spis, da sam ja autor falsifikata možda ??? Nažalost ovo je samo mali dio kriminala koji čine sudije a sve ću detaljno razotkriti na ročištima od oktobra nadalje.
Da nisam možda ja poslao i cijeli spis 80 0 P 039222 12 P ? ni to me ne bi iznenadilo da se "utvrdi" s obzirom da je na moje izraženo čuđenje i pitanje zašto je taj spis poslat Vrhovnom sudu RS, kad je parnica još u toku i nema nikakve veze sa temama bilo koje tužbe koja je drugostepeno okončana, sudija je odgovorila da nije sigurna zbog čega te da sam možda ja to tražio od Vrhovnog suda ??? Ispostavilo se da je predmet poslat na pogrešnu adresu krivicom sudije i očito se sada lažnom tvrdnjom da sam ja "dostavio" sudu falsifikovano rješenje pokužava sakriti odgovornost postupajuće sudije i pravobranilaštva. A da nije ta tvrdnja samo lažna, nego je i glupa pokazuje druga rečenica iz odgovora 080-0-Su-14-000028(-11) od 07.11.2014.:
Uvidom u predmet ovog suda broj 80 0 P 043325 13 P2 konstatovano je, da je na zapisniku sa pripremnog ročišta od 29.04.2014. godine, naloženo tuženom da u dovoljnom broju primjeraka dostavi sudu, pored ostalih dokaza i: rješenje ovog suda broj 80 1 Pr 000 670 10 Pžp od 22.12.2010. godine, za koje je konstatovano da nije dostavljeno u spis ovog suda broj 80 0 P 043325 13 P2.
Dakle 80 1 Pr 000 670 10 Pžp nije rješenje "ovog suda" (Osnovni sud u Bijeljini) nego je to odluka Okružnog suda u Bijeljini, što se vidi iz završnog dijela "Pžp". Tužena nije ni dostavljala nikad to rješenje nego samo 80 1 Pr 000 670 10 Pr, što se vidi iz popisa dokaza koje je tužena navela u svom odgovoru, koji prilažem. Zašto bi sud nalagao bilo kojoj strani da dostavi neki dokaz, koji nije ni predložila a ni druga strana to nije tražila? Stvarno stanje je drugačije i sud je upozorio tuženu da dostavi 3 rješenja Prekršajnog suda, sva tri navedena na prvoj strani odgovora a koje nije dostavila poslije mahinacije sa vraćanjem dokaza pravobranilaštvu, što sam prokomentarisao da nikada neće uraditi jer sam razotkrio njihov falsifikat.
Uostalom ovo razbojništvo i sva ostala će biti detaljno razjašnjeno u nastavku parnice 80 0 P 056780 14 P kada budem analizirao predmet 80 0 P 043325 13 P2 i ostale u kojima su vršene kriminalne radnje sudija a da je sve istina što sam prethodno naveo dokaz je zapisnik "Glavna rasprava 80 0 P 043325 13 P 2". gdje su na drugoj strani (uokvireno pravougaonikom, popisani dokumenti koje je tužena RS trebala dostaviti a nije, među kojima nije 80 1 Pr 000 670 10 Pžp, nego podvučeno linijom "Rješenje ovog suda br. 80 1 Pr 000 670 10 Pr od 12.08.2010. g"...
DO TADA NEKA SVI TUŽIOCI I SUDIJE, PRIPADNICI PRAVOSUDNE MAFIJE, ZNAJU DA IH TRETIRAM KAO ČLANOVE ZLOČINAČKE FAŠISTIČKE BANDE, SAUČESNIKE U PRIKRIVANJU UBISTVA IVONE BAJO, U UBISTVIMA STOTINA NEVINIH LJUDI, PLJAČKANJU I PONIŽAVANJU NARODA I NEKA GLEDAJU KAKO RUŠIM DODIKOV MAFIJAŠKI REŽIM I NEKA NASTAVE DA GA SPAŠAVAJU JER AKO TO NE USPIJU ČEKA IH ROBIJA KO I NJEGA...

PRILOZI


Rješenja sudova
Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2
Glavna rasprava 80 0 P 043325 13 P 2

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 15. studenoga 2015.

PRIKRIVANJE DOKAZA UBISTVA

DOKAZ ZLOČINA JE UKLONJEN SA UBIJENE DJEVOJČICE I SAKRIVEN DA BI SE PRIKRIO ŠVERC I PLJAČKA PREKO BOBAR GRUPE. TAJ KRIMINAL JE DANAS RAZOTKRIVEN ALI JE JOŠ TAJNA ZA JAVNOST NA ČIJIM RAČUNIMA SU ZAVRŠILE STOTINE MILIONA MARAKA NOVCA POKRADENOG PREKO BOBAR BANKE, ČIJI JE REPUBLIKA SRPSKA SUVLASNIK...

PRIKRIVANJE DOKAZA UBISTVA

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz
                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

Veza : Vaš dopis 080-0-Kpp-09-000 214 od 24.01.2014.
U navedenom dokumentu nalazi se popis predmeta koje su moje privatno vlasništvo a bili su na čuvanju u sudu. Takođe se navodi od kog datuma te se traži od OT Bijeljina da se izjasni o mogućnosti vraćanja predmeta. To je izvršeno tek poslije više od godiinu dana i to bez stavke 11 (korpa) i sa stavkom 4 (ruksak) oštećenom odnosno presječenog kaiša, bez većeg dijela istog. Stoga su mi zbog zaštite povrijeđenih prava potrebni sledeći dokumenti i informacije:
1. Odgovor OT Bijeljina na navedeni dopis ako postoji
2. Zahtijevi OT Bijeljina za deponovanjem predmeta do koga je došlo kako se navodi Naredbom od 02.09.2009. i 01.05.2010. i naredbe po tim zahtjevima.
3. Svi drugi dokumenti dostavljeni od OT Bijeljina (ako postoje), po navedenom spisu a da nisu navedeni u tačkama 1 i 2.
4. Zapisnik o predaji predmeta koji su bili na čuvanju po naredbi suda.
5. Da li je istinita tvrdnja punomoćnika da metalna korpa (koju nisam dobila) nije ni predata, te ako jeste vaše izjašnjenje zbog čega je ista zadržana ?
6. Tražim objašnjenje Osnovnog suda u Bijeljini ako vam je poznato, zašto je stavka 4 (dječiji ruksak) oštećena, presječenog kaiša, čiji dio nedostaje a ostatak je zamrljan.

Kopije traženih dokumenata i odgovor, želim da se dostave na navedenu adresu u Bijeljini…

Bijeljina, _____________2015.godine                             Podnosilac zahtjeva

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 5. studenoga 2015.

PRITUZBA ZBOG SMISLJENE PRISTRASNOSTI

Posljedica svega je da ja kao tužilac moram da se bukvalno borim sa sudijom za svoja prava, za primjenu zakona, za pravo da izvodim dokaze, za pravo da budem tretiran ravnopravno što sud odnosno sudija ne dozvoljava, jer ima unaprijed zacrtani cilj da sabotira postupak i pomogne kriminalcima iz OT Bijeljina koji su da bi prikrili milionske pljačke, prvo sakrili dokaz ubistva djeteta a onda kada sam ga otkrio, fašističkim metodama krše prava mene i moje porodice. Suštinski u tome i nema ništa čudno jer su u pitanju milijarde evra koje su godinama pljačkali pripadnici tajkunsko političke mafije na čelu sa Dodik Miloradom. Čak ni činjenica da je Bobar banka imala rok da izvrši dokapitalizaciju da kraja septembra 2014-te, a vlasnik umire zadnji dan tog roka nikome iz OT Bijeljina nije sumnjiva.

Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 7. propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA ZBOG SMIŠLJENE PRISTRASNOSTI

Sudija Vakičić Željka je i ranije smišljeno kršila zakon i samo manji dio sam prijavljivao bilo kao pritužbe ili krivične prijave. Podsjećam samo na to da je umjesto utvrđivanja činjenica u konkretnom predmetu unaprijed donosila odluku o odbacivanju tužbe a obrazloženje prepisala od kolege Matković Aleksandra, te je čak i datum iz naredne godine prepisala, umjesto da obrazlaže događaje iz relevantnog dana, što sam opisao u "PRITUŽBI ZA PREPISIVANJE PRESUDA". Uz sve to je poslije mog otkrića i pismenog upozorenja da se u spisu 80 0 P 043325 13 P 2, pojavio falsifikat, umjesto da postupi u skladu sa ZOKP-u, član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" isti uklonila, tako što je u sadejstvu sa zastupništvom tužene vratila sve dokumente na "korekciju čitljivosti", poslije čega je falsifikat nestao iz dokaznog materijala ali je ostao primjerak koji sam ja dobio. Povreda koju ću sada opisati je nastavak i logičan slijed kriminalnog rada kompletnog sudskog sistema vlasti...
Kako se vidi iz naslova radi se o planskom kršenju odredaba zakona, da bi se meni nanijela šteta a favorizovala tužena strana RS-a, čiji je ovde postupajuća sudija i sud u cjelini sastavni dio, odnosno na njenom je platnom spisku. Dokaz da je kriminalno postupanje smišljeno su moja upozorenja kako usmena koja jesu ali nekad i nisu unošena u zapisnik ali i pismena koje prilažem kao dokaz...


Ovaj slučaj nije usamljen i nije djelo pojedinca nego je u pitanju ustaljeni scenario u kome se Pravobranilaštvu RS omogućava da uopšte ne čita nikad nijednu tužbu nego dostavlja odgovore po sistemu COPY-PASTE, sa prosječno 4-5 redova praznog teksta bez ijednog razloga, činjenice, bez obrazloženja šta dokazuju dokumentacija koja se eventualno predlaže i bez pravnog osnova. Cilj toga je da tužilac nema pred sobom nijedan izneseni stav tužene RS, koji bi demantovao tokom rasprave, nego sud ostavlja sebi manevarski prostor da izmišlja nepostojeće razloge i činjenice i umjesto tužene RS izvodi dokaze u presudi.
Iako je akcenat ove pritužbe na postupanje sudije Vakičić Željke, parnica 80 0 P 056 780 14 P, koja je još u toku a nastavak zakazan za 06.10.2015. priložiću i dokaze iz tužbe 80 0 P 039222 12 P od koje je prethodna razdvojena, te prije svega ukazujem na "Odgovor na 80 0 P 056 780 14 P" tužene RS, u kome ne postoje ni razlozi ni činjenice, predviđene i obavezne članom 71 ZOPP-u. Predlažu se dva spisa bez objašnjenja, koje činjenice se time utvrđuju, ne obrazlaže koji je pravni osnov odnosno na kom članu kog zakona ističu prigovor zastare potraživanja. Smatram da je pravno nemoguće i logički neodrživo da se tužena poziva na odgovor iz druge tužbe a koji nije sastavni dio ove tužbe, no dostavljam i taj dokaz "Odgovor na 80 0 P 039222 12 P".
U svega 4 proste rečenice ne postoji ništa od obaveznog iz člana 71, stav 2 a takođe ni u prilogu "Odgovor na preinaku 80 0 P 056780 14 P". Posebno je zanimljivo da se u parnici 80 0 P 039222 12 P radi o materijalnoj šteti za uništavanje programskog koda koja je nastala pošto me je tužena RS optužila za "Ugrožavanje sigurnosti" pripadnika mafije kako bi otela računar i uništila dokaze o monstruoznim krivičnim djelima, dok je osnov tužbe 80 0 P 056780 14 P, nanesena nematerijalna šteta zbog kršenja prava ličnosti, te povrede ugleda i časti.
Nedavno je MUP RS, podneo prijavu Tužilaštvu BIH protiv 4 lica za pribavljanje nezakonite koristi od 10 miliona KM, osobi G.B. vlasniku Bobar banke a meni je svojevremeno odnesen računar da bi se uništili dokazi o krijumčarenju narkotika, pranju novca narko mafije preko Bobar banke i ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo. Tom prilikom su saučesnici mafije iz policije i tužilaštva uklonili sa mjesta zločina dokaz ubistva i izuzeli ga iz istražnih radnji. Radi se o ruksaku koji je nosila ubijena djevojčica a njegova oštećenja su konstatovana dokumentom "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)", a to je vidljivo na prilogu "Dokazni predmeti".

