nedjelja, 20. prosinca 2015.

PRIJAVA PO OBAVEZI IZ ZKP-A

Iz svega proizilazi da su prava tužioca Zdenka Baje smišljeno kršena kako ne bi dostavio dokaze o ubistvu, prikrivanju tog zločina, krijumčarenju jer bi svaka istraga u Bobar grupi ugrozila već uhodani sistem kriminala, pranja novca u grupi i pljačku depozita iz Bobar banke u šta su nesumnjivo umješani pripadnici vlasti u RS, sve do pradsjednika koji je nadavno pokrenuo pitanje referenduma o Sudu i Tužilaštvu BIH, kako bi spriječio istrage ove i drugih kriminalnih afera.

PRIJAVA PO OBAVEZI IZ ZKP-A

Na osnovu člana "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" ZOKP-u Bosne i Hercegovine, stav:
(1) Službene i odgovorne osobe u svim organima vlasti u Bosni i Hercegovini, javnim preduzećima i ustanovama dužne su da prijave krivična djela o kojima su obaviještene ili za koja saznaju na koji drugi način. U takvim okolnostima, službena ili odgovorna osoba će poduzeti mjere da bi se sačuvali tragovi krivičnog djela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično djelo i drugi dokazi o njima i obavijestit će ovlaštenu službenu osobu ili Tužilaštvo bez odlaganja.

OPIS I OBRAZLOŽENJE KRIVIČNOG DJELA
Tokom 2015-te godine sam više puta prisustvovala ročištima u Osnovnom sudu u Bijeljini, parnica 80 0 P 056780 14 P, gdje su stranke Zdenko Bajo i Republika Srpska. Prema dokazima koje je priložio i izvodio tužilac, te prema tužbenom zahtijevu, osnov tužbe je namaterijalna šteta nanasena tužiocu Zdenku Baji od strane organa tužene RS, zbog povreda ugleda i časti te prava ličnosti a sve sa ciljem da se prikriju teška krivična djela za koje je tužilac takođe dostavio dokaze.
Vremenski period kršenja prava je od 2009-te i traje neprekidno i dalje a prema izvedenim dokazima od kojih su neki priloženi i uz ovu prijavu, dana 23.07.2009. organizovana kriminalna grupa je krijumčarila neidentifikovanu robu, (narkotike prema tvrdnji tužioca) tehnički neispravnim kamionom iz firme Asa auto, prevoznikom Haak trans iz Federacije BIH u AD Univerzal iz Bobar grupe u Bijeljini, kom prilikom je na ulazu u tu firmu smrtno povrijeđena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo. Prema tvrdnji tužioca u sporu, njemu i svim srodnicima ubijenog djeteta je usmenom naredbom zabranjen pristup u OT Bijeljina, kako bi ubistvo bilo predstavljeno kao nesrećan slučaj, (pad sa bicikla) sa ciljem da se ne otkrije šverc narkotika, pranje novca narko mafije preko Bobar banke i pljačka depozita iz iste banke u milionskim iznosima a koja je razotkrivena tek poslije smrti vlasnika i likvidacije banke, koje je u sporu tužena RS suvlasnik.
Prema tvrdnji tužioca, službenici tužene RS su u sadejstvu sa krijumčarima uklonili materijalni dokaz ubistva sa lica mjesta i prikrili da je oštećen. Radi se o dječijem ruksaku ubijene djevojčice čiji je kaiš navodno dvostruko presječen, veći dio nedostaje a ostatak je izmjenjene boje uticajem nekog hemijskog sredstva. To je dakle bila samo tvrdnja, bez dokaza da je to stvarno tako, no na ročištu od 29.04.2015. (dio zapisnika u prilogu, uokvireno crvenim pravougaonikom) ponuđeni su kao dokaz "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome se konstatuje oštećenje predmeta i sam predmet kao materijalni dokaz, te sam kao i svi prisutni mogla da se uvjerim da je ruksak oštećen upravo na način kako je tužilac opisivao.

Na narednom ročištu sud je odbio da prihvati taj i neke druge dokaze koji dokazuju krivična djela tužilaštva i policije a na za sada poslednje održanom ročištu 08.07.2015. tužilac je izveo dokaz "Dopuna prijave protiv Univerzala" koji je i ovde priložen te je u zapisnik pročitan dio sa 8 tačaka kojima se dokazuje više teških krivičnih dijela a za šta je najvažnije za ovu prijavu, krijumčarenja odnosno šverc nepoznate robe iz Federacije u RS, jer je izvršenje na teritoriji oba entiteta što je onda u nadležnosti organa BIH, Tužilaštva, SIPA i Suda BIH.
Uz ovu prijavu prilažem i dokument "Dokazni predmeti" na kojima su neke fotografije oštećenog predmeta koji dokazuje da djevojčica nije pala sa bicikla i nabola se na žicu kako je lažno predstavljeno nego je neki drugi predmet (po tvrdnji Zdenka Baje, najvjerovatnije traka kojom je španovan rezervoar) presjekao kaiš i ubio djevojčicu nanijevši teške unutrašnje povrede, koje je tužilac Stjepanović Danica takođe prikrila od vještaka trasologa čije je mišljenje tražila, U prilogu je takođe i nekoliko snimaka tih povreda "Falsifikati" a vidi se da postoji više tragova krvi prije pada, da je žica koje je podmetnuta kao uzrok smrti, tupa i debela 3 mm, dok je probod kroz prsnu kost svega 1 mm i jedva kroz njega prolazi skalpel.

Iz svega proizilazi da su prava tužioca Zdenka Baje smišljeno kršena kako ne bi dostavio dokaze o ubistvu, prikrivanju tog zločina, krijumčarenju jer bi svaka istraga u Bobar grupi ugrozila već uhodani sistem kriminala, pranja novca u grupi i pljačku depozita iz Bobar banke u šta su nesumnjivo umješani pripadnici vlasti u RS, sve do pradsjednika koji je nadavno pokrenuo pitanje referenduma o Sudu i Tužilaštvu BIH, kako bi spriječio istrage ove i drugih kriminalnih afera.
Materijal koji prilažem ustupljen mi je od strane tužioca Zdenka Baje, koji kako tvrdi ima više stotina stranica dokaznog materijala o kriminalu vezanom za ovaj zločin. Osim već navedenih krivičnih dijela u pitanju je i "Zloupotreba službenog položaja, Nesavjestan rad u službi, Pomoć učiniocu poslije izvršenja" itd, jer ne postoji nijedan podatak da je bilo koji organ utvrdio kako je došlo do "Oštećenja tuđe stvari", šta je bilo u tri paketa nestala prako noći na dan ubisva, kao i čime su nanesene sve unutrašnje povrede.
Poslednji prilog je dio iz odluke Specijalnog tužilaštva RS "Naredba KTA-ST-122-10" da se neće sprovoditi istraga protiv Danice Stjepanović s obzirom da nisu priloženi dokazi da je krivično djelo počinjeno na način kako to tvrdi Zdenko Bajo. Kako se radi upravo o dokazima koje sada prilažem uz ovu prijavu to je jasno da su prava porodice Bajo smišljeno kršena da bi okružni tužilac Stjepanović i drugi koji su umješani u prikrivanje kriminala spriječiji istragu protiv sebe i izbjegli zatvorsku kaznu...

PRILOZI

Glavna rasprava 29.04.2015
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dopuna prijave protiv Univerzala
Dokazni predmeti
Falsifikati
Naredba KTA-ST-122-10


Jasminka Halilović
Ilićka VII-40
76100 Brčko

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU