utorak, 28. studenoga 2017.

PRITUŽBA ZBOG FALSIFIKOVANJA ČINJENIČNOG STANJA SEKULIĆ CVIJETE

Ovo je samo jedan od primjera da sudija Sekulić uopšte nema predstavu o dokazima, nema predstavu o sadržaju spisa ni šta koji materijal znači, čak ni sadržaj zabilješki, koje su usvojene kao dokaz nije znala ali te detalje neću detaljnije obrazlagati. Ovaj prvi primjer dakle pokazuje sa kakvom se neodgovornošću i bahatošću sudija Sekulić odnosi prema poslu koji obavlja jer piše stvari koje ne postoje, izmišlja ih ili ko zna šta već, na koji su način nalaz i mišljenje dospjeli u zapisnik.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG FALSIFIKOVANJA ČINJENIČNOG STANJA SEKULIĆ CVIJETE

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva
OBRAZLOŽENJE
Radnje sudije Sekulić Cvijete u ovom predmetu ne mogu se uopšte nazvati postupanjem nego je u pitanju organizovani smišljeni kriminal.
Ali pošto se ovdje ne radi o krivičnoj prijavi neću uopšte trošiti vrijeme da opisujem sve kriminalne radnje pa čak ni sve disciplinske prekršaje nego ću skrenuti pažnju samo na dva od njih.
Iz odgovora osnovnog suda u Bijeljini "Osnovni sud 080-0-Su-17-000 025 (-19) od 14.08.2017." koji prilažem može se vidjeti da u predmetu koji je vodila sudija Sekulići Cvijeta uopšte ne postoji nikakav nalaz i mišljenje.
Takođe prilažem i moj "Zahtjev za informacije 01.08.2017." na osnovu koga je i uslijedio odgovor u kome sam tražio da mi se dostavi kopija tog nalaza i mišljenja.
Da taj nalaz i mišljenje koji ne postoji u predmetu nisam izmislio ja, nego sudija Sekulići Cvijeta dokaz je "Zapisnik 28.07.2017." koji prilažem a na drugoj strani tog zapisnika se pominje taj nepostojeći nalaz i mišljenje.
UNOS NEPOSTOJEĆEG NALAZA I MIŠLJENJA U SUDSKI PREDMET JE NIŠTA DRUGO NEGO FALSIFIKOVANJE ČINJENICA I DOKAZA.
To je samo jedan od primjera da sudija Sekulić uopšte nema predstavu o dokazima, nema predstavu o sadržaju spisa ni šta koji materijal znači, čak ni sadržaj zabilješki, koje su usvojene kao dokaz nije znala ali te detalje neću detaljnije obrazlagati. Ovaj prvi primjer dakle pokazuje sa kakvom se neodgovornošću i bahatošću sudija Sekulić odnosi prema poslu koji obavlja jer piše stvari koje ne postoje, izmišlja ih ili ko zna šta već, na koji su način nalaz i mišljenje dospjeli u zapisnik.
Na pretres 28.07.2017. sam došao desetak minuta ranije i sastao se pred zgradom suda sa predsjednicama 2 udruženja građana, Jasminom Kuduzović i Jasminkom Halilović, koje su i prisustvovale pretresu. Bile su svjedoci da u tom trenutku prema sudu dolazi građanka Sekulić Cvijeta sa kesama paprika, paradajza itd... S obzirom da je od 10 do 10:30 pauza, ne smatram da je priprema za ručak ili zimnicu bilo kakav prekršaj ali imajuću u vidu da je ista zaposlena u sudu i obavlja odgovorni posao sudije, mnogo profesionalnije bi bilo da se pripremala za predmet nego za zimnicu...
Druga tema na koju ću skrenuti pažnju u ovoj pritužbi je obrazloženje zbog čega je sudija odbacila sve dokaze koje sam priložio a to se takođe vidi iz zapisnika gdje stoji da se odbacuju pod izgovorom da citiram nisu u vezi sa konkretnim prekršajem.
Naprotiv u "Rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr 01 od 02.08.2017." ili da kažem presudi, navodi se bitno drugačiji, odnosno tamo stoji da su dokazi odbačeni jer citiram nisu u vezi sa konkretnim događajem.
Razlika je naravno drastična jer događaj je jedno i tek je trebalo utvrđivati da li je postojao prekršaj ili je sve posljedica brutalnog kršenja zakona i garantovanih prava.
Sudija Sekulić je naravno unaprijed odlučila kakvu će odluku da donese i tretirala me kao počinioca, umjesto da poštuje član 9 i da me smatra nevinim tokom postupka.
Cilj koji se htio postići odbacivanjem svih dokaza je to, da se izbjegne utvrđivanje povrede prava garantovanih Ustavom, što je i bila dužnost sudije a pošto to nije učinila, uprkos mojim upozorenjima, onda sam ja pokušao to da dokažem, što mi nije omogućeno, prvo odbacivanjem svih dokaza a potom prilikom ispitivanja jer je spriječila da svjedoci odgovore na skoro sva postavljena pitanja.
I to su ta dva primjera pristrasnog i kriminalnog postupanja sa ciljem da mi se nanese šteta a u stvari ti postupci ruše ugled kompletnog pravosudnog sistema.
Na kraju dodajem samo činjenicu da je sudija Sekulić u sadejstvu sa načelnikom sudske policije, podmetnula snimke dalje kamere, umjesto oni najbližih, kako bi se događaj što teže uočio i da bi se prikrilo bezobrazno postupanje sudskog policajca, koji je dokument koji sam mu predao, bacio na pod i zatvorio prozorčić ali i na ovim snimcima se vidi dovoljno.
Vidi se da sam u zgradu suda doneo i pokazao svim prisutnima a posebno se to odnosi na sudsku policiju, materijalni dokaz zločina i tražio da se o tome obavijesti nadležni tužilac što je sudska policija odbila jer imaju takvu naredbu načelnika.
Tu činjenicu i činjenicu da sam ih upozorio da prekinu sa kršenjem zakona i garantovanih prava su prećutali u službenoj zabilješci ali sam tokom ispitivanja uspio da dođem do izjava o tome i o mojim upozorenjima o kršenju ljudskih prava što je potvrdio svjedok Čivić Omer a potom i da je sudski policajac Sekulić Dušan, vidio torbu, koja je materijalni dokaz ubistva ali to nije opisao u zabilješci.
Sudija Sekulić Cvijeta je sve ovo imala na uvid i pretvara se kao da to ne postoji što je dovodi u ravan ubica, kao da je lično svojim rukama, ubila osmogodišnju djevojčicu i sada prikriva dokaze o tom zločinu, krijumčarenju u Bobar grupu i pljački stotina miliona maraka koja je bila u toku.
To tek toliko da se zna kakvi su motivi sudije Sekulić za ovakvo kriminalno postupanje.

PRILOZI

Osnovni sud 080-0-Su-17-000 025 (-19) od 14.08.2017.
Zahtjev za informacije 01.08.2017.
Zapisnik 28.07.2017.
Rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr 01 od 02.08.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902