ponedjeljak, 6. veljače 2017.

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

Generalno ovo dokazi ukazuju da se i dalje krše moja prava garantovana ustavom od kojih potenciram one iz članova 16 i 23, da tužena RS nikada nije utvrdila kako je oštećen materijalni dokaz ubistva, što je prema ZKP-u obavezuje na pokretanje nove istrage, jer se radi o novom dokazu a s obzirom da nije htjela priznati kako o oštećenju "NEMA POJMA" tužena RS me je lažno optužila za ugrožavanje sigurnosti i izdala fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo. Ovi dokazi jasno pokazuju da su sve radnje tužene bile smišljene, da mi je šteta nanesena sa ciljem da se osigura nesmetana pljačka milijardi maraka preko banaka pod kontrolom tužene...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
Predmet: 80 0 P 056780 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
1000000 KM

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice i kršenja prava koja sam naveo u tačci "C" vezano za lažnu prijavu za "ugrožavanje sigurnosti", posljedica Naredbe Okružnog suda u Bijeljini. Poslije 30 mjeseci istražnih radnji tužena RS je konstatovala da je prijava neosnovana. Okružni sud u Bijeljini koji nije bio objektivan niti nepristrasan tada kada je bez ikakve argumentacije izdao Naredbu za pretres i oduzimanje računara, ne može biti objektivan ni sada kada se utvrđuju posljedice te odluke i odgovornost Okružnog suda u Bijeljini za nanesenu štetu...
Bijeljina 23.12.2016. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.

OBRAZLOŽENJE
Prije svega ističem činjenicu da nijedan od dokaza koje sad predlažem nisam imao u svom posjedu ni u vrijeme podnošenja tužbe niti do pripremnog ročišta. Sve dokumente sam dobio poslije pripremnog ročišta, neke po okončanju postupka, neke i ranije pa sam ih i predlagao tokom rasprave ali ih sud niie prihvatao pod izgovorom, citiram "sud iste ne može prihvatiti obzirom da se predmet nalazi u fazi glavne rasprave" te navodim dio ZAPISNIKA SA GLAVNE RASPRAVE Broj: 80 0 P 056780 14 P, Bijeljina, 08.07.2015. godine gdje sud donosi:

"R j e š e n j e
Vezano za nove dokaze koje je tužilac predložio u posljednjem pismenom podnesku od 29.06.2015. godine kao i za dokaze koje je tužilac predložio 27.05.2015. godine, sud iste ne može prihvatiti obzirom da se predmet nalazi u fazi glavne rasprave. Takođe sud konstatuje da je tužilac u podnesku od 29.06.2015. godine ponovo predlagao određene dokaze kako je u ovom podnesku navedeno a koje je sud ranije odbio odnosno čije sprovođenje nije dozvolio a pozivajući se na čl. 81. ZPP-a, te sud konstatuje da je o ovim prijedlozima već odlučio da iste nije usvojio te da ostaje kod takve odluke. Što se tiče prijedloga da se u ovoj pravnoj stvari saslušaju svjedoci a kako je to tužilac navodio u svom pismenom podnesku i na okolnosti kako je to naveo i na pripremnom ročištu od 20.08.2014. godine, sud donosi sledeće:
R j e š e n j e
Sud odbija ovakav prijedlog tužioca kao suvišno a imajući u vidu i predložene materijalne dokaze tužioca.
"
Prije argumentacije za ponavljenje postupka vezano za nove dokaze predlažem da se u ponovljenom postupku saslušaju svi svjedoci koje sam predlagao i ranije te Okružni sudija Đonlić Mensur, Okružni tužilac Šabić Muris, Načelnik kriminalističke policije Darko Kovrlija, vezano za kršenje prava iz Člana 23 Ustava RS, nedostavljanje materijala o pregledu oduzetog računara i nadzora nada mnom, te okolnosti zbog kojih je izdata naredba za pretres po prijavi za ugrožavanje sigurnosti. Osim njih trebalo bi da svjedoče i sledeće osobe s obzirom da iz novih dokaza proizilazi da je činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno.
Već sam obrazložio zašto bi svako od njih trebao svjedočiti i ukoliko ovaj prijedlog bude prihvaćen zbog novih dokaza, bavićemo se i temom razloga a sada navodim samo imena osoba koje su trebale biti saslušane a nisu jer bi prilikom njihovog ispitivanja razotkrio sav kriminal službenika tužene RS.
1) Debeljević Milorad, zamjenik glavnog tužioca, 2) Marković Dragoslav, inspektor MUP-a, 3) Stjepanović Danica, okružni tužilac, 4) Kovačević Novak, glavni okružni tužilac, 5) Borovčanin Danko, Mićić Zoran, Čavić Zoran - sudski policajci, 6) Petrović Mitar, Majke Jevrosime 20 / 76300 Bijeljina, 7) Maksimović Bojan i Jovičević Zoran, inspektori MUP-a.
NOVI DOKAZI I NJIHOVA VRIJEDNOST:
Podsjećam da sam izveo više dokaza gdje sam ukazivao na postojanje materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo, dječji ruksak, dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak je zamrljan hemijskim sredstvom. Taj dokaz je skinuo sa ubijene djevojčice portir Bobar grupe Blagiša Sofrenić, da bi prikrio ubistvo i krijumčarenje kamionom koji je pobjegao, prošao je kroz ruke policije i tužilaštva, završio u sudskom depou a da niko nije uočio u kakvom je stanju, bar to nije javno saopšteno.
5 godina na moje pismene zahtjeve i više stotina dolazaka nije bilo odgovora prema zakonu nego je "odgovor" bio ZABRANA PRISTUPA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE, a moje tvrdnje iako sam prezentovao fotografije su okarakterisane kao riječi psihički poremećenog narkomana, koji je valjda slikao neki drugi ruksak ili načinio foto montažu. Suštinski sve štetne radnje su posljedica sakrivanja tog materijalnog dokaza a danas je jasno da nije u pitanju samo prikrivanje ubistva i šverca nego je u toku bila pljačka kako se do sada zna oko 2 milijarde maraka, preko Bobar banke te BIB i Banke Srpske, sve pod kontrolom tužene RS, odnosno pod kontrolom mafije instalirane u državnim organima.
Dokaz "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" OD 15.04.2015. je zvanični dokument tužene RS i u njemu se konstatuju oštećenja kakva sam i opisivao 5 godina unazad a na prilogu "Dokazni predmeti" je nekoliko slika koje pokazuju da je presječen kaiš ali i polomljena vođica rajfešlusa usljed snažnog udara nekog metalnog predmeta koji je i ubio djevojčicu. OVE ČINJENICE NIJE UTVRDILA TUŽENA ALI ME JE ZATO 5 GODINA SPREČAVALA DA UKAŽEM NA NJIH...

Potom "080-0-Su-15-000027(-13) 29.10.2015." pokazuje da mi Osnovni sud odobrava uvid u predmete, poslije čaga sam pribavio još neke važne dokaze i to: "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." u kome nisu opisana oštećenja ruksaka. Prilog "Fotosi ruksaka" pokazuje sadržaj koji je opisan ali se na prvoj slici jasno vidi da je kaiš presječen prije smještaja u depo, kada su ga fotografisali službenici tužene RS a onda su po naredbi to prikrili.
Naredba za deponovanje 05.01.2010. izdata je da bi se uskladištila metalna korpa koje je bila na vještačenju i vidljivo je da su ovde precizno navedena oštećenja za razliku od ruksaka gdje se to izbjeglo. Istom prilikom pribavio sam i sledeće dokumente: Zapisnik o uvidu 21.01.2010. Dopis OT Bijeljina 03.02.2014. Dopis OT Bijeljina 11.03.2015. Dopis OT Bijeljina 12.03.2015. Zabiljeska sudije 03.03.2015. a cijela procedura je pokrenuta zahtjevima, Osnovnom sudu i OT Bijeljina od čega prilažem "Zahtjev tuzilastvu za povrat predmeta" od 27.02.2015. na koji nije bilo odgovora sve dok se nisam obratio sudu.
Na dokazu "Osnovni sud 80 0 K 065167 15" od 03.03.2015. vidljivo je da ima 11 stavki, kao i na jednom od već navedenih dokumenata ali je vraćeno samo 10 stavki, bez metalne korpe.
DAKLE, TUŽENA RS JE VRATILA JEDAN PREDMET OŠTEĆEN - UNIŠTEN, (RUKSAK) A JEDAN NIJE VRATILA UOPŠTE, (KORPA) I PREMA ODGOVORIMA I REAKCIJI ORGANA TUŽENE NIKO NE ZNA KAKO JE OŠTEĆEN RUKSAK SKINUT SA UBIJENOG DJETETA NITI GDJE JE NESTALA KORPA...
U prilogu "IT-38-15 od 26.10.2015." OT Bijeljina koje je vodilo istragu NE ZNA, kako je oštećen ruksak i prebacuje odgovornost na policiju i sud. U dokazu "Zahtjev MUP-u 10.11.2015." postavljam pitanje i o ruksaku i o računaru koji mi je oduzet a MUP uopšte ne odgovara ništa vezano za računar dok za ruksak upućuje na OT Bijeljina, (Odgovor Mup-a 18.11.2015.). Napominjem da sam izveo dokaze kako sam još 2010-te, pa 2011-te uputio identične zahtjeve MUP-u i OT Bijeljina na koji nisu htjeli da odgovore te odgovaraju tek pošto je ova parnica ušla u fazu glavne rasprave.
PREMA SOPSTVENOM PRIZNANJU ZVANIČNIH ISTRAŽNIH ORGANA TUŽENE ONI NEMAJU POJMA KAKO JE MATERIJALNI DOKAZ KOJI JE UBIJENA DJEVOJČICA NOSILA PREKO RAMENA, PRESJEČEN, GDJE JE DIO KAIŠA I ZAŠTO JE OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM.
Prilog "Zahtjev za OT Bijeljina" ima za temu oduzeti računar i prikrivanje materijala o pregledu a na 10 tačaka stigao je odgovor "OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015." u kome se prvi put priznaje pregled računara ali i dalje krije materijal o tome.
Dokaz "Zahtjev RTRS 30.12.2015." i "Odgovor RTRS IT-44-15 12.01.2016." pokazuju da je jedina osoba koja je službeno postupala iz OT Bijeljina vezeno za lažnu prijavu protiv mene, okružni tužilac Šabić Muris a tužena RS je osobe Stjepanović Danicu, Kovačević Novaka, Debeljević Milorada i Gruhonjić Muhameda, zaštitila u krivičnim i parničnim predmetima smišljeno lažno predstavivši da su tada službeno postupali... sve sa ciljem da se omogući nesmetani nastavak pljačke preko Bobar grupe.
I na kraju moji pokušaji da ostvarim prava garantovana ustavom, vezano za prava iz člana 23, (pregled računara i materijel o nadzoru), člana 16 o naredbi zabrane pristupa, odgovore o oštećenju privatnog vlasništva, nastavljeni su 15.07.2016. zahtjevima OT Bijeljina, Sudovima i CJB Bijeljina, (Zahtjev Osnovnom sudu 15.07.2016. i Zahtjev za OT Bijeljina 15.07.2016.) na šta nije bilo rezultata jer MUP i Osnovni sud uopšte nisu odgovorili a OT Bijeljina i Okružni sud su poslali dopise, (Okružni sud odgovor 07.09.2016. i OT Bijeljina IT-23-16) iz kojih se vidi da nemaju namjeru poštovati ustav, nastavlja se sa prikrivanjem dokumentacije i prikrivanjem zločina...
Prilozi "Presuda 80 0 P 039222 15 Gž" i "Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž" pokazuju da je tužena RS, kršila te i dalje krši pravo garantovano članom 23 Ustava RS. Naime u priklopljenom predmetu 80 0 P 043325 12 P2, istakao sam kao jednu od tačaka baš to pravo vezano za neuručivanje materijala o pregledu oduzetog računara a tužena RS se u presudama nije dotakla te teme nijednom riječju te je čak lažno predstavljeno u dokazu "Presuda 80 0 P 039222 15 Gž" da je istraga protiv mene obustavljena još 2010-te i da na računaru uopšte nije vršeno vještačenje, (druga strana drugi red) iako tako nešto Pravobranilaštvo RS nikada nije tvrdilo.
Nasuprot tome u dokazu "Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž" na drugoj strani se priznaje vršenje istražnih radnji koje sam dokazao prilogom "OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.". Dakle tužena RS mi je smišljeno kršila i otimala prava garantovana Ustavom RS, odbijajući da preda materijal o vještačenju računara, odbijajući da to i pomene u tužbi za utvrđenje, sve dok nije okončala parnice i tek onda potvrđuje istražne radnje ali i dalje odbija uručenje materijala na kome se vjerovatno nalaze moji programski kodovi. Jedan od zahtjeva u ovoj tužbi je bio da tužena prekine sa radnjama kojima povređuju prava ličnosti tužioca a sada je jasno da su ta prava kršena kao i da se i dalje ne poštuju.


Generalno ovo dokazi ukazuju da se i dalje krše moja prava garantovana ustavom od kojih potenciram one iz članova 16 i 23, da tužena RS nikada nije utvrdila kako je oštećen materijalni dokaz ubistva, što je prema ZKP-u obavezuje na pokretanje nove istrage, jer se radi o novom dokazu a s obzirom da nije htjela priznati kako o oštećenju "NEMA POJMA" tužena RS me je lažno optužila za ugrožavanje sigurnosti i izdala fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo. Ovi dokazi jasno pokazuju da su sve radnje tužene bile smišljene, da mi je šteta nanesena sa ciljem da se osigura nesmetana pljačka milijardi maraka preko banaka pod kontrolom tužene...

PRILOZI

Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
080-0-Su-15-000027(-13) 29.10.2015.
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009
Fotosi ruksaka
Naredba za deponovanje 05.01.2010.
Zapisnik o uvidu 21.01.2010.
Dopis OT Bijeljina 03.02.2014.
Dopis OT Bijeljina 11.03.2015.

Dopis OT Bijeljina 12.03.2015.
Zabiljeska sudije 03.03.2015.
Zahtjev tuzilastvu za povrat predmeta
Osnovni sud 80 0 K 065167 15
IT-38-15 od 26.10.2015.
Zahtjev MUP-u 10.11.2015.
Odgovor Mup-a 18.11.2015.
Zahtjev za OT Bijeljina

OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Zahtjev RTRS 30.12.2015.
Odgovor RTRS IT-44-15 12.01.2016.
Zahtjev Osnovnom sudu 15.07.2016.
Zahtjev za OT Bijeljina 15.07.2016.
Okružni sud odgovor 07.09.2016.
OT Bijeljina IT-23-16
Presuda 80 0 P 039222 15 Gž
Rješenje 80 0 P 039222 16

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902