četvrtak, 30. studenoga 2017.

APELACIJA NA 80 0 P 043324 16 REV OD 16.05.2017.

Dokazi su vezani za ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom šverca narkotika u Bobar grupu. S obzirom da je u toku bila i pljačka više stotina miliona KM, preko Bobar banke, tužena RS je prikrila materijalni dokaz ubistva sa lica mjesta da bi zaštitila vlasnika i Bobar grupu u cjelini. U međuvremenu je pljačka razotkrivena ali krivci pokušavaju prikriti svoju ulogu u svemu što neće uspjeti bez obzira na sabotaže...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 80 0 P 043324 16 REV OD 16.05.2017.

Napomena : Podnesena apelacija se odnosi prije svega na odluku 80 0 P 043324 16 Rev od 16.05.2017. i ukazuje se na nazakonitost u postupanju te pogrešnu i netačnu primjenu zakonskih odredbi. Od Ustavnog suda BIH se očekuje da Apelaciju usvoji, preinači pobijanu Reviziju te naloži ponovno pokretanje postupka uz nove dokaze koji su priloženi uz prijedlog. Dokazi su vezani za ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom šverca narkotika u Bobar grupu. S obzirom da je u toku bila i pljačka više stotina miliona KM, preko Bobar banke, tužena RS je prikrila materijalni dokaz ubistva sa lica mjesta da bi zaštitila vlasnika i Bobar grupu u cjelini. U međuvremenu je pljačka razotkrivena ali krivci pokušavaju prikriti svoju ulogu u svemu što neće uspjeti bez obzira na sabotaže...
OBRAZLOŽENJE
Vidljivo je da Vrhovni sud uopšte nije razmatrao zakonitost postupanja nižih sudova nego je izneo stav da revizija nije dozvoljena ali sa netačnim i neosnovanim obrazloženjem, citiram sa druge strane donesenog rješenja:
"Prijedlog za ponavljanje postupka je vanredni pravni lijek koji mogu podnijeti stranke protiv pravosnažne presude, o kojem sud odlučuje u formi rješenja. Zato se pitanje dozvoljenosti revizije protiv drugostepene odluke o prijedlogu za ponavljanje postupka cijeni prema odredbama člana 254. stav 1. i 2. ZPP, za čiju primjenu je potrebno da se kumulativno ispune dva uslova: da se radi o drugostepenom rješenju kojim se postupak pravosnažno završava i da bi u tom sporu revizija bila dozvoljena protiv pravosnažne presude.
Kako je prijedlog za ponavljanje postupka vanredni pravni lijek kojim se pobija pravosnažna odluka suda, postupak je pravosnažno završen odlukom koja je donesena u postupku čije ponavljanje se traži, pa drugostepeno rješenje kojim je odlučeno o prijedlogu za ponavljanje postupka nije rješenje kojim se postupak pravosnažno završava, iz kojih razloga protiv tog rješenja drugostepenog suda revizija nije dozvoljena.
Slijedom datih razloga, valjalo je primjenom člana 247. stav 1, a u vezi sa članom 247. stav 2. ZPP i članom 254. stav 1. ZPP, donijeti odluku kao u izreci ovog rješenja."

A sada citiram, članove na koje se pozvao Vrhovni sud RS:
"Član 254. (1) Stranke mogu izjaviti reviziju i protiv rješenja drugostepenog suda kojim je postupak pravomoćno završen. (2) Revizija protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dopuštena u sporovima u kojima ne bi bila dopuštena revizija protiv pravomoćne presude. (3) Revizija je uvijek dopuštena protiv rješenja drugostepenog suda kojim se podnesena žalba odbacuje, odnosno kojim se potvrđuje rješenje prvostepenog suda o odbacivanju revizije. (4) U postupku u povodu revizije protiv rješenja na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe ovog zakona o reviziji protiv presude.
Član 247. (1) Nedopuštenu reviziju odbacit će revizijski sud rješenjem, kao i neblagovremenu ili nepotpunu reviziju, ako to, u granicama svojih ovlaštenja, nije učinio prvostepeni sud. (2) Revizija je nedopuštena ako ju je izjavila osoba koja nije ovlaštena na podnošenje revizije, ili osoba koja je odustala od revizije, ili ako osoba koja je izjavila reviziju nema pravni interes za podnošenje revizije ili ako je revizija izjavljena protiv presude protiv koje se po zakonu ne može podnijeti.
Na sve ovo dadajem i član 237 kojim se propisuje podnošenje Revizije : "(1) Stranke mogu izjaviti reviziju protiv pravomoćne presude donesene u drugom stepenu u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude. (2) „Revizija nije dozvoljena ako vrijednost pobijanog dijela pravosnažne presude ne prelazi 30.000 KM, a u privrednim sporovima 50.000 KM.”
Dakle uslov za podnošenje Revizije protiv PRESUDE je da vrijednost spora bude preko 30000 KM i to je slučaj odnosno u pitanju je presuda kojom se okončava prvobitni postupak, te se i zove PRESUDA, kako Osnovnog tako i Okružnog suda. U članu 247 nema pomena ni o kakvim kumulativnim uslovima, nego se jasno propisuje stavom (1) "Stranke mogu izjaviti reviziju i protiv rješenja drugostepenog suda kojim je postupak pravomoćno završen."
U ovom slučaju se i radi o RJEŠENJU a ne o PRESUDI a uslov za dopuštenost REVIZIJE PROTIV RJEŠENJA je da predmet ima vrijednost spora veću od minimalno propisanih 30000 KM a ovde se radi o 5300000 KM.
Okolnosti u kojima revizija ne bi bila dozvoljena se pojašnjavaju u stavu 2 člana 254 "Revizija protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dopuštena u sporovima u kojima ne bi bila dopuštena revizija protiv pravomoćne presude."
TO ZNAČI DA REVIZIJA PRITIV RJEŠENJA NIJE DOPUŠTENA SAMO AKO NE BI BILA DOPUŠTENA NI PROTIV PRAVOSNAŽNE PRESUDA ODNOSNO AKO JE VRIJEDNOST SPORA MANJA OD PROPISANIH 30000 KM.
S obzirom da je vrijednost spora veća od 30000 KM, a zakonom je dozvoljeno da se revizija podnese i protiv rješenja a ne samo protiv presude time je revizija, bila zakonita, dozvoljena i opravdana a RS je pogrešnom primjenom zakona povrijedila prava tužilje na pravično suđenje i pravo na imovinu...

PRILOG


Rješenje 80 0 P 043324 16 Rev od 16.05.2017.

(adresa 1) Budimka Bollin Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
055414025

(adresa 2) Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU