utorak, 15. svibnja 2018.

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP- 4493-17

Kolika je farsa i besmislica u pitanju, vidljivije je kad se uzme u obzir objašnjenje da reviziju može izjaviti i nestručno lice, neki obućar konobar ili taksista recimo, pod uslovom da ga opunomoći stranka koja ima položen pravosudni ispit, što praktično znači da neki advokat može angažovati potpuno nepismenu osobu da umjesto njega izjavi reviziju a bilo koji drugi građanin ne može to učiniti lično čak i ako je doktor nauka, odnosno brutalno mu se otima zakonom garantovano pravo pod izgovorom da je to bolje za njega. U pitanju je naravno bezočna laž jer taj član nije unesen zbog građana i njihovih interesa nego zbog advokatskog lobija kome se na taj način pokušava omogućiti dodatni izvor zarade.

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP- 4493-17

ZAHTJEV ZA SUD U STRAZBURU

ZDENKO BAJO PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE PO AP-4493/17

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - Član 292.
(1) Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost). (2) Punoljetna osoba kojoj je djelimično ograničena poslovna sposobnost parnično je sposobna u granicama svoje poslovne sposobnosti. (3) Maloljetnik koji nije stekao potpunu poslovnu sposobnost parnično je sposoban u granicama u kojima mu se priznaje poslovna sposobnost.

U prilogu ove aplikacije je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom se pokušava legalizovati zabrana građanima da se sami zastupaju pred sudom i bore za svoja prava, što je u suprotnosti i sa pravom na pravično suđenje i sa samim zakonom o parničnom postupku.
Prilažu se i rješenja Vrhovnog suda RS, koja su prethodile ovoj odluci te je vidljivo da Bosna i Hercegovina pokušava oteti građanima pravo da lično izjave reviziju Vrhovnom sudu na šta su imali neprikosnoveno pravo do 2013-te od kada se brutalno i nezakonito na mala vrata pokušava potpuno onemogućiti bilo kakvo obraćanje Vrhovnim sudovima a time i pravo na pravično suđenje, na nediskriminaciju i sva druga prava koja su ugrožena a predmet su određenog postupka.
Naime 2013-te, donesen je zakon o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku i jedan od dodatih članova je 301b, koji čak nije ni sasvim precizan, jer postoje fizička, postoje pravna lica a postoje i organi koji nemaju status pravnog lica.
U tim slučajevima je naravno neophodno da postoji pravni zastupnik ali u slučaju građana - fizičkih lica, sve je definisano članom 292 gdje se navodi da stranka koja je parnično sposobna može samostalno preduzimati sve radnje u postupku.
Za ovo bezočno otimanje prava garantovanog zakonom i bukvalno suspendovanje člana 292 a favorizovanja novo dodatog člana 301b, iznosi se nebuloza da je to kao navodno bolje za stranku jer je u tom slučaju zastupa stručno lice.
Kolika je farsa i besmislica u pitanju, vidljivije je kad se uzme u obzir objašnjenje da reviziju može izjaviti i nestručno lice, neki obućar konobar ili taksista recimo, pod uslovom da ga opunomoći stranka koja ima položen pravosudni ispit, što praktično znači da neki advokat može angažovati potpuno nepismenu osobu da umjesto njega izjavi reviziju a bilo koji drugi građanin ne može to učiniti lično čak i ako je doktor nauka, odnosno brutalno mu se otima zakonom garantovano pravo pod izgovorom da je to bolje za njega.
U pitanju je naravno bezočna laž jer taj član nije unesen zbog građana i njihovih interesa nego zbog advokatskog lobija kome se na taj način pokušava omogućiti dodatni izvor zarade.
S obzirom da je brutalno otimanje prava građanima da se pred sudom zastupaju sami u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i prije svega pravu na pravično suđenje, očekujem od Evropskog suda za ljudska prava da ovu aplikaciju uvaži i hitno naloži Bosni i Hercegovini da poštuje važeći član 292 i omogući građanima da se samostalno zastupaju pred svim sudovima.

PRILOZI

80 0 P 056780 17 Rev 2 od 05.05.2017.
80 0 P 056780 17 Rev 3 od 05.05.2017.
Dopis uz rješenja od 03.10.2017.
Apelacija na 80 0 P 056780 17 Rev
Ustavni sud AP- 4493-17


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902