subota, 20. lipnja 2015.

GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 16.03.2015.

Sud konstatuje da je pokušao da uruči naprijed navedenu dokumentaciju tužitelju ali isti izjavljuje da to odbija da primi, te želi da se na zapisnik izjasni iz kojih razloga, nakon čega uz odobrenje suda isti izjavljuje sledeće:
Ja sam predložio sudu da se od tužilaštva zatraži spis, formiran po mojim krivičnim prijavama predatim 24.06.2010. godine i 02.12.2010. godine, te službena zabilješka koja je navodno objavljena nekada na zvaničnoj veb stranici tužilaštva a o čemu sam obavješten odgovorom tužilaštva koji je već usvojen kao dokaz u ovom spisu. Nikakva izjašnjenja ili dodatni dokumenti ili objašnjenja tužilaštva ne mogu se na nezakonit način ubacivati u ovoj spis i ne mogu imati snagu dokaza na osnovu čaga bi sud u presudi odbacivao ovu tužbu.

GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 16.03.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0P 056780 14 P
Bijeljina, 16.03.2015. godine

ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE

Sastavljen dana 16.03.2015. godine u Osnovnom sudu u Bijeljini

OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Vakičić Željka
ZAPISNIČAR:Mila Terzić
PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: naknada štete
Započeto u 12,00 časova
Konstatuje se da su na glavnu raspravu pristupili:
-Za tužitelja pristupio lično Zdenko Bajo
-Za tuženu nije pristupio niko, uredno pozvana,
Od javnosti pristupila Halilović Jasminka.
Tužitelj predlaže da sud održi glavnu rasprava u skladu sa zakonom, a u odsustvu uredno obavještene tužene.
Sud donosi

R J E Š E NJ E
Otvara se glavna rasprava. Glavna rasprava je javna.
Sud kosntatuje da je Okružno tužilaštvo u Bijeljini dana 11.03.2015. godine dostavilo sudu podnesak u 2 primjerka naslovljen kao izjašnjenje i dostava dokumentacije sa dokumentacojom u prilogu, pa sud primjerak ovog podneska sa dokumentacijom u prilogu kao i sa dokumetnacijom koje tužilaštvo dostavilo sa podneskom od 15.01.2015. godine sada u dovoljnom broju primjerka dostavlja lično tužitelju.
Sud konstatuje da je pokušao da uruči naprijed navedenu dokumentaciju tužitelju ali isti izjavljuje da to odbija da primi, te želi da se na zapisnik izjasni iz kojih razloga, nakon čega uz odobrenje suda isti izjavljuje sledeće:
Ja sam predložio sudu da se od tužilaštva zatraži spis, formiran po mojim krivičnim prijavama predatim 24.06.2010. godine i 02.12.2010. godine, te službena zabilješka koja je navodno objavljena nekada na zvaničnoj veb stranici tužilaštva a o čemu sam obavješten odgovorom tužilaštva koji je već usvojen kao dokaz u ovom spisu. Nikakva izjašnjenja ili dodatni dokumenti ili objašnjenja tužilaštva ne mogu se na nezakonit način ubacivati u ovoj spis i ne mogu imati snagu dokaza na osnovu čaga bi sud u presudi odbacivao ovu tužbu.

U uvodnom tužitelj izjavljuje da ostaje kod tužbenog zahtjeva i prijedloga iz tužbe i svih dosadašnjih navoda te tužitelj izjavljuje da predlaže i nove dokaze koji su nastali u međuvremenu od prošlog ročišta pa do današnjeg ročišta tako da nisam imao priliku da ove dokaze predlažem ranije jer je jedan pismeni dokaz sačinjen 27.02.105. godine, a odgovor Osnovnog suda od 03.03.2015. godine te imajući u vidu datum održavanja prošlog ročišta ovi pismeni akti su nastali posle i nisam bio u prilici da ih ranije predočim, dakle bez svoje krivice i predlažem sada naknadno da se uvrste kao dokazi a u direktnoj su vezi sa predmetnom tužbom i tužbenim zahtjevom i to akt pod nazivom zahtjev za OT u Bijeljini od 27.02.2015.g. u kom zahtjevu zahtjevam povrat stvari a koji se odnose na Ivonu Bajo, odnosno za stvari koje su izuzete za vrijeme istrage a u prilogu kontinuiteta jer sam već tražio ranije i u jednom od dokaza se vidi da je OS u Bijeljini prije godinu dana tražio od tužilaštva da se izjasne i oni se još uvjek nisu izjasnili u tom smislu predlažem dokaz, odgovor OS u Bijeljini od 03.03.2015. godine, te uz ova dva materijalna akta dostavljam i pismeni podnesak naslovljen kao prijedlog za usvajanje novih dokaza. S tim što ukratko navodim da sam u istom naveo da postoje razlozi da postupajući sudija na osnovu zakona traži svoje izuzeće u ovom predmetu a iz razloga što smatram da ista ne može da odlučuje u predmetnima u kojima je ona postupala, te navodim da sam podnio pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje isprave i prikrivanju falsifikata u čemu je učestvovao Osnovni sud i Pravobranilaštvo RS u prikrivanju tog dokumenta, umjesto da se po službenoj dužnosti prijavi krivčno djelo. S toga smatram da bi postupajući sudija trebala da zatraži svoje izuzeće, te iz razloga što se radi o predmetima u kojima je postupala postupajući sudija pa mislim da ne bi bilo objektivno da sama odlučuje o svom radu obzirom da su ti predmeti predloženi kao dokaz u ovom predmetu, inače nemam nikakve primjedbe na rad i odnos postupajućeg sudije prema meni i svim drugim učesnicima u toku postupka koji je izuzetno korektan.
Imajući u vidu da sam sada predložio nove dokaze predlažem da se isti dostave suprotnoj strani na izjašnjenje, imajući u vidu odredbe ZPP-a te da u tom smislu sud predmetno ročište odloži. Takođe navodim da nisam bio u mogućnosti da izvršim uvid u ovaj predmet te mi je odlaganje potrebno i kako bi mogao izvršiti uvid u ovaj predmet.
Nakon toga a imajući u vidu naprijed navedeno posebno da je tužitelj na današnjem ročištu predložio dva nova materijalna dokaza, te da o tome mora da se izjasni suprotna strana, sud donosi sledeće

R J E Š E NJ E
Glavna rasprava se odlaže i nova zakazuje za dan 29.04.2015. godine sa početkom u 12,00 časova, u kancelariji broj 19, o čemu se usmeno obavještavaju prisutni uz upozorenje da pismeni poziv neće dobiti kao i na posljedice izostanka.
Na glavnu raspravu pozvati RS putem PRS sjedište zamjenika u Bijeljini uz kopiju zapisnika sa današnjeg ročišta, te uz dostavu podneska tužitelja naslovljen kao prijedlog za usvjanje novih dokaza, te 2 nova dokaza i to dokaz zahtjev OT u Bijeljini od 27.02.2015. godine i odgovor Osnovnog suda u Bijeljini od 03.03.2015. godine na izjašnjenje.
Dovršeno, prisutni pregledaju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.

OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902