utorak, 27. lipnja 2017.

ZAHTJEV I OBAVJEŠTENJE PO PREDMETU 80 1 PR 082502 17


S obzirom da je moj prethodni dopis ignirisan, da je prošlo više od 10 dana od roka koji sam naveo, primam k znanju i prihvatam činjenicu da je Prekršajni sud u Bijeljini ostao i dalje na liniji odbrane mafijaškog fašističkog režima na kome je bio i ranije, da nastavlja sa saučestvovanjem u pljački građana i države, ubistvima i teroru nad građanima i prikrivanjima tih zločina a poslednja žrtva režima je pravobranilac RS, koja se usudila progovoriti o kriminalu, pokušala zaštititi državne interese, suprotstavila se šefu bande a završila je 2 metra ispod zemlje...

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr

ZAHTJEV I OBAVJEŠTENJE PO PREDMETU 80 1 PR 082502 17

S obzirom da je moj prethodni dopis ignirisan, da je prošlo više od 10 dana od roka koji sam naveo, primam k znanju i prihvatam činjenicu da je Prekršajni sud u Bijeljini ostao i dalje na liniji odbrane mafijaškog fašističkog režima na kome je bio i ranije, da nastavlja sa saučestvovanjem u pljački građana i države, ubistvima i teroru nad građanima i prikrivanjima tih zločina a poslednja žrtva režima je pravobranilac RS, koja se usudila progovoriti o kriminalu, pokušala zaštititi državne interese, suprotstavila se šefu bande a završila je 2 metra ispod zemlje...
U interesu ekonomičnosti postupka i logike, zahtijevam da se prvo utvrdi postojanje ili nepostojanje kršenja prava garantovanih Ustavom RS, koja sam istakao, a osim prava iz članova 16, 23, 25, 27, 32, 48, ističem da je ugroženo i pravo na život, te pravo na imovinu, kao i da osim što krši prava građana, RS ne poštuje ni svoje obaveze kao što je član 10, 13 i prije svega član 45. S obzirom da dokaze i činjenice do kojih se došlo kršenjem zakona i prava sud ne može koristiti niti na njima zasnivati svoju odluku, kada se to utvrdi neće ni biti potrebno nastavljanje postupka posebno jer se radi u brutalnom razbojničkom i fašističkom napadu pripadnika mafije instaliranih u državnim organima ne samo na mene i moju porodicu nego na sve građane. S tim u vezi tražim da se otkažu pozivi svim svjedocima za dan 20.04.2017. jer neće biti potrebe za tim a ni vremena, sve i kad bi se ignorisali sva mafijaška i fašistička djelovanja RS, prema meni.
Na osnovu člana 164 - Obezbjeđenje prisustva svjedoka na pretresu i pribavljanje dokaza, stav "(5) Ako isprava nije dostupna stranci koja želi da je podnese kao dokaz, ta stranka može zahtijevati od suda da izda sudski nalog radi pribavljanja tog dokaza.:

ZAHTIJEVAM

1) OSIM VEĆ IZNESENIH ZAHTIJEVA U PRETHODNA 2 DOPISA A NA KOJIMA ĆU INSISTIRATI NA PRETRESU ISTIČEM DA NAMJERAVAM KORISTITI KAO DOKAZ SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU A KOJA JE U POSJEDU ORGANA REPUBLIKE SRPSKE:
- Predmete 80 1 Pr 000670 10, 80 1 Pr 004323 11 Pr, 80 1 Pr 004601 11 Pr, 80 1 Pr 007070 12 Pr, koji su u posjedu suda.
- Da sud izda nalog MUP-u RS, PS Bijeljina da na pretres donese svoj primjerak spisa 80 1 Pr 000670 10.
- Da sud izda nalog MUP-u RS, OJT Bijeljina, Osnovnom sudu i Okružnom sudu u Bijeljini da dostave dokaze da su mi uručili materijal, dokumentaciju, rješenja i privatnu imovinu traženu zahtjevima od 15.07.2016. koji sam primjerak već dostavio ovom sudu ili da se očituju da to nisu učinili, čime su napali na mene i garantovana prava.
2) OD SUDA ZAHTIJEVAM DA U SLUČAJU DA SE UPRKOS FAŠISTIČKOM RAZBOJNIČKOM KRŠENJU USTAVA I PRAVA, POKRENE DOKAZNI POSTUPAK U VREMENSKIM TERMINIMA KOJE SUD ODREDI POZOVU SLIJEDEĆI SVJEDOCI :
- Borovčanin Danko i Mićić Zoran, zaposleni u Sudskoj Policiji RS.
- Kovačević Novak, Prodanović Danka i Stjepanović Danica zaposleni u OJT Bijeljina.
- Aid Hanušić, Dijana Savić Božić i Dragoljub Đurić, zaposleni u Osnovnom sudu u Bijeljini.
- Milomir Čodo, Đonlić Mensur zaposleni u Okružnom sudu u Bijeljini.
- Žarko Ćosić, Darko Kovrlija, Srđan Gajić, Marinko Trakilović, Ilić Zoran i Torbica Milo, zaposleni u CJB Bijeljina.
3) OD SUDA TRAŽIM DA UPUTI NE NAREDBU NEGO POZIV GOSPODINU SUDIJI SAVIĆ JOVANU DA ISKLJUČIVO UKOLIKO TO ŽELI SVJEDOČI U OVOM POSTUPKU, S OBZIROM DA JE VEĆ DAO OGROMAN DOPRINOS U RAZOTKRIVANJU PRIPADNIKA MAFIJE UNUTAR ORGANA RS.
Svjedoke čije prisustvo mogu obezbjediti, pozvaću lično a takođe i dokumentaciju koju posjedujem a namjeravam je koristiti donijeću i predati sudu na pretresu. Svi svjedoci treba da svjedoče o postupanju državnih organa, o poštovanju ili nepoštovanju prava garantovanih ustavom o tretmanu koji se primjenjuje prema porodici Bajo o postupanju u slučaju kada građanin pristupa u zgradu sa dokazima krivičnih djela kod sebe o događaju od 15.12.2016. o odgovornosti za činjenicu da OJT Bijeljina "nema saznanja" o dokazu krivičnog djela ITD o falsifikatima zvanične sudske dokumentacije - sve razloge ne mogu izneti ovde kako bih spriječio pojedine svjedoke da pripreme lažne izjave a dokaze da je takvih bilo ranije dostaviću naravno na pretresu.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902


LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU