subota, 25. lipnja 2022.

KRIVIČNA PRIJAVA ZA POVREDE SLOBODE IZRAŽAVANJA MISLI I TERORIZAM

Počinilac krivičnih djela na teritoriji BIH je udruženje građana "Zašto ne" sa svojom publikacijom "Raskrinkavanje.ba" te više saučesničkih organizacija iz drugih zemalja kao i kompanije "Fejsbuk", "Gugl", "Dailumošn" sa kojima su pripadnici navedenog udruženja sačinili dogovor za činjenje krivičnih djela na način da se proglase "sudom" koji će određivati šta je "istina" te sve ono što nije u skladu sa njihovim planovima, proglašavati "lažima"te u sadejstvu sa saizvršiocima cenzurisari - brisati, autore takvih objava proglašavati "teoretičatima zavjera", šarlatanima i slično a građane i državne organe, podsticati da čine radnje koje im mogu ugroziti zdravlje i život te smišljano prikrivati posebno one informacije koje ukazuju na takvu opasnost - sve sa ciljem sprovođenja globalnog plana...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA ZA POVREDE SLOBODE IZRAŽAVANJA MISLI I TERORIZAM

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA

Vezano za KRIVIČNI ZAKON BIH, članovi "Terorizam" (1) Ko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da što izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznit će kaznom zatvora najmanje pet godina. (2) Ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jedne ili više osoba, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje osam godina. (4) Ko nabavi ili pripremi sredstvo ili ukloni prepreku ili preduzme neku drugu radnju kojom stvori uslove za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (5) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju: c) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenom ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja druge osobe, s ciljem da nju ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca; d) nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima. f) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; i) prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tačke a. do h. ovog stava. Te članova : Finansiranje terorističkih aktivnosti, Javno podsticanje na terorističke aktivnosti, Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti, Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti, Organiziranje terorističke grupe, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Pripremanje krivičnog djela, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela. Krivični zakonik Republike Srpske - članovi : Samovlašće (1) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. (2) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada upotrebom sile ili ozbiljne prijetnje da će napasti na život ili tijelo, ili u sastavu grupe, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine. (3) Kaznom iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se i ko djelo iz st. 1. i 2. ovog člana učini za drugog. (4) Gonjenje za djelo iz st. 1. i 2. ovog člana preduzima se po prijedlogu. Povreda slobode izražavanja misli (1) Ko uskrati ili ograniči slobodu govora ili javnog istupanja, osnivanja ustanova javnog informisanja, slobodu štampe ili drugih sredstava javnog informisanja, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko naredi ili sprovodi cenzuru, novinaru uskrati ili ograniči pristup informaciji ili slobodu obavještavanja, osim ako se ne radi o državnoj ili službenoj tajni. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine - član : Stvaranje monopolističkog položaja na tržištu - Ko u pravnoj osobi sklopi sporazum kojim se druga pravna ili fizička osoba ograničava u slobodnom prometu robe ili usluga na određenom području ili s određenim pravnim ili fizičkim osobama, ili sklopi sporazum kojim se na drugi način stvara monopolistički položaj određenih pravnih ili fizičkih osoba na tržištu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA - Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.
Počinilac krivičnih djela na teritoriji BIH je udruženje građana "Zašto ne" sa svojom publikacijom "Raskrinkavanje.ba" te više saučesničkih organizacija iz drugih zemalja kao i kompanije "Facebook", "Google", "Dailymotion" sa kojima su pripadnici navedenog udruženja sačinili dogovor za činjenje krivičnih djela na način da se proglase "sudom" koji će određivati šta je "istina" te sve ono što nije u skladu sa njihovim planovima, proglašavati "lažima"te u sadejstvu sa saizvršiocima cenzurisari - brisati, autore takvih objava proglašavati "teoretičatima zavjera", šarlatanima i slično a građane i državne organe, podsticati da čine radnje koje im mogu ugroziti zdravlje i život te smišljano prikrivati posebno one informacije koje ukazuju na takvu opasnost - sve sa ciljem sprovođenja globalnog plana. Sastavni dio svega je i propagandno psihološki, odnosno medijski rat za šta je angažovano više stotina medijskih kuća u svijetu a koje su sve finansirane od strane onih istih, koji su napravili ovaj plan i koji stoje iza virusa, prodaje vakcina i masovne histerije. Dodajem da se u sklopu svega od početka koristi opis - "RAT SA NEVIDLJIVIM NEPRIJATELJEM"
Ono što je moglo i trebalo da se uradi je da se javno ostavi, svim ljudima na slobodan izbor da li će da nose maske ili neće. Oni koji se plaše virusa i boje se za svoj život, imaju slobodu da nose maske ako vjeruju da će ih maska zaštititi a oni koji ne nose maske ih tako ne mogu ugroziti. Ljudi koji ne žele da nose maske i koji su svjesni da nošenje maski ugrožava i njihovo zdravlje i dovodi u životnu opasnost, mogu i trebalo bi da im se omogući da slobodnom voljom odaberu, hoće li nosti masku ili ne. Ista je stvar i sa vakcinom, koja se nameće neprestano i histerično. Ako neko smatra da će ga vakcina zaštititi od virusa, neka je slobodno primi a ko to ne želi, niko ga na to ne može prisiliti, što je propisano i ustavom da niko ne može vršiti eksperimente i naučna istraživanja, bez saglasnosti svake osobe. I ovdje su planeri terorističkog napada, pokazali gebelsovsku propagandu u stilu nacista, pomiješano sa metodama doktora Mengelea, jer navodno će onima koji su se vakcinisali, opasnost biti ljudi koji nisu vakcinisani. Zapitajmo se sada svi, kako uopšte neka vakcina može biti korisna i efikasna ako onaj koji je primi može potom biti zaražen od nekog čovjeka koji nije primio vakcinu. S tim u vezi je udruženje građana "Zašto ne" sa svojom publikacijom "Raskrinkavanje.ba" koje je finansirano od strane stranih kompanija vršilo cenzuru, svih onih koji su smetnja njihovim terorističkom planovima. Tako su cenzurisani čak i mnogi naučnici, nobelovci, prikrivani su podaci o opasnim posljedicama vakcinacije, kao i da je u pitanju eksperimentalna tehnologija koja je kako se može vidjeti iz priloga "Dokaz o eksperimentalnom ispitivanju" (verzije na originalnom jeziku "eng" i prevod "bos") na strani 3 u toku od 29.04.2020. a predviđeno je da traje do 15.05.2023. godine. DAKLE SVAKA VAKCINA KOJA SE REKLAMIRALA KAO `SIGURNA` I `PROVJERENA` A KOJA JE UZ OBMANU I PROPAGANDU UBRIZGAVANA PREVARENIM LJUDIMA OD APRILA 2020-TE DO DANAS I KOJA ĆE BITI KORIŠTENA U BUDUĆNOSTI DO 15-OG MAJA 2023 JE SASTAVNI DIO EKSPERIMENTA NAD LJUDIMA ČIJI KRAJNJI CILJ SE KRIJE OD JAVNOSTI A SIGURNO NIJE BORBA PROTIV KIJAVICE. S obzirom da ima mnogo priloga koji sami po sebi dokazuju krivična djela u nastavku ću ih navoditi uz minimalne propratne opise, kako ne bih suviše usložnjavao i produžavao tekst prijave. Jedan od motiva za pokretanje ove globalne, psihološko propagandne ratne operacije uz korištenje hemijskih i tehnoloških oruđa i oružja je enormna zarada i profit što se može vidjeti u prilogu "Kako su najbogatiji udvostručili imetak tokom pandemije" iz koga citiram dio : "Deset najbogatijih ljudi svijeta više je nego udvostručilo svoje bogatstvo sa 700 milijardi dolara na 1,5 biliona dolara — po stopi od 15.000 dolara u sekundi ili 1,3 milijarde dolara dnevno — tokom prve dvije godine pandemije u kojoj su prihodi 99 posto čovječanstva opali i više od 160 miliona ljudi prisiljeno na siromaštvo." Veliki procenat od ovih dodatnih 800 milijardi dolara su prigrabili upravo cenzori uz saučesništvo takozvanih "provjerivača činjenica" a koji su kako ću kasnije ukazati plaćeni za to. U prilogu "Nove metode cenzure" je vidljivo da se cenzura svega što "fastčekeri" presude da nije istina, proširila i na centurisanje vijesti, koje su kako obrazlažu "pod djelimičnom ili punom kontrolom vlade Rusije" ne navodeći uopšte da li se to tretira kao laž. Druga 2 primjera na tom prilogu pokazuju da se sprečavaju objave koje ISTINITO ukazuju na drastičan skok cijena roba ili na totalitarnu kontrolu i kršenja ljudskih prava u velikom broju zemalja svijeta. Poslednja slika jasno pokazuje da je u pitanju BLOKIRANJE. Ovaj mali iskorak iz konteksta je bitan te ga nastavljam sa prilozima "Facebook i Instagram privremeno dopuštaju pozive na nasilje protiv Rusa" i "Fejsbuk i Instagram dozvoliće pozivanje na nasilje nad Rusima" gdje sami naslovi suštinski sve govore. Ovde su cenzori zauzeli stav da ne samo podržavaju jednu od 2 strane u ratnom sukobu i pozivaju na ubistva predsjednika druge strane i njihovih vojnika nego pozivaju na ubistvo predsjednika zemlje koja uopšte nije u sukobu. Radi se o prizivanju smrti predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka, koji podvlačim nije u ratu ali je već 2 godine najveća kost u grlu gebelsovske propagande cenzorske inkvizicije. U prilogu "Manipulacije cenzora oko finansijskih malverzacija" takozvani "provjerivači činjenica" sa portala "Raskrinkavanje.ba" bave se ulogom predsjednika Lukašenka koji nije htio uvoditi vanredno stanje zbog lažne pandemije pa se vezano za to pojavila vijest da mu je nuđen mito do preko 900 miliona dolara da bi uveo karantinske mjere. Raskrinkavanje.ba, naravno u svom stilu negira da je to istina i kao dokaz svoje tvrdnje citiraju izjave direktora MMF-a koji kaže doslovno "MMF nije zahtijevao mjere poput karantina, izolacije. Jedini zahtijev je bio da se prate preporuke SZO u vezi suzbijanja pandemije, što je standardna procedura za sve zemlje". Ovde su cenzori u pokušaju da istinu proglase za laž, uspjeli samo da pokažu i neviđenu glupost te očitu namjeru za izvršenje krivičnog djela jer se potvrđuje da je ZAHTJEV bio praćenje preporuka SZO u vezi pandemijskih mjera koje važe za sve zemlje a poznato je da su u drugim zemljama uvođeni i karantini, vanredna stanja, izolacije, nošenja maski, distance ali i kazne za one koji se ne pridržavaju terora "novo normalnih" inkvizotora. S tim u vezi je Ustavni sud BIH doneo 2 odluke kojima utvrđuje da se radi o kršenjima ljudskih prava i sloboda ali čak i objavljivanje vijesti o tome se cenzurisalo. Kako su te "preporuke" došle u BIH, može se vidjeti iz priloga "Državna tajna Dodika i Radončića" odnosno članka objavljenog 09.03.2020. nakon čega je u RS obješen glavni republički zdravstveno sanitarni inspektor g. Desimir Miljić. koji je bio prepreka uvođenju bezrazložnog vanrednog stanja a što je učinjeno nakon njegovog ubistva predstavljenog kao samoubistvo. Dakle, ovde se ono u šta su "detaljno upoznati" kvazi eksperti `Raskrinkavanja` opisuje kao državna tajna. Trenutna situacija u svijetu je takva da se za ogroman skok cijena i nedostatak energenata okrivljuje rat u Ukrajini dok su vijesti o "pandemiji" bukvalno nestale čim je ispaljen prvi metak ili su skrenute na zadnje strane medija iako zvanično još nije proglašeno okončanje i prestanak "opasnosti" od zaraze. Jedan od ciljeva novog svjetskog poretka je uz totalnu kontrolu i robotizaciju preko 5G i vještačke inteligencije i to da se velikom procentu stanovništva uskrati korištenje nafte, benzina, gasa itd koji se decenijama troše i njihova količina naravno nije beskonačna te se na prevaru i podmuklim manipulacijama želi sve prisvojiti za mali procenat najbogatijih pojedinaca, njihove kompanije i preteću infrastrukturu a ostatak od 90 i više procenata ljudi bi trebalo da umire od gladi i zime pod izgovorom sprečavanja "globalnog zagrijavanja" i "klimatskih promjena".
U video predavanju iz 2015-te pod nazivom "Inovacijama do nule" Bil Gejts najavljuje planove za budućnost i smanjivanje emitovanja ugljen dioksida - "CO2" za šta je preduslov prekid korištenja takozvanih fosilnih goriva. Ovde je prvih 8 minuta sa tog predavanja i originalno su korišteni za dokazivanje njegove izjave da emisiju CO2 planira smanjiti skoro do nule a kako se radi o gasu koji proizvode ljudi disanjem oni su naravno krivi te ih kako priznaje - vakcinama planira suzbiti za 10 do 15 posto. Ako kako kaže "naprave zbilja dobar posao sa vakcinama". Taj procenat uz "dobar posao" im je očigledno nedovoljan te je za bolje rezultate od 50 do 90 posto neophodan "odličan" posao za šta je preduslov globalna pandemija uz histeričnu propagandu o smrtnoj opasnosti za šta je "naravno" jedini spas njihova "čudesna" vakcina. Kada se ovome doda činjenica da je još prije desetak godina najavljeno prekidanje proizvodnje vozila, pogonjenih motorima na naftu, benzin ili gas te prelaz na električna, onda je jasno da su poskupljenja i nestašice energenata sastavni dio plana a vrištanje medija, cenzura i pozivanja na ubistva su skretanje pažnje sa pravih krivaca. Na žalost, iako niko od izmanipulisanih ljudi ne može doći do nekog predsjednika i nauditi mu, može do brojnih drugih ljudi iste nacionalnosti od kojih su neki mučeni i ubijani jer su satanizovani do te mjere da je stvoren privid kako je legalno ubiti nekoga samo zato što je "pogrešne" narodnosti ili zato što je "antivakser" kako cenzori obično etiketiraju normalne osobe koje su prozrele njihove podmukle planove. Pozovi na zatvaranje, diskriminaciju i ubijanje onih koji nisu vakcinisani, od 2020-te do danas nisu bili rijetkost u komentarima i tekstovima ali nisu cenzurisani kao stavovi nekih nobelovaca recimo. Prilog "Patenti povezani ca korona virusom iz 2015 i 2016" jasno dokazuje da se radi o unaprijed pripremljenom planu jer su patenti povezani sa "novom bolešću"koja se prvi put pojavila krajem 2019 i zato nazvane "covid-19" pokrenuti 3 ili 4 godine ranije. Tehnologija koja bi se koristila bi kako se objašnjava prenosila podatke bežično iz tijela na pametni telefon a to je moguće samo uz ugrađivanje, ubrizgavanje ili ušpricavanje, nano čipova - preko vakcina naravno. A kako će sve to funkcionisati ne može se znati dok se eksperimentalno ne provjeri što je kako sam ranije ukazao upravo u toku. Cenzori između ostalog služe za to da obmanjivanjem ljudi od njih naprave pokusne kuniće ne obazirući se na to da li će i koliko njih imati trajne zdravstvene posljedice ili smrtno stradati. O tome kako su finansirani samozvani "provjerivači činjenica", kakav sporazum o sprovođenju cenzure imaju sa društvenim mrežama, može se vidjeti u prilozima "Često postavljana pitanja - Raskrinkavanje, Facebook provjere - Raskrinkavanje, Impressum - Raskrinkavanje, Metodologija - Raskrinkavanje, O Raskrinkavanju - Raskrinkavanje, Početna - Raskrinkavanje". U sklopu prijave ću izdvojiti samo opis sa stranice "Facebook provjere - Raskrinkavanje" u kome se u podnaslovu "Kako funkcioniše naše partnerstvo sa Facebookom" otvoreno priznaje da citiram "Objavama koje Raskrinkavanje ocjeni kao netačne, Fejsbuk smanjuje doseg a poduzima i druge mjere". Te druge mjere su brisanje objava i potpuno blokiranje pojedinaca kako za objavljivanje ili komentarisanje tako ponekad i za sam pristup platformi što će biti naknadno prezentovano...

PRILOZI

Dokaz o eksperimentalnom ispitivanju - eng, Dokaz o eksperimentalnom ispitivanju - bos, Kako su najbogatiji udvostručili imetak tokom pandemije, Nove metode cenzure, Facebook i Instagram privremeno dopuštaju pozive na nasilje protiv Rusa, Fejsbuk i Instagram dozvoliće pozivanje na nasilje nad Rusima, Manipulacije cenzora oko finansijskih malverzacija, Državna tajna Dodika i Radončića, Inovacijama do nule, Često postavljana pitanja - Raskrinkavanje, Facebook provjere - Raskrinkavanje, Impressum - Raskrinkavanje, Metodologija - Raskrinkavanje, O Raskrinkavanju - Raskrinkavanje, Početna - Raskrinkavanje, Monopol na informacije od strane samozvanih provjerivača istine i internet platformi, KOLAKUŠIĆ POKAZAO PUT - Sprema se masovna tužba protiv cenzora Faktografa, prijeti im zatvor, Kaznena prijava protiv Faktografa, Gonga i Facebooka odaslana iz Bruxellesa i to zbog ograničavanja slobode govora, Kolakušić priprema kaznenu prijavu protiv Faktografa, Gonga i Facebooka – Cenzori uplašeni i u šoku, Mislav Kolakušić koristi lažne optužbe protiv Faktografa u pokušaju da zadrži briselsku plaću, Advokat Mirnes Ajanović podnosi opomenu pred tužbu protiv `plaćeničkog factchekerskog portala Raskrinkavanje zbog cenzure na Facebooku`, Saopštenje za javnost u povodu podnesene krivične prijave protiv lica koja su 19.12.2021. godine prenijeli lažnu vijest o uvođenju covid-potvrda i VTP mjera, Izjava stara mjesec predstavljena kao aktuelna, Vlada FBiH naredila uvođenje strožijih mjera, U Federaciji BiH od 20. decembra počinje primjena VTP pravila, Vijeće ministara o primjeni vakcina, Uputstvo za vakcine, Neistinite tvrdnje Mirnesa Ajanovića o dostupnosti informacija o vakcinama, Blokada objava na fejsbuku, Kršenje standarda po tumačenju fejsbuka i fastčekera, Događaj 201 - scenario, Korona - veliki reset, Covid-19 - the great reset, Da li je opasniji nevidljivi neprijatelj ili `odbrana` od njega, Da li je opasniji nevidljivi neprijatelj ili `odbrana` od njega - mejl, Deaktiviranje dailymotion naloga, Uklanjanje video youtube zapisa, Hoćete li dozvoliti vašoj vladi da nametne prisilnu vakcinaciju, Gripa u sezoni 2016. - 2017.; Epidemija gripa, ćutnja o žrtvama, U Srpskoj još 127 osoba zaraženo virusom korona, U Srpskoj još 146 osoba zaraženo, sedam preminulo, Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine, Nije točno da je njemački kemičar ubijen jer je razotkrio tajni sastojak cjepiva, Medicinske sestre sa protesta u Australiji šire netačne tvrdnje o vakcinisanima u toj zemlji, Morbidne manipulacije samozvanih provjerivača činjenica, Ističe ti vreme da se zacementiraš na vrhu - vakciniši se, Ruski doktor Aleksandar Redko ne razbija korona laži već širi stare dezinformacije, Ništa se nije desilo slučajno - sve ovo je planirano, Ne postoji dokaz o postojanju virusa potvrdio Savezni sud Njemačke - nauka je decenijama obmanjivala čovječanstvo, Virus malih boginja stavljen na probu - dr Stefan Lanka pobeđuje na sudu, Uprkos tvrdnjama njemačkog biologa, virusi postoje i izazivaju bolesti

PODNOSILAC

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902