srijeda, 25. veljače 2015.

PRITUZBA ZA PREPISIVANJE PRESUDA

U prepisivanju koje je samo po sebi skandalozno, načinjena je katastrofalna greška te se u tužbi 80 0 P 043325 13 P2 koja ima za temu događaje od 05.09.2012. koristi isti tekst i argumentacija iz druge tužbe 80 0 P 053922 13 P te opisuje dan 13.05.2013. Taj pasus je u obje presude označen brojem “3” i uz preostalih 6 segmenata nedvosmisleno pokazuje da je cijeli postupak bio obična farsa.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA ZA PREPISIVANJE PRESUDA

U dva različita predmeta vezana za dane 05.09.2014. i 13.05.2014. postupale su sudije Vakičić Željka i Matković Aleksandar. Poslije obilja kriminalnih radnji tokom postupka o kojima ću opisati detalje i predočiti dokaze ukoliko se pokrene disciplinski postupak, sudije su sinhronizovano donijele odluku da se tužbe odbiju, te je obrazlagana sa identičnom argumentacijom.
U prilogu šaljem kompletne presude na kojima sam pravougaonicima uokvirio cijele pasuse sa istovjetnim tekstom. Osim dijelova označenih brojem “0” gdje se citiraju članovi iz zakona, koje zanemarujem, postoji 7 dijelova sa ukupno skoro 1000 riječi koje su identične u oba predmeta.
Dakle sudije uopšte nisu uzimali u obzir predate dokaze, nego su unaprijed isplanirali presudu koju su potom prepisali sa nekim dodacima zavisno od teme tužbe.
No u tom prepisivanju koje je samo po sebi skandalozno, načinjena je katastrofalna greška te se u tužbi 80 0 P 043325 13 P2 koja ima za temu događaje od 05.09.2012. koristi isti tekst i argumentacija iz druge tužbe 80 0 P 053922 13 P te opisuje dan 13.05.2013.
Taj pasus je u obje presude označen brojem “3” i uz preostalih 6 segmenata nedvosmisleno pokazuje da je cijeli postupak bio obična farsa.
Bilo je tu podmetanja dokaza u spis između pripremnog ročišta i glavne rasprave, nepoštovanje pravila o teretu dokazivanja, gdje je tužena RS "izvodila dokaze" ćutanjem u jednom predmetu a u drugom se nije ni pojavila, te su postupajuće sudije preuzimali tu ulogu i "izvodili dokaze" u samoj presudi.
O nekim tačkama Sud je "zaboravljao da se izjasni", neke je prepravljao, podmetali su se falsifikovani dokumenti, a onda pošto sam to razotkrio uklanjali. Prepravljani su članovi iz zakona, pisale u presudi lažni navodi iz zabilješki sudske policije, koje niko nije dokazivao a naravno zanemarivani ključni dokazi koje sam predao i podnesci u kojima sam uz dokaze razotkrio većinu lažnih stavova predatih od strane Pravobranilaštva RS.
Sud je prekršio više članova iz ZOPP-u a najbitnije je to što se potpuno odstupalo od tužbenog zahtijeva i umjesto relevantnih za konkretne tačke, sud je retroaktivno izvodio dokaze o tome da li je trebalo donijeti naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a smišljeno se ni riječ nije napisala o tome da li je tu "naredbu" kako god da je glasila tužena RS morala uručiti pismeno, ako ne sama, onda na moj zahtijev, te mi omogućiti pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS.
I o pravu da dobijem podatke prikupljane poslije lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" garantovano članom 23 Ustava RS, podatke o otvaranju računara, o mojim krivičnim prijavama koje su sakrivene još od 2010-te, sud je "zaboravio" odlučivati...
Osim što je sinhronizovano djelovao sa Pravobranilaštvom RS i praktično preuzeo njihovu ulogu advokata tužene, sud je nezakonito kršio moja a pomagao zloupotrebu prava tužene. Radi se zaista o obimnoj temi koju zasad neću dalje obrazlagati a prilažem još samo kopiju krivične prijave vezano za podmetanje falsifikovanog Rješenja u predmet 80 0 P 043325 13 P2 a potom kada sam to razotkrio, pomenuti dokaz se povlači i pokušava sve zataškati, uključujući i odbijanje da se u presudi utvrdi nepostojanje pravosnažnosti tog rješenja, što je detaljnije opisano u priloženoj prijavi…

PRILOZI

Presuda 80 0 P 043325 13 P2 od 14.10.2014.
Presuda 80 0 P 053922 13 P od 03.07.2014.
Prijava za falsifikat


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902