petak, 8. ožujka 2019.

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 092159 17 PR

Na ovakav način su noću izvlačeni ljudi iz kuća i vođeni na klanje ne samo od 1941 do 1945, nego i 1992 recimo su na samo 100 metara udaljenosti od moje kuću, pripadnici organa RS po naredbi odveli preko 20 građana od čega 7-ro djece i sve ih pobili. Za taj zločin niko nije odgovarao a mnogi krivci zasigurno su još živi i u službi RS. Istovjetni zločini su činjeni i na teritoriji Federacije BIH od njihovih zločinačkih formacija. Nije isključeno da je i Borovčanin Danko tada učestvovao u sličnim "operacijama" s obzirom da su me htjeli odvesti prije zore bez svjedoka...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 092159 17 PR

"“SNSD će u narednim mjesecima uspustaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Izjava u Banjoj Luci 30. oktobra 2016. čime se objašnjavaju ne samo događaji iz ovog postupka nego i prethodnih godina jer ovo je samo javno pozivanje na okup mafijaške zločinačke organizacije, odbrana opljačkanog i obračun sa svima koji razotkrivaju njihov kriminal, pljačke, likvidacije, laži, falsifikate. Ova crna knjiga i borba protiv časnih ljudi koji su smetnja mafiji se vodi godinama a danko borovčanin je jedan od udarnih servisa mafije preko koga se to čini...

Na osnovu ZOP-a, član 208 "Žalbeni osnovi", stavovi: Rješenje o prekršaju može se pobijati: 1) zbog bitnih povreda prekršajnog postupka, 2) zbog povrede materijalnog propisa o prekršajima, 3) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja" a vezano za član "209. Bitne povrede prekršajnog postupka, stavovi Bitne povrede prekršajnog postupka postoje, ako: 2) su okrivljenom uskraćena bilo koja prava određena u članu 9. ovog zakona, 6) se rješenje o prekršaju zasniva na dokazu koji se nije mogao koristiti, osim ako je očigledno da bi i bez tog dokaza bila donesena ista odluka ili 7) je sud propustio da primijeni ili je pogrešno primijenio odredbe ovog zakona, a koje su imale štetne posljedice za žalioca."
Član 210. Povreda materijalnog propisa o prekršaju "1) da li radnja opisana u prekršajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka predstavlja prekršaj, 2) da li ima okolnosti koje isključuju odgovornost za prekršaj, 4) da li je došlo do pogrešne primjene zakona ili propisa koji određuje prekršaj".
Član 211 Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje "2) Pogrešno utvrđeno činjenično stanje postoji ako je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kada sadržaj isprava, zapisnika o izvedenim dokazima ili tehničkih snimki ozbiljno dovodi u sumnju pravilnost ili pouzdanost utvrđenja odlučne činjenice. (3) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji ako neka odlučna činjenica nije utvrđena iako su stranke predložile dokaze za njihovo utvrđivanje, a sud je odbio njihovo izvođenje ili ako je sud na osnovu izvedenih dokaza propustio da ih utvrdi."

Te predlažem da prema članu 214 "Odlučivanje o žalbi" stav 4, drugostepeni sud preinači prvostepeno rješenje i obustavi postupak.

1) Pogrešno utvrđeno činjenično stanje : Datum objavljivanja članka nije 07.11.2017. nego 26.10.2017.
2) Prekršeno pravilo o teretu dokazivanja jer PS Bijeljina II nije izvodila nikakve dokaze, nije saslušavala svjedoke, nije iznela nijedan argument, niti izgovorila ijednu riječ, vezano za navodni prekršaj objavljivanjem fotografije.
3) Povrijeđeno pravo definisano članom 9, stav 5 jer mi navedenog "svjedoka" Borovčanin Danka, RS nije omogućila da saslušam i ispitam.
4) U dopisu SU-SP-3-331-10 od 07.11.2017. Sudska policija pokreće prekršajni postupak, (navedeno u naslovu) za šta nema ovlaštenje.
5) Ne postoji podatak niti je izveden ikakav dokaz, koji se to građanin uznemirio ili negodovao zbog "uvredljive" fotografije niti kakve je štetne posljedice izazvala.
6) U "Zahtjevu za PPP 15-01-3-211-38-1908-17 od 29.11.2017." navodi se kao JEDINI DOKAZ, saslušanje svjedoka Danka Borovčanina a do čega uopšte nije došlo jer se isti nije pojavio pred sudom.
7) Donesenim rješenjem 80 0 Pr 092159 17 Pr od 23.11.2018. se lična mržnja Danka Borovčanina, uzrokovana strahom zbog zločina koje je počinio, predstavlja kao "uznemirenost" bez ikakvog dokazivanja i favorizuje u odnosu na pravo garantovano članom 32 Ustava RS.
OBRAZLOŽENJE
Zbog same čijenice da je rješenjem isključena odgovornost za događaje kada je na prevaru pokušano da budem odveden na udaljenu lokaciju o toj temi i neću iznositi dokaze ali podsjećam da je sud, odnosno sudija, zatražio dokaz o nadležnosti iz OJT Istočno Sarajevo, što nije dostavljeno te je to uz dokument koji sam ja dostavio "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." najbolji dokaz da je u pitanju smišljeni kriminal pripadnika mafije iz Istočnog Sarajeva u sadejstvu sa saučesnicima iz Bjeljine, Borovčanin Dankom i prije svega Novakom Kovačevićem a sve po instrukcijama iz crne knjige. Na ovakav način su noću izvlačeni ljudi iz kuća i vođeni na klanje ne samo od 1941 do 1945, nego i 1992 recimo su na samo 100 metara udaljenosti od moje kuću, pripadnici organa RS po naredbi odveli preko 20 građana od čega 7-ro djece i sve ih pobili. Za taj zločin niko nije odgovarao a mnogi krivci zasigurno su još živi i u službi RS. Istovjetni zločini su činjeni i na teritoriji Federacije BIH od njihovih zločinačkih formacija. Nije isključeno da je i Borovčanin Danko tada učestvovao u sličnim "operacijama" s obzirom da su me htjeli odvesti prije zore bez svjedoka što se vidi iz izjava Maksimovića, koji je negirao bilo čije prisustvo a svjedok Đukić je to potvrdio. Pitanje je zbog čega to nije navedeno u zabilješci i zašto se čekalo 15 minuta, da stanar sa sprata, (po njegovom opisu) ode da bi mi zalupali na vrata ???
Činjenica je da dokaznog postupka vezano za "uvredljivu" fotografiju uopšte nije bilo nego je samo prepisano ono što je načelnik sudske policije opisao kao impresije državnog službenika, odnosno državnog organa a nije se radilo o reagovanjima nekog građanina. Pogrešno je shvaćeno da je članak objavljen 07.11.2017. a pravi datum teksta "ANALIZA IZJAVA I LAŽI SVJEDOKA I MANIPULACIJA SUDIJE SEKULIĆ U PREDMETU 80 0 PR 082502 17 PR" je 26.10.2017. što se vidi i na slici u prilogu "Slika članka" a sastavni je dio i internet adrese koju blog generiše automatski "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2017/10/26/4076166" gdje brojevi na kraju linka predstavljaju redom: godinu, mjesec i datum objave a poslednja cifra je određena redosledom nekog članka na kompletnom blogeru. S obzirom da "prekršaj" mora biti precizno definisan i u prostoru i u vremenu, ovde nedostaje oboje jer nije utvrđeno ni kada se navodno prekršaj dogodio ni na kom mjestu je "izazvao" posljedice i na koga.
U ovom slučaju dakle, nedostaje pojam javnog mjesta jer prema zakonu o javnom redu i miru, internet nije definisan kao javno mjesto, nego se taj pojam pominje samo u zakonu o prekršajima, što je mnogo širi opseg jer zakon o prekršajima obuhvata i druge vrste prekršaja a ne samo iz zakona o javnom redu i miru, odnosno konkretno, prekršaj je i prenos ili unos veće količine novca, nego što je to dozvoljeno a što se može izvršiti i transakcijama preko interneta.
NIČIJI RAČUNAR, LAPTOP, TELEVOZOR I SLIČNO NE MOŽE BITI JAVNO MJESTO A DRŽAVNI SLUŽBENIK NIJE GRAĐANIN KOJI JE NAVEDEN U ČLANU 7 ZOJRIM KAO NEKO KO MOŽE BITI UZNEMIREN NEKIM SLIKAMA, SIMBOLIMA I SLIČNO...
Vezano za navodni prekršaj, zbog objavljivanja takozvane uvredljive fotografije na internetu, ističem činjenicu da je teret dokazivanja prekršaja na policijskom organu a u konkretnom slučaju nije uopšte bilo nikakvog dokaznog postupka o tome.
Naime, nekoliko sekundi pred početak dokaznog postupka, uručena mi je dokumentacija među kojom su se nalazile i pomenuta fotografija te prijava takozvanog "uznemirenog građanina" Danka Borovčanina ili je on ovdje nastupao kao ovlašteni organ, nije baš sasvim jasno.
Nadalje u popisu dokaznog materijala policijske stanice Bijeljina II, navedeno je da će se dokazivanje vršiti saslušavanjem svjedoka Danka Borovčanina a koji se uopšte nije ni pojavio, bez ikakvog objašnjenja zbog čega.
Posljedica toga je dakle da nisam uopšte imao priliku da ispitujem takozvanog svjedoka Borovčanina, da objasni na koji način je on uvrijeđen pomenutom fotografijom, kako su to oni a misleći na sebe obaviješteni i od koga o toj fotografiji.
A što je suštinski najvažnije, policijska stanica Bijeljina II, na kojoj je bio teret dokazivanja nije iznijela nikakav optužujući materijal, odnosno ni jednu jedinu riječ nisu izgovorili, kojom bi pojasnili zbog čega je i na koji način po njihovom mišljenju izvršen prekršaj na internetu.
Što se same fotografije tiče, koju i ovdje prilažem, ("Uvredljiva" fotografija) vidljivo je da ni rođena majka ne bi mogla prepoznati osobu koja je na slici a posebno je bitno da je potpuno besmislena tvrdnja kako je neko predstavljen kao Hitler jer mu se ne vidi ni lice a kamoli da su montirani neki brčići, nacistički krst ili uniforma.
Bukvalno ne postoji niti jedan argument, prema kome bi se moglo tvrditi da se bilo koja osoba na slici poredi sa Hitlerom a uostalom Adolf Hitler je bio regularno izabrani predsjednik Njemačke, (dodik je silom nametnut, svrgavanjem legalno izabranog predsjednika Nikole Poplašena) koji nikada nije osuđen ni za kakav zločin.
Može se samo pokušati pretpostaviti a to je već bilo u domenu dokazivanja ovlaštenog organa da je paralela sa Hitlerom izvučena iz komentara podređenih koji su izgovarali "Yes my Führer" što znači "Da, moj vođo" a što opet nije nikakav uvredljiv izraz.
Ono što je zaista uvredljivo i u stvari predstavlja otvoreni poziv i naredbu za moju likvidaciju i likvidacije drugih osoba koji mu se ne dopadaju je javna naredba Milorada Dodika o formiranju "crne knjige" i borbi koju njegovi ljudi iz institucija moraju da vode protiv imena upisanih u tu crnu knjigu a što je slikovito prikazano na drugoj slici, (Dodik najavio crnu knjigu).
I samo obrazloženje, odnosno objašnjenje u donesenom rješenju da je rečenica "da moj vođo" uvredljiva i uznemirujuća je proizvoljno i paušalno, odnosno lično mišljenje pojedinca, koje niko nije dokazivao pa čak ni navodni "građanin" Borovčanin koji je pokrenuo prijavu a u stvari se uopšte ne radi o građaninu nego o pripadniku režima koji i sam lično naređuje i sprovodi fašistički teror nad porodicom Bajo sa smišljenim ciljem da prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koja je ubijena prilikom šverca režimskih tajkuna iz Sarajeva u Bobar grupu a čiji je aktivni pripadnik i saučesnik upravo Borovčanin Danko, koji godinama bez ikakvog sudskog rješenja i prava na žalbu, onemogućava pristup okružnom tužilaštvu u Bijeljini svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice, (Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr) što je čisti primjer fašističke diskriminacije.
Taj kriminalac je više puta u dokumentima opisivao mene kao psihički poremećenog narkomana, prikrivajući činjenice o dokazima ubistva koje sam donosio a takođe su to činili i njegovi podređeni u svojim zabilješkama za šta sam priložio dokaze i u ovom postupku od čega ističem akt "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." koji je u stvari priprema za "zadesnu" smrt.
Mnogo gore i teže riječi je izgovorio Dodik Milorad, javno naređujući podređenima da vode borbu protiv lica koja su njemu i njegovim saradnicima kako on kaže nanijeli štetu a to se čini tako što se zloupotrebljava zakon i montiraju nelegalni predmeti pred nenadležnim organima, odnosno vrše se brutalne likvidacije građana poput poznatog ubistva Davida Dragičevića koje su režimski ljudi pokušali zataškati javno lažući da je isti pljačkaš, kriminalac i narkoman.
I odbacivanje nekih dokaza koji se pominju u rješenju, kao što su fotografije iz drugog svjetskog rata, pokazuje da su isti bili relevantni jer se u optužbi navodi kao prekršaj poređenje sa Hitlerom a fotografije pokazuju da su Nijemci i četnici bili saradnici i saučesnici u drugom svjetskom ratu, da su ratovali na istoj strani a današnji izrazi, ulice i trgovi sa imenom recimo četničkog vojvode Dragoljuba Mihajlovića, pokazuju da Republika Srpska ne smatra Hitlerove odnosno njemačke saveznike negativnim likovima pa logično time ne može biti ni njemačka vojska niti bivši nekadašnji Njemački predsjednik nikakav negativac, posebno imajući u vidu činjenicu da on nikada nije osuđen za neki zločin.
Javna izjava Dodik Milorada i višegodišnje postupanje sudske policije pod komandom Danka Borovčanina, jesu očigledan primjer fašizma i tu činjenicu niko ne može sakriti i ja ću nastaviti da objavljujem dokaze o kriminalu i fašističkoj prirodi ovog režima bez obzira na sve pokušaje da se zastrašim i zaustavim.
Načelnik sudske policije nije nikakav građanin koji bi mogao biti uznemiren nego se radi o brutalnom kriminalcu, pripadniku narko mafije, koji smišljeno prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice, koristeći se fašističkim metodama i lično je zainteresovan ne samo da me zastraši, nego je smislio plan sa saučesnicima kriminalcima, Lukom Borovčaninom, Novakom Kovačevićem i Rajkom Čalovićem da montiraju nelegalnu optužnicu sa lažiranim ovlaštenjem, kako bi me odvukli na udaljenu lokaciju u Istočno Sarajevo, gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko i auto mafije koji su nedavno ubili dvojicu policajaca u Federaciji.
Da je u pozadini svega plan mafijaške, gestapovske mreže unutar institucija, koja izvršava naredbe mafijaškog bosa dodik milorada, može se vidjeti i iz datuma kada je protiv mene podignuta nelegalna optužnica i podnesen zahtjev PS Bijeljina II za prekršajni postupak zbog internet fotografije. To je u oba slučaja datum 29.11.2017. tačno na moj rođendan što je klasičan pokušaj totalitarnih režima da psihički slome građane.
Pravo garantovano članom 32 Ustava RS prema kome građani ne mogu uopšte biti pozivani na odgovornost zbog izraženog mišljenja o radu državnih organa bi moralo biti poštovano čak i da je sve eventualno rečeno izmišljeno ili lažno. Ovde naprotiv imamo situaciju da je šef mafije javno izdao naredbu za progone i likvidacije, jasno istakavši da to trebaju obaviti njegovi ljudi u institucijama. Svi koji na na bilo koji način učestvuju u napadu na mene i moja prava, pokušavajući da me ubiju kao što su ubili ćerku moje sestre i mnoge druge nevine građane, nemaju nikakve veze ni sa pravnom državom ni sa zakonima, oni su moji neprijatelji i tako ću ih opisivati. Dodik Milorad je nesporno, kriminalac i fašista, postavljemn od stranih okupacionih sila kao i Borovčanin Danko i svi oni koji im pomažu u pljački i zločinima nad narodom moraju biti spremni na to da će tom narodu i odgovarati kada dođe kraj ovom monstruoznom mafijaškom režimu.
POZIVAM SVE ČASNE SUDIJE DA SE PRIKLJUČE BORBI ZA PRAVNU DRŽAVU I ODBIJU IZVRŠAVANJE NAREDBI KOJE IZDAJU MAFIJAŠKI BOSOVI, DODIK, ČOVIĆ, IZETBEGOVIĆ I DRUGI SARADNICI OKUPATORA KOJI SU IH I POSTAVILI SA ZADATKOM DA UNIŠTE PRIVREDU, FABRIKE I OPLJAČKAJU MATERIJALNA DOBRA, RESURSE I NOVAC GRAĐANA...

PRILOZI

Slika članka
"Uvredljiva" fotografija
Dodik najavio crnu knjigu
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902