ponedjeljak, 30. ožujka 2015.

GLAVNA RASPRAVA 80 0 P 058903 14 P

Na pitanje policije odgovorio sam, da imam dokaze o teškim krivičnim djelima pripadnika, odnosno radnika AD "Univerzal" iz Bobar grupe, te da sam konstantno sprečavan kako bi se prikrio kriminal tadašnjeg poslanika čije ime neću sada navoditi s obzirom da je preminuo, i da taj kriminal smišljeno prikriva glavni OT, a sve po nalozima Predsjednika RS koji je najveći kriminalac u zemlji...

GLAVNA RASPRAVA 80 0 P 058903 14 P

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 P 058903 14 P
Bijeljina, 22.01.2015. godine
ZAPISNIK O GLAVNOJ RASPRAVI

Sastavljen u Osnovnom sudu Bijeljina dana 22.01.2015. godine
OD SUDA PRISUTNI
S U D IJ A, Ljubiša Mićić
Asistent, Nada Mićić

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: utvrđenje diskriminacije

Započeto u 12,00 časova
Konstatuje se da su na glavnu raspravu pristupili:
Pristupio lično tužitelj Zdenko Bajo, sin Krunoslava iz Bijeljine ul. Majke Jevrosime br. 20.
Za tuženog niko, dostava poziva za glavnu raspravu uz zapisnik sa pripremnog ročišta i materijalne dokaze tužioca uredna, tužena primila dana 19.12.2014.g., te se nije očitovala na povlačenje tužbe tužioca iz tačke 1 pod 1.2 i 3 u roku od 8 dana iz čega slijedi da se ista saglasila u tom dijelu sa povlačenjem tužbe.
Sud konstatuje da su od strane pisarnice ovog suda priklopljeni spisi br. 80 0 P 053922 13 P i 80 0 P 043325 13 P2.
Sud donosi
RJEŠENJE
Otvara se glavna rasprava. Rasprava je javna.
Poziva se tužilac da izloži tužbu.
Tužilac izjavljuje da ostaje u cjelosti kod uređene tužbe sa pripremnog ročišta od 18.12.2014.godine.
Sud čita odgovor na tužbu tužene i podneske date tokom postupka od strane tužene,
Sud donosi
RJEŠENJE
Utvrđuje se da je tužba tužioca u dijelu tužbenog zahtjeva iz tužbe od 03.07.2014.godine iz tačke 1 pod 1,2 i 3 povučena.
Sud donosi
RJEŠENJE
Provesće se dokazni postupak.
Vrši se uvid i čita se:
spis Osnovnog suda u Bijeljini br. 80 0 P 053922 13 P,
spis Osnovnog suda u Bijejljini br. 80 0 P 043325 13 P 2,
dopis OT u Bijeljini br. A-326/12 od 15.11.2012.g. upućen VSTV,
zahtjev za pristup informacijama upućen OT Bijeljina od 11.02.2010.g. i 17.03.2010.g.,
kopija fotografije materijalnog dokaza-torbe u vezi koga je tužilac podnosio zahtjeve OT u Bijeljini za pristup informacijama,
zahtjev tužioca upućen OT u Bijeljini i odgovor OT u Bijeljini na taj zahtjev br. IT-18/12 od 31.08.2012.g.,
zahtjev tužioca za pristup informaciji upućen OT Bijeljina od 08.01.2013.g. i odgovor OT Bijeljina br. 1T-2/I4 od 19.02.2014.g., podnesak Ustavnog suda BiH br. P-124/14 od 12.03.2014.g.,
dopis tužioca upućen OT Bijeljina od 23.01.2014.g. i zahtjev za pristup informacijama upućen od strane tužioca OT Bijeljina od 20.06.2014.g. i odgovor OT Bijeljina br. IT-24/14 od 26.06.2014.g.,
odgovor MUP RS. CJB Bijeljina, br. 10-02/2-230-236/10 od 15.12.201 l.g. upućen tužiocu,
dopis tužioca upućen Okružnog sudu u Bijeljini dana 14.07.2014.g.,
dopis tužioća upućen Osnovnom sudu u Bijeljini dana 14.07.2014.g. - zahtjev za pristup informacijama i odgovor suda br. 080-0-Su-14-000 028 (6) od 22.07.2014.g.,
dopis OT Bijeljina upućen tužiocu br. IT-36/14 od 18.11.2014.g.,
zahtjev tužioca za pristup informacijama upućen OT Bijeljina od 21.07.2014.g.,
dopis tužioca upućen predsjedniku Osnovnog suda u Bijeljini,
rješenje Osnovnog suda u Bijeljini - Prekršajno odjeljenje br. 80 I- Pr 007070 12 Pr od 10.12.2012.g
punomoć Bajo Bollin Budimke data bratu, ovoparničnom tužiocu Bajo Zdenku, ovjerena kod notara Marjanović Dušana pod br. OPU-559/2010 od 21.05.2010.g.
Uvid izvršen, tužilac ne prigovara izršenom uvidu, ne osporavaju vjerodostojnost materijalnih dokaza priloženih u kopiji, te ne traži sravnjenje sa originalima. Što se tiče uvida u naprijed navedene parnične spise Osnovnog suda u Bijeljini br. 80 0 P 053922 13 P i 80 0 P 043325 13 P 2 tužilac je saglasan da sud izvrši uvid u navedene spise samo iz razloga kako bi utvrdio da li je prigovor litispedencije i prigovor presuđene stvari koju je istakla tužena osnovan ili ne, ta da li se radi o istim događajima iz navedenih parnica u poređenju sa predmetnom parnicom br. 80 0 P 058903 14 P i smatram da ni jedan dokument iz navedenih predmeta ne može biti dokaz u ovoj parnici.
Kako tužilac nema novih dokaznih prijedloga, sud konstatuje da je dokazni postupak završen.
U završnom izlaganju tužilac izjavi:
Ukazao bih prvo sudu da se ovdje radi o posebnom postupku, tužbi za utvrdenje diskriminacije, gdje je teret dokazivanja na potencijalnom diskriminatoru. S obzirom da se zastupnik tužene nije pojavio ni na pripremnom ročištu ni na glavnoj raspravi niti je ponudio bilo kakav dokaz kojim bi opovrgao potencijalnu diskriminaciju smatram da je sud dužan u skladu sa č1. 126. ZPP presuditi da je diskriminacija izvršena.
Što se tiče dokaza pomenuo bih prvo dokument A-326/I2 od 15.11.2012.g. u kome prvi put pismeno glavni okružni tužilac OT Bijeljina potvrđuje i priznaje u dopisu VSTV da je izdao usmenu naredbu o zabrani pristupa meni u prostorije OT Bijeljina. Time je prekršen Zakon o opštem upravnom postupku, jer je bez ikakve rasprave suda i presude izrečena zabrana, odnosno sankcija koja se tiče mojih prava s obzirom da sam tražio da mi se ta naredba uruči pismeno kako bih na nju imao pravo žalbe što tužena nije učinila očito je prekršeno Ustavom garantovano pravo iz člana 16.
Zahtjv za pristup informacijama od 11.02.2010.g. i 17.03.2010.g. pokazuju dužinu i kontinuitet diskriminacije što znači da se ovdje ne radi o samo jednom danu koji je tema ovog suđenja, nego o višegodišnjoj diskriminaciji. Skrećem pažnju da sam ovim zahtjevima tražio uvid u spis KTA. 596/09 što mi nikada do današnjeg dana nije omogućeno i postavio jasna pitanja kako je došlo do presjecanja kaiša materijalnog dokaza sa mjesta gdje je usmrćeno jedno dijete, ko je taj dokaz uklonio i opravo benzinom, odakle potiču krvavi tragovi prije mjesta pada, te kojim je vještačenjem ustanovljeno kako su nastale sve unutrašnje povrede kod Ivone Bajo konstatovano obdukcijom. Za nekoliko dana će biti punih 5 godina kako sam predao taj zahtjev, sve do danas mi nikada nije odgovoreno. Dolazio sam više od 200 puta, pristup mi je zabranjen, a OT Bijeljina i dalje prikriva te informacije. Dodao bih još činjenicu da samo pravo zastarjeva tek poslije 5 godina, tako da i ovaj dokument još uvijek pokazuje da se moja prava krše.
Fotografija materijalnog dokaza pokazuje sudu, a dostavljena je i Tužilaštvu da se radi o krivičnom djelu sprečavanje dokazivanja za koje je očigledno poslije višegodišnjeg ćutanja da je odgovornost prije svega na postupajućem tužiocu, potom na uredu glavnog tužioca, na OT Bijeljina i na kraju na tuženoj Republici Srpskoj. Takode skrećem pažnju sudu da se ovdje ne radi o nekom običnom dokazu. Ova torba je vlasništvo moje porodice, odnosno moje sestre gospođe Bollin, koju sam ovlašten da zastupam. Tužena dakle, 5 godina odbija da majci čije je dijete izgubilo život, odnosno vjerovatno je ubijeno odgovori kako je torba došla u ovakvo stanje i da li to ima neke veze sa smrtonosnim povredama kod djevojčice.
Dokument obavještenja OT takođe pokazuje kontinuitet i diskriminaciju gdje sam u 7 tačaka tražio ostvarenje Zakonom garantovanih prava. Na to je tužilaštvo poslalo ,,odgovor“ IT-18/12 u kome lažno saopštava da mi je bio omogućen uvid u predmet, a ustvari je uvid bio omogućen tadašnjem advokatu g-đe Bollin. O temama iz ostalih 6 tačaka uopšte se nisu izjasnili, tada mi je zabranjen pristup tužilaštvu, spriječen sam da podnesem krivičnu prijavu tužiocu usmeno na zapisnik, te sam odbio da se udaljim tražeći da se Zakon i Ustav poštuje ili da budem uhapšen, sve sa ciljem da jednog dana imam dokaz šta sam ja sve pokušavao, da ukažem na krivična djela i ko je sve učestvovao u prikrivanju kriminala.
Zahtjev od 08.01.2013.g. pokazuje da sam od OT Bijeljina tražio podatke o mojim krivičnim prijavama protiv fizičkog lica od 24.06.2010.g. i pravnog lica AD ,.Univerzal“ Bijeljina od 02.12.2010.g. Radi se o fizičkom i pravnom licu iz Bobar grupe. Jano sam naveo u zahtjevu da su mi podaci potrebni za parnicu protiv AD ,,Univerzal“ Bijeljina, te da očekujem da će OT Bijeljina omogućiti sudu da ostvari uvid u spis, odnosno da neće pomoći tuženom pravnom licu prikrivanje relevantne dokumentacije.
Na ovaj zahtjev nikada nisam dobio odgovor, a sud je potom odbio sve moje dokaze i odbio da službeno zatraži ove podatke čime je pružena pomoć drugoj stranki. Kasnije se ispostavilo da su ove krivične prijave u to vrijeme bile sakrivene što je bilo poznato i OT Bijeljina i Osnovnom sudu u Bijeljini, odnosno ovdje tuženoj Republici Srpskoj. Odgovor OT Bijeljina IT-2/14 od 19.02.2014.g. pokazuje da tužena nastavlja sa obmanama i manipulacijama sprečavajući mi uvid u traženi spis i navodeći da se nalazi u posjedu Ustavnog suda. Predvidjevši šta će da odgovori OT Bijeljina zatražio sam podatke od Ustavnog suda koji svojim dopisom P-124/14 obavještava da je pomenuti spis vraćen skoro godinu dana ranije. Obavještenje od 23.01.2014.g. predao sam u OT Bijeljina u prizemlju i poslije nekih pokrenutih parnica gdje sam dokazao da su moje krivične prijave sakrivene ukazujem na to i tužilaštvu, te tražim od njih objašnjenje. Objašnjenje nikad nisam dobio. ali se kasnije ispostavilo da je to uticalo na formiranje spisa u 2014.g. o mojim krivičnim prijavama. Svaki kontakt usmeni razgovor i objašnjenje postupajućeg tužioca je bio sprečavan iako svaki tužilac ima obavezu četvorosatnog rada sa strankama svaki dan. Dolazim do dokumenta koji je tema ove parnice radi se o zahtjevu od 20.06.2014.g. koji sam takode bio prisiljen da predam na način različit od ostalih gradana, u prizemlju zgrade izvan prostorija OT Bijeljina. U zahtjevu je navedeno 8 tačaka na koji se traži odgovor, odnosno relevantna dokumentacija. Takode mi je tada saopšteno da mi je zabranjen pristup Tužilaštvu i kontakt sa tužiocem, a na moj zahtjev da mi se ta naredba uruči pismeno nije odgovoreno, odnosno nisam dobio tu naredbu.
Odgovor OT Bijeljina IT-24/14 od 26.06.2014.g. pokazuje da su moje krivične prijave iz 2010.g. zavedene pod brojem T 14 0 KTA 0010617 14. Posljednja dva broja pokazuju godinu otvaranja spisa. Moja pitanja koja sam već ranije izdiktirao na zapisnik tako da neću da ih ponavljam vezano za torbu lica mjesta i povrede su potpuno ignorisane što je dodatno ponižavanje kako mene tako i majke ubijenog djeteta. Na kraju tog odgovora OT Bijeljina piše da je MUP ,,sačinio“ neke podatke o meni što insinuira da to nije tačno, odnosno da sam sve izmislio. I ranije sam tražio podatke koje je MUP prikupljao o meni poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti koju su podnijeli pripadnici OT Bijeljina nikada nisam dobio ni jedan dokument od tužene o tome.
Dokument MUP-a 10-02/2-230-236/10 od 15.12.2011.g. pokazuje da je CJB Bijeljina dostavilo u OT Bijeljina svoj Izvještaj o meni. Radi se o podacima koje je MUP prikupljao mjesec dana, a tom prilikom sam pred kućom imao stražu u 3 smjene 24 sata dnevno i praćen u korak od policije gdje god da krenem. U to vrijeme je načelnik krim policije bio gospodin Aleksandar Teodorović koji je ubrzo poslije toga preminuo pod sumnjivim okolnostima. Samo 5 dana pošto sam u njegovoj kancelariji obavio razgovor vezano za ovaj nadzor i dokaze koje imam o krivičnim djelima inspektora Marković Dragoslava i tužioca Stjepanović Danice. Gospodin je obećao da će pokrenuti istražne radnje protiv navedenih kao što je pokrenuo i protiv mene, ali 5 dana kasnije smrt ga je spriječila u tome, a nije poznato gdje su moji dokazi završili. Naredni dokument obavještenje predsjedniku Okružnog suda se ovom sudu dostavlja samo informativno kako bi dokazao da sam pismeno obavjestio tuženu da ću povući dio tužbenog zahtjevr vezano za radnje Okružnog suda. Iako je zastupnišlvo tužene to vrlo dobro znalo u svom odgovoru su se bavili samo ovim temama koje će biti povučene, a smišljeno nisu napisali ni jednu riječ vezano za diskriminatorsku i kriminalno postupanje OT Bijeljina koje je ustvari i uzrok svega. Naredna 2 dokumenta Zahtjev Osnovnom sudu i odgovor Osnovnog suda su takode vezani za istu temu, odnosno pokazuju da više nema motiva tražiti da sud utvrdi diskriminaciju vezano za povučene tačke. U zahtjevu predatom OT Bijeljina 21.07.2014.g. tražim da mi se omogući uvid u ranije navedeni spis formiran po mojim krivičnim prijavama, te da li je istina da.je tužilac Stjepanović navela da će mi odgovarati samo na pismena obraćanja kao i to da li je istinita tvrdnja koju mi je Sudska policija više puta saopštavala da OT Bijeljina nije više nadležna za slučaj tragične pogibije Ivone Bajo. Na taj zahtjev OT Bijeljina ponovo nije htjela da odgovori, ali onda dana 18.11.2014.g. šalje ,,odgovor“ IT-36/14 u kome prvo lažno navodi da je moj prethodni zahtjev predat 03.11:2014.g.
Iz stvamog datuma predaje i ovog odgovora vidi se da je prošlo 4 mjeseca, a u samom odgovoru me obavještavaju da se pomenuti spis nalazi u Osnovnom sudu koji je isti sud zatražio na uvid. Ovo je nova manipulacija i pokušaj prevare tužene koja želi predstaviti da bi mi uvid bio omogućen da se spis nalazi kod njih, a ustvari su ovaj odgovor poslali tek kad sam u jednoj drugoj parnici predložio da sud službeno zatraži ovaj spis s obzirom da ga OT Bijeljina prikriva. Dopis predsjedniku Osnovnog suda od 20.01.2014.g. pod nazivom "advokati mafije" odnosi se na postupanje sudija Osnovnog i Okružnog suda u parnici protiv AD „Univerzal" br. 80 0 P 039221 12 P. Pošto je prethodno OT Bijeljina odbila da mi odgovori na zahtjev vezano za moje krivične prijave koje su mi bile potrebne za ovu parnicu, a sud takođe odbio da zatraži taj spis (formiran naredne godine). Osnovni sud je prvo falisflkovao moj tužbeni zahtjev formulišući da oštetu tražim zbog smrti djevojčice, te je falisfikovao i spis KTA-596/09 OT Bijeljina navodeći ,,da je žica presjekla krvni sud djevojčice“. Takva formulacija ne postoji niti u jednom vještačenju. niti u mišljenju OT Bijeljina. Naredni dokument Rješenje Prekršajnog suda 80 1 Pr 007070 12 Pr od 10.12.2012.g. pokazuje da sam dana 05.09.2012.g. pošto sam spriječen u pristupu Tužilaštvu postavio na sebe plakat na kome je pisalo :
„Glas istine, prikrivanje ubistva, skrivanje dokaza, falsifikovanje vještačenja, teror nad medijima, smrt na saslušanju, imam dokaze o krivičnim djelima i kriminalu pripadnika OT Bijeljina, šta će da se desi, hoće li uhapsiti njih ili mene ??? Zaustavimo spregu mafije i Tužilaštva“.
lako Ustav RS u čl.32. daje pravo građanima da izraze svoje mišljenje o radu državnih organa javno i da za to ne smiju biti kažnjavani, Prekršajni sud je ovaj tekst ocjenio kao uvredljiv iako se njime ne vrijeđa ni neka rasa, nacija, pol ili druga osobina koja bi bila kažnjiva Zakonom o prekršajima. U nastavku je navedeno kako su policajci zapamtili moj odgovor za razloge sprečavanja pristupa.
Ja sam tada na pitanje policije odgovorio da imam dokaze o teškim krivičnim djelima pripadnika, odnosno radnika AD ,,Univerzal“ iz Bobar grupe, te da sam konstantno sprečavan kako bi se prikrio kriminal tadašnjeg poslanika čije ime neću sada navoditi s obzirom da je preminuo, i da taj kriminal smišljeno prikriva glavni OT, a sve po nalozima Predsjednika RS koji je najveći kriminalac u zemlji.
Ovim želim ukazati sudu da su sve diskriminatorske radnje kako za konkretan dan tako i u prethodnom periodu bile smišljene da bi se prikrila pljačka stotina miliona evra preko „Bobar grupe". Posljednji događaj pokazuje da je OT Bijeljina pokrenulo istragu po tom kriminalu po kojem sam ja godinama pokušavao da ukažem.
Poslednji dokument je punomoć gospođe Bollin kojim dokazujem da sam pokušavao ostvariti njena prava za koje me je ovlastila. Smatram da sud ima dovoljno dokaza koji dokazuju kontinuitet diskriminacije pa čak i motive pojedinaca i tužene RS u cjelini, te da je potrebno usvojiti tužbeni zahtjev, posebno imajući u vidu činjenicu da je tužena na kojoj je teret dokazivanja ovdje nastupila sa nula dokaza i nula izgovorenih riječi.

Ostajem kod prijedloga za oslobođenje od obaveze plaćanja takse u ovoj pravnoj stvari zbog slabog imovnog stanja, koje se nije promijenilo do danas, a ukoliko mi bude dosuđen iznos štete koji sam potraživao od 100.000,00 KM ja ću taksu platiti.
Kako stranke više ne traže riječ, to sud objavljuje da je glavna rasprava završena.
Sud obavještava tužioca da će presuda u ovoj pravnoj stvari biti donijeta dana 20.02.2015.god. u 14,30 časova, kada se može preuzeti u zgradi suda u kancelariji br. 13, obzirom da neće biti dostavljana na adrese iz tužbe.
Obavještenje o datumu donošenja presude dostaviti tuženoj preko Pravobranilaštva RS sjedište zamjenika u Bijeljini shodno čl. 185. ZPP RS uz prepis zapisnika sa glavne rasprave.
Rok za žalbu protiv presude iznosi 30 dana i počinje teći od 21.02.2015. godine za tužioca kao i za tuženu pod uslovom urednog prijema obavještenja o datumu donošenja presude, u suprotnom od dana dostavljanja prepisa presude.
Završeno u 13,15 časova.
Prisutni pregleda i potpisuje zapisnik bez primjedbi.

OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902