utorak, 26. travnja 2016.

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 056780 14 P - 1 DIO

Republika Srpska, krade milijarde evra preko banaka koje kontroliše a što ne opljačka u trezoru, pošalje specijalnu policiju sa vatrenim oružjem u drumsku pljačku. RS, pere novac narko mafije, krijumčari narkotike i oružje, lažno optužuje građane, otima im prava primjenjujući fašističke metode, likvidira nepodobne građane dizanjem u vazduh, ubija ih bezbol palicama kada optuže njenog predsjednika, prikriva dokaze ubistva osmogodišnje djevojčice, da bi nastavila nesmetano sa svakodnevnim aktivnostima. Inspektori diluju naarkotike, bave se zelenašenjem, transakcije finansijskog kriminala se vrše preko računara iz suda u RS. Bezočno lažu okružni tužioci, laže MUP, sudska policija, sudije, falsifikuju se dokumenti, činjenice, izjave svjedoka, odgovori stranaka, krše se zakonske odredbe, gaze ljudska prava i kako bi sve ovo moglo nekome da nanese bilo kakvu štetu, pita se i čudom čudi ovde tužena RS ???

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora:
1000000 (jedan milion) KM

ŽALBA NA PRESUDU OSNOVNOG SUDA

PRESUDA U PREDMETU 80 0 P 056780 14 P JE NAPISANA "PO DUŽNOSTI" U "NUŽNOJ ODBRANI" MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA OD INTELEKTUALNO SUPERIORNIJEG NEPRIJATELJA A KOMPLETNO OBRAZLOŽENJE JE SAČINJENO UNAPRIJED POD UTICAJEM "VIŠE SILE"... A O (NE)RADU TUŽILAČKE I PRAVOSUDNE MAFIJE SVE JE REKAO GLAVNI REPUBLIČKI TUŽILAC RIJEČIMA DA "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE". TO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI I KONKRETNO SUDIJE NE RADE U INTERESU DRŽAVE U SKLADU SA ZAKONIMA NEGO PREMA ŽELJI I VOLJI ŠEFOVA MAFIJE KOJOJ SLUŽE...

UVOD:
KAKO JE DOŠLO DO DVOSTRUKOG PRESJECANJA KAIŠA NA TORBI SKINUTOJ SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO 23.07.2009. GDJE JE NESTAO DIO I ZAŠTO JE OSTATAK KAIŠA OPRAN JAKIM HEMIJSKIM SREDSTVOM ???

Pitanje sam postavio pismeno u skladu sa ZOSPI-a 11.02.2010. i s obzirom da su kriminalci iz OT Bijeljina i MUP-a u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe smišljeno uklonili taj dokaz kako bi ubistvo predstavili kao samopovređivanje oni nemaju odgovor godinama i sve kriminalne, diskriminatorske, fašističke radnje koje su tema tužbe i koje sam dokazao su posljedica prikrivanja tog zločina. Danica Stjepanović je odgovorno lice i saučesnik u prikrivanjui ubistva, tokom 2010-te bila pod istragom specijalnog tužilaštva u predmetu KTA-ST-122/10 i na sve načine je uz pomoć saučesnika kriminalaca iz OT Bijeljina sprečavala otkrivanje istine o materijalnom dokazu ubistva. Naredba o nesprovođenju istrage pod tim brojem je dokaz u ovoj parnici gdje specijalni tužilac Mahmut Švraka prenosi moj opis, citiram:
"Zdenko Bajo navodi da je materijalni dokaz, odnosno torbu koju je na sebi imala ubijena djevojčica, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, tužilac Stjepanović Danica ili neko drugi oprala jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili svi tragovi koji ukazuju na ubistvo, te nije prihvatila rezultate autopsije i konstatacije patologa, naloživši nova vještačenja, masakrirajući podatke sa autopsije, te pokušavajući obmanuti stručnjake, istima dostavila radi vještačenja samo slike površinske povrede, dok o unutrašnjim povredama, koje su po podnosiocu prijave, dovele do smrtnog ishoda nije obavijestila, niti upoznala vještaka."
A odluku obrazlaže riječima: "Zbog svega prethodno navedenog, obzirom da ovom tužilašvu nije dostavljen niti jedan materijalni dokaz koji bi u odredenoj mjeri potvrdio navode iznesene u prijavi, to je tužilac donio odluku da se istrage neće sprovoditi, jer ne postoje dokazi koji bi upućivali na postojanje osnova sumnje da je od strane prijavljenih lica učinjeno krivično djelo na način kako je to podnosilac prijave naveo."
Dakle potpuno su jasni motivi kriminalaca iz OT Bijeljina da svim srodnicima ubijene djevojčice zabrane pristup i tako spriječe da dokazi njihovih nedjela dođu u ruke porodice a potom i pred specijalno tužilaštvo. U ovom postupku sam dokazao da je sve navedeno istina a osoba Vakičić Željka je pokazala da je saučesnik u prikrivanju tog ubistva jer je odbijala prihvatiti fotografiju materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" i druge dokaze prikrivanja zločina na pripremnom ročištu a potom je odbila i fizički dokaz sa zapisnikom Osnovnog suda na kome su konstatovana oštećenja. No predvidjevši to predložio sam spis prekršajnog suda 80 1 Pr 007070 12 Pr koji sadrži fotokopije plakata načinjene od strane CJB Bijeljina pošto sam uhapšen i isti su mi oduzeti dana 05.09.2012. (prilog "Plakati"). To je dakle dio dokaza usvojenih o ovom predmetu a prilažem i "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je osoba Vakičić odbila pod lažnim izgovorom da se dokazi mogu predlagati samo do pripremnog ročišta. Nevezano za to hoće li ova žalba biti usvojena ili ne upozoravam sudsko vijeće na isti način kako sam upozorio na glavnoj raspravi 06.10.2015.
"Na predhodnom ročištu istakao sam činjenicu da u službenoj zabilješci OT Bijeljina IT-3/10 ne postoji nijedna riječ objašnjenja za više krivičnih djela koje sam ja podnosio ili imao namjeru da podnesem u čemu sam sprečavan. Ovom prilikom potenciram da ne postoji nijedna riječ objašnjenja o oštećenju tuđe stvari koja je moje privatno vlasništvo, te pozivam predstavnika tužene ili sud da me demantuju u ovom ako imaju argumente prije nego što dalje nastavim. S obzirom da ne postoji ništa vezano za krivično djelo oštećenje tuđe stvari pozivam se ponovo na čl. 81. i tražim od suda da prihvati kao dokaz materijalni predmet. Nevezano za to da li će sud prihvatiti ovaj dokaz, sud je obavezan prema ZKP-u čl. "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" da prijavi krivično djelo, osim već navedenog člana i "nesavjestan rad u službi" te "zloupotreba službenog položaja" a vezano za usvojeni dokaz specijalnog tužilaštva Kta-St-122/10 u kome se navodi da se istraga protiv Stjepanović Danice neće sprovoditi zato što nisu dostavljeni dokazi da je ovaj materijalni dokaz (dječiji ruksak) oštećen na način kako sam to opisao. Ukoliko to postupajuća sudija ne učini izvršiće krivično djelo KZ RS čl. 8. stav 2.- nečinjenjem."
Kriminalci iz OT Bijeljina su smišljeno prikrili ubistvo. Osoba Vakičić je pokazala da im je saučesnik a na sudskom vijeću pošto su upozoreni, je izbor da li će postupati u skladu sa zakonom ili će sa priključiti pripadnicima zločinačke organizacije a što ću u slučaju nastavka dalje pravne borbe pred višim sudovima posebno naglasiti.
Republika Srpska, krade milijarde evra preko banaka koje kontroliše, (prilog "Obavjest od SIPA 25.03.2016.") a što ne opljačka u trezoru, pošalje specijalnu policiju sa vatrenim oružjem u drumsku pljačku. RS, pere novac narko mafije, krijumčari narkotike i oružje, lažno optužuje građane, otima im prava primjenjujući fašističke metode, likvidira nepodobne građane dizanjem u vazduh, ubija ih bezbol palicama kada optuže njenog predsjednika, prikriva dokaze ubistva osmogodišnje djevojčice, da bi nastavila nesmetano sa svakodnevnim aktivnostima. Inspektori diluju naarkotike, bave se zelenašenjem, transakcije finansijskog kriminala se vrše preko računara iz suda u RS. Bezočno lažu okružni tužioci, laže MUP, sudska policija, sudije, falsifikuju se dokumenti, činjenice, izjave svjedoka, odgovori stranaka, krše se zakonske odredbe, gaze ljudska prava, (a što sam sa lakoćom dokazao u ovom postupku) i kako bi sve ovo moglo nekome da nanese bilo kakvu štetu, pita se i čudom čudi ovde tužena RS ???


PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Predlažem shodno ZPP-u, član 224. stavovi, Drugostepeni sud može u sjednici vijeća ili na osnovu održane rasprave: 3) ukinuti prvostepenu presudu i uputiti predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje; i 5) preinačiti prvostepenu presudu, da se zbog povreda odredaba postupka, primjeni stav 3 i predmet vrati na postupanje sudiji koji nije bio akter nijednog od predmeta koji su bili dokaz u ovom postupku ili da se primjeni stav 5 te tužba usvoji u cjelosti. U svakom slučaju predlažem da se donese Rješenje kojim se odmah i hitno prihvata tužbeni zahtjev na osnovu člana „Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO) "Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane."
Ukoliko predmet bude vraćen na postupanje prvostepenom sudu, smatram da u skladu sa navedenim ne bi smjeli postupati sledeće osobe: Vakičič Željka, Mićić Ljubiša, Marković Jelena, Destanović Senad i Matković Aleksandar jer su svi navedeni, akteri dokumenata iz dokaznog materijala o kršenjima prava garantovanih ustavom i zakonima a za potpuno razumjevanje žalbe potrebno je ostvariti uvid u priloge, počev od dokumenta "Pojmovi u tekstu žalbe" (ZO - zločinačka organizacija, PZO - pripadnik zločinačke organizacije) a naravno i tužbu, kompletan dokazni materijal i sve zapisnike.
NOVI DOKAZI
"U skladu sa članom 207. ZPP-u "(1) U žalbi se ne mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi, osim ako žalitelj pruži dokaze da ih bez svoje krivnje nije mogao iznijeti odnosno predložiti do zaključenja glavne rasprave. (2) Pozivajući se na nove činjenice, žalitelj je dužan navesti dokaze kojima bi se te činjenice utvrdile, a predlažući nove dokaze, dužan je navesti činjenice koje tim dokazima treba utvrditi."
predlažem da se usvoje svi dokumenti koje sam predlagao tokom glavne rasprave a odbijani su sa lažnim i nezakonitim obrazloženjem citiram zapisnik od 27.05.2015. : "Kada su u pitanju materijalni dokazi koje je tužitelj predložio na ročištu od 16.03.2015. godine te od 29.04.2015. godine sud nalazi da obzirom da se predmetno suđenje nalazi u fazi glavne rasprave te da se predloženi dokazi ne odnose na vremenski period koji je obuhvaćen tužbenim zahtjevom sud donosi R j e š e n j e: Da se ne prihvata prijedlog tužioca da se u dokazni fond uvrste i dokazi koje je tužilac predložio na zapisniku od 16.03.2015. godine te od 29.04.2015. godine kao ni materijalni dokaz torba a koji dokaz se odbija iz razloga iz kojih je odbijen dokaz uvida u fotografiju torbe, a sve imajući u vezi i postavljeni tužbeni zahtjev."
a posebno ističem sledeće dokumente: Odgovori OT i CJB Bijeljina, IT-44/15 12.01.2016., Dokazni predmeti i Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128).
Odgovori OT i CJB Bijeljina, pokazuju da je RS 6 godina sprečavala pristup svim srodnicima djevojčice čije ubistvo prikriva, diskriminisala ih fašističkim metodama a sada kao nema pojma kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva moje porodice. Dakle i dalje se krši više prava garantovanih ustavom i zakonima jer je dječiji ruksak dokaz ubistva, dokaz da je OT Bijeljina zločinačka organizacija u službi mafije i dokaz da je tužena RS ZLOČINAČKA FAŠISTIČKA BANDA.
Dokument IT-44/15 12.01.2016. dokazuje da je su prijavu protiv mene podnijela fizička lica s obzirom da je jedini koji je službeno postupao g. Šabić Muris, što znači da su moja prava tokom tih postupaka i sada kršena forsiranjem laži i pomaganjem drugim strankama zbog pozicija koje imaju, kao i da je cijela akcija zasnovana na smišljenim lažima kako podnosilaca, tako i policije, tužilaštva i okružnog suda koji su odgovorni za pretres bez ijedne navedene riječi o prijetnjama a što je uzrokovalo većinu kršenja prava u narednim godinama.
Prilozi "Dokazni predmeti i Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" pokazuju da su moji zahtjevi za pristup informacijama i primjedbe da se radi o novom dokazu koji obavezuje prema ZKP-u član "Obustava istrage" stav 3 ponovno otvaranje istrage u slučaju ubistva Ivone Bajo a sam predmet po sebi je osnov za više drugih krivičnih djela što sam istakao u dokaznom postupku: "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi", "Sprečavanje dokazivanja" te niz drugih krivičnih djela vezanih za pomoć izvršiocimu ubistva Ivone Bajo i krijumčarenju u Bobar grupu koje sam takođe dokazao.
A) POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA
Hronološki ističem prije svega prvu, izuzetno važnu i vjerovatno ključnu povredu iz člana 73, jer je sudska praksa da se Pravobranilaštvu RS, dozvoljavaju i prihvataju besmisleni COPY-PASTE odgovori bez zakonom obaveznih razloga i činjenica ukoliko osporavaju tužbeni zahtjev. Na to sam ukazao više puta i pismeno a ovde citiram djelove iz zapisnika, prvo 27.05.2015.:
Tužilac ukazuje sudu da postoje neregularnosti vezano za odgovor tužene u kome se ista poziva na odgovor iz druge parnice. U tom takozvanom odgovoru nije navedena nijedna činjenica te je nepoznato šta je to što konkretno tvrdi tužena. S obzirom na predložene spise ja mogu samo pretpostaviti da tužena tvrdi kao i fizičko lice Debeljević Milorad da sam sve izmislio. Stoga predlažem sudu da prije okončanja dokaznog postupka uputi dopis tuženoj da pismeno iznese činjenice koje ona smatra da su bitne kako bi se ja mogao suprostaviti njihovim tvrdnjama za vrijeme dokaznog postupka. U suprotnom ako sud to ne učini podnijeću dodatni tužbeni zahtjev za utvrđenje diskriminacije zbog povreda prava na pravično sudenje, načela ravnopravnosti iz Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Nakon toga sud donosi: R j e š e n j e
Odbija se prijedlog tužioca da sud od tužene traži dopunu odgovora na tužbu u vidu navodenja činjenica na koje se tužena poziva jer sud smatra da je tužena u odgovoru na tužbu navela da ostaje kod navoda iz odgovora na tužbu iz predmeta 39222 u kom predmetu je razdvojen postupak. Osim toga tužena je tokom postupka dostavljala i druge podneske u kojima je predlagala određene dokaze u smislu uvida u predmete a kako to u istima i stoji.

Ovde se dakle PZO služi bezočnom manipulacijom i umjesto razloga i činjenica koji ne postoje ističe da smatra kako se tužena pozvala ne odgovor iz druge parnice što nisam ni osporavao ali nije ni bitno niti propisano zakonom a ni taj drugi "odgovor" ne sadrži ništa od predviđenog a sa ovom tužbom nema nikakve veze što sam detaljno obrazložio u prilogu "Analiza odgovora tužene RS". Kršenjem te odredbe mi je nanesena šteta a data nezakonita prednost ZO. To sam obrazložio i na glavnoj raspravi 02.03.2016., citiram:
Na upit suda u čemu smatra da je ovaj sud tokom ovog postupka prekršio njegova prava isti izjavi da se to ogleda u sledećem, išao bi hronološki. Bitno je da ukažem da odgovor ili odgovori tužene ne sadrže prema zakonu propisane elemente, razloge i činjenice što sud uopšte nije utvrdio ni jedan razlog ni jednu činjenicu, a takav navodni odgovor je prihvaćen što je direktno kršenje mojih prava, podsjećam sud da je prema članu 7. stav 2. obavezan da odlučuje samo o dokazima koje su stranke iznijele i ne može u svojoj presudi da koristi nikakve elemente i činjenice koje nisu dokazivane na raspravama. Dozvoljavam da je u pitanju greška i pozivam sud da provjeri da li je u bilo kom odgovoru tužene postoje razlozi i činjenice zbog kojih se osporava tužba, te ako utvrdi da ne postoje da postupi u skladu sa zakonom, član 73. 336, i 182.. Želim da kažem još nešto: u skladu sa članom 10. ukoliko sud utvrdi da postoji makar jedan razlog i jedna činjenica ja prestajem sa izvođenjem svojih dokaza i ostavljam sudu da donese odluku na osnovu do sada izvedenih dokaza kako bih sudu uštedio vrijeme.
Sud konstatuje da je tužena u odgovoru na tužbu od 27.05.2014. godine istakla da ostaje kod odgovora na tužbu i svih navoda istaknutih u predmetu 39222 te dalje navodi da dakle osporavaju osnov i visinu tužbenog zahtjeva i ističu i prigovor zastare potraživanja te predlažu uvid u spise 39976 i 34147 u sklopu sprovođenja dokaznog postupka, kao i da se tužbeni zahtjev u cjelosti odbije kao neosnovan.
Ovde sam dakle ponudio prekid daljeg izvođenja dokaza iako sam imao 26 strana pripremljenog teksta ako sud pronađe MAKAR JEDAN razlog ili činjenicu, čega naravno nije bilo što se vidi iz naredne rečenice sa tog ročišta:
Nakon toga sud poziva tužitelja da nastavi sa obrazlaganjem materijalnih dokaza pa tužitelj izjavljuje sledeće a vezano za preostala dva predmeta i to 043325 i 007070 12 Pr te izjavljuje sledeće: Ovime sud odnosno PZO, odnosno ZO, priznaje u zapisnik da je prekršen zakon jer nalaže nastavak obrazlaganja dokaza pošto nije pronašao nijedan razlog niti činjenicu u odgovor(u-ima) tužene RS.
Nadalje je konstantno kršen član 102, stav (2) Stranke mogu tokom glavne rasprave iznositi nove činjenice i predlagati nove dokaze samo ako učine vjerovatnim da ih bez svoje krivice nisu bili u mogučnosti iznijeti odnosno predložiti na pripremnom ročištu. koji je PZO smišljeno, lažno interpretirao tako kao da se nikada i nijedan dokaz ne može prihvatiti poslije pripremnog ročišta, citiram zapisnik 27.05.2015.:
Kada su u pitanju materijalni dokazi koje je tužitelj predložio na ročištu od 16.03.2015. godine te od 29.04.2015. godine sud nalazi da obzirom da se predmetno suđenje nalazi u fazi glavne rasprave te da se predloženi dokazi ne odnose na vremenski period koji je obuhvaćen tužbenim zahtjevom sud donosi: R j e š e n j e "Da se ne prihvata prijedlog tužioca da se u dokazni fond uvrste i dokazi koje je tužilac predložio na zapisniku od 16.03.2015. godine te od 29.04.2015. godine kao ni materijalni dokaz torba a koji dokaz se odbija iz razloga iz kojih je odbijen dokaz uvida u fotografiju torbe, a sve imajući u vezi i postavljeni tužbeni zahtjev.
Ista povreda je izvršena i u zapisniku 02.03.2016. ponovo pogrešnom primjenom odredbe ZPP-u:
Imajući u vidu da je tužitelj od održavanja prošlog ročišta koje je održano dana 06.10.2015. godine pa do današnjeg dana predlagao u pismenim podnescima sprovođenje novih dokaza do kojih je kako je tužitelj naveo u međuvremenu došao i to u pismenim podnescima od 10.11.2015., 07.12.2015.. 29.01.2016. te i nove dokaze koje je predložio i iznio na današnjem ročištu a obzirom da sud shodno odredbama člana 81. ZPP-a o sprovođenju dokaza odlučuje na pripremnom ročištu, te da se predmetni postupak nalazi u fazi glavne rasprave i to u fazi obrazlaganja materijalnih dokaza koja glavna rasprava je više puta odgađana radi zakazivanja nastavaka iste upravo zbog obrazlaganja dokaznog fonda materijalnih dokaza od strane tužitelja, te obzirom i da se predmetni tužbeni zahtjev odnosi na određene vremenske periode kako je to tužitelj u istom i naveo sud donosi RJEŠENJE "Ne prihvata se prijedlog tužitelja da se u dokazni fond uvrste novi dokazi."
Osim odbijanja da se primjeni član 102, stav 2 ovde se lažno tvrdi i da je navodno "glavna rasprava više puta odgađana radi zakazivanja nastavaka iste upravo zbog obrazlaganja dokaznog fonda materijalnih dokaza od strane tužitelja" a u stvari se radilo o tome da se čekala odluka Okružnog suda o "Prijedlogu za sudsku mjeru obezbjeđenja".
Slijedi citat iz zapisnika od 06.10.2015. kada je sud odbio uvrštavanje materijalnog dokaza ubistva u spis a koji je glavni osnov i početak uzročno posljedične veze svih razbojničkih postupaka pripadnika ZO, odnosno takozvanih službenika RS, što sam i objasnio:
"Nakon toga sud imajući u vidu da je tužitelj ponovo predložio dokaz "torba" koji je već ranije predlagao i koji dokaz je sud odbijao i o čemu je sud već odlučivao, sud donosi sledeće RJEŠENJE: Odbija se prijedlog tužitelja da se ovaj dokaz uvrsti u dokazni fond imajući u vidu da isti nije vezan za predmet spora i tužbeni zahtjev. Protiv ovog rješenja nije dozvoljena posebna žalba. Tužitelj želi da se izjasni na naprijed navedeno te sud istom ukazuje na to da se mora voditi računa o ekonomičnosti postupka, te da isti može ukratko da se izjasni a da posebna žalba kao što je već sud naveo nije dozvoljena.
Tužitelj izjavljuje: Tvrdnja suda da se navedeni predmet ne tiče predmeta spora nije tačna. S obzirom da su iz OT Bijeljina tvrdili kako mi je pristup zabranjen jer konstatno podnosim podneske u kojima su isti navodi i činjenice vezano za spis KTA-596/09 a sada sam upravo dokazao da to nije istina. Dakle OT Bijeljina mi zabranjuje pristup svojim lažnim tvrdnjama a sud to ne želi da utvrdi."

Na ročištu održanom 02.03.2016. prekršen je član 6 EKOLJP "pravo na pravično suđenje" jer mi nije dozvoljeno da pročitam 26 stranica pripremljenog teksta o priklopljenim spisima nego je to uneseno u zapisnik po sistemu COPY-PASTE, a očito da sud to nije ni pročitao jer u presudi nijednom riječju ne pominje spise 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 1 Pr 007070 12 Pr nego pogrešan predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr, što je dodatno kršenje ZPP-u, član 7, stav 2 „Sud će razmotriti i utvrditi samo činjenice koje su stranke iznijele i odrediti izvođenje samo onih dokaza koje su stranke predložile, ako zakonom nije drugačije određeno.“
Da je istina to što tvrdim može se vidjeti iz zapisnika koji sadrži 40 strana i nemoguće ih je pročitati za vrijeme koje je zavedeno a otkucati bi se mogla najviše trećina. Ta činjenica nije navedena u zapisniku kao ni to da mi je saopšteno kako se tog dana MORA okončati dokazni postupak i izneti završna riječ bez obrazloženja ZAŠTO.
Ja sam već uz veliki broj dokumenata dokazao da svi takozvani organi RS odnosno PZO koji se kriju iza službenog položaja a u stvari su kriminalci koji rade za interese ZO ili pod njenim pritiskom i ucjenama, bezočno lažu i čine krivična djela kako bi prikrili ranije već izvršena krivična djela svojih saučesnika u stilu narodne izreke "VRANA VRANI OČI NE VADI". Naravno da nijedan pripadnik ZO to ne želi da vidi, čuje niti komentariše ali želi da me spriječi u daljem izvođenju dokaza. Razlog za hitno okončanje parnice i onemogućavanje da izgovorim pripremljeno izlaganje je to što je tužena RS svjesna kakve mafijaške i gestapovske metode primjenjuje a pismeno sam najavio uz poslednji podnesak sa novim dokazima kakav će biti dalji tok glavne rasprave, citiram dio:
"Način na koji pripadnici specijalne policije RS, pljačkaju po drumovima je slika i prilika razbojništva koje čini banda plaćenih ubica iz tužilaštva što sam već dokazao u prethodnim ročištima. Mene je zločinačka organizacija RS u pokušaju da prikrije svoje zločine i milijarde evra koje je pokrala prethodnih godina, pokušala u mojim tužbama za utvrđenje diskriminacije predstaviti kao manijaka, psihopatu sklonog kršenju javnog reda i mira i to retroaktivno a ja ću u nastavku tuženu RS opisivati i predstavljati uz dokaze kao LOPOVSKU FAŠISTIČKU BANDU,"
Vjerujem da nijedan advokat ne bi bio sposoban za završnu riječ bez ikakve pripreme, sve imajući u vidu da ni teoretski 26 strana pripremljenog teksta nije moglo da se pročita tog dana ali ja se ne žalim zbog toga jer imam sve činjenice memorisane u glavi no bio sam prisiljen skraćivati i izostavljati pojedine važne dijelove zbog ograničavanja izlaganja do 15:00. Samo jedan detalj ću sada navesti od onoga što sam trebao pomenuti a nije bilo vremena:
"RS je samo preko 3 banke opljačkala skoro 2 milijarde maraka koje su umjesto na račune tajkunsko političke mafije mogli i trebali biti usmjereni na povećanje plata, penzija, opremanje bolnica. Moj otac Krunoslav Bajo je umjesto originalnih lijekova tretiran alternativnim - eksperimentalnim lijekovima kao zamorac u trovačnici UKC Banjaluka, te je poslije 2 dana prema pismenim tragovima vraćen u TEŠKOM STANJU u Bijeljinu. Kompletna istorija bolesti je NESTALA a obdukcija je pokazala da su u dušniku pronađeni tragovi nesvarene hrane, što znači da se moj otac ugušio povraćajući u besvjesnom stanju, transportovan satima po "supermodernim" autoputevima u RS. Istraga o tome se uprkos svim dokazima koje sam priložio "vodi" preko 3 godine a naravno štiti se mafijaška osovina DODIK - ŠKRBIĆ. Pristup u OT Bijeljina koja je pokrenulo istražne radnje po mojoj prijavi o tome mi je ZABRANJEN...
Suštinski kompletna presuda je kršenje člana 7, stav 2, jer se komentarišu samo 2 spisa koje je predložila tužena RS a nije ih obrazlagala nijednom riječju dok se praktično nijedan od dokumenata kojima sam dokazivao kriminal i povrede prava, ne komentariše, ne osporava i ne demantuje. Dakle umjesto da razmatra činjenice koje su iznesene u dokaznom postupku sud je osim obrazlaganja pogrešnog spisa i negiranja odgovornosti po tom spisu, uneo i sasvim nerelevantne pojmove iz ZOO, na koje se NIKO NIKADA nije pozvao a to su "Dopuštena samopomoć" te "nanošenje štete po dužnosti, nužna odbrana i viša sila" ??? Ove nepravilnosti će biti detaljnije obrazlagane u dijelu "POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA"
B) POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE
Potpuno pogrešan uvid u činjenično stanje je izvršen analizom spisa 80 1 Pr 000670 10 Pr na strani 8 presude a koji niko nije predložio niti obrazlagao, citiram početni dio:
"Uvidom u Spis prekršajnog suda 80 1 Pr 000670 10 Pr sud je utvrdio da se u istom nalazi Rješenje ovaj broj od 12.08.2010. g. na kom se nalazi pečat pravosnažnosti od 22.12.2010..." Predmetu je priklopljen sasvim drugi spis Prekršajnog suda iz 2012-te, 80 1 Pr 007070 12 Pr, što se vidi iz popisa dokaza, (na dnu strane 6 presude):
"uvid u predmete 80 0 P 039976 12 P, 80 0 P 034147 11 P, T 14 0 Kta 0010617 14, 80 1 Pr 007070 12 Pr, 80 0 P 043325 13 P 2, 80 0 P 048630 13 P"
Na glavnoj raspravi ja sam paralelno obrazlagao spise 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 1 Pr 007070 12 Pr, jer su se odnosili na događaje iz istoga dana 05.09.2012. i praktično spis 80 1 Pr 000670 10 Pr nema nikakve veze sa ovom parnicom niti sa prekršajnim predmetom 80 1 Pr 007070 12 Pr, osim što mu je vjerovatno priklopljena presuda iz 2010-te kao otežavajuća okolnost za mene. Činjenicu da je ne tu presudu udaren pečat prevosnažnosti odnosno da je falsifikovana s obzirom da je Okružni sud obustavio postupak i preinačio presudu sam otkrio tek u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 te pismeno obavjestio sud nakon čega su osobe Vakičić i Radujko prizemnim manipulacijama uklonili taj falsifikat. Ja sam u ovoj parnici upozorio osobu Vakičić Željku, (koju ovako opisujem jer ne radi u interesu RS nego za ciljeve političko tajkunske mafije) da treba zatražiti svoje izuzeće iz više razloga na ročištu 16.03.2016. na drugoj strani, citiram:
"S tim što ukratko navodim da sam u istom naveo da postoje razlozi da postupajući sudija na osnovu zakona traži svoje izuzeće u ovom predmetu a iz razloga što smatram da ista ne može da odlučuje u predmetnima u kojima je ona postupala, te navodim da sam podnio pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje isprave i prikrivanju falsifikata u čemu je učestvovao Osnovni sud i Pravobranilaštvo RS u prikrivanju tog dokumenta, umjesto da se po službenoj dužnosti prijavi krivčno djelo. S toga smatram da bi postupajući sudija trebala da zatraži svoje izuzeće, te iz razloga što se radi o o predmetima u kojima je postupala postupajući sudija pa mislim da ne bi bilo objektivno da sama odlučuje o svom radu obzirom da su ti predmeti predloženi kao dokaz u ovom predmetu, inače nemam nikakve primjedbe na rad i odnos postupajućeg sudije prema meni i svim drugim učesnicima u toku postupka koji je izuzetno korektan."
Da sam bio u pravu dokazuje i činjenica da se u presudi nijednom riječju ne pominju spisi u kojima je postupala osoba Vakičić, odnosno praktično nema nijedne riječi o datumu 05.09.2012. koji je tema 2 spisa i praktično je demonstracije terora, bezakonja i fašizma u malom za kompletan period od 6 prethodnih godina...
I NISAM OVO REKAO ZBOG ANTIPATIJE NEGO DA JE SPASIM OD NOVIH KRIVIČNIH DJELA ŠTO NAŽALOST NIJE USPJELO
Vezano za ovaj dio praktično je cijela presuda zasnovana na pogrešnom i ne samo nepotpunom nago smišljeno lažnom prikazu. Dakle ponovo skrećem pažnju na to da je analiziran pogrešan spis prekršajnog suda 80 1 Pr 000670 10 Pr umjesto predloženog spisa 80 1 Pr 007070 12 Pr koji sam obrazlagao na raspravi. No to nije ništa čudno za osobu Vakičić koja je umjesto dana 05.09.2012. u priklopljenom spisu 80 0 P 043325 13 P 2 takođe obrazlagala pogrešan datum 13.05.2013.. Dakle iako sam na razbojništvo takozvanih državnih organa u ta 2 predmeta utrošio 26 strana osoba Vakičić nije se dotakla nijednom riječju nijednog od njih nego je opisivala pogrešan.
Osim toga nije opisivan ni spis 80 0 P 048630 13 P u kome je postupala te time dodatno dobija na snazi moja sugestija da ista sama u skladu sa zakonom zatraži svoje izuzeće jer ne može procjenjivati sopstveni kriminal. Ni o spisu 14 0 Kta 0010617 14 niti službenoj zabilješci Kta-596/06 od 04.01.2010. iz OT Bijeljina kojima sam dokazao neviđeni kriminal i manipulacije tužilaštva, osoba Vakičić nema komentara niti demanta mojih argumenata.
Bukvalno nijedan od skoro 200 dokaza koje sam obrazlagao nije bio teme presude nego samo pogrešni prekršajni predmet i 2 parnična koja je OBA predložila tužena RS, bez ijednog argument ili činjenice šta to oni dokazuju za ovu konkretnu parnicu. Ja sam se u završnoj riječi osvrnuo i na taj segment te citiram rečenicu:
"Podsjećam da su ovde priklopljeni predmeti u kojima sam tužio direktne počinioce krivičnog djela "lažno prijavljivanje" odnosno "davanje lažnog iskaza" a sudovi su u dva predmeta oslobodili tužene osobe odgovornosti pod izgovorom da su u pitanju službene radnje. Moja prava su naravno prekršena i u tim postupcima jer je tuženi dužan dokazati da nije odgovoran za štetu prema ZOO gdje stoji da tuženi mora ponuditi dokaz da do štete nije došlo njegovom krivicom. U ovom konkretnom slučaju tuženi su imali veoma lak zadatak. Bio je dovoljan samo jedan dokument iz tog predmeta sa njihovim potpisom i pečatom da bi dokazali kako nisu lično odgovorni nego da je odgovornost za štetu ako je ima prema istom ZOO i ZOT odgovornost na RS. Iako sam to pismeno isticao i u završnoj riječi istakao tuženi nisu dostavili ni jedan dokaz o svom službenom postupanju ali ih je sud oslobodio odgovornosti očito pod pritiskom UDT-a. Jedan od tuženih g. Debeljević je čak tvrdio da sam sve izmislio tako da je poslije lažne prijave u policiji pokušao da laže i pred sudom. Iako sam potom dostavio dokaze, zabilješku MUP-a gdje su navedena imena njega i gospodina Gruhonjića kao osoba koje su me prijavile sud ih je oslobodio odgovornosti za nastalu štetu. Ja sam u jednom od tih predmeta dostavio materijal u kome se vidi postupanje isključivo okružnog tužioca g. Šabić Murisa što naravno nije moralo značiti da ne postoji neki dokument o postupanju bilo kog drugog koji ja nisam imao, no kako sam već istakao tuženi takav dokument nisu dostavili.
Uz ovu žalbu prilažem i dokument IT-44/15 12.01.2016. koji sam ponudio i na poslednjem ročištu kao novi dokaz ali ga osoba Vakičić nije htjela prihvatiti jer navodno to nije moguće poslije pripremnog ročišta pa ga prilažem i predlažem sada u skladu sa ZPP-u, član 207 i citiram svoj komentar o tome:
"Nedavno sam na moj zahtjev iz Republičkog tužilaštva dobio odgovor koji sam ovde ponudio kao dokaz a sud ga nije prihvatio u kome najviši republički tužilački organ na moje pitanje koje su osobe službeno postupale u predmetu formiranom protiv mene za ugrožavanje sigurnosti u OT Bijeljina i u OT Doboj, dobio odgovor da je u OT Bijeljina službeno postupao Šabić Muris. Moje pitanje vezano za OT Doboj je bila samo taktička varka jer me to uopšte nije ni zanimalo. Cilj je bio da pokažem i dokažem da osobe Gruhonjić, Debeljević, Kovačević i Stjepanović nisu postupale službeno tako da su za počinjeno krivično djelo odgovorne prema članu 87. ZOVSTV stav 2, a pod nečijim uticajem sudovi u Bijeljini su mi nanijeli štetu i bez ikakvog dokaza o njihovom službenom postupanju oslobodili ih od odgovornosti. Nije isključeno ni da je do tih odluka došlo nekom greškom jer svako može da pogriješi ali evo sada je tužena imala priliku da iznese svoje stavove, sud je imao prilike da prihvati i taj dokaz od Republičkog tužilaštva kako bi imao jasan uvid što nije učinjeno. No, uprkos tome ja sam već izveo dovoljan broj dokaza o tome da su me prijavila fizička lica a ne službenici Republike Srpske što bi u tom dijelu bilo oslobadajuće za RS. Dakle, tužena Republika Srpska ne bi bila kriva za podnošenje prijave nego samo za nezakonitosti u svom radu poslije tog podnošenja ali je sa druge strane odgovorna zbog povrede mog prava na pravično suđenje time što je kršila zakon o tim postupcima, pristrasno postupajući zato što se radilo o osobama koje su na uticajnim pozicijama a već su javno stvorili lažnu sliku kod građana koji ne poznaju zakon da oni nikada ne mogu biti gonjeni krivično niti tuženi parnično za bilo koju radnju koju izvrše."
Ovde je dakle pogrešno utvrđeno činjenično stanje i to ne slučajno ne greškom nego smišljenim lažima i falsifikatima u tim postupcima jer je i tada postojao odgovor Debeljević Milorada u kome on potvrđuje de NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO, niti u jednom predmetu vezanom za mene. Pripadnici ZO i druge osobe su pod pritiskom ZO, falsifikovali stvarno činjenično stanje i krivična djela grupe kriminalaca predstavili kao službene radnje da bi im pomogli izbjeći ne samo parničnu nego i krivičnu odgovornost, da bi prikrili ubistvo djeteta, krijumčarenje i pljačku milijardi maraka. Osoba Vakičić je učestvovala u tome i ne želi utvrditi istinu nego insistira na forsiranju laži ne prihvatajući dokaz RTRS. Dakle 2 spisa, dvije presude sudova u Bijeljini su zasnovana na lažima i falsifikatima a oba su sada pred Ustavnim sudom BIH i o postupanju sudija u ovom predmetu vezano za tu temu će biti obavješten.
IZ OVOGA SE MOŽE ZAKLJUČITI DA ZA PRIPADNIKE ZO I UKLANJANJE MATERIJALNIH DOKAZA SA MJESTA ZLOČINA, PRANJE TRAGOVA BENZINOM I SAKRIVANJE SVIH INFORMACIJA O KRIMINALU, PREDSTAVLJA SLUŽBENU RADNJU ZA KOJU IZVRŠIOCI NISU KRIVIČNO ODGOVORNI A NIKO OD OŠTEĆENIH NEMA PRAVO NIKAKVE NADOKNADE JER JE JE U PITANJU "NANOŠENJE ŠTETE PO DUŽNOSTI"...
Što se tiče drugog predmeta koji je sud "obrazlagao" 80 0 P 039976 12 P, pomenuću samo da sam tužbu zasnovao na članu 48 Ustava RS, što sam istakao u završnoj riječi: "Neuručivanje iste u pismenom obliku za šta su prema članu 48. Ustava Republike Srpske odgovorni oni koji je izvršavaju odnosno koji krše prava iz Ustava, kako Ustav kaže ne mogu se pravdati ničijim naređenjem." Zanimljivo je da ni tuženi niti bilo koji od 3 suda u RS nije imao nikakav komentar na pravo garantovano Ustavom RS a sada je taj predmet na Ustavnom sudu BIH.
Čak i da su u ovim predmetima bile službene radnje i radnje kojim se ne oduzimaju ustavom garantovana prava to bi samo oslobodilo odgovornosti izvršioce, fizička lica ali ne i državu koju su te osobe navodno predstavljale jer se radilo o krivičnim djelima i neustavnim aktivnostima. Sve u svemu presuda se zasniva na tumačenju dva dokaza od oko 200 i to oba bezočno falsifikovanog činjeničnog stanja te je svemu dodat pogrešan spis koji nije dio dokaznog fonda a svi drugi dokazi su ignorisani i bez ikakvog komentara. Čak se recimo i popis tih dokaza besmisleno i nepotrebno 2 puta potpuno isto kopira u presudi, koja je eto zbir duplog popisa dokaza, dva spisa falsifikovanog činjeničnog stanja i nekoliko šablonskih rečenica nastalih davno prije podnošenja ove tužbe koje se ubacuju u presude koje se unaprijed trebaju odbaciti bez obzira što je u dokaznom postupku izvedeno sve ono što se tom šablonskom rečenicom želi negirati.
SVE U SVEMU PRESUDA NEMA NIKAKVE VEZE SA IZVEDENIM DOKAZIMA I ČINJENIČNIM STANJEM

NASTAVIĆE SE...

PRILOZI

Obavjest od SIPA 25.03.2016.
Pojmovi u tekstu žalbe
Plakati
Analiza odgovora tužene RS
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.

IT-44/15 12.01.2016.
Dokazni predmeti
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Odgovori OT i CJB Bijeljina


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902