petak, 22. veljače 2019.

ODGOVOR PO ŽALBI PS BIJELJINA II NA RJEŠENJE 80 0 PR 092159 17 PR

Prilažem dokaze da je MUP RS, teroristička, mafijaška, zločinačka organizacija, što je javnost mogla da se uvjeri poslije likvidacije Davida Dragičevića i laži koje su iznesene na konferenciji za medije a ovde su dokazi da je takozvana policija uklonila materijalni dokaz sa ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, oprala ga benzinom i o stanju u kome se nalazi nije sačinila nikakav dokument niti obavjestila tužilaštvo a sa ciljem da prikrije krijumčarenje narkotika u Bobar grupu i pljačku milijardi maraka preko Bobar i drugih banaka iza koje stoje predsjednik, vlada, vrh policije, i brojni pripadnici političko tajkunske mafije...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ODGOVOR PO ŽALBI PS BIJELJINA II NA RJEŠENJE 80 0 PR 092159 17 PR

Iz "žalbe" građanina Milana Neškovića se vidi da se poziva na navodno "pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje" te kao uvod navodim opis iz ZOP-a, vezano za takav žalbeni osnov uz opasku da je žalba PS Bijeljina, napisana istog datuma 29.11. kada i prvi od njihovih montiranih zahtjeva i istog datuma kada i montirana - lažirana optužnica protiv mene, 29.11. što je datum mog rođenja a što sasvim sigurno nije slučajnost...
Član 211 - Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje "2) Pogrešno utvrđeno činjenično stanje postoji ako je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kada sadržaj isprava, zapisnika o izvedenim dokazima ili tehničkih snimki ozbiljno dovodi u sumnju pravilnost ili pouzdanost utvrđenja odlučne činjenice. (3) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji ako neka odlučna činjenica nije utvrđena iako su stranke predložile dokaze za njihovo utvrđivanje, a sud je odbio njihovo izvođenje ili ako je sud na osnovu izvedenih dokaza propustio da ih utvrdi."

Obezbjeđenje prisustva svjedoka na pretresu i pribavljanje dokaza, član 164: "(7) Teret dokazivanja da je okrivljeni počinio prekršaj je na podnosiocu zahtjeva. - Dokazi na kojima se odluka zasniva, član 197: "(1) Sud zasniva odluku samo na činjenicama i dokazima koji su neposredno izvedeni na pretresu ili su sadržani u zapisnicima, odnosno drugim materijalima koji su, u skladu sa ovim zakonom, na pretresu pročitani i na odgovarajući način izneseni. (2) Sud je dužan da savjesno ocijeni svaki dokaz pojedinačno i u vezi sa ostalim dokazima i da na osnovu takve ocjene izvede zaključak da li je neka činjenica utvrđena. - Nužna odbrana, član 17: "(1) Nema prekršaja ako je radnja propisana kao prekršaj počinjena u nužnoj odbrani. (2) Nužna odbrana je ona odbrana koja je neophodno potrebna da počinilac od svog dobra ili od dobra drugoga odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad." - Zabrana ponovnog suđenja u istoj stvari, član 8: "(3) Ako je protiv počinioca prekršaja potvrđena optužnica zbog krivičnog djela kojim je obuhvaćen i prekršaj, za taj prekršaj ne može se pokrenuti prekršajni postupak, a ako je postupak pokrenut, ne može se dalje voditi.
Građanin Nešković Milan je kako ističe nezadovoljan odlukom suda ali može biti nazadovoljan isključivo zbog nezakonitosti, neodgovornosti i površnosti komandira policijske stanice Bijeljina II, koji ništa nije radio u skladu sa zakonskim odredbama, nego po uputama iz "Crne knjige" mafijaškog režima, kao što su to činili i kriminalac borovčanin danko te pojedini pripadnici OJTIS i suda u Sokocu, koji su pokušali lažirati nadležnost i na pravaru me odvući na udaljenu lokaciju na način kako je MUP ubio Davida Dragičevića u danima koji su uslijedili poslije događaja iz ovog postupka.
ČINJENICE
- PS Bijeljina II, nije dostavila nikakav dokaz o nadležnosti i zakonitosti postupanja suda u Sokocu i OJTIS na teritoriji Bijeljine jer i ne postoji a time sve radnje sudske policije i MUP-a postaju ne samo nezakonite nego i terorističke.
- PS Bijeljina II, nije uopšte dostavila dokaze u potrebnom broju kopija na šta je obavezna zakonom, te je dobila neosnovano priliku za "popravni" i rok da ih pošalje.
- Čak i ti dokazi mi nisu uručeni u skladu sa zakonskim propisom kako bih ih mogao pročitati i otkriti obilje laži i bezakonja, nego nekoliko sekundi pred izvođenje dokaza, čime je sud pomogao isključivo PS Bijeljina i sudskoj policiji a i kolegama iz suda u Sokocu te OJTIS, koji su izveli kriminalni teroristički napad na mene, lažirajući smišljeno nadležnost.
- Sudska policija, (borovčanin danko) nije uopšte pozvao PS Bijeljina na lice mjesta da utvrdi i evidentira eventualne prekršaje.
- Borovčanin je umjesto toga, sačinio lažirane zabilješke i naredio podređenima da ih potpišu što sam dokazao na pretresu 06.12.2018. u predmetu 80 0 Pr 097548 18 Pr.
- Potom borovčanin danko sačinjava sopstvene "Zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka" SP-3-177-18 od 13.02.2018. i SP-3-177-18-D od 06.03.2018. za šta nema ovlaštenje.
- PS Bijeljina II, potom sačinjava "Izvještaj o prekršaju 15-01-3-04-18 od 16.02.2018." i "Izvještaj o prekršaju 15-01-3-13-18 od 18.03.2018." u kojima kao "prilog" navodi i te nezakonite zahtjeve.
- PS Bijeljina II, nije obavljala nikakve informativne razgovore sa "svjedocima" nego je zabilješke i izvještaje sačinila u kancelariji a možda i u njekoj kafani što je jasno jer ne postoji podatak, kada, gdje i kako je kontaktiran bilo koji pripadnik sudske policije.
- PS Bijeljina II, nikada nije izašla na lice mjesta, nije obavila razgovor sa mnom, niti ispitivala okolnosti za postojanje ili nepostojanje prekršaja.
PS Bijeljina II, nije utvrđivala da li lokacija ima obilježje javnog mjesta niti mjerila udaljenost do ulice, nego je dokazni postupak zasnivala na lažima u zabilješkama i instruisanjem svjedokinje Maje Livopoljac da lažno svjedoči, brutalnim umanjenjem distance do ulice sa 50 na svega 4 metra.

OBRAZLOŽENJE
Što se tiče djela o troškovima prekršajnog postupka, smatram da policijska stanica, nema uopšte osnova da se žali na tako nešto jer je pravo suda da bez obzira na težinu eventualnog prekršaja i novčanog iznosa, oslobodi stranku od tih troškova ukoliko smatra da za to postoji zakonski uslovi i sa tim djelom podnosilac zahtjeva nema dodirnih točaka.
Ovdje, odmah na prvoj strani žalbe, građanin Nešković iznosi smišljenu laž, tvrdeći da je sud u rješenju konstatovao da je mjesto počinjenja prekršaja - dvorište što uopšte nije istina a i on sam na drugoj strani negira sebe, navodeći kako sam ja odškrinuo prozor, odnosno cijelo vrijeme sam bio u svojoj kući.
Čak ni sudski policajci nisu bili u dvorištu nego na terasi koja je sastavni dio kuće a sud u svom rješenju jasno navodi da se razgovor odvijao kroz djelimično otvoreni prozor na privatnom posjedu, da sam se ja nalazio u svojoj kući. Sud to konstatuje na dnu 4. strane rješenja i ponovo na posljednjoj 5. strani.
Ne sporim da su sudski policajci prošli kroz dvorište, došavši potpuno nelegalno na privatno imanje a nezakonito je jer Okružno tužilaštvo Istočnom Sarajevu i sud u Sokocu nemaju nadležnost da djeluju na teritoriji Bijeljine a policijska stanica Bijeljina II, nije dostavila nikakav dokaz da su bilo kada dobili nadležnost, što znači da, ne samo da su radnje nezakonite nego se radi o smišljenom kriminalu grupe lica u kome evo sada saučestvuje i građanin Nešković, novim lažnim tvrdnjama.
Sud je naravno obavezan da utvrdi sve bitne činjenice ali je dužnost policijske stanice da obezbedi dokaze i dokaže te činjenice što oni nisu učinili.
Naime načelnik sudske policije Borovčanin Danko je smišljeno lažirao zabilješke umjesto da ako je već smatrao postojanje prekršaja pozove pripadnike policijske stanice u Bijeljini.
Da načelnik sudske policije zaista lažira zabilješke a onda naredi pripadnicima sudske policije da ih potpišu dokazao sam na pretresu 06.12.2018 u postupku 80 0 Pr 097548 18 Pr, gdje je preslušavan i audio snimak događaja a istinitost mog opisa razgovora je potvrdila i pripadnik sudske policije Mirjana Mitrović koja je svjedočila u tom predmetu. Laži načelnika borovčanina i "dokaze" policijske stanice sam razotkrio tako detaljno da je predstavnik MUP-a odustao od saslušavanja trećeg svjedoka kako bi se izbjegle dodatne i nove blamaže, odnosno smišljani kriminal mafijaške mreže koja je odgovorna za ove terorističke napade na mene.
I ovdje dakle ne samo da sudska policija nije pozvala policijsku stanicu nego potom, kada je sačinjena lažirana zabilješka, pripadnici policijske stanice Bijeljina II su nastavili sa lažiranjem i uopšte nisu sprovodili nikakvu istragu nego su prepisali one laži iz zabilješki sudske policije.
Pisanja, kako su navodno obavljeni neki informativni razgovori su naravno izmišljena, jer se ne navodi podatak ni gdje su obavljeni, da li su uručeni pozivi ili ih je patrola tražila po gradu ili na radnom mjestu.
I što je suštinski najvažnije, policijska stanica ne samo da nije obavila nikakav razgovor sa mnom nego uopšte nisu izašli na lice mjesta da bar naknadno ustanovi neke bitne elemente koje sada želi potencirati kao što je recimo udaljenost do ulice. Umjesto toga instruisali su Maju Livopoljac da lažno svjedoči pred sudom i tvrdi kako je udaljenost do ulice samo 4 m te je čak i na moja pitanja da se eventualno prisjeti i koriguje ona to izričito odbila izričito tvrdeći da nema više od 4 m.
Tu laž Maje Livopoljac i policijske stanice sam detaljno razotkrio na pretresu 6. decembra pa sada zahvaljujem građaninu Neškoviću što mi je omogućio da to učinim i u ovom postupku te prilažem snimke načinjene na adresi "Majke Jevrosime 20", fotoaparatom kao i "Satelitski snimak" Gugla te zvanični "Katastar - fotogrametrijski snimak".
Iz fotografije na kojoj se vidi jedan automobil može se zaključiti da je udaljenost od kuće do kapije 3 ili 4 dužine automobila a ja sam to precizno izmjerio i ustanovio da iznosi 16 m.
Iza kapije se nalazi privatni pristupni put parceli i livada koja je privatno vlasništvo a udaljenost od kapije do javne površinine - ulice majke Jevrosime je daljih 35 do 40 m.
I na satelitskom snimku se jasno vidi u uglu prostiranje ulica, odnosno potvrđuje se činjenica da ulica majke Jevrosime ne vodi čak ni do moje kapije nego se radi o privatnom zemljanom putu što znači da udaljenost do ulice nije 4 m nego oko 50 m.
To znači da je policijska stanica sa svojim svjedokom pokušala lažirati činjenično stanje i slagati da je udaljenost do javne površine 10 puta manja nego što je u stvarnosti a da sam ja recimo pokušao da se služim lažima na isti način i uvećam 10 puta više nego što je stvarno onda bi ta udaljenost iznosila čitavih 500 m.
S obzirom da policijska stanica nije uopšte izašla na lice mjesta a posebno nije mjerila udaljenost nego je sve svoje argumente zasnovala na pripremljenim lažima to i ne može prebacivati nikakvu odgovornost na sud zbog navodno neutvrđenog činjeničnog stanja a posebno imajući u vidu da je to činjenično stanje svjedokinje i građanina Neškovića, smišljeno lažirano a što ću upotrijebiti protiv njih u krivičnoj prijavi za više krivičnih dijela.
Kako će se oni deklarisati tada, ostavljam njima da odluče da li kao policijski službenici ili kao građani a gospodina Neškovića tretiram sada kao građanina jer je sam iznio takav stav da su sudski policajci pa time i on istovremeno i građani čak i kad su na dužnosti što je naravno besmislica ali eto neka se u budućnosti brane i na takav način.
Tako bi bilo sasvim normalno da grupa od 3 građanina, (neki Danko, Milan i Maja recimo) krene u pljačku banke ili privatne kuće svejedno i onda izdaju "naredbu" da im se preda novac, odnosno zlato i ako službenica počne da vrišti, doziva u pomoć i slično, onda je kao policajci prijave za prekršaj, jer su odjednom postali uznemireni građani koji negoduju na "nepristojno ponašanje".
Ja naravno ne smatram da su sudski policajci koji su došli po mrkloj noći, sat vremena prije izlaska sunca i zalupali mi na vrata, neki uznemireni građani, nego su potpuno neosnovano i nezakonito nastupali po nalogu nenadležnih organa a sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i ubijen što se može vidjeti i iz izjave svjedoka Maksimović Gorana koji je negirao prisustvo osobe sa sprata a čije prisustvo je potom opisao svjedok Đukić Bogdan.
Još jedna činjenica oko lažiranja zabilješke od 13.02.2018. je izostavljanje svjedokinje Mirjane Mitrović, koja je bila i tada prisutna kao 3-ća u patroli što ranije nisam potencirao ali sam iskoristio priliku da je pitam na pretresu u predmetu 80 0 Pr 097548 18 Pr te je potvrdila da je i ranije dolazila.
Zašto je sudska policajka Mirjana Mitrović izostavljena iz zabilješke od 13.02.2018. je pitanje na koje će morati odgovoriti Danko Borovčanin, osoba koja je učesnik kriminalne grupe koja je organizovala i pripremala plan za moju likvidaciju i to pokušava prikriti izostavljanjem bitnih činjenica i svjedoka.
Građanin Nešković, potom u žalbi tvrdi kako je zatvaranje prozora nepristojno ponašanje i onda ponavlja laži o izgovaranju riječi koji se mogli čuti kako kaže na ulici udaljenoj 4-5 metara, što on nikada nije ni izmjerio ni ustanovio ni dokazao a ja evo i zvaničnih snimaka pokazujem da je to gnusna laž jer je ulica udaljena cijelih 50 m.
Potom građanin Nešković iznosi paušalnu tvrdnju o posljedici nekog prekršaja koja je nastupila u sudu u Sokocu jer je navodno taj sud bio spriječen da održi ročište.
Komandir PS Bijeljina II je bio dužan da pribavi dokaze o tome da ročište nije održano a i to je naravno laž jer je sud radio normalno i utvrdio da se nisam pojavio te je donio odluku u skladu sa zakonom.
No u ovom slučaju je bitnije da komandir Nešković nije pribavio nikakav dokaz o tome da su OJTIS i osnovni sud u Sokocu uopšte dobili nadležnost da djeluju na teritoriji Bijeljine a sa druge strane čak i da je nastupila posljedica u sudu u Sokocu kako to lažno tvrdi građanin Nešković, onda to više nije u zoni djelovanja ni policijske stanice Bijeljina II a ni Prekršajnog suda u Bijeljini.
Još jedna besmislica je neosnovana tvrdnja o nekim troškovima suda i angažovanja sudske policije što je naravno apsurdno jer sudska policija nije napravila nikakve troškove a imala bi ih da je tog dana vozila do Sokoca i nazad.
Ovdje je u pitanju podmukli plan kriminalne grupe sa dvije mafijaške osovine u centru i to Borovčanin, (Danko i Luka) te glavnih tužilaca, (Kovačević Novaka i Rajka Čalovića) koji su suprotno odluci Glavnog republičkog tužioca da se moja krivična prijava protiv više lica dostavi tužilaštvu u Istočnom Sarajevu istu zadržali u Bijeljini a pomenutu odluku Republičkog tužilaštva zloupotrijebili i montirali nelegalnu optužnicu, pokušavajući da me na prevaru dovuku kao metu svojim saučesnicima, plaćenim ubicama iz narko i auto mafije sa područja Istočnog Sarajeva.
Što se tiče moje tvrdnje da sudska policija, (a ne bilo koji pojedinac) ima karakter fašističke organizacije, ja za to imam dokaze u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr, gdje se konstatuje naredba koju je izdao borovčanin danko prema kojoj "ZDENKU BAJI, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO, ZABRANJUJE SE I SPREČAVA PRISTUP TUŽILAŠTVU" za šta nikada nije ne samo doneseno pravosnažno rješenje nego nije vođen nikakav postupak a tužilaštvo i sudovi su se pismeno izjasnili poslije 7 godina tog fašističkog razbojničkog terora borovčanina da ne postoje pismena rješenja o tome, (Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017., Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. i OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.)
Sada prilažem dokaze da je MUP RS, teroristička, mafijaška, zločinačka organizacija, što je javnost mogla da se uvjeri poslije likvidacije Davida Dragičevića i laži koje su iznesene na konferenciji za medije a ovde su dokazi da je takozvana policija uklonila materijalni dokaz sa ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, oprala ga benzinom i o stanju u kome se nalazi nije sačinila nikakav dokument niti obavjestila tužilaštvo a sa ciljem da prikrije krijumčarenje narkotika u Bobar grupu i pljačku milijardi maraka preko Bobar i drugih banaka iza koje stoje predsjednik, vlada, vrh policije, i brojni pripadnici političko tajkunske mafije.
Nedvosmisleni kriminal MUP-a se vidi iz "Paketa (5) dokaza o kriminalu MUP-a" (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Dječji ruksak, Zahtjev za informacije 29.01.2018., Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.). Ako građanin Milan Nešković nije umješan u mafijaške radnje policije neka napusti MUP i bavi se poštenim poslom jer je globalno u pitanju mafijaška zločinačka organizacija...

PRILOZI

Majke Jevrosime 20
Satelitski snimak
Katastar - fotogrametrijski snimak
Paket (5) dokaza o kriminalu MUP-a

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU