subota, 26. ožujka 2016.

VLADAVINA ZAKONA I PRAVA

Trenutno stanje je sledeće. Unutar RS postoji zločinačka organizacija koje je pljačkala stotine miliona KM preko Bobar grupe, (Banku Srpske i druge afere zanemarimo) što je nesporno i zvanično a izveo sam dokaz i da je vršeno krijumčarenje u AD Univerzal prilikom ubistva Ivone Bajo što je oboje prikrio portir Bobar grupe, uklonivši prvo materijalni dokaz sa mjesta zločina a onda pomogavši kamionu da pobjegne prije dolaska policije i prikrivajući to u svojim izjavama sve dok ja to nisam otkrio i objelodanio.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora:
1000000 (jedan milion) KM
Vladavina prava je osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotuđivim ljudskim pravima. Vladavina prava se ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima, ustavnim jemstvima ljudskih i manjinskih prava, podelom vlasti, nezavisnom sudskom vlašću i povinovanjem vlasti Ustavu i zakonu a u cijeloj zemlji mora postojati:

VLADAVINA ZAKONA I PRAVA

Ustavom Bosne i Hercegovine propisuje se da je BiH demokratska država koja poštuje vladavinu prava, a državne i entitetske vlasti dužne su osigurati potpuno poštivanje međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Provedba ovih ciljeva ovisi o snažnom, djelotvornom, nepristranom i neovisnom pravosuđu, što podrazumijeva i dobro koordiniran sudski sektor.
Pravna država, kao što je BiH, mora svojim građanima garantovati pravnu sigurnost. Naime, država treba da počiva na opštem principu da se njena sveukupna djelatnost može predvidjeti. Pravna sigurnost postoji kad su pred zakonima i pravom svi jednaki, i ona može postojati samo tamo gdje svaki građanin može znati šta državne vlasti mogu i smiju učiniti, te znati šta je propisano, dopušteno ili zabranjeno. Pravna sigurnost znači i to da se svaki građanin može pouzdati u značenje i predvidivost važećih pravnih propisa, kao i u prava i obaveze koji proizlaze iz tih propisa. Elemenat pravne sigurnosti je i princip da niko ne može biti osuđen bez zakonske osnove. Može se ponekad desiti u društvu da je pravna sigurnost pojedinca u sukobu sa javnim interesima, ali pojedinac ne bi smio biti nesrazmjerno oštećen time što će mu njegova jednom stečena prava biti oduzeta naknadnim izmjenama i dopunama zakona na neprimjeren način. Također se i od pravosuđa i sudske prakse traži da imaju određenu konstantnost, tj. da se odluke suda ne donose arbitrarno. Zbog toga, sudovi moraju ujednačavati sudsku praksu i pri tom također koristiti sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava. Prema tome, i građaninu mora biti omogućeno da od sudova i upravnih organa očekuje indentična rješenja za indentične sporove i probleme.


Prethodni redovi su citati pravnih eksperata a služe kao uvod i podsjećanje da je država, odnosno ovde tužena Republika Srpska dužna da postupa u skladu sa važećim zakonima a to uključuje i obaveze i ZKP-u, "Obaveza prijavljvanja krivičnog djela" i "Obustava istrage" stav 3 "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo."
Prvi prilog ovog podneska su "Odgovori OT i CJB Bijeljina" na moje zahtjeve za pristup informacijama vezano za "oštećenje tuđe stvari" (dječjeg ruksaka).

Vidljivo je da OT Bijeljina nema objašnjenje odnosno NEMA POJMA o tome i upućuje na Osnovni sud i policiju. CJB Bijeljina odgovara da se za objašnjenja obratim u OT Bijeljina iz čega proizilazi da istražni organi ovde tužene RS NEMAJU POJMA kako je materijalni dokaz uklonjen sa mjesta zločina, ko je to učinio, kako je oštećen, čime i zašto te što je posebno važno ima li presjecanje kaiša na ruksaku i pranje istog hemijskim sredstvom veze sa probodom kroz grudni koš koji je usmrtio Ivonu Bajo. O tome nema ni pomena u materijalu koji je dostavilo OT Bijeljina a što sam već dokazao preko dokumenata IT-3/10, Zabilješkama od 06.08.2010. i 31.01.2011. itd...
Prilog "Dokazni predmeti" sadrži nekoliko fotografija načinjenih poslije primopredaje i sačinjavanja "Zapisnika o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome su konstatovana oštećenja. Podsjećam da sam još 2011-te, (u vrijeme najveće snage i moći Bobar grupe i Dodik Milorada) ponudio tuženoj pismeni dogovor da na osnovu dokaza koje sam predao pokrene istražne radnje u kom slučaju nikada ne bi bila predata NIJEDNA TUŽBA a kojih sada ima na desetine i stotine tekstova na internetu o kriminalu tužene RS.
Trenutno stanje je sledeće. Unutar RS postoji zločinačka organizacija koje je pljačkala stotine miliona KM preko Bobar grupe, (Banku Srpske i druge afere zanemarimo) što je nesporno i zvanično a izveo sam dokaz i da je vršeno krijumčarenje u AD Univerzal prilikom ubistva Ivone Bajo što je oboje prikrio portir Bobar grupe Sofrenić Blagiša, uklonivši prvo materijalni dokaz sa mjesta zločina a onda pomogavši kamionu da pobjegne prije dolaska policije i prikrivajući to u svojim izjavama sve dok ja to nisam otkrio i objelodanio. Neovisno o reakciji tužene RS predlažem u skladu sa članovima 102 i 81 ZPP-u, priložene dokaze na usvajanje u spis.
Obavještavam zastupnika tužene RS da sam pripremio 22 strane teksta o kriminalu državnih organa za nastavak dokaznog postupka, što je već poznato sudu a koliko ima za završnu riječ zasad zadržavam u tajnosti a svaka rečenica će dokazivati kriminal službenika tužene RS, koja sada ima 2 izbora:
1) DA U SKLADU SA ZPP-u PONUDI PRIHVATLJIV DOGOVOR I POKRENE ISTRAŽNE RADNJE ZA KRIVIČNA DJELA KOJA SAM DOKAZAO
2) DA NIJEMO POSMATRA I SLUŠA NA ROČIŠTIMA I NA INTERNETU KOMPLETAN PRIPREMLJENI MATERIJAL O SVOM KRIMINALU
Ovo je poslednja prilika da odgovorni iz Bobar grupe budu procesuirani po zasluzi, tako što će tužena RS "uočiti" nove dokaze koji ukazuju na krivična djela i tako prekinuti ovaj postupak a u suprotnom kako vrijeme bude odmicalo i istrage SIPE, (gdje sam takođe dostavio dokaze) i Tužilaštva BIH budu privođene kraju, sav kriminal će sve manje biti na pripadnicima Bobar grupe a sve više na tuženoj RS i njenim pojedinim službenicima.
IZBOR JE NA VAMA...

PRILOZI

Odgovori OT i CJB Bijeljina
Dokazni predmeti
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902