četvrtak, 14. srpnja 2016.

PRITUžBA NA RAD NAČELNIKA SP

Pripadnici OT Bijeljina i sudske policije su se pravili ludi kao da ne vide slike dokaza koje donosim, slike sa kojima sam hapšen a da niti u jednoj zabilješci to nije pomenuto jer u stvari ja treba da se predstavim kao ludak a okružni tužioci savršenstva majke prirode, koji "časno i profesionalno" rade svoj posao, kao i sudska policija koja ih štiti od "poremećenog psihopate" koji je eto "nezadovoljan postupanjem" tužilaštva bez ikakvog realnog razloga te je očito sve samo posljedica šoka usljed pogibije sestričine. To je matrica gluposti koju je smislio Borovčanin sa Kovačevićem, da se piše u zabilješkama uz najstrožiju naredbu da postojanje dokaza koji sam svima pokazao ni u kom slučaju ne smiju pomenuti u tekstovima zabilješki...
OVO JE SLIKA STANJA I TUŽILAŠTVA I SUDSKE POLICIJE I RS U CJELINI JER NE POSTOJI PRAVNA DRŽAVA NEGO DIKTATURA MAFIJE KOJOJ JE NA ČELU DODIK MILORAD A LOGISTIKU PRUŽAJU OSOBE POPUT KOVAČEVIĆA, STJEPANOVIĆ I BOROVČANINA.

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

Najveći doprinos i zaslugu za razotkrivanje nezakonitih i čak kriminalnih radnji koje ću opisati u nastavku ima gospodin Željko Dragojević koji ne samo da je profesionalno odgovorio dopisom SU/SP-232/15 od 28.04.2015 nego i odobrenjem o kopiranju zabilješki SU/SP-706-1/12. Osim toga ističem da je najveći dio sudskih policajaca u Bijeljini bio uvjek pristojan i ljubazan osim osoba Goran Maksimović, koji je svojevremeno prvo slagao da niko iz komande nije tu pa zgužvao dokumente i htio ih baciti u kantu za otpatke, te Zoran Čavić koji je prema instrukcijama načelnika lažno svjedočio pred sudom o čemu sam vam već dostavio dokaze. Mićić Zoran je s obzirom da ga uvjek isturaju u "vatru" vjerovatno pod najvećim pritiskom jednom prilikom kada sam se pozvao na prava iz Ustava RS, (05.09.2012.) rekao citiram: "Na glavu si mi se više popeo, ne treba ti dati nikakva prava nego takve ko što si ti trebe zatvorit na Sokolac", Ista osoba se nije pojavila na suđenju 03.12.2012. iako je najavljen kao 1. svjedok, vjerovatno od stida. Po čijim sugestijama bi me poslao na Sokolac i ko je Čaviću naredio da laže kako se prema meni primjenjuje isti tretman kao i prema svim drugim građanima, da li načelnik ili sopstvena pamet, neće vam biti teško otkriti.
Na osnovu člana 71 Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske:
1) Fizička i pravna lica mogu da podnosu pritužbe na rad i u vezi sa radom službenika Sudske policije, koje moraju biti potpisane od strane podnosioca pritužbe.
2) Po pritužbama postupa inspektorat Sudske policije uz znanje i saglasnost direktora Sudske policije.
3) Postupanje po pritužbama utvrđuje se pravilima koje donosi predsjednik Vrhovnog suda.

PRITUŽBA NA RAD NAČELNIKA SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI

Obavještavam vas da ovim dopisom ne tražim kažnjavanje osobe Borovčanin Danka, (jer za glavne krivce bezakonja i kriminala smatram pripadnike OT Bijeljina, kriminalce Kovačevića, Stjepanović itd sve do Dodik Milorada predsjedika RS) nego iznosim isključivo činjenice i uputiću sugestije za poboljšanje rada kako bi se postupanje sudske policije uskladilo sa ustavom i zakonima a vi odlučite da li ćete i na koji način poboljšati rad sudske policije.
RAZOTKRIVANJE LAŽI SUDSKE POLICIJE
Dakle ne tražim kažnjavanje bilo koga pa ni načelnika nego samo sugerišem poboljšavanje rada iako za sve nezakonite postupke smatram odgovornim načelnika sudske policije ali je jasno da svoju krivicu ima i komanda kao i Vrhovni sud RS jer sam više puta obavještavao da se primjenjuje diskriminatorska naredba prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo a niko nije ništa uradio da se to bezakonje zaustavi. Da bih dokazao da se takva naredba primjenjuje morao sam provoditi sate u pritvoru i na prekršajnom sudu doći do izjave sudskog policajca, (prilog "Zapisnik 19.08.2011.").
Vidljivo je da sam do tog dokaza došao tek poslije zahtjeva predsjedniku suda, pa mi je poslat uz dopis 24.10.2011. Dakle praktično dvije godine sam dolazio uzaludno bez mogućnosti kontakta sa nadležnim tužiocem koji bi odgovorio na moje zahtjeve o tome KAKO JE MATERIJALNI DOKAZ SA MJESTA ZLOČINA NESTAO I KAKO JE DOŠLO DO NJEGOVOG UNIŠTAVANJA ?
Naredba o zabrani pristupa je bila USMENA i TAJNA a pripadnici sudske policije su po nalogu Kovačević Novaka lagali majku ubijene djevojčice i mene da OT Bijeljina nije nadležna što se vidi u dokazu "Zabilješka 1419/10 od 10.08.2010." na strani dva uokvireno pravougaonikom a posebno je važno da u toj zabilješci nije navedeno postojanje usmene naredbe o zabrani pristupa, nego na prvoj strani stoji da nas navodno nisu mogli primiti zbog zauzetosti. Izdavanje naredbe se mnogo kasnije pokušalo pravdati događajem od mjesec dana ranije. Naravno da sudski policajci nisu znali da je to laž ali ja jesam no potom se piše laž da sam tada tražio razgovor sa g. Gruhonjićem. Podsjećam da je to kriminalac koji me je lažno prijavio i koji nema veze sa istragom ubistva Ivone Bajo. Podvukao sam datum 08.07.2010. a sada da vidimo šta je zapisano u dokazu "Zabilješka 1260/10" od tog dana. Podvukao sam ime Glamočić Zvjezdana koji je bio jedini bio prisutan cijelo vrijeme a zabilješku je sačinio Mićić Zoran, koji je tada bio ko zna gdje. Prostorije sam napustio poslije molbe g. Glamočića a uokvirio sam dio gdje sa navodi da sam kopiju podneska predao i sudskoj policiji.
Ovde prilažem i taj dokaz "Zahtjev za OT i SP" koji treba u cjelosti pročitati da bi se razumjela suština a sada navodim da tražim poštovanje zakona povodom dokaza i zahtijeva koje sam predao prije 150 dana, kao i da neću pružati otpor eventualnom hapšenju. Važan je dio gdje navodim da su svi nezakoniti postupci tužilaštva ostajali „nevidljivi“ i sada otkrivam da mi je tada cilj bio naravno prije svega dobiti objašnjenje tužilaštva za dokaze koje sam im dostavio ili ako se to ne desi biti uhapšen pa na suđenju dobiti dokaz kakav se kriminal primjenjuje ili pak samo isprovocirati pisanje zabilješke koje je evo danas dokaz da sam i 2010-te dolazio sa zahtjevom da se OT Bijeljina izjasni o tome kako je recimo oštećen dječji ruksak, što nikako nisu smjeli.
Naime, postoje samo 2 opcije i to da je istragom ustanovljeno uništavanje, razlozi i počinilac a u tom slučaju bih ja zahtijevao kopije dokumentacije koja to opisuje. Pošto to ne postoji, onda ostaje druga opcija da OT Bijeljina nije "ni primjetila" presjecanje kaiša i pranje benzinom što bi onda bio NOVI DOKAZ, koji bi uz ostale koje sam predao ranije i imao namjeru predati i druge uz usmenu izjavu bio razlog za ponovno otvaranje istrage u skladu sa ZKP-u. Naravno da za OT Bijeljina to uopšte nije bilo novo jer su dokaz planski uklonili sa mjesta zločina uz asistenciju portira i sakrili taj podatak od porodice, vještaka i javnosti i tada dovedeni "do zida" nisu zbunjeni znali šta da rade. Nisu smjeli da me hapse jer nije bio pripremljen teren za postupanje na prekršajnom sudu a dokument koji sam predao u OT i SP, jasno govori da je na djelu totalno bezakonje i prikrivanje zločina. OT Bijeljina nikada nije bila sposobna da predvidi i shvati nijedan moj postupak sve dok ja to nisam razjasnio, a koji dan kasnije sam u razgovoru sa policajcem Petričević Dragišom istakao da će naredni potez Kovačevića biti upravo to da nam zabrani pristup čak i pisarnici, što se i desilo. Prethodnih 8 mjeseci je bio zabranjen pristup nadležnom tužiocu Stjepanović Danici i uredu glavnog tužioca što sam već dokazao uz laži da nisu nadležni a na zahtjeve se nije uopšte odgovaralo, odnosno tek krajem 2015-te pismeno priznaju da o tome "NEMAJU POJMA".
Dakle ja sam još u januaru 2010-te došao do dokaza da je OT Bijeljina sakrila materijalni dokaz ubistva, predao fotografije i zahtjeve prema ZOSPI-a, (prilog "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.") gdje ne samo da sam postavio jasna pitanja o skrivanju torbe, unutrašnjih povreda itd, nego sam i predvidio da će se koristiti "smicalice" u narednom periodu. Podsjećam da je lažna prijava protiv mene uslijedila samo 2 dana poslije predavanja zahtijeva od 17.03.2010. a prilažem i "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." u kome upozoravam na odredbe iz zakona što je bilo naravno uzalud.
I umjesto da odgovore krivci su se posakrivali po kancelarijama i naložili g. Borovčaninu da nam ne dozvole kontakt ni sa kim a nikakvo objašnjenje nisu davali što formalno znači da su moji dokazi "ZATURENI GREŠKOM" a ja nemam nikakav dokaz da dolazim, tražim razgovor u skladu sa pravilnikom, da me lažu kako nisu nadležni i čak se ne sačinjavaju nikakve zabilješke o tome. Stoga sam dokaze na CD-u predao i komandi SP u Bijeljini i upoznao o svemu g. Višnjić Ranka, koji je sačinio zabilješku, (401/10) ne navodeći to ali je moju izjavu da ću ukoliko OT Bijeljina nastavi da prikriva zločin i sprečava kontakt sa nadležnim "KRENUTI UZ STEPENICE A ONI NEK ODLUČE DA LI ĆE DA POŠTUJU ZAKON, DA ME UHAPSE ILI DA MI PUCAJU U LEĐA", opisao lažno kao prijetnju nasilnim ulaskom. Uopšte nisam prijetio nasiljem niti je bilo razgovora o fizičkoj sili, napadu, sankcionisanju i slično koje se navodi jer za to i nije bilo potrebe. Zabilješka se završava opisom "DA ODAJEM UTISAM LABILNE I PSIHIČKI RASTREŠENE LIČNOSTI ČIJE SE PONAŠANJE NE MOŽE PREDVIDJETI".
Da nikada nisu mogli predvidjeti moje planove to je istina a što se tiče psihoanalite koju je kasnije istim riječima vršio i Mićić Zoran, jasno je da je u pitanju šablonska rečenica koju osoblje nije sposobno ni zapamtiti nego je unose operacijom COPY - PASTE. Danas je jasno da je ta zabilješka sačinjena uz korekcije Kovačevića i Borovčanina pa iskorištena kao jedan od "dokaza" za "Ugrožavanje sigurnosti" kriminalaca koji su prikrili ubistvo, što je bio dio plana da mi se otme računar i unište dokazi njihovog kriminala s obzirom da sam već objelodanio fotografije dječjeg ruksaka i najavio podnošenje prijave protiv odgovornih ako na otkriju za čije su interese to učinili. Važno je istaći da tada nisam imao dokaze o krijumčarenju i pljački preko Bobar grupe ali oni to nisu znali te su požurili da mi otmu kompjuter i uplaše nas.
Dakle ja sam od 24.03.2010. sve do kraja 2012-te zvanično bio pod istragom za praktično planiranje ubistva polovine OT Bijeljina a onda 2012-te pošto sam prethodno uhapšen prilikom protesta 05.09.2012. i o usmenoj naredbi obavjestio VSITV-e, Kovačević im u svom odgovoru A-326/12 kaže da je naredbu o zabrani pristupa izdao zbog banalnog "prekršaja" koji čak i ne postoji u bilo kom predmetu makar da je podnesen zahtjev pa obustavljen, dok nema ni riječi o "OPASNIM PRIJETNJAMA" i riziku po život kome su bili izloženi zvanično cijele 3 godine sve dok OT Doboj nije konstatovalo da niti postoji ijedna prijeteća riječ niti su za 3 godine uspjeli da me povežu sa bilo kakvim krivičnim djelom. Na kraju tog dopisa Kovačević piše da dostavlja priloge od sudske policije što objašnjava ulogu Borovčanin Danka u svemu.

Naime iz izjava nekih policajaca i samih zabilješki sam upoznat sa time da je načelnik tražio od sudske policije da ni u kom slučaju ne pominju da su vidjeli sliku materijalnog dokaza ubistva pod izgovorom da SP nije nadležna za istražne radnje kako bi njihovi opisi o labilnom, rastresenom licu, narkomanu i psihički poremećenoj osobi bili uvjerljiviji a to je Kovačević koristio kao kontra argumente mojim dopisima drugim institucijama kojima sam ja dostavljao dokaze o njihovom kriminalu. Taj pritisak na podređene Borovčanin je priznao pred 4 svjedoka u razgovoru 22.03.2016. koji ću opisati u nastavku a u pitanju su nesporni, Mićić Zoran i Petričević Dragiša, te mislim Jovašević Vjekoslav i Jurković Mirko za čija imena nisam stopostotno siguran, tako da se moj opis može provjeriti jednog dana ako se isti ne plaše za život ili posao u slučaju da ispričaju šta su vidjeli i čuli.
Cijelo vrijeme od februara 2010-te do novembra 2015-te, što je 5 i po godina, što je 70 mjeseci, preko 2000 dana tokom kojih sam više stotina puta dolazio po odgovor, (ne samo po tom osnovu) pripadnici OT Bijeljina i sudske policije su se pravili ludi kao da ne vide slike dokaza koje donosim, slike sa kojima sam hapšen a da niti u jednoj zabilješci to nije pomenuto jer u stvari ja treba da se predstavim kao ludak a okružni tužioci savršenstva majke prirode, koji "časno i profesionalno" rade svoj posao, kao i sudska policija koja ih štiti od "poremećenog psihopate" koji je eto "nezadovoljan postupanjem" tužilaštva bez ikakvog realnog razloga te je očito sve samo posljedica šoka usljed pogibije sestričine. To je matrica gluposti koju je smislio Borovčanin sa Kovačevićem, da se piše u zabilješkama uz najstrožiju naredbu da postojanje dokaza koji sam svima pokazao ni u kom slučaju ne smiju pomenuti u tekstovima zabilješki...

SLUŽBENE ZABILJEŠKE PO NARUDŽBI
Ukazaću komandi sudske policije RS u Banjaluci, uz dokaze da se u zabilješkama pišu laži po narudžbi Kovačević Novaka i Boravčanin Danka, isključivo za potrebe Kovačevića da opravda svoje gestapovske metode. Prije svega važno je znati da sam još u januaru 2010-te napisao prvu krivičnu prijavu protiv Kovačević Novaka, Stjepanović Danice, Kovrlije Darka i Marković Dragoslava, zbog prikrivanja ubistva uz fotografije torbe Ivone Bajo, presječenog kaiša opranog benzinom a onda više puta obavještavao VSITV-e, koje prema pravilniku i zakonu traži izjašnjenja prijavljenih sudija ili tužilaca.
Polazim od dokaza "Zabilješka 73/11 od 24.01.2011." koja je kako stoji, (važni djelovi su podvučeni ili uokvirani) sačinjena "na okolnosti učestalih dolazaka lica Zdenka Baje" odnosno mene. ZAŠTO JE POTREBNO DA MIĆIĆ ZORAN SAČINJAVA TADA NEKU ZBIRNU ZABILJEŠKU I KO JE TO TRAŽIO ??? Naravno Kovačević Novak uz asistenciju Borovčanina ali očekujem da se Mićić Zoran i Borovčanin o tome izjasne te da dobijem njihova objašnjenja, što sam zatražio posebnim zahtjevom.
Analizom svoje dokumentacije ustanovio sam da sam početkom novembra 2010-te, poslao VSITV-u dopis upravo povodom lažne prijave protiv mene čiju prvu od 6 strana "Vijecu o laznoj prijavi" prilažem a ovde citiram dio sa datumom: "Naime prije sedam i po mjeseci, (današnji datum je 10.11.2010.) pripadnici organizovane kriminalne grupe, od kojih su neki zaposleni u OT Bijeljina, (u daljem tekstu tužilačka mafija), su podnijeli lažnu, neosnovanu prijavu protiv mene, sa ciljem da dođu do podataka koje sam prikupio o njihovom kriminalnom radu i u sklopu procedure koju su zloupotrebom svog položaja izdejstvovali protiv mene, odnesena su dva računara". S obzirom na redoslijed radnji Vijeće je baš oko 20 januara 2011-te trebalo zatražiti izjašnjenje iz OT Bijeljina povodom ove pritužbe, te je tako i NARUČENA zabilješka u kojoj se opisujemo kao ludaci a okružni tužioci kao nevini anđelčići.
Dakle iako sam zvanično ja uzrok za pisanje te zabilješke koji sam dolazio do danas više stotina puta a svi ostali iz porodice maksimalno 5 puta, prvo se piše da smo svi dolazili, tražili prijem i "BILI PRIMANI" bez navođenja ijednog datuma, ijednoga tužioca, kada se to desilo. To je bezočna laž jer sa Kovačevićem i Stjepanović nisam imao nikakav kontakt od 2009-te, ali sada ću potencirati opis "KLELI IM DJECU, PODNOSILI TUŽBE PROTIV ISTIH, PLAKALI".
Iako sam formalno ja, Zdenko Bajo uzrok pisanja zabilješke, sada se opis proširuje i ne neke druge, neimenovane osobe. U razgovoru dana 22.03.2016. i ranije Mićić Zoran je objašnjavao da je "DJECU KLELA" moja sestra Budimka Bollin Bajo, što je u startu lažno jer se to pripisuje svima u zabilješci a pitanje je da li je i to uopšte tačno. Naime od svoje sestre Budimke sam dobio opis JEDINOG susreta sa Stjepanović Danicom od 2010 - 2016, te ga citiram:
Tražim od vas da mi odgovorite zašto je torba u ovakvom stanju. Ja od vas očekujem odgovore, jer to je moje jedino dijete. Da li vi mene razumijete, imate li vi djecu ???
Ja sada nemam namjeru tvrditi da je opis moje sestre tačan ali postavljam pitanje: ŠTA MIĆIĆ ZORAN SMATRA POD OPISOM "KLELI IM DJECU", DA LI OVO ŠTO JE OPISANO ILI SE SJEĆA NEČEG DRUGOG ILI MU JE TAKO PRENESENO, ODNOSNO NAREĐENO ???"
Potom se pominje datum 08.07.2010. kao razlog za usmenu naredbu Kovačević Novaka pa citiram ovu glupost: "DA SE PRIPADNICI PORODICE BAJO VIŠE NE PUŠTAJU U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA BEZ NJEGOVOG ODOBRENJA ILI ODOBRENJA POSTUPAJUĆEG TUŽIOCA". Zašto je ovo glupost ??? - zato što sudska policija nikada i nigdje ne PUŠTA OBIČNE GRAĐANE do sudija ili okružnih tužilaca dok ne dobije odobrenje od njih.
Ali da je i to laž napisana isključivo za potrebe Kovačević Novaka poslije mojih pritužbi VSITV-u dokaz je "Zabilješka 1419/10" od 10.08.2010. što je poslije datuma 08.07.2010. a u kojoj se ne navodi da nam je pristup zabranjen, jer je to tada bilo tajno nego da nas: "NIJE MOGAO PRIMITI ZBOG ZAUZETOSTI SLUŽBENIM OBAVEZAMA". Jasno, jer tada je usmena fašistička naredba bila tajna iako se primjenjivala praktično od dana ubistva Ivone Bajo.
Posebno je bitno da Mićić Zoran u zabilješci 73/11 od 24.01.2011. na drugoj strani piše da smo sestra i ja 10.08.2010. "NARUŠILI JRM" te s obzirom da načelnik i sudska policija bježe od toga da iznose stavove o krivičnim djelima postavlja se pitanje kako to da mogu davati komentare o tome da li je neko počinio prekršaj ili ne. Ovo bi još moglo i da izgleda banalno da se danas ne zna da je ova zabilješka sačinjena mjesec dana poslije odluke Okružnog suda u Bijeljini koji je rješenjem OBUSTAVIO POSTUPAK. No Kovačeviću su trebeli neki "dokazi" da ih dostavi VSITV-u i drugim institucijama, pa je osim ove sramne zabilješke načinjen i falsifikat vezan za taj prekršajni postupak. U prilogu "Rješenja sudova" vidi se da je presuda prekršajnog suda preinačena dana 22.12.2010. ali je uprkos tome udaren pečat pravosnažnosti i taj se falsifikat godinama dijelio okolo kao "dokaz" da su svi srodnici Ivone Bajo ludaci koje i sud kažnjava zbog prekršaja. Ovaj falsifikat se pojavio u mojoj tužbi za diskriminaciju 80 0 P 043325 13 P2 te kada sam ukazao na to pismenim podneskom, sudija Vakičić i PRS, ga uklanjaju iz spisa, no primjerak koji sam ja dobio nisu mogli oteti.
Dalje na drugoj strani priloga "Zabilješka 73/11 od 24.01.2011." navodi se isključivo moje ime Zdenko Bajo iako je uvod pisan za cijelu porodicu. Kada se analiziraju svi datumi vidljivo je da me NIKO NIKADA NIJE PRIMIO OD OKRUŽNIH TUŽILACA, iako se na prvoj strani ove gluposti piše da smo redovno primani. Pardon, navodi se da sam dana 08.07.2010. tražio razgovor sa nekim Gruhonjićem, što je bezočna laž. U prilogu "Zabilješka 1260/10" od tog dana je napisano da sam tražio "razgovor sa nekim od predstavnika tužilaštva koji je u mogućnosti da odgovori na pitanja" a u stvari se radilo o odgovorima na pismene zahtjeve predate još prije 6 mjeseci. Šta sam tačno zahtijevao opisano je u dokazu "Zahtjev za OT i SP" gdje nema ni pomena o nekom Gruhonjiću, nego pominjem "predstavnika tužilaštva, koji će da iznese stavove tužilaštva po svim pitanjima koje sam pismeno pokrenuo i ranije obavjestio tužilaštvo". Možda je to mogao učiniti i taj kriminalac Gruhonjić, koji me je prethodno lažno prijavio ali je činjenica da ja nisam insistirao da me on primi što lažno tvrdi Mićić Zoran dana 24.01.2011.
U nastavku te naručene zabilješke nema pomena ni o kakvom kontaktu sa bilo kojim okružnim tužiocem iako je zabilješka započeta sa lažima o brojnim "primanjima". Važno je znati da je tužilac Šabić Muris bio nadležan u predmetu koji je pokrenut poslije lažne prijave protiv mene i da to nema nikakve veze sa ubistvom Ivone Bajo i dokazom koji su sakrili kriminalci Stjepanović, Kovačević i ostali iz UGT. Vidljivo je da sam dana 22.12.2010. preuzeo kompjuter od ekonoma okružnog suda a dva dana kasnije tražio razgovor sa Šabić Murisom.
Povod je bio uništavanje podataka na hard disku preuzetog računara a kontrola ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao nekoliko dana ranije nije izvršena. Istine radi otkriću da je do susreta sa g. Šabićem došlo nekad kasnije, možda samo par dana od sačinjavanja zabilješke kada mi je isti rakao da ne zna ništa o brisanju podataka, da nije otvarao računar te da je sve svoje radnje izvršio pošto su došli kod njega i rekli mu "TI BI TO KAO DEŽURNI TREBAO DA POTPIŠEŠ". Podsjećam da ni do danas nemam podatke o pregledu računara koji je zadržan oko 9 mjeseci a sudska policija mi je po USMENOJ NAREDBI sudije Vakičić OTELA laptop, kojim sam najavio izvođenje dokaza vezano za uništavanje podataka. Dakle najmanje poslednjih 8 "učestalih dolazaka" nema nikakve veze sa ubistvom Ivone Bajo nego se radi o mojim nastojanjima da povretim oteti računar do 22.12.2010. kada se vidi da sam ga preuzeo a potom da ukažem na to da su sa njegovog hard diska izbrisani svi fajlovi te pošto je to bilo bezuspješno podnosim o tome krivičnu prijavu u CJB Bijeljina 04.03.2011. po kojoj ni do danas poslije 5 godina nema nikakve istrage.
Da je zabilješka od 24.01.2011. naručena od strane Kovačevića i Borovčanina dokaz je i izraz "podnosili tužbe protiv istih" što je pogrešna interpretacija jer tada nije bila podnesena nijedna tužba nego PRITUŽBE UDT-u, odnosno VSITV-u što se činilo poštom i Mićić Zoran, nikako za to nije mogao da zna, nego mu je to neko rekao od onih protiv koga su pritužbe podnesene te je UDT zatražio njihov odgovor. Načelnik Borovčanin objašnjava kako sudska policija ne opisuje dokaze kriminala koje vidi jer nisu nadležni za istrage a ovde pominju tužbe, (pritužbe) za koje zaista, ne samo da nisu nadležni, nego nikako za njih ne bi smjeli znati a i ako saznaju neumjesno je da to komentarišu u zabilješkama pogotovo kad se ima u vidu da su tužbe, pritužbe i krivične prijave legitimna pravna sredstva predviđena zakonom.
U nastavku ću obraditi prilog "Zabilješka 1292/12 od 05.09.2012." kada sam uhapšen i povezati ga sa prilogom"Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011." kada su svjedočili načelnik Borovčanin te policajci, Glamočić i Jelačić.
Sudski policajci Mićić i Čavić su netačno opisali tekst na plakatima i izostavili ono što stvarno piše a to je konstatovao i prekršajni sud, (prilog "Plakati") i umjesto toga naveli ono što sam u stvari odgovorio na pitanje patrole MUP-a. Da mi je ulaz zabranjen jer tužilaštvo prikriva ubistvo djevojčice koje se desilo prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, te da je to zataškano po nalogu Dodik Milorada s obzirom da je Bobar glavni čovjek SNSD-a u Bijeljini, te da je Dodik vrhovni kriminalac a da su kriminalci i Bobar i Kovačević. To sam dakle rekao policiji a potvrdio Minić Dejan na suđenju, no sudska policija je lažno predstavila kako to piše na plakatima što nije čudo s obzirom da im je naređeno da nikako ne opisuju ono što su stvarno vidjeli. Osim što sam priložio slike plakata, prilažem i neoborivi dokaz, iz prethodne godine, kompletan "Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011." i više zabilješki iz te godine od kojih je najznačajnija "Zabilješka 1200/11 od 25.07.2011." gdje je opisan događaj predmet prekršajnog spisa i tačno navedeno šta stvarno piše na plakatima koje sam koristio, citiram: "Glas istine, prikrivanje ubistva, skrivanje dokaza, falsifikovanje vještačenja, teror nad medijima, smrt na saslušanju, imam dokaze o krivičnim djelima i kriminalu pripadnika Okružnog tužilaštva Bijeljina, šta će da se desi, hoće li uhapsiti njih ili mene??? Zaustavimo spregu mafije i tužilaštva!" Bez pripremljenog teksta objasnio sam pred sudom šta se desilo:
"Upitan od strane sudije da li prihvata odgovornost za prekršaj koji mu se stavlja na teret okrivljeni izjavi NE PRIHVATAM ODGOVORNOST za prekršaj koji mi se stavlja na teret i ističem i smatram da to naređenje koje je meni izdato nije bilo po zakonu a takođe nijedna moja radnja nije bila usmjerena da ometam državne organe i moja namjera je bila da predam Tužilaštvu dokazni materijal po više krivičnih djela od kojih je najteže teško ubistvo Ivone Baje i više drugih krivičnih dijela u cilju sprečavanja dokazivanja tog ubistva i da podnesem krivičnu prijavu Tužilaštvu što je pravo zagarantovano Zakonom o krivičnom postupku svakom građanu ali sudska policija ima usmeno naređenje da se nikom od porodice Bajo ne dozvoli pristup Tužilaštvu po bilo kom osnovu. Pokušo sam dakle da dostavim te dokaze što mi se već dvije godine onemogućava a ti dokazi ustvari dokazuju krivicu pojedinih pripadnika Okružnog tužilaštva i Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Nakon toga sam dokazni materijal stavio na sebe tako što sam na karton koji sam prebacio preko glave okačio plakat sa natpisom glas istine i fotografiju torbe pokojne Ivone Bajo sa naznakama koja bi u njenom predmetu predstavljala novi dokaz. Sudski policajci su me obavjestili da nemogu da mi omoguće ulaz u Tužilaštvu jer to već traje 2 godine i da nemogu nikom dostaviti te dokaze i da iste mogu poslati poštom a s obzirom da sam ja imao iskustvo da sve što šaljem poštom nestane odnosno bude zagubljeno na neki dokaz pa i ovaj dokaz pa sam insistirao s obzirom da je to moje zakonsko pravo da predmetni dokaz dostavim lično Tužilaštvu. Stao sam ispred zgrade između dva stuba na stepeništu sudski policajci su mi se izuzetno ljubazno obratili i rekli da siđem na ulicu što sam ja odbio insistirajući da mi se omogući zakonom zagarantovano pravo koje sam već naveo a sišao sam nakon dolaska policajaca iz CJB Bijeljina kojima sam takođe rekao riječi slične riječima navedenim u zahtjevu tj. istog smisla i rekao sam da želim da predam dokaze ili da me uhapsi i udalji. Predlažem da sud u dokaznom postupku sasluša Načelnika Sudske policije Bijeljina Borovčanin Danka a ostajem i kod svog dopisa koji sam ranije priložio u sudski spis a od suda ne tražim da kao dokaz izvede priloženi CD a istom sam ga dao na znanje da su to dokazi koje sam želio predati Okružnom tužilaštvu Bijeljina.
Neću trošiti vrijeme da komentarišem svoju izjavu jer će tekst ionako biti opširan ali ću detaljno pojasniti smisao svjedočenja svih aktera i to prvo odgovore Glamočić Zvjezdana na moja pitanja: "Okrivljeni-da li je vama lično poznato zašto sam ja navedene prilike došao pred zgradu Osnovnog suda u Bijeljinu. Svjedok-da poznato mi je. Okrivljeni-da li je meni dozvoljeno da ja pristupim Okružnom tužilaštvu Bijeljina i da istom predam dokaze i da li vam je poznato da postoji usmena naredba glavnog tužioca da je meni zabranjen pristup. Svjedok-poznato mi je da ima usmena naredba okružnog tužioca Novaka Kovačevića da se licu Zdenko Baju a za ostale se neću izjašnjavati ne dozvoljava ulazak u prostorije Okružnog tužilaštva te sve što se tiče predaje dokaza i ostalih materijala da silazi radnik pisarnice u prizemlje gdje vrši prijem dokumenata. Okrivljeni je li to uobičajeni način rada prijema pismena tužilaštva i da li se to primjenjuje prema svim građanima. Svjedok- ne. Okrivljeni-da li možete navesti koga sam ja ometao i možete li navesti i jedno ime i da li se radi o službenim licima. Svjedok-navedene prilike ste ometali strankama nesmetani ulaz u zgradu suda i niste ometali službena lica. Okrivljeni-Sud konstatuje da okrivljeni pokazuje transporent svjedoku na kojem se nalazi natpis pod nazivom Glas istine ispod toga fotografija dječijeg ruksaka te pita svjedoka da li je to taj transparent koji je on nosio te prilike. Svjedok - znam da je na tom transparentu pisao naziv glas istine i sve ostalo što je ovde navedeno nakon što mi pokazujete a za torbu se ne mogu izjasniti jer se ne sjećam da li je ista bila. Okrivljeni-nemam pitanja za svjedoka i prigovaram istom u dijelu iskaza koji se odnosi na neprepoznavanje dječijeg rusaka na transporetnu.
Prije svega je važno da u zabilješci 1200/11 od 25.07.2011. nema ni pomena o slici torbe a ni svjedok Glamočić se "ne sjeća" toga ali je posebno važno da je u zapisniku SUD konstatovao da na plakatu postoji fotografija DJEČJEG RUKSAKA, koju sudska policija za 6 godina nikada "NIJE VIDJELA" niti opisivala. U zapisniku nedostaje dio mog pitanja "da li se naredba odnosi i na druge srodnike" ali se iz odgovora vidi da sam ga postavio jer svjedok kaže DA SE NEĆE IZJAŠNJAVATI. Zašto je sudija dozvolio da ne odgovori je jedno a zašto svjedok NEĆE da odgovori pred sudom je drugo pitanje a ja kažem zato što je naredba bila tajna i pošto sam je na prethodnom suđenju razotkrio kao fašističku prema svim srodnicima Ivone Bajo, onda se ta diskriminacija pokušava umanjiti od strane Kovačevića i Borovčanina. Podvukao sam takođe dio gdje svjedok priznaje da nisam ometao službena lica, nago navodno stranke, kojih zanimljivo nije bilo da svjedoče niti su evidentirani u zabilješci bilo koga od njih a niti opisali da sam ih ometao nego je zvanična optužba bila "OMETANJE DRŽAVNIH ORGANA".
Potom slijedi dio gdje na moja pitanja odgovara svjedok Jelačić Srebrenko: "Okrivljeni-rekli ste da sam stao na metar ispred vrata i da li možemo da preciziramo da je to bilo između stubova na ivici stepenika. Svjedok - bilo je između dva stuba na podestu na ivici stepenica. Okrivljeni- slažete li se da je to udaljenost veća od jednog metra. Svjedok slažem se ali mislim da nema više od 1,5 metara. Okrivljeni-po dozvoli suda pokazuje svjedoku transparent i istog pita da li je to taj transparent koji sam nosio navedene prilike. Svjedok jeste to je taj transparent i natpisi na istom su isti. Okrivljeni-kada ste izašli da me upozorite da se sklonim da li vam je poznato da sam vam rekao da tražim od sudske policije da mi omogući da predam dokaze Tužilaštvu. Svjedok-da poznato mi je to sam već i rekao. Okrivljeni- da li ste vi sačinili neku službenu zabilješku i da li ste opisali sadržaj transparenta i da li ste u istoj naveli da je na transparentu naljepljena slika torbe i sjećate li se šta ova torba predstavlja. Svjedok- tačno je da sam ja sačinio predmetnu zabilješku i kolega Glamočić a ne mogu da se sjetim da li je navedena predmetna torba i šta ste mi navedene prilike rekli. Okrivljeni-nemam više pitanja i ne prigovaram iskazu istog.
Iako je cijelo svjedočenje bitno podvukao sam najvažnije dijelova a oni redom znače da pošto sam stajao između dva stuba bar 1,5 metara od vrata to znači da su sve stranke mogle nesmetano da prolaze, ulaze i izlaze iz zgrade. Dakle nema fizičke mogućnost da spriječim ili ometam nekoga sa mjesta između stubova ako hoće da uđe u zgradu. Dakle nisam ometao ni stranke ali sam naravno bio smetnja Kovačeviću s obzirom da bez riječi slikovito tom slikom materijalnog dokaza ubistva razotkrivam javno pred svima kakva je u stvari BANDA PLAĆENIH UBICA, takozvana OT Bijeljina.
Zato je reagovao njihov saučesnik Borovčanin, prvo dozvolivši da se primjenjuje fašistička tajna naredba a onda naloživši policajcima da me uklanjaju bez opisa toga šta su vidjeli na plakatu. S obzirom da je sud opisao kako se na plakatu nalazi slika dječjeg ruksaka a svjedok Jelačić potvrdio da je to isti plakat koji sam tada imao, to je i dokaz da je prilog koji sada dostavljam autentičan i znači da sudska policija to što je vidjela nikada nije opisivala u zabilješkama, da mi je ulaz konstantno zabranjivan iako su svi znali da imam taj dokaz i niko nije procjenjivao da li je Danica Stjepanović, osnosno Kovačević Novak, kriminalac ili bar psihički poremećen nego su tako mene opisivali za potrebe Kovačevića a za šta je osnovni preduslov bio izostavljanje opisa dokaza koji su svi vidjeli.
Načelnik Borovčanin je pred više svjedoka dana 22.03.2016. izneo stav da "ONI NE ZNAJU ŠTA JA DONOSIM U TORBI" i da ne mogu "DA U NJU ZAVIRUJU". Ja sam tada doneo, ne više sliku nego stvarni predmet koji mi je vraćen 2015-te i pokazao svima tražeći da to navedu sada u zabilješkama i da navode i ubuduće. Načelnik je nastavio da tvrdi kako je to posao MUP-a a ne njihov na šta sam uzvratio da oni i ne treba da vrše istragu nego samo da opišu to što su vidjeli dodavši:
"ŠTA BI BILO DA SAM DONEO ODSJEČENU GLAVU U KRVAVOJ KESI ILI PIŠTOLJ, DA LI BISTE I TADA TO PREĆUTALI???"
A sada postavljam pitanje komandi SP u Banjaluci: "Kako bi reagovala sudska policija pod komandom Borovčanina da donesem vreću sa 600 hiljada maraka koje su opljačkali specijalci MUP-a RS, (pronađeno je samo 10-tak hiljada) i jednu pušku recimo a sve sam to pronašao na izletu u planini ???
Prema ustaljenoj praksi, ne bi mi bio dozvoljan ulaz u zgradu, sudska policija "NE BI ZAVIRIVALA" u novčanice kojima bi im mahao pred očima i "NE BI VIDJELA" automatsku pušku u mojim rukama, te bi sačinila zabiljašku sa opaskom da je Zdenko Bajo pod uticajem narkotika uz već svima poznati psihički poremećaj, bez nekog posebnog razloga insistirao da ga prime u OT Bijeljina, gdje ga isti nisu primili zbog zauzetosti službenim obavezama...
OVO JE SLIKA STANJA I TUŽILAŠTVA I SUDSKE POLICIJE I RS U CJELINI JER NE POSTOJI PRAVNA DRŽAVA NEGO DIKTATURA MAFIJE KOJOJ JE NA ČELU DODIK MILORAD A LOGISTIKU PRUŽAJU OSOBE POPUT KOVAČEVIĆA, STJEPANOVIĆ I BOROVČANINA.
Preostalo je svjedočenje upravo načelnika, te prenosim i taj dio: "Okrivljeni-da li vam je poznato da postoji usmena naredba da je meni zabranjen pristup Okružnom Tužilaštvu u Bijeljini kao i svim ostalim srodnicima porodice Bajo. Svjedok-poznato mi je da postoji usmena naredba Okružnog tužioca Bijeljina Novaka Kovačević da se gospodin Zdenko Bajo ne pušta više u prostorije Tužilaštva vezano za jedan prethodni događaj gdje isti nije htio da napusti prostorije Tužilaštva i isti je tada usmeno rekao da se njemu omogućiti da predaje pismena i dokaze putem pisarnice Tužilaštva tako što će radnik pisarnice uvijek sići u prizemlje zgrade Osnovnog suda Bijeljina gdje će primiti navedene podneske i što je uvijek i činjeno sa ovjerom prijemnog štambilje. Okrivljeni-da li se naredba odnosi i na ostatak moje porodice i da li sam od vas tražio primjerak te naredbe. Svjedok- ne naredba se odnosi samo na vas i nema pisane naredbe što sam vam već ranije rekao. Okrivljeni-kako je moguće da vaš sudski policajac smatra da je to drugačije. Svjedok-ne mogu znati šta koji policajac smatra i ne mogu odgovoriti na to pitanje. Okrivljeni-nemam pitanja za svjedoka i prigovaram iskazu istog i smatram da isti nije odgovorio ono što sam ga pitao.
Ovde dakle Borovčanin u prvom pitanju izbjegava da odgovori da li se naredba odnosi na sve srodnike kako je to opisao Zoran Mićić u dokazu "Zapisnik 19.08.2011." a onda nepotrebno objašnjava i opravdava navodne razloge iako to nije pitan. Naravno ni on ni Kovačević ne pojašnjavaju od koga da dobijem odgovore na pitanja kao što je uzrok uklanjanja dokaza sa mjesta ubistva, presjecanje kaiša, podaci o pregledu računara, koji se i danas kriju itd. Zaboravivši ovo dana 22.03.2016. kada sam pomenuo da je 10.08.2010. uhapšena i moja sestra pošto su prvo slagali da OT Bijeljina nije nadležna, Borovčanin je pred 4 svjedoka rekao da je bilo dana kada se naredba odnosila samo na mene a i dana kada se odnosila i na druge, što će reči. "POŠTO SAM JA DOLAZIO PAR STOTINA PUTA DO SADA, NAREDBA SE UVJEK PRIMJENJUJE I ODNOSI SAMO NA MENE KADA DOLAZIM SAM A AKO DOĐE DRUGI ČLAN PORODICE ILI UZ MENE U DRUŠTVU, ONDA SE NAREDBA ODNOSI NA SVE SRODNIKE...
To je dakle sistem rada Kovačevića i Borovčanina. Primjenjivati tajnu fašističku naredbu bez pismenog pravosnažnog rješenja i prava na žalbu kako ne bi postojali dokazi o tome a kada sam to razotkrio onda se ta naredba prepravlja od slučaja do slučaja pa čak i negira kao što je to uradio Čavić Zoran. I na kraju na moje pitanje kako to da policajac pod njegovom komandom, (Mićić Zoran) smatra da je to drugačije, odnosno da važi za sve srodnike a opisao je na sudu da je tako lično čuo od glavnog tužioca, Borovčanin kaže zamislite "NE MOGU ZNATI ŠTA KOJI POLICAJAC SMATRA I NE MOGU ODGOVORITI NA TO PITANJE"
Dakle Borovčanin neće da pojasni kako to da pripadnici sudske policije "različito shvataju" naredbu koju im je izdao i dodaje da ne može na to odgovoriti a nekoliko rečenica je potrošio iako nije pitan da objasni šta smatra Kovačević i koji su njegovi razlozi. Ovde je odgovornost Borovčanina jasna i to sam mu rekao u razgovoru uživo pred 4 svjedoka, kada je potvrdio taj svoj stav pokazujući na jednog od policajaca riječima "KAKO JA MOGU ZNATI ŠTA JE U NJEGOVOJ GLAVI". Na stranu to što i on i svi drugi "mogu zavirivati u moju glavu" i ocjeniti da sam psihički poremećen, te citiram sebe po sjećanju: "OVDE SE RADI O NAREDBI KOJU STE VI IZDALI SVOJIM PODREĐENIMA I ODGOVORNI STE ZA TO KAKO JE SHVATAJU I SPROVODE. VIŠE PUTA SAM VAS UPOZORIO DA TRAŽITE PISMENU NAREDBU PA BI I VI I SVI POLICAJCI MOGLI DA JE PROČITAJU I ZNAJU KAKO GLASI A AKO JE NEKI POJEDINAC POGREŠNO PRIMJENI ODGOVORNOST JE NA NJEMU A SADA JE ISKLJUČIVO NA VAMA, (BOROVČANINU)" koji mjenja sa Kovačevićem stavove ko prljava odijela.

PRILOZI

Zapisnik 19.08.2011.
Zabilješka 1419/10
Zabilješka 1260/10
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Zahtjev za OT i SP
Izjava sekretara OT
Zabilješka 73/11 od 24.01.2011.

Zabilješka 1292/12 od 05.09.2012.
Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011.
Vijecu o laznoj prijavi
Plakati
Zapisnik 80 1 Pr 004601 11 Pr od 28.12.2011.
Zabilješka 1200/11 od 25.07.2011.
Rješenja sudova

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902