Taj dokaz i ubistvo osmogodišnje djevojčice je dakle prikriveno da bi se nesmetano, mogli krijumčariti narkotici i pljačkati milioni iz Bobar banke.
Iako bi dakle i osnovcima bilo jasno da ni u jednom od "odgovora" tužene RS ne postoje zakonom obavezni razlozi i činjenice predviđene članom 71 ZOPP-u, zbog kojih se tužba osporava, sudija Vakičić nije ispoštovala odredbe članova 73 i 336 i nije vratila odgovor na dopunu a čak je prihvatala i podneske u samo jednom primjerku, koje ja nisam ni dobijao. Prvi prilog koji dokazuje da sam upozorio sudiju na nedostatke je "Zapisnik 09.07.2014. 80 0 P 039222 12 P" u kome na dnu prve stranice ukazujem:
"Tužitelj izjavi da ostaje kod tužbe, tužbenog zahtjeva a što se tiče odgovora RS iako je zakonom predviđeno da se u odgovoru ukoliko tužena strana osprava tužbu i tužbeni zahtjev navedu činjenice zbog kojih to osprava i dokazi koji utvrđujue te činjenice tužena RS nije navela ništa od toga i nije predložila nijedan dokaz. Tek naknadno predlaže dva spisa i ovom prilikom želim da kažem sudu da ti spisi nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa ovim tužbenim zahtjevom a tužena RS nije iznijela nijedan argument kojim bi povezala ovu tužbu sa tim predmetima. U ovoj tužbi radi se o materijalnoj šteti za uništavanje programskog koda dok su predmeti koje predlaže tužena povezani sa nematerijalnom štetom koja mi je nanesena zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti.
Čak je bez ikakvog obrazloženja spis 80 0 P 039222 12 P bio poslat Vrhovnom sudu zbog čega se odlagalo ročište, pa ni danas ne znam iz kog razloga se to činilo a sve zbog toga što se Pravobranilaštvu omogućava da predlaže dokaze koje god hoće bez ikakvog objašnjenja u podnascima i na ročištima a onda sud samo u presudi prepriča sadržaj bez ijednog argumenta kakve to veze ima sa tužbenim zahtijevom.
Podvlačim da ovo uopšte nije izolovan slučaj niti pojedinac, nego je uobičajeno da sudije i pravobranilaštvo sihhronizovano djeluju i smišljeno krše zakon, kako bi se moglo manipulisati postupkom, na šta sada neću trošiti vrijeme nego samo iznosim dokaze o nepoštovanju člana 71 ZOPP-u. U prilogu "Dostava informacija za predmet 80 0 P 056780 14 P" ukazujem sudu i u ovom predmetu, (prva strana uokvireno pravougaonikom) da se ne poštuje zakon ni naredba predsjednika suda:
U svom odgovoru na tužbu od 26.05.2014. tužena RS je istakla prigovor "zastare potraživanja" osporila osnov i visinu bez ijednog argumenta za te tvrdnje. Naime u cijelih desetak redova tužena RS nije na zakonom obavezujući način iznijela činjenice kojima osporava tužbeni zahtijev i dokaze koje utvrđuju te činjenice. S tim u vezi ističem da je opšti rok za zastarjevanje 5 godina a tužena nije objasnila da li tvrdi kako je proteklo više od toga ili se poziva na neku odredbu prema kojoj je taj rok manji te nedostaje podatak kada je taj vremenski termin prekoračen. Ostaje pretpostavka da osporavanje tužbe ovde tužena RS temelji na predloženim predmetima 80 0 P 034147 11 P i 80 0 P 039976 12 P no nije iznesena nijedna činjenica odnosno argument prema kome bi ti spisi dokazivali neosnovanost tužbe. Dakle ovaj odgovor je shodno odredbama ZOPP-u i naredbi predsjednika suda iz (ako se dobro sjećam 14-og aprila) 2013-te morao biti vraćen na dopunu a kako to nije urađeno, očito da sud daje prednost i pomaže državu čiji je sastavni dio, djelujući sinhronizovano sa Pravobranilaštvom RS.
Posljedica svega je da ja kao tužilac moram da se bukvalno borim sa sudijom za svoja prava, za primjenu zakona, za pravo da izvodim dokaze, za pravo da budem tretiran ravnopravno što sud odnosno sudija ne dozvoljava, jer ima unaprijed zacrtani cilj da sabotira postupak i pomogne kriminalcima iz OT Bijeljina koji su da bi prikrili milionske pljačke, prvo sakrili dokaz ubistva djeteta a onda kada sam ga otkrio, fašističkim metodama krše prava mene i moje porodice. Suštinski u tome i nema ništa čudno jer su u pitanju milijarde evra koje su godinama pljačkali pripadnici tajkunsko političke mafije na čelu sa Dodik Miloradom. Čak ni činjenica da je Bobar banka imala rok da izvrši dokapitalizaciju da kraja septembra 2014-te, a vlasnik umire zadnji dan tog roka nikome iz OT Bijeljina nije sumnjiva.
S obzirom da je prikrivanje kriminala u Bobar grupi uzrok za primjenu fašističkih metoda, otimanje mojih prava garantovanim ustavom i zakonima, to i kršenje odredaba ZOPP-u ima za cilj da se nastavi sa tim te pomogne kriminalcima koji su me lažno prijavili, prikrili materijalni dokaz ubistva i godinama sprečavaju pristup tužilaštvu svim srodnicima ubijene djevojčice, bez ikakvog pismenog rješenja o tome, bez sudskog postupka, usmenom tajnom naredbom, koju sam bio prisiljen razotkriti tako što sam provodio sate u pritvoru, poslije odbijanja fašističke naredbe, te je na prekršajnom sudu sudski policajac objelodanio kakve se metode primjenjuju da bi se zataškali monstruozni zločini. Poslednji dokaz koji prilažem uz ovu pritužbu je "Zapisnik 80 0 P 056 780 14 P od 27.05.2015." iz koga citiram dio u kome ponovo ukazujem sudu na nepoštovanje zakona i tražim da se postupi onako kako je propisano članom 73, što sud odbija:
Tužilac ukazuje sudu da postoje neregularnosti vezano za odgovor tužene u kome se ista poziva na odgovor iz druge parnice. U tom takozvanom odgovoru nije navedena nijedna činjenica te je nepoznato šta je to što konkretno tvrdi tužena. S obzirom na predložene spise ja mogu samo pretpostaviti da tužena tvrdi kao i fizičko lice Debeljević Milorad da sam sve izmislio. Stoga predlažem sudu da prije okončanja dokaznog postupka uputi dopis tuženoj da pismeno iznese činjenice koje ona smatra da su bitne kako bi se ja mogao suporostaviti njihovim tvrdnjama za vrijeme dokaznog postupka. U suprotnom ako sud to ne učini podnijeću dodatni tužbeni zahtjev za utvrđenje diskriminacije zbog povreda prava na pravično sudenje, načela ravnopravnosti iz Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Nakon toga sud donosi:

