srijeda, 15. prosinca 2021.

PRIJAVA PROTIV `TELRAD NET` ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO

Telekomunikaciona firma Telrad Net, (Hase 1/Nušićeva bb, Bijeljina 76300) je tokom 2020-te i 2021-e, sve do danas na nezakonit i obmanjujući način, kršila sklopljene ugovore sa klijentima, namjerno im ometajući signal te čak potpuno isključujući internet i telefonsku vezu sa ciljem da ih kupci internet usluga pozovu zbog navodnog "kvara", nakon čega bi im monteri Telrad-a, postojeći modem zamijenili sa drugim. Sve te aktivnosti, vršene su tokom zvanično proglašenog vanrednog stanja zbog pandemije i kada su na snazi bile, odnosno još uvijek su zaštitne mjere za sprečavanja širenja zaraze...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Veza : "Prijava protiv Telrad kompanije" i "Dopuna prijave protiv Telrad kompanije", koje su u prilozima.

PRIJAVA PROTIV TELRAD NET ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO

Zbog krivičnih djela : "Sprječavanje dokazivanja" - (1) Ko s ciljem da spriječi ili znatno oteža dokazivanje u sudskom, prekršajnom, upravnom ili disciplinskom postupku pred institucijama Bosne i Hercegovine, sakrije, ošteti, uništi ili učini neupotrebljivim tuđi predmet ili ispravu koja služi dokazivanju, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. "Ometanje rada pravosuđa" - (1) Ko koristi fizičku silu, prijetnju, zastrašivanje ili obećava, nudi ili daje nedopuštenu korist, kako bi naveo na davanje lažanog iskaza ili spriječio davanje iskaza ili izvođenje dokaza u krivičnom postupku koji se vodi po zakonu Bosne i Hercegovine, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. "Produženo krivično djelo" - (2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu. A vezano za krivična djela opisana u navedenim povezanim krivičnim prijavama : Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, Neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti, Prenošenje zarazne bolesti, Prevara, Oštecenje tudih prava, Poslovna prevara, Nesavjesno privredno poslovanje, Obmanjivanje kupaca, kažnjivih prema važećim zakonima u Bosni i Hercegovini.

KRATAK OPISA SADRŽAJA PRETHODNIH KRIVIČNIH PRIJAVA

Telekomunikaciona firma Telrad Net, (Hase 1/Nušićeva bb, Bijeljina 76300) je tokom 2020-te i 2021-e, sve do danas na nezakonit i obmanjujući način, kršila sklopljene ugovore sa klijentima, namjerno im ometajući signal te čak potpuno isključujući internet i telefonsku vezu sa ciljem da ih kupci internet usluga pozovu zbog navodnog "kvara", nakon čega bi im monteri Telrad-a, postojeći modem zamijenili sa drugim. Sve te aktivnosti, vršene su tokom zvanično proglašenog vanrednog stanja zbog pandemije i kada su na snazi bile, odnosno još uvijek su zaštitne mjere za sprečavanja širenja zaraze.

OBRAZLOŽENJE NOVIH KRIVIČNIH DJELA

U sklopu priloga "Dopuna prijave protiv Telrad kompanije" poslate ranije Tužilaštvu BIH, naveo sam na kraju "da je modem, (star oko 15 godina) za koji su tvrdili da ne može više raditi, sada dokaz izvršenja krivičnog djela ta da im ga neću predati dok ne dobijem potvrdu od Tužilaštva BIH..." jer u slučaju da Tužilaštvo BIH, kako sam dalje pojasnio, želi ustanoviti "Da li modem koji sam koristio 15 godina a pominjan je i opisivan u krivičnoj prijavi sa lažnom tvrdnjom "Telrad net" da je neupotrebljiv - ima status mogućeg dokaznog predmeta u smislu da se može ustanoviti kako isti radi kod korisnika kojima su ugrađeni drugi modemi sa izgovorom da postojeći više ne finkcionišu. Takođe sam s tim upoznao i "Telrad net" te ih jasno upozorio u dopisu "Zahtjev za dostavu računa od 06.07.2021." citiram poslednji pasus : "Modem koji je vaše vlasništvo a trenutno je u mom posjedu, smatra se dokazom izvršenje krivičnog djela i ne možete ga preuzeti dok za to ne dobijem pismenu potvrdu Tužilaštva BIH. Dakle, ukoliko dobijem informaciju da im modem nije potreban za dalju istragu o tome ću vas obavjestiti te ćete ga tada moći preuzeti... To je bilo ljetno vrijeme, godišnjih odmora i smanjene aktivnosti administracije ali već nakon mjesec dana stiže "Prijetnja Telrada od 10.08.2021." u kojoj se navodi : "Takođe Vas obavještavamo da terminalna oprema koja se nalazi kod Vas je osnovno sredstvo Telrad Net-a koje ima svoju knjigovodstvenu vrijednost te ste istu dužni vratiti ukoliko ne želite i dalje da koristite naše usluge, u protivnom bićemo prinuđeni da raskinemo pretplatnički odnos i da Vam fakturišemo naknadu štete u iznosu od 49,34 KM. Napominjemo da ćete izmirenjem dugovanja izbjeći dodatne troškove koje će Vam sudski postupak neminovno izazvati. Za dodatne informacije možete pozvati besplatan broj 0800 30 900 ili 055 415 415 opcija 1." A potom stiže i "Prijetnja Telrada od 28.09.2021." u kojoj se navodi : "Obavještavamo Vas da ćemo, ukoliko u roku od 8 dana od dana prijema ove opomene ne izvršite povrat uređaja: - MODEM SCI ATLANTA EPC2203, serijskog broja 229707310; -TELEFON FIKSNI PANASONIC KX-TG1311, serijskog broja OKAOC423435. U suprotnom ćemo biti primorani da Vas zadužimo za vrijednost terminalne opreme u iznosu od 49,34 KM i za istu utužimo. Obaveza uplate navedenog iznosa na ime naknade za terminalnu opremu dospjeva po isteku roka od 8 dana od prijema opomene. Opremu je potrebno vratiti na sljedeću adresu: Telrad Net, Nušićeva IV, kontakt telefon 055 415 415." Dakle, može se jasno vidjeti da nakon što su upozoreni da je pomenuti "MODEM" dokaz izvršenja krivičnog djela, odgovorna lica iz "Telrad net" pokušavaju da dođu do njega, kako bi izvršili "Sprječavanje dokazivanja" što je takođe i "Ometanje rada pravosuđa" a u odnosu na ranije prijavljena krivična djela je i "Produženo krivično djelo". Sve se čini uz prijetnju novčanim izdacima za "naknadu štete" sudskom tužbom i "dodatnim troškovima". Novčani iznosi za "dugovanja" nastala od datuma sabotaže i nezakonitog kršenja "Ugovora" sa ciljem obmane i prevare od strane Telrad net, (da bi bio sklopljen novi ugovor) se uopšte ne pominju nego je isključivi cilj da se dođe do dokaznog predmeta. Osim toga vidljivo je da nijedan od ovih prijetećih dopisa ne sadrži potpis odgovorne osobe - izvršioca novih krivičnih djela a ni pečat, što su radnije dopisi imali a očito je u pitanju pokušaj da se sakrije identitet i izbjegne krivična odgovornost. No uvjeren sam da Tužilaštvo BIH ako želi može ustanoviti imena lica koja su sastavljala ove "prijetnje" i uprkos tome što su pismeno upozoreni da se radi o dokazu izvršenja krivičnog djela, pokušavaju da dođu u njegov posjed, prijetnjama, zastrašivanjem i ucjenama. Sve ovo prethodno navedeno sam pojasnio i opisao i odgovornima u "Telrad net" dopisom "Obavjest sektoru za marketing i prodaju od 06.10.2021." što se može vidjeti u istoimenom prilogu. Takođe sam predložio "normalan razgovor i dogovor" upozorio da se radi o novim krivičnim djelima a onda sam poslao i dopis "Sektoru za marketing i prodaju Telrad-a od 08.10.2021." koji u cjelosti citiram : "O detaljima krivičnih djela koje ste izvršili i dalje vršite, neću sada gubiti vrijeme. Prestanite sa pokušajima da preuzmete i uništite dokaze krivičnih djela jer me ne možete ni obmanuti ni zastrašiti. Ako želite uspostaviti minimalan pravni legitimitet predlažem slijedeće : 1. Pošaljite mi račune za mjesece "April, Maj i Jun" na moj mejl. 2. Istovremeno me obavjestite da lije moguće platiti ih direktno vama ili samo preko banke. 3. Račune za mjesec "Februar i Mart" kada ste vršili prevare i sabotaže otpišite zbog "tehničkih problema" i o tome mi takođe pošaljite obavjest na mejl. 4. Nakon prijema stavki pod tačkama 1 do 3 uplatiću iznos pod tačkom 1. 5. Na vaš mejl poslaću skeniranu kopiju uplate iz tačke 1. 6. Nakon toga ćete mi omogućiti internet vezu - bez tv kanala i bez telefona i o tome poslati obavjest na mejl. 7. Ukoliko internet veza bude normalna kao u mjesecima iz tačke 1, možemo nastaviti dalju "saradnju" gdje bi vaš modem koji je dokaz krivičnog djela ostao u mom posjedu do daljnjeg kao neophodna oprema. Ukoliko ne prihvatite predloženo, moguće da ću još dodatno pozvati vaš telefonski broj vezano za ovu temu i sve ovo priložiti uz novu krivičnu prijavu za "Produženo krivično djelo" vezano za više drugih krivičnih djela. Ako vam nije poznato, osim novčanih troškova za krivična djela, koja ste činili, predviđene su i ozbiljne zatvorske kazne a Tužilaštvu BiH neće biti problem ustanoviti ko su nalogodavci a ko su izvršioci, čak i u slučajevima kreiranja dokumenata bez potpisa. S poštovanjem:" Dakle, iako smatram da nakon 08.02.2021. (kada je smišljeno i nezakonito prekršen i prekinut "Ugovor o snabdijevanju" a potom vršene dodatne sabotaže i onemogućavano korištenje interneta), više ne postoji osnov za bilo kakva potraživanja Telrad net prema mene, bio sam spreman i predlagao da platim račune za period kada je veza bila koloko toliko upotrebljiva. Napominjem da sam im još 27.02.2021. poslao dopis "Podsjetnici Telrad kompaniji" i opisao stanje na šta smišljeno nisu reagovali mjesecima, smatrajući da neću sačuvati dokaze o krivičnim djelima koja su činili. Na moj dopis iz koga citiram najbitniji dio nisu dakle uopšte odgovorili niti poslali radnike da provjere navedeno : `Očekujem da odmah a najkasnije u roku od 24 sata, osigurate normalan protok, kakav je bio prije prve sabotaže 08.02.2021. godine. Očekujem da mi otpišete kompletan račun za mjesec februar, pošto ste mi smišljeno kriminalno nanijeli štetu, oduzimajući dragocjeno vrijeme i o tome me pismeno obavijestite, jer bilo kakav račun za mjesec februar u kome ne da nije bilo ugovorom propisane usluge, nego mi je nanesena šteta, neću platiti a u slučaju vaše eventualne tužbe, sve navedeno, ovaj dokument i dokazi koje imam će biti korišteni pred sudom. Ukoliko niste u mogućnosti ili ne želite da osigurate kvalitetnu uslugu prema ugovoru, možete uz prethodnu najavu telefonom, poslati vašeg radnika da se uvjeri u loš kvalitet usluge, te da odnese vaš modem, čime bi sporazumno prekinuli saradnju. Upozoravam vas da ne pokušavate sa prizemnim trikovima ponovo, na način da prije dolaska vašeg radnika, uključite normalan protok kako biste "zatekli normalno stanje" jer imam video snimke, koje ću prethodno pokazati vašim radniku a na kojima se vidi užasan kvalitetu usluge.` Taj dokument sam već ranije slao Tužilaštvu BIH, no priložiću i sada kompletan pdf fajl "Podsjetnici Telrad kompaniji" kao i "Podsjetnici Telrad kompaniji - mejl od 27.02.2021." iz koga se vidi šta im je i kog datuma poslato a što je ignorisano i nastavljeno sa izvršenjem krivičnih djela. Osim pismenih upozorenja 13.10.2021. sam pozvao telefonski broj koji je naveden u pomenutim prijetnjama "Telrad net" i usmeno ponovio iznesena upozoravanja na šta više od 7 dana nije bilo reakcije ni odgovora te dana 22.10.2021. kako sam i najavio pišem novu krivičnu prijavu. Ovde se ne radi samo o šteti koja je meni nanesena kao posljedica kršenja ugovora i pokušaja prevare, nego je u pitanju masovan napad na prava, zdravlje i živote velikog broja građana, koje je "Telrad net" ugrožavao, sabotirajući usluge te šaljući svoje radnike na stotine i hiljade adresa, kuća i stanova u vrijeme vanrednog stanja, što je ako zaista postoji opasnost od zaraze, moralo da uzrokuje i ostavi brojne štetne i tragične posljedice a pri tome uopšte ne računajući eventualnu opasnost od elektromagnetnog zračenja "novih modema" koje po svaku cijenu i koristeći sve načine, prevare i krivična djela, žele da ugrade svim korisnicima.

PRILOZI

Prijava protiv Telrad kompanije, Dopuna prijave protiv Telrad kompanije, Zahtjev za dostavu računa od 06.07.2021.; Prijetnja Telrada od 10.08.2021.; Prijetnja Telrada od 28.09.2021.; Obavjest sektoru za marketing i prodaju od 06.10.2021.; Sektoru za marketing i prodaju Telrad-a od 08.10.2021.; Podsjetnici Telrad kompaniji, Podsjetnici Telrad kompaniji - mejl od 27.02.2021.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902