utorak, 10. veljače 2015.

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 048630 13 P

Takozvani "državni organi" nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom i pravom uključujući i kompletnu sudsku vlast nego im je prvenstvena uloga zaštita organizovanog kriminala čiji su sastavni dio. Tužilaštva su u svemu tome udarna pesnica mafije i nastupaju u stilu srednjovjekovne inkvizicije po sistemu: "TO JE VJEŠTICA, SPALIMO JE NA LOMAČI"...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 048630 13 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20/76300 Bijeljina)
Tuženi: 1)
DANICA STJEPANOVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)
Tuženi: 2)
NOVAK KOVAČEVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)
Vrijednost spora:
40000 KM

ŽALBA NA PRESUDU OSNOVNOG SUDA

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku ili alternativno s obzirom da je prvostepeni sud propustio utvrditi bitne činjenice da se prema stavu 3 istog člana predmet uputi prvostepenom sudu na ponovno suđenje...
Podsjećam prije svega da je tuženima ponuđen dogovor pri čemu bih se odrekao kompletnog traženog iznosa ukoliko oni pruže objašnjenja za svoje postupke, na šta nije bilo reakcije. Takođe sam tražio pismeno stav o statusu tuženih u vezi sa lažnom prijavom, od Okružnog suda u Bijeljini, (dokaz o tome je usvojen u spis) te od OT Doboj i CJB Bijeljina. Okružni sud mi se izvinuo zbog nedostavljanja odgovora a preostala dva organa su "odgovorili" nešto što uopšte nisam pitao ali ne i to da li su tuženi postupali službeno ili ne. To znači da država, koja je saučestvovala u toj terorističkoj akciji i sada je suočena sa tužbama na dva kolosijeka odbija da iznese bilo kakav stav o tome, svjesna svoje odgovornosti a sa ciljem da putem svog suda pomogne krivcima.


Osnovni sud u Bijeljini nije analizirao dokaze, niti je utvrdio stvarno činjenično stanje na osnovu njih nego je presudu zasnovao na tome ko su stranke u postupku a obrazloženje takođe nije plod uvida u dokaze nego je prepisano iz predmeta 80 0 P 034147 11 P. U prilogu ove žalbe je presuda iz tog spisa gdje sam označio pravougaonicima prepisane dijelove a posebno skrećem pažnju na dio sa dna prve strane gdje piše "Tuženi su u odgovoru na tužbu i tokom postupka istakli prigovor pasivne legtimacije, da su svi navodi iz tužbe proizvoljni, osporavaju i osnov i visinu, uz prijedlog da sud odbije tužbeni zahtjev kao neosnovan." a u ovoj presudi 80 0 P 048630 13 (druga strana drugi pasus) P samo je poslije prvog zareza ubačen dio "pozivajući se na čl 30 Zakona o tužilaštvu, predlažu da se tužba odbaci, te ukazuju na to da nema dokaza da su isti nastupali prema tužitelju u svojstvu fizičkog lica, i".
Ovde posebno ističem dio da su svi navodi iz tužbe proizvoljni, što ne postoji ni u odgovorima tuženih, ni u jednom dokazu, uključujući i Presudu Okružnog suda u Bijeljini br 80 0 P 034147 12 Gž od 20.11.2012. Dakle Sud uopšte nije imao dodira sa Presudom 80 0 P 034147 11 P a ista se nalazi trenutno pred Vrhovnim sudom RS po mojoj Reviziji. Niko nije predložio uvid i dostavu tog spis U OVOJ PARNICI, te na to skrećem pažnju drugostepenom sudu a za sudiju pojedinca Osnovnog suda direktno pitanje za Objašnjenje koje će sastaviti prema članu 215 ZOPP-u stavovi 2 i 3: U KOM ODGOVORU ILI BILO KOM DOKAZU POSTOJI IZRAZ "DA SU SVI NAVODI IZ TUŽBE PROIZVOLJNI" ???
Ovaj izraz je posljedica odgovora tuženog Debeljevića u tom sporu koji je tvrdio da su svi moji navodi izmišljeni a onda je sud tu riječ malo ublažio u "PROIZVOLJNI".
Osnovni sud u Bijeljini je izneo stav da: "Po ocjeni ovog suda osnovan je prigovor pasivne legitimacije kao materijalno-pravni prigovor koji su istakli tuženi." ali nije obrazložio iz kog dokumenta ili dokaza proizilazi takav zaključak. Da li iz Odluke Ustavnog suda koji je priložila tužena Stjepanović a odnosi se na istragu povodom pogibije Ivone Bajo okončane dva i po mjeseca prije lažne prijave ili iz Presude Okružnog suda koja se bavi ulogom gospode Debeljevića i Gruhonjića ali ne i ovde tuženih ili iz bilo kog drugog dokumenta. I šta uopšte znači kvalifikacija da se radi o "OCJENI".
Ako je već sud "odlučio" da tuženi nisu odgovorni jer je za eventualntualnu štetu prema članu 30 ZOT-a na koji su se pozvali, odgovorna RS, onda nije uopšte bilo potrebe da se komentariše ima li ili nema štete, da li je pretpostavka nevinosti dovoljna da zaštiti nečiju čast u javnosti ili ne. Da je recimo sud uzeo u obzir pisanje sudske policije da sam narkoman i psihopata, (kao što nije) i odlučio da ta kleveta, povreda časti i ugleda vrijedi cijelih pola marke, ko bi nadoknadio tu štetu ??? Ovde tuženi ne bi, jer su već oslobođeni odgovornosti. I čemu onda ta analiza ? Samo da bi presuda bila duža i izgledala koliko toliko pravno utemeljena.
No sud je mogao da teoretski ocjenjuje težinu nastale štete i donese neku procjenu izraženu u novcu ali kako sud uopšte može "OCJENJIVATI" da li je neko službeno zadužio neki predmet ili nije. Da li se zna ko je sačinio ovu presudu na koju ulažem žalbu ili će to biti predmet ocjene i procjene drugostepenog suda, Revizionog, Ustavnog, UDT-a, VSITV-a, nekog tužilaštva i slično. Dakle Osnovni sud u Bijeljini nije uopšte utvrdio da su tuženi i spornom predmetu nastupali službeno, nego o tome iznosi "ocjenu" ???. Nije utvrdio jer ne postoji službeno postupanje i apsurdno je da se u ozbiljnoj državi ne zna ko je zadužio predmet a ko nije nego se vrše procjene i ocjene...
Osnovni sud u Bijeljini je (takođe prepisano) u najmanju ruku neprimjereno izvodio impresije tipa, "ŠTA JE PISAC HTIO DA KAŽE" i tumačio "šta proizilazi" iz zabilješke jedine osobe koja više nije u životu ali ne i iz Zahtjeva MUP-a za pretres, koje je odobrio tužilac OT Bijeljina poslije čega je Okružni sud izdao naredbu za pretres.
Osnovni sud u Bijeljini je je sasvim ignorisao više dokumenata koje sam predao a iz kojih se vidi da je u konkretnom slučaju tužilac kome je predmet dodijeljin gospodin Šabić Muris. Na kraju presude se opet prepisuje dio "Sud je cijenio i ostale dokaze provedene tokom postupka, ali smatra da isti nisu bitni za donošenje pravilne odluke u ovoj pravnoj stvari." i dakle potpuno ignoriše činjenicu da sam dostavio dokaze o imenu postupajućeg tužioca a ti dokumenti nisu zbog tajnosti istrage bili dostupni u predmetu 80 0 P 034147 11 P odakle se vršilo prepisivanje. S tim u vezi skrećem pažnju na moju završnu riječ u kojoj svaka rečenica ima svoju svrhu i pokazuje da sam predvidio na koji će se način manipulisati činjenicama i dokazima te pružiti pomoć tuženima zbog službenog položaja koji imaju.
Osnovni sud u Bijeljini je smišljeno zanemario odluku OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 u kojoj se konstatuje da nema elemenata krivičnog djela za koje sam lažno prijavljen, da nisu pronašli nijedan dokaz za bilo koje drugo krivično djelo poslije dvije i po godine nadzora i istraživanja kompletne moje biografije. Sud je propustio konstatovati da iz toga proizilazi da je prijava protiv mene bila zaista lažna te po službenoj dužnosti prijaviti počinioce VSITV-u.
Osnovni sud u Bijeljini je takođe smišljeno zanemario Naredbu KTA-ST-122/10 od 20.01.2011. g. Mahmuta Švrake u kojoj stoji da se neće sprovoditi istraga protiv g-đe Stjepanović jer nisu dostavljeni dokazi o tome da je materijalni dokaz ubistva TORBA, presječenog kaiša i bez jednog dijela a većina ostatka je oprana benzinom. Taj dokaz je istovremeno motiv tuženih zbog koga su me prijavili a Sud je fotografiju istog odbacio umjesto da podatke o tome dostavi Specijalnom tužilaštvu po službenoj dužnosti kao dokaz koji nedostaje a takođe i o tome obavijesti VSITV-e. Podsjećam da je tužiteljica Milić Dijana suspendovana i optužena za mnogo banalnije stvari, (navođenje na lažan iskaz i neprimjerno ponašanje) dok su ovde tuženi sada je to nesporno saizvršioci krivičnog djela "Lažno prijavljivanje" izvršenog kao grupa građana te Sprečavanje dokazivanja "Teškog ubistva" i krijumčarenja izvršenog za vrijeme službenih radnji.
Osnovni sud u Bijeljini je prepisujući obrazloženje iz presude 80 0 P 034147 11 P naveo da "tuženi Kovačević Novak i Stjepanović Danica nisu lično ni u svoje ime podnosili nikakvu prijavu Centru javne bezbjednosti protiv tužioca, pa samim tim nema ni njihove odgovornosti za štetu"... što ja nisam ni tvrdio nego sam upravo znajući kako će sud pokušati da pomogne tuženima istakao u završnoj riječi citiram: "To što ovde tuženi nisu lično otišli da me prijave ne amnestira ih odgovomosti jer ovde se radi o krivičnom djelu: lažno prijavljivanje, i oni bi bili odgovomi po istom osnovu kao bilo ko ko me hipotetski mrzi i angažuje plaćene ubice da me likvidiraju. U tom slučaju ne bi bili odgovorni samo direktni izvršioci nego čak i više nalogodavci odnosno podstrekači."...
Osnovni sud u Bijeljini je sasvim ignorisao stav VSITV-a koji sam priložio kao dokaz u kome stoji da su sudije i tužioci zaštićeni imunitetom samo kada postupaju službeno u predmetima koji su im dodijeljeni. Ovde se ponovo vraćamo na dokaze koje sam priložio a iz kojih se vidi službeno postupanje isključivo okružnog tužioca Šabića.
Tuženi nijednom riječju nisu osporili istinitost mojih tvrdnji, nisu negirali svoje učešće, niti tvrdili da lažem, a što je posebno važno nisu tvrdili da su u konkretnom predmetu službeno postupali, što su prema ZOO bili obavezni, da bi dokazali da nema njihove lične krivice a relevantni član je i sud citirao u presudi. Oni su samo predočili član iz zakona bez ijednog dokaza da su u konkretnom predmetu postupali službeno. Tužena Stjepanović je dostavila sasvim drugi spis a tuženi Kovačević presudu sa kojom se ne može povući paralela. Ne ulazeći sada u to kakav je status bio g. Gruhonjića i Debeljevića, ovde tuženi nisu bili sa njima nego imaju ulogu nalogodavaca i podstrekača a druga dvojica izvršilaca, što sam unaprijed razotkrio u završnoj riječi: "u toj parnici bili su tuženi gospoda Debeljević i Gruhonjić koji su lično otišli do MUP-a da me prijave dok ovde tuženi gdin. Kovačević i gđa. Stjepanović nisu bili sa njima i ne mogu imati isti pravni status. Moguća je jedino veza sa predmetom u kome sam taktički tužio sekretara Prodanović s obzirom da se ista nije usudila da mi da pismeni dokaz o tome kako nema nikakve veze sa tom lažnom prijavom." Sva upozorenja koja sam tada dao sudu bila su jasan znak da znam kako će se vršiti manipulacije ali kako drugi način nije postojao, presuda je obrazložena po već pripremljenom planu COPY - PASTE, plus ili minus ponešto...
Osnovni sud u Bijeljini je sasvim ignorisao potpisano priznanje g. Debeljevića sudu, da NIKADA nije službeno postupao u bilo kom predmetu vezanom za mene i moje pravne interese. Ovde je dakle sada nesporno da me je isti kao saizvršilac grupe više lica prvo lažno prijavio a onda je nove laži pisao u obraćanju sudu iako je kao stranka, (član 9 ZOPP-u) obavezan da govori istinu.
Umjesto toga sud prepravlja riječi mrtve osobe da bi pomogao počiniocima više teških krivičnih dijela. Da nije užasno bilo bi smiješno, jer "proizilazi" da okružni tužioci idu okolo po policijskim stanicama, "OBAVLJAJU RAZGOVORE" sa načelnicima, "OBRAĆAJU SE" inspektorima, zabavljajući se tako što lažno prijavljuju građane za izmišljena krivična dijela i sve to bez ijedne naredbe, dokumenta sa svojim potpisom i pečatom.
Osnovni sud u Bijeljini moje tvrdnje praktično tretira kao laž, (citiram iz prvog pasusa na drugoj strani) "navodi da su navodno podnosioci podnijeli dokument u kojima se iznose izvjesne prijetnje"... U dokazu koji sam predao "zahtjev MUP CJB Bijeljina, sektor kriminalističke policije, broj 10-02/3-1 -230-236/10 od 19.03.2010. godine na trećoj strani, navedeno je više stavki od kojih se u dvije pominje ime ovde tuženog Kovačević Novaka kao osobe od koje potiču "dokazi ozbiljnih prijetnji". Sud dakle nije ni pročitao dokazni materijal, nego se sve svodilo na prepisivanje i pomoć tuženima.
Osnovni sud u Bijeljini prepisuje pasus iz druge presude "Pored toga tužilac nije dokazao postojanje duševnog bola, te uopšte nije provodio dokaze na okolnost trajanja i intenziteta trpljenja istih, niti je dokazivao tokom postupka u čemu se sastoji povreda ugleda i časti i dostojanstva kod tužioca." Ovde je prije svega bitno istaći da je sud potpuno suspendovao odredbe ZOPP-u i ne dozvoljava nikakvo izvođenje dokaza, nego to mjenja frazom "vrši se uvid i čita se sva prihvaćena materijalna dokumentacija" pri čemu su stranke pasivni posmatrači procesa u kome se prepisuju dokazi usvojeni na pripremnom ročištu, poslije čega se kao sproveo dokazni postupak.
Tako je sud prekršio više članova iz ZOPP-u, počev od člana 99, te 7, 101, 102, 103, 123, 128, vezano za prava stranaka koja je sud oduzeo a dužan ih je štititi članom 10, odnosno spriječiti zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku. No uprkos tome u dokaznom materijalu postoje dokumenti iz kojih se vidi kršenje mojih prava i dovođenje u ponižavajući položaj koje traje sve do danas. Službena zabilješka Sudske policije broj 1173/11 od 19.07.2011. pokazuje da mi je zabranjen pristup u OT Bijeljina po naredbi g. Kovačevića. To je bilo u vrijeme oko godinu i po prije okončanja istrage u OT Doboj. Službena zabilješka Okružni Centar sudske policije Bijeljina, broj 1292/12 od 05.09.2012 pokazuje da su mi i dalje uskraćene sve informacije koje sam tražio još od februara 2010-te, a opisujem se kao narkoman i psihopata, što se onda šalje VSITV-u, Komandi sudske policije i ko zna kome sve, što je sasvim nevezano za pretpostavku nevinosti koju potencira sud.
Osim toga predao sam kao dokaz i članak iz časopisa SAN u kome se tvrdi da sam "OTIŠAO NA ŽIVCIMA" sve uzrokovano opisivanjima državnih organa poslije lažne prijave. Taj dokaz sud takođe nije htio da uvrsti jer osim pomenutog članka sadrži i dokaze o krijumčarenju na dan ubistva Ivone Bajo. što su službeno prikrili ovde tuženi. Dakle postoje dokazi o povredi časti i ugleda a takođe i prava ličnosti jer sam upravo na dan 05.09.2012. poslije oko 150 uzaludnih dolazaka, tretiranja mene i moje porodice kao stoke koju treba otjerati, uhapšen i zadržan u pritvoru do 01:30 narednog jutra.
Tek poslije takve torture dobio sam snimke lica mjesta i obdukcije Ivone Bajo. Radi se o ubistvu osmogodišnjeg djeteta pa je komentar o intenzitetu i dužini trajanja i trpljenja u ovakvim okolnostima u najmanju ruku neprimjeren. Zabrana pristupa nikada nije ukinuta a kako glasi je postala opšte poznata činjenica koju znaju skoro svi zaposleni u zgradi Vuka Karadžića 3 "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA." Čak i da nikada nisam pokušao ući na ulazna vrata, samo postojanje ove FAŠISTIČKE naredbe je udar na čast, dostojanstvo, ljudska prava a kako se radi o podacima i novim dokazima vezano za ubistvo jednog djeteta od koga je prošlo 5 godina, time je jasna i dužina i intenzitet, što sud naravno NE ŽELI DA VIDI.
Podsjećam a to je opšte poznata činjenica koju ne treba dokazivati da je samo nekoliko dana prije lažne prijave protiv mene, poslije samo sat vremena "obrade" u CJB Bijeljina, preminuo građanin Nedeljko Radman a na lice mjesta službeno izašla g-đa Stjepanović. Dakle ono što sam ja doživio i trpim godinama neki od stresa ne mogu ni da prežive bilo na ovakav ili na drugi način. Milana Vukelića je zločinačka organizacija na potpuno isti način lažno optužila za "ugrožavanje sigurnosti" mjesecima terorisala i progonila a onda raznijela eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banjaluci. Mene su pokušali da ubiju trovanjem 3 mjeseca poslije pretresa a kada to nije uspijelo, počela je satanizacija, otvorene zabrane pristupa, kršenja ljudskih prava i montiranje prekršaja, da bi se kako tako opravdavale fašističke metode. Takozvani "državni organi" nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom i pravom uključujući i kompletnu sudsku vlast nego im je prvenstvena uloga zaštita organizovanog kriminala čiji su sastavni dio. Tužilaštva su u svemu tome udarna pesnica mafije i nastupaju u stilu srednjovjekovne inkvizicije po sistemu: "TO JE VJEŠTICA, SPALIMO JE NA LOMAČI"...
Dakle sve PREPISANE tvrdnje Osnovnog suda u Bijeljini su krajnje neprimjerene i netačne kao i ona "u ovom slučaju tužilac nije ponudio dokaz da je ta krivična prijava protiv njega podnijeta, već da je samo podnijeta prijava Centru javne bezbjednosti". Ovde se opet radi o neprimjerenoj manipulaciji suda sa osnovama za nadoknadu štete. Naime ja nisam ni potencirao da je podnesena krivična prijava ili "samo prijava" nego da je LAŽNA PRIJAVA uzrokovala da budem opisivan u narednom periodu, kao poremećeni psihopata, otišao na živcima, narkoman, masovni ubica tužilaca u pokušaju, što je dovelo do povrede ugleda i časti, te prava ličnosti.
ALI ČAST JE NEŠTO ŠTO BAHATI DRŽAVNI SLUŽBENICI OČITO NEMAJU A SMATRAJU NORMALNIM DA SE GRAĐANIMA OTIMAJU ZAKONOM I USTAVOM GARANTOVANA PRAVA.
Duševni bol je subjaktivan osjećaj i relativan pojam. Ne može ga svako shvatiti i razumjeti kao onaj ko ga doživljava i preživljava a posebno ne sud koji je plaćen da ne razumije narod a da štiti političko tajkunsku mafiju. Evo ja ću ove sedmice podnijeti krivičnu prijavu protiv sudije po članu "Povreda zakona od strane sudije" i za primanje mita da bi se donijela nezakonita odluka.
Prvo pitanje je da li bi iko bio oštećen tom prijavom i da li bi doživio duševni bol odnosno pretrpio nematerijalnu štetu. A onda recimo rukovodeći se logikom suda u ovoj parnici da postoji član 30 ZOT-a, da su tuženi nesporno zaposleni kao državni službenici, te se prihvata prigovor o pogrešnoj pasivnoj legitimaciji BEZ IJEDNOG DOKAZA O NJIHOVOM SLUŽBENOM POSTUPANJU U KONKRETNOM PREDMETU, isto tako i krivični sud osudi sudiju jer postoji član 376 a postoji i službena radnja sudije. To što ne postoje dokazi krivičnog djela sa zanemaruje ???
Ovo je samo slikovit primjer, prikaz pretpostavljene situacije do koje neće doći, jer ja nikada nisam podnosio prijave bez dokaza a za primanje mita NE POSTOJI DOKAZ. Osim toga uopšte nisam imenovao sudiju i ako se ponovo pročita vidjeće se da niti se može identifikovati osoba niti predmet zamišljene prijave ali... da li je bar u tom trenutku bilo nelagodno osobi koja čita a tek ako bi bila pokrenuta akcija, upad policije i pretresi, 5 godina otimanja zakonom garantovanih prava...
Ili recimo da platim nekome 10000 KM da lažno optuži sudiju za zloupotrebu položaja, primanje mita, nagovaranje na davanje lažne izjave, neprikladno ponašanje i slično, pa ta osoba ode u tužilaštvo i podnese takvu prijavu. Sudiju suspenduju, podignu optužnicu, satanizuju po medijima. Da li tu postoji duševna bol, ima li neke štete po čast, ugled ???
Ovakva situacija nažalost nije imaginacija nego se desila godinu dana poslije lažne optužbe prema meni. Tužilac Dijana Milić je lažno optužena, po hitnom postupku uklonjena sa "vrućeg" predmeta, kako bi se zaštitila mafija a ona je živjela još samo par mjeseci. Umrla je u bolnici poslije sličnih simptoma koje sam i ja imao godinu dana ranije. Razlika je u tome što ja nisam tražio advokatsku pomoć, nisam htio u bolnicu i nisam vjerovao nikome. A zamjera mi se što sam preživio, jer trebalo je da umrem, bilo na policijskoj stolici, bilo u bolnici ili izrešetan, raznesen eksplozivom da bi sud teška srca priznao da možda postoji nematerijalna šteta.
Pretpostavka nevinosti ??? Hajde sada kad njima ne možete lično, jer su mrtvi, objasnite porodici, Milana Vukelića, Dijane Milić, Nedeljka Radmana, da ih štiti preptostavka nevinosti i da ni oni niti njihova porodica nisu oštećeni time što je protiv njih podnesena prijava. Ništa se nije promjenilo kroz istoriju a narod je to najbolje opisao u priči "ERO I KADIJA" i izrekom "VRANA VRANI OČI NE VADI" koju sam naravno znao od djetinjstva a zamislite kada su svi otvoreno pričali da su me prijavila lica u svojstvu građana i ja onda saopštio da ću ih kao građane i tužiti, dobio sam komentar upravo od policije citiranjem navedene izreke.
Dakle ovakva presuda za mene nije nikakvo iznenađenje pa je još 2011-te prije predavanja ijedne tužbe bila predviđena uz još neke druge samo kao dodatni dokaz u tužbi protiv RS, gdje ću dokazati smišljenu zločinačku prirodu i ustrojstvo države.
I teza : "postojanje štete, oštećenog, štetnika, protivpravnosti štetne radnje, te uzročno-posljedična veza između štetnog događaja i štete uz odgovomost određenog lica za tu štetu" koju je izneo sud je u ovom slučaju nesporna, samo Osnovni sud u Bijeljini u ovoj parnici NEĆE da vidi uzročno posljedičnu vezu, ali je zato vidjeo i opravdavao izdavanje FAŠISTIČKE naredbe u presudi 80 0 P 043325 13 P2 navodnom opasnošću nasiljem, pozivajući se na službenu zabilješku broj 779/10 od 26.04.2010. koja je nastala neposredno poslije lažne prijave. Iako je dakle OT Doboj poslije 30 mjeseci istražnih radnji, pregledanog dokaznog materijala, razgovora sa akterima i svjedocima, konstatovalo da nije bilo nikakvog nasilja niti prijetnje nasiljem, eto u toj presudi po tužbi za utvrđenje diskriminacije, sud je vidio vezu i opravdava izdavanje naredbe, ali eto ovde tu vezu ne vidi.
Ostalo je nejasno gdje je slijepa boginja pravde vidjela potpise tuženih kojima se dokazuje njihovo službeno postupanje u predmetu otvorenom za krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti" a postavljam i konkretno pitanje, kako je sud iz jasnog odgovora g. Debeljević Milorada da NIKADA nije službeno postupao, "utvrdio" da je isti podneo prijavu u ime OT Bijeljina?.
JEDINO ŠTO SE DOBRO VIDJELO SU IMENA I POZICIJE TUŽENIH I SUDBINA DIJANE MILIĆ AKO SE BUDE POŠTOVAO ZAKON...
No kako sam ja predvidio ove kriminalne radnje, manipulacije i falsifikate suda, izvedene sa ciljem da se pomogne grupi od više lica (Gruhonjić i Debeljević u jednoj te ovde tuženi u drugoj parnici) i poslije nespornog krivičnog dijela, spasu od krivične odgovornosti kako za to, tako i za brojna druga krivična djela koja su izvršili ili ih "službeno" prikrivaju, to ću ovu presudu koristiti u tužbi protiv RS, što sam najavio podneskom "POJAŠNJENJE I DOPUNA TUŽBE" citiram sa poslednje strane:
"Sud je privremeno legalizovao bezakonje g. Gruhonjića i Debeljevića, proglasivši krivično djelo službenim postupanjem, čime se mislio rješiti trenutni problem. No ja sam predvidio takav scenario i upravo zbog toga razdvojio tužbe, te presudu iz te parnice koristim kao dokaz u tužbi protiv RS. Naime, ja sam imao dokaze o štetnim radnjama od trenutka podnošenja zahtijeva MUP-a za pretres nadalje, a ovako može i ovaj sud proglasiti tajni sastanak i dogovor za lažno prijavljivanje za službene radnje, ali će mi time samo dati zvanični dokaz, potvrdu države da je prethodno napravila plan kako da me lažno optuži na nezakonit način, potom ga i sprovela pišući laži da ima dokaze o prijetnjama, a onda bi da upadne u kuću i traži te dokaze koje kao već ima ??? GENIJALNO... I sve to da bi prikrila ubistvo jedne osmogodišnje djevojčice. Ako RS, (na koju tuženi pokušavaju prenijeti odgovornost) proglasi tajni privatni plan građana bez ijednog dokumenta sa njihovim potpisom i pečatom za službene radnje, imaće isti dan tu presudu kao dokaz u tužbi protiv nje sa 10 puta većim odštetnim zahtjevom, koji će biti iskorišten u humanitarne svrhe, uz podsjećanje na član "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" stav (2) Ako za određeni slučaj nije što drugo u zakonu određeno, pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namjerno ili krajnjom nepažnjom."
Osnovni sud u Bijeljini je dakle već mjesecima upoznat sa time da će prekršivši zakon i pomaganjem ovde odgovornim tuženima za saučestvovanje, podstrekivanje i inspirisanje u izvršenju krivičnog djela, prebaciti odgovornost za nematerijalnu štetu na građane RS koji nizašta nisu krivi. To nedvosmisleno znači da državni službenici svjesno čine krivična djela a teret svaljuju na budžet otimajući i na taj način novac građanima koje ionako pljačkaju bezočno već godinama. Dan prije preuzimanja presude u ovom predmetu, poslao sam poštom podnesak u parnici protiv RS 80 0 P 056780 14 P odakle citiram završni dio:
"I na kraju predlažem da se ostvari uvid u predmet 80 0 P 048630 13 P, za koji je na dan predaje ovog podneska u poštu bila donesena presuda ali je namjerno nisam htio preuzeti, nego ću to učiniti dan kasnije, što će se moći ustanoviti. Naime siguran sam da će tužena RS koja prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja koje je vršila, osloboditi odgovornosti svoje saučesnike u zločinu i aktere lažne prijave protiv mene, iako sam dostavio nesporne dokaze da ni oni niti direktni podnosioci prijave nisu postupali službeno u tom predmetu. Obrazloženje doduše neće biti isto kao u predmetu 80 0 P 034147 11 P ali ću obje presude koristiti kao dokaz protiv ovde tužene RS za smišljeni zločinački plan usmjeren protiv mene... "
Očekivao sam nešto veće razlike od one fraze "da nisu ovde tuženi lično podnijeli prijavu, nego OT Bijeljina, putem Debeljevića i Gruhonjića" a ne samo puko prepisivanje i falsifikovanje činjenica, no to mi je samo dodatni dokazni materijal u parnici protiv RS. A U TOJ PARNICI NEĆU DOZVOLITI NIKAKVO OTIMANJE MOJIH PRAVA NEGO ĆU PROČITATI SVAKI PAPIR OD SKORO 200 PREDATIH I IZVODITI DOKAZE O KRIMINALU KAKO TUŽILAŠTVA, TAKO I SUDA, TE DRŽAVE U CJELINI MAKAR TO TRAJALO MJESECIMA...

PRILOZI

Presuda 80 0 P 034147 11 P


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902