nedjelja, 20. ožujka 2022.

DODATNE INFORMACIJE PO DOPISU 03-09-6-3692-3-2021

U međuvremenu je došlo i do više drugih krivičnih djela i opet, nebitno šta se sve dešavalo sa mnom i kakve su opasnosti bile po moj život, koliko puta je pokušavana likvidacija ali osim više drugih građana, stradali su i pripadnici pravosuđa. Pa i policajci ubijeni u Federaciji BIH, Vujinović i Šehović su skoro sasvim sigurno žrtve istog mafijaškog kartela iz Istočnog Sarajeva, koji je pokušavao i mene da ubije i koji je odgovoran za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Veza : Dokumenti "03-09-6-3692-3-2021 obavjest od 19.11.2021."; i "UDT 03-09-6-3692-2 2021 od 26.10.2021." Po osnovu člana "Disciplinski prekršaji tužilaca" (ZOVSITV), stavovi : "3. Očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva;" - dostavljaju se :

DODATNE INFORMACIJE PO DOPISU 03-09-6-3692-3-2021

DOPUNA PRITUŽBE

Zahvaljujem UDT-a, odnosno VSTV-u za dostavljanje dopisa "03-09-6-3692-3-2021" od 19.11.2021. te kako ste naveli na kraju, dostavljam vam dodatne informacije. Na osnovu sadržaja, zaključujem da ste ustanovili da su moje primjedbe opisane u dopisu "Obavjest po UDT 03-09-6-3692-2 2021. - dopuna pritužbe" bile osnovane i da pritužba koju sam poslao nema veze sa predmetom "UDT 14442/15". Ovoga puta - u pomenutom dopisu "03-09-6-3692-3-2021" od 19.11.2021. pravi se veza ne sa nekim predmetom nego sa dopisom "03-09-6-673-2-2017" od 15.02.2017. Kako sam i naveo u prethodnom pismenom obraćanju, radilo se o nenamjernoj grešci, što je pretpostavljam uzrokovano time da su dokumenti nastali u svega nekoliko dana između 10 i 15 februara 2017-te godine ali smatram da se moja poslednja pritužba ne može povezivati ni sa jednim predmetom te ću to i obrazložiti. Dakle u prvom slučaju se radi o jednom konkretnom predmetu Ureda disciplinskog tužioca, koji je zaveden pod brojem "UDT 14442/15". Moja pritužba i dostavljeni materijal su analizirani u sklopu tog predmeta i UDT je donio neku odluku - nebitno kakvu te možemo reći da vezano za konkretne događaje i vazano za taj predmet UDT više nema razloga da ga ponovo obrađuje. Sa druge strane "03-09-6-673-2-2017" od 15.02.2017. nije nikakav predmet nego običan dopis u kome se obavještavam da UDT ne može postupati po pritužbi jer nisam naveo broj predmeta. Pominju se još neki faktori kao što su ime i prezime, naziv tužilaštva, konkretni navodi... što lično ne smatram da je nedostajalo no istina je da nisam naveo broj predmeta u pritužbi iz 2017-te jer sam smatrao da nije neophodno da se radi o bilo kakvom predmetu i službenom postupanju što se može zaključiti iz člana "Disciplinski prekršaji tužilaca" tačka "22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti". Ovde je bitan onaj dio, (ponašanje) "i izvan suda ili tužilaštva" što znači da disciplinski prekršaj može biti načinjen i bahatim, neozbiljnim, kriminalnim ponašanjem izvan suda ili tužilaštva, odnosno van službenih prostorija i izvan dužnosti. Kako god, činjenica je da po toj pritužbi nije formiran nikakav predmet i da mi je UDT poslao obavjest o tome dajući rok od 8 dana da dostavim dopune ili u suprotnom se uopšte neće postupati po podnesenoj pritužbi, odnosno neće se ni razmatrati kao pritužba. Ja sam tada zaključio da UDT sa tadašnjim vodstvom - predsjednikom, nema namjeru sankcionisati kriminal tužilaca koji smišljeno prikrivaju ubistvo jednog djeteta, da će počinioci zločina biti zaštićeni i od strane VSTV-a, odnosno UDT, te nisam ni gubio dalje vrijeme na dostavljenje broja predmeta, koji kako sam obrazložio i nije neophodan preduslov da bi se nešto podvelo pod pojam prekršaja. No u međuvremenu je došlo i do više drugih krivičnih djela i opet, nebitno šta se sve dešavalo sa mnom i kakve su opasnosti bile po moj život, koliko puta je pokušavana likvidacija ali osim više drugih građana, stradali su i pripadnici pravosuđa. Pa i policajci ubijeni u Federaciji BIH, Vujinović i Šehović su skoro sasvim sigurno žrtve istog mafijaškog kartela iz Istočnog Sarajeva, koji je pokušavao i mene da ubije i koji je odgovoran za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika. Osnovano sumnjam da su gospoda D.N. i L.B. čije su smrti predstavljene u javnosti kao "samoubistvo" i "prirodna smrt" takođe žrtve narko mafije sa Sokoca i okoline. Posebno ako je istinita informacija da je jedan od navedenih nađen obješen i da se taj podatak prikriva od javnosti a u užem krugu predstavlja kao "samoubistvo". Poenta je da postoji uzročno posljedična veza od NEPOSTUPANJA i PRIKRIVANJA MATERIJALNOG DOKAZA UBISTVA od strane osobe Stjepanović Danice, najmanje od dana 16.01.2017. kada je konstatovala pismeno da navodno "NEMA SAZNANJA" o postojanju materijalnih tragova na predmetu koji dokazuju ubistvo i narednih događaja - više teških krivičnih djela, uključujući i likvidacije.
Smatram da UDT, koji NIJE OTVARAO i NIJE VODIO NIKAKAV PREDMET po mojoj pritužbi zaprimljenoj 13.02.2017. ima odgovornost i obavezu da postupa sada po pritužbi od 25.10.2021. i dodatnim dopisima, uključujući i ovaj. Na kraju ću navestiti neke bitnije djelove iz dokumenata UDT-a koji dokazuju da su prethodni argumenti istiniti. UDT je dakle moju pritužbu od 25.10.2021. pogrešno povezao sa okončanim predmetom 14441/15. što se vidi u dopisu "03-09-6-3692-2 2021 od 26.10.2021." koji prilažem a crvenim pravougaonikom je uokviren dio koji citiram : Analizom navoda iznesenih u dopisu, Ured nije našao osnova za ponovno preispitivanje Vaše pritužbe koja je odbačena, a o čemu ste obaviješteni dopisom broj UDT 14442/15 od 10.02.2017. godine. Potom se u prilogu "03-09-6-3692-3-2021 od 19.11.2021." ista pritužna od 25.10.2021. povezuje sa sasvim drugim materijalom po kome uopšte nije formiran nikakav predmet niti je razmatran kao pritužba, citiram : Ponovnom analizom navoda iz dopune pritužbe, Ured je utvrdio da ste u vezi sa postupanjem tužiteljice Danice Stjepanović u predmetu broj 569/09, odnosno u vezi sa izjašnjenjem dostavljenim u predmetu broj 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. godine a što prema dopuni pritužbe predstavlja osnov za podnošenje iste, obaviješteni od strane Ureda dopisom broj 03-09-6-673-2/2017 od 15.02.2017. godine. Navedeni dopis Vam je dostavljen nakon što ste Uredu dana 13.02.2017. godine, dostavili dopis koji po sadržaju odgovara Vašoj pritužbi dostavljenoj dana 25.10.2021. godine, te za koje postupanje tužiteljice konkretno navodite da nije nastupila zastarjelost pokretanja i vođenja disciplinskog postupka. U prilogu Vam dostavljamo kopiju dopisa Ureda broj 03-09-6-673-2/2017 od 15.02.2017. godine. Dakle jasno se kaže da je u pitanju dopis a ne neki UDT predmet no što se tiče opisa da pritužba dostavljena 13.02.2017. godine, "po sadržaju odgovara pritužbi dostavljenoj dana 25.10.2021. godine" podsjećam da su se od 2017. do 2021. godine desili mnogi bitni događaji, koje sam opisivao u pritužbi od 25.10.2021. a podsjećam da ni ona iz 2017-te nije uopšte razmatrana, što se vidi iz pasusa, koje sam označio u dokumentu "03-09-6-673-2-2017 od 15.02.2017." a ovde citiram : Međutim, UDT ne može postupiti po Vašem dopisu, jer ista ne sadrži činjenice i okolnosti koje predstavljaju konkretne navode o povredi dužnosti tužioca u smislu Zakona o VSTV BiH. Izjašnjenje koje navodite u Vašoj pritužbi dostavljeno je na zahtjev Osnovnog suda u Bijeljini u vezi sa predmetom broj 80 0 K 065167 15 Kpp 2. Kako se iz sadržaja Vašeg dopisa ne može zaključiti koje konkretno navode na postupanje tužiteljice iznosite kao navode povrede tužilačke dužnosti, molimo Vas da ukoliko želite podnijeti pritužbu UDT, dostavite konkretne navode o postupanju tužioca u konkretnom tužilaštvu, sa imenom i prezimenom nosioca pravosudne funkcije i nazivima tužilaštva, te brojem predmeta za koje smatrate da predstavlja disciplinski prekršaj propisan Zakonom o VSTV BiH. Molimo da na navedeni način postupite u roku od osam dana, u suprotnom UDT neće razmatrati Vaš navedni podnesak kao pritužbu. Nadam se da je sad potpuno jasno da predmet "UDT 14442/15" nema nikakve veze ni sa pritužbom iz 2017-e i posebno ne sa onom od 25.10.2021. a da vezano za materijal dostavljen 13.02.2017. nije nikada ni formiran predmet ta da iz tih činjenica slijedi zaključak da UDT može i treba otvoriti predmet po pritužbi, dokumentima, dokazima i činjenicama o kojima nije razmatrano niti u jednom drugom predmetu. Kakva god da bude odluka UDT-a ja neću dalje nastavljati da iznosim dodatne argumente po ovom pitanju, posebno jer smatram da osim mog su ugroženi i životi okružnih tužilaca pa i pripadnia VSTV-a, odnosno UDT-a od strane naoružanih zločinaca iz takozvanih "tajnih službi" i saradnika mafije iz kriminalističke policije i drugih naoružanih formacija MUP-a i njihovih saučesnika iz kriminalnih krugova. Manji dio organizovanog kriminala unutar MUP-a je razotkriven poslednjih mjeseci, uključujući veze sa Kavačkim i Škaljarskim narko klanovima a po pisanju istraživačkog novinara Slobodana Vaskovića, što sugerišem da i u VSTV-u pročitaju, za transport narkotika i izvlačenja ubica nakon likvidacije korišten je čak helikopter vlade RS po nalozima vođe SNSD-a Dodik Milorada i direktora policije RS Siniše Kostreševića uz asistenciju brojnih kriminalaca iz MUP-a i van njega...

PRILOZI

03-09-6-3692-2 2021 od 26.10.2021. 03-09-6-3692-3-2021 obavjest od 19.11.2021. 03-09-6-673-2-2017 obavjest od 15.02.2017. Obavjest o UDT 14442-15 od 04.05.2015.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902