petak, 20. svibnja 2016.

DOPUNA NA AP-4029-15

Tim pravnim skandalom sudovi u Bijeljini su omogućili ne samo nastavak diskriminacije nego i nastavak prikrivanja više krivičnih dijela od kojih ističem ubistvo Ivone Bajo izvršeno prilikom krijumčarenja u AD Univerzal iz Bobar grupe dana 23.07.2009. a danas je poznato da su razlozi za to bili mnogo veći nego što se tada znalo s obzirom da je na vidjelo isplivala činjenica da je RS, samo preko Bobar banke u kojoj je suvlasnik i preko firmi iz Bobar grupe među kojima i AD Univerzal opljačkala oko 300 miliona KM a preko još dvije, BIB i Banke Srpske, oko milijardu i po maraka. Osnovni cilj i motivi za diskriminaciju prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo su opljačkane milijarde evra od strane Dodik Milorada i njegovih kumova, tajkuna i ortaka a kojim novcem su kupljene sudije u Bijeljini...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA NA AP-4029/15

Neprofesionalno je i čak kriminalno kako Okružni sud u Bijeljini gleda blagonaklono na pripadnike tužilaštva i policije tvrdeći da nema dokaza o njihovim krivičnim djelima iako nije krivični predmet iako sam te dokaze dostavio i u tužbi i u žalbi poslije odluke Osnovnog suda. S druge strane kada su me ti kriminalci lažno prijavili propustio je Okružni sud da traži dokaze o prijetnjama, nije izneo stav da nama dokaza nego je izdao naredbu za pretres koja je i uzrokovala istražne radnje i prikupljanje dokumentacije koja se sada nezakonito prikriva iako je istraga protiv mene poslije 30 mjeseci razvlačenja odavno obustavljena...
KAKO SE RADI O POVREDAMA ZOZD-E, SMATRAM DA JE O APELACIJI POTREBNO POSTUPATI HITNO, KONSTATOVATI POVREDE GARANTOVANIH LJUDSKIH PRAVA I PROGLASITI OSPORENU PRESUDU NEVAŽEĆOM...
U skladu sa obavještenjem Ustavnog Suda BIH AP-4029/15 od 10.09.2015. prema kome je apelant dužan između ostalog da dostavi podatke o promjenama pravnog i činjeničnog stanja, prilažem "Prijedlog za sudsku mjeru obezbjedjenja" i "Rješenje Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž" od 25.02.2016.

OBRAZLOŽENJE
U parnici 80 0 P 056780 14 koja je u toku pred Osnovnim sudom u Bijeljini osim tužbenog zahtjeva za nadoknadu nematerijalne štete a za koji sam ponudio da odustanem od kompletnog iznosa ukoliko tužena RS, prestane sa diskriminacijom i pokrene istražne radnje na osnovu dokaza koje sam dostavio o teškim krivičnim djelima, postavljen je i prema članu "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" (ZOO) : 1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane: a kako se više prava oduzima konstantno godinama među kojima i pravo na dokumentaciju koju državni organi prikupljaju o građanima, podneo sam prijedlog za određivanje mjere sudskog obezbješenja što sam obrazložio u uvodnom dijelu, (dokaz u prilogu)
"Pred Osnovnim sudom u Bijeljini u toku je spor po tužbi Zdenka Baje protiv tužene Republike Srpske pod brojem 80 0 P 056780 14 P, a u kome se između ostalog traži prekidanje radnji kojima se povređuje pravo ličnosti tužioca. Iako se prava predlagača obezbjedjenja krše konstantno preko 5 godina, protivnik obezbjedjenja uporno odbija postupiti u skladu sa zakonom, služi se lažima, falsifikatima, ombanjivanjem i drugim oblicima pravara i manipulacija, sprečavajući ostvarenje prava tužitelja. Dokaz: Spis 80 0 P 056780 14 P, 80 0 P 043325 13 P2."
Predmet 80 0 P 043325 13 P2 je upravo taj na koga se i odnosi AP-4029/15, te je dakle direktno povezan sa temom apelacije, odnosno radi se o istim kršenjima prava garantovanih Ustavom RS, koja su sudovi u Bijeljini smišljeno "previdjeli" i u predmetu 80 0 P 043325 13 P2 nisu iznosili nikakve komentare niti odlučivali po tim tačkama. Uz mnoge druge nepravilnosti opisane u Apelaciji, sada podsjećam samo da je došlo do skandalozne greške te je umjesto o činjenicama i dokazima koje sam ja dostavio za dan 05.09.2012. kada su se odigrali svi događaji iz tužbe, sud obrazlagao i izvodio dokaze u presudi o danu 13.05.2013. za koje je podatke priložila tužena RS. Iako je teret dokazivanja bio na RS, niko se ispred tužene nikad nije pojavio, sud nije dozvolio ni meni da izvodim dokaze, nije bilo glavne rasprave nego samo završna riječ.
Tim pravnim skandalom sudovi u Bijeljini su omogućili ne samo nastavak diskriminacije nego i nastavak prikrivanja više krivičnih dijela od kojih ističem ubistvo Ivone Bajo izvršeno prilikom krijumčarenja u AD Univerzal iz Bobar grupe dana 23.07.2009. a danas je poznato da su razlozi za to bili mnogo veći nego što se tada znalo s obzirom da je na vidjelo isplivala činjenica da je RS, samo preko Bobar banke u kojoj je suvlasnik i preko firmi iz Bobar grupe među kojima i AD Univerzal opljačkala oko 300 miliona KM a preko još dvije, BIB i Banke Srpske, oko milijardu i po maraka. Kako se vidi Okružni sud u Bijeljini je doneo rješenje kojim se potvrđuje odluka Osnovnog Suda i moj prijedlog odbija odnosno žalba odbacuje sa obrazloženjem:
"Imajući u vidu da iz spisa proizilazi da za sada nema dokaza na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da postoji vjerovatnoća da je osnovan tužbeni zahtjev tužioca za naknadu štete..."(poslednja 2 reda na prvoj strani), te dva reda pretposlednjeg pasusa na drugoj strani: "Ovo jednostavno iz razloga što za sada nema dokaza da postoji osnov da se udovolji zahtjevu tužioca za naknadu štete prema tuženoj."
Ovde se naime nije radilo o mjeri obezbjeđenja vezano za nadoknadu nematerijalne štete niti se tražilo da tužena RS deponuje neki novac, (ako je išta preostalo iz budžeta koji je pokrala) nego o zahtjevu koji glasi:
"Na osnovu člana "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" (ZOO) predlažem da Sud donese RJEŠENJE: 1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane"
Dalje sam u prijedlogu jasno naveo da se radi o povrdama prava i to povezanih sa predmetom 80 0 P 043325 13 P2 :
"Osim tog prava tužena RS je nezakonito oduzela i pravo garantovano Ustavom RS, član 23, što je je bila jedna od tačaka tužbenog zahtijeva iz ovde priklopljenog spisa 80 0 P 043325 13 P2, citiram : 2) Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS! Tužena RS ne samo da je prekršila prava garantovana ZKP-u i Ustavom RS, nego je i u presudi po navedenoj tužbi za utvrđenje diskriminacije, bila "slijepa" za navedenu tačku, što je dokaz da postoji potraživanje prava kao i da tužena RS, putem svih svojih organa uključujući i sudove, sprečava, otežava i onemogućava ostvarenje potraživanja odnosno prava. Osim navedene tačke sud "nije vidio" ni slijedeće: 1) Dana 05.09.2012. pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, ("ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA") garantovano članom 16 Ustava RS ! 4) Dana 05.09.2012. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI ! Te tačke u kojima su navedena kršenja prava koja proizilaze iz prethodno navedenih: 5) Dana 05.09.2012. pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS! 6) Dana 05.09.2012. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS! 7) Dana 05.09.2012. pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS! 8) Dana 05.09.2012. pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH !"
Kako se vidi Okružni sud uopšte nije odlučivao o tome da li me je tužena RS, prijavila ili ne, da li je izuzela računar ili ne, da li je prikupljala podatke o meni ili ne, da li mi je uručila rješenje o zabrani pristupa u OT Bijeljina ili ne, nego o drugoj temi koja nema veze sa prijedlogom i uz navođenje netačnih tvrdnji. Krajnje neprimjereno parnični sud je izvodio svoje impresije o tome da li je počinjeno krivično djelo od strane inspektora i tužilaštva za šta nije nadležan::
"Nema dokaza za njegovu tvrdnju da su pojedini tužioci koji rade u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini i pripadnici MUP-a Republike Srpske skrivanjem i uništavanjem dokaza onemogućili da se otkrije ubica njegove malodobne sestričine Ivone (koja je smrtno nastradala u zadesu) i da su ga nezakonito onemogućavali da predoči dokaze na navedenu okolnost, da mu pojedini tužioci nezakonito onemogućavaju da pristupi u Okružno tužilaštvo u Bijeljini radi predočavanja dokaza na navedenu okolnost, da mu je nezakonito privremeno oduzet računar, da ga nezakonito prate i nadziru i sačinjavaju dokumentaciju o tome i da ga nezakonito onemogućavaju da dokaže kriminalne radnje organima tužene."
Ovde je upotrebljena i nju sam podebljao riječ "nezakonito" čak 5 puta i to za radnje skrivanje i uništavanje dokaza, predočavanje dokaza, onemogućavanje pristupa, oduzimanje računara, praćenje i nadziranje te onemogućavanje dokazivanja. Kakva je neviđena manipulacija u pitanju može se zaključiti iz prijedloga za određivanje mjere obezbjeđenja gdje sam tu riječ naveo samo jednom, citiram: "Tužena RS je izdala naredbu za pretres nekretnina u vlasništvu tužitelja Zdenka Baje i tom prilikom privremeno oduzela računar sa namjerom da analizom digitalnih podataka koje sadrži dokazuje izvršenje krivičnog djela "ugrožavanje sigurnosti" za koje je teretila tužitelja, (dokaz "Naredba 12 0 K 001162 10 Kpp, od 23.03.2010.). Prema ZOKP-u bila je obavezna sve podatke o otvaranju oduzetih predmeta, koje je držala oko 9 mjeseci u svom posjedu, uručiti tada osumnjičenom a ovde tužitelju Zdenku Baji što nije učinila a oglušila se i na zahtijev za kontrolu ispravnosti prilikom primopredaje računara. Osim toga tužena RS je putem MUP-a prikupljala i druge podatke o tužitelju, praćenjem, presretanjem, zaustavljanjem, legitimisanjem, pretresanjem te danonoćnim nadzorom odnosno stražom u tri smjene, te nadzorom komunikacija, (dokaz PMV 729-M-117, mejlovi "nonameklub" i "sejo1961" od 19.04.2010, Odgovor CJB Bijeljina od 15.12.2010.) te predlažem da se kao svjedok posebnih istražnih radnji pozove i sasluša već predloženi svjedok Petrović Mitar, (sve sastavni dio spisa 80 0 P 056780 14 P ). Osim tog prava tužena RS je nezakonito oduzela i pravo garantovano Ustavom RS, član 23, što je je bila jedna od tačaka tužbenog zahtijeva iz ovde priklopljenog spisa 80 0 P 043325 13 P2, citiram : 2) Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS!
Dakle bezočno se falsifikuju moje riječi i u opis "tom prilikom privremeno oduzela računar" ubacuje riječ "nezakonito". U članu 23 Ustava RS uopšte se ne govori da li su podaci prikupljani zakonito ili nezakonito nego da građani imaju pravo da ih dobiju a to se pravo prema članu 48 ne može oduzeti niti ograničiti.
Ja se takođe uopšte ne određujem o tome da li je dokumentacija prikupljana zakonito ili ne nego da mi je nezakonito uskraćena i to prvo navodim da nije poštovan ZOKP-u i nisu mi predati podaci o pregledu računara što je nezakonito a nisam tako napisao, te tek onda navodim da mi je osim toga nezakonito oduzeto pravo iz člana 23 Ustava RS.
Takođe potenciram da svojim prijedlogom nisam tražio da se u sudu deponuju osobe Marković Dragoslav, Stjepanović Danica, Kovačević Novak i drugi koji su učestvovali u prikrivanju zločina, kako bi se obezbijedilo da ne pobjegnu od izdržavanja kazne. Okružni sud za ovaj prijedlog nevažno i nepotrebno navodi da nema dokaza da su "skrivanjem i uništavanjem dokaza onemogućili da se otkrije ubica njegove malodobne sestričine Ivone" iako sam priložio dokaze i za to a izbjegava utvrditi ono što je bitno a to je:
1) Tužena RS je poslije lažne prijave Debeljević Milorada i Gruhonjić Muhameda 19.03.2010. za "Ugrožavanja sigurnosti" pokrenula istražne radnje protiv mene pozvavši me prvo na "informativni" razgovor 24.03.2010.
2) To je bio ponajprije samo trik da me izvuku iz kuće i potom izvrše pretres kada su odnijeli računar koji sam koristio da bi ga vještačili i držali ga oko 9 mjeseci u posjedu do 22.12.2010.
3) Istražne radnje su trajale zvanično skoro 30 mjeseci tokom kog vremena je prikupljan materijal o meni za šta je dokaz odluka o nesprovođenju istrage OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
4) Tužena RS mi nikada za više od 5 godine nije predala ni materijal o vještačenju računara ni dokumentaciju sačinjenu istražnom radnjama poslije neosnovane prijave.
5) Tužena RS mi nikada nije uručila pismeno rješenje o zabrani pristupa koje primjenjuje 5 godina.
6)Tužena RS nikada nije odgovorila na zahtjeve prema ZOSPI-a o tome, kako je došlo do presjecanja kaiša na materijalnom dokazu ubistva, čime je zamrljen ostatak, gdje je nestao dio, kako su nanesene unutrašnje povrede Ivoni Bajo itd.

Osnovni cilj i motivi za diskriminaciju prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo su opljačkane milijarde evra od strane Dodik Milorada i njegovih kumova, tajkuna i ortaka a kojim novcem su kupljene sudije u Bijeljini...

PRILOZI

Prijedlog za sudsku mjeru obezbjedjenja
Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU