subota, 30. svibnja 2020.

KAKO SU PRED SUDOM RAZOTKRIVENI ZLOČINCI KOJI SU POKUŠALI LIKVIDACIJU

Kako su pred sudom razotkriveni zločinci koji su pokušali likvidaciju
Umjesto da postupe prema obavezama propisanim zakonom, pripadnici mafije su odlučili da me ubiju, što bi vjerovatno predstavili kao `zadesnu` smrt i tako prikriju ne samo ovo ubistvo osmogodišnje djevojčice, nego i mnoge druge zločine u koje su umiješani. Član mafijaške organizacije, koja je falsifikovala nadležnost i isplanirala likvidaciju, smjenjen sa pozicije glavnog tužioca u Istočnom Sarajevu, odlukom VSTV a protiv njega i saučesnika je podnijeto više krivičnih prijava za terorizam i druga krivična djela ne samo u ovom slučaju nego i za brojne druge zločine koje su izvršili lično ili štite počinioce, svoje saučesnike...

KAKO SU PRED SUDOM RAZOTKRIVENI ZLOČINCI KOJI SU POKUŠALI LIKVIDACIJU

U nastavku ovog teksta je rješenje suda u Bijeljini iz postupka u kome sam dokazao organizovani kriminal mafijaške grupe, sastavljene od glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, predsjednika osnovnog suda u Sokocu, nekih članova komande sudske policije i komande MUP-a, koji su poslije više neuspjelih pokušaja ubistva na lokalnom terenu, lažirali nadležnost zakonom nenadležnih organa i odvukli me na udaljenu lokaciju, gdje je čekao tim za likvidaciju.
Ovaj sudski postupak se nije bavio time a pitanja su umnogome redukovana i sprečavana, više nego što je trebalo a događaj je opisan, odnosno prepričan ukratko od strane sudije ali se suština svega može odlično vidjeti.
Razlog za ovaj podmukli pokušaj ubistva je činjenica da sam detaljno razotkrio, pripadnike mafijaškog klana, koji su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca u Bobar grupu a potom su kriminalci iz policije sa saučesnicima, uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, oprali ga hemijskim sredstvom i sakrli iz istražnih radnji.
Umjesto da postupe prema obavezama propisanim zakonom, pripadnici mafije su odlučili da me ubiju, što bi vjerovatno predstavili kao `zadesnu` smrt i tako prikriju ne samo ovo ubistvo osmogodišnje djevojčice, nego i mnoge druge zločine u koje su umiješani.
Ali pošto sam bio spreman na ovakav razbojnički napad, što se može i vidjeti iz opisa sudije, izbjegao sam tim za likvidaciju, koji je čekao a ovaj materijal je već dostavljen na više adresa i vode se tajni istražni postupci protiv pojedinih pripadnika mafije.
Ova grupa se sasvim slobodno može nazvati i `crno-knjiška` banda s obzirom da nastupa po uputama jednog od svojih šefova, koji je javno pred kamerama izjavio da će njihovi ljudi da se bore protiv svih onih koji su im nanijeli štetu i da to moraju da urade.
Službenici koji se ovdje pominju kao svjedoci i čija se imena navode samo kao inicijali su tek puki izvršioci i u najvećem procentu nisu ni znali kakav je cijeli plan za likvidaciju ali su bezuslovno svi istrenirani da lažu i falsifikuju dokumentaciju pa čak i da lažno svjedoče pred sudom.
U ovom konkretnom postupku su u dobrom dijelu govorili istinu s obzirom da sam dokaze, ranije poslao da više drugih mjesta ali su u jednom dijelu i lagali, što sada neću posebno isticati jer ti tragovi vode do drugih kriminalaca, koji su iznad u vrhu mafijaške hobotnice.
BOSNA I HERCEGOVINA - REPUBLIKA SRPSKA - OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 Pr 100636 18 Pr Bijeljina, 29.10.2019. godine
Osnovni sud u Bijeljini, sudija XX, uz sudjelovanje YY kao zapisničarke, u prekršajnom postupku protiv okrivljenog Bajo Zdenke sina KB, zbog prekršaja iz člana 7. i 24. Zakona o javnom redu i miru RS, nakon usmenog i javnog pretresa održanog 28.10.2019 godine, u prisustvu ovlaštenog predstavnika Policijske stanice Bijeljina II, NM, kao podnosioca zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i okrivljenog, na osnovu člana 110, 111, 195. stav 2., 200. i 199. tačka l.i 2. Zakona o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 63/14,110/16 i 100/17), dana 29.10.2019. godine, donosi

RJEŠENJE

OKRIVLJENI: Zdenko Bajo, sin K i majke C, rođen u ______, po narodnosti Jugosloven, državljanin SFR Jugoslavije, nastanjen na adresi_____

OSLOBAĐA SE ODGOVORNOSTI

1. Da je dana 27.09.2018. godine oko 12,00 časova u Bijeljini u ulici Knez Ivo od Semberije, neposredno ispred „Sokolskog doma“, narušio javni red i mir svađom, vikom i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, na taj način što je nakon što su mu službenici sudske policije LM i JS, saopštili da imaju naredbu za njegovo dovođenje, počeo da viče, galami i da doziva u pomoć policiju, čime bi počinio prekršaj iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru RS, kažnjiv po istom članu istog zakona,
- Jer djelo za koje se tereti nije prekršaj.
2. Da je istog dana i u isto vrijeme, te na istom mjestu, nakon što je radnju opisanu u prvoj tački dispozitiva ponovio, od strane policijskog službenika PS, prijavljeni je upozoren da prekine sa narušavanjem javnog reda i mira, a kada je lice nastavilo sa vršenjem prekršaja, policijski službenik PS je izdao zakonito naređenje prijavljenom da prekine sa narušavanjem javnog reda i mira ili će u suprotnom biti lišen slobode, prijavljeni se tada približio policijskom službeniku PS i povišenim tonom rekao „ajde liši me slobode ako možeš, ne možeš ti meni da naređuješ“ a zatim se okrenuo i pošao sa lica mjesta i dalje vičući, čime bi počinio prekršaj iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru RS, kažnjiv po istom članu istog zakona.
- Jer nije dokazano daje okrivljeni počininio prekršaj koji mu se stavlja na teret.
Troškovi prekršajnog postupka na osnovu člana 97. stav 1. i 100. stav 1. te člana 96. stav 2. tačka e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 53/12 i 91/17) a u vezi sa članom 105 stav 3. Zakona o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 63/14,110/16 i 100/17), padaju na teret budžeta.

Obrazloženje

Policijska stanica Bijeljina II zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka broj 15-01/3-221-30-1619/18 od 12.10.2018 godine, pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenog, zbog prekršaja navedenih u dispozitivu ovog rješenja.
Postupajući po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka ovaj sud je dana 02.10. i 28.10.2019.godine održao usmeni pretres na kome je ovlašteni predstavnik podnosioca prekršajnog zahtijeva ostao pri podnesenom prekršajnom zahtjevu.
Na usmenom pretresu od 02.10.2019.godine okrivljeni je, nakon upozorenja o posljedicama prihvatanja odgovornosti, izjavio da ne prihvata odgovornost za prekršaje koji mu se stavljaju na teret.
Okrivljeni je u odbrani naveo da sadržaj zahtjeva za pokretanje postupka se bitno razlikuje od služebene zabilješke sačinjene tog dana. Prvo u službenoj zabilješki je navedeno da su službenici MUP-a primjetili kako on viče i galami te da doziva policiju u pomoć, bez navođenja i jedne riječi šta je vikao a šta galamio. Nije tačno ni da je pozivao u pomoć, konkretizuje da nije vikao pomozite ili pomagajte, nego sam pozvao policiju da radi svoj posao za koji su plaćeni a s obzirom da je bila u pitanju nezakonita radnja - protivpravni napad na njega i njegova prava. Konkretizuje, RS je poslala službenike da me presretnu bez kopije pismene naredbe što je i navedeno u službenoj zabilješci a smišljeno izostavljeno u izvještaju i u zahtjevu. Time je prekršen ZKP član 183. stav 5. naredba za dovođenje a na način što mi policajci nisu predali kopiju naredbe kako je propisano zakonom. Umjesto toga su slagali da imaju naredbu da ga dovedu u ovaj sud, na što sam krenuo prema policijskom automobilu i rekao "nema problema idemo, dajte mi naredbu". Na to je policajac JM, rekao "pa ima naredba", a on je rekao "u redu, dajte naredbu" i to je ponavljano nekih pet do šest puta te je samo odgovarao "pa ima naredba", te je najzad rekao "ima naredba izdao je sud u Sokocu". Pokušali su da ga prevare na što je rekao da taj sud i tužilaštvo nisu nadležni, da su montirali optužnicu, da žele gore da ga odvedu i ostave kako bi ga ubili pripadnici narko i auto mafije o čijim krivičnim djelima piše na portalu. S obzirom da policijski službenici nisu imali naredbu, rekao je "ako nemate naredbu ja onda idem" a sudski policajac L ga je spriječio samo rukom, dodirom, rekavši ne možeš ići. Imajući u vidu činjenicu da mu je život godinama u opasnosti a da su službenici poslati bez naredbe da ga lažu, pozvao je policajce PS Bijeljina II da intervenišu, riječima nešto glasnijim, jer su bili udaljeni oko 40-ak metara, "halo policija, dođite ovamo" i ponovio je to možda dva puta a momci su odmah reagovali i kad je vidio da dolaze, nije više ni riječ progovorio. Kada su stigli objasnio im je o čemu se radi, da se ne ponavlja, na šta je pripadnik MUP-a PS upitao LM citiram “a što na Sokolac" te je LM odgovorio da je "sud u Bijeljini zatražio svoje izuzeće i da je Vrhovni sud prenio nadležnost u Sokolac, kao i da je OJT Bijeljina, zatražila izuzeće te je Republičko tužilaštvo prenijelo nadležnost u Istočno Sarajevo". Sve ovo smišljeno nije navedeno ni u zabilješci ni u zahtjevu, a on je već tada imao dokaze da je nadležnost lažirana. Svi skupa službenici su ga ubjeđivali da on treba da pođe sa njima što je napisano u zabilješci a što je suprotno zakonu, te da će mu tamo negdje biti uručena naredba i da mora da ide sa njima a što je napisano sve u službenoj zabilješci. Od službenika PS je tražio da on sačini službenu zabilještku jer mu je ugrožen život i rekao mu konkretno član 8 plus više članova iz KZ i ZKP RS, što je isti odbio i pokušali su ga prisiliti da ide bez sačinjene zabilješke i bez uručene kopije naredbe. Dakle policijski službenici nisu naveli ni jednu riječ koju je on ove prilike izgovorio, njegovo citiranje članova zakona na koje se pozivao su opisali kao "viku". Pošto pripadnik MUP-a nije htio da evidentira kršenje zakona, rekao im je "ukoliko nemate naredbu i rješenje o prenosu nadležnosti i nećete da sačinite zabilješku da on ide i doviđenja", i krenuo ulicom prema Amajlijama, te je bez ikakvog upozorenja napadnut s leđa i gurnut na zid Sokolskog doma, nije pružao otpor dok su ga pretresali, a onda su pokušali da mu saviju ruke, čemu se usprotivio, te čim je to opazio sa dva kratka trzaja sastavio ruke i odmah im ponudio da ukoliko žele, dozvoliće da mu stave lisice, na šta je policijski službenik PS rekao "u redu" i pustio da mu stave lisice. Prilikom ulaska u zgradu policije su mu izuzetno grubo gurali glavu prema tlu, čemu sam se isto suprotstavio a što je izazvalo dodatne tegobe koje inače ima zbog gušenja polenom ambrozije.

Na prijedlog predstavnika podnosioca prekršajnog zahtjeva na usmenom pretresu izvedeni su dokazi saslušanjem svjedoka LM, JS, oba sudski policajci Okružnog centra sudske policije Bijeljina te PS policijskog službenika PS Bijeljina II, kao i uvidom u i čitanjem pisanih dokaza:
- Izvještaj o prekršaju PU Bijeljina od 11.10.2018. godine,
- Službena zabilješka PU Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Potvrda o lišenju slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018 godine,
- Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018. godine,
- Zapisnik MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2019. godine,
- Potvrda o predaji lica lišenog slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari Sudska policija Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Naredba Osnovnog suda u Sokocu od 06.09.2018. godine.
Na prijedlog okrivljenog izveden je pisani dokaz pribavljen putem suda i to:
- Službena zabilješka OC Sudske policije Bijeljina od 27.09.2019. godine.
Preostale dokaze okrivljenog sud je procesnim rješenjem na usmenom pretresu od 28.10.2019. godine odbio iz razloga što isti na bilo koji način ne doprinose razrješenju predmetne prekršajne pravne stvari.
Odlučujući u predmetnoj prekršajnoj pravnoj stvari, sud je nakon sprovedenog dokaznog postupka, analizom izvedenih dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, pritom dovodeći iste u vezu sa navodima iznesenim od strane optužbe i odbrane, donio odluku kao u dispozitivu a iz sljedećih razloga.
Iz iskaza svih neposredno pred sudom saslušanih svjedoka LM, JS i PS, u bitnome proizilazi da je okrivljeni kritičnog dana 27.09.2018. godine i u označeno vrijeme kao u dispozitivu, a pošto su mu prišli sudski policajci u cilju postupanja po Naredbi Osnovnog suda Sokolac (koju nesporno nisu imali uz sebe) te nakon što su uprkos toj činjenici kazali okrivljenom da mora poći sa njima, glasnijim povikom pozvao redovnu policiju čija se zgrada nalazila u blizini (PS Bijeljina II) riječima „policijo, policijo, upomoć policija, ovo je otmica“. Međutim, ove riječi okrivljenog, nisu konkretizovano i dosljedno unesene u činjenični opis bića prekršaja opisanog u tački prvoj dispozitiva rješenja, nego je samo opisano daje okrivljeni počeo da viče, galami i doziva policiju u pomoć, a niti je u činjeničnom opisu konkretizovano da je na ovaj način od strane okrivljenog došlo do uznemirenja javnosti i koga konkretno.
Radi toga, usljed prednjeg zaključka ovog suda, odnosno kako činjenični opis radnji stavljenih na teret okrivljenom ne sadrži sve zakonske elemente bića prekršaja opisanog u članu 7. Zakona o javnom, redu i miru RS, valjalo je okrivljenog i osloboditi odgovornosti za navedeni prekršaj opisan u tački prvoj dispozitiva po osnovu odredbe člana 199. tačka 1 Zakona o prekršajima RS.
Nadalje, iz izjava svih naprijed saslušanih svjedoka, odnosno odlučnih činjenjica koje su iz istih utvrđene, nespornim je konstatovano da sudski policajci Okružnog Centra sudske policije Bijeljina, kod sebe nisu imali predmetnu Naredbu Osnovnog suda Sokolac a na koju su se pozivali da po istoj postupaju prilikom njenog izvršavanja, odnosno prinudnog dovođenja okrivljenog pred Osnovni sud Sokolac a i sam okrivljeni je sudske policajce pozivao da mu uruče navedenu naredbu (što takođe ne spore saslušani policijski službenici).
Odbrana okrivljenog u toku postupka pravilno ukazuje da postupanje sudskih policajaca na naprijed navedeni način nije u skladu sa odredbom iz člana 183. stav 5 ZKP-a RS koja glasi: „Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno.“
Naime, kod prednjeg činjeničnog utvrđenja, valja izvesti zaključak da su u potpunosti izostali dokazi a time i odlučne činjenice, koje bi van svake razumne sumnje upućivale na zaključak da je okrivljeni počinio prekršaj iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru RS.

Članom 24. Zakona o javnom redu i miru RS propisano je da ,,Ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, privrednih društava ili drugih pavnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju njihovog službenog lica kazniće se ..."
Dakle, valja izvesti zaključak da je za postojanje prednjeg prekršaja, neophodno dokazati da je okrivljeni odbio postupiti po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenika a koji dokazi za takve njegove radnje su u konkretnom izostali, što se nedvosmisleno utvrđuje iz izjava svih saslušanih policijskih službenika.
Dakle, teret dokaza da je okrivljeni počinio radnje koje mu se stavljaju na teret a bliže opisane u tački 2. dispozitva rješenja u skladu sa članom 164. stav 7. Zakona o prekršajima RS pada isključivo na optužbu - ovlaštenog predstavnika podnosioca zahtijeva, a optužba sudu nije ponudila bilo kakav validan dokaz u pravcu dokazivanja tvrdnji da je okrivljeni počinio prekršaj iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru RS.

Bez uticaja u ovoj pravnoj stvari su Izvještaj o prekršaju PU Bijeljina od 11.10.2018. godine, Službena zabilješka PU Bijeljina od 27.09.2018. godine, Potvrda o lišenju slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018 godine, Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018. godine, Zapisnik MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2019. godine, Potvrda o predaji lica lišenog slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine, Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari Sudska policija Bijeljina od 27.09.2018. godine, Naredba Osnovnog suda u Sokocu od 06.09.2018. godine te Službena zabilješka OC Sudske policije Bijeljina od 27.09.2019. godine, a s obzirom da se radi o posrednim dokazima.
Radi svega naprijed navedenog, valjalo je okrivljenog i osloboditi odgovornosti a iz razloga navedenih kao u tački 1 i 2 dispozitiva.
Sud je na osnovu člana 97. stav 1. i člana 100. stav 1. a u vezi sa članom 96. stav 2. tačka e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske4', broj: 53/12 i 91/17), te članom 105. stav 3. Zakona o prekršajima Republike Srpske, odlučio da troškovi prekršajnog postupka padaju na teret budžeta a s obzirom da je okrivljeni oslobođen odgovornosti.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU :
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana njegovog prijema. Žalba se u dvije kopije predaje ovom sudu - Prekršajnom odjeljenju. O žalbi odlučuje Okružni sud u Bijeljini.
Dana 28.01.2020. Okružni sud u Bijeljini je odbio žalbu policije i potvrdio oslobađajuću odluku Osnovnog suda.
To rješenje je vjerovatno zbog lažne pandemije i neustavnog - terorističkog vanrednog stanja, dostavljeno poštanskom pošiljkom u drugoj polovini maja 2020-te. U međuvremenu je član mafijaške organizacije, koja je falsifikovala nadležnost i isplanirala likvidaciju, smjenjen sa pozicije glavnog tužioca u Istočnom Sarajevu, odlukom VSTV a protiv njega i saučesnika je podnijeto više krivičnih prijava za terorizam i druga krivična djela ne samo u ovom slučaju nego i za brojne druge zločine koje su izvršili lično ili štite počinioce, svoje saučesnike...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902