srijeda, 25. studenoga 2020.

KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORISTIČKI NAPAD NA NAROD I USTAVNI POREDAK

Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja ili ne izvršivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina......
Na osnovu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORISTIČKI NAPAD NA NAROD I USTAVNI POREDAK

Vezano za KRIVIČNI ZAKON BIH, članovi "Terorizam"
(1) Ko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da što izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznit će kaznom zatvora najmanje pet godina. (2) Ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jedne ili više osoba, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje osam godina. (3) Ako je pri učinjenju krivičnog djela iz stava 1. ovog člana učinitelj neku osobu s umišljajem lišio života, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (4) Ko nabavi ili pripremi sredstvo ili ukloni prepreku ili preduzme neku drugu radnju kojom stvori uslove za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (5) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju: a) napad na život osobe koji može prouzrokovati njezinu smrt; b) napad na fizički integritet osobe; c) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenom ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja druge osobe, s ciljem da nju ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca; d) nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima, transportnom sistemu, objektima infrastrukture uključujući informacioni sistem, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju štetu je vjerovatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do znatne privredne štete; e) otmica zrakoplova, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili za prevoz roba; f) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; g) ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; h) ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursomu s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; i) prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tačke a. do h. ovog stava.
Napad na ustavni poredak
Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
Pomaganje neprijatelju
1) Građanin Bosne i Hercegovine koji za vrijeme rata pomaže neprijatelju u provodjenju prinudnih mjera, prema stanovništvu Bosne i Hercegovine, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
Zločini protiv čovječnosti
(1) Ko, kao dio širokog ili sistematičnog napada usmjerenog bilo protiv kojeg civilnog stanovništva, znajući za takav napad, učini koje od ovih djela: a) lišenje druge osobe života (ubistvo); b) istrebljenje; c) odvođenje u ropstvo, d) deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva; e) zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava; f) mučenje; g) prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), seksualno ropstvo, prisilnu prostituciju, prisilnu trudnoću, prisilnu sterilizaciju ili bilo koji drugi oblik teškog seksualnog nasilja; h) progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja je univerzalno prihvaćena kao nedopustiva po međunarodnom pravu, u vezi s bilo kojim krivičnim djelom iz ovog stava ovog člana, bilo kojim krivičnim djelom propisanim u ovom zakonom ili bilo kojim krivičnim djelom u nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine; i) prisilni nestanak osoba; j) zločin aparthejda; k) druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (2) U smislu stava 1. ovog člana sljedeći pojmovi imaju ovo značenje: a) Napad usmjeren bilo protiv kojeg civilnog stanovništva jest ponašanje koje uključuje višestruko činjenje djela iz stava 1. ovog člana bilo protiv kojeg civilnog stanovništva na osnovi ili u cilju državne politike ili politike neke organizacije da se učini takav napad. b) Istrebljenje uključuje namjerno nametanje takvih životnih uvjeta, a posebno uskraćivanje pristupa hrani i lijekovima, koji mogu posljedovati uništenjem dijela stanovništva. c) Odvođenje u ropstvo jest vršenje nad osobom bilo kojeg ili svih ovlašćenja inače vezanih za pravo svojine, uključujući vršenje takvog ovlašćenja pri trgovanju ljudima, posebno ženama i djecom. d) Deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva jest prisilno iseljenje osoba s teritorije na kojoj su zakonito prisutne protjerivanjem ili drugim mjerama prisile, bez osnova dopuštenih po međunarodnom pravu. e) Mučenje jest namjerno nanošenje snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje osobi zadržanoj od strane počinioca ili pod nadzorom počinioc, izuzimajući bol ili patnju koja je posljedica isključivo izvršenja zakonitih sankcija. f) Prisilna trudnoća jest nezakonito zatočeništvo žene kojoj je prisilno prouzrokovana trudnoća, s namjerom da se utiče na etnički sastav bilo kojeg stanovništva ili da se učine druge teške povrede međunarodnog prava. g) Progon jest namjerno i teško, međunarodnom pravu suprotno uskraćivanje osnovnih prava, zbog pripadnosti skupini ljudi ili zajednici. h) Prisilni nestanak osoba jest hapšenje, pritvaranje ili otimanje osoba, od strane ili s dopuštenjem, podrškom ili pristankom države ili političke organizacije, uz odbijanje da se prizna takvo lišenje slobode ili da se pruži informacija o sudbini ili o mjestu gdje se nalaze takve osobe, s namjerom da se uklone od zaštite zakona na duže vrijeme. i) Zločin aparthejda su nečovječne radnje slične prirode radnjama iz stava 1. ovog člana, učinjene u kontekstu institucionaliziranog režima sistematskog potlačivanja i dominacije jedne rasne skupine nad bilo kojom drugom rasnom skupinom ili skupinama ljudi, učinjene s namjerom održavanja takvog režima.
Zloupotreba položaja ili ovlaštenja
(1) Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja ili ne izvršivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina. (3) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 50.000 KM, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje tri godine.
KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE, član "Samovlašće" :
(1) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci. (2) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada upotrebom sile ili ozbiljne prijetnje da ce napasti na život ili tijelo, ili u sastavu organizovane grupe, kaznice se zatvorom od šest mjeseci do tri godine.
(3) Ko djela iz prethodnih stavova ucini za drugoga, kaznice se kaznom propisanom za ta djela. (4) Gonjenje za djelo iz stava 1. ovog clana preduzima se po prijedlogu. I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA...
Na osnovu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kao i Republike Srpske, podnosi se krivična prijava za teroristički napad na narod i ustavni poredak a vezano za Krivični zakon Bosne i Hercegovine, članove "Terorizam, Napad na ustavni poredak, Pomaganje neprijatelju, Zločini protiv čovječnosti, Zloupotreba položaja ili ovlaštenja" i Krivični zakon Republike Srpske član "Samovlašće".
Odredbe koje su bliže vezane za izvršena krivična djela, istaknute su podebljanim slovima a detalji su u obrazloženju.

OBRAZLOŽENJE

Krivična djela, izvršava veća grupa lica sa jasnom hijerarhijskom strukturom i u sadejstvu i nalozima nalogodavaca iz inostranstva i ovo njihovo djelovanje treba posmatrati kao ratni napad, psihološki rat, propagandni, hemijski, medijski rat, protiv naroda Bosne i Hercegovine, udar na ekonomiju, na suverenitet, zdravlje, prava i slobode svih građana.
Od priloženih dokaznih materijala, ističem prvo članak pod nazivom "Prijetnje Dodika građanima Banjaluke su potez očajnika" objavljen na portalu buka a web adresa se vidi ispod naslova. U tom članku je istaknuta činjenica da Milorad Dodik prijeti gradu i glasačima, neposredno poslije održanih lokalnih izbora, jer mu se nije svidjelo koga su građani izabrali za gradonačelnika te između ostalog prijeti da će prekinuti finansiranje Banjaluke, kao da je u pitanju njegov lični budžet.
Kakve su prijetnje iznesene javno pred kamerama može se čuti u video prilogu a linkovi na kojima se može čuti i taj i drugi snimci biće navedeni na kraju krivične prijave.
Prijetnje upućuje Dodik Milorad koji podsjećam i to je posebno važno, nije ni na jednoj državnoj ili službenoj funkciji u organima Republike Srpske a ponaša se kao da je Republika Srpska njegova privatna imovina.
"Sporazum nije potpisala Socijalistička partija Republike Srpske. Koalicija će sada odlučiti da li će s njima ići ili neće ići, to podrazumijeva da ukoliko odlučimo da ih ne prihvatimo u većinu u gradu, da će svi njihovi kadrovi biti eliminisani u roku 24 sata iz bilo kog mjesta gdje je nadležnost Vlade.
Mi ćemo naći načina da se putem izmjena određenih dokumenata, ovlada svim elementima upravljanja, koji su potrebni, vezano za nesmetano funkcionisanje ovih gradova a usput da vam još nešto kažem bez obzira koliko bilo arogantno ili ne.
Ukoliko nešto ostane izvan nadležnosti skupštine, promijenićemo i zakon i statut, pa ćemo to stavit u nadležnost skupštine, sve je demokratski.
Nijedan prijedlog gradonačelnika neće biti podržan, eto taman da je Ajnštajn. Eto pa maši ti glavom, koliko god hoćeš.
Da vidimo, kako će finansirati gradsko grijanje koje smo mi subvencionirali svake godine. Zašto bi onda to Republika radila, imamo mi i druge opštine, gdje treba pomoći da se grije.
Imamo neka druga mjesta, gdje moramo i prekinućemo sve investicije sa republičkog nivoa, dok ne vidimo na koji način će se grad politički razvijati i odnositi ali u svakom slučaju, hoću da kažem da mislim da je ovo velika greška onih koji su smatrali da imaju samo svoje pravo i na ovaj način definitivne ja im neću oprostiti ovo što su uradili Igoru.
ovo nije nikakva prijetnja, to je moj lični stav, imam pravo na to.
Uzeću svako biračko mjesto i vidjeću gdje god je dobio gradonačelnik, nek on ide i riješava, mi nećemo vise. Demokracija, šta ćeš."
Ovde je izrečeno više blažih ili ozbiljnijih prijetnji a posebno bih izdvojio posljednju u kojoj Dodik kaže da će pregledati sve spiskove svih biračkih mjesta i vidjeti gdje je ko kako glasao. To bih povezao sa njegovom "crnom knjigom", koju je objelodanio još prije 4 godine u vezi čega je rekao da će njegovi ljudi u institucijama da se bore protiv imena, zapisanih u toj "crnoj knjizi" i da to moraju da urade.
Tu najavu formiranja "crni knjige" u bukvalno nacističkom stilu, ćemo predočiti u orginalu u video snimku.
“SNSD će u narednim mjesecima uspustaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo,”
Od tada pa do danas, bilo je više teških krivičnih dijela napada na život i tijelo građana od čega ističem samo slučajeve teškog ubistva Davida Dragičevića u Banja Luci, što je MUP na najmonstruozni način pokušao da prikrije i likvidaciju Slaviše Krunića.
Vezano za ubistva Dragičevića, još uvijek javnosti nije saopšten nijedan jedini detalj, vezano za moguće ubice a kod likvidacije Slaviše Krunića u toku je suđenje osumnjičenima, bez ikakve naznake da se istražuje ko su nalogodavci tog zločina.
Jedno od, da tako kažem blažih krivičnih dijela je pokušaj ubistva novinara Vladimira Kovačevića o čemu se pisalo u više članaka a ovdje je priložen jedan pod naslovom "Opasno vrijeme za novinare u Bosni Hercegovini", objavljen na portalu Dojče Vele. Link se takođe vidi ispod naslova a iz sadržaja teksta izdvajam dio u kome se kaže da su međunarodni predstavnici u Bosni Hercegovini, novinarska druženja iz regije i cijela javnost stala u odbranu slobode medija, nakon napada na novinara Vladimira Kovačevića, što je tužilaštvo u Banja Luci okvalifikovalo kao pokušaj ubistva.
Policija radi na rasvjetljavanju slučaja ali se postavlja pitanje, šta dalje. Šta dalje, kad je riječ o medijima, medijskim slobodama i pravima novinara. Dalje iz sadržaja teksta se iznosi stav u kome se kaže : "Ako predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik sebi da za pravo da prijeti, da kaže da zna ko je odgovoran, da zna ko pokreće novinare, nevladine organizacije ili javno te prijetnje izgovara posredstvom medija, onda možemo biti svjesni da je on jedan od najodgovornijih za ovu atmosferu straha.
Vezano za ovaj napad i pokušaj ubistva, ističem činjenicu da je Vladimir Kovačević, više puta izveštavao iz Banjaluke sa skupova građana pod nazivom "Pravda za Davida" gdje su građani tražili akciju policije i tužilaštva, odgovornost i procesuiranje onih koji su izvršili ubistvo a Milorad Dodik je na to reagovao, kao i neki njegovi saradnici kao da su pitanju neke "obojene revolucije" koje se finansiraju iz inostranstva, da su novinari "strani plaćenici" što je očito jasna meta za djelovanje ubica.
Da li je nalog za likvidaciju izdao lično, autor "crne knjige" ili neko od saučesnika terorističke organzacije na nižim komandnim nivoima, suštinski nije bitno, jer je u pitanju udruženi zločinački poduhvat te organzacije pa odgovornost snose svi članovi, posebno vođe.
U nastavku ću predočiti dio dokaznog materijala, vezano za terorističke aktivnosti, povodom vojne, odnosno ratne akcije pod nazivom "COVID-19". Da je COVID-19, odnosno koronavirus u stvari vojni projekat i bukvalno rat na nivou cijelog svijeta, dokaz je i to da je ove godine, manje preminulih nego prethodnih godina, što se vidi u članku pod nazivom "Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine". U tekstu tog članka su navedeni tačni podaci, koliko je osoba preminulo u Bosni i Hercegovini, po entitetima i ukupno se generalno vidi da je u prvih pola godine, preminulo oko 2 hiljade osoba manje nego prethodne godine, što je nelogično ako je u pitanju smrtonosni virus. Trebalo bi naime da je umrlih nekoliko puta više, nego prethodnih godina.
Dodik Milorad je inače i doveden ovdje, nasilno na vlast, kao čovjek saradnik i saučesnik stranih obaveštajnih službi, kada su ga predstavili kao "dašak svježeg vjetra na Balkanu" i između ostalog nasilno smijenili, legalno izabranog tadašnjeg predsjednika doktora Nikolu Poplašena, da bi Dodik Milorad, mogao nesmetano poslije toga, dvije decenije da uništava ekonomiju i privredu Republike te pljačka građane i budžet za interese svoje i stranih nalogodavaca.
Korona virus, odnosno COVID-19, dakle uopšte nije virus, opasan po zdravlje, nego se tu kriju sasvim drugi planovi i ciljevi a u sklopu toga prilažem dokument pod naslovom "COVID-19 - veliki reset". Radi se o članku objavljenom na web adresi, svjetskog ekonomskog foruma i to je takođe istoimena knjiga a vidi se da je objavljena i promovisana u Ženevi 14. jula 2020. bez pominjanja pandemije kao strašne opasnosti a umjesto toga se kako si vidi potencira, reset svjetske ekonomije, privrede, finansijskog sistema, energetike, telekomunikacija, što smo imali prilike i da vidimo tokom ove godine sa ubrzanim uvođenjem 5G mreže, koja bi prema njihovim planovima u sadejstvu sa robotima, trebalo da dovede do tog velikog reseta, otpuštanja stotina miliona pa i milijardi radnika te njihovom zamjenom sa robotima i vještačkom inteligencijom.
Pandemija je proglašena polovinom marta 2020. a pomenuta knjiga objavljena polovinom jula, što je 4 mjeseca kasnije. Sad možemo i da raspravljamo da li je bilo moguće za 4 mjeseca napisati knjigu. Ja sam naravno siguran da je nemoguće i da je sve pisano i pripremljeno prethodnih godina a lažna pandemija je prijektovana kao izgovor za sprovođenje tih planova. Stoga ćemo da pokažemo nešto, što se desilo u 2019-toj godini, 18. oktobra u Njujorku. "Događaj 201 - scenario" u kome se kaže da taj događaj simulira izbijanje novog koronavirusa, koji se prenosi sa slijepih miševa na svinje pa na ljude. Virus na kraju postaje efikasan i prenosi se osobe na osobu, što dovodi do teške pandemije. Patogen i bolest, koju on uzrokuje su oblikovani prema Sarsu ali prenosiviji u zajednici od strane ljudi sa blagim simptomima.
Ovde prije svega skrećem pažnju da je virus, koji je korišten u toj simulaciji, upravo korona virus koji se neposredno poslije toga "slučajno" i pojavio. Dalje se opisuje da bolest započinje na farmi svinja u Brazilu a zatim se sve brže širi u zdravstvenim ustanova i na kraju, nijedna zemlja ne može zadržati kontrolu, ne postoji mogućnost da vakcina bude dostupna u prvoj godini.
Budući da je cijela ljudska populacija osjetljiva, tokom početnih mjeseci pandemije, kumulativni broj slučajeva, eksponencijalno se povećava udvostučujući se svake sedmice a kako se slučajevi i smrtni slučajevi akumuliraju, ekonomske i društvene posljedice, postaje sve teže. Scenario se završava na 18-mjesečnoj tački sa 65 miliona smrtnih slučajeva. Pandemija će se nastaviti nekim tempom, dok ne bude djelotvoranog cjepiva.
I završni komentar na ovaj tekst je to da se predviđanje njegovim scenarijem od 18 mjeseci pandemije, podudara sa prvim reakcijama takozvanih stručnjaka iznesenih u martu 2020. godine, kada je proglašena pandemija bez ikakve potrebe a koji su takođe isticali da će pandemija da traje godinu i po dana i čak konkretno do septembra 2021. godine najmanje.
Dovoljno se prisjetiti sličnih slučajeva takozvanih pandemija "ptičje gripe" i "svinjske gripe" koje su isto tako najavljivane kao opasne i smrtonosne a nisu ovako dugo trajale ni blizu negu su za cilj imale zaradu farmako mafije na vakcinama. Potpuno je jasno da niko ne može znati, koliko bi eventualno neka pandemija trajala ali može naravno iznositi podatke onako kako su planirali.
Autori scenarija su "Fondacija Bil i Melinda Gejts", koja koje li slučajnosti promoviše vakcine te svjetski ekonomski forum, (oni što planiraju COVID RESET) i zadivljujuće je kako su "predvidjeli" skoro u dlaku stvarnu "pandemiju" sa jedinom razlikom da je umjesto iz Brazila, virus krenuo iz Kine. Gejts, odnosno Mikrosoft je inače ranije patentirao digitalni sertifikat - čip kome je namjena ugradnja u tijela ljudi a naziv patenta je "WO2020060606 cryptocurrency system using body activity data" koji najvećem broju ljudi na planeti nije uopšte potreban no "igrom slučaja" se sve "potrefilo" da se pojavio "sasvim slučajno" virus koji je predviđen scenarijem te su potrebne i vakcine i digitalni sertifikat koje takođe promoviše Bil Gejts.
Ali da Gejts i njegovi ortaci nisu nikakvi proroci dokaz je scenario igranog filma "Zaraza" iz 2011-te, što je čak 8 godina prije simulacije pandemije i "stvarne pandemije". Osim same radnje koja je slična simulaciji i današnjim "stručnim" mjerama, zanimljivo je i da je širenje virusa krenulo na isti način kako predviđa simulacija 8 godina kasnije. Sa slijepog miša, koji je jeo bananu pa odletio sa komadom u farmu svinja te ispustio taj komadić koji je prethodno "zarazio" da bi ga onda, pojelo jedno od prasića. Odmah potom baš to prase se prodaje jednom kupcu te završava u restoranu, pa se prilikom obrade vilice, zarazi i kuvar te prenese virus jednoj gošći, koja to onda prenese na Američki kontinent. Da ovo nije izmišljeno, možete se uvjeriti gledanjem završnice tog filma, kada se otkriva upravo ovaj način širenja zaraze.
Motivi, uzroci i razlozi ovog projekta u suštini nisu bitni za ovu krivičnu prijavu no pomenuću da su posljedica višegodišnje pljačke na svjetskom nivou, uzrokovane štampanjem dolara i evra bez pokrića, za koje se onda kupuju stvarne vrijednosti, zemljište, rude, minerali, energenti a sa druge strane, poslije više od 100 godina neprekidnog eksploatisanja, nafte je sve manje.
Drugim riječima, moglo se živjeti i ovako trošiti nafta, istim tempom, recimo još 10 do 20 godina i onda bi sve stalo ili da se izmisli nepostojeći virus, zaustavi 99 % običnih ljudi, koje politički mafijaški kartel smatra stokom, da se njima oduzmu sva prava, uključujući pravo na kretanje a time i korištenje fosilnih goriva, da bi njima ostalo sve.
Matematski predstavljeno, ako bi za 7 - 8 milijardi ljudi, koliko je sad na Zemlji, trenutna količina nafte bila dovoljna za samo 10 godina, onda bi vladarima svijeta i najbližim slugama, recimo da ih ima čak 7 miliona što je hiljadu puta manje od 7 milijardi... njima bi ta nafta trajala 10 hiljada godina.
Naravno, matematika ne funcioniše bukvalno tako, jer oni, svaki pojedinačno troše nekoliko puta ili nekoliko desetina puta više od prosječnog čovjeka ali u svakom slučaju, operacija koju su pokrenuli, omogućila bi im da preostale rezerve nafte, gasa i uglja, mogu koristiti više stotina pa i hiljada godina u budućnosti, pod uslovom da resetuju svjetsku ekonomiju i finansije, onako kako su najavili. Šta planiraju sa "viškom" ljudi, možete svi da sami zamislite a u tome može pomoći javni nastup Bila Gejtsa, (video snimak pod nazivom "Inovacijama do nule") u kome kaže da ako naprave jako dobar posao sa vakcinama mogli bi smanjiti broj ljudi za 10 do 15 posto. I usput da se zamislimo da li ove vakcine koje se sad forsiraju, imaju za cilj da očuvaju živote i broj ljudi ili da smanje taj broj.
Ovo objašnjenje nije bitno za samu krivičnu prijavu ali će pomoći da se sagledaju razlozi i motivi, zbog čega je izmišljen nepostojeći virus, moguće insceniran na pojedinim mjestima sa hemijskim sredstvima i elektro magnetnim talasima sa kojima su se izazivali simptomi slični gripu. Pripadnici terorističke organizacije u Republici Srpskoj i Bosni Hercegovini u cjelini, rade dakle po instrukcijama šefova iz inostranstva, koji su ih i doveli na vlast a čak se može detektovati tačan datum, kada su stigle te instrukcije i u svrhu toga predočavam novinski članak pod nazivom "Državna tajna Dodika i Radončića", objavljen 09.03.2020. u kome Fahrudin Radončić, kaže novinarima da je sa Dodikom "riješio" jedan ekstremno riskantan bezbjednosni problem i da je riječ o državnoj tajni. Dalje kaže da se radi o nečemu što spada u apsolutno državnu tajnu, formulacija da se radi o ekstremno važnom pitanju, koje može naškoditi državnim i nacionalnim interesima Bosne i Hercegovine je točna ali to je juče riješeno... Može se zaključiti da je ovim tekstom poslata poruka šefovima da je naredba stigla, da je shvaćena i da će biti izvršena iako su neposredno prije toga premijer Višković u RS i dr. Nestorović u Srbiji izjavii da je virus izmišljen odnosno da je najsmješniji virus u istoriji koji postoji samo na fejsbuku. Kako vidimo kad se lokalnim šefovima zaprijeti i izdaju naredbe, oni odmah progledaju i učine da svi ispod njih vide isto... ili ih neće biti.
Neposredno poslije toga, pokrenuta je procedura i uvedeno vanredno stanje no prije uvođenja, 13.03.2020. objavljena je vijest u više medija a prilažem ovaj pod naslovom "Ubio se glavni zdravstveni inspektor Republike Srpske". Šok u Banjaluci a u samom članku se navodi da se gospodin ubio, bez ikakvog dokaza i istrage te pojašnjava da je beživotno tijelo Miljića, pronađeno obješeno u blizini rijeke Vrbas u Banjalučkom naselju Lazarevo. Dalje kažu da vladaju šok i nevjerica jer se glavni zdravstveno sanitarni inspektor ubio u vrijeme sve aktuelnijih priča virusu korona.
I opet na kraju, potencira se da je Policijska uprava, potvrdila kako je prijavljeno "samoubistvo".
Uz podsjećanje da je na isti način od strane policije i likvidacija Davida Dragičevića, pokušana da se predstavi kao samoubistvo, skrećem pažnju na mnogo bitniji detalj... da je gospodin Miljić kao glavni zdravstveni inspektor, trebao biti vođa kriznog štaba u Republici Srpskoj i kao najstručniji da ocijenjuje i procijenjuje, postoje li uslovi za vanredno stanje i proglašenje pandemije ili ne postoje, da predlaže mjere i da koordinira rad. Sa njegovim ubistvom uklonjena je najstručnija osoba a poslušnici svjetske mafije su onda mogli da rade šta i kako žele a kako su to činili vidjećemo u nastavku.
U više novinskih članaka, objavljena je reakcija, jednog od članova kriznog štaba, premijera Republike Srpske, pod nazivom "Neka sud preuzme odgovornost za zdravlje ljudi". Radi se o portalu "Srpska info" i kaže presednik vlade Radovan Višković da poziva sud da preuzme odgovoranost za zdravlje građana, ukoliko smatra da republički štab za vanredne situacije ne radi dobro svoj posao.
Radi se o reakciji na rješenje suda u korist građanina, gdje se konstatuje da tako kažemo, nezakonito djelovanje kriznog štaba i umjesto da poštuje sudsku vlast, on kao član izvršne vlasti na ovaj način ne samo da ponižava i potcjenjuje sud, nego se može izvesti zaključak da se radi o prijetnji sudijama, šta i kako da rade ubuduće, što se nedvosmisleno može uočiti u rečenici : "Višković smatra da je presuda suda izolovan slučaj, te da takvu praksu neće nastaviti druge sudije.
Ovdje je dakle, više nego jasno da je u pitanju pritisak na sudove i pokušaj izbjegavanja odgovornosti. S druge strane, tužilaštvo ovu konstataciju suda o tome da je zakon prekršen, može koristi kao dokazni materijal u krivičnom postupku, protiv teroristicke grupe.
Što se samog takozvanog kriznog štaba tiče, potpuno je jasno, bukvalno svakom građaninu da nije u pitanju nikakav krizni štab, nego privatna grupa Dodik Milorada, kojom on komanduje, iako ističem ponovo, nije ni na jednoj jedinoj državnoj funkciji u Republici Srpskoj.
U novinskom članku pod nazivom "Dodik najavio zatvaranje škola" od 24. oktobra 2020. godine, navodi se da će nastava u školama u Republici Srpskoj, najvjerovatnije biti prekinuta, zbog "pogoršane" epidemiološke situacije, što je izjavio član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. U daljem dijelu teksta se navodi da su potvrđena 582 nova slučaja koronavirusa od 1200 testiranih i da je to najveći broj novooboljelih. Potom Dodik poziva političke partije da ne održavaju javne skupove tokom izborne kampanje za lokalne izbore zakazane za 15. novembar - što je udar na izborna prava, kako političkih partija tako i građana.
Očito je ovo urađeno zbog toga što su imali saznanja o svom lošem rejtingu te su pokušali spriječiti konkurente da ostvare još bolji rezultat. U nastavku teksta se navode još neke brojke, vezano za takozvanu epidemiju, što nećemo sada dalje analizirati, pošto za to postoji drugi pogodniji članak a kako Dodik Milorad donosi odluke, možemo vidjeti u video prilogu u kome se otkriva da umjesto stručnjaka, istinskog stručnjaka, koji je obješen prije više od pola godine, odluke se donose tako, što Dodik Milorad vijeća sa svojim unucima o uvođenju mjera.
Sadržaj te Dodikove izjave pred kamerama, citiram u cjelosti :
"Mene čini najsretnijim naravno, boravak sa unucima i od njih svašta čujem. Sada samo ne mogu da kažem koji ounuk ali kaže :
`Deda, šta namjeravaš sada s ovom školom, vidiš da je sve veći broj đaka s ovom koronom, hoćete li to zatvarati il nećete ?`
Ja kažem... pa morate ići u školu.
Pa biće ti krivo, šta misliš da neko od nas dobije koronu, možda je najbolje da ti to ipak zatvoriš.
Tako da svašta čuješ od njih."
Naravno i mi možemo reći da je ovo svašta, svašta možemo da čujemo ali nažalost, ne radi se ni o kakvoj šali, nego su iste večeri mediji objavili da se škole zatvaraju a takozvani krizni štab je poslušno izvršio naredbu diktatora, diktatora sa jedne strane a sa druge strane izvršioca i sluge stranih šefova.
Mnogo gore od svega je nažalost katastrofalna situacija u koju su dovedeni građani i zdravstvo u celini, što se može vidjeti iz novinskog članka portala Mondo, pod nazivom : "Mladić preminuo nakon napada - hitna nije intervenisala, rekli da “prošeta” do njih". U nastavku u tekstu članka piše da je porodica Cvijić, danima bezuspješno tražila odgovor službe hitne pomoći u Banja Luci o tome ko je donio odluku da se ne izlazi na intervenciju, kada je član njihove porodice Srđan Cvijić u noći 28. na 29. septembar 2020. dobio težak napad.
Ovdje se može uočiti da je jedan od glavnih razloga za ovu lažnu korona pandemiju, nedostatak energenata. Hitna pomoć je očito dobila nalog da ne troše naftu i benzin i kako dalje kaže od dispečera je dobio odgovor : "prošetajte do hitne pomoći" a kad je objasnio se brat guši, da ne može da diše i hoda, predložili su mu da zove taksi. Srđan je preminuo iste noći u urgentnom centru u UKC Republike Srpske u Banjaluci a uzrok smrti nije do kraja utvrđen. Zapitajmo se kako sad niko ne zna uzrok a kod inspektora Miljića su odmah objavili uzrok.
U toku telefonskog razgovora su mu sugerisali da je vjerovatno u pitanju alergijski bronhitis i da bi trebali doći te on kaže da nema vozilo da doveze brata i kako nisu mogli da prošetaju jer se njegov brat gušio, nije mogao da diše, pozvali su taksi. Brat je već gubio svijest, pokušali su izvaditi jezik ali već je bio zgrčen. Nije pomoglo ni umjetno disanje ni masaža srca a na kraju kad su stigli na parking ispred hitne pomoći, bila su pakirana 3 ili 4 slobodna vozila.
Ovo na žalost nije jedini slučaj, nego samo jedan od najsvježijih primjera a tokom prethodnih meseci, veliki broj ljudi je stradao od raznih bolesti, koje ima, jer nije mogao da dobije zdravstvenu pomoć, zbog toga što je kompletan sistem angažovan da se bori protiv izmišljenog virusa i vrši testiranja a pravi bolesnici umiru bespomoćni.
Da je u pitanju monstruozna prevara i da se ne radi ni o kakvoj stvarnoj pandemije virusa, nego takozvanoj pandemiji testova i to lažnih testova, možemo vidjeti u članku pod nazivom "U RS, 537 novih slučajeva korona virusa". Preminulo 8 osoba a u bolnicama oko 700 ljudi i u samom tekstu piše : "U protekla 24 sata u RS, testirano je 1148 laboratorijskih uzoraka, koronavirus potvrđen kod 537 osoba a preminulo 8 ljudi. Ne kaže se od čega su preminuli, nego se ovakvim tekstom daje asocijacija da se radi o koronavirusu i još zanimljivije u nastavku piše:
Najviše "novoobolelih" ponovo iz Banjaluke a novi slučajevi registrovani u još 34 grada. Dakle ovdje se koristi riječ "novooboljeli" što bi trebalo značiti da se radi o bolesnicima, što ćemo kasnije pojasniti. Dosad u Republici Srpskoj, potvrđeno 22254 slučaja koronavirusa a preminula je 541 osoba, pozitivnih na COVID-19. Ovo je zaista takođe bitna činjenica, gdje se priznaje da je samo testom i to je pitanje da li je istinit test, utvrđeno prisustvo virusa a ne i da je COVID-19, odnosno korona uzrok smrti. I na kraju se kaže da je u Banjaluci trenutno 450 oboljelih od koronavirusa u UKC-u i na samom dnu ministar izjavljuje da osim tih 450 ima još 600 do 700 u cijeloj Republici Srpskoj.
Kada se sabere 450 i 600, to dođe negdje oko hiljadu ukupno oboljelih u cijeloj Republici Srpskoj a kad se vratimo na početak teksta, piše da je samo tog dana registravano 537, kako kažu "novooboljelih" što bi trebalo da znači da od onih hiljadu registrovanih koliko ih ukupno ima na cijeloj teritoriji, više je od polovine njih "obolilo" tog dana.
Pošto znamo da se svakodnevno plasiraju vijesti o često više stotina "novooboljelih" iz svega je potpuno jasno da se radi o lažima, jer ovih 537, čak i da su pozitivni na korona virus, to ne znači da su oboljeli a što se smišljeno lažno predstavlja, kako bi se u javnosti održala medijska histerija lažnog koronavirusa i lažne pandemije.
Da se smišljeno lažiraju rezultati testova, vidimo na primjeru članka medicinske struke, koji tako i nosi naslov : "Riječ struke o pouzdanosti PCR testova" od 1. oktobra 2020. a u samom tekstu se kaže : "Test kojim se regije od interesa genoma virusa Sars-cov-2, umnožavaju, kao na jednom molekularnom kopir aparatu, dobijamo količinu na osnovu koje, možemo izvoditi različite zaključke u forenzici, istraživanjima hrane i slično. Onda slijedi podnaslov - "PCR : kopir mašina za gene".
U nastavku se pojašnjava : "Najprostije rečeno PCR metoda je ringla, na kojoj zagrijavamo i hladimo uzorak uz potrebne hemikalije u određenom broju ciklusa. Preporuka broja ciklusa varira od proizvođača kita i protokola, kao i od vlastitog iskustva laboratorije ali generalno 35 do 40 ciklusa je neki standard u ovom slučaju.
Vrijednost koja se najviše spominje kao granična je 100 kopija, (gen od interesa) po mililitru transportnog medija, kod izrazito senzitivnih kitova, mada postoje operativni kitovi, čiji je senzitivitet manji što generalno nije problem jer smo svjedoci debate da se prag pozitiviteta povisi.
Dakle ovdje vidimo da se djelovi uzorka iz brisa umnožavaju 35 do 40 puta i prema objašnjenjima stručnjaka, ukoliko bi se umnožavanje spustilo na 30 puta, ne bismo imali uopšte nikoga pozitivnog a ukoliko bi se povećalo na 40 ili 50 puta, svi ljudi na planeti bi bili pozitivni.
Ovo je uporedivo sa zamišljenim testom na milionere u BIH. Da se zatečeni novac kod svakog građanina na računima u banci, "multiplikuje" odnosno umnoži matematički 40 puta, te bismo imali sve milionere a ako neki i nije onda povećamo sa 40 ciklusa, na neki veći broj kako bi uskladili "senzitivitet" sve dok ne dobijemo sve milionere u zemlji. Oni koji su milioneri bez ikakvog umnožavanja se tako ne bi ni na koji način razlikovali od ostalih ali možda je to baš i cilj "testiranja".
Naučik Keri Malis, koji je otkrio ovaj test, izvorno kreiran da detektuje virus HIV-a, dao je svoje mišljenje o ovom testu i zloupotrebama testiranja, što možemo da vidimo u video snimku, gdje odgovara na pitanja novinara :
"Želim da postavim pitanje Keriju... kako zloupotrebljavaju PCR test, da bi procijenili navodne slobodne viroze RNK, koji su možda ili nisu prisutni ?
Ne bih rekao da zloupotrebljavaju, mislim da se ne može PCR test zloupotrijebiti ali mogu se zloupotrijebiti rezultati i interpretacija rezultata. Na primjer ako uopšte mogu da pronađu virus u vama, ako pravilno koriste PCR test, možete skoro sve da otkrijete kod svakoga, počinjete shvatati budističku misao da se sve sadrži u svemu ostalom.
Ako možete da pojačate jedan molekule do nečega što može da se izmjeri a PCR to može, onda imamo jako mali broj molekula, makar jedan koji nije u vašem tijelu. U tom slučaju može da se zloupotrijebi. Ako za nešto tvrdite da izgleda značajno testirati za virus i tvrditi da to ima neko značenje, po meni je problematično a ne da se PCR koristi za zloupotrebu.
Da li je problem procjena ?
To nije procjena to je stvarna kvantitativna stvar, koja nam govori o prirodi i onome što se tu nalazi. Dozvoljava vam da uzmete malecnu količinu bilo čega i to napravite mjerljivim a onda na sastancima govorite, kako je to važno. To nije zloupotreba, već loša interpretacija mjerenja. To uopšte nije točno, to nije dobro kao što su naša mjerenja za jabuke.
Jabuka je jabuka... ako imate stvari, koje su kao jabuka, zalijepite ih i pomislićete da je to jabuka. PCR je odvojen od toga, zato što je to samo proces, koji se koristi da se od nečega, napravi više od toga i to je to. Taj test ne govori da li ste bolesni, ne govori da ono što imate u sebi vas oštećuje."
RAKLO BI SE DA UPRAVO IMAMO NA SCENI ZLOUPOTREBU REZULTATA I ZLOUPOTREBU INTERPRETACIJA REZULTATA...
Iz više priloženih dokaza, kao i drugih koji su opšte poznati proteklih mjeseci, potpuno je jasno da ne postoji nikakva pandemija virusa da se radi o projektu na svjetskom nivou a pošto su u pitanju političari najmoćniji u zemlje i njihovi saučesnici, sasvim je vjerovatno da se tužilaštvo neće usuditi raditi ovaj slučaj odmah, no prijava i dokazni materijal se mogu sačuvati i sačekati da dođe vrijeme, kada će trenutni političari biti skinuti sa vlasti a nadam se da ću to vrlo brzo da se desi...

LINKOVI VIDEA :

https://www.facebook.com/zdenkobajo/videos/5329936987031687
https://youtu.be/ZKmKQSACZqw
https://www.dailymotion.com/video/x7xp5tr

PRILOZI

Prijetnje Dodika građanima Banjaluke su potez očajnika
Crna knjiga
Opasno vrijeme za novinare u BiH
Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine
Covid-19 - the great reset
Događaj 201 - scenario

Državna tajna Dodika i Radončića
Ubio se glavni zdravstveni inspektor
Neka sud preuzme odgovornost za zdravlje ljudi
Dodik najavio zatvaranje škola
Mladić preminuo nakon napada - hitna nije intervenisala, rekli da “prošeta” do njih
U RS 537 novih slučajeva korona virusa
Riječ struke o pouzdanosti PCR testova

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902