nedjelja, 21. siječnja 2018.

APELACIJA NA 80 0 P 056780 17 REV 2 I REV 3 OD 05.05.2017.

PREMA IZNESENOM A POTPUNO POGREŠNOM STAVU VRHOVNOG SUDA REVIZIJU NE MOŽE IZJAVITI DOKTOR MATEMATIKE, FIZIKE, MEDICINE... ALI JE MOŽE NAPISATI I PREDATI OSOBA BEZ IKAKVE KVALIFIKACIJE, BEZ IJEDNOG ZAVRŠENOG RAZREDA ŠKOLE, AKO JE OPUNOMOĆENA OD NEKOG SVOG ROĐAKA KOJI JE STRANKA U POSTUPKU A IMA POLOŽEN PRAVOSUDNI ISPIT !!!??

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 80 0 P 056780 17 REV 2 I REV 3 OD 05.05.2017.

PREDLAŽEM DA USTAVNI SUD OVU APELACIJU USVOJI I PRIHVATI KOMPLETAN TUŽBENI ZAHTJEV ILI ALERNATIVNO DA PREDMET VRATI NA PONOVNO POSTUPANJE
U Rješenju 80 0 P 056780 17 Rev 2 od 05.05.2017. povrijeđeno je od strane Vrhovnog suds RS, moje prava na pravično suđenje jer mi se uskraćuje pravo da se lično zastupam pred sudom. To pravo je definisano i u ZPP-u u članu 292.
Član 301b na koji se poziva Vrhovni sud je mješavina propisa o zastupanju fizičkih i pravnih lica, (nastavlja se na član 301 u kome se to navodi). Nezamislivo je zabranjivati fizičkom licu, pojedincu da sam sebe zastupa posebno što to propisuje i član 292, stav "(1) Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost)."
Očito su i poslednje izmjene i dopune zakona nastale prepisivanjem odredbi iz zemalja EU, pa se nešto pogrešno ili loše prevelo. U nastavku citiram dio iz zakona koji se odosi na punomoćnike a koji " NISU OBAVEZNI" učesnici u postupku nego samo kod pravnih lica a fizička lica ih mogu angažovati ili ne :
XII – PUNOMOĆNICI
Član 300. (1) Stranke mogu poduzimati radnje u postupku osobno ili preko punomoćnika. (2) Stranka koju zastupa punomoćnik može uvijek doći pred sud i davati izjave pored svog punomoćnika, ali suprotnu stranu, svjedoke i vještake može ispitivati samo preko punomoćnika, ako je on prisutan na glavnoj raspravi.
Član 301. (1) Punomoćnik može biti advokat, advokatsko društvo ili uposlenik službe za besplatnu pravnu pomoć, kao i za pravne osobe uposlenik te pravne osobe, a za fizičke osobe bračni odnosno vanbračni drug stranke ili srodnik stranke po krvi ili po tazbini. (2) Ako sud utvrdi da punomoćnik koji je advokat ne obavlja svoju dužnost u skladu sa Zakonom o advokaturi, sud će o tome izvijestiti nadležnu advokatsku komoru i ako je to moguće, stranku koju advokat zastupa.
Član 301a. Ako u imovinskopravnim zahtjevima vrijednost predmeta spora prelazi iznos od 50.000 KM, punomoćnici pravnih lica mogu biti samo lica koja imaju položen pravosudni ispit.
Član 301b. U postupku po reviziji stranku mora, kao punomoćnik, zastupati advokat, osim ako je sama stranka advokat. Izuzetno od stava 1. ovog člana, stranka može sama izjaviti reviziju, ako ima položen pravosudni ispit, odnosno za stranku reviziju može izjaviti punomoćnik koji je, prema odredbama ovog ili drugog zakona, ovlašćen da zastupa stranku, a koji ima položen pravosudni ispit.“
To u praksi znaći da recimo notar koji zbog bolesti ne može lično predati reviziju, može je napisati pošto ima ima položen pravosudni ispit a onda je uz punomoć predati srodnik koji niti je pisao reviziju niti ima položen pravosudni ispit.
Koliko je besmislen taj dio tumačenja zakona najbolje govori stav 1, člana 301b "U postupku po reviziji stranku mora, kao punomoćnik, zastupati advokat, osim ako je sama stranka advokat." što bi značilo da advokat ima mogućnost da kao svog zastupnika opunomoći nekog konobara, taksistu, zidara, rudara, varioca, koji onda može napisati i predati reviziju pošto je stranka koju zastupa advokat... NEVJEROVATNO...
OVAKO PREMA IZNESENOM A POTPUNO POGREŠNOM STAVU VRHOVNOG SUDA REVIZIJU NE MOŽE IZJAVITI DOKTOR MATEMATIKE, FIZIKE, MEDICINE... ALI JE MOŽE NAPISATI I PREDATI OSOBA BEZ IKAKVE KVALIFIKACIJE, BEZ IJEDNOG ZAVRŠENOG RAZREDA ŠKOLE, AKO JE OPUNOMOĆENA OD NEKOG SVOG ROĐAKA KOJI JE STRANKA U POSTUPKU A IMA POLOŽEN PRAVOSUDNI ISPIT !!!???

Što se tiče Rješenja 80 0 P 056780 17 Rev 3 od 05.05.2017. vidi se da je doneseno istog dana a nosi dodatak "3" iako je moralo biti rješavano ranije jer se radi o prijedlogu za dopunu presude. Dakle rješenje je samo formalno sa unaprijed pripremljenom odlukom bez namjere da se rade bilo kakve analize i postupa po zakonu. U obrazloženju se navodi da revizija nije dozvoljena jer postupak navodno nije završen a vidljivo je iz datuma da je rješenje doneseno 17.10.2016. dok je pravosnažno završen 17.11.2016. što se vidi u Rješenju 80 0 P 056780 17 Rev 3 od 05.05.2017. a u vrijeme kada sam izjevio reviziju imao sam oba ta rješenja. Dakle postupak je bio završen. No i da nije tako, zakonom je dozvoljena revizija ne samo na presudu nego i na rješenja.
Vidljivo je da Vrhovni sud uopšte nije razmatrao zakonitost postupanja nižih sudova nego je izneo stav da revizija nije dozvoljena ali sa netačnim i neosnovanim obrazloženjem.
Citiram, član na koji se pozvao Vrhovni sud RS:
"Član 254. (1) Stranke mogu izjaviti reviziju i protiv rješenja drugostepenog suda kojim je postupak pravomoćno završen. (2) Revizija protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dopuštena u sporovima u kojima ne bi bila dopuštena revizija protiv pravomoćne presude. (3) Revizija je uvijek dopuštena protiv rješenja drugostepenog suda kojim se podnesena žalba odbacuje, odnosno kojim se potvrđuje rješenje prvostepenog suda o odbacivanju revizije. (4) U postupku u povodu revizije protiv rješenja na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe ovog zakona o reviziji protiv presude.
Član 247. (1) Nedopuštenu reviziju odbacit će revizijski sud rješenjem, kao i neblagovremenu ili nepotpunu reviziju, ako to, u granicama svojih ovlaštenja, nije učinio prvostepeni sud. (2) Revizija je nedopuštena ako ju je izjavila osoba koja nije ovlaštena na podnošenje revizije, ili osoba koja je odustala od revizije, ili ako osoba koja je izjavila reviziju nema pravni interes za podnošenje revizije ili ako je revizija izjavljena protiv presude protiv koje se po zakonu ne može podnijeti.
Na sve ovo dadajem i član 237 kojim se propisuje podnošenje Revizije : "(1) Stranke mogu izjaviti reviziju protiv pravomoćne presude donesene u drugom stepenu u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude. (2) „Revizija nije dozvoljena ako vrijednost pobijanog dijela pravosnažne presude ne prelazi 30.000 KM, a u privrednim sporovima 50.000 KM.”
Dakle uslov za podnošenje Revizije protiv PRESUDE je da vrijednost spora bude preko 30000 KM i to je slučaj odnosno u pitanju je presuda kojom se okončava prvobitni postupak, te se i zove PRESUDA, kako Osnovnog tako i Okružnog suda. U članu 247 nema pomena ni o kakvim kumulativnim uslovima, nego se jasno propisuje stavom (1) "Stranke mogu izjaviti reviziju i protiv rješenja drugostepenog suda kojim je postupak pravomoćno završen."
U ovom slučaju se i radi o RJEŠENJU a ne o PRESUDI a uslov za dopuštenost REVIZIJE PROTIV RJEŠENJA je da predmet ima vrijednost spora veću od minimalno propisanih 30000 KM a ovde se radi o 1000000 KM.
Okolnosti u kojima revizija ne bi bila dozvoljena se pojašnjavaju u stavu 2 člana 254 "Revizija protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dopuštena u sporovima u kojima ne bi bila dopuštena revizija protiv pravomoćne presude."
TO ZNAČI DA REVIZIJA PRITIV RJEŠENJA NIJE DOPUŠTENA SAMO AKO NE BI BILA DOPUŠTENA NI PROTIV PRAVOSNAŽNE PRESUDA ODNOSNO AKO JE VRIJEDNOST SPORA MANJA OD PROPISANIH 30000 KM.
S obzirom da je vrijednost spora veća od 30000 KM, a zakonom je dozvoljeno da se revizija podnese i protiv rješenja a ne samo protiv presude time je revizija, bila zakonita, dozvoljena i opravdana a RS je pogrešnom primjenom zakona povrijedila moja prava na pravično suđenje i više prava garantovanih ustavom.

PRILOZI

Rješenje 80 0 P 056780 17 Rev 2 od 05.05.2017.
Rješenje 80 0 P 056780 17 Rev 3 od 05.05.2017.
Dopis uz rješenja od 03.10.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902