petak, 20. ožujka 2015.

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 058903 14 P

Ova tužba kao i prethodne za utvrđenje diskriminacije su posljedica toga što su svi državni organi u službi ratnih prifitera i poslijeratne tajkunsko političke mafije a to su nedvosmisleno potvrdili najstručnije ličnosti iz te oblasti i to:
Glavni republički tužilac RS izjavom pred kamerama ATV-a DA ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" NEMA POLITIČKE VOLJE.
Predsjednica suda BIH, pred kamerama FTV-e da u državi djeluje pravosudna mafija.
ŠTO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI...OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 058903 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
100000 KM

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 058903 14 P

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Osnovni sud je prekršio više odredbi iz zakona, obrtanje pravila tereta dokazivanja, podmetnuo je dva spisa iz njih izvodio dokaze iako sam upozorio na glavnoj raspravi da to nije moguće i time jasno stavio na znanje da znam kakvu je prevaru smislio postupajući sudija. Na moju primjedbu da nijedan dokument iz priklopljenih spisa ne može biti korišten kao dokaz u ovoj parnici niko me nije demantovao, te je time prekršen i član 101 "Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom, ukoliko nije drugacije predviđeno ovim zakonom." Ovde naprotiv nije bilo nikakvog izvođenja dokaza od strane tužene na glavnoj raspravi nego je na kriminalan način postupajući sudija "izvodio" dokaze u presudi.
Ova tužba kao i prethodne za utvrđenje diskriminacije (80 0 P 053922 13 P i 80 0 P 043325 13 P 2) su posljedica toga što su svi državni organi u službi ratnih prifitera i poslijeratne tajkunsko političke mafije a to su nedvosmisleno potvrdili najstručnije ličnosti iz te oblasti i to:
Glavni republički tužilac RS izjavom pred kamerama ATV-a DA ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" NEMA POLITIČKE VOLJE.
Predsjednica suda BIH, pred kamerama FTV-e da u državi djeluje pravosudna mafija.
ŠTO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI...
To što su ovde u pitanju ljubazne i pristojne sudije ne oslobađa ih od odgovornosti za organizovani kriminal koji su počinili. Recimo u prve dvije parnice (80 0 P 053922 13 P i 80 0 P 043325 13 P 2) jedna od tačaka je bila povreda prava na pristup informacijama o MOJIM krivičnim prijavama protiv Bobar grupe predatih još 2010-te i tada sudije nijednom riječju nisu u presudama pominjali tu temu jer su znali da su prijave sakrivene.
A onda u ovoj parnici kada postavljam kao tačku pravo na pritužbu na odluku tužioca koje mi je uskraćeno, sud to prepravlja u tezu da sam informisan i dodatno me diskriminiše smatrajući građane budalama kojima može manipulisati kako želi.
Predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku. U suprotnom ću naravno svoja prava braniti pred Ustavnim sudom, koji će prepoznati najbolje koja se prava krše...

"Podsjetio bi prije svega da se prema Ustavu RS čl. 48 prava garantovana tim Ustavom ne mogu oduzeti niti ograničiti. Predmet ovog tužbenog zahtjeva nije to da li je tužena RS trebala ili mogla donijeti naredbu o zabrani nego moje pravo da odluku koja se tiče mojih prava dobijem u pismenom obliku i da na istu imam pravo žalbe, što je garantovano čl. 16 Ustava RS."
OVO JE MOJA TUŽBA, MOJ TUŽBENI ZAHTIJEV I SUD JE DUŽAN DA SA BAVI ISKLJUČIVO TIME A NE DA PREPRAVLJA, FALSIFIKUJE, MANIPULIŠE I IZMIŠLJA SOPSTVENU TUŽBU PREMA KOJOJ ĆE OBRAZLAGATI UNAPRIJED PRIPREMLJENU PRESUDU.
U nastavku ću uz citiranje relevantnih članova zakona navesti redom tačke iz tužbenog zahtijeva i pojasniti kako je počinjena diskriminacija koju Osnovni sud u Bijeljini nije htio da vidi jer neće da štiti Ustav i garantovana prava građana na šta je obavezan prema članu 5 Zakona o sudovima nego zastupa interese organizovanog kriminala, odnosno štiti milijarde evra opljačkanih od strane tajkunsko političke mafije.

1 i 2) Prema odredbama ZOZD-e, diskriminacija je svako različito postupanje što znači da je tužena Republika Srpska prekršila taj zakon.
Može tužena Republika Srpska da hapsi i zatvara svoje građane ali je obavezna da o tome donese rješenje i da ono postane pravosnažno, odnosno da građaninu omogući pravo žalbe. U ovom slučaju nije poštovan ni Zakon o opštem upravnom postupku, niti Zakon o zabrani diskriminacije a posebno Ustav Republike Srpske, član 16 čime je prekršen i Ustav Bosne i Hercegovine član 4.
3) Prema zakonu o krivičnom postupku, podnosilac krivične prijave ima pravo pritužbe na odluku o nesprovođenju istrage postupajućeg tužioca a taj tužilac je dužan da svoju odluku dostavi podnosiocu u pismenom obliku u roku od 3 dana. Tužena Republika Srpska to nije učinila ni po donošenju a ni poslije podnošenja mog zahtjeva za pristup informacijama čime me je diskriminirala u odnosu na ostale građane.
4, 5 i 6) U ovim tačkama tužbenog zahtjeva postavljena su jasna i precizna pitanja, kako se materijalni dokaz sa mjesta zločina našao u takvom stanju kakvom je danas, kako su nastali krvavi tragovi 10 m prije pada Ivone Bajo, te da li je ijednim vještačenjem utvrđeno čime su nanesene sve unutrašnje povrede kod djevojčice.
Tuženu Republiku Srpsku niko nije pitao gdje su nakačili ono što su navodno utvrdili. Tužena je dakle prema zakonu bila dužna da odgovori na postavljena pitanja ili da dostavi dokumente, gdje se nalaze odgovori na ta pitanja a naravno u zabilješki koji pominju ne nalazi se ništa od toga što se vidi iz priloženog dokaza.
7) Tačka 7 tužbenog zahtjeva vezana je za krijumčarenje u Bobar grupi a što nema nikakve veze sa istragom o pogibiji Ivoni Bajo. Tužena Republika Srpska uopšte ni jednom riječju nije komentarisala nikako o tom postavljinom pitanju niti je sud utvđivao detalje o tome. Time je tužena RS, diskriminirala tužioca tako što mu je otela pravo garantovano zakonom o slobodi pristupa informacijama.
8) Umjesto da jasno i precizno odgovori na postavljeno pitanje, recimo vezano za privatnu imovinu kao što je torba, tužena Republika Srpska se ismijava nad prolivenom krvlju ubijenog djeteta i navodi neke činjenice na nekoj stranici na Internetu čime ponižava ne samo porodicu nego i to ubijeno dijete čije ubistvo prikriva.
9) Prema Ustavu Republike Srpske član 23, svaki građanin ima pravo da dobije podatke koje su državni organi prikupljali o njemu i to nema nikakve veze sa pravima iz Zakona o krivičnom postupku u slučajevima kada je neki građanin okrivljen za neko krivično djelo.
Ovdje sud brutalno gazi po Ustavu, ismijava se nad garantovanim građanskim pravima, manipulišući sa pravom iz Ustava i lažno to povezujući sa pravom iz ZOKP-u.

OBRAZLOŽENJE
Kao prilog ove žalbe dostavljam Zabilješku IT-3/10, koju je tužena RS "nakačila" na svoj sajt kako bi navodno informisala javnost. Iz njenog sadržaja se lako uočava monstruozni kriminal OT Bijeljina ali se prije svega vidi da među "činjenicama" koje su "utvrđene" ne postoji nijedna riječ o torbi, niti o tome kako su nastali tragovi krvi prije pada a niti o tome čime su nanesene sve unutrašnje povrede. Osnovni sud ne samo da se nije bavio time, postoje li ovi podaci uopšte nego se nije potrudio ni da utvrdi adresu web stranice na kojoj se navodno nalazi ili se nalazila pomenuta zabilješka. Osim toga ovde se radi o privatnoj imovini i tužena je dužna da odgovori vlasniku torbe na postavljeno pitanje u skladu sa ZOSPI-a a u istom nema ni pomena o "kačenju" informacija na internet, nego se predviđa neposredni uvid, kopiranje i slanje na kućnu adresu. Izmišljanje nepostojećih odredbi u zakonu je sraman čin s obzirom da se time štite kriminalci koji su uništili predmet vlasništvo Budimke Bollin Bajo koju zastupam.
Osnovni sud u Bijeljini može ovu presudu objaviti na internetu kako bi informisao javnost ali je dužan, što je i učinjeno istu da mi uruči u pismenom obliku te omogući pravo na žalbu garantovano zakonom. OT Bijeljina naprotiv nastupa kao banda drumskih razbojnika i izdaje usmenu fašističku naredbu kojom se diskriminišu svi srodnici ubijene djevojčice Ivone Bajo a svojim odlukama sudovi u Bijeljini, nezakonito retroaktivno pokušavaju da legalizuju taj fašizam i time nedvosmisleno sami definišu OT Bijeljina prije svega a time i RS kao mafijašku, fašističku zločinačku organizaciju i saučestvuju u uništavanju privatne imovine, ubistvu i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice, prikrivanju krijumčarenja preko Bobar grupe a sada je definitivno jasno da su svi organi smješteni na adresi Vuka Karadžića broj 3 saučesnici u pljački preko 150 miliona KM kroz Bobar banku i pranju novca narko mafije jer su me dana 05.09.2012. spriječili da o tom kriminalu podnesem krivičnu prijavu i umjesto toga uhapsili sa optužbom da sam "povišenim tonom" rekao da su predsjednik, poslanik i glavni tužilac tužene RS kriminalci, što je moje prava garantovano članom 32 Ustava RS a sada je jasno i da je to istina...
Osnovni sud u Bijeljini licemjerno izražava "razumjevanje" prema meni a u stvarnosti razumjevanje pokazuje isključivo prema zločinačkoj organizaciji OT Bijeljina. Pri tome se tvrdi da sud ne može preinačavati odluke državnih organa ne navodeći na koju se odluku misli. Da li na onu fašističku o zabrani pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta ili na odluku OT Doboj o nesprovođenju istrage protiv mene po lažnoj optužbi za "Ugrožavanje sigurnosti". Iako je dakle OT Doboj poslije 30 mjeseci detaljne istrage odustao od optužnice za bilo kakvo krivično djelo, Osnovni sud se usuđuje da mi spočitava prijetnje nasilnim ulaskom pozivajući se na zabilješku sudske policije, koja je bila dio dokaza u istražnim radnjama OT Doboj a čak i ta zabilješka se smišljeno lažno citira, jer se "zaboravlja" da je autoru tada to samo tako izgledalo. Time je i pominjanje pretpostavke nevinosti potpuno obesmišljeno jer iako je OT Doboj pismeno poslije istrage utvrdio da sam nevin, zločinačka organizacija OT Bijeljina i dalje prema meni primjenjuje fašističke metode a Osnovni sud ih opravdava i podržava.
O lažima glavnog okružnog tužioca i navodnim razgovorima sa drugim tužiocima, neću trošiti vrijeme (iako ovaj prvi kaže da nema više o čemu da raspravlja) a samo se pominje "razgovor" sa g. Gruhonjićem. To je kriminalac koji me ja lažno prijavio za ugrožavanje sigurnosti a onda došao u mom prisustvu da vrijeđa stručnost i znanje ovde postupajućeg sudije u parnici 80 0 P 034147 11 P, zahtijevajući da smjesta odbaci tužbu a on neće više dolaziti nego će koristiti druge metode i kako uopšte može biti moguć razgovor sa takvim bahatim i uobraženim zločincem koji čak i sudiju na ročištu vrijeđa i prijeti mu (pravosudnom mafijom iz UDT-a očito). Jasno je da su te metode uspjele jer je sud proglasio krivično djelo građana za službenu radnju iako je drugi tuženi g. Debeljević jasno priznao u odgovoru sudu da nikada nije postupao niti u jednom predmetu vezanom za mene i moje pravne interese.
Tu je dakle istinita izjava stranke tretirana od ovde postupajućeg sudije kao laž da bi ga oslobodio odgovornosti, dok naprotiv zabilješka sudske policije o "nasilnom" ulasku već utvrđano od OT Doboj da je netačna u ovoj parnici se proglašava kao istinita da bi se legalizovao fašizam OT Bijeljina.
Da je LAŽ, LAŽ i samo LAŽ jedini argumet OT Bijeljina dokaz je i "Zabilješka 1419/10" u kojoj stoji na drugoj strani uokvireno pravougaonikom da sam više puta tražio razgovor sa glavnim tužiocem a da su oni cijelo vrijeme LAGALI sa nisu nadležni. Na znanje svima, tužiocima sudskoj policiji, sudijama i građanima... moje je pravo da prijavim krivično djelo u najbližem tužilaštvu bez obzira čija je nadležnost, pa makar prijavio otmicu izvršenu u Doboju tužiocu u Trebinju a ne zaboravimo da cijelo to vrijeme zločinačka organizacija drži u svom posjedu nezakonito predmete vlasništvo Budimke Bollin i ne odgovara na zahtijeve iz februara 2010-te.
PA SAD KO GOD ŽELI DA BUDE SAUČESNIK TE MAFIJAŠKE ORGANIZACIJE NEKA IZVOLI A JA ĆU IMENA SVIH OBJAVITI NA INTERNETU KAO SAUČESNIKA U PRIKRIVANJU UBISTVA DJEVOJČICE IVONE BAJO A OVDE POSTUPAJUĆI SUDIJA MIĆIĆ LJUBIŠA IMA ČAST DA BUDE PRVI IMENOVAN.
Osim toga, sve sudije koje su postupale u bilo kom predmetu u kome sam priložio dokaze ubistva smatram saučesnicima, kao i Osnovni i Okružni sud u cjelini. No neka niko ne brine jer ga štiti pretpostavka nevinosti, kao što je štitila i Milana Vukelića, Nedeljka Radmana, Dijanu Milić i mnoge druge.
JA SAM USPIO DA PREŽIVIM NAPADE MAFIJE ALI ONI NISU... A SUD MI USKRAĆUJE PODATKE O NADZORU KOJI JE VRŠEN NADA MNOM...
U zapisniku Prekršajnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 004323 11 Pr stoji da je svjedok sudski policajac MIĆIĆ Zoran izjavio kako je zabranjen pristup svim srodnicima Ivone Bajo.
Ovde je postupajući sudija MIĆIĆ Ljubiša, asistent je bila MIĆIĆ Nada, a živimo u gradu gdje je gradonačelnik MIĆIĆ Mićo i naravno gdje je zabranjen ulaz svakom ko se preziva Bajo. Samo ovo bi bilo dovoljno za osnov sumnje o diskriminaciji i samo možemo zamisliti šta bi se desilo da neki Bajo konkuriše za prijem u radni odnos u OT Bijeljina.
Ovo je samo mali dio kriminalnih radnji suda izvršenih sa ciljem da se zaštiti tajkunsko politička mafija kojoj je na čelu tiranin i diktator, samozvani "glavni baja" mješavina Kaponea i Hitlera i to više Ala nego Adolfa. Upozoravam sud i sve sudije ponaosob da je na vlasti najobičnija razbojnička banda koja Skupštinu i Vladu formira kupujući poslanike koje naziva "papcima", narod tretira kao stoku, primjenjujući fašističke metode. Dužnost suda je da zaštiti Ustav i garantovana prava inače je saučesnik u tome a kada građani zbace tirane sa vlasti svako će pred narodnim sudom odgovarati za svoje postupke...

PRILOZI

Zabilješka IT-3/10
Zabilješka 1419/10


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902