subota, 20. listopada 2018.

PRITUŽBA ZA UPORNO KRŠENJE PRAVILA POSTUPKA I PRIKRIVANJE ZLOČINA

U PITANJU SU PRIPADNICI RAZBOJNIČKE FAŠISTIČKE BANDE KOJA JE OPLJAČKALA BANKE POD KONTROLOM VLADE RS I IZVRŠILA VELIKI BROJ "USPUTNIH" ZLOČINA, UBISTAVA, KRIJUMČARENJA ITD, TE SU SVJESNI DA JE DJEČJI RUKSAK SKINUT SA SMRTNO RANJENE IVONE BAJO, KRAJ KLUPKA KOJE AKO SE RASPLETE VODI KOMPLETNU BANDU NA PRAKTIČNO DOŽIVOTNU ROBIJU...

PRITUŽBA ZA UPORNO KRŠENJE PRAVILA POSTUPKA I PRIKRIVANJE ZLOČINA

Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - (VSTV-U)

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE MARKOVIĆ JELENE ZBOG UPORNOG I NEOPRAVDANOG KRŠENJA PRAVILA POSTUPKA I SMIŠLJENOG PRIKRIVANJA ZLOČINA

SUDIJA MARKOVIĆ JELENA, KAKO JE UTVRDIO OKRUŽNI SUD U BIJELJINI U PREDMETU 80 0 P 039221, KRŠILA JE PRAVILA POSTUPKA I BAVILA SE TEMOM IZVAN TUŽBENOG ZAHTJEVA A ISTO JE TO UČINILA I SADA U PREDMETU 80 0 P 080317 18 P, NA ISTI NAČIN SA ISTIM CILJEM, DA ZAŠTITI POČINIOCE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELE I DISKRIMINACIJE I OMOGUĆI IM DA NASTAVE SA ZLOČINIMA NESMETANO...
Kao uvod i dokaz za konstantno kriminalno i uporno kršenje pravila postupka ističem da je u prilogu "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" na drugoj strani, Okružni sud istakao - utvrdio da se u postupku nepotrebno bavilo "PRAVOM NA NAKNADU ŠTETE ZBOG SMRTI BLISKOG LICA, JER JA TO NISAM NI TRAŽIO". Sudija koja je postupala je Marković Jelena a više puta sam je pismeno i usmeno upozoravao da tema tužbenog zahtijeva nije UBISTVO IVONE BAJO, nego nematerijalna šteta koju je prouzrokovao AD Univerzal, (Bobar grupa) zbog uklanjanja materijalnog dokaza, privatnog vlasništva sa smrtno ranjene djevojčice. U pitanju je DJEČJI RUKSAK, koji je u vrijeme tog postupka, (2012 - 2013) bio u sudskom depou a moje tvrdnje da je kaiš dvostruko presječen i opran benzinom da se uklone tragovi masti i ulja sa kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu su tretirane kao lupetanja poremećenog psihopate.
Ali da je sve to istina, potvrđeno je konačno u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" 15.04.2015. i konstatovano u kakvom je stanju taj predmet. Vizuelno se to može pogledati na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" a na snimcima načinjenim poslije preuzimanja, vidljivo je da je jak udarac oštrog predmeta osim što je dvostruko presjekao kaiš istovremeno i pokidao metalnu vođicu rajfešlusa.
Taj predmet je poslije povrata postao i jedna od tema tužbe protiv RS, iz koje prilažem prilog "Presuda 80 0 P 080317 18 P" a u kome se vidi da sudija Marković Jelena iako upozorena od strane drugostepenog suda, nastavlja na isti način da krši pravila postupka i praktično saučestvuje u više krivičnih djela pokušavajući da ih prikrije. Na poslednjoj strani presude, sudija Marković "objašnjava" zbog čega je odbacila SVE moje dokaze, (što je morala navesti na ročištu) i otkriva da je to "JEDNOSTAVNO IZ RAZLOGA ŠTO JE TUŽILAŠTVO OBUSTAVILO ISTRAGU O SMRTI IVONE BAJO IZ RAZLOGA ŠTO SE RADI O ZADESNOJ SMRTI A NE O NJENOM UBISTVU..."
Iz tužbenog zatjeva koji je citiran na početku presude, vidi se da NI U JEDNOJ TAČKI NEMA NI POMENA O NEKIM EVENTUALNIM PRAVIMA NA ODŠTETU ZBOG POGIBJE IVONE BAJO. Sudija Marković Jelena ne samo da ne navodi nigdje da li je i kaiš Dječjeg ruksaka "ZADESNO POGINUO" niti utvrđuje šta tužilaštvo kaže ili ne kaže, kako je došao u takvo stanje, nego taj predmet ne pominje nijednom riječju.
To bi bilo sasvim dovoljno za disciplinski postupak i zatvorsku kaznu za sudiju Marković u krivičnom postupku ali ću dadati još samo neke od obilja smišljenih prekršaja i krivičnih djela. Tako na početku zadnje strane sudija Marković piše GNUSNU LAŽ, da navodno "POSTUPCI PROTIV MENE ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI JOŠ NISU ZAVRŠENI".
Po tom osnovu sam zahtijevao u dve tačke tužbenog zahtijeva da mi se uruče podaci o pregledu računara i nadzoru nada mnom po pravima garantovanih članovima 23 i 27 Ustava RS. Dokaz da osoba Marković Jelena bezočno laže, (ne navodi odakle joj je taj "izvor" laži) je prilog - odluka po laznoj prijavi "Naredba T15 0 KT 0002365 10" iz koje se vidi da je tužilaštvo donijelo naredbu o nesprovođenju istrage jer nisu našli za skoro 3 godine moju vezu sa bilo kakvim kriminalom a ne samo za to krivično djelo.
Iako u presudi sudija Marković piše da "NEMA MOGUĆNOSTI DA SE MJEŠA U RAD TUŽILAŠTVA U KRIVIČNOM POSTUPKU" te više puta pominje odluku o "ZADESNOJ SMRTI IVONE BAJO" ne navodeći iz kog spisa je to unela iako pogibija Ivone Bajo nije tema tužbenog zahtjeva, s druge strane se ista usuđuje negirati i poništavati odluku tužilaštva o nesprovođenju istrage protiv mene jer nije bilo krivičnog djela. DAKLE SUDIJA MARKOVIĆ TU ODLIKU NE PRIZNAJE I TVRDI DA ISTRAGA PO TOME JOŠ TRAJE SAMO DA BI MI OTELA PRAVO NA MATERIJAL GARANTOVAN ČLANOM 23 USTAVA RS...
Još jedna GNUSNA LAŽ, osobe Marković za koju opet ne navodi izvor je tvrdnja da "NASILNO, PO SVOM NAHOĐENJU, HOĆU DA PREGLEDAM SPISE IAKO NISAM ZAKONSKI NASLJEDNIK IVONE BAJO. Ovde su dakle dva osnova i to prvo, spisi po osnovu pogibije Ivone Bajo za šta sam u više predmeta priložio "Punomoć" a privatni predmeti porodice Bajo su mi predati naredbom suda u kojoj se konstatuje da sam PUNOMOĆNIK PORODICE BAJO.
Još jedan prilog "Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." pokazuje da me sud opisuje i legitimiše kao PUNOMOĆNIKA OŠTEĆENIH te naređuje da se vrati i MREŽASTA METALNA KORPA, koja je tema jedne od tačaka u postupku 80 0 P 080317 18 P i opet sudija Marković, omalovažava Naredbe i odluke suda, tvrdeći da nisam legitimisan da preduzimam bilo kakve radnje ČAK I PODNOŠENJE KRIVIČNIH PRIJAVA, po osnovu pogibije Ivone Bajo, oštećenog ruksaka i slično.
Još jedan izuzetno bitan dokument je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome se prvo daje saglasnost OJT Bijeljina za povrat mrežaste korpe a onda još važnije navodi da "TUŽILAŠTVO NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJU DJEČJEG RUKSAKA". Taj ruksak je dakle tema tačke iz tužbenog zahtjeva i umjesto da utvrđuje činjenice o njemu, sudija Marković piše o Ivoni Bajo, čime smišljeno prikriva krivično djelo "oštećenje tuđe stvari" a onda i "sprečavanje dokazivanja" sve u strahu da taj predmet, MATERIJALNI DOKAZ, sa lica mjesta ne dobije status novog dokaza, kojim bi se utvrdilo više krivičnih djela kao što su krijumčarenje i ubistvo.
IZ OVIH DOKUMENATA PROIZILAZI DA OJT BIJELJINA NE ZNA NIŠTA O OŠTEĆENJU RUKSAKA NITI JE O TOME DONESENA BILO KAKVA ODLUKA, DA LI IMA VEZE SA POVREDAMA IVONE BAJO A SUDIJA MARKOVIĆ I NAČELNIK SUDSKE POLICIJE SU UPOZNATI SA TIM I SMIŠLJENO ME SPREČAVAJU DA TAJ DOKAZ I DOKUMENTACIJU PREDAM TUŽILAŠTVU...
Drugi osnov za pregledanje spisa je naravno lažna prijava protiv mene koja je okončana odlukom o nesprovođenju istrage a to je prizvelo pravo garantovano članom 23 ustava RS, no osim toga postoji i postupak protiv mene za "povredu ugleda suda" a dokaz za to je "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018. u kome jasno stoji da okrivljeni Zdenko Bajo, citiram "IMA PRAVO DA RAZMATRA SPISE I PREDMETE KOJI MU IDU U KORIST". I opet se sudija Marković usuđuje MJEŠATI U RAD DRUGOG SUDA I TUŽILAŠTVA, usuđuje se OTIMATI MOJE PRAVO te piše da HOĆU PO SVOM NAHOĐENJU PREGLEDATI SPISE.
Ovde je očito samo to da se ja pozivam na garantovana prava i zahtijevam njihovo poštovanje a sudija Marković Jelena, izmišlja pravila, PO SVOM NAHOĐENJU, LAŽE BEZ KONTROLE I MJERE, SMIŠLJENO SAUČESTVUJE U PRIKRIVANJU TEŠKIH ZLOČINA I BRUTALNOM NAPADU NA GARANTOVANA PRAVA I USTAVNI POREDAK.
Te gluposti o nasilnim ulascima i bezrazložnim zahtjevima "po svom nahođenju" sudija Marković naravno ne pojašnjava ko joj je izvor nego opravdava FAŠISTIČKU RAZBOJNIČKU DISKRIMINACIJU o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo koju vrši Borovčanin Danko, načelnik sudske policije. Naredbe o zabrani koje sam tražio i teme su tužbe, mi nikada nisu uručene niti omogućeno pravo žalbe, garantovano članom 16 Ustava RS, koje tako sudija Marković pokušava da OTME a da ne postoji nikakva naredba dokaz su prilozi "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.". PONOVO SUDIJA MARKOVIĆ NEGIRA DRUGE DRŽAVNE ORGANE I IZMIŠLJA NEPOSTOJEĆE RAZLOGE ZA ZABRANU PRISTUPA.
Naredba, razlozi i osnov za FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU i zabranu pristupa ne postoje ali postoje razlozi zbog čega osoba Marković Jelena, Borovčanin Danko i njihovi saučesnici, pokušavaju brutalno da otimaju garantovana prava i na tome uporno istrajavaju.
U PITANJU SU PRIPADNICI RAZBOJNIČKE FAŠISTIČKE BANDE KOJA JE OPLJAČKALA BANKE POD KONTROLOM VLADE RS I IZVRŠILA VELIKI BROJ "USPUTNIH" ZLOČINA, UBISTAVA, KRIJUMČARENJA ITD, TE SU SVJESNI DA JE DJEČJI RUKSAK SKINUT SA SMRTNO RANJENE IVONE BAJO, KRAJ KLUPKA KOJE AKO SE RASPLETE VODI KOMPLETNU BANDU NA PRAKTIČNO DOŽIVOTNU ROBIJU...

PRILOZI

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Presuda 80 0 P 080317 18 P
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Naredba T15 0 KT 0002365 10
Punomoć

Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902