četvrtak, 18. siječnja 2018.

PRITUŽBA ZA NEPOŠTOVANJE OBAVEZE IZ ZAKONA

Materijalni dokaz, (torba ili ruksak) je inače uklonjen sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koja je povrede zadobila prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a kamion koji je dovezao tu robu je pobjegao te materijalni dokazi uklonjeni kako bi se prikrilo i ubistvo i šverc i pljačka preko Bobar grupe...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZA NEPOŠTOVANJE OBAVEZE IZ ZAKONA

U prilogu dostavljam zapisnik sa glavne rasprave u predmetu 80 0 P 056780 14 P od 06.10.2015. iz koga se vidi da sam ponudio kao dokaz predmet "Dječji ruksak" odnosno torbu - materijalni dokaz izvršenja više krivičnih dijela i upozorio da bez obzira da li će sudija usvojiti taj dokaz, dužna je da postupi prema obavezi iz zakona i prijavi krivično djelo, sačuva dokaze izvršenja i odmah obavijesti nadležne, citiram taj dio sa strane 2 i 3, (uokvireno pravougaonicima a ovde dio o upozorenju i podvučen).
"Sud poziva tužitelja da nastavi sa obrazlaganjem priklopljenih predmeta:
Na predhodnom ročištu istakao sam činjenicu da u službenoj zabilješci OT Bijeljina IT-3/10 ne postoji nijedna riječ objašnjenja za više krivičnih djela koje sam ja podnosio ili imao namjeru da podnesem u čemu sam sprečavan. Ovom prilikom potenciram da ne postoji nijedna rijeć objašnjenja o oštećenju tuđe stvari koja je moje privatno vlasništvo, te pozivam predstavnika tužene ili sud da me demantuju u ovom ako imaju argumente prije nego što dalje nastavim. S obzirom da ne postoji ništa vezano za krivično djelo oštećenje tuđe stvari pozivam se ponovo na čl. 81. i tražim od suda da prihvati kao dokaz materijalni predmet. Nevezano za to da li će sud prihvatiti ovaj dokaz, sud je obavezan prema ZKP-u čl. "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" da prijavi krivično djelo, osim već navedenog člana i "nesavjestan rad u službi" te "zloupotreba službenog položaja" a vezano za usvojeni dokaz specijalnog tužilaštva KTA-ST-122/10 u kome se navodi da se istraga protiv Stjepanović Danice neće sprovoditi zato što nisu dostavljeni dokazi da je ovaj materijalni dokaz (dječiji ruksak) oštećen na način kako sam to opisao. Ukoliko to postupajuća sudija ne učini izvršiće krivično djelo KZ RS čl. 8. stav 2.- nečinjenjem.
Nakon toga sud imajući u vidu da je tužitelj ponovo predložio dokaz ,,torba“ koji je već ranije predlagao i koji dokaz je sud odbijao i o čemu je sud već odlučivao, sud donosi sledeće:
RJEŠENJE
Odbija se prijedlog tužitelja da se ovaj dokaz uvrsti u dokazni fond imajući u vidu da isti nije vezan za predmet spora i tužbeni zahtjev.
Protiv ovog rješenja nije dozvoljena posebna žalba.
Tužitelj želi da se izjasni na naprijed navedeno te sud istom ukazuje na to da se mora voditi računa o ekonomičnosti postupka, te da isti može ukratko da se izjasni a da posebna žalba kao što je već sud naveo nije dozvoljena.
Tužitelj izjavljuje: Tvrdnja suda da se navedeni predmet ne tiče predmeta spora nije tačna. S obzirom da su iz OT Bijeljina tvrdili kako mi je pristup zabranjen jer konstatno podnosim podneske u kojima su isti navodi i činjenice vezano za spis KTA-596/09 a sada sam upravo dokazao da to nije istina. Dakle OT Bijeljina mi zabranjuje pristup svojim lažnim tvrdnjama a sud to ne želi da utvrdi."

Kako je vidljivo na početku zapisnika, raspravi je prisustvovala tada profesor a danas predsjednik udruženja građana Halilović Jasminka, koja može posvjedočiti da sam više puta ukazivao na ovu obavezu a što nije ulazilo u zapisnik. No njeno svjedočenje nije ni potrebno jer je sudski zapisnik više nego dovoljan dokaz.
Taj materijalni dokaz, (torba ili ruksak) je inače uklonjen sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koja je povrede zadobila prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a kamion koji je dovezao tu robu je pobjegao te materijalni dokazi uklonjeni kako bi se prikrilo i ubistvo i šverc i pljačka preko Bobar grupe.
Opis oštećenja predmeta je konstatovan u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" a vizuelno se može vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" dok je posljedica prekršaja sudije Vakičić to što OT Bijeljina ni danas "NEMA SAZNANJA" o materijalnom dokazu, što se vidi iz priloga "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".
Sudija Vakičić Željka iako je imala sve dokaze o tome, imala dokumente koji pokazuju da mi je sudska policija neosnovano bez ikakvog pismenog rješenja zabranjivala ulaz i sprečavala da lično prijavim krivično djelo, je ignorisala moja upozorenja, svjesno radeći za kriminalce koji su vršili pljačku preko Bobar grupe jer tada su te neosporne činjenice još uvijek bile prikrivene.
Danas kada i djeca u osnovnoj školi znaju razmjene pljačke više stotina, miliona preko Bobar banke sve ima drugu dimenziju.
Naime svi relevantni organi, odnosno Osnovni sud u Bijeljini, Okružni sud u Bijeljini i Okružno tužilaštvo u Bijeljini su se pismeno izjasnili da nikada nisu izdali naredbu o zabrani pristupa ili nekoj drugoj sankciji kojom mi se ograničava sloboda kretanja ili uvodi bilo kakva druga mjera ograničenja, Prilozi "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." zatim "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017."),
To što je načelnik sudske policije uprkos mojim usmenim i pismenim upozorenjima vršio fašističku diskriminaciju i sprečavao fizički sve srodnike ubijene djevojčice da pristupe tužilaštvu i dostave dokaze je jedna strana problema a druga koja je u vašoj nadležnosti je zloupotreba položaja i disciplinski prekršaj sudije Vakičić koja je u sudnici upozorena na dokaz krivičnog djela, na dokaze više teških krivičnih djela, upozorena na svoju obavezu ali je to ignorisala, isključivo sa ciljem da prikrije i zaštiti kriminalce koji su učestvovali u zataškavanju ovog monstruoznog zločina i pljačke preko Bobar grupe.

PRILOZI

Zapisnik 80 0 P 056780 14 P od 06.10.2015.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU