ponedjeljak, 5. veljače 2018.

PRIJEDLOG ZA SUDSKU MJERU OBEZBJEDJENJA PO 80 0 MAL 080317 16 MAL

PODSJEĆAM DA JE POSLIJE ISTOVJETNIH RADNJI KOJE JE TUŽENA PREDUZIMALA PREMA VUKELIĆ MILANU, NEVIN ČOVJEK RAZNESEN EKSPLOZIVOM NA KOMADE OD STRANE LICA KOJA SU I DANAS "NEPOZNATA" ODNOSNO POD ZAŠTITOM TUŽENE ALI JE OČITO DA SU IMALI SVE PODATKE O KRETANJU I NAVIKAMA ŽRTVE KOJU SU LIKVIDIRALI ZBOG INTERESA MAFIJE.

PRIJEDLOG ZA SUDSKU MJERU OBEZBJEDJENJA PO 80 0 MAL 080317 16 MAL


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 Mal 080317 16 Mal
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
300 KM

Na osnovu ZPP-u, člana 269, stav (1) Mjera obezbjedjenja može se odrediti:
1) Ako predlagač obezbjedjenja učini vjerovatnim postojanje potraživanja ili prava, 2) ako postoji opasnost da bi bez takve mjere protivnik obezbjedjenja mogao spriječiti ili znatno otežati ostvarenje potraživanja, posebno time što će svoju imovinu otuđiti, prikriti, opteretiti ili na drugi način njom raspolagati odnosno promijeniti postojeće stanje stvari ili na neki drugi način štetno uticati na prava predlagača obezbjedjenja. Član 273, stavovi:
(1) Radi obezbjedjenja drugih prava ili održavanja postojećeg stanja, mogu se izreći slijedeće mjere obezbjedjenja:
1) zabrana protivniku obezbjedjenja da poduzima određene aktivnosti ili nalog da poduzme određene aktivnosti u cilju održavanja postojećeg stanja ili sprječavanja nastanka štete suprotnoj stranci;
2) ovlaštenje predlagaču obezbjedjenja da poduzme određene aktivnosti;
te člana 276, stav:
(1) Mjera obezbjedjenja može se predložiti prije pokretanja i tokom sudskog postupka te nakon završetka tog postupka, sve dok izvršenje ne bude provedeno.
ističem:

PRIJEDLOG ZA ODREDJIVANJE MJERE OBEZBJEDJENJA U PREDMETU 80 0 Mal 080317 16 Mal

Predlažem da sud donese sljedeće:

R J E Š E N J E

Radi obezbjedjenja potraživanja koje predlagač Zdenko Bajo iz Bijeljine ima prema protivniku predlagača RS, u sporu kod Osnovnog suda u Bijeljini pod brojem 80 0 Mal 080317 16 Mal, odredjuju se mjere obezbjedjenja:
1. Zabranjuje se protivniku predlagača da otuđi, sakrije ili uništi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji, sačinjenu po izuzimanju računara te nadzorom kretanja i komunikacija predlagača (Naredba 12 0 K 001162 10 Kpp) a sve po prijavi za "Ugrožavanje sigurnosti" od strane ovde tužene RS.
2. Zabranjuje se protivniku predlagača primjena naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina predlagaču Zdenku Baji sve do eventualnog dostavljanja Osnovnom sudu u Bijeljini pismene naredbe o razlozima, uzrocima i trajanju suspenzije nekog prava predlagača.
3. Zabranjuje se protivniku predlagača svaka dalja diskriminacija predlagača odnosno da poduzima radnje koje mogu nanijeti štetu pravu ili imovini na koju je upravljeno potraživanje ili da bi se održalo postojeće stanje stvari.
4. Zabranjuje se protivniku predlagača da otuđi, sakrije ili uništi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji, sačinjenu po bilo kakvim drugim prijavama ili osnovama kao što su predmeti po "povredi ugleda suda", "neovlašteno snimanje" i nedefinisana prijava sudske policije odnosno od strane ovde tužene RS.
5. Naređuje se protivniku predlagača obezbjeđenja da u depozit Osnovnog suda u Bijeljini ODMAH stavi KOMPLETNU dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji po bilo kojim osnovama iz tačaka 1 do 4.
6. Odobrava se predlagaču obezbjedjenja da poduzme sve zakonom propisane, dozvoljene i neophodne radnje da ostvari prava koja ima, garantovana ustavom i zakonima ili koja je ostvario ranije preduzetim zakonskim radnjama i za koje ima pisane dokaze, kao što su zahtijevi prema ZOSPI-a i podnesene krivične prijave.

Tužena RS je izdala naredbu za pretres nekretnina u vlasništvu tužitelja Zdenka Baje i tom prilikom privremeno oduzela računar sa namjerom da analizom digitalnih podataka koje sadrži dokazuje izvršenje krivičnog djela "ugrožavanje sigurnosti" za koje je teretila tužitelja, (dokaz "Naredba 12 0 K 001162 10 Kpp, od 23.03.2010.). Prema ZOKP-u bila je obavezna sve podatke o otvaranju oduzetih predmeta, koje je držala oko 9 mjeseci u svom posjedu, uručiti tada osumnjičenom a ovde tužitelju Zdenku Baji što nije učinila a oglušila se i na zahtijev za kontrolu ispravnosti prilikom primopredaje računara, te konstantno izbjegava i odbija poštovati svoju obavezu i prava garantovana Ustavom RS, član 23 i 27 da mi podatke o tome preda. Da je tužena obustavila istražne radnje protiv mene obavješten sam dopisom T15 0 KT 0002365 10 od 26.09.2013. ali uprkos svim zahtjevima uporno odbija uručiti mi dokumentaciju o tome iako je to pravo garantovano ustavom a radi se i o podacima na računaru koji su moje intelektualno vlasništvo.
Već sam ukazao i zahtijevao da se tuženoj izda naredba kojom bi se obavezala da mi preda dokumentaciju u skladu sa članovima ZPP-u ali sada postoje nove okolnosti za koje ću priložiti dokaze te predlažem i mjeru obezbjeđenja s obzirom da je tužena RS, sklona ne samo kršenju zakona i prava nego i falsifikovanju, prikrivanju i uništavanju dokaza.
Kao uvod podsjećam na privatno vlasništvo "Dječji ruksak" uklonjen sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo a koji je tužena RS, vratila u oštećenom stanju, praktično uništenog i tek 7 godina poslije istrage pismeno saopštava da o oštećenjima "NEMA SAZNANJA", (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.). Na tu "SITNICU" prema kojoj istražni organi tužene nisu ustanovili kako je i čime presječen kaiš ruksaka koji je ubijena djevojčica imala na sebi prilikom ranjavanja i da li to ima veze sa povredama koje su uzrokovale smrt, dodajem da je tužena RS prema pismenim dokazima koje prilažem UNIŠTILA, kompletan predmet pošto sam vezano za njega podneo pismenu krivičnu prijavu.
Prvi prilog je "Naredba T12 1 KTK 0000296 17" iz koga se vidi da je 08.05.2017. uništen predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr. Tužena RS je vodila navodno istragu od tome a uništava predmet da bi sakrila podatke o tome ko je sačinio falsifikat a prijavu o tome sam predao mnogo ranije, (Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih od 18.01.2017.).
Onda je Tužena RS, odnosno Osnovni sud, odbio da mi odgovori ko je i kada imao uvid u taj spis, (Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu od 22.02.2017.) te je potom sinhronizovanom akcijom, znajući za taj moj zahtjev i krivičnu prijavu, isti spis uništen kako bi se sakrili tragovi o tome ko je pristupao spisu i sačinio falsifikat.
Iako je tužena RS znala da postoji krivična prijava i istraga, umjesto da se odgovori na moje pitanje, pokrenuta je akcija uništavanja spisa radi zaštite "trećih lica". U toj kriminalnoj radnji učestvovala je i sudija Sekulić, koja opet nije zatražila svoje izuzeće, kao ni prekršajni sud iako je saučesnik u falsifikovanju, nego je prikrila predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr, koji sam pismeno zahtijevao da se izvede kao dokaz u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr.
Vidljivo je iz mog zahtjeva, (Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17) da tražim pred pretres 20.04.2017. da se pribavi više dokaza među kojima i sporni spis 80 1 Pr 000670 10 Pr i to ne samo sudski nego i primjerak iz MUP-a. Poslije toga, sudija Sekulić razvlači postupak i manipuliše sa uručivanjem video snimaka 3 mjeseca a u međuvremenu se uništava predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr, kako je navedeno u Naredbi T12 1 KTK 0000296 17, to je učinjeno 08.05.2017.
SVI OVI DOKUMENTI KOJE SAM PREDAVAO, (OSIM NARAVNO NAREDBE) SU NASTALI I DOŠLI U POSJED TUŽENE MNOGO PRIJE UNIŠTAVANJA SPORNOG SPISA ŠTO ZNAČI DA JE PREDMET UNIŠTEN SMIŠLJENO, POSEBNO IMAJUĆI U VIDU DA SU AKTERI SAČINJAVANJA FALSIFIKATA I NJEGOVOG PRIKRIVANJA IMALI UVID I TE DOPISE I ZAHTJEVE KOJE SAM URUČIVAO.
I kada je taj kriminalni posao okončan, uručeni su mi snimci, nastavak pretresa zakazuje u sred kolektivnog odmora i uprkos tome što se 28.07.2017. nisu pojavila dva svjedoka od kojih i ključni Lazić Milan, iako je MUP zatražio odgađanje postupka, sudija Sekulić, ekspresno okončava predmet isti dan, bez saslušanja tih svjedoka i bilo kakve odluke o mojim zahtjevima, mjesecima ranije pismeno predatih u spis.
Iz svega je vidljivo da tužena Republika Srpska uporno i brutalno krši ustavom garantovana prava, da uništava predmete i dokumentaciju a onda hladno izjavi kako o tome nema saznanja ili da je spis uništen uprkos istražnim radnjama. S druge strane podaci o mojoj porodici i meni dostupni su raznim psihopatama, koji ih kopiraju, sačinjavaju falsifikate, prate me i ugrožavaju ne samo mene nego i pojedine sudije. Primjer toga je tekst "Replika na kriminal u vlasti" iz koga se vidi da autor prati sudiju Vakičić i mene iako me prema slici sa interneta ne može prepoznati. Dakle jasno je da je imao uvid u podatke prikupljane o meni posebno imajući u vidu ovaj navod:
"Stavi prst na čeloi zapitaj se , ako nije kasno! Šta si tražio kod auta sive boje marke citroen, parkirano prvo do pješačkog od doma za kulturu ka opštini. Tvoje auto nije. Ja možda znam čije je! Dali možda nisi čuvar nečeg ili već šta? To veče je gostovao Haris Džinović u jednoj diskoteci u BIjeljini. Blizu nije bila ni jedna uniformisana osoba. Nekom si dobacio (ali nije vlasnik auta), slučajan prolaznik, ženskog roda. Sve što radiš znaj uvjek neko vidi, a nije uniformisan. Postoji zlatna izreka: što nije milo tebi ne čini ni drugome! Ne poželi nešto što ne pripada tebi. Ipak si viđen od nekoga. Postji izreka da "i zidovi mogu da progovore". Svijet je mali ako nisi znao! E sad vidiš da nikakve veze nema sa datumom a ni sudijama, a ipak si se upecao na paukovu mrežu, ima i mnogo, mnogo više od ovoga! Nema nikakve veze ni sa Okružnim sudom ni sa Osnovnim sudom. Naslov: "SUD BIJELJINE" je poslužio kao mamac, šlag na tortu ako niste znali! Po svemu sudeći, za sve što ste do sada rekli, mnogo vam je bilo pametnije da ste ćutali, al ćutati treba znati! Pametan se uči na tuđim greškama. Vaš izbor. Saberite se sami ako već nije kasno! Znam i imam o vama da dam mnogo više podataka, čak i od vaše majke koja vas je rodila."
Osim o meni, tužena RS je prikupljala podatke i o članovima porodice, prijateljima itd i samo na taj način se moglo doći do podataka o mojoj majci recimo koju pominje. Ovaj članak sa interneta je već dostavljen sudu i predsjedniku lično a nalazi se na web lokaciji "http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/391972".
PODSJEĆAM DA JE POSLIJE ISTOVJETNIH RADNJI KOJE JE TUŽENA PREDUZIMALA PREMA VUKELIĆ MILANU, NEVIN ČOVJEK RAZNESEN EKSPLOZIVOM NA KOMADE OD STRANE LICA KOJA SU I DANAS "NEPOZNATA" ODNOSNO POD ZAŠTITOM TUŽENE ALI JE OČITO DA SU IMALI SVE PODATKE O KRETANJU I NAVIKAMA ŽRTVE KOJU SU LIKVIDIRALI ZBOG INTERESA MAFIJE.
Stoga postoji realna opasnost da će tužena uništiti i podatke koje je prikupljala o meni poslije svojih lažnih prijava a sve sa monstruoznim ciljem:
DA SE PRIKRIJE UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE, PRILIKOM ŠVERCA NARKOTICIMA OD STRANE TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE.
Stoga tražim da Sud odmah izda naredbu tuženoj po svim navedenim tačkama te da mi se u skladu sa ustavom i odredbama zakona uruče kopije kompletne dokumentacije...

PRILOZI

Naredba T12 1 KTK 0000296 17
Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih od 18.01.2017.
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu od 22.02.2017.
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU