utorak, 30. svibnja 2017.

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

Komanda SP u Bijeljini, konkretno načelnik Borovčanin Danko je još u martu 2010-te obavješten o postojanju ovog dokaza i predati su mu snimci ali je umjesto da postupi prema obavezi iz zakona, izdao naredbu pripadnicima SP, da onemoguće direktan pristup i predavanje dokaza nadležnom tužiocu, te je prema stavu iznesenom u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." sudska policija RS, odnosno Borovčanin Danko direktno odgovoran za prikrivanje ubistva, krijumčarenja i pljačke više stotina miliona maraka preko Bobar grupe, odnosno oko 2 milijarde preko 3 mafijaške banke pod kontrolom mafijaške vlade RS, jer je fizički sprečavala pristup i dostavu dokaza svim srodnicima ubijene djevojčice.

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

Na osnovu "Zakon o sudskoj policiji RS" članova:
ORGANIZACIJA SUDSKE POLICIJE I SREDSTVA ZA RAD Član 5., stav (1) Predsjednik Vrhovnog suda upravlja Sudskom policijom i odgovora za zakonito upravljanje.
1. Posebne dužnosti službenika Sudske policije Član 30, stavovi:
(1) Službenik Sudske policije pri obavljanju svojih dužnosti rukovodi se javnim interesom u skladu sa važećim zakonskim propisima. (2) Službenik Sudske policije je nepristrasan i mora izbjegavati aktivnosti ili ponašanja koja su nespojiva sa dužnostima propisanim ovim zakonom. (5) Službenik Sudske policije u toku i van službe dužan je djelovati na način koji odgovara interesu i ugledu Sudske policije.
Teže povrede radnih dužnosti iz člana 62, stavovi :
r) onemogućavanje građana ili pravnih lica u ostvarivanju svojih prava na podnošenju zahtjeva, žalbi, prigovora, predstavki ili drugih zakonom predviđenih prava, ili propuštanje da se na takve prava odgovori u zakonski predviđenom roku, c) zloupotreba službenog položaja u vezi sa nadležnostima i ovlaštenjima, dž) diskriminacija građana na osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vjerske pripadnosti, političkog uvjerenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, materijalnog stanja ili bilo koja druga diskriminacija.

ZAHTEVAM

1) DA PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE ODMAH DOVEDE U OKVIRE ZAKONA POSTUPANJE I RAD SUDSKE POLICIJE RS
A) DA PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE RS ODMAH PREKINU SA IZVRŠAVANJEM FAŠISTIČKIH DISKRIMINATORSKIH NAREDBI
B) DA PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE RS ODMAH PREKINU SA PRIKRIVANJIMA KRIVIČNIH DJELA I SAUČESTVOVANJEM U PLJAČKI GRAĐANA I DRŽAVE
C) DA PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE RS NA SPREČAVAJU GRAĐANE U OSTVARIVANJU PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM I ZAKONIMA TE DA POSTUPAJU U SKLADU SA OBAVEZOM IZ ZKP-U O PRIJAVLJIVANJU KRIVIČNOG DJELA.
OBRAZLOŽENJE
- U prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." okružni tužilac Stjepanović Danica pismeno izjavljuje da nema saznanja o oštećenjima predmeta, materijalnog dokaza koji je u trenutku smrtonosnog ranjavanja 23.07.2009. na sebi imala osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo.
- Taj dokaz je sa ubijene djevojčice uklonio portir Zločinačke organizacije "Bobar grupe" Sofrenić Blagiša da bi prikrio krijumčarenje narkotika tehnički neispravnim kamionom, što je vidljivo u prilogu "Izjave aktera sverca i ubistva" jer su dovezena 4 paketa a ujutru je direktor zatekao samo paket. 3 paketa pod nadzorom istog portira su NESTALA, preko noći. O TOME TUŽILAŠTVO TAKOĐE "NEMA SAZNANJA"...
- Da oštećenja nisu "navodna" nego stvarna dokaz je sudski "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je jasno navedeno da je dječji ruksak dvostruko presječenog kaiša dio nedostaje a ostatak je tretiran nekim hemijskim sredstvom očito da se uklone tragovi masti od kamiona.
- Prilog "Snimci dječjeg ruksaka" sadrži više fotografija materijalnog dokaza ubistva načinjenih kako poslije preuzimanja iz sudskog depoa tako i u vrhu postoje snimci policije načinjeni odmah poslije ubistva djevojčice. Jasno je vidljivo da je kaiš dvostruko presječen ali to ne postoji u opisu ispod slike što je planski izostavljeno kako nadležna tužilac "ne bi imala saznanja" o tragovima ubistva na materijalnom dokazu.
- Da nadležno tužilaštvo nikad ne bi bilo obavješteno o dokazima kriminala pobrinula se sudska policija RS, koja od početka 2010-te, primjenjuje usmenu FAŠISTIČKU, naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice u OJT Bijeljina, što je izjavio pripadnik SP, Zoran Mićić, (Zapisnik suda od 18.08.2011.)
REZIME
Komanda SP u Bijeljini, konkretno načelnik Borovčanin Danko je još u martu 2010-te obavješten o postojanju ovog dokaza i predati su mu snimci ali je umjesto da postupi prema obavezi iz zakona, izdao naredbu pripadnicima SP, da onemoguće direktan pristup i predavanje dokaza nadležnom tužiocu, te je prema stavu iznesenom u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." sudska policija RS, odnosno Borovčanin Danko direktno odgovoran za prikrivanje ubistva, krijumčarenja i pljačke više stotina miliona maraka preko Bobar grupe, odnosno oko 2 milijarde preko 3 mafijaške banke pod kontrolom mafijaške vlade RS, jer je fizički sprečavala pristup i dostavu dokaza svim srodnicima ubijene djevojčice.
Borovčanina sam više puta usmeno i pismeno upozoravao da je naredba koju je izdao diskriminatorska i fašistička, da je NIKO NE SMIJE IZVRŠAVATI, te da ako je zaista dobio od bilo koga takvu naredbu, zahtijeva da mu se uruči u pismenom obliku i da mi preda primjerak što je isti odbijao.
ZAHTIJEVAM OD VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE, PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA, SUDSKE POLICIJE DA ODMAH PREKINU SA NAPADIMA NA MOJU PORODICU I MENE, DA PREKINU SA FAŠISTIČKIM METODAMA, DA POŠTUJU USTAV, ZAKONE I GARANTOVANA PRAVA I ODMAH OMOGUĆE DA DOKAZI KOJE DONOSIM DO ULAZA U ZGRADU DOĐU DO NADLEŽNIH LICA...


PRILOZI


Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Izjave aktera sverca i ubistva
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik suda od 18.08.2011.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902