R j e š e n j e
Odbija se prijedlog tužioca da sud od tužene traži dopunu odgovora na tužbu u vidu navodenja činjenica na koje se tužena poziva jer sud smatra da je tužena u odgovoru na tužbu navela da ostaje kod navoda iz odgovora na tužbu iz predmeta 39222 u kom predmetu je razdvojen postupak. Osim toga tužena je tokom postupka dostavljala i druge podneske u kojima je predlagala određene dokaze u smislu uvida u predmete a kako to u istima i stoji.
Vidljivo je da sudija uopšte nije iznosila stav da u "odgovoru" tužene postoje zakonom obavezni razlozi i činjenice nego "sud smatra da je tužena u odgovoru na tužbu navela da ostaje kod navoda iz odgovora na tužbu iz predmeta 39222". Ja nisam ni tvrdio da se tužena nije pozvala na odgovor iz druge tužbe, nego da ne može da se poziva na taj odgovor, da tužbeni zahtjevi nemaju isti činjenični opis, te da sve i kad bi bilo zakonom dozvoljeno pozivanje na odgovore iz drugih tužbi ostaje činjenica da ni u jednom od tih odgovora ne postoje ni razlozi ni činjenice zbog kojih tužena RS osporava tužbeni zahtijev a što je vidljivo iz dokaza koji su priloženi, odnosno tih takozvanih "odgovora"...
GODINAMA SU KRIMINALCI IZ OT BIJELJINA PRIKRIVALI ENORMNE PLJAČKE, KRIJUMČARENJE, PRANJE NOVCA I UBISTVO IVONE BAJO A SADA SE RAZOTKRIVAJU JEDNO PO JEDNO KRIVIČNO DJELO. UKOLIKO VSITV-E NE ZAUSTAVI OVO BEZAKONJE I NALOŽI DA SE OBJELODANE DOKAZI I POKRENE ISTRAGA JA ĆU U NASTAVKU DOKAZNOG POSTUPKA, U ZAPISNIK, PRED GRAĐANIMA KOJI ĆE PRATITI PARNICU I MOŽDA PRED KAMERAMA DOKAZATI DA SUD NE POŠTUJE ZAKON NEGO NASTUPA KAO ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA.

PRILOZI

Odgovor na 80 0 P 056780 14 P
Odgovor na 80 0 P 039222 12 P
Odgovor na preinaku 80 0 P 056780 14 P
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Dokazni predmeti
Zapisnik 09.07.2014. 80 0 P 039222 12 P
Dostava informacija za predmet 80 0 P 056780 14 P
Zapisnik 80 0 P 056 780 14 P od 27.05.2015.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902