četvrtak, 26. listopada 2017.

ANALIZA IZJAVA I LAŽI SVJEDOKA I MANIPULACIJA SUDIJE SEKULIĆ U PREDMETU 80 0 PR 082502 17 PR

POZIVAM SVE ČASNE SUDIJE DA SE PRIKLJUČE BORBI ZA PRAVNU DRŽAVU I ODBIJU IZVRŠAVANJE NAREDBI KOJE IZDAJU MAFIJAŠKI BOSOVI, DODIK, ČOVIĆ, IZETBEGOVIĆ I DRUGI SARADNICI OKUPATORA KOJI SU IH I POSTAVILI SA ZADATKOM DA UNIŠTE PRIVREDU, FABRIKE I OPLJAČKAJU MATERIJALNA DOBRA, RESURSE I NOVAC GRAĐANA...

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ANALIZA IZJAVA I LAŽI SVJEDOKA I MANIPULACIJA SUDIJE SEKULIĆ U PREDMETU 80 0 PR 082502 17 PR

OVDE SE NE RADI O NEKOM "ADEKVATNOM PRISTUPU NADLEŽNIM" NEGO O BRUTALNOM RAZBOJNIČKOM FAŠISTIČKOM NAPADU NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM RS, ČLANOVIMA 16, 23 I 27, TE PRAVU NA IMOVINU A KOJA SE PREMA ČLANU 48 USTAVA NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI...
POSTUPANJE SUDIJE SEKULIĆ NEMA NIKAKVE VEZE NI SA REPUBLIKOM SRPSKOM NI SA ZAKONOM. RADI SE O PRIVATNIM INTERESIMA, PRIVATNOJ KANCELARIJI I INTERESIMA TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE ČIJE SE NAREDBE ŽELJE I OPLJAČKANI NOVAC ŠTITE SVIM SREDSTVIMA. Citiran zakon prema kome je postupala sudija Sekulić:
"“SNSD će u narednim mjesecima uspustaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Izjava u Banjoj Luci 30. oktobra 2016. čime se objašnjava ne samo događaj od 15.12.2016. nego i prethodnih godina jer ovo je samo javno pozivanje na okup mafijaške zločinačke organizacije, odbrana opljačkanog i obračun sa svima koji razotkrivaju njihov kriminal, pljačke, likvidacije, laži, falsifikate. Ova crna knjiga i borba protiv časnih ljudi koji su smetnja mafiji se vodi godinama a Osnovni sud u Bijeljini je jedan od udarnih servisa mafije preko koga se to čini...
SUDIJA SEKULIĆ NE NEGIRA NAPADE NA MENE, NE NEGIRA KRŠENJE PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM, NISU IH NEGIRALI NI SVJEDOCI. NE NEGIRA SE PRAVO NA NUŽNU ODBRANU ALI SE ŽRTVA NAPADA KAŽNJAVA UZ "SAVJET" DA MOŽE POKRETATI NEKE IMAGINARNE POSTUPKE I DA SE ŽALI, (I TO OPET ONIMA KOJI TA PRAVA SMIŠLJENO KRŠE) A DO TADA NEKA TRPI IŽIVLJAVANJE BAHATE FAŠISTIČKE BANDE, KOJA ZLOUPOTREBLJAVA DRŽAVNE ORGANE SA CILJEM DA PRIKRIJE SVOJ KRIMINAL I ZAŠTITI OPLJAČKANE MILIJARDE.

Na osnovu ZOP-a, član 208 "Žalbeni osnovi", stavovi: Rješenje o prekršaju može se pobijati: 1) zbog bitnih povreda prekršajnog postupka, 2) zbog povrede materijalnog propisa o prekršajima, 3) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja" a vezano za član "209. Bitne povrede prekršajnog postupka, stavovi Bitne povrede prekršajnog postupka postoje, ako: 2) su okrivljenom uskraćena bilo koja prava određena u članu 9. ovog zakona, 6) se rješenje o prekršaju zasniva na dokazu koji se nije mogao koristiti, osim ako je očigledno da bi i bez tog dokaza bila donesena ista odluka ili 7) je sud propustio da primijeni ili je pogrešno primijenio odredbe ovog zakona, a koje su imale štetne posljedice za žalioca."
Član 210. Povreda materijalnog propisa o prekršaju "1) da li radnja opisana u prekršajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka predstavlja prekršaj, 2) da li ima okolnosti koje isključuju odgovornost za prekršaj, 4) da li je došlo do pogrešne primjene zakona ili propisa koji određuje prekršaj".
Član 211 Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje "2) Pogrešno utvrđeno činjenično stanje postoji ako je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kada sadržaj isprava, zapisnika o izvedenim dokazima ili tehničkih snimki ozbiljno dovodi u sumnju pravilnost ili pouzdanost utvrđenja odlučne činjenice. (3) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji ako neka odlučna činjenica nije utvrđena iako su stranke predložile dokaze za njihovo utvrđivanje, a sud je odbio njihovo izvođenje ili ako je sud na osnovu izvedenih dokaza propustio da ih utvrdi."
Te predlažem da prema članu 214 "Odlučivanje o žalbi" stav 4, drugostepeni sud preinači prvostepeno rješenje i obustavi postupak.

ANALIZA IZJAVA SVJEDOKA
Kada je bukvalno kompletan zakon prekršen i sudi se prema privatnim željama i motivima nema svrhe nabrajati sve odredbe ali formalno započinjem sa članom "Pravično vođenje postupka" stav "(1) Pravilima prekršajnog postupka ovog zakona omogućava se pravično vođenje prekršajnog postupka, zaštita ljudskih prava, pravilno utvrđivanje činjenica i zakonito odlučivanje o prekršajnoj odgovornosti, tako da niko nevin ne bude kažnjen, a da se počiniocu prekršaja izrekne kazna ili da se prema njemu primijeni druga prekršajna sankcija" uz opasku da ne samo da nije bilo zaštite prava na šta je obavezna prema članu 6 ZOS-a nego su bezočno otimana prava i u postupku te se lažirale činjenice i falsifikaovao zapisnik za šta su svjedoci prisutni predstavnici 2 udruženja i te frizirane zapisnike nisam ni potpisao.
Kompletno rješenje sudije Sekulić i njeno postupanje je kriminalno, no meni je njena odluka uručena, na kraju iznesena pravna pouka i omogućeno pravo žalbe u skladu sa zakonom i pravom garantovanim članom 16 Ustava RS. NAPROTIV, REPUBLIKA SRPSKA, SUDSKA POLICIJA MI JE DANA 15.12.2016. ZABRANILA PRISTUP U OT BIJELJINA, ODBILA DA OBAVJESTI UOPŠTE SUD I TUŽILAŠTVO, JER SPROVODI ODLUKE KOJE SU MI USMENO SAOPŠTENE O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE IVONE BAJO KOJU JE RS UBILA PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA.
Neuručavanjem tih odluka u pismenom obliku RS je dana 15.12.2016. razbojničkim i fašističkim napadom udarila na prava garantovana ustavom RS, koja se prema istom ustavu, član 48 ne mogu oduzeti niti ograničiti. Stoga sam jasno i glasno upozorio sve službenike da prekinu sa napadima na mene i moju porodici, sa napadima na garantovana prava, što je potvrdio u svjedok Čivić Omer, svojim riječima, te citiram njih iz dokaznog postupka iako nisu tačno prezentovane:
O: Sjećam se da ste vikali i govorili da se ne ispunjavaju vaša prava, vaša ljudska prava, da su svi radnici korumpirani u ruci ste držali neke papire, govoreći zašto se po ovim mojim zahtjevima ne postupa, koga ste tražili da obavijeste, ne mogu se sjetiti, tog dana vam nisam dao broj telefona suda, kontakt adresu."
Dakle, svjedok pred sudom, instruisan da da lažan iskaz ipak potvrđuje da sam upozoravao na kršenje prava, LJUDSKIH PRAVA, a koja su prava u pitanju i kakvi zahtjevi vidi se iz priloga "Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016." te "Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016." i "Zahtjev SP 26.08.2016.". To su dokumenti koje sam predao sudskoj policiji i tražio da se obavjeste Sud i tužilaštvo kako bih preuzeo traženo a "svjedok" Čivić je to opisao rječima : "povišenim tonom se obratio Sekulić Dušanu pružajući mu neke papire u portirnicu odnosno kroz prozor što sam i vidio".
Drugi "svjedok" Sekulić na pitanja, ne MUP-a na kome je teret dokazivanja nego sudije izjavljuje, citiram iz zapisnika:
"Okrivljeni je u toku tog događaja meni pokušao predati neki podnesak ali imajući u vidu da sam taj dan radio na legitimaciji stranaka odbio sam da primim isti jer nisam ni nadležan.".
Postavlja se pitanje "ZAŠTO OVO NIJE NAVEDENO U ZABILJEŠCI OD 15.12.2016. ??? Isti takozvani svjedok na moje pitanje odgovara, citim završni dio sa odlukom suda:
"P: Da li sam u tom mometu vike i galame, kako vi tvrdite pokazao neki predmet? O: Da, torbu. P: Sjećate li se da sam vas upozorio da prestanete sa kršenjima mojih prava i napadima na mene? O: Ne sjećam se, sve je navedeno u službenoj zabilješci, koju smo sačinili lično ja i Lazić. P: Da li ste u službenoj zabilješci naveli da je kršen član 7 i 24 Zakona o javnom redu i miru? Sud odbija pitanje svjedoku „da li možete citirati član 7 i 24“.
Sud donosi RJEŠENJE: Nakon više usmenih upozorenja okrivljeni je pismeno upozoren da pitanje koja postavlja svjedoku koncentriše na kritični događaj od 15.12.2016. godine imajući u vidu da je više puta usmeno upozoren da svjedoku ne postavlja pitanja koja se ne odnose na taj događaj i na ovaj prekršaj.
Imajući u vidu da sud ne dozvoljava okrivljenom da postavlja pitanja svjedoku isti završava sa saslušanjem svjedoka.

Prvo potenciram da se potvrđuje pred sudom da sam tom prilikom pokazivao TORBU, ali O TORBI NEMA NI POMENA U ZABILJEŠCI OD 15.12.2016. ???
O TOME DA SAM UPOZORIO DA PRESTANU SA KRŠENJEM MOJIH PRAVA I NAPADIMA NA MENE, "SVJEDOK" SEKULIĆ SE "NE SJEĆA", ali to je potvrdio svjedok Čivić. Podsjećam da ovde nije u pitanju svađa pijanog gosta sa konobarom poslije čega interveniše "neutralna" policija i "nepristrasni" sud nego su akteri, učesnici, krivci i "svjedoci" upravo sudska policija i Osnovni sud koji je glavni krivac za incident i napade na mene.
Potom sam postavio pitanje o članovima 7 i 24 ZOJRIM-u koji su "svjedoci" naveli u zabilješci sa ciljem da dokažem kako nema prekršaja ali sudski policajac nije imao pojma kako glase ti članovi, te je ta činjenica iznervirala Sudiju Sekulić, koja donosi rješenje o praktično zabrani bilo kakvih pitanja jer se vidi iz sadržaja da me je VIŠE PUTA USMENO UPOZORAVALA, odnosno sprečavala odgovore na pitanja što nije ulazilo u zapisnik.
Ovde je bitno da sudski policajac NEMA POJMA KAKO GLASE ČLANOVI 7 I 24, TE I NE MOŽE ZNATI DA LI POSTOJI KRŠENJE ISTIH NITI IMA LI OSNOVA ZA IZDAVANJE NAREDBE I DA LI JE TAKVA NAREDBA ZAKONITA.
Tako je sudija spriječila da preko tog svjedoka dokažem da nema kršenja zakona ali sam uspio na drugi način izvesti planirano preko svjedoka Čivića, citiram:
"P: Šta vi smatrate uvredom imajući u vidu rečeno? O: Mislim da je uvreda kada se kaže da su radnici suda i sudske policije korumpirani, tako ste rekli, ličnih uvreda kritičnog događaja nije bilo."
MANIPULACIJE U RJEŠENJU SUDIJE SEKULIĆ
Sudija Sekulić je navela neki izmišljeni nalaz i mišljenje, (pominje se u prvom pasusu druge strane Zapisnika sa pretresa 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017.) koje mi je navodno uručeno 28.07.2017. citiram iz zapisnika sa druge strane: "Sud konstatuje da je u spis suda uložen pismeni nalaz i mišljenje te da je isti uredno uručen strankama u postupku (konstatuje se da je sud uručio jedan primjerak pismenog nalaza i mišljenja okrivljenom na usmenom pretresu)." a isto se ne pominje u rješenju. O tome sam podneo "Zahtjev za informacije 01.08.2017." prije nego je rješenje sačinjeno. Očito da taj nalaz i ne postoji da sudija Sekulić uopšte ne vlada sadržinom spisa, moje podneske nije ni čitala a zašto je izmislila ovaj nalaz i mišljenje objasniće kada joj bude suđeno prema članu 376 KZRS.
Sudija Sekulić u rješenju lažno navodi da sam po neprihvatanju odgovornosti istakao (dobio pravo da iznesem odbranu) bilo šta. Dovoljno je pogledati zapisnik od 20.04.2017. u kome ne postoji opis sa uvodom sudije, koji se navodi u rješenju, citiram pasus ispod "Obrazloženja" na drugoj strani rješenja:
Policijska Stanica Bijeljina je podnošenjem Zahtjeva za pokretanje postupka od 04.01.2017.godine pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenog zbog prekršaja bliže opisanog u izreci rješenja, po zahtjevu okrivljenog za sudsko odlučivanje, sud je zakazao usmeni pretres na kom usmenom pretresu okrivljeni nije prihvatio odgovornost za počinjeni prekršaj ističući da je dana 15.12.2016. godine pristupio u sud sa namjerom da ostvarim svoja prava garantovana ustavom, a sa zahtjevima koji su sadržani u pismenom podnesku od 15.07.2016. godine koji su predati nadležnim organima tj. Osnovnom sudu, Okružnom, Tužilaštvu i MUP-u, da je prvo bio u pisamici Okružnog suda, zatim u sudskoj policiji predaje podnesak, i traži da sudska policija obavijesti sekretara Osnovnog suda i Okružnog tužilaštva, međutim, sudska policija tada odbija da obavijesti navedene govoreći da imaju usmenu naredbu načelnika sudske-policije da o njegovim podnescima, zahtjevima i dolascima ne obavještavaju navedena lica, sudska policija tog momenta o njegovom postupanju obavještava svoje pretpostavljene i tada dolazi Mićić Zoran službenik sudske policije i govori okrivljenom da ga načelnik sudske policije neće primiti mada on to nije ni tražio, imajući u vidu njegovo obećanje da će javno iznijeti postojanje krivičnih dijela u tom momentu je prvo glasno upozorio sudsku policiju da prekine sa napadima na njega i sa kršenjem njegovih ljudskih prava, te da ne izvršavaju nezakonite, neustavne i fašističke naredbe zatim je pokazao materijalni dokaz odnosno „ torbu“ svim prisutnima u holu, povezujući taj dokaz sa više krivičnih djela, tom prilikom sudski policajci Sekulić i Lazić nisu ni glasa pustili nisu ni izdali nikakvu naredbu, to je trajalo oko 1 minut, kada su mu iz sudske policije rekli da nisu nadležni za to što on traži od drugih organa, nakon čega je pismeni podnesak prvo predao Sekulić Dušanu ali on ga je nakon kraćeg vremena bacio, zatim je isti predao Mićić Zoranu ali on ga je vratio, nakon toga je napustio zgradu suda, u povratku kući ga sustiže policijska patrola koju čine Trakilović, Torbica i Ilić, identifikuju ga i uzimaju njegovu izjavu.
SUDIJA JE PREKRŠILA ČLANOVE 191 I 192 ZOP-A I NIJE MI OMOGUĆILA IZNOŠENJE ODBRANE. TO SE DESILO TEK POSLIJE MOG PISMENOG UPOZORENJA I USMENOG ZAHTJEVA NA PRETRESU 28.07.2017. ODAKLE JE SUDIJA I PREPISALA MOJE IZJAŠNJENJE LAŽNO NAVODEĆI DA SE TO DESILO ODMAH PO NEGIRANJU ODGOVORNOSTI.
Na dnu strane 2 se navodi nova laž, citiram : "čitanjem materijalnih dokaza, i to Službene zabilješke od 15.12.2016. godine broj 1831/16, Službene zabilješke broj 4427/16 od 15.12.2016. godine, Obavještenja o zabilješci, te Izvještaja o prekršaju broj 100/16 od 31.12.2016. godine" što se nastavlja na početku treće strane: "te su izvedeni i materijalni dokazi odbrane, i to čitanje Dopisa Osnovnog suda u Bijeljini broj 080-0-Su-17-000025 od 03.07.2017. godine.
NIJE BILO NIKAKVOG ČITANJA DOKAZA, NAPROTIV SUDIJA MI JE ZABRANILA POSTAVLJANJE PITANJA O TIM DOKAZIMA ŠTO SE VIDI I IZ ZAPISNIKA A "DOKAZ ODBRANE" 080-0-Su-17-000025 od 03.07.2017. JE IZMIŠLJEN JER JE SVE MOJE PRIJEDLOGE SUDIJA SEKULIĆ ODBACILA. TAJ DOKUMENT MI UOPŠTE NIJE POZNAT...
Na strani 3 rješenja sudija "objašnjava" odbijanje da se sasluša svjedok Lazić, citiram : "kao i naknadi prijedlog da se sasluša svjedok Lazić Milan imajući u vidu ostale provedene dokaze"
SVJEDOČENJE LAZIĆ MILANA NIJE "NAKNADNI PRIJEDLOG" NEGO JE TAJ SVJEDOK NAVEDEN U ZAHTJEVU PS BIJELJINA 15-01-2-211.1-72-17 KAO PRVI - GLAVNI SVJEDOK KOJI JE NAVODNO IZDAO NAREDBU. DA TO NIJE UČINILA POLICIJSKA STANICA PREDLOŽIO BIH GA JA I ZAHTIJEVAO DA POJASNI ZAKONITOST "NAREDBE" I POKAŽE NA SNIMCIMA TRENUTAK KADA JE "IZDAJE". SUDIJA SEKULIĆ JE SPRIJEČILA SASLUŠANJE I ISPITIVANJE GLAVNOG SVJEDOKA I RJEŠENJE ZASNOVALA NA IZJAVAMA OSOBA KOJE NEMAJU POJMA O TEKSTU ZAKONA NITI MOTIVIMA LAZIĆA.
Na kraju 3-će i početku 4-te strane rješenja pokušava se opravdati odbacivanje svih mojih dokaza riječima : "iz razloga što se navedeni snimci i materijalni dokazi ne odnose na kritični događaj, nego datiraju znatno prije kritičnog događaja, a imajući u vidu biće prekršaja koji se okrivljenom stavljaju na teret, te činjenicu da navedeni materijalni dokazi mogu biti predmetom nekih drugih postupaka, a ne ovog prekršajnog postupka".
Da taj izgovor nije tačan, dokaz je zapisnik od 07.07.20147. gdje se ne koristi izraz "KRITIČNI DOGAĐAJ" nego "KONKRETNI PREKRŠAJ", citiram sa strane 5 zapisnika : "imajući u vidu da se navedeni materijalni dokazi kao i snimak na CD-u, koji je okrivljeni dostavio na spis, ne odnose na konkretan prekršaj".
SUDIJA SEKULIĆ JE DAKLE BEZOČNOM MANIPULACIJOM ODBACILA SVE DOKAZE IAKO U ZAKONU NE POSTOJI TA OPCIJA "ODBACIVANJA" NEGO SAMO "OCJENA DOKAZA" POD IZGOVOROM DA SE NE ODNOSE NA "KONKRETAN PREKRŠAJ" A ONDA FALSIFIKUJE SOPSTVENE RIJEČI I U RJEŠENJU KAŽE DA SU ODBAČENI JER SE NE ODNOSE NA "KRITIČNI DOGAĐAJ".
Naravno da ovo nije slučajno i sve je sastavni dio plana sudije Sekulić da me bez obzira na dokaze i činjenice osudi nadajući se da će me uplašiti i zaustaviti u razotkrivanju mafijaškog režima. Pravarila se jer ću nastaviti još odlučnije i sa novim imenom pripadnika mafije - SEKULIĆ CVIJETOM...
Još jedan dokaz da sudija Sekulić ne vlada sadržinom predmeta je navod sa strane 4 rješenja, citiram : "Audio snimci razgovora sa Borovčanin Dankom i Prodanović Danicom, su predmet krivičnog postupka koji se vodi protiv okrivljenog pred OT Istočno Sarajevo.
U ZAPISNIKU CJB BIJELJINA KOJI SAM DOSTAVIO NAVODI SE AUDIO SNIMAK RAZGOVORA SA DANICOM STJEPANOVIĆ, OKRUŽNIM TUŽIOCEM, KAO PREDMET KRIVIČNOG POSTUPKA. SNIMCI SA BOROVČANIN DANKOM I PRODANOVIĆ DANKOM, NEMAJU VEZA SA KRIVIČNIM PREDMETOM I ODNOSE SE KAKO SAM ISTAKAO NA DOGAĐAJ OD 15.12.2016. U NJIMA BOROVČANIN IZJAVLJUJE DA SE PRIMJENJUJE NAREDBA PO KOJOJ O MOJIM DOLASCIMA UOPŠTE NEĆE OBAVJEŠTAVATI OJT BIJELJINA A SEKRETAR PRODANOVIĆ IZJAVLJUJE DA JE SUDSKA POLICIJA UOPŠTE NIJE INFORMISALA O MOM DOLASKU I ZAHTJEVU DA JE OBAVJESTE
O TVRDNJI DA JE SUD CJENIO SVAKI DOKAZ POJEDINAČNO I U MEĐUSOBNOJ VEZI NE TREBA NI TROŠITI RIJEČI NA KOMENTARE.
Na dnu strane 4 je nova besmislica, citiram : "što je utvrđeno iz materijalnih dokaza te iz iskaza svjedoka Ilić Zorana, Trakilović Marinka i Torbica Mile po. službenika PS Bijeljina, pripadnika pol. patrole"
PODSJEĆAM DA JE TORBICA MILO IZJAVIO KAKO SE NIČEG NE SJEĆA, DA JE RAZGOVORE OBAVIO TRAKILOVIĆ A ON LIČNO NE ZNA NIŠTA. SVJEDOK ILIĆ JE IZJAVIO DA UOPŠTE NIJE IZLAZIO IZ VOZILA, NITI ULAZIO U SUD I UZIMAO IZJAVE OD BILO KOGA. SVJEDOK TRAKILOVIĆ SE TAKOĐE NIČEG NE SJEĆA I REKAO JE "NEĆU ODGOVARATI NA PITANJA" ŠTO SUDIJA NIJE UNELA U ZAPISNIK ALI JE ČULA JAVNOST. DAKLE NIKO SE NIČEG NE SJEĆA NIJE UOPŠTE PRISUSTVOVAO A POTPISALI SU ZAPISNIK. OVAKO SE MOGLA POTPISATI KOMPLETNA SUDSKA POLICIJA I CJB BIJELJINA NA TE ZAPISNIKE...
Na početku strane 5 citira se moja uzjava data 28.07.2017. pošto je već na drugoj strani rješenja lažno navedeno da sam to izjavio još po odricanju odgovornosti 20.04.2017. SUDIJA SEKULIĆ JE IMALA NAMJERU SPRIJEČITI POTPUNO MOJE IZNOŠENJE ODBRANE I TEK POSLIJE INSISTIRANJA JE TO UŠLO U ZAPISNIK I TO DRASTIČNO SKRAĆENO I IZMJENJENO ŠTO NARAVNO NISAM HTIO DA POTPIŠEM.
Potom sudija Sekulić iznosi svoje mišljenje, citiram :
Ovi navodi okrivljenog ne oslobađaju odgovornosti za prekršaje koji mu se stavljaju na teret, ukoliko je okrivljeni nezadovoljan postupanjem suda, tužilaštva, sudske policije i sl. ima zakonsku mogućnost pokretanja adekvatnih postupka radi utvrđivanja odgovornosti istih. Činjenica da okrivljeni smatra da se njegova prava ne poštuju i da mu nije omogućen adekvatan pristup nadležnim organima ne opravdava njegovo postupanje na način utvrđen u ovom postupku.
DUŽNOST SUDIJE JE DA ŠTITI PRAVA I AKO UTVRDI NEPRAVILNOSTI I KRŠENJE PRAVA TAKVE DOKAZE NE MOŽE KORISTITI NA ŠTA SAM JE VIŠE PUTA UPOZORAVAO. INSTITUT "NUŽNE ODBRANE" PREDVIĐA MOMENTALNU ODBRANU OD TRENUTNOG NAPADA A PRVA FAZA JE UPOZORAVANJE NAPADAČA. NE POSTOJI OPCIJE U ZAKONU DA SUDIJA "UDJELJUJE SAVJETE" STRANKAMA U POSTUPKU O POKRETANJU POSTUPAKA. PODSJEĆAM DA SAM PRILOŽIO DISK SA DOKAZIMA O POKRETANJU TAKVIH POSTUPAKA, NA ŠTA SU REAKCIJE BILE FALSIFIKATI I KRIMINAL NJE I NJENIH KOLEGA. LICEMJERNO JE ODBITI TE DOKAZE A ONDA DJELITI SAVJETE O TOME. AKO VEĆ IMA DOBRE NAMJERE SUDIJA JE MORALA POSAVJETOVATI SUDSKU POLICIJU, OJT BIJELJINA I SOPSTVENI SUD DA POŠTUJU ZAKONE I NE PRIMJENJUJU FAŠISTIČKE METODE, KOJE I SAMA LIČNO PODRŽAVA I PRIMJENJUUJE.
OVDE SE NE RADI O NEKOM "ADEKVATNOM PRISTUPU NADLEŽNIM" NEGO O BRUTALNOM RAZBOJNIČKOM FAŠISTIČKOM NAPADU NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM RS, ČLANOVIMA 16, 23 I 27, TE PRAVU NA IMOVINU A KOJA SE PREMA ČLANU 48 USTAVA NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI...
Naredni citat sa strane 5 rješenja je sažeti prikaz manipulacije sudije Sekulić, citiram :
Svojim radnjama okrivljeni je vikom i vrijeđanjem (radnika suda) narušio javni red i mir što predstavlja biće prekršaja iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru, te se oglušio o naredbe policijskog službenika sudske policije da prestane sa vikom i vrijeđanjem, te napusti zgradu suda, što predstavlja biće prekršaja iz člana 24 Zakona o javnom redu i miru.
A) IZRAZ "VIKA I VRIJEĐANJE", (RADNIKA SUDA) SE PLASIRA BEZ KOMPLETNOG ČLANA 7 A KOJI PROPISUJE DA NEMA PREKRŠAJA AKO SE RADI O JAVNO IZNESENOM MIŠLJENJU O RADU DRŽAVNIH ORGANA. PODSJEĆAM DA JE SVJEDOK IZJAVIO KAKO NIJE BILO "VRIJEĐANJA" PO LIČNOJ OSNOVI.
B) IZRAZ "OGLUŠIO O NAREDBE" SE TAKOĐE TRETIRA SAM PO SEBI KAO PREKRŠAJ BEZ IZNOŠENJA DIJELA DA TA NAREDBA MORA BITI ZAKONITA. NAREDBA O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO NIJE ZAKONITA NEGO JE PRIMJER FAŠISTIČKOG RAZBOJNIČKOG NAPADA NA LJUDSKA PRAVA. ZAKONITOST NAREDBE NIKO NIJE DOKAZIVAO A SVE U ODSUTNOSTI OSOBE KOJA JE NAVODNO IZDALA NAREDBU. PODSJEĆAM DA SE IZ SNIMAKA VIDI DA NIKAKVE NAREDBE LAZIĆ NIJE IZDAO...
C) PODSJEĆAM DA JE SUDIJA SEKULIĆ ZABRANILA POSTAVLJENJE PITANJA O SADRŽAJU ČLANOVA IZ ZAKONA UPRAVO ZATO JER ZA NJU NE POSTOJE DJELOVI KOJI ISKLJUČUJU ODGOVORNOST I KOJI ZAHTIJEVAJU IZRIČITO ZAKONITOST NAREDBE.
Svjesna da su svjedoci lagali, (po njenim ličnim instrukcijama) sudija Sekulić pokušava minimizirati vrijednost video snimaka, što se vidi iz narednog citata : "U dokaznom postupku sud je pregledao četiri snimka sigurnosnih kamera iz hola suda, međutim, predmetni snimak nema audio zapis, pored toga kvalitet snimka je izuzetno loš, nije moguće razaznati likove, tj. lica su zamućena, tako da ovaj dokaz nema pravno relevantnu snagu u ovom postupku.
SMIŠLJENO SE PREŠUĆUJE ČINJENICA DA SU VIDEO SNIMCI U SUDU PRIKAZANI NA ZIDU I DA U TOME LEŽI VEĆI DIO RAZLOGA ZA LOŠIJI KVALITET. NAPROTIV KADA SE GLEDA NA RAČUNARU SNIMCI SU NEUPOREDIVO JASNIJI A POSEBNA PRIČA JE ČINJENICA DA JE SUDIJA PODMETNULA SNIMKE DALJE KAMERE ŠTO NIJE ISPRAVILA NI POSLIJE MOJIIH UPOZORENJA. KVALITET I OVAKVIH VIDEO SNIMAKA JE DOVOLJAN DA DOKAŽE KRIVIČNU ODGOVORNOST I SUDIJE I SVJEDOKA I BOROVČANIN DANKA I MNOGIH DRUGIH...
Komplatan postupak, zapisnici su prepuni falsifikata za šta bi trebalo mnogo vremena da ih sve navedem i stoga skrećem pažnju samo na očiglednu laž, citiram : "Okrivljeni je istakao svoju lošu materijalnu situaciju, da je nezaposlen da nema primanja, što je sud imao u vidu pri izricanju minimalnog iznosa paušala, ali okrivljenog nije mogao osloboditi troškova u cjelosti."
Prilikom postavljanja informatvnih pitanja rekao samu zapisnik da je pitanje uvredljivo i NE ŽELIM DA ODGOVORIM. Izjasnio sam se kao JUGOSLOVEN, državljanstvo SFRJ, uz opasku da ne priznajem nijednu OKUPATORSKU MAFIJAŠKU DRŽAVU, (takozvanu) na teritoriji SFRJ. Pitanje o primjedbama na nadležnost suda i postupajućeg sudiju mi nije ni postavljeno ali se iz prethodnih odgovora lako izvodi da ni RS, ni BIH, nema nadležnost nada mnom i ne priznajem ni sudiju Sekulić ni njena rješenja ni RS, ni BIH niti ijedan takozvani organ ovih mafijaških fašističkih tvorevina.
POZIVAM SVE ČASNE SUDIJE DA SE PRIKLJUČE BORBI ZA PRAVNU DRŽAVU I ODBIJU IZVRŠAVANJE NAREDBI KOJE IZDAJU MAFIJAŠKI BOSOVI, DODIK, ČOVIĆ, IZETBEGOVIĆ I DRUGI SARADNICI OKUPATORA KOJI SU IH I POSTAVILI SA ZADATKOM DA UNIŠTE PRIVREDU, FABRIKE I OPLJAČKAJU MATERIJALNA DOBRA, RESURSE I NOVAC GRAĐANA...

PRILOZI

Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr
Kamere u zgradi
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016.
Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016.
Zahtjev SP 26.08.2016.
Analiza snimaka

Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr
Kršenje prava
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Zahtjev sudu za izvinjenje
Zahtjev za informacije 01.08.2017.
Disk sa video snimcima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU