petak, 5. kolovoza 2022.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV AD KOMUNALAC

U pitanju je nezakonita aktivnost kojom bez sklopljenog ugovora, AD "Komunalac" nameće građanima "poslovni odnos" i dostavlja račune bez obzira na to da li vrši "uslugu" odvoza otpada ili ne. Pri tome nastupa kao žargonski rečeno klasičan "reketaš" koji ni nakon pismenih upozoravanja da su njihove aktivnosti nezakonite te zahtjeva da obustavi dalje radnje i isporuke računa za usluge koje ne vrši i neće ni biti potrebne na naznačenoj lokaciji - oni to i dalje uporno čine. Iz svega priloženog se može zaključiti da je AD Komunalac bio više puta upozoravan da čini krivična djela, krši zakon i odluku Ustavnog suda RS, te se ni u kom slučaju ne može izgovarati na "neznanje" ili "pravnu zabludu" a zbog čega i poslije pomenute odluke te brisanja nezakonitog stava, kojim je "opravdavao" svoje nezakonito poslovanje i `reketiranje` građana bez potpisanih ugovora, nastavlja sa kriminalnim djelima, neka objasni Tužilaštvu...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine - članovi : "Pripremanje krivičnog djela, Organizirani kriminal" te Krivičnog zakonika Republike Srpske - članovi "Neizvršenje sudske odluke, Prevara, Iznuda, Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju" u vezi sa članovima Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine - "Primjena krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine prema svakome ko na teritoriji Bosne i Hercegovine počini krivično djelo, Primjena krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine na pravna lica, Primjena općeg dijela ovog zakona, Odgovornost pravne osobe, Primjena ovog zakona prema mjestu učinjenja djela u vezi s krivičnom odgovornošću pravnih osoba, Osnovi odgovornosti pravne osobe, Granice odgovornosti pravne osobe za krivično djelo, Produženo djelo i krivična odgovornost pravnih osoba", podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV AD KOMUNALAC

I ODGOVORNIH LICA

Miloša Crnjanskog, 76300 Bijeljina, info@comunalacbn.com, 055/206601
Ova krivična prijava se dostavlja Tužilaštvu BIH s obzirom da se ne radi o samo jednom slučaju nego AD "Komunalac" iz Bijeljine u kontinuitetu čini krivična djela čak i nakon odluke Ustavnog suda RS, kojom se to jasno konstatuje a dostaviće se informativno i prijavljenom pravnom licu. Smatram da Tužilaštva u RS, nemaju nikakav legitimitet te da su servisi mafije, kao i kompletan MUP, (osim rijetkih pojedinaca) i njihovo postupanje nema svrhe no na Tužilaštvu BIH je da procjeni hoće li otvoriti predmet ili prijavu proslijediti u RJTRS. U pitanju je nezakonita aktivnost kojom bez sklopljenog ugovora, AD "Komunalac" nameće građanima "poslovni odnos" i dostavlja račune bez obzira na to da li vrši "uslugu" odvoza otpada ili ne. Pri tome nastupa kao žargonski rečeno klasičan "reketaš" koji ni nakon pismenih upozoravanja da su njihove aktivnosti nezakonite te zahtjeva da obustavi dalje radnje i isporuke računa za usluge koje ne vrši i neće ni biti potrebne na naznačenoj lokaciji - oni to i dalje uporno čine. Prevara koju čine je očigledna iz materijalnih dokaza, tako da je neću opširno opisivati tim prije što sam na nezakonitost i krivična djela upozoravao u pismenim obraćanjima koje prilažem uz prijavu. Suštinski AD Komunalac je svjestan da je njihovo poslovanje utemeljeno na nezakonitom i neustavnom stavu, koji je čak i obrisan a sada to što su jedno vrijeme kršili zakon, pokušavaju predstaviti kao novi osnov i argument da imaju pravo nastaviti sa kršenjem zakona. Prema takvoj "logici" bi svako ko je falsifikovao neku dokumentaciju i uselio se nezakonito u stan, preuzeo vlasništvo nad nekim nekretninama, robama i slično ili čak kupovao stvari falsifikovanim novcem te onda činjenicu da je neko vrijeme bio nezakonito u posjedu određenih roba, koristio kao izgovor da ostane vlasnik nekretnine ili nastavi falsifikovati novčanice. Obrazloženje počinjem sa poslednjim nastalim dokumentom a to je "Odgovor 03-2031-22 od 20.04.2022." u kome AD "Komunalac" konačno po prvi put priznaje da mu je poznata odluka "Ustavni sud Republike Srpske U-27-17 od 28.03.2018." te opisuju da citiram iz crvenim pravougaonikom označenog dijela u dokumentu "Odgovor 03-2031-22 od 20.04.2022." : `Utvrđuje se da član 5, stav 3. Odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada, (SG Grada Bijeljina 5/13) nije u skladu sa Ustavom RS i Zakonom o komunalnim djelatnostima`. Nakon iznošenja svoje impresije da Ustavni sud nije osporio član 5 nego samo stav 3, (koji je sastavni dio člana 5. čime je neustavan i sam član, što piše i u opisu odluke), AD Komunalac dodaje da je pomenuti stav 3 potom brisan no uprkos tome se nastavlja sa nezakonitim radnjama koje su se opravdavala upravo tim stavom a koji zbog toga i ne žele da citiraju te stoga ja navodim taj sporni - neustavni stav iz priloga "Sluzbeni glasnik grada bijeljina 5-03 od 05.03.2013." : 3. Na teritoriji gdje se obavlja komunalna djelatnost, prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada, korisnik komunalne usluge je obavezan plaćati cijenu odvoza komunalnog otpada i ako nema zaključen ugovor o odvozu komunalnog otpada sa davaocem komunalne usluge. Na drugoj strani svog odgovora AD "Komunalac" ponavlja da je stav sudske prakse takav da je sud mišljenja kako obaveza plaćanja za uslugu postoji i ako ne postoji zaključeni ugovor jer je nevodno tuženi uslugu `prihvatio` i `koristio` te mora biti plaćena pošto nije besplatna. Ta "sudska praksa" je imala "pravni osnov" sve do pomenute odluke Ustavnog suda, koja se tiče upravo pitanja postojanja ugovora i utvrđuje da - citiram iz odluke U-27/17 : "Sud je, u postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti člana 5. stav 3. Odluke, prije svega, ocijenio da iz sadržaja navedenih odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima proizlazi da je obligacioni odnos između davaoca komunalne usluge zbrinjavanja otpada iz stambenih i poslovnih prostora i korisnika usluge, ugovornog karaktera, odnosno da je, kao i svaki ugovorni odnos i ovaj uređen pojedinačnim ugovorom i da, shodno tome, nema osnova za naplatu usluga koje nisu izvršene na osnovu takvog ugovora."
Ovde je posebno bitan dio - "nema osnova za naplatu usluga koje nisu izvršene na osnovu takvog ugovora." Time je jasno da `sudska praksa` koja je uspostavljena prije te odluke mora da se mijenja jer ne može nijedan niži sud nastaviti sa tom praksom i time negirati i omalovažavati odluku Ustavnog suda. Ako bi se to desilo onda bi niži sudovi bukvalno stavljali van snage odluku Ustavnog suda i njegov stav da nema osnova za naplatu usluge bez zaključenog ugovora, mjenjali tvrdnjom da obaveza plaćanja za uslugu postoji i ako ne postoji zaključeni ugovor - što je u potpunoj suprotnosti i kontradiktorno jedno drugom Ustavni sud RS, čak dodaje da : "Korisnik ima pravo na raskid ugovora ako davalac te usluge ne može obezbijediti propisani kvalitet, ako tehničke karakteristike sistema ne omogućavaju njeno korišćenje ili ako za korisnika postoje bolja tehnička i ekonomski povoljnija rješenja, pod uslovom da to ne škodi drugim korisnicima". U navedenom stavu Ustavnog suda su navedene 3 opcije te izdvajam treću koja je prethodno istaknuta podebljanim slovima : "Korisnik ima pravo na raskid ugovora ako za korisnika postoje bolja tehnička i ekonomski povoljnija rješenja, pod uslovom da to ne škodi drugim korisnicima". Dakle, jasno se potencira mogučnost da čak i ako postoji pismeno zaključeni ugovor, svaki korisnik ga može raskinuti ako za njega postoji povoljnije rješenje. To da li time nanosi štetu drugima ili prirodi, može i treba da ustanovljava komunalna policija i ako utvrdi nezakonitosti da u skladu sa zakonom podnese prijavu nadležnom organu a što može učiniti i svaki pojedinac. No u konkretnom slučaju ovde ugovor uopšte i ne postoji a na moj zahtjev da se prekine sa nezakonitim naplatama koje i nisu potrebne i neće se vršiti, AD Komunalac se ponaša kao da tražim od njih prijem u radni odnos te to `odbijaju` i prijete tužbom za naplatu "usluga" koje ne vrše a uz to im je poznato da je takva radnja u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda RS - čime predstavlja i krivično djelo koga su svjesni. I umjesto da dostave ugovor kao dokaz i eventualne fotografije vršenja svoje "usluge" AD Komunalac se poziva na podatke iz Katastra i izjavama svog "kontrolora" - (klasična "radio mileva"), koji me nisu kontaktirali ni telefonski ni mejlom ni fizički, niti na bilo koji drugi način. Moje je lično pravo i lični razlozi da odlučim gdje ću živjeti i stanovati a o detaljima nisam dužan nikoga obavještavati, tim prije što postoje višegodišnji pokušaji mafijaškog narko kartela da me ubije, nakon ubistva članova porodice o čemu sam Tužilaštvu BIH dostavio više krivičnih prijava prethodnih godina. Ostao sam živ između ostalog zbog toga što pravna i fizička lica ne obavještavam šta planiram, gdje se krećem niti gdje boravim i ne namjeravam o tome obavještavati ni AD Komunalac niti ću sada iznositi bilo kakve detalje o tome. Činjenica je da objekat na adresi "Majke Jevrosime 20" kako se vidi na slici, nije ni stan niti poslovni prostor nego "kuća sa dvorištem". Fotografije su snimljene krajem 2018-te i vidljivo je da kuća nije ni na trgu niti uz ulicu pa čak ni na seoskom putu nego se radi o djelu parcele u privatnom vlasništvu više lica a koja se zajednički koristi, što se može vidjeti i na prilozima "Satelitski snimak" te "Katastar - fotogrametrijski snimak" a pismeno se to konstatuje u prilogu "Komisija RUGIP od 17.12.2019." sa detaljima u prilogu "Privremeni list nepokretnosti 6123-0" gdje se ta parcela 4130/4, opisuje "u naravi" kao `nekategorisani put`. Dakle radi se o privatnom putu koji su vlasnici parcele 4130, nakon podjele na 3 djela izdvojili za zajedničke potrebe. Tako dakle, AD Komunalac, hoće nasilno da naplaćuje nepostojeće usluge na privatnom putu a u centru grada danima ne čisti trotoare te ih čak opasuje gumama i žutim trakama, kao da je u pitanju mjesto zločina čime ometa pješake i ugrožava njihovu bezbjednost, ostavivši im bukvalno svega 20 centimetara širok prolaz pored ulice, što se vidi na prilogu "Primjer nerada AD Komunalac". Iz priloga "Obavjest i zahtjev za AD `Komunalac` Bijeljina - mejl" se vidi da obavještavam AD Komunalac da nikakav ugovor između nas ne postoji i da ne postoji pravni osnov za naplate, (smišljeno ne pominjući odluku Ustavnog suda RS) da otpad u narednom periodu neće biti odlagan niti će biti stanara kojima bi bile potrebne njihove usluge te ZAHTIJEVAM da ih obustave i ne dostavljaju račune dok im se ne obrate novi vlasnici odnosno stanari. Ni u jednom trenutku ne pominjem gdje živim, gdje boravim, privremeno ili povremeno, kad će i ko doći da stanuje, niti tražim da neko dođe u kontrolu na privatnu parcelu. Prilog "Račun broj 336821 od 31.11.2021." pokazuje da je fakturisano 49,51 a uplaćeno 62 KM, što je evidentirano i u prilogu "Račun broj 369402 od 31.12.2021." gdje postoji i simbolična preplata i nikakav dug. No kako AD, znači "Akcionarsko društvo" što podrazumjeva i neke "akcije" i "akcionare" koji ne rade u javnom interesu nego im je cilj isključivo profit pa ma on bio i nezakonit, pomenuto akcionarsko društvo, smatrajući da ne poznajem zakone i posebno ne odluku Ustavnog suda RS, vezano za njihove aktivnosti, sačinjavaju "Odgovor komunalca 27.01.2022." i "Dopis AD Komunalac 03-890-22 od 08.03.2022." u kojima kopiraju ustaljene fraze iz dokumenata od prethodnih godina, nastalih prije odluke Ustavnog suda, koju i ne pominju. Stoga ih u svom dopisu "Obavjest po 03-215-22 od 27.01.2022." upozoravam i na tu odluku i na činjenicu da čine krivična djela te da ću ako nastave sa time podnijeti krivičnu prijavu. Pomenuti dopis takođe prilažem ali ga zbog argumentacije i važnosti citiram u cjelosti :

"AD „KOMUNALAC“

AD „KOMUNALAC“ Miloša Crnjanskog 7 76300, Bijeljina info@komunalacbn.com

OBAVJEST PO 03-215/22 OD 27.01.2022.

Zahvaljujem na tome što ste mi dostavili "Odgovor na zahtjev" pod brojem 03-215/22 od 27.01.2022. Preciznije, poslao sam vam "Obavjest i zahtjev" a ne "reklamaciju" niti "prigovor". Dakle, nije u pitanju nikakva žalba na kvalitet ili količinu bilo čega, nego obavjest i zahtjev po novim okolnostima. Konkretno da na adresi Majke Jevrosime 20 od 01.01.2022. do daljnjeg neće biti odlagan otpad te da ubuduće neće biti potrebne vaše aktivnosti, kao i da u skladu sa tim što nećete pružati nikakve usluge, iste i ne naplaćujete nezakonito, odnosno da ne dostavljate "Račun"-e, dok vas ne kontaktiraju eventualni novi stanari. Sa žaljenjem konstatujem da niste dobro razumjeli sadržaj jer ste odgovorili da je neka "komisija" zahtjev odbila kao neosnovan. Uz to se pozivate na "stav suda i sudske prakse" ne navodeći ni broj ni datum predmeta no kako god ponavljam vaš citat : "U slučaju kad ne postoji pismeno zaključen ugovor između stranaka, ovaj sud je mišljenja da obaveza plaćanja za uslugu postoji, ako je usluga faktički vršena, odnosno da je uslugu tuženi, kao korisnik, faktički koristio, čime je prihvatio i koja tad mora biti i plaćena, jer usluga nije besplatna, te jer su stranke tad u obligacionom odnosu faktičkog davaoca i primaoca usluge, u vezi sa čl. 262 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima. U protivnom bi se tuženi neosnovano obogatio za cijenu pružene usluge." Uz opasku da bi AD "KOMUNALAC" bio taj koji se neosnovano bogati jer želi naplatiti nešto što ne čini, podsjećam vas da je Ustavni sud na sjednici održanoj 28. marta 2018. godine, donio "ODLUKU" U-27/17, kojom je vaše višegodišnje djelovanje, okarakterisao nezakonitim. Osim broja i datuma, odluke Ustavnog suda, koji je kako uvjeren sam da znate, hijerarhijski iznad neimenovanog suda, čiji ste "stav" citirali, navodim i najvažnije detalje iz Odluke U-27/17, koja vam mora biti poznata te možete provjeriti autentičnost :
"Utvrđuje se da član 5. stav 3. Odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 5/13) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Republike Srpske” br. 124/11 i 100/17). Korisnik ima pravo na raskid ugovora ako davalac te usluge ne može obezbijediti propisani kvalitet, ako tehničke karakteristike sistema ne omogućavaju njeno korišćenje ili ako za korisnika postoje bolja tehnička i ekonomski povoljnija rješenja, pod uslovom da to ne škodi drugim korisnicima, vodeći računa o mjerama iz člana 5. ovog zakona, kao i to da se uslovi pod kojima se korisniku komunalne usluge može odobriti da ne koristi neku komunalnu uslugu ili da je prestane koristiti detaljnije propisuju u odluci iz člana 6. stav 2. ovog zakona (član 9a. st. 2. i 3). Da se pružanje i korišćenje komunalnih usluga vrši na osnovu ugovora zaključenog između davaoca komunalne usluge i korisnika i da se ugovori zaključeni sa korisnikom komunalnih usluga koji te usluge koriste za lične potrebe ili potrebe svog domaćinstva zaključuju u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita prava potrošača u Republici Srpskoj. Sud je, u konkretnom predmetu, imao u vidu da je, saglasno Zakonu o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske” br. 6/12, 63/14 i 18/17), usluga od opšteg ekonomskog interesa i usluga održavanja čistoće i druga javna usluga propisana zakonom i da se pružanje ekonomske usluge potrošaču zasniva na ugovornom odnosu između potrošača i trgovca (član 46. st. 1. i 2). Sud je, u postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti člana 5. stav 3. Odluke, prije svega, ocijenio da iz sadržaja navedenih odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima proizlazi da je obligacioni odnos između davaoca komunalne usluge zbrinjavanja otpada iz stambenih i poslovnih prostora i korisnika usluge, ugovornog karaktera, odnosno da je, kao i svaki ugovorni odnos, i ovaj uređen pojedinačnim ugovorom i da, shodno tome, nema osnova za naplatu usluga koje nisu izvršene na osnovu takvog ugovora. Skupština Grada Bijeljina je propisujući mogućnost naplate cijene komunalne usluge i ako nema zaključenog ugovora između vršioca i korisnika ove usluge, kao u osporenoj odredbi člana 5. stav 3. Odluke, po ocjeni Suda, izašla iz okvira ovlašćenja lokalne zajedinice da obezbijedi organizovano obavljanje komunalne djelatnosti iz člana 6. Zakona o komunalnim djelatnostima. Pored navedenog, Sud je ocijenio da osporena odredba člana 5. stav 3. Odluke, nije u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i zbog toga što je Skupština Grada Bijeljina, propisujući obavezu plaćanja cijene komunalne usluge i bez zaključivanja ugovora između davaoca i korisnika ove usluge, postupila suprotno i navedenim odredbama člana 16. stav 1. Zakona o komunalnim djelatnostima, odnosno ovakvom intervencijom u slobodu ugovornih strana utvrdila neosnovanu naplatu usluga prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada. Činjenica da osporeni član 5. stav 3. Odluke nije u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima čini ovaj član i neustavnim sa stanovišta člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske, a kako nije ni u funkciji izvršenja zakona, suprotan je i članu 102 stav 1. tačka 6. Ustava. Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, u skladu sa članom 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, o ustavnosti osporene odredbe člana 5. stav 3. Odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada, odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka. Na osnovu izloženog, Sud je odlučio kao u izreci ove odluke. Vjerujem da ste se uvjerili da na adresi Majke Jevrosime 20 nema otpada, odnosno da ne vršite nikakav rad niti usluge za tu adresu te stoga sugerišem da ne pokušavate neosnovano da se bogatite, dostavljajući račune za nepostojeće "robe ili usluge", posebno imajući u vidu činjenicu da su nezakonite radnje do 28.03.2018. i Odluke U-27/17, još i mogle biti rezultat "Pravne zablude" opisane u KZRS ali svaka slična radnja nakon tog datuma, predstavlja ne samo neosnovano bogaćenje nego i više krivičnih djela, navedenih u istom zakonu. Neću ih sada citirati jer nisu potrebni a nadam se da neće ni biti potrebno da se koriste u nekoj krivičnoj prijavi. Sve naravno zavisno od toga da li će krivično djelo biti učinjeno i pored ovih upozorenja. Prijatan dan i uspješno poslovanje želim..."
Tek nakon mog dopisa "Upozorenje za AD Komunalac od 03.04.2022." u kome ih ponovo upozoravam na kršenje zakona i odluku Ustavnog suda, AD Komunalac, počinje ozbiljnjije da shvata situaciju i angažuje pravnu službu da iznese neki svoj stav i tumačenje te odluke. nakon čega je nastao njihov "Odgovor 03-2031-22 od 20.04.2022." koji sam opisao na početku prijave. Ovaj moj dopis prilažem kao skenirani dokument sliku ali i njega u cjelosti navodim tekstualno u nastavku :

"AD „KOMUNALAC“

AD „KOMUNALAC“ Miloša Crnjanskog 7 76300, Bijeljina info@komunalacbn.com

UPOZORENJE ZA AD KOMUNALAC !

Iako sam vas već obavjestio da je Ustavni sud doneo odluku kojom vaše poslovanje i propisi na koje se pozivate nisu u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima a ni sa Ustavom Republike Srpske, vi i dalje nastavljate sa bezakonjem što predstavlja smišljeno krivično djelo. Besmislice o "urednom pružanju" komunalne usluge, neću uopšte da komentarišem, kao ni insinuacije o nekim "materijalnim dokazima" koje tražite a za šta ne postoje osnove ni u jednom zakonu. I neke tvrdnje za „dug“ na dan 08.02.2022. od 15,06 KM su i neosnovane i glupe jer po čemu je to bitan 8-i dan u mjesecu kao datum za bilo šta. Činjenica je da u vrijeme kada sam vam poslao "Obavjest i zahtjev" nije postojao nikakav dug - na stranu to što konstantno kršite zakon. Tvrdim da ne samo 23.02.2022. nego ni bilo kog dana ove godine, nisam imao susret, razgovor, kontakt ni sa kakvim "ovlaštenim" ili neovlaštenim radnikom vašeg "društva". Ako već želite da nešto utvrđujete, onda ustanovite da li postoji otpad, koji se eventualno odlaže na adresi Majke Jevrosime 20, koji vi navodno odvozite ili ne postoji. S tim u vezi tvrdim da odvozite isključivo otpad od prethodne - susjedne zgrade i ako želite dokazati suprotno, onda fotografišite mjesto i provjerite da li je kompletan otpad od predhodne adrese ili ne umjesto da izmišljate nepostojeće usluge. S obzirom da ste na vrijeme upozoreni i obavješteni o odluci Ustavnog suda U-27/17 od 28.03.2018. godine, jasno je da svjesno nastavljate sa krivičnim djelima i neosnovanim bogaćenjem. DAKLE - NIKAKAV OTPAD SA ADRESE MAJKE JEVROSIME 20, VI NE ODVOZITE I NEMATE OSNOV DA TRAŽITE BILO KAKVU PROTIV VRIJEDNOST. Zahtijevam da poništite račune koje ste neosnovano i nelegalno načinili nakon mog obavještenja i UPOZORAVAM vas da ću ukoliko nastavite sa pokušajima reketiranja i daljeg dostavljanja računa za nepostojeće "usluge", protiv AD Komunalac i odgovornih lica podnijeti krivičnu prijavu Tužilaštvu BIH za više krivičnih djela za šta su predviđene ozbiljne novčane i zatvorske kazne. Ukoliko ne znate da je Ustavni sud, hijerarhijski iznad Okružnih i Osnovnih sudova, konsultujte se sa vašom pravnom službom jer će Tužilaštvo BIH, dobiti i Odluku Ustavnog suda i moja upozoravanja u prilozima prijave ako budem prisiljen da je napišem, te vam neće vrijediti „opravdanje“ da niste bili svjesni kako kršite zakon i činite krivična djela. U međuvremenu bi mogli da čistite otpad sa trotoara grada, umjesto da ga opasujete žutim trakama kao da je u pitanju mjesto zločina. Prijatan dan i uspješno poslovanje želim..."
Iz svega priloženog se može zaključiti da je AD Komunalac bio više puta upozoravan da čini krivična djela, krši zakon i odluku Ustavnog suda RS, te se ni u kom slučaju ne može izgovarati na "neznanje" ili "pravnu zabludu" a zbog čega i poslije pomenute odluke te brisanja nezakonitog stava, kojim je "opravdavao" svoje nezakonito poslovanje i `reketiranje` građana bez potpisanih ugovora, nastavlja sa kriminalnim djelima, neka objasni Tužilaštvu. Na kraju skrećem pažnju da je AD Komunalac, prije mog zahtjeva obračunavao svoje "usluge" po cijeni od 0,167 po metru kvadratnom, što je iznosilo ukupno 10,02 KM bez PDV-a a nakon toga po 0,111 što je ukupno 6,66 KM, bez PDV-a. Prethodna cijena je bila 66 posto viša a za šta ne postoji nikakvo objašnjenje a naravno ni ugovor u kome bi to bilo definisano, osim ako nije u pitanju neka vanredna potreba za novcem koji "akcionarima" nedostaje. Dokaz da je to tako su računi iz 2021-e te prilog "Račun broj 78949 od 31.03.2022." iz koga se vidi da AD Komunalac, iako je u više dopisa upozoravan da krši zakon, iako ne odvozi nikakav otpad sa adrese navedene na računu i dalje pokušava "reketirati" građane te naplaćivati neosnovano nepostojeće "usluge" sve bez ikakvog ugovora koji je neophodni preduslov, kako je i konstatovao Ustavni sud Republike Srpske...

PRILOZI

Odgovor 03-2031-22 od 20.04.2022.; Ustavni sud Republike Srpske U-27-17 od 28.03.2018.; Sluzbeni glasnik grada bijeljina 5-03 od 05.03.2013.; Majke Jevrosime 20, Satelitski snimak, Katastar - fotogrametrijski snimak, Komisija RUGIP od 17.12.2019.; Privremeni list nepokretnosti 6123-0, Primjer nerada AD Komunalac, Obavjest i zahtjev za AD `Komunalac` Bijeljina - mejl, Račun broj 336821 od 31.11.2021.; Račun broj 369402 od 31.12.2021.; Odgovor komunalca 27.01.2022.; Dopis AD Komunalac 03-890-22 od 08.03.2022.; Obavjest po 03-215-22 od 27.01.2022.; Upozorenje za AD Komunalac od 03.04.2022.; Račun broj 78949 od 31.03.2022.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902