srijeda, 18. svibnja 2016.

REVIZIJA NA 80 0 P 056780 15 Gž

S obzirom da je ovde tužena RS, suvlasnik Bobar banke, kristalno je jasno da unutar tužene postoji i djeluje klasična "LOPOVSKA BANDA". Onih 300 miliona maraka je samo vrh ledenog brijega ali sasvim dovoljno da takozvani okružni tužioci i sudije u Bijeljini ne postupaju u skladu sa ustavom i zakonima nego u skladu sa navedenim milionima, koje kao i članove bande štite svim nezakonitim sredstvima.
Evo sada pismeno iznosim stav da je Osnovni sud u Bijeljini FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA, da je to isto i Okružni sud u Bijeljini, kao i Sudska policija a na vrhu zločinačke piramide je FAŠISTIČKA BANDA PLAĆENIH UBICA - OT BIJELJINA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora:
1000000 (jedan milion) KM
NAPOMENA: Prema odredbi člana 243 ZOPP-u, revizija na presudu se dostavlja Osnovnom sudu u Bijeljini, ali će identična kopija iste biti informativno proslijeđena direktno Vrhovnom sudu RS, s obzirom da sudovi u Bijeljini svjesno i planski krše zakon. Kako uopšte ne vjerujem u njihovu objektivnost ovim upozorenjem im se stavlja na znanje da bilo kakav dalji pokušaj zloupotrebe neće uspjeti s obzirom da viši sud već ima podatke o svemu...

REVIZIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 056780 15 Gž

Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. i član 251."Ako utvrdi da je pravomoćnom presudom donesenom u drugom stepenu prekoračen tužbeni zahtjev, revizijski sud će presudom preinačiti pobijanu presudu." (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijanu presudu.

Presuda donesena 25.02.2016. od strane drugostepenog (Okružnog suda u Bijeljini) se pobija u cjelini:
1) zbog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209 ZOPP-u, koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom
2) zbog pogrešne primjene materijalnog prava
3) zbog prekoračenja tužbenog zahtjeva, (prijedloga za određivanje mjere obezbjeđenja) ako je ta povreda učinjena u postupku pred drugostepenim sudom.

OBRAZLOŽENJE
Rješenje Okružnog suda u Bijeljini odnosno obrazloženje koje je napisano naprosto nema nikavih dodirnih tačaka sa podnesenim prijedlogom za određivanje sudske mjere obezbjeđenja a osim toga se sastoji isključivo od lažnih tvrdnji. No prije svega ukazujem na neviđeno i neprimjereno odstupanje od nadležnosti na koju bi sud morao da pazi po službenoj dužnosti i prejudiciranje odluke koju Osnovni sud u Bijeljini tek treba da donese po mojoj tužbi za nadoknadu štete, citiram:
"Imajući u vidu da iz spisa proizilazi da za sada nema dokaza na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da postoji vjerovatnoća da je osnovan tužbeni zahtjev tužioca za naknadu štete..."(poslednja 2 reda na prvoj strani), te dva reda pretposlednjeg pasusa na drugoj strani: "Ovo jednostavno iz razloga što za sada nema dokaza da postoji osnov da se udovolji zahtjevu tužioca za naknadu štete prema tuženoj."
JE LI OVO UPUSTVO OSNOVNOM SUDU, KAKVU PRESUDU TREBA DA DONESE, JE LI OVO RAZOTKRIVANJE UNAPRIJED DONESENOG PLANA ??? JA NIKAD NISAM NI SUMNJAO DA ĆE SUD BITI U SLUŽBI MAFIJE ALI OVAKVO BEZOČNO JAVNO I PISMENO NAVOĐENJE NA ZAKLJUČAK U SUDSKOM POSTUPKU KOJI JE U FAZI GLAVNE RASPRAVE JE U STILU SREDNJOVJEKOVNE INKVIZICIJE, GDJE "VJEŠTICU" TREBA SPALITI NA LOMAČI BEZ OBZIRA ŠTO NEMA NIKAKVIH DOKAZA ZA TO, NITI IH MOŽE BITI...
Imajući u vidu da je kompletno "rješenje" na jednoj i po strani od čega je polovina citiranje mog prijedloga, proizilazi da je obrazloženje odluke na svega nekoliko redova odnosno cijelih 20 uključujući i citiranje člana 235. Od tih 20 redova su 4 koja sam naveo a tiču se izvođenja dokaza o nematerijalnoj šteti koje je još u toku a sadrži oko 200 stranica dokaza koje sam lično predao te 7 priklopljenih predmeta. Sami zapisnici dokaznog postupka sadrže preko 50 strana i sigurno je da ništa od toga sudsko vijeće nije čitalo niti je trebalo sada da čita. Ovde se naime nije radilo o mjeri obezbjeđenja vezano za nadoknadu nematerijalne štete niti se tražilo da tužena RS deponuje neki novac, (ako je išta preostalo iz budžeta koji je pokrala) nego o zahtjevu koji glasi:
"Na osnovu člana "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" (ZOO) predlažem da Sud donese RJEŠENJE: 1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane"
To sam precizno i jasno potencirao odmah na početku prijedloga riječima: "Pred Osnovnim sudom u Bijeljini u toku je spor po tužbi Zdenka Baje protiv tužene Republike Srpske pod brojem 80 0 P 056780 14 P, a u kome se između ostalog traži prekidanje radnji kojima se povređuje pravo ličnosti tužioca."
Takođe i 5 tačaka prijedloga koje je citirao Okružni sud u Bijeljini se odnose isključivo na omogućavanje ostvarenja prava koja se otimaju i prekid diskriminacije:
1. Zabranjuje se protivniku predlagača da otuđi, sakrije ili uništi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji, sačinjenu po izuzimanju računara te nadzorom kretanja i komunikacija predlagača a sve po prijavi za "Ugrožavanje sigurnosti" od strane ovde tužene RS. 2. Zabranjuje se protivniku predlagača primjena naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina predlagaču Zdenku Baji sve do eventualnog dostavljanja Osnovnom sudu u Bijeljini pismene naredbe o razlozima, uzrocima i trajanju suspenzije nekog prava predlagača. 3. Zabranjuje se protivniku predlagača svaka dalja diskriminacija predlagača odnosno da poduzima radnje koje mogu nanijeti štetu pravu ili imovini na koju je upravljeno potraživanje ili da bi se održalo postojeće stanje stvari. 4. Naređuje se protivniku predlagača obezbjeđenja da u depozit Osnovnog suda u Bijeljini stavi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji. 5. Odobrava se predlagaču obezbjedjenja da poduzme sve zakonom propisane, dozvoljene i neophodne radnje da ostvari prava koja ima, garantovana ustavom i zakonima ili koja je ostvario ranije preduzetim zakonskim radnjama i za koje ima pisane dokaze, kao što su zahtijevi prema ZOSPI-a i podnesene krivične prijave.
Dakle umjesto da raspravlja i odlučuje o tome da li su prava oduzeta ili ne, da li je prekršen Ustav RS, članovi 16 i 23, zbog primjene usmene naradbe o suspenziji prava svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, te prikrivanju materijala koji je tužena RS prikupljala o meni, sud je odstupio potpuno od teme i za parnici koja je u toku iznosi čak u 2 navrata stav "da za sada nema dokaza na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da postoji vjerovatnoća da je osnovan tužbeni zahtjev tužioca za naknadu štete".
Teoretski je moguće da to što me je tužena RS lažno prijavila i opisivala kao psihopatu i narkomana recimo, nije razlog zbog čega bi sud doneo odluku da postoji neka šteta ali to nema nikakve veze sa pravom da je dužna dokumentaciju koju je prikupljala i sačinila tokom istražnih radnji da mi preda u cjelosti u skladu sa garantovanim pravom iz Ustava RS, član 23. O tome se sud smišljeno uopšte nije izjašnjavao nastavljajući kriminal i bezakonje iz tužbe za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 gdje su sudovi takođe bili slijepi za prava iz ustava i nisu ih pominjali nijednom riječju. Za sudije u Bijeljini Ustav RS jednostavno ne postoji a građane tretiraju kao robove bez ikakvih prava.
Što se tiče lažnih tvrdnji, sudskog vijeća citiram i taj dio: "nema dokaza za njegovu tvrdnju da su pojedini tužioci koji rade u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini i pripadnici MUP-a Republike Srpske skrivanjem i uništavanjem dokaza onemogućili da se otkrije ubica njegove malodobne sestričine Ivone (koja je smrtno nastradala u zadesu) i da su ga nezakonito onemogućavali da predoči dokaze na navedenu okolnost, da mu pojedini tužioci nezakonito onemogućavaju da pristupi u Okružno tužilaštvo u Bijeljini radi predočavanja dokaza na navedenu okolnost, da mu je nezakonito privremeno oduzet računar, da ga nezakonito prate i nadziru i sačinjavaju dokumentaciju o tome i da ga nezakonito onemogućavaju da dokaže kriminalne radnje organima tužene."
Ovde je upotrebljena i nju sam podebljao riječ "nezakonito" čak 5 puta i to za radnje skrivanje i uništavanje dokaza, predočavanje dokaza, onemogućavanje pristupa, oduzimanje računara, praćenje i nadziranje te onemogućavanje dokazivanja. Kakva je neviđena manipulacija u pitanju može se zaključiti iz prijedloga za određivanje mjere obezbjeđenja gdje sam tu riječ naveo samo jednom, citiram: "Tužena RS je izdala naredbu za pretres nekretnina u vlasništvu tužitelja Zdenka Baje i tom prilikom privremeno oduzela računar sa namjerom da analizom digitalnih podataka koje sadrži dokazuje izvršenje krivičnog djela "ugrožavanje sigurnosti" za koje je teretila tužitelja, (dokaz "Naredba 12 0 K 001162 10 Kpp, od 23.03.2010.). Prema ZOKP-u bila je obavezna sve podatke o otvaranju oduzetih predmeta, koje je držala oko 9 mjeseci u svom posjedu, uručiti tada osumnjičenom a ovde tužitelju Zdenku Baji što nije učinila a oglušila se i na zahtijev za kontrolu ispravnosti prilikom primopredaje računara. Osim toga tužena RS je putem MUP-a prikupljala i druge podatke o tužitelju, praćenjem, presretanjem, zaustavljanjem, legitimisanjem, pretresanjem te danonoćnim nadzorom odnosno stražom u tri smjene, te nadzorom komunikacija, (dokaz PMV 729-M-117, mejlovi "nonameklub" i "sejo1961" od 19.04.2010, Odgovor CJB Bijeljina od 15.12.2010.) te predlažem da se kao svjedok posebnih istražnih radnji pozove i sasluša već predloženi svjedok Petrović Mitar, (sve sastavni dio spisa 80 0 P 056780 14 P ). Osim tog prava tužena RS je nezakonito oduzela i pravo garantovano Ustavom RS, član 23, što je je bila jedna od tačaka tužbenog zahtijeva iz ovde priklopljenog spisa 80 0 P 043325 13 P2, citiram : 2) Dana 05.09.2012. pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS!
Dakle bezočno se falsifikuju moje riječi i u opis "tom prilikom privremeno oduzela računar" ubacuje riječ "nezakonito". U članu 23 Ustava RS uopšte se ne govori da li su podaci prikupljani zakonito ili nezakonito nego da građani imaju pravo da ih dobiju a to se pravo prema članu 48 ne može oduzeti niti ograničiti.
Ja se takođe uopšte ne određujem o tome da li je dokumentacija prikupljana zakonito ili ne nego da mi je nezakonito uskraćena i to prvo navodim da nije poštovan ZOKP-u i nisu mi predati podaci o pregledu računara što je nezakonito a nisam tako napisao, te tek onda navodim da mi je osim toga nezakonito oduzeto pravo iz člana 23 Ustava RS.
U nastavku sam izneo svoje mišljenje o opštem stanju i bezakonju nevezano za mene riječima: "S obzirom da je ovde tužena RS, suvlasnik Bobar banke, kristalno je jasno da unutar tužene postoji i djeluje klasična "LOPOVSKA BANDA". Onih 300 miliona maraka je samo vrh ledenog brijega ali sasvim dovoljno da takozvani okružni tužioci i sudije u Bijeljini ne postupaju u skladu sa ustavom i zakonima nego u skladu sa navedenim milionima, koje kao i članove bande štite svim nezakonitim sredstvima."
Dakle pošto se sudsko vijeće već prepoznalo kao zaštitnik opljačkanih milijardi a ne samo miliona, sada iznosim stav da njihova odluka nema nikakve veze sa pravom i potpuno je NEZAKONITA a sve u službi mafije koja je pokrala RS. U žalbi na odluku Osnovnog suda sam riječ "nezakonito" upotrijebio samo jednom u rečenici koju citiram u cjelosti: "Tužena RS me je umjesto da preda traženi materijal, uhapsila tog dana, nezakonito držala u pritvoru, nije izvela pred sud u zakonskom roku od 12 sati a onda u pomenutoj tužbi za utvrđenje diskriminacije u svojoj presudi nije napisala nijednu jedinu riječ vezano za to oteto pravo. To je dokaz da tužena sprečava, otežava i onemogućava ostvarenje prava na sve načine pa i putem svojih sudova."
Zanimljivo je da je sudsko vjeće pisalo ove izmišljene navode o nezakonitim radnjama koje nisam uopšte opisivao ali nije komentarisalo nijednom riječju o nečemu što sam zaista napisao u dodatku žalbe, citiram: "Evo sada pismeno iznosim stav da je Osnovni sud u Bijeljini FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA, da je to isto i Okružni sud u Bijeljini, kao i Sudska policija a na vrhu zločinačke piramide je FAŠISTIČKA BANDA PLAĆENIH UBICA - OT BIJELJINA..."
Izostao je komentar Okružnog suda u Bijeljini da za ove moje tvrdnje nema dokaza, pa čak ni da su neosnovane a napisao sam ovo i stojim iza toga. Slažem se i sa većinom onoga što sudsko vijeće lažno tvrdi da sam napisao ali eto nisam. Ne slažem se recimo sa tim da je računar nezakonito oduzet jer postoji naredba suda i ko zna zašto je nekome potrebno da piše ovakve laži, osim naravno u svrhu zaštite opljačkanih milijardi.
Sudsko vijeće se dakle uopšte nije bavilo prijedlogom nego je komentarisalo nešto što nema sa njim nikakve veze ali da potpuno razotkrijem na kraju i te laži sudskog vijeća u dijelu: "nema dokaza za njegovu tvrdnju da su pojedini tužioci koji rade u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini i pripadnici MUP-a Republike Srpske skrivanjem i uništavanjem dokaza onemogućili da se otkrije ubica njegove malodobne sestričine Ivone"
Za to ima obilje dokaza a u žalbi sam priložio neke od njih što ću i sada učiniti i to "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" Osnovnog suda u Bijeljini u kom se konstatuje da je dječji ruksak koji je u trenutku ranjavanja na sebi imala Ivona Bajo, presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak je zamrljan hemijskim sredstvom.

Prilog "Dokazni predmeti"sadrži nekoliko fotografija materijalnog dokaza sa jasno vidljivim oštećenjima.
Da su pripadnici MUP-a i Tužilaštva smišljeno uklonili sakrili i oštetili dokaz uz već navedene priloge, dokazujem njihovim odgovorima "Odgovori OT i CJB Bijeljina".
U žalbi sam priložio samo odgovor tužilaštva ali sada prilažem oba odgovora da se vidi kako su i jedni i drugi dio iste bande, jer kažu da "nemaju pojma" kako je predmet oštećen i upućuju jedni na druge iako su u pitanju dva istražna organa. To je jedan od dokaza koji su sakrili da bi prikrili ubistvo djeteta koje se desilo prilikom šverca u Bobar grupu a kako je opšte poznato u toku je bila i pljačka stotina miliona preko te zločinačke organizacije.
Sada dodajem da su osim policije i tužilaštva i sve sudije u Bijeljini koje su službeno postupale vezano za mene, saučesnici u prikrivanju tog ubistva, krijumčarenja i pljačke milijardi maraka jer sam uvjek svima predočavao ovaj materijalni dokaz ubistva, uklonjenog iz svih istražnih radnji.
Dakle da podvučem na kraju. U prijedlogu i žalbi sam naveo da je nezakonito to što mi nisu predati podaci o pregledu oduzetog računara, što mi nisu predati podaci koje je tužena RS prikupljala o meni vezano za pravo iz člana 23 Ustava RS, te da sam nezakonito držan u pritvoru bez izvođenja pred sud u propisanih 12 sati.
Ni o čemu od ovde prenesenog iz mojih tekstova se sudsko vijeće nije izjašnjavalo nego je pisalo izmišljotine tipa "da mu je nezakonito privremeno oduzet računar" što ja nikada za ovih 6 godina razbojništva RS nigdje nisam napisao.
SUDIJE U BIJELJINI NEMAJU NIKAKVE VEZE SA ZAKONOM I INTERESIMA REPUBLIKE SRPSKE I NJENIH GRAĐANA NEGO SMIŠLJENO SAUČESTVUJU U PLJAČKI RS-E I PRIKRIVANJU SVIH KRIVIČNIH DJELA I ZLOČINA U KOJE SU UMJEŠANI PLJAČKAŠI REPUBLIKE.


PRILOZI


Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Odgovori OT i CJB Bijeljina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902