četvrtak, 14. rujna 2017.

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 053922 17 GVL

NEMA ODGOVORA NA TO KO JE OPLJAČKAO PREKO 3 BANKE POD KONTROLOM VLADE RS I GDJE SU NESTALE OKO 2 MILIJARDE MARAKA, KAO I ŠTA SU KRIJUMČARILI NIJAZ HASTOR I GAVRILO BOBAR NA DAN UBISTVA IVONE BAJO, NA DAN KADA JE PRESJEČEN KAIŠ RUKSAKA PA TRAGOVI MASTI OPRANI BENZINOM. ALI TO JE I BIO CILJ TUŽILAŠTVA I SUDOVA, ZAR NE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 053922 17 Gvl
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 053922 17 Gvl

PREDLAŽEM DA SE OVA ŽALBA UVAŽI I DONESE RJEŠENJE O PONAVLJANJU POSTUPKA...
Prije svega ističem da je pozitivno to što je sud u prvostepenoj odluci po prijedlogu detaljno prenio navode iz istog, doslovno citirajući djelove no argumenti žalbe nisu zbog suštine nego zbog nepravilnog tumačenja odredbi iz zakona i neshvatanja uzročno posljedičnih veza između zabrane pristupa svim srodnicima, pismenih podnesaka koje sam ranije predavao i činjenice da ništa od toga nije stizalo do nadležnog okružnog tužioca, te je stoga bilo neophodno da kako i zakon nalaže dokaze i činjenice o krivičnom djelu ispričam direktno na zapisnik tužiocu.
Prva činjenica je to da nijedan organ NIKADA nije vještačio, utvrdio, niti pokretao bilo kakve druge istražne radnje vezano za predmet "dječji ruksak" a koji je u vrijeme okončanog postupka bio u sudskom depou. I to je činjenica koja je tek sada jasna sudu s obzirom da je upravo Okružni sud u Bijeljini u predmetu 80 0 P 058903 15 Gž, izneo mišljenje da je pomenuti predmet vještačen, citiram:
"Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga."
Dakle, ja sam znao da OJT Bijeljina nije izvršilo nikakve istražne radnje ali eto sud je smatrao da tako nešto nije moguće iako niko ispred tužene RS, to ničim nije dokazao. NIKO NIJE TADA ISTAKAO DA OJT BIJELJINA NEMA NIKAKVIH SAZNANJA O KRIVIČNOM DJELU VEZANO ZA OŠTEĆENJE TUĐE STVARI I VIŠE PRATEĆIH VEZANIH UZ TO.
Uzrok tome je naredba o zabrani pristupa jer pismeni podnesci nisu stizali do nadležne Stjepanović. Zato je bilo nužno odbiti predavanje dokaza u prizemlju jer ko zna gdje su završavali OBZIROM DA DO NADLEŽNE STJEPANOVIĆ KAKO PISMENO KAŽE NISU DOŠLI a sa druge strane takav postupak je diskriminacija. Zahtijevao sam da mi se uruči pismeno rješenje o zabrani pristupa i omogući pravo žalbe što nije učinjeno dana 13.05.2013.
Ovde je pogrešan zaključak sudije da se prvobitni postupak vodio zbog utvrđenja diskriminacije zbog naredbe o zabrani pristupa iako je ista bukvalno i brutalno FAŠISTIČKA. Pravi osnov tužbe je citirala sudija u tački jedan a radi se o članu 16 Ustava RS i PRAVU DA IMAM PRAVO ŽALBE PROTIV ODLUKE KOJOM SE RJEŠAVA O MOM PRAVU ILI NA ZAKONOM ZASNOVANOM INTERESU. Sudija je PRAVO NA ŽALBU, prekvalifikovala u diskriminaciju zbog izdate naredbe.
Poredeći to sa odlukom sudije Sedike Bajić, ja ću uvjek isticati da ta odlika nije zakonita, da je diskrimitorska ali mi je uručena i omogućeno pravo žalbe za razliku od odluke OJT Bijeljina DA SE SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO ZABRANI PRISTUP.
I na kraju samo tumačenje odredbe zakona je pogrešno što se vidi iz djela u kome sudija citira relevantni član na drugoj strani redovi 17-20 : "ako stranka sazna za nove činjenice ILI nađe ILI stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze.
Riječ "ILI" nije isto što i veznik "I". Prva znači da je potrebno ispuniti samo jedan od dva ili više uslova, kao recimo, da je za konkurs na mjesto predsjednika VSITV-a neophodno imati 5 godina radnog staža na poziciji predsjednika suda ILI glavnog okružnog tužioca. Takvih primjera ima više, (Predsjednik suda BIH, Glavni republički tužilac itd) i ne traži se da osoba ima i jedno i drugo nego bar jedno od toga.
Da je slučaj kao kod izbora predsjednika ili sekretara suda, gdje je neophodno da kandidat ima završen pravni fakultet I 5 godina iskustva na radnom mjestu sudije, to znači da moraju biti ispunjena kako navodi sudija KUMULATIVNO, oba uslova.
U ovom slučaju u zakonu je navedena riječ "ILI" a to znači da je potreban jedan od tih uslova kao uostalom i vezano za stavove iz tog člana. Potrebno je da bude ispunjen bilo koji od tih stavova, 1. ILI 2. ILI 3... a ne I 1. I 2. I 3. I...
No nevezano za to je sam u svom prijedlogu ispunio ne jedan nego više uslova što ću obrazložiti na primjeru tačke 4 iz tužbenog zahtjeva koju sud NI TADA A NI SADA NE PRIMJEĆUJE. Nije se radilo samo o predavanju krivičnih prijava nego i o uručivanju odgovora na pismene zahtjeve vezano za sporni predmet "Dječji ruksak" koji je privatno vlasništvo.
OJT BIJELJINA ODNOSNO TUŽENA REPUBLIKA SRPSKA OD 2010-TE DO 2017-TE PUNIH 7 GODINA NIJE ODGOVORILA NA TO PITANJE.
1) U prvom postupku nisam imao pismeni dokaz da nadležni tužilac "NEMA SAZNANJA" o oštećenju predmeta.
2) Nije postojao zapisnik suda kojim se konstatuju navedena oštećenja a moje tvrdnje da je tako su okarakterisane kao fantaziranja ili laži a sudska policija me je čak u zabilješkama opisivala kao psihopatu ili narkomana.
3) Nije postojao fizički predmet kao materijalni dokaza a isti sada mogu donijeti na ročište u ponovljenom postupku.
4) Nije mi bila poznata uopšte "činjenica" da OJT Bijeljina "nema saznaja o oštećenjima nego sam "pogrešno " smatrao da su policija i tužilaštvo namjerno sakrili podatke o tome.
5) Sudu nije bila poznata činjenica da OJT Bijeljina nije vještačilo pomenuti predmet a sada se to pismeno priznaje.
Ni danas nema odgovora niti bilo kakve istrage o tome jer je i dalje na snazi USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA koju sprovodi sudska policija.
NEMA ODGOVORA NI NA TO KO JE OPLJAČKAO PREKO 3 BANKE POD KONTROLOM VLADE RS I GDJE SU NESTALE OKO 2 MILIJARDE MARAKA, KAO I ŠTA SU KRIJUMČARILI NIJAZ HASTOR I GAVRILO BOBAR NA DAN UBISTVA IVONE BAJO, NA DAN KADA JE PRESJEČEN KAIŠ RUKSAKA PA TRAGOVI MASTI OPRANI BENZINOM. ALI TO JE I BIO CILJ TUŽILAŠTVA I SUDOVA, ZAR NE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902