petak, 3. ožujka 2017.

PRITUZBA PROTIV MEDIĆ MIRE

Kada se sva analizira jasno je da je osoba Medić Mira saučesnik u prikrivanju kriminala jer nije ni pokušala utvrditi kako je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice i kako je došao u stanje u kome je sada a požurila je da donese "neredbu", (16.01.2017.) odmah po prijemu obavjesti sudije Savića sačinjene 11.01.1017. odnosno 5 dana ranije.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV TUŽIOCA MEDIĆ MIRE

Član 57. Disciplinski prekršaji tužilaca (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošu i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. Očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 7. propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

OBRAZLOŽENJE
Dana 16.01.2017. okružni tužilac Medić Mira, sačinila je NEIMENOVANI DOKUMENT - CEDULJKU, (prilog "OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.") kojim me obavještava da su svojom naredbom, (ne zna se ko su ti ONI) odlučili da se ne sprovodi istraga protiv više lica za više krivičnih djela... te da imam pravo u roku od osam dana podnjeti pritužbu u skladu sa članom 224, stav 4 ZKP-u...
Navedeni stav glasi "O nesprovođenju istrage, kao i o razlozima za to, tužilac ce obavijestiti oštećenog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Oštećeni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana uredu tužioca." U neimenovanom dokumentu - ceduljki, koji nazovimo "obavjest" ne postoji nikakvo objašnjenje, nijedan razlog, nikakav opis bilo koje radnje na osnovu koje je "UTVRĐENO" da "ne postoji osnov sumnje da su prijavljena lica izvršila navedena krivična djela".

Takozvanu "obavjest" sam primio poštom sutradan a 18.01.2017. zatražio uvid i kopiranje spisa po potrebi da bih argumentovano sačinio pritužbu. Kako je u OT Bijeljina već 7 godina na snazi USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, kojom se zabranjuje pristup svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo ubijene 23.07.2009. prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, u prizemlje je sišla službenica pisarnice da preuzme novu krivičnu prijavu ali spis nije donesen jer sudska policija nije izvjestila o tome. Tek na intervenciju pomenute službenice, veza je ponovo uspostavljena i poslije oko 20 minuta mi je saopšteno, (sudski policajac Zvjezdan Glamočić) da dođem sutradan na uvid u spis pošto je tužilac Medić tada zauzeta sa drugom strankom.
Tako sam sutradan 19.01.2017. ponovo po snježnom nevremenu otišao do zgrade ali tada mi se saopštava, (sudski policajci Mirko Jurković i Jovašević Vjekoslav) da podnesem pismeni zahtijev za pristup informacijama koji će biti razmotren.
Skrećem pažnju da je rok za odgovor na zahtjeve prema ZOSPI-a 15 dana, dok je rok za pritužbu svega 8 dana od kojih su 2 već prošla a na stranu to što se građani tretiraju kao budale i jedan dan im se saopštava jedno a sledeći dan drugo. Nadalje, ovde se ne radi o običnom zahtjevu za uvid u neki spis, nego o pravu na pritužbu po ličnoj prijavi za šta nije potrebno tražiti pristup zahtjevom jer se tako krši pravo iz člana 16 Ustava RS.
Očito je da OT Bijeljina nastavlja sa prikrivanjem ubistva, krijumčarenja i pljačke RS preko banaka pod kontrolom vlade, jer ne dozvoljava uvid u "istražne radnje" kojih nije ni bilo.
Ali ovo nije jedino razbojništvo osobe Medić Mire. Naime prilikom podnošenja krivične prijave pitao sam je zašto mi nije dostavila obavjest o svojoj odluci po samoinicijativno otvorenom bezveznom predmetu T14 0 KTA 0010617 14 od 21.03.2014, na šta je individua odgovorila "JA SAM TAKO ODLUČILA". Taj IDIOTSKI predmet je formiran poslije mog informativnog upita na koji nije odgovoreno a kako se vidi osoba Medić smatra da je tužilaštvo njena privatna firma pa kaže da se "podnosilac prijave Zdenko Bajo neće ponovo obavještavati"...
Istina je da OT Bijeljina kao servis mafije nikada me ni o čemu nije obavještavala, nego je sve podatke o kriminalu krila za šta je dokaz i "Zabiljeska 06.08.2010." koja nije vezana za osobu Medić ni njen kriminal ali otkriva šablon. Naime osoba Stjepanović Danica, kriminalac najgore vrste je tada sačinila zabilješku po mojoj krivičnoj prijavi a odluku ili obavjest o tome mi takođe nije dostavila. Posebno je zanimljivo da je zabilješka sačinjena 06.08.2010. a samo 4 dana kasnije sam sa sestrom tražio podatke o tome, te nam je saopšteno da OT Bijeljina nije više nadležno za ubistvo Ivone Bajo, pa smo tog dana i uhapšeni te zadržani 5 sati u privatnom zatvoru kriminalaca Dragoljuba Đurića i Borovčanin Danka, bez potvrde o lišenju slobode.
To razbojništvo kriminalaca iz OT Bijeljina nema veze sa kriminalom Medić Mire ali je bitno istaći da ni o toj zabilješci - ceduljki, ne možemo je nazvati ni obavještenjem ni odlukom ni naredbom, nisam dobio pismeni dopis, tako da je jasno kako je tvrdnja osobe Medić da me neće obavještavati o nečemu o čemu nikada nisam bio obavještavan, NAJOBIČNIJA BUDALAŠTINA a osoba Medić Mira se deklarisala kao kriminalac, sluga mafije kao i Stjepanović Danica i kompletna OT Bijeljina.
Da to nije samo moje subjektivno mišljenje može se zaključiti i iz dopisa sudije Jovana Savića iz Osnovnog suda u Bijeljini, koji je direktno vezan za krivičnu prijavu i krivična djela za koja osoba Medić Mira nije učinila nikakve istražne radnje. Prilog "Sudija Savić obavjest 11.01.2017." pokazuje da sud nema nikakvih saznanja o tome kako je oštećen materijalni dokaz "dječji ruksak" jer to nije evidentirano ni u zahtjevu policije ni u sudskom zapisniku.
Ali jeste u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" a kako to izgleda vizuelno može se vidjeti u prilogu "Dokazni predmeti".
Kada se sva analizira jasno je da je osoba Medić Mira saučesnik u prikrivanju kriminala jer nije ni pokušala utvrditi kako je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice i kako je došao u stanje u kome je sada a požurila je da donese "neredbu", (16.01.2017.) odmah po prijemu obavjesti sudije Savića sačinjene 11.01.1017. odnosno 5 dana ranije.
Dakle osoba Medić Mira me sada 18. i 19. 01.2017. sprečava da ostvarim uvid u spis, u predmetu za koji mi nije dostavila ne Naredbu, ni obavjest nego neko ceduljče, a 21.03.2014. nije dostavila čak ni ceduljče nego je sačinjena samo neka zabilješka koju sam dobio tek mnogo kasnije u sudskoj parnici protiv RS...

PRILOZI

OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.
Zabiljeska 21.03.2014.
Zabiljeska 06.08.2010.
Sudija Savić obavjest 11.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902