subota, 6. svibnja 2017.

APELACIJA NA 80 0 P 039222 16 GVLŽ

Tužena RS je imala obavezu da me tokom istrage ODMAH, obavjesti o pregledu računara u skladu sa ZKP-u, što nije učinila a između ostalih najveću odgovornost ima sudija Đonlić Mensur, koji je IZDAO NAREDBU ZA PRETRES I ODNOŠENJE RAČUNARA, ODBIJA DA MI DOSTAVI PODATKE O PREGLEDU GODINAMA I SADA JE PREDSJEDAVAO VIJEĆEM KOJE JE ODLUČIVALO O MOM PRIJEDLOGU U POSTUPKU ZA NADOKNADU ŠTETE UZROKOVANU NJEGOVIM RANIJIM ODLUKAMA.
Na ovu odluku izjavio sam reviziju u kojoj detaljnije pojašnjavam kršenja zakona a koju takođe prilažem ali u skladu sa uputom “Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda ne bi bila djelotvorna, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene” podnosim istovrenemo i Apelaciju jer očito se u RS ne poštuje ni zakon ni ljudska prava pa ni odluke Ustavnog Suda BIH, nego je na sceni fašistička diktatura i samovolja Dodik Milorada.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 80 0 P 039222 16 GVLŽ

U ovom sporu, tužena RS mi je 24.03.2010. odnijela računar, (Naredba za pretres) i držala ga u svom posjedu do 22.12.2010. Razlog za to je bilo navodno "Ugrožavanje sigurnosti" pripadnika OT Bijeljina a što je bila obična laž, definitivno potvrđena odlukom OT Doboj poslije više od 30 mjeseci razvlačenja istražnih radnji, (T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.)
Zahtjevao sam pismeno da se prilikom prijema provjeri ispravnost računara, (Zahtjev za kontrolu) a u njemu i više puta ranije upozoravao da se na hard disku nalazi oko 250 fajlova sa programskom kodom. Tužena RS je vratila računar bez ikakvih podataka na hard disku a odbila kontrolu ispravnosti. Pošto nije htjela ni da mi preda podatke o vještačenju podneo sam tužbu, koja je odbijena sa obrazloženjem da računar nije ni vještačen te tako ne postoji radnja kojom mi je nanesena šteta.
U međuvremenu sam poslije zahtjeva, (Zahtjev MUP-u 10.11.2015. i Zahtjev za OT Bijeljina 27.11.2015.) pribavio dokaz “Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.” koji je u stvari krunski za ovu apelaciju jer se u njemu priznaju istražne radnje od strane “ovlaštenih i stručnih lica”. Iz priloga “Odgovor MUP-a 18.11.2015.” vidi se da se potpuno ignoriše pitanje o računaru koje sam postavio.
Dakle tužena RS je imala obavezu da me tokom istrage ODMAH, obavjesti o pregledu računara u skladu sa ZKP-u, što nije učinila a između ostalih najveću odgovornost ima sudija Đonlić Mensur, koji je IZDAO NAREDBU ZA PRETRES I ODNOŠENJE RAČUNARA, ODBIJA DA MI DOSTAVI PODATKE O PREGLEDU GODINAMA I SADA JE PREDSJEDAVAO VIJEĆEM KOJE JE ODLUČIVALO O MOM PRIJEDLOGU U POSTUPKU ZA NADOKNADU ŠTETE UZROKOVANU NJEGOVIM RANIJIM ODLUKAMA.
Na kraju odluke koju potpisuje isti sudija koji je izdao naredbu za odnošenje računara, nalazi se i takozvano “objašnjenje” kao da se radi samo o nekom pregorjelom ili polomljenom dijelu računara a nijednom riječju se ne pominje stvarni osnov tužbe i parnice a to je brisanje – uništavanje oko 250 fajlova programskog koda za oko 130 instalacijskih programskih paketa.
Važna je činjenica da meni uopšte nije dozvoljeno da izvodim dokaze a u sklopu tog kršenja prava na pravično suđenje izvršeno je bezmalo pravo razbojništvo od strane sudije Vakičić Željke koja je naredila sudskoj policiji da mi oduzme laptop pošto sam pismeno najavio da ću ga koristiti za dokazivanje autorstva. U prilogu “080-0-Su-16-000025(-4) od 03.05.2016.” se to i vidi ali se koristi izraz “privremeno nalazio na portirnici”. To je bio plan da mi kao sudska policija uzme laptop “bez znanja” sudije ali pošto sam zahtijevao da se to razbojništvo unese u zapisnik, plan se mijenja, laptop se vraća a parnica odgađa te je u 2 navrata vršen uvid u disk bez mog prisustva što se poslije predstavlja da je bio moj prijedlog.
Da je to laž i pokušaj prevare sudije, odnosno tužene RS, dokaz je “Osnovni sud odgovor od 12.07.2016” u kome ista sudija na kraju druge strane kaže “DA JE UVID U DISK BILO POTREBNO OBAVITI NA SUDSKOM RAČUNARU”. Iako nisam bio prisutan bilo je dovoljno podataka koji dokazuju moje autorstvo kao što je moje ime kao instalacijski folder i datum mog rođenja kao kod za instalaciju, no sve se to prenebreglo tvrdnjom da navodno nije bilo istražnih radnji te tako nema ni odgovornosti tužene, kao da do štete nije moglo doći na više drugih načina za 9 mjeseci koliko je računar bio u posjedu tužene. Na ovu odluku izjavio sam reviziju u kojoj detaljnije pojašnjavam kršenja zakona a koju takođe prilažem ali u skladu sa uputom “Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda ne bi bila djelotvorna, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene” podnosim istovrenemo i Apelaciju jer očito se u RS ne poštuje ni zakon ni ljudska prava pa ni odluke Ustavnog Suda BIH, nego je na sceni fašistička diktatura i samovolja Dodik Milorada.

PRILOZI

Prijedlog za ponavljanje postupka 80 0 P 039222 12 P
Naredba za pretres
Zahtjev MUP-u 10.11.2015.
Zahtjev za OT Bijeljina 27.11.2015.
Odgovor MUP-a 18.11.2015.

Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
080-0-Su-16-000025(-4) od 03.05.2016.
Osnovni sud odgovor od 12.07.2016.
Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž
Revizija na 80 0 P 039222 16 Gvlž

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902