ponedjeljak, 28. ožujka 2016.

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 039222 12 P

Podsjećam da su mi prema ZOKP-u, podaci o otvaranju i pregledu računara, te nadzoru kome sam bio izložen danonoćno morali biti dostavljeni a nisu zbog nepoštovanja zakona i prava te krivičnog djela, pripadnika tužene RS, prije svega OT Bijeljina, za koje oni sami, kao i Sud iznose stav da ne mogu nikada biti krivično gonjeni ni za jedno djelo, što ja naravnu brutalno pravno nasilje u suprotnosti sa zakonom.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 039222 12 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
1000000 KM

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 039222 12 P

Bijeljina 28.12.2015. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
5) ako je do odluke suda došlo zbog krivičnog djela sudije, zakonskog zastupnika ili punomoćnika stranke, protivne stranke ili koje treće osobe;
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
4) u slučajevima iz člana 255. tač. 4. i 5. ovog zakona - od dana kad je stranka saznala za pravomoćnu presudu u krivičnom postupku, a ako se krivični postupak ne može provesti, onda od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti;

OBRAZLOŽENJE
Podsjećam da sam u prvobitnom dokaznom postupku ukazao da se računar nalazio ne nekoj neidentifikovanoj lokaciji cijelih 5 dana od odnošenja 24.03.2010. do smještaja u sudski depo 29.03.2010. te je vjerovatno u to vrijeme izvršeno bekapovanje, (kopiranje) hard diska. Sugerišem Pravobranilaštvu RS da to provjeri te ukolike se pokaže da se moji podaci nalaze negdje uskladišteni tada bi bila moguća njihova rekonstrukcija i povrat u moje vlasništvo uz sporazum bez daljeg sudskog postupka...
Kao uvod u argumentaciju za ponavljanje postupka navodim dio obrazloženja iz odluke Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 039222 15 Gž, od 01.06.2015. godine na drugoj strani redovi 10 - 13:
"Pod predpstavkom da je tačna tvrdnja tužioca da su programi uništeni, iz podataka spisa prizilazi da postoji samo lice koje je štetu pretrpilo, a to je tužilac, ali, da bi došlo do odgovornosti tužene za štetu, tužilac je morao dokazati da je baš tuženi počinio štetu, kao i radnju kojom je ta šteta počinjena, što u ovom sporu nije slučaj."
Zatim se na istoj strani u redovima 16 - 21, ističe slijedeće :
"Odustankom tužene, tj. njenog organa od prijedloga za gonjenje tužioca, otpao je osnov po kome je privremeno oduzeta roba u vlasništvu tužioca i oduzeta roba je vraćena, bez da je vještačena i bez da je ispravnost utvrđena kako kod oduzimanja predmeta, tako i kod vraćanja, pa tvrdnja žalbe, da je tužilac autor uništenih programa kod ovakvog stanja činjenica ne može biti od uticaja na drugačiju odluku suda u konkretnom sporu."
To što je netačna tvrdnja da mi je računar vraćen zbog "odustanka tužene od prijedloga za gonjenje" zanemarujem ali istine radi da se zna kako je računar vraćen krajam 2010-te dok je istražne radnje OT Doboj protiv mene vodilo i dalje, te tužena RS, odustaje od toga tek krajem 2012-te. Zato odmah prelazim na relevantnu argumentaciju:
1) Prema tvrdnjama CJB Bijeljina i OT Bijeljina, "ozbiljne prijetnje" po život i tijelo su upućivane elektronskom poštom sa mog mejla "zdenkobajo@spinter.net" koji je registrovan uz adresu i telefonski broj kod "POŠTA SRPSKE". Da bi uopšte bilo moguće poslati poruku sa svog računara, neophodno je da taj računar bude ispravan sa operativnim sistemom u funkciji i internet vezom inače te "prijeteće poruke" (koje su bile dokaz za pokretanje radnji tužene RS protiv mene), ne bi nikada stigle na odredište. To znači da je računar bio ispravan prije pretresa i odnošenja u posjed kod tužene RS.
2) Sada citiram dio iz odgovora OT Bijeljina, IT-49/15 08.12.2015. na moj zahtijev predat prema ZOSPI-a, 27.11.2015.
"Računari su u navedenom periodu bili pohranjeni u depou Osnovnog suda u Bijeljini zbog potreba krivičnog postupka, i sve istražne radnje na računarima su obavila ovlaštena i stručna lica."

Ovo je prvi dokument u kome se priznaje OBAVLJENJE ISTRAŽNIH RADNJI od strane OVLAŠTENIH I STRUČNIH LICA...
3) Ova činjenica Sudu nije bila poznata, jer se u citatu koristi izraz "oduzeta roba je vraćena, bez da je vještačena" a istražne radnje od ovlaštenih i stručnih lica su radnje na računaru, odnosno njegovo vještačenje a da li su pomenute osobe bile dovoljno stručne da to obave ili ne pa su računar onesposobile sud može saznati kada izda naredbu tuženoj da dostavi podatke o smještaju računara u kritičnih 5 dana te imenima osoba koje su obavile stručne istražne radnje.
4) Time takođe postaje sporan i izraz "tužilac je morao dokazati da je baš tuženi počinio štetu, kao i radnju kojom je ta šteta počinjena". Prije svega računar je odnesen ispravan, bio u posjedu tužene RS oko 9 mjesci, pa vraćen bez kontrole ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao. Time je već jasno da postoje radnje kojom je štata načinjena a to je POSJED I KONTROLA nad računarom, NEDOSTAVLJANJE PODATAKA O PREGLEDU, te ODBIJENJE KONTROLE ISPRAVNOSTI.
Na sve ovo sada se dodaje i još jedna radnja a to je citiram OT Bijeljina "ISTRAŽNE RADNJE NA RAČUNARIMA SU OBAVILA OVLAŠTENA I STRUČNA LICA".


Kako je Sud u okončanom postupku zauzeo stav da nije bilo NIKAKVIH ISTRAŽNIH RADNJI na računaru to je jasno da je ovo nova činjenica i bila bi od velike važnosti i uticaja na sudsku presudu. Praktično bez pretpostavke da tužena nikada nije ni pipnula računar a kamoli ga uključivala i obavljala istražne i stručne radnje, ne bi ni bilo moguće oslobađanje tužene RS od odgovornosti na način na koji je to njen sud učinio. Osim toga dodajem da je dokazni postupak nad priloženim diskom sa instalacionim paketima obavljen bez mog prisustva i izvan ročišta, te je bio površan i nepotpun a sve vezano za pitanje autorstva što moguće više i nije sporno ali bi u slučaju ponavljanja postupka i taj dio trebalo dopuniti u mom prisustvu.
Podsjećam da su mi prema ZOKP-u, podaci o otvaranju i pregledu računara, te nadzoru kome sam bio izložen danonoćno morali biti dostavljeni a nisu zbog nepoštovanja zakona i prava te krivičnog djela, pripadnika tužene RS, prije svega OT Bijeljina, (krivično djelo koje treće osobe) za koje oni sami, kao i Sud iznose stav da ne mogu nikada biti krivično gonjeni ni za jedno djelo, što je argument za stav 4 "za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti". Taj stav i nije potreban za ovaj prijedlog jer je dovoljan samo stav 5 "30 dana od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice". S obzirom da dokaz IT-49/15 nosi datum 08.12.2015. to je do dana 28.12.2015. prošlo svega 20 dana što je manje od zakonom predviđenog roka. Predlažem da Osnovni sud u Bijeljini izvrši uvid u priložene dokaze te ukoliko tužena strana ne predloži prihvatljiv dogovor pokrene radnje za ponavljanje postupka 80 0 P 039222 12 P.

PRILOZI

Zahtjev za OT Bijeljina 27.11.2015.
Zahtjev MUP-u 10.11.2015.
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Odgovor MUP-a 18.11.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU