ponedjeljak, 21. kolovoza 2017.

ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U PREDMETU 80 1 PR 082502 17 PR

Niti jedan sudija ne može biti objektivan u postupku gdje sam sa jedne strane ja a sa druge strane je mafijaška fašistička organizacija RS, koja plaće svoje sudije i zauzvrat traži prikrivanje mafijaških poslova u kojima učestvuje.
PREKRŠAJNI SUD U BJELJINI JE ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA - DOKAZ FALSIFIKAT RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10, RAZLIČIT OD ORIGINALA U SPISIMA SUDA I MUPA
PREKRŠAJNI SUD U BJELJINI JE FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA - DOKAZ SPIS 80 1 Pr 004323 11 Pr
Na svakom narednom pretresu u drugim predmetima ako ih bude ako sudijska mafija nastavi da me napada i krši zakone i garantovana prava, pojavljivaće se samo nova imena novih kriminalaca i to će trajati sve dok ne srušim dodikav mafijaški režim ili dok sudije ne prestanu da izvršavaju naloge mafije.
..

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Na osnovu ZOP-a članovi 113 - 119 a konkretno 114, stav "Sudija koji učestvuje u prekršajnom postupku izuzeće se ako : 6) postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost." podnosim :

ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U PREDMETU 80 1 PR 082502 17 PR


OBRAZLOŽENJE
Veza : Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr, (svi moji dopisi sudu i predati dokazi), dopis suda OCSP u Bijeljini od 21.04.2017. Akt OCSP u Bijeljini SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017.
U članu 9 ZOP-a je jedan od stavova "Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom, 3) mu se da odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremu odbrane, te da bude upoznato sa svim pravima, kao i pravom na ćutanje, 5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete.
Članom "Obezbjeđenje prisustva svjedoka na pretresu i pribavljanje dokaza" stavovi : "(5) Ako isprava nije dostupna stranci koja želi da je podnese kao dokaz, ta stranka može zahtijevati od suda da izda sudski nalog radi pribavljanja tog dokaza. (6) Ako sud odobri zahtjev za izdavanje sudskog naloga i ako je neophodno dodatno vrijeme da bi se nalog uručio, sud može odgoditi pretres i odrediti rok za pribavljanje dokaza" propisani su procedura i prava stranaka u postupku.
Ja sam se pismeno 3 puta obraćao sudu te između ostalog zahtijevao prije oko 50 dana da se naredi sudskoj policiji da preda snimke video nadzore te da mi se kopija uruči bar 7-8 dana ranije kako bih prema odredbi člana 9 imao odgovarajuće vrijeme za pripremu odbrane. Adekvatna odbrana bi uključivala detaljne preglede svih snimaka, upoređivanje sa zapisnikom sudske policije, uočavanje eventualnih falsifikata snimka, (isjecanje ili montiranje djelova), te priprema pitanja svjedocima o tom snimku i zabilješci koju su sačinili.

Na pretresu 20.04.2017. pošto je ignorisan moj pismeni zahtjev, ponovo sam usmeno ponovio zahtjev i istakao da se snimci moraju uručiti stranama u postupku najmanje 7 dana pred nastavak pretresa, kako ne bi došli u situaciju da se ponovo odgađa, da svjedoci uzalud dolaze ali kako se ispostavilo, snimci su zatraženi 21.04. dostavljeni već dopisom SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017. a narednih 20 dana nema nikakve reakcije sudije i snimci mi se ne dostavljaju čime je izvršen direktan udar na moja prava, onemogućava mi se adekvatna priprema odbrane i otimaju prava garantovana ustavom RS, član 23. Osim ovih snimaka zahtijevao sam da se naredi organima RS da mi predaju materijal sačinjen danonoćnim nadzorom te pregledom odnesenog računara, što je takođe pravo iz člana 23.
Ja sam recimo podneo zahtjev povodom istražnih radnji OT Bijeljina vezano za smrt načelnika kriminalističke policije, (priloženo u spis) kome sam 5 dana ranije predao dokaze o mafijaškim radnjama Stjepanović, Kovačevića i ostatka bande, na koji mi nikada nije odgovoreno ali nisam sada zahtijevao da se podaci o tome dostave, nego isključivo O MENI, vezano za pravo iz člana 23. I ovde sud nema šta da odlučuje i procjenjuje - dužnost je sudije da štiti prava garantovana ustavom i zakonima na šta je obavezuje član 6 ZOS-a.
Ignorišući moje zahtjeve i prava sudija Sekulić Cvijeta se svrstala na jednu stranu, stranu koja me je lažno prijavila, sakupljala podatke o meni, dužna je da mi ih preda a to neće da uradi da bi mi nanijela štetu a sebi pokušala osugurati prednost. Osim kršenja tog prava sudija saučestvuje i u napadu na moj život.
U prilogu "Replika na kriminal u vlasti" vidljivo je da postoje psihopate iz paradržavnih struktura koje me prate, koje znaju podatke izvan onoga što sam ja objavljivao na internetu, koji mi prijete a očito je da isti prate i sudiju kojoj je time takođe ugrožena sigurnost. Šta može uraditi neki od naoružanih psihopata koji imaju podatke o mom kretanju ako se slučajno hodajući gradom zadesim pored automobila u kome je sudija koju psihopate "štite". Da se dokaže ispali mi metak u leđa... možda pogodi i svima u zgradi donese olakšanje a možda i promaši pa im donese probleme, možda pogodi i mene i sudiju, možda samo sudiju.
BAŠ JE BRIGA SUDIJE SEKULIĆ ŠTO SE KRŠI PRAVO IZ USTAVA I ŠTO KO ZNA KOJE MAFIJAŠKE SKUPINE IMAJU PODATKE O MENI, ŠTO IMAJU PODATKE O MOM PROGRAMSKOM KODU ŠTO MAFIJA IMA VIDEO SNIMKE I SPREMA NOVE LAŽI A JA NEMAM NIŠTA OD TOGA...
Nisu ovo jedini razlozi za izuzeće a ima ih toliko da ih neću sve ni navesti. Kompletan zapisnik od 20.04.2017. je neregularan. Ima i izmišljenih djelova koji se nisu desili a više je toga što nije zabeleženo. Samo ću istaći da ne postoji nikakav razlog niti obrazloženje zbog čega se pretres odlaže ???
Ne postoji u zapisniku a izostavljeno je smišljeno jer sam ja to tražio jer se radi o greškama sudije. Prvi i glavni razloz su upravo pomenuti snimci a drugi je nepažnja osobe Sekulić Cvijete koja je potpisala poziv i stavila pečat suda na kome sam okrivljen za član 27 ZOJRIM-u. Iako sam pismeno ukazao na više članova koji se dovedeni u pitanje među kojima i relevantni član 167 "Pozivanje okrivljenog", (stav 3) sugerisao da se ne pozivaju svjedoci, jer za to neće biti potrebe, sudija opet nije učinila ništa i tek na pretresu kada sam usmeno saopštio da nisam okrivljen po članu 24 nego 27, bila je prisiljena da odgodi postupak a posljedica je da su 4 osobe uzalud dolazile...
S druge strane iako su dakle sva 4 predložena svjedoka PS Bijeljina, pozvana od strane osobe Sekulić Cvijete, nije se pojavio nijedan od svjedoka koje sam ja predložio što nedvosmisleno znači da se jednoj strani daje prednost i ispunjava sve što zažele iako imaju neograničen pristup dokumentaciji a meni se to uskraćuje i otimaju prava i od strane sudije.
Niti na jedan moj drugi prijedlog niti zahtjev nije bilo reakcije ni pismene ni usmene o čemu neću trošiti vrijeme na dalja opisivanja. Dovoljno je pogledati moje podneske i njihov sadržaj. Niti jedan sudija ne može biti objektivan u postupku gdje sam sa jedne strane ja a sa druge strane je mafijaška fašistička organizacija RS, koja plaće svoje sudije i zauzvrat traži prikrivanje mafijaških poslova u kojima učestvuje.
PREKRŠAJNI SUD U BJELJINI JE ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA - DOKAZ FALSIFIKAT RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10, RAZLIČIT OD ORIGINALA U SPISIMA SUDA I MUPA
PREKRŠAJNI SUD U BJELJINI JE FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA - DOKAZ SPIS 80 1 Pr 004323 11 Pr
Ne očekujem da bilo koji sudija postupa po zakonu, mada se nadam da ima i takvih ali neka se bar pripremi dovoljno dobro da odglumi nepristrasnost.

Sudija Sekulić Cvijeta me je očigledno potcijenila i sada ima dvije mogućnosti ili da nastavi sa kršenjem zakona koje ću ja evidentirati i objaviti ili da nadalje postupa po zakonu, nepristrasno te očekuje osvetu mafije koju je javno uputio šef bande Dodik Milorad, vezano za CRNU KNJIGU i "njihove ljude" u institucijama, koji će sprovesti gestapovske metode mafijaškog bosa. Svježi su primjeri sudija A-N.M. koja je suspendovana i optužena od strane tužilačke mafije iz Bijeljine, pravobranioca RS, D.N. koja je javno objavila da joj je prijećeno i ubrzo završila pod zemljom. Poslije likvidacija eksplozivom i automatima, mafija je prešla na sigurnije metode... druge metode kako je javno na ročištu zaprijetio kriminalac Gruhonjić Muhaned, sudiji LJ. M. o čemu sam pismeno obavjestio sud i NIKO ME NIKADA NIJE DEMANTOVAO.
Suštinski, meni je svejedno da li će ostati ista sudija ili će se predmet dodijeliti drugom. Kako god da bude pokazaću i dokazaću da je i sud i tužilaštvo i RS u cjelini FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA.
Na svakom narednom pretresu u drugim predmetima ako ih bude ako sudijska mafija nastavi da me napada i krši zakone i garantovana prava, pojavljivaće se samo nova imena novih kriminalaca i to će trajati sve dok ne srušim dodikav mafijaški režim ili dok sudije ne prestanu da izvršavaju naloge mafije...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU