petak, 22. travnja 2016.

OBAVJEST SUDU U PREDMETU 83 0 P 019925 13 P

Republika Srpska je trenutno pretvorena o najobičniju LOPOVSKU BANDU, (što sam već dokazao u dosadašnjem toku parnice 80 0 P 056780 14 P) čiji je šef bande samozvani predsjednik RS a u stvari kriminalac Dodik Milorad, koga su postavili na vlast silom strani centri moći. Trenutno stanje je takvo da je razotkrivena pljačka oko pola milijarde KM samo preko dvije banke u kojima je kontrolu imala ovde tužena RS i očekuje se hapšenje tog mafijaškog bosa...

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU

Predmet: 83 0 P 019925 13 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora:
100000 (sto hiljada) KM

Veza : Vaš dopis - "Rješenje" od 26.01.2016.
Na osnovu ZPP-u, člana 60, stavovi (4) Ako medu istim strankama već teče druga parnica o istom zahtjevu pred sudom u Bosni i Hercegovini, stranke su o tome dužne obavijestiti sud. (5) Sud će tokom cijelog postupka po službenoj dužnosti paziti teče li već druga parnica o istom zahtjevu medu istim strankama pred sudom u Bosni i Hercegovini, te člana 67, tačka 1 (Nakon prethodnog ispitivanja tužbe sud donosi rješenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi:) stav 3) da o istom zahtjevu već teče parnica i tačka 2 (Sud donosi rješenje kojim se sud oglašava nenadležnim i predmet ustupa drugom sudu, ako utvrdi:) stav 1) da nije mjesno nadležan da rješava o tužbenom zahtjevu, dostavljam :

OBAVJEST SUDU U PREDMETU 83 0 P 019925 13 P

Pred Osnovnim sudom u Bijeljini u toku je parnica 80 0 P 056780 14 P u kojoj su stranke Zdenko Bajo i Republika Srpska za nadoknadu nematerijalne štete u periodu od 2009-te do danas po više osnova a od čega sada ističem povredu prava na pravično suđenje koja je teme i ove tužbe. U navedenoj parnici priklopljeno je više sudskih spisa i dokumenata iz drugih parnica od kojih i iz predmeta 80 0 P 039221 12 P. Do sada je održano više od 10 ročišta sa više desetina stranica zapisnika, koje sam objavio i na internetu a ovde prenosim dio iz zapisnika "GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 10.02.2015." objavljen na web stranici "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2015/05/20/3858704".
"Dokument sa nazivom prijedlog po članu 134. ZPP je predat Osnovnom sudu u Bijeljini u parnici protiv AD Univerzal. U njemu tražim od suda da naredi dostavu neke dokumentacije koju ja nisam mogao pribaviti a među njima i krivične prijave iz 2010. godine. Tužena RS je i ovoj parnici odbila da se otkrije istina o tim krivičnim prijavama te je tako nastavljeno sa kršenjem mojih prava. Dakle sud ne samo da je odbio žatražiti po službenoj dužnosti predloženi materijal nego je odbacio i sve moje priložene dokaze čime je sprečen dokazni postupak. Prijedlog sudu po čl. 81. ZPP, u istoj parnici u kome upozoravam sud o važnosti dokaza te da ukoliko Osnovni sud iz spisa 596/09 koji je predložila suprotna strana ne dođe do odgovora potrebnih za okončanje parnice izda naredbu da se dostave podaci koje sam ja tražio. Sud naravno nije ustanovio ko je i zašto uklonio materijalni dokaz ispred AD Univerzal ali je okončao parnicu na moju štetu mjenjajući smisao tužbenog zahtjeva i umjesto povrede ugleda i časti, naveo da ja kao ujak nemam pravo na nadoknadu štete, što ja nisam ni istakao u tužbi. Zapisnik s pripremnog ročišta u istoj pamici gdje se vidi da su moji maloprijašnji navodi istiniti, citiram "ja nikada nisam ni tvrdio da postoji bilo čija direktna odgovornost za tragičnu smrt djevojčice. Moji navodi u tužbi odnosili su se na to da su izvršene neke radnje od strane službenika tuženog koji su tada i u naknadno vrijeme sve do danas proizvele neke štetne posljedice meni i mojoj porodici". Iz dosad navedenog proizlazi da je tužena RS smišljeno prvo preko OT Bijeljina a potom i preko svojih sudova učestvovala u prikrivanju krivičnih prijava jer u ovoj zemlji ne postoji vladavina prava nego se postupa po nalozima političke volje, što je jasno u medijima potvrdio glavni republički tužilac Republike Srpske. Dokument pod nazivom glavna rasprava je moj koncept ranije pripremljen za izvođenje dokaza u istom predmetu protiv AD Univerzal. Osnovni sud u Bijeljini mi nije dozvolio da izvodim dokaze ni u tom ni u bilo kom drugom postupku do danas u kome sam bio stranka. Ovaj predmet je prvi put da mi se dozvoljava izvođenje dokaza na način predviđen zakonom i to posle mojih insistiranja da se to učini ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje. Zahtjevi od 08.08. 2013. godine. Radi se o zahtjevima predatim Osnovnom sudu u Bijeljini kojima se ukazuje na falsifikate suda u toj parnici te traži dokumentacija iz koje je navodno sud prenio određene informacije. Citiram sud „prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla probila joj je grudi i da je žica pokidala krvni sud“. U dopisu OT Bijeljina koji sam skenirao u tom zahtjevu ova rečenica ne postoji a ne postoji ni u bilo kom drugom dokumentu. U drugom zahtjevu sam skrenuo pažnju da je sud izašao iz tužbenog zahtjeva i praktično falsifikovao isti tvrdeći da sam tužbu zasnovao zbog nematerijalne štete zbog smrti Ivone Bajo. Odgovorne osobe ovog suda, Predsjednik suda i sekretar su me pozvali pismeno da bi udovoljili ovim zahtjevima ali kako materijal na koji se postupajuća sudija pozivala ne postoji Osnovni sud nije ni mogao da mi preda tražene podatke. Dokument 080-0-Su-14-000 028 od 22. jula 2014. godine kojim me sud obavještava da u parnicama u kojima sam tražio podatke nisu registrovane radnje predviđene čl. 215 ZPP."
Nastavak ove parnice je predviđen za 02.03.2016. i imaće još najmanje 30 do 50 strana, (ako sud usvoji dokaze do kojih sam došao poslije poslednjeg ročišta) u zapisnicima prije završne riječi. Predmet 80 0 P 039221 12 P je samo jedan mali dio organizovanog kriminala koji je vršila zločinačka organizacija Republika Srpska da bi prikrila ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu. S obzirom da je vlasnik Bobar grupe u međuvremenu preminuo, neprimjereno je pominjati njegovo ime te samo ističem da je bio dugogodišnji odbornik i poslanik ovde tužene RS a bili su i ortaci osim u kriminalu i u Bobar banci, preko koje su prali novac narko mafije i zajednički opljačkali kako je danas opšte poznato oko 300 miliona maraka.
Razbojništvo koje zločinačka organizacija RS demonstrira šaljući pripadnike specijalne policije da sa automatskim puškama i zoljama presreću i pljačkaju transporte novca iz banaka ili izbacuje porodice sa posjeda da bi mafijaški kumovi šefa zločinačke organizacije gradili nelegalne objekte su slika i prilika razbojništva koje čine pripadnici prije svega tužilačke a potom i pravosudne mafije.

Dakle, što se tiče pravne države nju su javno pred kamerama maestralno opisali Glavni republički tužilac RS, izjavom da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE" te Predsjednica suda BIH, da "U BIH DJELUJE PRAVOSUDNA MAFIJA".
Republika Srpska je trenutno pretvorena o najobičniju LOPOVSKU BANDU, (što sam već dokazao u dosadašnjem toku parnice 80 0 P 056780 14 P) čiji je šef bande samozvani predsjednik RS a u stvari kriminalac Dodik Milorad, koga su postavili na vlast silom strani centri moći. Trenutno stanje je takvo da je razotkrivena pljačka oko pola milijarde KM samo preko dvije banke u kojima je kontrolu imala ovde tužena RS i očekuje se hapšenje tog mafijaškog bosa a sudovi u Bijeljini taktički prolongiraju "vruće" parnice do trenutka kada tiranin i diktator koji javno prijeti sudovima, sudijama i strankama u postupku, završi iza rešetaka gdje mu je odavno bilo mjesto.
Stoga predlažem da Osnovni sud u Zvorniku u skladu sa navedenim članovima iz zakona donese rješenje kojim se oglašava mjesno nenadležnim za ovaj spor i vrati spis Osnovnom sudu u Bijeljini sa prijedlogom da se spoji sa parnicom 80 0 P 056780 14 P u kojoj su već dokazivane činjenice vezano za ovu tužbu i biće pominjane još na najviše jednoj strani, dok bi da se duplirana parnica održava i pred sudom u Zvorniku bila potrebna najmanje 2 ročišta i više ako se prihvate predloženi svjedoci, što je u suprotnosti sa članom 10 ZOPP-u...
Što se tiče uputstava suda o uređenju tužbe to nikada neću uraditi niti ću sada iznositi razloge jer je tužba jasna sa opisanim činjenicama, predloženim dokazima i svjedocima a ovde Osnovni sud u Zvorniku nastavlja sa kriminalnim postupanjima tužene RS lažno tvrdeći da je tužba citiram: "bez prijedloga dokaza za činjenične navode". I sve ovo u predmetu 83 0 P 019925 13 P za koji se rješenje donosi 26.01.2016. što znači da treću godinu leži i skuplja prašinu...
Dokaz da pišem istinu je naredna rečenica iz moje tužbe : "Osim priloga koje dostavljam uz tužbu, sud će po službenoj dužnosti pribaviti spis 80 0 P 039221 12 P, a predlažem da se kao svjedok sasluša sudija Marković Jelena, povodom falsifikata koje sam predočio, odstupanja od tužbenog zahtijeva, odnosno njenog kriminalnog rada na predmetu, te GO tužilac Kovačević Novak na okolnosti prikrivanja krivičnih prijava i neodgovaranja na zahtijeve..."

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902