nedjelja, 13. svibnja 2018.

APELACIJA NA RJEŠENJE 83 0 P 020 967 17 REV OD 07.11.2017.

Član 301b je unesen i tumači se na ovakav način u Vrhovnom sudu isključivo zbog interesa advokatskog lobija i namjera sudija i advokata koji su saučesnici u zločinima i pljački nad narodom, skupa sa političko tajkunskom mafijom, tužilaštvima i policijom je to, da se građani natjeraju na angažovanje advokata a njima obezbjede honorari koje uglavnom djele sa sudijama i tužiteljima (u krivičnoim postupcima) po sistemu "KO IMA VIŠE NOVCA, KUPIĆE SEBI PRESUDU PO ŽELJI".

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 83 0 P 020 967 17 REV OD 07.11.2017.

Rješenjem 83 0 P 020 967 17 Rev od 07.11.2017. se praktično i formalno otimaju prava građanima da se pred sudom zastupaju sami bez angažovanja advokata, što je u suprotnosti sa pravima iz ustava i zakona te Evropske konvencije o ljudskim pravima. Pozivam se i na presudu Suda u Strazburu u predmetu poznatom kao "DAMJANOVIĆ - MAKTOUF" gdje je presuđeno da sud mora primjenjivati odredbe zakona koji su povoljniji za učesnike u postupku a ovde je sud primjenio samo član 301b ZPP-u iz poglavlja o punomoćnicima dok je potpuno ignorisan i izbačen iz zakona član 292 koji precizno definiše pravo učesnika u postupku, citiram:
"(1) Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost). (2) Punoljetna osoba kojoj je djelimično ograničena poslovna sposobnost parnično je sposobna u granicama svoje poslovne sposobnosti. (3) Maloljetnik koji nije stekao potpunu poslovnu sposobnost parnično je sposoban u granicama u kojima mu se priznaje poslovna sposobnost."

Svrha ove apelacije je isključivo u tome da se učesnicima u postupku omogući pravo da se sami zastupaju pred svim sudovima u BIH. Naime tumačenjem člana 301b potpuno se onemogućava strankama u postupku bilo kakvo obraćanje Vrhovnim sudovima u BIH za razliku od nižih sudova, pa čak i Ustavnog suda te suda za ljudska prava gdje građani - fizička lica mogu sami da se obrate lično i traže pravnu zaštitu.
Kako obrazlože Ustavni sud BIH u svojim odlukama, član 301b je inkopaktibilan sa ustavom jer je u suprotnosti sa članom 292 koji reguliše prava stranke u postupku. Vremenski gledano član 292 je od ranije u zakonu dok je član 301b, kako se vidi iz dobatka "b" dodat na već postojeće odredbe i u suprotnosti je sa stavovima člana 292.
Član 301b je unesen i tumači se na ovakav način u Vrhovnom sudu isključivo zbog interesa advokatskog lobija i namjera sudija i advokata koji su saučesnici u zločinima i pljački nad narodom, skupa sa političko tajkunskom mafijom, tužilaštvima i policijom je to, da se građani natjeraju na angažovanje advokata a njima obezbjede honorari koje uglavnom djele sa sudijama i tužiteljima (u krivičnoim postupcima) po sistemu "KO IMA VIŠE NOVCA, KUPIĆE SEBI PRESUDU PO ŽELJI".
Prava na koja ukazujem da su povrijeđena, član 6. "Pravo na pravično suđenje", član 13. "Pravo na delotvorni pravni lek", član 14. "Zabrana diskriminacije", član 17. "Zabrana zloupotrebe prava", su iz Evropske konvencije o ljudskim pravima a povrijeđena su i prava iz ustava i zakona u BIH.
Od Ustavnog suda BIH, očekujem da usvoji apelaciju i naloži sudovima u BIH da poštuju član 292 ZPP-u i pravo građana da se sami zastupaju pred svim sudovima u BIH...

PRILOZI

Vrhovni sud 83 0 P 020 967 17 Rev od 07.11.2017.
SPIS 83 0 P 020 967 (u posjedu suda)


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU