utorak, 15. studenoga 2016.

REVIZIJA NA 80 0 P 039222 16 GVLŽ

Prije svega važno je istaći da je preko Bobar banke u Bijeljini pokradeno više stotina miliona KM a saučesnici i logistička podrška u tome su okružni tužioci i sudije u Bijeljini. Pripadnici zločinačke organizacije su nesporno i akteri ovog postupka, osobe Vakičić Željka i Đonlić Mensur, (druga lica sada neću pominjati).
Osim brojnih kriminalnih radnji počinjenih tako što je smišljeno kršila zakonske odredbe, osoba Vakičić je naredila sudskoj policiji da mi oduzme laptop kako bi me spriječila u izvođenju dokaza što nije ušlo niti u jedan dokument ovog spisa, te sam to razbojništvo morao dokazivati naknadno. Osoba Đonlić Mensur je kao pripadnik mafije izdao naredbu da mi se računar oduzme, omogućio da se podaci unište, odbio da mi dostavi podatke o otvaranju što je obavezno ZOKP-u, odbio da izvrši kontrolu ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao prilikom primopredaje, (prilog "Zahtjev za kontrolu") a onda odbija godinama da mi uruči materijal o otvaranju računara i nadzoru nada mnom koji tražim u skladu sa garantovanim pravom iz čana 23 Ustava RS i na kraju ovog višegodišnjeg razbojništva ta osoba ĐONLIĆ MENSUR, bi kao trebala nepristrasno da predsjedava vjećem koje je donijelo odluku u navedenom rješenju !!!???
No pošto su sudovi u Bijeljini ustrojeni kao klasične zločinačke fašističke organizacije od njih i ne očekujem ništa drugo nego organizovani kriminal. Ne bi bilo nikakvo čudo da osoba Đonlić Mensur, recimo skrivi saobraćajnu nesreću i nanese povrede pješaku a onda predsjedava sudskim vjećem u postupku za nadoknadu štete koji je pokrenuo oštećeni.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 039222
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
1000000 (milion) KM

NAPOMENA: Prema odredbi člana 243 ZOPP-u, revizija na presudu se dostavlja Osnovnom sudu u Bijeljini, ali će identična kopija iste biti informativno proslijeđena direktno Vrhovnom sudu RS...

REVIZIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 039222 16 Gvlž od 13.10.2016.

Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijanu presudu.

Rješenje doneseno 13.10.2016. od strane drugostepenog (Okružnog suda u Bijeljini) se pobija u cjelini:
1) zbog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209 ZOPP-u, koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom
2) zbog pogrešne primjene materijalnog prava i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

a) Osoba Đonlić Mensur je bio sudija u krivičnom postupku koji je naredio oduzimanje računara, predmeta ovog parničnog spora i morao je zatražiti svoje izuzeće iz sudskog vijeća zbog sukoba interesa i pristrasnosti.
b) Osoba Đonlić Mensur bi bio svjedok u ponovljenom postupku gdje bi opisivao sve svoje kriminalne radnje koje su i uzrokovale podnošenje tužbe.
c) Osoba Đonlić Mensur kao jedan od krivaca za nastalu štetu bi prema ZOO, bio potencijalno odgovoran za nadoknadu troškova s obzirom da tužena ima pravo u zakonskom roku namiriti se od lično odgovornih lica...

OBRAZLOŽENJE
Prije svega važno je istaći da je preko Bobar banke u Bijeljini pokradeno više stotina miliona KM a saučesnici i logistička podrška u tome su okružni tužioci i sudije u Bijeljini. Pripadnici zločinačke organizacije su nesporno i akteri ovog postupka, osobe Vakičić Željka i Đonlić Mensur, (druga lica sada neću pominjati). Osim brojnih kriminalnih radnji počinjenih tako što je smišljeno kršila zakonske odredbe, osoba Vakičić je naredila sudskoj policiji da mi oduzme laptop kako bi me spriječila u izvođenju dokaza što nije ušlo niti u jedan dokument ovog spisa, te sam to razbojništvo morao dokazivati naknadno.
Ja sam dakle pismeno zahtijevao da mi se omogući izvođenje dokaza na laptopu a onda je osoba Vakičić Željka izdala usmenu naredbu sudskoj policiji da mi se oduzme dokazno sredstvo. To ista osoba u dokumentu, 080-0-Su-16-000025(-4) od 03.05.2016. (koji istina potpisuje sekretar ali je izvor Vakičić) opisuje riječima "Navedeni računar se privremeno nalazio na portirnici, samo do davanja odobrenja postupajućeg sudije za korištenje računara na zakazanom ročištu". No u drugom prilogu "Osnovni sud odgovor od 12.07.2016." ista osoba Vakičić na kraju druge strane lično priznaje da ne postoji nijedan pisani dokument vezan za davanje odobrenja za korištenje računara, (laptopa).
Iz ova dva priloga se vidi da je osoba Vakičić izdala naredbu da mi se otme laptop i tako me spriječi da lično izvodim dokaze a to razbojništvo nije nigdje evidentirano niti je uopšte donosila odluku da mi dozvoli korištenje laptopa. Ovde je još bitno da je BEZ MOG PRISUSTVA, u 2 navrata vršila uvid uz pomoć stručne osobe, što se može tretirati kao vještačenje a o uvidu je stručno lice iznjelo svoj stav : DA SU SVI PROGRAMI RAĐENI NA ISTI NAČIN TE DA SU ISTI KORACI PRILIKOM INSTALACIJE, a kad se ima u vidu da je jedan od koraka unošenje koda za raspakivanje 29111965, koji je datum mog rođenja, da se programi raspakuju u folder "Zdenko" što je moje ime, jasno je da je sud uvidom i vještačenjem utvrdio moje autorstvo nad programima ali osoba Vakičić nije ni jednom riječju pomenula vezu koda za raspakivanje i datuma mog rođenja navedenog u prilogu "Naredba za pretres" koji je potpisala osoba Đonlić Mensur, a koja je evo predsjedavala sudskim vijećem i donosila odluku o posljedicama kriminala koje je on lično izvršio.

DAKLE OSOBA ĐONLIĆ MENSUR NIJE UOPŠTE SMIO BITI ČLAN SUDSKOG VIJEĆA OVOG PARNIČNOG JER JE BIO SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK U KRIVIČNOM POSTUPKU, KOJI JE BEZ IJEDNOG ARGUMENTA IZDAO NAREDBU ZA ODUZIMANJE RAČUNARA NA ČIJEM SU HARD DISKU BILI PROGRAMSKI KODOVI A KOJI SU I PREDMET OVE PARNICE.
Drugim riječima, osoba Đonlić Mensur je kao pripadnik mafije izdao naredbu da mi se računar oduzme, omogućio da se podaci unište, odbio da mi dostavi podatke o otvaranju što je obavezno ZOKP-u, odbio da izvrši kontrolu ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao prilikom primopredaje, (prilog "Zahtjev za kontrolu") a onda odbija godinama da mi uruči materijal o otvaranju računara i nadzoru nada mnom koji tražim u skladu sa garantovanim pravom iz čana 23 Ustava RS i na kraju ovog višegodišnjeg razbojništva ta osoba ĐONLIĆ MENSUR, bi kao trebala nepristrasno da predsjedava vjećem koje je donijelo odluku u navedenom rješenju !!!???
No pošto su sudovi u Bijeljini ustrojeni kao klasične zločinačke fašističke organizacije od njih i ne očekujem ništa drugo nego organizovani kriminal. Ne bi bilo nikakvo čudo da osoba Đonlić Mensur, recimo skrivi saobraćajnu nesreću i nanese povrede pješaku a onda predsjedava sudskim vjećem u postupku za nadoknadu štete koji je pokrenuo oštećeni.
Kako je RS, što je opšte poznato opljačkala samo preko 3 banke 2 milijarde maraka, to je i svaki sudija kao pripadnik vlasti saučesnik u krađi, saučesnik u lažnoj prijavi protiv mene i uništavanju programskog koda, saučesnik u prikrivanju krijumčarenja narkotika 23.07.2009. i prikrivanju ubistva Ivone Bajo istog dana. Svakoga sudiju, okružnog tužioca, inspektora... smatram saučesnikom u svemu navedenom i u ubistvu, kao da su je svojim rukama lično proboli kroz grudni koš.
Motivi su njihovi dakle jasni a očito ima i mnogo pojedinačnih te prilažem i dokaz "Stambeni kredit". Iz njega se vidi da je osoba Vakičić, 2007-e, bezuspješno konkurisala u Apelacionom sudu u Brčkom a onda je dobila i posao i kredit 2009-te u Bijeljini. Kredit je bio preko lopovske Hypo banke, koju je u kriminalu naslijedila mafijaška Bobar banka a osoba Vakičić sada otplaćuje svojim kriminalnim postupanjem kredite iz prošlosti i prikriva zločine onih koji su je postavili na mjesto sudije a ista stvar je i sa ostalim kriminalcima sudijama u Bijeljini.

Ali da se vratim argumentaciji vezano za pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje te prvo citiram "razlog" zbog koga se odbija moj prijedlog:
"Naime, i ako se prihvate tvrdnje tužitelja da su na oduzetom računaru vršene istražne radnje (što je bilo i za očekivati, jer je to cilj oduzimanja, inače bi taj postupak bio besmislen), te da je pri tom, moguće je i počinjena određena šteta tužitelju, to ipak nije dovoljno da se donese povoljnija odluka za tužitelja. Naime, obim i visina počinjene štete se mora izvjesno dokazati, a teret dokazivanja je bio na tužitelju, u skladu sa pravilima postupka iz člana 7 ZPP-a RS. Da bi se to valjano utvrdilo, u prethodnom postupku je bilo nužno stručno vještačenje (po vještaku informatičko-tehničke struke) koji bi utvrdio stanje tužiteljevog vraćenog računara, te imajući u vidu tužiteljeve navode, stručno, objektivno i razložno objasniti je li on ispravan, šta mu nedostaje, mogu li se ti nedostaci otkloniti i koliko bi to sve koštalo."
A sada citiram "razloge" iz pravosnažne presude od 01.06.2015.:
"Za svoju odluku prvostepeni sud je dao jasne i argumentovane razloge koji imaju činjeničnu i pravnu osnovu, a stečeno uvjerenje opravdao savjesnom i brižljivom ocjenom svakog dokaza ponaosob, svih dokaza u njhovoj međusobnoj povezanosti, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka, zbog čega činjenično utvđenje i pravni zaključak prvostepenog suda ispravnim prihvata i ovaj sud. Ovo iz razloga što i pod predopstavkom da je tačna tvrdnja tužioca da su programi uništeni, iz podataka spisa prizilazi da postoji samo lice koje je štetu pretrpilo, a to je tužilac, ali, da bi došlo do odgovornosti tužene za štetu, tužilac je morao dokazati da je baš tuženi počinio štetu, kao i radnju kojom je ta šteta počinjena, što u ovom sporu nije slučaj. Stoga nema osnova za odgovornost tužene za štetu, niti po Zakonu o obligacionim odnosima-čl.154 st. č1.266 st2, („Sl.list SFRJa br.29/78 do 57/89, te „Sl.glasnik RS“ br. 17/93 do 74/04), niti po č1.17 stl. Ustava Republike Srpske, („Sl.glasnik RS“ br.21/92 do 117/05), niti po čl.102 Zakon o radu.(„Sl. glasnik RS“ br.55/07). Odustankom tužene, tj. njenog organa od prijedloga za gonjenje tužioca, otpao je osnov po kome je privremeno oduzeta roba u vlasništvu tužioca i oduzeta roba je vraćena, bez da je vještačena i bez da je ispravnost utvrđena kako kod oduzimanja predmeta, tako i kod vraćanja, pa tvrdnja žalbe,da je tužilac autor uništenih programa kod ovakvog stanja činjenica ne može biti od uticaja na drugačiju odluku suda u konkretnom sporu."
Iz obrazloženja ovde pobijanog rješenja se vidi da sudsko vijeće uopšte ne zna šta je predmet spora i osnov za nadoknadu štete. Nije uopšte bitan računar niti sam tražio odštetu od par stotina maraka za kvar na njemu nego se radi o programskom kodu za oko 130 instalacijskih paketa, koje niko ponovo ne može napisati niti znati njihovu vrijednost ali može tužena RS da mi ih vrati ako je vještačila računar i bekapovala (kopirala sadržaj hard diska) o čemu je godinama odbijala da se izjasni. Dalje ono što osobi Đonliću i sudskom vijeću sada izgleda logično "da su vršene istražne radnje i vještačenje na oduzetom računaru jer bi inače taj postupak bio besmislen" nije bilo logično sudskom vijeću kod pravosnažnosti prvostepene presude jer tvrde da "Odustankom tužene, tj. njenog organa od prijedloga za gonjenje tužioca, otpao je osnov po kome je privremeno oduzeta roba u vlasništvu tužioca i oduzeta roba je vraćena, bez da je vještačena i bez da je ispravnost utvrđena kako kod oduzimanja predmeta, tako i kod vraćanja".


Dakle prvo sudsko vijeće kod potvrde prvostepene presude ima stav da nije bilo istražnih radnji na računaru, (koje su mogle dovesti do uništavanja podataka) i te istražne radnje su se krile godinama a sada drugo vijeće kaže da je logično što je računar pregledan jer bi da to nije učinjeno sve bilo besmisleno...
IMA LI KRAJA GLUPOSTIMA KOJE PIŠU I POTPISUJU TAKOZVANE SUDIJE FAŠISTIČKOG MAFIJAŠKOG REŽIMA ???
Na kraju podvlačim da sam zahtijevao kontrolu ispravnosti prilikom primopredaje računara što je kriminalac Đonlić odbio da izvrši, pa je jasno da je time htio sakriti činjenicu da su svi podaci sa hard diska izbrisani i to je radnja kojom se dokazuje uzročno posljedična veza. Pošto je znao da su podaci izbrisani, nije htio izvršiti kontrolu i nikada nije dostavio podatke o pregledu što je bilo LOGIČNO da učini ali nije pošto je kriminalac najgore vrste kao i Vakičić...
Informativno obavještavam FAŠISTIČKU ZLOČINAČKU BANDU RS da im nije uspio plan o presretanju i otimanju materijala koji sam poslao za Strazbur. Iz priloga "Pošte srpske" vidi se da je moja pošiljka "nestala" što sam predvidio kao mogućnost.

Neću sada navoditi druga razbojništva lopovske bande RS oko ovoga, nego joj samo "zabijam prst u oko" dokazom da je materijal poslat u Strazbur iz Švajcarske, (prilog "Cirih pošta").
O SVIM DALJIM RADNJAMA FAŠISTIČKOG MAFIJAŠKOG REŽIMA BIĆE OBAVJEŠTENA JAVNOST I SUD U STRAZBURU...

PRILOZI

080-0-Su-16-000025(-4) od 03.05.2016.
Osnovni sud odgovor od 12.07.2016.
Naredba za pretres
Zahtjev za kontrolu
Stambeni kredit
Pošte srpske
Cirih pošta


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902